EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Yhteistä valvontamekanismia koskeva kehysasetus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 468/2014 kehyksen perustamisesta yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus)

ASETUKSEN TARKOITUS

  • YVM-puiteasetuksessa vahvistetaan yhteistyötä koskeva oikeudellinen kehys yhteisen valvontamekanismin* (YVM) puitteissa. Se sisältää operatiivisia järjestelyjä, jotka koskevat Euroopan keskuspankin (EKP) valvontatehtävien ja vastuualueiden toteuttamista sen valvontatehtävissä ja kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa*.
  • Siinä vahvistetaan menetelmät, joilla valvotaan luokitellaanko YVM:n puitteissa valvottava yhteisö merkittäväksi vai vähemmän merkittäväksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

YVM on toinen EU:n pankkiunionin kahdesta pilarista. Toinen on yhteinen kriisinratkaisumekanismi* (YKM).

Asetuksella täydennetään asetusta (EU) N:o 1024/2013, joka tunnetaan YVM-asetuksena ja jolla perustettiin yhteinen valvontamekanismi. YVM koostuu EKP:sta ja mekanismiin osallistuvien EU:n jäsenvaltioiden kansallisista toimivaltaisista viranomaisista.

Soveltamisala

Asetus kattaa sekä EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä koskevat käytännön menettelyt että yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat organisatorisia seikkoja, hallinnollisia menettelyjä ja seuraamuksia. Näihin kuuluvat seuraavat.

  • Yhteisen valvontamekanismin organisointi. Käsittää mm. menettelyt, jotka ovat EKP:lle ja kansallisille toimivaltaisille viranomaisille annettujen velvollisuuksien perustana.
  • Yhteisen valvontamekanismin toiminta. EKP:n ja kansallisten pankkivalvontaviranomaisten toteuttamia toimia, mukaan luettuna asianmukaiset menettelyt EKP:n valvontapäätösten soveltamiseksi ja sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamiseksi.
  • Yhteistyömenettelyt. Yhteistyön luominen EKP:n, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten nimettyjen viranomaisten* välillä makrotason vakauden valvontatehtäviin ja -työkaluihin.

Keskeinen osa yhteistä valvontamekanismia koskevaa kehysasetusta ovat menetelmät sen arvioimiseksi luokitellaanko YVM:n puitteissa valvottava yhteisö merkittäväksi vai vähemmän merkittäväksi, sekä tästä arvioinnista johtuvat menettelyt.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 15. toukokuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Yhteinen valvontamekanismi. EU:n pankkivalvonnan järjestelmä, joka koostuu EKP:sta ja kansallisista toimivaltaisista viranomaisista. Se antaa EKP:lle toimivallan valvoa suoraan pankkeja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa EU-maissa.
Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset. Viranomainen tai elin, jolla on kansallisen lainsäädännön nojalla toimivalta valvoa laitoksia osana kyseisessä jäsenvaltiossa käytössä olevaa valvontajärjestelmää.
Yhteinen kriisinratkaisumekanismi. EU:n järjestelmä, jolla ongelmissa olevien pankkien kriisinratkaisu hoidetaan tehokkaasti.
Nimetyt kansalliset viranomaiset. Asianomaiset viranomaiset, jotka kussakin EU:n jäsenvaltiossa on nimetty työskentelemään EKP:n kanssa YVM:n täytäntöönpanemiseksi. Usein ne ovat kansallisia keskuspankkeja, mutta kyseeseen voivat tulla myös kansalliset rahoitusalan valvontaviranomaiset.

ASIAKIRJA

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa (YVM-kehysasetus) (EKP/2014/17) (EUVL L 141, 14.5.2014, s. 1–50)

Viimeisin päivitys: 04.10.2021

Top