EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Úradný vestník Európskej únie

Aktuálne vydania

Výsledky 1 -  229  z 229

DátumL (právne predpisy)C (informácie a oznámenia)
14/06/2024Zobraziť akty (počet aktov: 14)Zobraziť akty (počet aktov: 20)
13/06/2024Zobraziť akty (počet aktov: 62)Zobraziť akty (počet aktov: 17)
12/06/2024Zobraziť akty (počet aktov: 8)Zobraziť akty (počet aktov: 7)
11/06/2024Zobraziť akty (počet aktov: 3)Zobraziť akty (počet aktov: 5)
10/06/2024Zobraziť akty (počet aktov: 10)Zobraziť akty (počet aktov: 83)

Výsledky 1 -  229  z 229

Úradný vestník Európskej únie je oficiálnou publikáciou, v ktorej sa uverejňujú právne akty EÚ, iné akty a úradné informácie od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ.

Uverejňuje sa od pondelka do piatka – a v naliehavých prípadoch v soboty, nedele a počas sviatkov – v jazykoch, ktoré sú v čase uverejnenia úradnými jazykmi EÚ (v súčasnosti je ich 24).

EUR-Lex obsahuje elektronickú verziu všetkých úradných vestníkov od 30. decembra 1952, keď bol uverejnený prvý Úradný vestník Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

Po nadobudnutí platnosti Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v roku 1958 bol rozhodnutiami Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu z 15. septembra 1958 (Úradný vestník č. 17, 6.10.1958, s. 390 a 419) vytvorený Úradný vestník Európskych spoločenstiev.

Od júla 2013 je autentické len elektronické vydanie úradného vestníka uverejnené na portáli EUR-Lex, ktoré má právne účinky.

Od 1. októbra 2023 už úradný vestník nie je jednou zbierkou aktov s obsahom. Každý akt uverejňuje samostatne ako autentický úradný vestník vo formáte PDF. Ďalšie informácie nájdete v tomto videu s prepismi v rôznych jazykoch.

Úradný vestník v súčasnosti pozostáva z dvoch sérií:

  • L – Právna úprava s prevažne sekundárnym právom EÚ (najmä nariadeniami, smernicami, rozhodnutiami, stanoviskami a odporúčaniami) a medzinárodnými dohodami
  • C – Informácie a oznámenia obsahujúce prípravné akty, oznámenia, zhrnutia rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, výročné správy Európskeho dvora audítorov, vyhlásenia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Európskeho výboru regiónov, výzvy na vyjadrenie záujmu o programy a projekty EÚ atď.

Ďalšie informácie o Úradnom vestníku Európskej únie (štruktúra, série, mimoriadne vydania, autentickosť atď.) nájdete na stránkach pomoci.

Právny základ pre uverejňovanie Úradného vestníka Európskej únie: