EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Nařízení o zveřejňování informací bylo přijato jako součást legislativního rámce pro udržitelné financování a stanoví harmonizovaná pravidla transparentnosti pro účastníky finančního trhu* a finanční poradce* o tom, jak začleňují environmentální a sociální faktory a faktory řádné správy do svých investičních rozhodnutí a finančního poradenství, a o jejich celkových ambicích souvisejících s udržitelností ve vztahu k produktům. Jeho účelem je omezit možné lakování nazeleno, kdy finanční produkty* uváděné na trh jako udržitelné nebo šetrné ke klimatu či tvrzení o zapojení finančních podniků v praxi těmto normám nevyhovují.
 • Nařízení stanoví pravidla pro zveřejňování informací, ale v podstatě vyžaduje, aby účastníci finančního trhu a finanční poradci činili strategická obchodní a investiční rozhodnutí, která pak musí zveřejnit.
 • Nařízení přináší další odpovědnost, disciplínu a účinnost na finanční trhy a urychluje hospodářskou soutěž v rychle se rozvíjejícím segmentu udržitelného financování. Také zlepšuje informace související s udržitelností ve vztahu k výkonu a jejich srovnatelnost pro koncové investory a údaje a informace pro tvůrce politik, orgány dohledu, akademickou obec a organizace občanské společnosti.
 • Na základě srovnatelných a spolehlivých informací o rizicích a dopadech investic souvisejících s udržitelností doplňuje nařízení další iniciativy podporující přechod finančního systému k udržitelnosti a nadále podporuje podniky, které již jsou udržitelné.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení jasně rozlišuje mezi vnějšími riziky týkajícími se udržitelnosti (událostmi v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení (ESG) nebo podmínkami, které by v případě, že nastanou, mohly mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice) a nepříznivými dopady na faktory udržitelnosti (negativní externality v podmínkách ESG). Nařízení rovněž objasňuje potenciální pozitivní dopady investic na udržitelnost.

Transparentnost na úrovni subjektu / transparentnost ze strany účastníků finančního trhu a finančních poradců

Účastníci finančního trhu a finanční poradci musí na svých internetových stránkách zveřejnit:

 • informace o tom, jak posuzují negativní externality svých obchodních modelů, zejména hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí nebo finančního poradenství na udržitelnost ESG, nebo
 • informace vysvětlující, proč se domnívají, že neexistuje žádný takový negativní dopad.

Internetové stránky účastníků finančního trhu a finančních poradců musí rovněž obsahovat informace o tom, jak:

 • začleňují rizika týkající se udržitelnosti do svých procesů investičního rozhodování a finančního poradenství,
 • jejich zásady odměňování jsou konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti.

Transparentnost finančních produktů

Doposud byly vyvinuty udržitelné finanční produkty s rozdílnými stupni ambicí. Proto toto nařízení rozlišuje mezi požadavky na transparentnost:

 • u finančních produktů, které prosazují environmentální a sociální vlastnosti, a
 • u finančních produktů, jejichž cílem je dosáhnout příznivého dopadu na životní prostředí a společnost.

Obě kategorie finančních produktů musí vysvětlit, jak má být udržitelnosti ESG dosaženo v dokumentech týkajících se finančních produktů před uzavřením smlouvy* a jak jí bylo dosaženo v pravidelných dokumentech týkajících se finančních produktů*.

Kromě toho musí všechny finanční produkty:

 • upřesnit v dokumentech před uzavřením smlouvy, jak jsou rizika týkající se udržitelnosti začleněna do investičních rozhodnutí, a
 • určit možný dopad na ziskovost investice.

Podobná pravidla se vztahují na finanční poradce. Účastníci finančního trhu, kteří zohledňují hlavní nepříznivé dopady na záležitosti udržitelnosti, musí rovněž vysvětlit, zda a jak jejich finanční produkty zohledňují hlavní nepříznivé dopady.

Evropské orgány dohledu:

 • vypracují návrhy nezbytných regulačních technických norem týkajících se obsahu, metodologie a struktury příslušných informací a předloží je Evropské komisi do 30. prosince 2020, 30. prosince 2021, 1. června 2021 a 1. června 2022,
 • vypracují návrhy prováděcích technických norem s cílem určit standardní strukturu informací o prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic,
 • do 10. září 2022 a poté každoročně předloží Komisi zprávu o osvědčených postupech a vydají doporučení ohledně standardů pro dobrovolné zveřejňování informací.

Zpráva se zveřejňuje a předává Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie.

Členské státy Evropské unie (EU):

 • zajišťují, aby příslušné orgány sledovaly dodržování právních předpisů,
 • mohou nařízení použít na tvůrce penzijních produktů spravující vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení a zprostředkovatele mikropojištění a investiční podniky.

Komise:

 • může přijímat regulační a prováděcí technické normy,
 • musela vyhodnotit právní předpisy do 30. prosince 2022 a posoudit, zda navrhne nějaké změny.

Toto nařízení se automaticky nevztahuje na:

 • zprostředkovatele pojištění, kteří poskytují poradenství o pojistných produktech s investiční složkou* (IBIP),
 • investiční podniky, které poskytují investiční poradenství a jsou podniky bez ohledu na jejich právní formu.

Akty v přenesené pravomoci

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 doplňuje nařízení (EU) 2019/2088, pokud jde o regulační technické normy, které upřesňují obsah, metodologie a strukturu informací v dokumentech před uzavřením smlouvy, na webových stránkách a v pravidelných zprávách, které se týkají:

 • ukazatelů udržitelnosti a nepříznivých dopadů na udržitelnost,
 • zásady „významně nepoškozovat“,
 • prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a cílů udržitelných investic.

Dne 31. října 2022 přijala Komise změny tohoto nařízení v přenesené pravomoci (nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/363) s cílem požadovat od účastníků finančního trhu uvedení míry, do jaké jsou jejich portfolia vystaveni činnostem v oblasti plynu a jaderné energetiky, které jsou v souladu s nařízením o taxonomii (viz shrnutí), jak je stanoveno v doplňkový aktu v oblasti klimatu.

Tyto změny mají za cíl zvýšit transparentnost a umožnit investorům činit informovaná investiční rozhodnutí.

Požadavky a normy platí ode dne 1. ledna 2023 a změny se používají ode dne 20. února 2023.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Uplatňuje se ode dne 10. března 2021, s výjimkou pravidel týkajících se transparentnosti nepříznivých dopadů na udržitelnost, pokud se vztahují na účastníky finančního trhu, jejichž průměrný počet zaměstnanců během účetního období přesahuje 500 nebo kteří jsou mateřskými podniky velké skupiny, jejíž počet zaměstnanců během účetního období na konsolidovaném základě přesahuje 500. V těchto případech platí ode dne 30. června 2021.

KONTEXT

 • Harmonizovaná pravidla umožňují, aby koncoví investoři byli informováni o dopadu ESG různých finančních produktů v různých členských státech.
 • Institucionální investoři, jako jsou správci aktiv, penzijní fondy nebo životní pojišťovny, investují jménem svých klientů. Přísné právní požadavky EU vztahující se na širokou škálu finančních produktů, od investičních fondů až po osobní penzijní produkty, zajišťují, že tito investoři jednají v nejlepším zájmu svých klientů.
 • Nařízení zavádí další požadavky na zveřejňování informací o environmentálních a sociálních dopadech investičních rozhodnutí.
 • Jeho účelem je omezit možné lakování na zeleno, kdy produkty nebo služby uváděné na trh jako udržitelné nebo šetrné ke klimatu v praxi těmto normám nevyhovují.

Další informace viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Účastník finančního trhu. Všechny finanční subjekty spravující peníze svých klientů prostřednictvím finančních produktů a které jsou:
 • pojišťovna, která poskytuje pojistné produkty s investiční složkou (IBIP),
 • investiční podnik, který poskytuje správu portfolia,
 • instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění,
 • tvůrce penzijního produktu,
 • správce alternativních investičních fondů,
 • poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu,
 • správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu registrovaný v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 345/2013,
 • správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání registrovaný v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 346/2013,
 • správcovská společnost subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) nebo
 • úvěrová instituce, která poskytuje správu portfolia.
Finanční poradce. Tento pojem zahrnuje všechny tyto možnosti:
 • zprostředkovatel pojištění, který poskytuje pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou,
 • pojišťovna, která poskytuje pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou,
 • úvěrová instituce, která poskytuje investiční poradenství,
 • investiční podnik, který poskytuje investiční poradenství,
 • správce alternativních investičních fondů, který poskytuje investiční poradenství v souladu se směrnicí 2011/61/EU (o zajišťovacích a soukromých kapitálových fondech), nebo
 • správcovská společnost SKIPCP, která poskytuje investiční poradenství v souladu se směrnicí 2009/65/ES o SKIPCP.
Finanční produkty. Investice, k nimž patří:
 • portfolio,
 • alternativní investiční fond,
 • pojistný produkt s investiční složkou,
 • penzijní produkt nebo systém,
 • UCITS nebo
 • panevropský osobní penzijní produkt.
Dokumenty týkající se finančních produktů před uzavřením smlouvy. Dokumenty, které sdílejí informace o finančních produktech před tím, než se investor rozhodne investovat.
Pravidelné dokumenty týkající se finančních produktů. Zprávy, které se obvykle vydávají každoročně a týkají se výkonnosti konkrétních finančních produktů.
Pojistné produkty s investiční složkou. Řada investičních produktů nabízených retailovým investorům, na něž se vztahuje investiční riziko. Patří mezi ně strukturované finanční produkty, jako jsou opce, které jsou součástí pojistných smluv.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1–16).

Následné změny nařízení (EU) 2019/2088 byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 ze dne 6. dubna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, pokud jde o regulační technické normy, které upřesňují podrobnosti týkající se obsahu a struktury informací ve vztahu k zásadě „významně nepoškozovat“ a které upřesňují obsah, metodologie a strukturu informací ve vztahu k ukazatelům udržitelnosti a nepříznivým dopadům na udržitelnost a obsah a strukturu informací ve vztahu k prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a cílů udržitelných investic v dokumentech před uzavřením smlouvy, na webových stránkách a v pravidelných zprávách (Úř. věst. L 196, 25.7.2022, s. 1–72). Znění bylo znovu zveřejněno v opravené podobě (Úř. věst. L 332, 27.12.2022, s. 1–74).

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 1–63).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (přepracované znění) (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37–85).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (přepracované znění) (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19–59).

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 98–121).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (přepracované znění) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349–496).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338–436).

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1–17).

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18–38).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1–73).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (přepracované znění) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1–155).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracované znění) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32–96).

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 06.03.2023

Top