EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nuoriso-toimintaohjelma 2000-2006

Nuoriso-ohjelma tarjoaa nuorille liikkumismahdollisuuksia ja tilaisuuden olla aktiivisesti mukana Euroopan yhdentymisessä. Se myös edistää epäviralliseen oppimiseen perustuvan nuorisopolitiikan kehittämistä. Sillä pyritään edistämään nuorisovaihtoja sekä nuorten keskustelutapaamisia, vapaaehtoistyötä, osallistumista ja aktiivista kansalaisuutta. Lisäksi sillä pyritään parantamaan kansainväliseen koulutukseen liittyvää innovaatiota ja osaamista sekä nuorisoalan yhteistyötä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1031/2000/EY, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2000, yhteisön Nuoriso-toimintaohjelmasta.

TIIVISTELMÄ

Nuoriso-toimintaohjelmalla yhdistetään vuosina 2000-2006 toteutettavaan yhteen ohjelmaan useita toimintoja, jotka olivat osa aiempia ohjelmia. Näitä aiempia ohjelmia olivat muun muassa Nuorten Eurooppa ja Nuorten eurooppalainen vapaaehtoistyö. Ohjelmalla tuetaan myös komission tiedonannossaan "Tietojen ja taitojen Eurooppaan" määrittelemiä tavoitteita ja pyritään näin vauhdittamaan eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista.

Ohjelman keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • tarjotaan nuorille mahdollisuuksia hankkia tietoja, osaamista ja taitoja, joista voi olla apua heidän kehitykselleen tulevaisuudessa,
 • tuetaan nuorten aktiivista osallistumista Euroopan yhdentymiseen siten, että he osallistuvat valtioiden rajat ylittävään vaihtotoimintaan,
 • edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta ja tuetaan heitä vastuullisiksi kansalaisiksi kasvamisessa,
 • lisätään nuorten aloitteellisuutta, yrittäjyyttä ja luovuutta, jotta he voivat osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan, ja edistetään Euroopassa hankitun koulun ulkopuolisen oppimiskokemuksen arvon tunnustamista,
 • tuetaan ihmisoikeuksien kunnioittamista ja rasismin ja muukalaisvihan vastaisia toimia,
 • vahvistetaan nuorisoalan yhteistyötä.

Näiden tavoitteiden yhteisön laajuisella toteutuksella täydennetään jäsenvaltioiden omalla alueellaan toteuttamaa toimintaa. Komissio varmistaa ohjelman toimien johdonmukaisuuden yhteisön muiden toimien ja politiikkojen kanssa.

Ohjelma sisältää seuraavat toimet:

 • Nuorten Eurooppa: maiden välisiin kumppanuusjärjestelyihin perustuvat (15-25-vuotiaiden) nuorten lyhytkestoiset ryhmätapaamiset,
 • Nuorten eurooppalainen vapaaehtoistyö: (18-25-vuotiaan) nuoren vapaaehtoisen osallistuminen jossain muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossa tai jossain kolmannessa maassa yleishyödylliseen ja palkattomaan, kyseiselle yhteisölle merkitykselliseen toimintaan määrätyn ajan (enintään 12 kuukautta),
 • Nuorisoaloite: tuki paikallistasolla toteutettaville innovatiivisille ja luoville hankkeille, joiden vetäjinä ovat nuoret,
 • Yhteistoimet: yhteisön tuki toimiin, jotka toteutetaan yhteistoimina osaamisen edistämispolitiikan mukaisesti toteutettavien muiden yhteisön toimien kanssa,
 • Tukitoimet: yhteistyö-, koulutus- ja tiedotustoimet, joilla pyritään lisäämään innovointia ja osaamista nuorisoalalla.

Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti 15-25-vuotiaille nuorille sekä nuorisoalan toimijoille. On huolehdittava siitä, että kaikilla nuorilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ohjelman mukaiseen toimintaan.

Komissio huolehtii ohjelmaan kuuluvien yhteisön toimien toteuttamisesta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet ohjelman tehokkaan toiminnan varmistamiseksi jäsenvaltioissa.

Tietojen ja taitojen Euroopan toteuttamisen osalta ohjelmaan kuuluvat toimet voidaan toteuttaa yhteistoimina osaamisen edistämispolitiikan mukaisten muiden yhteisön toimien, erityisesti koulutus- ja nuorisoalan yhteisöohjelmien, kanssa.

Komissio vastaa ohjelman hallinnoinnista, joka on pääosin hajautettu kansallisiin toimistoihin 31:ssä Euroopan maassa.

Komissiota avustaa jäsenvaltioiden edustajista koostuva komitea, jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Komission perusasetuksessa ehdottamat rahoituspuitteet ohjelman täytäntöönpanoon seitsemän vuoden aikana ovat 520 miljoonaa euroa. Koska unioniin liittyi vuonna 2004 kymmenen uutta jäsenvaltiota, Euroopan parlamentti antoi myönteisen lausunnon määrärahojen lisäämisestä vuosiksi 2004-2006. Määrärahojen kokonaismäärä on tällä hetkellä 615 miljoonaa euroa.

Ohjelmaan voivat osallistua Euroopan unionin 25 jäsenvaltion lisäksi seuraavat:

 • Euroopan unionin ehdokasmaat näiden maiden osallistumista yhteisön ohjelmiin koskevissa Eurooppa-sopimuksissa tai niiden lisäpöytäkirjoissa määrättyjen edellytysten mukaisesti (Bulgaria, Romania ja Turkki),
 • Euroopan talousalueeseen kuuluvat Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) valtiot (Islanti, Norja ja Liechtenstein).
 • Joihinkin edellä mainituista ohjelman toimista voivat osallistua lisäksi eräät muut maat, toisin sanoen Euro-Välimeri-kumppanuusmaat sekä Itä-Euroopan, Kaukasian, Kaakkois-Euroopan ja Latinalaisen Amerikan maat.

Komissio kehittää kansainvälistä yhteistyötä ja yhteistyötä toimivaltaisten kansainvälisten organisaatioiden ja erityisesti Euroopan neuvoston kanssa.

Ohjelman seuranta on jatkuvaa, ja seurannan toteuttavat komissio ja jäsenvaltiot yhteistyössä. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle jäsenvaltioiden 31. joulukuuta 2002 ja 30. kesäkuuta 2005 mennessä toimittamien selontekojen perusteella

 • ohjelman toteutusta koskevan väliarvioinnin viimeistään 30. kesäkuuta 2005 (ks. jäljempänä),
 • jälkiarviointiraportin viimeistään 31. joulukuuta 2007.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös (EY) N:o 1031/2000

18.5.2000

-

EUVL L 117, 18.5.2000

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1719/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007-2013 [EUVL L 327, 24.11.2006].

Komission kertomus - Nuoriso-ohjelman 2000-2006 väliarviointi (kausi 2000-2003) [KOM(2004) 158 lopullinen, 1.3.2004 - ei julkaistu virallisessa lehdessä].

Kertomuksessa korostetaan, että ohjelman tavoitteet on valtaosin saavutettu. Kaikki ohjelman toimijat - jäsenvaltioiden viranomaiset, kansalliset toimistot, nuorisojärjestöt, nuorisotyöntekijät ja tutkijat - ovat olleet mukana arviointiprosessissa. Jotta ohjelmassa otettaisiin huomioon tilanteessa tapahtuneet muutokset ja jotta voitaisiin vastata kentän eri toimijoiden esittämiin suosituksiin, komissio ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

 • nykyisiä ikärajoja laajennetaan uudessa Nuoriso-ohjelmassa vuonna 2007
 • ohjelma kohdennetaan muita heikommassa asemassa oleviin nuoriin ja syrjäisillä maaseutualueilla asuviin nuoriin
 • avustetaan pieniä ja sellaisia nuorisojärjestöjä, jotka eivät ole koskaan esittäneet hanke-ehdotuksia
 • perustetaan alueellisia ja paikallisia tiedotus- ja yhteyspisteitä varmistamaan toiminta lähempänä tuensaajia hajauttamatta kuitenkaan varainhoitoa
 • yksinkertaistetaan ja joustavoitetaan hallintomenettelyitä mahdollisimman paljon ja lisätään päätöksentekoprosessin avoimuutta myös hakemusten hylkäysperusteiden osalta
 • järjestetään Euroopan ja kansallisella tasolla yhteenvetokokouksia ja edistetään edelleen hyvien toimintatapojen levittämistä
 • lisätään ohjelman ja sen toimien näkyvyyttä ja tuodaan esiin niiden tuloksia
 • parannetaan tehtäväjakoa Euroopan neuvoston (EN) ja komission kumppanuuden puitteissa nuorisotyöntekijöiden koulutuksen osalta.

Nuorten Eurooppa:

 • tarkastellaan mahdollisuutta lyhentää hankkeiden kestoa uudessa Nuoriso-ohjelmassa
 • kehitetään yhteistyökumppanuuksia Nuoriso-ohjelmasta vastaavien kansallisten toimistojen välillä.

Nuorten eurooppalainen vapaaehtoistyö:

 • kehitetään järjestelmällisesti vapaaehtoistyön laatua ja määrää pyrkien 10 000 vapaaehtoistyöntekijän tavoitteeseen
 • otetaan käyttöön kollektiivinen vapaaehtoistyö, jossa vapaaehtoiset nuoret voivat työskennellä yhdessä erityisten tapahtumien yhteydessä
 • uudistetaan ja hajautetaan vastaanottavien organisaatioiden hyväksyntämenettelyä sekä vapaaehtoistyöntekijöille annettavia todistuksia koskevaa menettelyä
 • kehitetään entisten vapaaehtoisten antaman tuen jatkuvuutta.

Nuorisoaloite:

 • liitetään Paluu tulevaisuuteen -osio (toimi, jonka avulla nuoret voivat toteuttaa henkilökohtaisen hankkeen vapaaehtoistyöskentelyjaksonsa jälkeen) nuorten eurooppalaiseen vapaaehtoistyöhön ja järjestetään tutustumisseminaareja verkottumishankkeiden valmistelemiseksi
 • kannustetaan tämän välineen avulla nuorten aktiivista osallistumista ja sosiaalista osallisuutta.

Yhteistoimet:

 • kohdennetaan toiminta edelleen nuorisoon liittyviin teemoihin, esimerkiksi aktiiviseen kansalaisuuteen
 • lievennetään vaatimuksia siten, että yhteistoimen on liityttävä kahteen kolmesta alasta, joita ovat yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus ja nuoriso, ja hyödynnetään paremmin yhteistoimien kerrannaisvaikutukset.

Liitännäistoimenpiteet:

 • parannetaan nuorisotyön laatua; tähän tavoitteeseen pyritään perustamalla SALTO-resurssikeskuksia (EN) ja vahvistamalla Euroopan neuvoston ja komission välistä kumppanuutta nuorisotyöntekijöiden eurooppalaisen koulutuksen alalla
 • käytetään paremmin kaikkia kasvotusten käytävien keskustelujen ja tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia entistä useampien nuorten saavuttamiseksi ja kattavien tietojen antamiseksi heille Nuoriso-ohjelmasta ja sen painopisteistä
 • käynnistetään vuosittain - vuoteen 2006 asti - laajoja hankkeita koskevia ehdotuspyyntöjä, joilla tuetaan valmiuksien lisäämistä ja innovaatiota nuorisoalalla annettavan koulutuksen ja kansainvälisen yhteistyön alalla.

Komissio aikoo kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Euroopan neuvoston ja komission väliselle, nuorisotyöntekijöiden eurooppalaista koulutusta koskevalle kumppanuudelle uskottua toimivaltaa ja sen käytössä olevia välineitä hyödynnetään tehokkaasti esimerkiksi vahvistamalla koulutustilaisuuksiin osallistuvien kouluttajien verkostoja ja hyödyntämällä entistä paremmin Euroopan neuvoston kanssa tehtävän yhteistyön piiriin kuuluvien kolmen alan (koulutus, tutkimus, Euro-Välimeri) välistä synergiaa.

Komissio voisi lisäksi parantaa yhteisön ulkopuolisissa maissa toimivien organisaatioiden osallistumismahdollisuuksia ja antaa kumppanuusmaista peräisin oleville organisaatioille mahdollisuuden esittää omia hakemuksia ja toimia hankkeissa pääkumppaneina. Se ehdottaa lisäksi nuorisoalan Euro-Välimeri-ohjelman mallin siirtämistä Balkanin, Itä-Euroopan ja Kaukasian maihin.

Viimeisin päivitys 20.02.2007

Top