EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Glosár súhrnov

Glosár súhrnov

KVALIFIKOVANÁ VÄČŠINA

Kvalifikovaná väčšina je počet hlasov, ktorý sa požaduje v Rade na to, aby mohlo byť prijaté rozhodnutie, keď sa rokuje o otázkach na základe článku 16 Zmluvy o Európskej únii a článku 238 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Podľa riadneho legislatívneho postupu Rada koná kvalifikovanou väčšinou v rámci spolurozhodovacieho postupu s Európskym parlamentom.

Od 1. novembra 2014 je zavedený nový postup pri hlasovaní kvalifikovanou väčšinou, tzv. pravidlo dvojitej väčšiny. Podľa tohto postupu sa v Rade pri hlasovaní o návrhu Komisie alebo vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dosahuje kvalifikovaná väčšina splnením dvoch podmienok:

  • za návrh hlasuje 55 % krajín EÚ - teda 16 z 28;
  • návrh podporujú krajiny, ktoré zastupujú najmenej 65 % celkového počtu obyvateľov EÚ.

Pokiaľ Rada hlasuje o návrhu, ktorý nepredložila Komisia alebo vysoký predstaviteľ, rozhodnutie je prijaté, ak:

  • zaň hlasuje najmenej 72 % krajín EÚ a
  • ak zastupujú najmenej 65 % celkového počtu obyvateľov EÚ.

Krajina EÚ môže do 31. marca 2017 požiadať, aby sa rozhodnutie prijalo podľa pravidiel, ktoré platili pred 1. novembrom 2014 (t. j. podľa pravidiel vymedzených v Zmluve z Nice).

POZRI AJ