EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pristupačnost proizvoda i usluga

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktive (EU) 2019/882 o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga

KAKAV JE CILJ OVE DIREKTIVE?

 • Direktiva ima za cilj usklađivanje zahtjeva za pristupačnost* za određene proizvode* i usluge, u svrhu neometanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta EU-a putem uklanjanja i sprečavanja prepreka slobodnom kretanju koje mogu postojati zbog različitih zakonskih regulativa u pojedinačnim zemljama EU.
 • Direktiva ima za cilj donijeti korist tvrtkama, osobama s invaliditetom* i starijim osobama. Primjenom zahtjeva za pristupačnost razjasnit će se postojeća obveza pristupačnosti u zakonodavstvu EU-a, posebno u javnim nabavama i strukturnim fondovima.
 • Direktiva je poznata i pod imenom Europski zakon o pristupačnosti.

KLJUČNE TOČKE

Ova zakonska regulativa primjenjivat će se od 28. lipnja 2025. na sljedeće proizvode i usluge.

 • Proizvodi:
  • računala i operativni sistemi,
  • platni terminali i određeni terminali za samoposluživanje, poput bankomata, automatskih karata i prijava, interaktivnih terminala za samoposluživanje,
  • pametni telefoni i druga oprema za pristup telekomunikacijskim uslugama,
  • TV oprema koja uključuje usluge digitalne televizije,
  • e-čitači.
 • Usluge:
  • usluge telefonije,
  • usluge pristupa audiovizualnim medijskim uslugama,
  • određene elemente usluga zračnog, autobusnog, željezničkog i vodnog prometa poput web stranica, mobilnih usluga, elektroničkih karata, informacija,
  • potrošačke bankarske usluge,
  • usluge e-kinjiga,
  • usluge e-trgovine;
  • usluge odgovora na hitne pozive na jedinstveni europski broj „112”.

Ova zakonska regulativa ne odnosi se na:

 • unaprijed snimljene vremenske medije, kao što su videozapisi i dijapozitivi ili formati uredskih datoteka objavljeni prije 28. lipnja 2025.,
 • internetske karte ako se ključne informacije pružaju na pristupačan digitalni način,
 • sadržaj internetskih stranica koji se ne ažurira niti se uređuje nakon 28. lipnja 2025.,
 • usluge koje pružaju mikropoduzeća.

Posebni zahtjevi za pristupačnost primjenjuju se na sve proizvode i usluge obuhvaćene ovom zakonskom regulativom, pod uvjetom da ne mijenjaju svoju osnovnu prirodu niti nameću nerazmjerno opterećenje operatorima.

 • Proizvodi moraju:
  • biti osmišljeni i proizvedeni tako da njihova uporaba bude optimalna za osobe s invaliditetom;
  • biti usklađeni s detaljnim pravilima o pružanju informacija i uputa, o dizajnu korisničkog sučelja i funkcionalnosti, o uslugama potpore i pakiranja.
 • Usluge moraju:
  • osigurati informacije o usluzi, o značajkama u pogledu njene pristupačnosti i o opremi;
  • učiniti web stranice i mobilne uređaje lako dostupnim;
  • moraju podržavati sustave kao što su službe za pomoć korisnicima, pozivni centri i osposobljavanje, u cilju pružanja informacija o pristupačnosti;
  • primjenjivati prakse, politike i postupke u cilju zadovoljavanja potreba osoba s invaliditetom. Posebna pravila primjenjuju se na različite usluge (elektroničke komunikacije, audiovizualne usluge, zračni, autobusni, željeznički, vodni i gradski prijevoz, potrošačko bankarstvo, e-knjige, e-trgovina i odgovaranje na telefonski broj 112 za hitne slučajeve).
 • Zemlje EU mogu zahtijevati usklađenost izgrađenoga okoliša u kojem se usluge pružaju sa zahtjevima pristupačnosti.
 • Prilog II daje neobvezujuće primjere kako se mogu ispuniti razni zahtjevi pristupačnosti.

Ova zakonska regulativa zahtjeva izvršavanje sljedećih obaveza.

 • Proizvođači su dužni:
  • dizajnirati i proizvoditi proizvode u skladu s ovom direktivom, vodeći računa o svim budućim izmjenama usklađenih normi;
  • izraditi potrebnu tehničku dokumentaciju, provesti postupak usklađenosti i čuvati podatke pet godina;
  • osigurati jasnu identifikaciju svojih proizvoda i vlastite kontaktne podatke;
  • osigurati da su uz proizvod priložene upute i sigurnosne informacije koje su bez poteškoća razumljive.
 • Uvoznici su dužni:
  • osigurati da je proizvod prošao postupak ocjene sukladnosti, ima potrebnu tehničku dokumentaciju, uključujući i upute na jeziku koji korisnik može bez poteškoća razumjeti, i nosi oznaku CE;
  • odbiti staviti na tržište proizvod koji po njima ne udovoljava zahtjevima pristupačnosti, te o tome obavijestiti proizvođača i tijela za nadzor tržišta.
 • Pružatelji usluga su dužni:
  • dizajnirati i osigurati usluge u skladu s ovom direktivom;
  • učiniti javno dostupnim, i lako dostupnim osobama s invaliditetom, pismene i usmene informacije o usluzi koju nude i o načinu na koji usluga udovoljava zahtjevima pristupačnosti;
  • osigurati provedbu postupaka kako bi se usluge i dalje pružale u skladu s primjenjivim zahtjevima za pristupačnost, te voditi računa o svim promjenama.
 • Proizvođači, uvoznici i distributeri dužni su odmah reagirati ako otkriju da proizvod više nije u skladu s ovom zakonskom regulativom.

Zemlje EU-a su dužne:

 • osigurati da svi proizvodi i usluge obuhvaćeni ovom zakonskom regulativom budu usklađeni sa zahtjevima pristupačnosti;
 • na upit, javnosti predočiti informacije o tome kako tvrtke primjenjuju ove zahtjeve;
 • primjenjivati i ažurirati postupke:
  • kojima se provjerava usklađenost usluga s ovom direktivom,
  • kojima se prate pritužbe i izvješća o neusklađenosti,
  • kojima se provjerava je li nedostatak otklonjen,
 • koji predviđaju načine, uključujući i pravne radnje, kojima se osiguravaju poštivanje i kazne za svako kršenje zakona.

Europska komisija:

 • može donositi delegirane i provedbene akte koji dopunjuju tehničke aspekte ove direktive;
 • može zahtijevati od Europskih organizacija za standardizaciju da izrađuju nacrte usklađenih normi o zahtjevima pristupačnosti, ili usvajati tehničke specifikacije pod određenim uvjetima;
 • uspostavlja radnu skupinu koja se sastoji od predstavnika tijela za nadzor tržišta i sukladnosti usluga, i od dionika, uključujući organizacije osoba s invaliditetom, u cilju:
  • promicanja razmjene informacija i najbolje prakse,
  • poticanja suradnje između relevantnih tijela i dionika,
  • pružanja savjeta;
 • podnosi do 28. Lipnja 2030 i svakih 5 godina nakon toga, izvješće o primjeni ove regulative Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

OD KADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva treba biti usvojena u zemljama EU do 28. lipnja 2022. Zemlje EU dužne su primjenjivati ove mjere od 28. lipnja 2025.

Međutim, zemlje EU mogu:

 • odgoditi provođenje odredbi vezanih za europski broj za hitne službe 112 do 28. lipnja 2027.;
 • dati pružateljima usluga čija se oprema zakonito koristila do 28. lipnja 2025. dodatnih 5 godina (do 28. lipnja 2030.);
 • dopustiti da samoposlužni terminali rade do kraja njihovog gospodarski korisnog vijeka trajanja, ali ne duže od 20 godina nakon ulaska u uporabu.

POZADINA

 • Preko 80 milijuna ljudi u EU žive s nekim vidom invaliditeta. Ovaj se broj povećava i zbog starenja populacije.
 • Povelja EU-a o temeljnim pravima priznaje i poštuje pravo osoba s invaliditetom na mjere čiji je cilj osiguravanje njihove neovisnosti, društvene i profesionalne uključenosti te njihova sudjelovanja u životu zajednice.
 • Direktiva definira osobe s invaliditetom u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom koju su ratificirale sve države članice.

KLJUČNI POJMOVI

Pristupačnost: dizajn proizvoda, uređaja, usluga i okruženja koje osobe s invaliditetom mogu koristiti ravnopravno s drugima.
Proizvod: tvar, pripravak ili dobro proizvedeno postupkom proizvodnje (a koji nije hrana, krmivo, živa biljka ili životinja, ili proizvod ljudskog, biljnog i životinjskog podrijetla povezan s njihovim budućim razmnožavanjem).
Osoba s invaliditetom: osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s ostalima.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (SL L 151, 7.6.2019., str. 70.-115.)

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinaka) (SL L 321, 17.12.2018., str. 36.-214.)

Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.-128.)

Posljednje ažuriranje 10.09.2019

Top