EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1139

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (Текст от значение за ЕИП.)

PE/2/2018/REV/1

OB L 212, 22/08/2018, p. 1–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj

22.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 212/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1139 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 4 юли 2018 година

относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

В гражданското въздухоплаване следва винаги да се гарантира постоянно високо и еднакво ниво на авиационна безопасност чрез приемане на общи правила за безопасност и чрез мерки, гарантиращи, че всички товари, лица и организации с участие в гражданското въздухоплаване в Съюза са в съответствие с тези правила.

(2)

Освен това непрекъснато следва да се поддържа високо и еднакво равнище на защита на околната среда чрез мерки, гарантиращи, че всички товари, лица и организации с участие в гражданското въздухоплаване в Съюза са в съответствие с приложимото право на Съюза и с международните стандарти и препоръчителни практики.

(3)

В допълнение към това, въздухоплавателните средства на трети държави, които се експлоатират в границите на територията, спрямо която се прилагат съответните разпоредби на Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) („Договорите“), или които навлизат в тази територия или я напускат, следва да подлежат на подходящ надзор на равнището на Съюза в границите, определени от Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, подписана в Чикаго на 7 декември 1944 г. („Чикагската конвенция“), по която всички държави членки са страни.

(4)

Не би било подходящо всички въздухоплавателни средства да са обект на общи правила. По-специално, предвид ниския риск, който те представляват за безопасността на гражданското въздухоплаване, въздухоплавателните средства, които имат проста конструкция или са в експлоатация главно в местен мащаб, както и онези, които са построени от любители или са особено редки, или са в наличност само в малък брой, следва да останат под регулаторния контрол на държавите членки, без настоящият регламент да поражда задължение за други държави членки да признават такива национални разпоредби. Въпреки това, за да се улесни разработването на национални правила за въздухоплавателните средства, попадащи извън обхвата на настоящия регламент, Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“) може да приема насоки за тази цел.

(5)

Въпреки това, следва да се предвиди възможност да се прилагат някои разпоредби от настоящия регламент по отношение на някои типове въздухоплавателни средства, които иначе са изключени от обхвата на настоящия регламент, особено онези, които са в промишлено производство и които биха могли да се възползват от свободното движение в рамките на Съюза. Поради това на организациите, участващи в проектирането на такива въздухоплавателни средства, следва да се разреши да кандидатстват пред Агенцията за сертификат на типа или, ако е приложимо, да декларират пред Агенцията тип въздухоплавателно средство, което предстои да бъде пуснато на пазара от тези организации.

(6)

В настоящия регламент следва да се предвидят редица нови инструменти, които да подпомагат прилагането на прости и пропорционални правила за спортното или развлекателното въздухоплаване. Предприетите в съответствие с настоящия регламент мерки за регулиране на този сегмент от сектора на въздухоплаването следва да бъдат пропорционални, разходоефективни, гъвкави и да са основани на съществуващите добри практики в държавите членки. Тези мерки следва да бъдат разработени своевременно, в тясно сътрудничество с държавите членки, и следва да избягват създаването на ненужна административна и финансова тежест за производителите и операторите.

(7)

Не би било подходящо всички летища да са обект на общи правила. Летищата, които не са отворени за обществено ползване, или летищата, които не обслужват търговски въздушен транспорт, или летищата, които нямат оборудвани писти за излитане и кацане с настилка с дължина над 800 метра и които не обслужват изключително хеликоптери, използващи процедури за кацане или излитане по прибори, следва да останат под регулаторния контрол на държавите членки, без задължения по настоящия регламент за другите държави членки да признават такива национални разпоредби.

(8)

Държавите членки следва да имат възможност да освободят от настоящия регламент летищата с малък обем на трафика, при условие че въпросните летища отговарят на минималните общи цели за безопасност, предвидени в съответните съществени изисквания, посочени в настоящия регламент. Когато държава членка предоставя такова освобождаване, то следва да се прилага и за оборудването, използвано на съответното летище, и за доставчиците на наземно обслужване и обслужване по управление на перона (ОУП), които упражняват дейност на освободените летища. Освобождаванията, които държавите членки предоставят на летища преди влизането в сила на настоящия регламент, следва да останат валидни и информацията за тях следва да бъде общодостъпна.

(9)

Летища, които се контролират и експлоатират от въоръжените сили, както и управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване (УВД/АНО), които са осигурени или предоставени от военните, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент. Въпреки това държавите членки следва да гарантират, в съответствие с националното си право, че когато тези летища са отворени за обществено ползване и УВД/АНО обслужва въздушно движение, за което е приложим Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4), се осигурява ефективно равнище на безопасност и оперативна съвместимост с гражданските системи, съответстващо на това, което е постигнато в резултат от прилагането на съществените изисквания за летищата и УВД/АНО, предвидени в настоящия регламент.

(10)

Когато държавите членки преценят, че е за предпочитане — по-специално от съображения за постигане на безопасност, оперативна съвместимост или повишена ефективност — да прилагат настоящия регламент вместо националното си право по отношение на въздухоплавателни средства, извършващи военни, митнически и полицейски дейности, дейности по търсене и спасяване, огнеборство, граничен контрол и брегова охрана или подобни дейности или услуги, предприемани в обществен интерес, те следва да могат да направят това. Държавите членки, които използват тази възможност, следва да си сътрудничат с Агенцията, по-специално като предоставят цялата необходима информация, потвърждаваща, че въздухоплавателното средство и посочените дейности са в съответствие с приложимите в случая разпоредби на настоящия регламент.

(11)

За да се вземат предвид интересите и становищата на авиационната промишленост и операторите на въздухоплавателни средства, държавите членки следва да могат да освобождават от настоящия регламент дейностите по проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията, които се извършват по отношение на някои малки въздухоплавателни средства, различни от безпилотните въздухоплавателните средства, освен ако по отношение на тези въздухоплавателни средства е издаден или се счита, че е издаден сертификат съгласно настоящия регламент или Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5), или за които е направена декларация в съответствие с настоящия регламент. Такова освобождаване не следва да поражда задължение по настоящия регламент за други държави членки да признават такива национални разпоредби. Това освобождаване обаче не следва да пречи на организация с основно място на стопанска дейност на територията на държавата членка, която е предоставила това освобождаване, да реши да извърши своите проектантски и производствени дейности по отношение на въздухоплавателни средства, попадащи в обхвата на посоченото решение, в съответствие с настоящия регламент и с приетите въз основа на него делегирани актове и актове за изпълнение.

(12)

Мерките, приети в съответствие с настоящия регламент за регулиране на гражданското въздухоплаване в Съюза, и приетите въз основа на него делегирани актове и актове за изпълнение, следва да съответстват и да са пропорционални на естеството и рисковете, свързани с различните видове въздухоплавателни средства, операции и дейности, за които те се отнасят. Тези мерки също така следва, доколкото е възможно, да са формулирани по начин, който се съсредоточава върху преследваните цели, като в същото време позволяват различни начини за постигането на тези цели и следва също да насърчават системен подход към гражданското въздухоплаване, като имат предвид взаимозависимостите между безопасността и другите технически области от нормативната уредба в сферата на въздухоплаването, включително в областта на киберсигурността. Това следва да допринесе за по-добро разходоефективно постигане на изискваните равнища на безопасност и за стимулиране на техническите и оперативните иновации. Следва да се използват признати промишлени стандарти и практики, когато е установено, че те гарантират спазване на съществените изисквания, определени в настоящия регламент.

(13)

Прилагането на солидни принципи за управление на безопасността е от съществено значение за непрекъснатото подобряване на безопасността на гражданското въздухоплаване в Съюза, предвиждането на нововъзникващи рискове за безопасността и оптималното използване на ограничените технически ресурси. Следователно е необходимо да се изготви обща рамка за планиране и прилагане на действия за подобряване на безопасността. За тази цел на равнището на Съюза следва да бъдат разработени Европейски план за авиационна безопасност и Европейска програма за авиационна безопасност. Всяка държава членка следва също да изготви държавна програма за безопасност в съответствие с изискванията, които се съдържат в приложение 19 към Чикагската конвенция. Тази програма следва да бъде придружена от план, описващ действията, които трябва да предприемат държавите членки за намаляване на установените рискове за безопасността.

(14)

В съответствие с приложение 19 към Чикагската конвенция държавите членки трябва да въведат приемливо равнище на безопасност по отношение на авиационните дейности, за които са отговорни. С цел да се подпомогнат държавите членки при изпълнението на това изискване по координиран начин, Европейският план за авиационна безопасност следва да определи равнище на безопасност за Съюза по отношение на различните категории въздухоплавателни дейности. Това равнище на безопасност не следва да е със задължителен характер, а следва по-скоро да бъде израз на амбицията на Съюза и на държавите членки по отношение на безопасността на гражданското въздухоплаване.

(15)

Чикагската конвенция предвижда минимални стандарти за осигуряване на безопасността на гражданското въздухоплаване и на свързаното с него опазване на околната среда. Съществените изисквания на Съюза и приетите и установени с настоящия регламент правила за тяхното изпълнение следва да гарантират, че държавите членки изпълняват по еднакъв начин задълженията по Чикагската конвенция, включително и по отношение на трети държави. Когато правилата на Съюза се различават от минималните стандарти, установени от Чикагската конвенция, това не засяга задълженията на държавите членки съответно да уведомяват Международната организация за гражданско въздухоплаване.

(16)

В съответствие с международните стандарти и препоръчителни практики, установени от Чикагската конвенция, следва да се определят съществени изисквания спрямо въздухоплавателните продукти, части, немонтирано оборудване, летища и предоставянето на услуги по УВД/АНО. Освен това следва да се определят и съществени изисквания спрямо лицата и организациите, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства и летища и в предоставянето на УВД/АНО, както и съществени изисквания приложими спрямо лицата и продуктите, участващи в обучението и медицинското освидетелстване на екипажи и ръководители на полети.

(17)

Важно е персоналът, използван от доставчиците на УВД/АНО, като например персоналът за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД (ATSEP), да е съответно квалифициран и обучен за изпълнението на своите задължения. Доставчиците на УВД/АНО следва също да прилагат програми за обучение и проверка, като отчитат различните видове задачи, свързани с безопасността, извършвани от техния персонал. Актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент и отнасящи се до отговорностите на доставчиците на УВД/АНО, следва да определят допълнителни подробни хармонизирани правила за този персонал, включително за ATSEP, с оглед гарантирането на необходимото ниво на безопасност.

(18)

Съществените изисквания във връзка с екологичната съвместимост на проектирането на въздухоплавателните продукти следва да обхващат, когато е необходимо, както шума, така и емисиите от въздухоплавателните средства за защитата на човешкото здраве и околната среда от вредните въздействия на тези продукти. Те следва да съответстват на изискванията в това отношение, установени на международно равнище, както са посочени в Чикагската конвенция. С цел да се осигури пълна съгласуваност, е целесъобразно в настоящия регламент да съществуват препратки към съответните разпоредби на тази конвенция. Въпреки това, продуктите, частите и немонтираното оборудване, следва да бъдат предмет на съществените изисквания за екологична съвместимост, посочени в приложение III към настоящия регламент, доколкото разпоредбите на Чикагската конвенция не съдържат изисквания за опазване на околната среда. Що се отнася до тези продукти, части и немонтирано оборудване, следва да се предвиди и възможност за установяване на подробни изисквания за опазване на околната среда.

(19)

Следва също така да се определят съществени изисквания за безопасното предоставяне на наземно обслужване и ОУП.

(20)

С оглед на нарастващата зависимост на гражданското въздухоплаване от модерните информационни и комуникационни технологии е необходимо да се разработят съществени изисквания за гарантиране на сигурността на информацията, използвана от сектора на гражданското въздухоплаване.

(21)

Задълженията на летищен оператор могат да бъдат изпълнявани пряко от летищния оператор или в някои случаи – от трета страна. В такива случаи летищният оператор следва да има договорености с тази трета страна, за да се осигури спазването на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него.

(22)

Следва да се определят съществените изисквания за докладване и анализ на събития, свързани с безопасността. Подробните правила, приети с цел гарантиране на еднаквото прилагане и спазването на тези съществени изисквания, следва да бъдат в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(23)

Въздухоплавателните продукти, части и немонтирано оборудване, летищата и оборудването им, свързано с безопасността, операторите на въздухоплавателни средства и летищните оператори, системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО, и доставчиците на УВД/АНО, както и пилотите, ръководителите на полети и лицата, продуктите и организациите, свързани с тяхното обучение и с медицинските им прегледи, следва да бъдат сертифицирани или лицензирани, след като се установи, че отговарят на приложимите съществени изисквания или, където е приложимо, на другите изисквания, определени в настоящия регламент или въз основа на него. С цел да бъде улеснен процесът на сертифициране следва да бъдат приети необходимите подробни правила за издаването на тези сертификати и когато е приложимо, на декларациите, които да бъдат направени за тази цел, като се вземат предвид целите на настоящия регламент и естеството и рисковете на разглежданата конкретна дейност.

(24)

Кабинният екипаж, участващ в търговски въздушен транспорт, следва да бъде предмет на сертифициране, вследствие на което да му бъде издадена атестация. За да се гарантират еднакви условия за издаването на тази атестация, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за установяване на подробни правила и процедури за квалификацията на членовете на кабинния екипаж. Освен това за Комисията следва да е възможно в тези актове за изпълнение, и като се имат предвид естеството и рисковете на съответната дейност, да предвиди изискването за кабинния екипаж, участващ в други видове операции, да се изисква да бъде предмет на сертифициране и да притежава атестация. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(25)

Следва да се предостави възможност на организациите, участващи в проектирането и производството на въздухоплавателни продукти, части и немонтирано оборудване, да декларират съответствието на проектите на продуктите, частите и немонтираното оборудване със съответните отраслови стандарти, когато се прецени, че това ще осигури приемливо равнище на безопасност. Тази възможност следва да е ограничена до продукти, използвани в спортното и развлекателното въздухоплаване, и при съответните ограничения и условия, за да се гарантира безопасност.

(26)

Тъй като безпилотните въздухоплавателни средства оперират във въздушното пространство заедно с пилотираните въздухоплавателни средства, безпилотните въздухоплавателни средства следва да попадат в обхвата на настоящия регламент, независимо от тяхната експлоатационна маса. Технологиите при безпилотните въздухоплавателни средства вече дават възможност за широк набор от операции и тези операции следва да се подчиняват на правила, които са пропорционални на риска, свързан с конкретната операция или вид операции.

(27)

За да се приложи основан на риска подход, както и принципът на пропорционалност, на държавите членки следва да бъде предоставена известна степен на гъвкавост по отношение на операциите с безпилотни въздухоплавателни средства, като се отчитат различни местни характеристики в рамките на отделните държави членки, като гъстота на населението, и същевременно се гарантира адекватно равнище на безопасност.

(28)

Правилата по отношение на безпилотните въздухоплавателни средства следва да допринасят за осигуряване спазването на съответните права, гарантирани съгласно правото на Съюза, и по-специално правото на зачитане на личния и семейния живот, предвидено в член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и правото на защита на личните данни, предвидено в член 8 от Хартата и в член 16 от ДФЕС и уредено с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(29)

В съществените изисквания, приложими към безпилотните въздухоплавателни средства и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване следва да се включат и въпросите, свързани с електромагнитната съвместимост и радиочестотния спектър, за да се гарантира, че те не причиняват вредни радиосмущения, както и че използват и поддържат ефективното използването на радиочестотния спектър. Въпреки това много видове авиационно оборудване не е непременно предназначено за използване специално в безпилотни въздухоплавателни средства или в пилотирани въздухоплавателни средства, да по-скоро може да бъде използвано и в двата случая. Следователно тези изисквания относно електромагнитната съвместимост и радиочестотния спектър следва да се прилагат само от момента и доколкото проектирането на безпилотните въздухоплавателни средства и на техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване е предмет на сертифициране в съответствие с настоящия регламент. Причината за това е да се гарантира, че режимът, приложим към такова авиационно оборудване е съгласуван с режима, приложим за други въздухоплавателни средства и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване, за които също се изисква такова сертифициране съгласно настоящия регламент. От гледна точка на съдържанието, за да се гарантира последователност, тези изисквания следва да са еквивалентни на изискванията в Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (9) и Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (10)

(30)

За някои видове безпилотни въздухоплавателни средства прилагането на разпоредбите на настоящия регламент във връзка с регистрацията, сертифицирането, идентификацията, надзора и прилагането, както и на разпоредбите по отношение на Агенцията, не е необходимо за постигането на адекватно равнище на безопасност. Спрямо тези случаи следва да се прилагат механизмите за наблюдение на пазара, предвидени в законодателството на Съюза за хармонизация във връзка с продуктите.

(31)

С оглед на рисковете, които безпилотните въздухоплавателни средства могат да представляват за безопасността, неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни, сигурността или опазването на околната среда, следва да бъдат предвидени изисквания относно регистрацията на безпилотните въздухоплавателни средства и на операторите на безпилотни въздухоплавателни средства Също така е необходимо да се създадат цифрови, хармонизирани и оперативно съвместими национални системи за регистрация, в които следва да бъде съхранявана информация, включително едни и същи основни данни, за безпилотните въздухоплавателни средства и операторите на безпилотни въздухоплавателни средства, регистрирани в съответствие с настоящия регламент и актовете за изпълнение, приети въз основа на него. Тези национални системи за регистрация следва да отговарят на приложимото законодателство на Съюза и националното право, свързано с неприкосновеността на личния живот и обработката на личните данни, а съхраняваната информация в тези системи за регистрация следва да бъде лесно достъпна.

(32)

В условията, правилата и процедурите в случаите, при които проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, както и персоналът и организациите, участващи в тези дейности, следва да бъдат предмет на сертифициране, следва да се вземат предвид естеството и рисковете на съответния вид операция. В тези условия, правила и процедури следва по-специално да се отчитат видът, мащабът и сложността на съответната операция, включително, когато е уместно, размерът и видът на трафика, управляван от компетентната организация или лице; дали операцията е открита за външни лица; до каква степен останалият въздушен трафик или лица, или наземно имущество могат да бъдат застрашени от операцията; целта на полета и видът на използваното въздушно пространство; и сложността и работните характеристики на безпилотното въздухоплавателно средство.

(33)

Следва да е възможно да се забранят, ограничат или обвържат с определени условия дейностите, посочени в глава III от настоящия регламент, когато това е необходимо в интерес на безопасността на гражданското въздухоплаване. Тази възможност следва да се използва в съответствие с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети от Комисията за тази цел. Държавите членки имат възможността да предприемат мерки в съответствие с правото на Съюза, които са извън приложното поле на този регламент, по съображения, включително обществената сигурност, защитата на правата на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни.

(34)

Моделите на въздухоплавателни средства се считат за безпилотни въздухоплавателни средства за целите на настоящия регламент и се използват предимно за развлекателни дейности. В делегираните актове и актовете за изпълнение относно безпилотните въздухоплавателни средства, приети въз основа на настоящия регламент, следва да се отчита фактът, че тези модели на въздухоплавателни средства до момента имат добро равнище на безопасност, особено моделите, експлоатирани от членове на асоциации или клубове по авиомоделизъм, които са разработили специфични кодекси за поведение във връзка с тези дейности. Освен това, при приемането на тези делегирани актове и актове за изпълнение Комисията следва да взема предвид необходимостта от плавен преход от различните национални системи към новата регулаторна рамка на Съюза, така че моделите на въздухоплавателни средства да могат да продължат да се експлоатират по същия начин както днес, като се отчитат и съществуващите най-добри практики в държавите членки.

(35)

За да се постигнат целите на настоящия регламент, Комисията, Агенцията и компетентните органи на държавите членки, като споделят ресурсите си и работят съвместно, следва да действат като единна европейска система за авиационна безопасност. Агенцията следва активно да насърчава изграждането на обща култура за сертифициране и надзор, както и обмена на най-добри административни практики, включително чрез улесняване на обмена на персонал между компетентните органи, за да допринесе за постигането на целите на настоящия регламент, като взима предвид обратната информация от заинтересованите страни. Надзорните дейности на Агенцията по отношение на прилагането на настоящия регламент от държавите членки следва да бъдат насочени и към укрепване на капацитета на компетентните органи на държавите членки да изпълняват задълженията си, свързани със сертифицирането и надзора, както и към предаването на знания между тези органи.

(36)

Необходимо е да се подпомагат държавите членки при изпълнение на техните задачи по сертифицирането, надзора и по-специално сътрудничеството при надзора и трансграничния надзор, и прилагането, чрез създаване на ефективна рамка за обединяване и съвместно ползване на услугите на авиационни инспектори и други специалисти със съответните експертни познания. Във връзка с това и с цел да се улесни подобен обмен на персонал между националните компетентни органи, на Агенцията следва да се възложи координираща роля.

(37)

Агенцията и компетентните национални органи следва да работят в партньорство с оглед да се подобри откриването на небезопасни условия и да се предприемат необходимите коригиращи мерки в зависимост от случая. По-специално, държавите членки следва да бъдат в състояние да преразпределят помежду си или на Агенцията отговорностите по настоящия регламент, свързани със сертифицирането, надзора и прилагането, особено когато това е необходимо с цел подобряване на безопасността или по-ефикасно използване на ресурсите. Това преразпределение следва да бъде доброволно, следва да се практикува само тогава, когато е налице достатъчна увереност, че тези задачи могат да се извършват ефективно, и като се има предвид тясната връзка между сертифицирането, надзора и прилагането, следва непременно да обхваща всички тези отговорности по отношение на юридическото или физическото лице, въздухоплавателното средство, оборудването, летището, системата за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО, засегнати от преразпределението. Преразпределянето на отговорността следва да бъде предмет на взаимно съгласие, възможност за оттегляне и сключване на договорености, в които да се изложат необходимите подробности, за да се гарантира плавен преход и непрекъснато ефективно изпълнение на съответните задачи. При сключването на тези подробни договорености следва да се вземат надлежно под внимание гледните точки и законните интереси на съответните юридически или физически лица и ако е приложимо — становището на Агенцията.

(38)

При такова преразпределение на отговорност към друга държава членка националният компетентен орган на държавата членка, която е приела искането за преразпределяне, следва да се превърне в компетентен орган и по този начин следва да има всички правомощия и отговорности по отношение на съответните физически или юридически лица, предвидени в настоящия регламент, в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, и в националното право на държавата членка, която е приела искането. Преразпределянето по отношение на прилагането следва да засяга единствено решенията и мерките, свързани със задачи в областта на сертифицирането и надзора, които са преразпределени към националния компетентен орган на държавата членка, която е приела искането. Тези решения и мерки следва да подлежат на съдебен контрол от страна на националните съдилища на държава членка, която е приела искането, в съответствие с националното право на същата държава членка. Възможно е държавата членка, която е приела искането, да носи отговорност за изпълнението на въпросните задачи. Всички други отговорности по прилагането на държавата членка, която е отправила искането, следва да останат незасегнати от преразпределянето.

(39)

Възможността за преразпределяне на отговорността за задачите, свързани с предвидените в настоящия регламент сертифициране, надзор и прилагане, към Агенцията или друга държава членка, не следва да засяга правата и задълженията на държавите членки съгласно Чикагската конвенция. Следователно, въпреки че такова преразпределение предполага прехвърляне на отговорност към Агенцията или към друга държава членка за целите на правото на Съюза, то не засяга отговорността съгласно Чикагската конвенция на държавата членка, която е отправила искането.

(40)

Доколкото сътрудничеството между Агенцията и националните компетентни органи е от съществено значение, за да се гарантира високо и еднакво равнище на безопасност в Съюза, когато сертифицирането, надзорът и прилагането са преразпределени от националните компетентни органи на Агенцията по отношение на организации, значителен дял от съоръженията и персонала на които са разположени в повече от една държава членка, такова преразпределение следва да не застрашава устойчивостта на националните компетентни органи по отношение на техните знания, умения, ресурси и икономическа жизнеспособност, следва да не създава форми на конкуренция между Агенцията и националните компетентни органи и следва да не засяга независимостта на Агенцията при провеждане на стандартизационни инспекции за проверка на еднаквото прилагане на настоящия регламент.

(41)

Следва да се установи механизъм за подкрепа по отношение на надзора в случаите когато потвърдена информация, свързана с безопасността, получена от проверките и други надзорни дейности, проведени от Агенцията, показва наличие на сериозна и трайна неспособност на дадена държава членка ефективно да изпълнява някои или всички свои задачи по сертифициране, надзор и прилагане съгласно настоящия регламент, както и когато подобни ситуации застрашават безопасността на гражданското въздухоплаване. В тези случаи Агенцията и съответната държава членка следва, по искане на Комисията, да създадат временна програма за техническа помощ, за да съдействат на въпросната държава членка при отстраняване на установените недостатъци. Тази програма за техническа помощ може да включва по-специално обучение на инспектори и друг имащ отношение персонал, помощ при разработване на документи, свързани с надзора и процедурите, както и друга практическа и осезаема подкрепа, необходима за възстановяване на безопасността. При разработването на програмата за техническа помощ и по време на нейното изпълнение следва да бъдат взети под внимание потребностите и становищата на Агенцията и съответната държава членка. Ако обаче съответната държава членка счита, че програмата не може да бъде успешно изпълнена съгласно предвиденото, тя следва да уведоми Комисията и или да преразпредели на Агенцията или друга държава членка отговорността за задачите по сертифициране, надзор и прилагане, с които са свързани недостатъците, или да предприеме други мерки за отстраняване на тези недостатъци.

(42)

С оглед на постигането на основните цели на настоящия регламент, както и на целите, свързани със свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали, издаваните сертификати и декларациите, изготвяни в съответствие с настоящия регламент, и с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, следва да бъдат валидни и следва да бъдат признати без по-нататъшни изисквания или оценка във всички държави членки.

(43)

При издаване на сертификати в съответствие с настоящия регламент може да се наложи да бъдат взети предвид сертификати или друга имаща отношение документация за удостоверяване на съответствие, които са издадени съгласно законодателството на трети държави. Това следва да се извършва, когато съответните международни споразумения, сключени от Съюза с трети държави, или делегираните актове, приети от Комисията в съответствие с настоящия регламент, предвиждат това, и в съответствие с тези споразумения или делегирани актове.

(44)

С оглед на предвидените в настоящия регламент правила относно признаването на сертификати и на друга имаща отношение документация за удостоверяване на съответствие, които са издадени съгласно законодателството на трети държави, всички международни споразумения, сключени между държави членки и трети държави, следва да бъдат прекратени или актуализирани, когато не са съвместими с тези правила.

(45)

Следва да се предостави известна степен на гъвкавост по отношение на прилагането на правилата, предвидени в настоящия регламент или в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, за да се позволи на държавите членки да вземат необходимите мерки за незабавно реагиране на проблеми, свързани с безопасността на гражданското въздухоплаване, или да предоставят освобождаване в случай на спешни непредвидени обстоятелства или спешни оперативни нужди, при спазване на подходящи условия, по-специално за да се гарантират пропорционалност, обективен контрол и прозрачност. От съображения за пропорционалност Агенцията и Комисията следва да оценяват въпросните освобождавания само с оглед съответно на издаването на препоръка или вземането на решение, когато тяхната продължителност надвишава тази на летателния сезон на една авиокомпания, т.е. осем месеца, без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 от ДФЕС. В случаите, в които Агенцията е компетентният орган по отношение на издаването на някои сертификати в съответствие с настоящия регламент, тя следва също така да разполага с правомощието да разрешава подобни освобождавания, при същите случаи и при спазване на същите условия като онези, които се прилагат спрямо държавите членки. В тази връзка следва да се предвидят разпоредби и за евентуалните изменения, когато е подходящо, на съответните правила, определени с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на настоящия регламент, по-специално за да се позволят други начини за постигане на съответствие, като същевременно се гарантира приемливо равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване в Съюза.

(46)

За да се гарантира правилното прилагане на настоящия регламент и предвид необходимостта от установяване, оценка и ограничаване на рисковете за безопасността на гражданското въздухоплаване, Комисията, Агенцията и националните компетентни органи следва да обменят цялата информация, с която разполагат в контекста на прилагането на настоящия регламент. За тази цел на Агенцията следва да се разреши да организира структурирано сътрудничество за събиране, обмен и анализ на съответната информация, свързана с безопасността, като използва, когато е възможно, съществуващите информационни системи. За целта на Агенцията следва да се разреши да сключва необходимите договорености с физическите и юридически лица, попадащи в обхвата на разпоредбите на настоящия регламент, или с асоциации на такива лица. Следва да се поясни, че при осъществяване на някоя от координиращите задачи, свързани със събирането, обмена и анализа на информация, Агенцията продължава да бъде обвързана от ограниченията по отношение на достъпа на Агенцията до информация от записи от бордните самописци или записващите образи устройства и от полетните записващи устройства, посочени в Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета (11), и по-специално член 8, параграф 2, буква г), член 14, параграф 1, буква ж) и член 14, параграф 2 от него.

(47)

Необходимо е да се установят мерки за осигуряване на подходяща защита на информацията, събирана, обменяна и анализирана съгласно настоящия регламент от Комисията, Агенцията и националните компетентни органи, както и за осигуряване на защитата на източниците на такава информация. Тези мерки не следва да водят до неоправдана намеса в съдебните системи на държавите членки. Поради това те не следва да засягат приложимото национално материално и процесуално наказателно право, включително използването на информация като доказателство. В допълнение, правото за започване на граждански производства от трети страни не следва да бъде засегнато от тези мерки и следва да се урежда единствено от националното право.

(48)

За да се улесни обменът на информация между Комисията, Агенцията и държавите членки, включително на данни, които са от значение за дейностите по сертифицирането, надзора и прилагането, следва да се създаде електронен регистър за такава информация, който да се управлява от Агенцията в сътрудничество с Комисията и държавите членки.

(49)

При обработката на лични данни в рамките на прилагането на настоящия регламент се прилага Регламент (ЕС) 2016/679. Съгласно посочения регламент, държавите членки могат да предвиждат освобождавания и ограничения по отношение на някои права и задължения, предвидени в нея, включително по отношение на обработването на медицински и здравни данни. Обработката на лични данни, по-специално на медицински и здравни данни, включени в регистъра, създаден съгласно настоящия регламент, е необходима, за да се осигури ефективно сътрудничество между държавите членки в областта на сертифицирането и надзора на медицинската пригодност на пилотите. Обменът на лични данни следва да бъде предмет на строги условия и да се ограничава до абсолютно необходимото за постигането на целите на настоящия регламент. Поради това, принципите, изложени в Регламент (ЕС) 2016/679, следва да бъдат допълнени или уточнени в настоящия регламент, когато това е необходимо.

(50)

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (12), и по-специално неговите разпоредби, свързани с поверителността и сигурността на обработката, се прилагат към обработката на лични данни от Агенцията, когато тя изпълнява задълженията си по прилагането на настоящия регламент и по-конкретно при управлението на регистъра създаден съгласно настоящия регламент. Поради това, принципите, изложени в Регламент (ЕО) № 45/2001, следва да бъдат допълнени или уточнени в настоящия регламент, когато това е необходимо.

(51)

Агенцията е създадена с Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета (13) в рамките на съществуващата институционална структура и баланс на правомощията в Съюза; тя е независима по отношение на техническите въпроси и има правна, административна и финансова самостоятелност. Агенцията получи допълнителни правомощия в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008. Следва да се направят някои промени в нейната структура и функциониране, за да се постигне по-добро приспособяване към новите задачи, които ѝ се възлагат с настоящия регламент.

(52)

В рамките на институционалната система на Съюза прилагането на правото на Съюза е отговорност предимно на държавите членки. Затова задачите по сертифицирането, надзора и прилагането, изисквани съгласно настоящия регламент и съгласно делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, следва по принцип да се осъществяват на национално равнище от един или повече компетентни органи на държавите членки. В някои ясно определени случаи обаче на Агенцията следва също да разполага с правомощия да изпълнява тези задачи. В тези случаи на Агенцията следва също да се позволи да взема необходимите мерки, свързани с експлоатацията на въздухоплавателните средства, с квалификацията на екипажите или с използването на въздухоплавателни средства на трети държави, когато това е най-добрият начин да се осигури еднаквост и да се улесни функционирането на вътрешния пазар.

(53)

Агенцията следва да осигурява техническите експертни познания на Комисията при подготовката на необходимото законодателство и да подпомага, когато това е необходимо, държавите членки и промишлеността при неговото изпълнение. Тя следва да може да издава сертификационни спецификации и материали с насоки, заедно с други подробни материали, съдържащи спецификации и насоки, както и да представя технически констатации, да издава сертификати или да регистрира декларации съгласно изискванията.

(54)

Глобалните навигационни спътникови системи (ГНСС), и по-специално програмата на Съюза „Галилео“, създадена с Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета (14) ще играят основна роля в прилагането на европейска система за управление на въздушното движение. Във връзка с това следва да се поясни, че услугите, които усилват сигналите, излъчвани от спътниците от основните групи спътници на ГНСС, за целите на въздушната навигация, като предоставяните от оператора на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и от други оператори, следва да се разглеждат като услуги по УВД/АНО. Агенцията следва също да разполага с правомощия да разработи необходимите технически спецификации и да сертифицира организациите, предоставящи общоевропейски услуги по УВД/АНО, като доставчик на услуги на EGNOS, за да се осигури високо и еднакво равнище на безопасност, оперативна съвместимост и оперативна ефикасност.

(55)

С Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (15) на Агенцията се възлага задължението да съобщава всяка информация, която би могла да е от значение за актуализирането на списъка на въздушните превозвачи, които по причини за безопасност са предмет на оперативна забрана в Съюза. Агенцията следва също така да съдейства на Комисията при прилагането на посочения регламент, като провежда необходимите оценки на оператори от трети държави и на органите, които отговарят за надзора върху тях, и отправя съответните препоръки до Комисията.

(56)

C цел да се гарантира съответствие с настоящия регламент, следва да се предвиди възможност за налагане на глоби или периодични имуществени санкции, или и двете, на притежателите на сертификати, издадени от Агенцията, и на предприятията, които са направили декларации пред Агенцията, когато те нарушават приложимите спрямо тях правила по настоящия регламент. Комисията следва да налага такива глоби и периодични имуществени санкции по препоръка на Агенцията. В тази връзка Комисията следва, в зависимост от обстоятелствата във всеки отделен случай, да отговаря на подобни нарушения по пропорционален и подходящ начин, като взема предвид и други възможни мерки като отнемането на сертификат.

(57)

С оглед на еднаквото прилагане на настоящия регламент Агенцията следва да бъде оправомощена да следи за прилагането му от държавите членки, включително чрез извършване на проверки.

(58)

Въз основа на техническите си експертни знания Агенцията следва да подпомага Комисията при определянето на политиката в областта на научните изследвания и при изпълнението на програмите за научни изследвания на Съюза. Следва да се позволи извършване на научни изследвания, които са непосредствено необходими, както и участие в ad hoc проекти за научни изследвания по Рамковата програма на Съюза за научни изследвания и иновации или по други частни или публични програми за финансиране от Съюза или извън него.

(59)

Предвид съществуващите взаимозависимости между безопасността и сигурността в гражданското въздухоплаване, Агенцията следва да участва в сътрудничеството в областта на сигурността на въздухоплаването, включително в областта на киберсигурността. Експертният опит на нейните служители следва да е принос към прилагането от страна на Комисията и държавите членки на правилата на Съюза в тази област.

(60)

Агенцията следва, при поискване, да съдейства на държавите членки и Комисията в областта на международните отношения, отнасящи се до въпросите, уредени от настоящия регламент, по-специално по отношение на хармонизацията на правилата и взаимното признаване на сертификати. Тя следва да има правото, след консултации с Комисията, да установява подходящи отношения, чрез работни договорености, с органи на трети държави и с международни организации, които са компетентни по въпросите, обхванати от настоящия регламент. С оглед на насърчаването на безопасността в световен мащаб, в контекста на високите стандарти, които се прилагат в Съюза, на Агенцията следва да бъде разрешено да участва, в рамките на своята област на компетентност, в ad hoc техническо сътрудничество, научни изследвания и проекти за подпомагане с трети държави и международни организации. Агенцията следва също да подпомага Комисията в прилагането на правото на Съюза в други технически области от уредбата на гражданското въздухоплаване, като сигурността или Единното европейско небе, където Агенцията притежава съответния експертен опит.

(61)

За да се насърчат най-добрите практики и еднаквото прилагане на законодателството на в Съюза в областта на безопасността на въздухоплаването, Агенцията следва да може да одобрява доставчици на авиационно обучение и да осигурява такова обучение.

(62)

Агенцията следва да се управлява и да работи в съответствие с принципите на съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции.

(63)

Комисията и държавите членки следва да са представени в Управителния съвет на Агенцията, за да контролират ефективно нейните функции. На Управителния съвет следва да се предоставят необходимите правомощия, по-специално да назначава изпълнителния директор и да приема консолидирания годишен доклад за дейността, програмния документ, годишния бюджет и финансовите правила, които са приложими за Агенцията.

(64)

В интерес на прозрачността, на заинтересованите страни следва да се предостави статут на наблюдатели в Управителния съвет на Агенцията.

(65)

Общественият интерес изисква Агенцията да основава свързаните си с безопасността действия единствено върху независим експертен опит, като прилага стриктно настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него. За тази цел решенията на Агенцията по отношение на безопасността следва да се вземат от нейния изпълнителен директор, който следва да разполага с широки възможности за действие във връзка с консултациите и организирането на вътрешното функциониране на Агенцията.

(66)

Необходимо е да се гарантира, че засегнатите от решенията на Агенцията страни разполагат с необходимите средства за правна защита по начин, които следва да отговарят на специалния характер на областта на въздухоплаването. Затова следва да се създаде подходящ механизъм на обжалване, който да позволява решенията на Агенцията да бъдат обжалвани пред апелативен съвет, чиито решения на свой ред да могат да бъдат обжалвани пред Съда на Европейския съюз в съответствие с ДФЕС.

(67)

Всички решения, взети от Комисията съгласно настоящия регламент, подлежат на контрол от Съда в съответствие с ДФЕС. В съответствие с член 261 от ДФЕС на Съда следва да се предостави неограничена компетентност по отношение на решенията, с които Комисията налага глоби или периодични имуществени санкции.

(68)

Когато Агенцията разработва проект на правила от общ характер, които да се прилагат от националните органи, тя следва да се консултира с държавите членки. Освен това, когато такъв проект на правила може да има съществено въздействие в социалната сфера, заинтересованите страни, включително социалните партньори, следва да бъдат консултирани по подходящ начин от Агенцията.

(69)

С оглед на ефективното изпълнение на своите задачи в съответствие с настоящия регламент, Агенцията следва да си сътрудничи, според необходимото, с институции, органи, служби и агенции на Съюза в областите, в които техните дейности имат отражение върху техническите аспекти на гражданското въздухоплаване. По-специално, Агенцията следва да си сътрудничи с Европейската агенция по химикалите, създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (16) при обмена на информация относно безопасността на химичните вещества и въздействието им върху безопасността на въздухоплаването и свързаните с това научни и технически аспекти. Когато се налага консултация относно военни аспекти, Агенцията следва да се консултира, освен с държавите членки, и с Европейската агенция по отбрана, създадена с Решение (ОВППС) 2015/1835 на Съвета (17) и военни експерти, посочени от държавите членки.

(70)

Необходимо е на обществеността да се предоставя подходяща информация относно равнището на безопасност на гражданското въздухоплаване и свързаното с него опазване на околната среда, като се има предвид Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (18) и съответното национално законодателство.

(71)

За да се гарантира пълната самостоятелност и независимост на Агенцията, тя следва да получи самостоятелен бюджет, финансиран основно с вноската на Съюза и с таксите и плащанията на ползвателите на Европейската система за авиационна безопасност. Финансовите вноски, получени от Агенцията от държави членки, трети държави, други организации или лица, не следва да накърняват нейната независимост и безпристрастност. Следва да се прилага бюджетната процедура на Съюза, тъй като става дума за вноска на Съюза и за други субсидии, платими от общия бюджет на Съюза, а одитът на сметките следва да се извършва от Европейската сметна палата. За да се осигури възможност на Агенцията да участва във всички значими бъдещи проекти, тя следва да може да получава безвъзмездни средства.

(72)

За да се гарантира, че Агенцията е в състояние да отговаря ефективно и своевременно на търсенето на дейностите, които тя извършва, по-специално що се отнася до сертифицирането и дейностите, свързани с евентуалното преразпределяне на отговорност от държавите членки, при зачитане на принципите на доброто финансово управление, щатното разписание следва да отразява нуждите от ресурси за ефективно и своевременно посрещане на исканията за сертифициране и други дейности на Агенцията, включително за онези, които са резултат от преразпределяне на отговорност. За тази цел следва да се определи набор от показатели за измерване на натовареността и ефективността на Агенцията във връзка с дейностите, финансирани чрез такси и плащания. Отчитайки тези показатели, Агенцията следва така да адаптира своето планиране на персонала и управление на ресурсите, свързани с такси и плащания, че да е в състояние да реагира адекватно на такова търсене и на всички промени в приходите от такси и плащания.

(73)

Необходимо е да се определят подходящи мерки за осигуряване на необходимата защита на чувствителната информация, свързана с безопасността.

(74)

Таксите и възнагражденията, събирани от Агенцията, следва да се определят по прозрачен, справедлив, недискриминационен и еднакъв начин. Те не трябва да застрашават конкурентоспособността на промишлеността на Съюза. Освен това те следва да се определят, отчитайки способността за заплащане на съответните физически или юридически лица, по-специално на малките и средните предприятия.

(75)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. По-голямата част от тези изпълнителни правомощия и по-специално онези от тях, които са свързани с установяване на подробни разпоредби относно правила и процедури, следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(76)

Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи, свързани с корективни действия и предпазни мерки, това е необходимо поради наложителни причини за спешност.

(77)

С цел да се отчетат техническите, научните, оперативните или свързаните с безопасността нужди на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение или, ако е приложимо, допълване на разпоредбите относно летателната годност, свързани с проектирането и производството, ограниченията на времето за полети, летищните оператори, системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО, и проектирането, производството и техническото обслужване на безпилотни въздухоплавателни средства и техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за дистанционно управление на въздухоплавателното средство, както и разпоредбите относно персонала, включително пилотите, управляващи летателния апарат дистанционно, и организациите, участващи в тези дейности, операторите от трети държави, относно определени аспекти на надзора и правоприлагането, относно приемането на сертификати, издадени от трети държави, относно глобите и периодичните имуществени санкции, относно Апелативния съвет, както и изискванията, изложени в приложения II—IX към настоящия регламент.

Освен това на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с изменение на позоваванията в настоящия регламент на изискванията за опазване на околната среда, които се съдържат в изменение 12 на том I, изменение 9 на том II, и в първоначалната редакция на том III, всички във вида, в който са приложими към 1 януари 2018 г., от приложение 16 към Чикагската конвенция разпоредбите на Чикагската конвенция, с оглед на тяхното актуализиране предвид последващи изменения на приложение 16 към посочената конвенция.

(78)

При приемането на делегирани актове за изменение на приложения II—IX към настоящия регламент, Комисията следва да отчита надлежно международните стандарти и препоръчителните практики, по-специално международните стандарти, съдържащи се във всички приложения към Чикагската конвенция

(79)

При приемането на делегирани актове по настоящия регламент е от особена важност по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (19). По-специално, с цел да се осигури равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(80)

Доставчиците на АНО следва да въведат и приложат план за действие за извънредни ситуации при прекъсване на услугите, свързани с УВД.

(81)

Следва да продължи привличането на трети държави от Европа, за да се гарантира подобряването на безопасността на гражданското въздухоплаване в цяла Европа. Европейските трети държави, сключили международни споразумения със Съюза за приемане и прилагане на достиженията на правото на ЕС в обхванатата от настоящия регламент област, следва да участват в работата на Агенцията в съответствие с правилата и процедурите, установени в рамките на посочените споразумения.

(82)

С настоящия регламент се установяват общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и се запазва създаването на Агенцията. Следователно Регламент (ЕО) № 216/2008 следва да бъде отменен.

(83)

Тъй като правилата, необходими за оперативната съвместимост на Европейската мрежа за управление на въздушното движение (EATMN), се съдържат или в настоящия регламент, или ще се съдържат в делегирания или изпълнителния акт, приет въз основа на настоящия регламент, Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета (20) следва да бъде отменен. Ще бъде необходим обаче определен период преди необходимите делегирани актове и актове за изпълнение да бъдат изготвени, приети и да могат да започнат да се прилагат.

Поради това правилата за изпълнение, приети въз основа на Регламент (ЕО) № 552/2004, следва да продължат да се прилагат междувременно, а именно регламенти на Комисията (ЕО) № 1033/2006 (21), (ЕО) № 1032/2006 (22), (ЕО) № 633/2007 (23), (ЕО) № 262/2009 (24), (ЕО) № 29/2009 (25), (ЕС) № 73/2010 (26) и регламентите за изпълнение на Комисията (ЕС) № 1206/2011 (27), (ЕС) № 1207/2011 (28), и (ЕС) № 1079/2012 (29). Поради това определени членове от Регламент (ЕО) № 552/2004 и приложенията към него, на които те се позовават, следва също да продължат да се прилагат по отношение на въпросите, попадащи в техния обхват, до датата на прилагане на съответните актове за изпълнение и делегирани актове.

(84)

Регламент (ЕО) № 216/2008 изменя Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (30) като заличава приложение III към него от датата на влизане в сила на съответните мерки, посочени в член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 216/2008. Подобни мерки, които все още се очаква да бъдат приети, са мерките относно ограниченията на времето за полети и изискванията за почивка във връзка с въздушните таксита, спешните медицински услуги и търговските транспортни операции със самолет, извършвани от един пилот. а Другите разпоредби на Регламент (ЕИО) № 3922/91 са остарели. Поради това Регламент (ЕИО) № 3922/91 следва да бъде отменен от датата на прилагане на тези мерки, които все още се очаква да бъдат приети. С Регламент (ЕИО) № 3922/91 обаче се създава и Комитет за безопасност по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 и този комитет също подпомага Комисията в контекста на Регламент (ЕО) № 2111/2005. Поради това Регламент (ЕО) № 2111/2005 следва да бъде изменен, за да се гарантира, че за целите на посочения регламент този комитет продължава да подпомага Комисията дори и след отмяната на Регламент (ЕИО) № 3922/91.

(85)

Промените, въведени с настоящия регламент, имат отражение върху прилагането на друго законодателство на Съюза. Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета (31) и регламенти (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и (ЕО) № 2111/2005 следва да бъдат съответно изменени. По-специално за отговорните органи за разследване във връзка с безопасността следва да е възможно да вземат решение, отчитайки изводите, които се очаква да бъдат извлечени с оглед на подобряването на авиационната безопасност, да не започват разследване във връзка с безопасността при произшествие или сериозен инцидент с безпилотно въздухоплавателно средство, за което съгласно настоящия регламент не се изисква сертификат или декларация, при който не е настъпила смърт или сериозно нараняване. Следва да се поясни, че в този случай тези сертификати и декларации са сертификатите и декларациите, които засягат съответствието на проекта на безпилотното въздухоплавателно средство с приложимите изисквания и които са предмет на надзора на Агенцията. Тази свобода на преценка на органите за разследване във връзка с безопасността следва да се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(86)

Регламент (ЕО) № 1008/2008 следва да бъде изменен, за да се вземе надлежно предвид въведената с настоящия регламент възможност Агенцията да поеме ролята на компетентен орган за издаване и надзор по отношение на свидетелствата за авиационен оператор. Освен това, предвид нарастващото значение на въздушните превозвачи с оперативни бази в няколко държави членки, при които компетентният орган за оперативните лицензи и този за свидетелствата за авиационен оператор не съвпадат непременно, е налице необходимост да се подсили ефикасният надзор на тези въздушни превозвачи. Поради това Регламент (ЕО) № 1008/2008 следва да бъде изменен, за да се гарантира тясно сътрудничество между компетентните органи, отговорни съответно за надзора по отношение на свидетелството за авиационен оператор и на оперативния лиценз.

(87)

С оглед на въведените с настоящия регламент промени в нормативния режим на Съюза, уреждащ по-специално безпилотните въздухоплавателни средства, директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС следва да бъдат изменени. По-специално, по отношение на въздухоплавателните средства, различни от безпилотните въздухоплавателни средства, а също и двигатели, витла, части и немонтирано оборудване, предназначено за въздухоплавателни средства, различни от безпилотните въздухоплавателни средства, следва да се гарантира, че всяко подобно авиационно оборудване и занапред ще бъде изключено от обхвата на посочените директиви. Безпилотните въздухоплавателни средства и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване следва също да бъдат изключени от обхвата на тези директиви, но само от момента, в който и доколкото проектът на безпилотните въздухоплавателни средства и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване получат сертификат от Агенцията в съответствие с настоящия регламент, като се има предвид, че съгласно настоящия регламент в този случай те подлежат на съществени изисквания, свързани с електромагнитната съвместимост и радиочестотния спектър, и че съответствието с тези изисквания трябва да се оцени и гарантира като част от предвидените в настоящия регламент правила за сертифициране, надзор и прилагане. Изключването на всяко подобно авиационно оборудване от обхвата на Директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС обаче следва да се отнася единствено за авиационното оборудване, което попада в обхвата на настоящия регламент и което е предназначено изключително за използване във въздуха на защитени аеронавигационни честоти. Вследствие на това оборудването за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства, както и оборудването, предназначено за използване във въздуха, но и за определени други цели, не се изключва от обхвата на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС и следователно спрямо него могат да се прилагат правилата на настоящия регламент и на посочените директиви.

(88)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно установяване и поддържане на високо и еднакво равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване, като същевременно се осигури високо и еднакво равнище на екологична защита, не могат да бъдат постигнати от държавите членки в достатъчна степен поради — в повечето случаи — международния и сложен характер на въздухоплаването, а поради техния обхват на приложение в целия Съюз могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРИНЦИПИ

Член 1

Предмет и цели

1.   Основната цел на настоящия регламент е да изгради и да поддържа високо еднакво равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване в Съюза.

2.   Освен това настоящият регламент има за цел да:

а)

допринесе в по-широк план за политиката на Съюза в областта на въздухоплаването и за подобряването на цялостната ефективност на сектора на гражданското въздухоплаване;

б)

улесни в областите, обхванати от настоящия регламент, свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали, да осигури равнопоставеност за всички субекти на вътрешния авиационен пазар и да повиши конкурентоспособността на въздухоплавателната промишленост на Съюза;

в)

допринесе за осигуряването на високо, еднакво равнище на защита на околната среда;

г)

улесни в областите, обхванати от настоящия регламент, движението на стоки, услуги и персонал в световен мащаб чрез установяването на подходящо сътрудничество с трети държави и техните органи в областта на въздухоплаването, и да насърчава взаимното приемане на сертификати и други съответни документи;

д)

утвърди ефективността на разходите, наред с другото, чрез избягване на дублирането, и да насърчи ефективността в процесите на регулиране, сертифициране и надзор, както и ефикасното използване на съответните ресурси на равнището на Съюза и на национално равнище;

е)

допринесе в областите, обхванати от настоящия регламент, за установяване и поддържане на високо и еднакво равнище на сигурност на гражданското въздухоплаване;

ж)

подпомогне държавите членки в областите, обхванати от настоящия регламент, при упражняването на техните права и изпълнението на техните задължения по Чикагската конвенция, като при необходимост осигурява единно тълкуване и еднакво и навременно прилагане на нейните разпоредби;

з)

разпространи в световен мащаб вижданията на Съюза по отношение на стандартите и правилата в гражданското въздухоплаване посредством установяването на подходящо сътрудничество с трети държави и международни организации;

и)

насърчи научните изследвания и иновациите, наред с другото, в процесите на регулиране, сертифициране и надзор;

й)

насърчи в областите, обхванати от настоящия регламент, техническата и оперативната съвместимост и обмена на добри административни практики;

к)

укрепи доверието на пътниците в безопасността на гражданското въздухоплаване.

3.   Целите, посочени в параграфи 1 и 2, се постигат, наред с другото, чрез:

а)

изготвянето, приемането и единното прилагане на всички необходими актове;

б)

вземането на мерки за подобряване на стандартите за безопасност;

в)

гаранции, че декларациите и сертификатите, издадени в съответствие с настоящия регламент и приетите въз основа на него делегирани актове и актове за изпълнение, са валидни и се признават в Съюза без никакви допълнителни изисквания;

г)

разработване, с участието на стандартизационни и други структури от промишлеността, на подробни технически стандарти, които да се използват като средство за постигане на съответствие с настоящия регламент и с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, когато това е целесъобразно;

д)

създаване на независима Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (наричана по-долу „Агенцията“);

е)

еднакво прилагане на всички необходими актове от страна на националните компетентни органи и от Агенцията в рамките на съответните им сфери на отговорност;

ж)

събиране, анализ и обмен на информация в подкрепа на вземането на решения въз основа на обективни данни;

з)

инициативи за осведомяване и популяризиране, включващи обучение, предаване и разпространение на съответната информация.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за:

а)

проектирането и производството на продукти, части и оборудване за дистанционното управление на въздухоплавателното средство от физическо или юридическо лице под надзора на Агенцията или на държава членка, доколкото те не попадат в обхвата на буква б);

б)

проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на въздухоплавателни средства, както и на техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за дистанционно управление на въздухоплавателното средство, когато въздухоплавателното средство е или ще бъде:

i)

регистрирано в държава членка, освен ако и в съответствие със степента, в която дадена държава членка е прехвърлила своите отговорности по Чикагската конвенция на трета държава и въздухоплавателното средство се управлява от оператор на въздухоплавателно средство от трета държава;

ii)

регистрирано в трета държава и експлоатирано от оператор на въздухоплавателно средство, който е установен, пребивава или има основно място на стопанска дейност на територията, към която се прилагат Договорите;

iii)

безпилотно въздухоплавателно средство, което не е регистрирано нито в държава членка, нито в трета държава и което се експлоатира на територията, към която се прилагат Договорите, от оператор на въздухоплавателно средство, установен, пребиваващ или с основно място на стопанска дейност на тази територия;

в)

експлоатацията на въздухоплавателни средства за полети към, в рамките на или напускащи територията, към която се прилагат Договорите, от оператор на въздухоплавателно средство от трета държава;

г)

проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на летищно оборудване, свързано с безопасността, използвано или предназначено за използване на летищата, посочени в буква д), както и предоставянето на наземно обслужване и ОУП на тези летища;

д)

проектирането, техническото обслужване и експлоатацията на летища, включително оборудването, свързано с безопасността, използвано на тези летища, намиращи се на територията, към която се прилагат Договорите и които:

i)

са отворени за обществено ползване;

ii)

обслужват търговския въздушен транспорт; и

iii)

разполагат с оборудвана писта с настилка с дължина 800 метра или по-дълга, или обслужват изключително хеликоптери, използващи процедури за кацане или излитане по прибори;

е)

защитата на зоните в непосредствена близост до летищата, посочени в буква д), без това да засяга правото на Съюза и националното право в областта на околната среда и планирането на земеползването;

ж)

предоставянето на УВД/АНО във въздушното пространство на Единното европейско небе и проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на системи и съставни елементи, използвани в предоставянето на тези услуги по УВД/АНО;

з)

проектирането на структури на въздушното пространство във въздушното пространство на Единното европейско небе, без да се засяга Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета (32) и отговорностите на държавите членки по отношение на въздушното пространство под тяхна юрисдикция;

2.   Настоящият регламент се прилага и за персонала и организациите, участващи в дейностите, посочени в параграф 1.

3.   Настоящият регламент не се прилага:

а)

за въздухоплавателни средства и техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за дистанционно управление, извършващи военни, митнически и полицейски дейности, дейности по търсене и спасяване, огнеборство, граничен контрол и брегова охрана или подобни дейности или услуги под контрола и отговорността на държава членка, предприемани в обществен интерес от орган, на когото са предоставени правомощия на публичен орган, или от името на такъв орган, както и за персонала и организациите, участващи в дейностите и услугите, извършвани от тези въздухоплавателни средства;

б)

за летища или части от тях, както и за оборудване, персонал и организации, които се контролират и експлоатират от военните сили;

в)

за УВД/АНО, включително за системи и съставни елементи, персонал и организации, които са осигурени или предоставени от военните сили;

г)

за проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на въздухоплавателните средства, чиято експлоатация е свързана с нисък риск за авиационната безопасност, изброени в приложение I, както и за персонал и организации, участващи в тези дейности, освен ако за въздухоплавателното средство е издаден или се счита, че е издаден, сертификат в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008.

По отношение на буква а), държавите членки гарантират, че дейностите и услугите, извършвани от въздухоплавателните средства, посочени в тази буква, се извършват при надлежно спазване на свързаните с безопасността цели на настоящия регламент. Държавите членки също така гарантират, че когато е целесъобразно, се прави разграничение от гледна точка на безопасността между тези въздухоплавателни средства и останалите въздухоплавателни средства.

Без да се засягат задълженията на държавите членки по Чикагската конвенция, въздухоплавателните средства, обхванати от приложение I към настоящия регламент и регистрирани в дадена държава членка, могат да бъдат експлоатирани в други държави членки със съгласието на държавата членка, на чиято територия се извършва експлоатацията. Такова въздухоплавателно средство може да бъде обслужвано технически или неговата конструкция може да бъде променяна в други държави членки, при условие че въпросните промени в конструкцията и дейностите по техническото обслужване се извършват под надзора на държавата членка, в която е регистрирано въздухоплавателното средство, и в съответствие с процедурите, установени в националното право на тази държава членка.

4.   Чрез дерогация от параграф 3, първа алинея, буква г), настоящият регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, се прилагат за проектирането, производството и техническото обслужване на типа въздухоплавателни средства, попадащ в обхвата на букви д), е), ж), з), или и) на точка 1 от приложение I, както и за персонала и организациите, участващи в тези дейности, когато:

а)

организацията, отговаряща за проектирането на този тип въздухоплавателно средство, е кандидатствала пред Агенцията за сертификат на типа в съответствие с член 11, или ако е приложимо, е направила декларация пред Агенцията в съответствие с член 18, параграф 1, буква а) във връзка с въпросния тип въздухоплавателно средство;

б)

този тип въздухоплавателно средство е предназначен за серийно производство; и

в)

проектът на този тип въздухоплавателно средство не е бил предварително одобрен в съответствие с националното право на държава членка.

Настоящият регламент и приетите въз основа на него делегирани актове и актове за изпълнение се прилагат по отношение на въпросния тип въздухоплавателно средство от датата, на която е издаден сертификат на типа, или, ако е приложимо, от датата, на която е направена декларацията. Разпоредбите за оценката на заявлението за сертификат на типа и издаването сертификат на типа от Агенцията обаче се прилагат от датата, на която е получено заявлението.

5.   Без да се засягат изискванията за национална сигурност и отбрана, и член 7, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета (33), държавите членки гарантират, че:

а)

съоръженията, посочени в параграф 3, първа алинея, буква б) от настоящия член, които са отворени за обществено ползване; и

б)

УВД/АНО, посочени в параграф 3, първа алинея, буква в) от настоящия член, които са предоставени за въздушен трафик и за които се прилага Регламент (ЕО) № 549/2004,

осигуряват ефективно равнище на безопасност и оперативна съвместимост с гражданските системи, съответстващо на това, което е постигнато в резултат от прилагането на съществените изисквания, предвидени в приложения VII и VIII към настоящия регламент.

6.   Дадена държава членка може да реши да прилага един от следните или комбинация от раздели I, II, III или VII от глава III по отношение на някои или всички дейности, посочени в параграф 3, първа алинея, буква а), както и по отношение на персонала и организациите, участващи в тези дейности, ако прецени, че в контекста на тези дейности, персонал и организации и целта и съдържанието на съответните разпоредби, посочените разпоредби могат да бъдат прилагани ефективно.

От датата, определена във това о решение, съответните дейности, персонал и организации се регулират единствено от разпоредбите на посочения раздел или раздели и от разпоредбите на настоящия регламент, свързани с прилагането на тези раздели.

Съответната държава членка без забавяне уведомява Комисията и Агенцията за своето решение на и им предоставя цялата необходима информация, по-специално:

а)

съответния раздел или раздели;

б)

въпросните дейности, персонал и организации;

в)

причините за своето решение; и

г)

датата, от която се прилага решението.

Ако Комисията, след като се консултира с Агенцията, сметне, че посоченото в първа алинея условие, не е изпълнено, Комисията приема акт за изпълнение, определящ нейното решение в това отношение. При уведомяването на заинтересованата държава членка относно такива актове за изпълнение, същата държава членка без забавяне взема решение да измени или отмени предишното решение, посочено в първа алинея на настоящия параграф, и информира съответно Комисията и Агенцията за това.

Без да се засяга четвърта алинея, дадена държава членка може по всяко време да реши да измени или отмени предишното решение, посочено в първа алинея от настоящия параграф. В тези случаи тя уведомява без забавяне Комисията и Агенцията.

Агенцията съхранява в регистъра, посочен в член 74, всички решения на Комисията и на държавите членки, за които е изпратено уведомление съгласно настоящия параграф,.

Комисията, Агенцията и компетентните органи на съответните държави членки си сътрудничат за целите на прилагането на настоящия параграф.

7.   Държавите членки могат да решат да освободят от изискванията по настоящия регламент проектирането, техническото обслужване и експлоатацията на дадено летище и оборудването, свързано с безопасността, които се използват на него, ако това летище обработва годишно не повече от 10 000 пътници на търговския въздушен транспорт и не повече от 850 движения, свързани с товарни операции, и при условие че въпросните държави членки гарантират, че това освобождаване не застрашава спазването на съществените изисквания, посочени в член 33.

От датата, посочена в това решение за освобождаване, проектирането, техническото обслужване и експлоатацията на съответното летище, оборудването, свързано със сигурността и наземното обслужване и ОУП на това летище не се регулират повече от настоящия регламент и от делегираните актове и актовете за изпълнение, приети на негова основа.

Съответната държава членка без забавяне уведомява Комисията и Агенцията за своето решение за освобождаване и за причините за приемането му.

Ако Комисията, след като се консултира с Агенцията, сметне, че съответното освобождаване, предоставено от държава членка, не съответства на условията, посочени в първа алинея, Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи нейното решение в това отношение. След съобщаването на такива актове за изпълнение на заинтересованата държава членка, същата държава членка без забавяне изменя или отменя своето решение за освобождаването и информира съответно Комисията и Агенцията за това.

Държавите членки уведомяват също Комисията и Агенцията относно освобождаването, което са предоставили съгласно член 4, параграф 3б от Регламент (ЕО) № 216/2008.

Държавите членки правят ежегоден преглед на данните за трафика на летищата, които са освободили по настоящия параграф или по член 4, параграф 3б от Регламент (ЕО) № 216/2008. Когато този преглед покаже, че в продължение на три последователни години едно от тези летища обработва годишно над 10 000 пътници на търговския въздушен транспорт или над 850 движения, свързани с товарни операции, съответната държава членка отменя освобождаването на това летище. В такъв случай тя уведомява за това съответно Комисията и Агенцията.

Агенцията съхранява в регистъра, посочен в член 74, всички решения на Комисията и държавите членки, за които е било изпратено уведомление съгласно настоящия параграф.

8.   Дадена държава членка може да реши да освободи от настоящия регламент дейностите по проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията, свързани с една или повече от следните категории въздухоплавателни средства:

а)

самолети, различни от безпилотни самолети, които разполагат с не повече от две места, чиято измерима скорост на срив или минимална скорост на устойчив полет в конфигурация за кацане не надвишава 45 възела калибрирана въздушна скорост и с максимална излетна маса (MTOM), регистрирана от държавата членка, непревишаваща 600 kg за самолети, които не са предназначени за експлоатация по вода или 650 kg за самолети, предназначени за експлоатация по вода;

б)

хеликоптери, различни от безпилотни хеликоптери, които разполагат с не повече от две места и с MTOM, регистрирана от държавата членка, непревишаваща 600 kg за хеликоптери, които не са предназначени за експлоатация по вода или 650 kg за хеликоптери, предназначени за експлоатация по вода;

в)

планери, различни от безпилотни планери, и мотопланери, различни от безпилотни мотопланери, които разполагат с не повече от две места и с MTOM, регистрирана от държавата членка, непревишаваща 600 kg.

Въпреки това по отношение на категориите въздухоплавателни средства, посочени в първата алинея, държавите членки не могат да вземат такова решение за въздухоплавателно средство, за което е издаден или се смята, че е издаден сертификат съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 или настоящия регламент, или за което е направена декларация в съответствие с настоящия регламент.

9.   Решение за освобождаване, взето от държава членка съгласно параграф 8, не пречи на организация с основно място на стопанска дейност на територията на тази държава членка да реши да извършва своите проектантски и производствени дейности по отношение на въздухоплавателни средства, попадащи в обхвата на посоченото решение, в съответствие с настоящия регламент и с приетите въз основа на него делегирани актове и актове за изпълнение. Ако такава организация вземе такова решение, тя уведомява за него съответната държава членка. В този случай решението за освобождаване, взето от държавата членка, съгласно параграф 8, не се прилага за тези проектантски и производствени дейности или за въздухоплавателните средства, проектирани и произведени в резултат на тези дейности.

10.   Без да се засягат задълженията на държавите членки по Чикагската конвенция, въздухоплавателните средства, за които се прилага решението за освобождаване, взето съгласно параграф 8, и които са регистрирани в държавата членка, взела това решение, могат да бъдат експлоатирани в други държави членки със съгласието на държавата членка, на чиято територия се извършва експлоатацията. Такова въздухоплавателно средство може също да бъде обслужвано технически или неговата конструкция може да бъде променяна в други държави членки, при условие че такива дейности по техническото обслужване и промените в конструкцията се извършват под надзора на държавата членка, в която е регистрирано въздухоплавателното средство, и в съответствие с процедурите, установени в националното право на тази държава членка.

Във всеки сертификат, издаден на въздухоплавателно средство, за което се прилага решение за освобождаване, взето съгласно параграф 8, ясно се посочва, че сертификатът е издаден не по силата на настоящия регламент, а в съответствие с националното право на държавата членка, която издава сертификата. Останалите държави членки могат да признават такива национални сертификати, само ако самите те са взели съответно решение съгласно параграф 8.

11.   Всички разпоредби на националното право на държавата членка, която е взела решение за освобождаване съгласно параграф 8 за регулиране на дейностите по проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на въздухоплавателните средства, за които се прилага това решение, трябва да са пропорционални на естеството и рисковете на съответната дейност и да са съобразени с целите и принципите, установени съответно в член 1 и член 4.

Държавата членка, която е взела решение за освобождаване съгласно параграф 8, без забавяне уведомява Комисията и Агенцията за това решение и им предоставя цялата съответна информация, и по-специално датата, от която се прилага въпросното решение и категорията въздухоплавателни средства, засегнати от решението.

Дадена държава членка може да реши да измени или да отмени решение за освобождаване, което е приела съгласно параграф 8. В тези случаи тя уведомява без забавяне Комисията и Агенцията за това.

Агенцията съхранява в регистъра, посочен в член 74, всички решения на държавите членки, за които е било изпратено уведомление съгласно настоящия параграф.

Решение за освобождаване, взето от държава членка съгласно параграф 8, се прилага и по отношение на организациите и персонала, участващи в дейностите по проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията, за които се прилага въпросното решение.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„надзор“ означава проверяване на постоянна основа, пряко или от името на компетентен орган, дали изискванията по настоящия Регламент и по делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, въз основа на които е издаден даден сертификат, или съгласно които е направена декларация, продължават да бъдат спазвани;

2)

„Чикагска конвенция“ означава Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване и приложенията към нея, подписана в Чикаго на 7 декември 1944 г.;

3)

„продукт“ означава въздухоплавателно средство, двигател или витло;

4)

„част“ означава всеки елемент на даден продукт, както е определен съгласно проекта на този тип продукт;

5)

„УВД/АНО“ означава услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване и обхваща следното: функциите и услугите по управление на въздушното движение, определени в член 2, точка 10 от Регламент (ЕО) № 549/2004; аеронавигационното обслужване, определено в член 2, точка 4 от същия регламент, включително функциите и услугите по управление на мрежата, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004, както и услугите, които подсилват сигналите, излъчвани от спътниците от основните групи спътници на ГНСС за целите на въздушната навигация; разработването на полетните процедури; и услугите за извличане и обработка на данни и за форматиране и доставяне на данни на общото въздушно движение за целите на въздушната навигация;

6)

„съставен елемент на УВД/АНО“ означава материални обекти като хардуер и нематериални обекти като софтуер, от които зависи оперативната съвместимост на EATMN;

7)

„система за УВД/АНО“ означава съвкупност от въздушни и наземни съставни елементи, както и базирано в пространството оборудване, която поддържа аеронавигационното обслужване по време на всички фази на полета;

8)

„генерален план за УВД“ означава план, утвърден с Решение 2009/320/ЕО на Съвета (34), в съответствие с член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 219/2007 на Съвета (35);

9)

„сертифициране“ означава всяка форма на признаване, в съответствие с настоящия регламент и въз основа на адекватна оценка, че юридическо или физическо лице, продукт, част, немонтирано оборудване, оборудване за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства, летище, летищно оборудване, свързано с безопасността, система за УВД/АНО, съставен елемент на УВД/АНО или летателен тренажор отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, чрез издаването на сертификат, удостоверяващ това съответствие;

10)

„декларация“ означава всяко писмено изявление, направено в съответствие с настоящия регламент в рамките на изключителната отговорност на юридическо или физическо лице, попадащи в обхвата на настоящия регламент, което потвърждава, че са спазени приложимите изисквания на настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, по отношение на юридическо или физическо лице, продукт, част, немонтирано оборудване, оборудване за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства, летищно оборудване, свързано с безопасността, система за УВД/АНО или съставен елемент на УВД/АНО или на летателен тренажор;

11)

„квалифициран орган“ означава акредитирано юридическо или физическо лице, което може да бъдe натоварено с някои задачи по сертифициране или надзор съгласно настоящия регламент от и под контрола и отговорността на Агенцията или на национален компетентен орган;

12)

„сертификат“ означава сертификат, одобрение, лиценз, разрешение, удостоверение или друг документ, издаден след процес на сертифициране, удостоверяващ съответствие с приложимите изисквания;

13)

„оператор на въздухоплавателно средство“ означава всяко юридическо или физическо лице, което експлоатира или предлага да експлоатира едно или повече въздухоплавателни средства;

14)

„летищен оператор“ означава всяко юридическо или физическо лице, което експлоатира или предлага да експлоатира едно или повече летища;

15)

„летателен тренажор“ означава всеки тип устройство, с което на земята се имитират условия на полет, включително полетни симулатори, устройства за летателно обучение, тренажори за полетни и навигационни процедури и устройства за основна подготовка за полети по прибори;

16)

„летище“ означава определена зона на земя или вода, на неподвижно съоръжение, на неподвижно съоръжение в открито море или на плаващо съоръжение, включително сгради, съоръжения и оборудване в тази зона, предназначено да бъде използвано, изцяло или отчасти, за кацане, излитане и движение по повърхността на въздухоплавателни средства;

17)

„летищно оборудване, свързано с безопасността“ означава инструменти, оборудване, механизъм, апарати, допълнителни прибори, софтуер или спомагателни прибори, които се използват или са предназначени да бъдат използвани с цел да се подпомогне безопасната експлоатация на въздухоплавателни средства на летището;

18)

„перон“ означава определена зона от летището, предназначена за въздухоплавателни средства за целите на качване или слизане на пътници, товарене или разтоварване на багаж, пощенски пратки или товари, зареждане с гориво, паркиране или техническо обслужване;

19)

„обслужване по управление на перона (ОУП)“ означава обслужване по регулиране на дейностите и движението на въздухоплавателни средства и наземни превозни средства по перона;

20)

„полетно-информационно обслужване“ означава обслужване, предоставяно с цел подпомагане и даване на полезна информация за безопасно и ефикасно изпълнение на полетите;

21)

„общо въздушно движение“ означава всички движения на граждански въздухоплавателни средства и държавни въздухоплавателни средства, извършени в съответствие с процедурите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО);

22)

„международни стандарти и препоръчителни практики“ означава международните стандарти и препоръчителните практики, приети от ИКАО, в съответствие с член 37 от Чикагската конвенция;

23)

„наземно обслужване“ означава всяко предоставяно на летищата обслужване, обхващащо свързани с безопасността дейности в областта на наземния надзор, диспечерско осигуряване на полетите и контрол на затоварването, обслужване на пътници, обработка на багажи, обработка на товари и поща, обслужване на въздухоплавателните средства на перона, обслужване на въздухоплавателните средства, обслужване с горива и масла, както и обслужване на бордния бюфет, включително случаите, при които операторите на въздухоплавателни средства предоставят това наземно обслужване на самите себе си („самообслужване“);

24)

„търговски въздушен превоз“ означава полет на въздухоплавателно средство за превоз на пътници, товари или поща срещу заплащане или друго възнаграждение;

25)

„равнище на безопасност“ означава постигнатото равнище на безопасност в Съюза, в дадена държава членка, или в дадена организация, съгласно заявените от тях целеви показатели за безопасност и показателите за равнището на безопасност;

26)

„показател за равнището на безопасност“ означава параметър, използван за мониторинг и оценка на равнището на безопасност;

27)

„целеви показател за безопасност“ означава планирана или преследвана цел при спазването на показателите за равнището на безопасност през даден период от време;

28)

„въздухоплавателно средство“ означава всяка машина, която може да се поддържа в атмосферата от реакциите на въздуха, различни от реакциите на въздуха спрямо земната повърхност;

29)

„немонтирано оборудване“ означава всякакъв вид инструменти, оборудване, механизми, апарати, допълнителни прибори, софтуер или спомагателни прибори, носени на борда на въздухоплавателно средство от оператора на въздухоплавателното средство, което не е част и което е използвано или е предназначено да бъде използвано при експлоатацията или контрола на дадено въздухоплавателно средство, осигурява подкрепа за способността за оцеляване на пътуващите или което би могло да има отражение върху безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство;

30)

„безпилотно въздухоплавателно средство“ означава всяко въздухоплавателно средство, което се управлява или е предназначено да се управлява самостоятелно или да бъде управлявано дистанционно, без на борда да има пилот;

31)

„пилот, управляващ дистанционно летателен апарат“ означава физическо лице, отговарящо за безопасното провеждане на полета на безпилотно въздухоплавателно средство, като управлява неговите полетни показатели ръчно, или когато безпилотното въздухоплавателно средство лети в автоматичен режим — като следи неговия курс и по всяко време е в състояние да се намеси и да промени курса;

32)

„оборудване за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства“ означава всякакъв вид инструменти, оборудване, механизми, апарати, допълнителни прибори, софтуер или спомагателни прибори, които са необходими за безопасната експлоатация на безпилотно въздухоплавателно средство, които не са част и не са на борда на това безпилотно въздухоплавателно средство;

33)

„въздушно пространство на Единното европейско небе“ означава въздушното пространство над територията, към която се прилагат Договорите, както и всяко друго въздушно пространство, в което държавите членки прилагат Регламент (ЕО) № 551/2004 в съответствие с член 1, параграф 3 от посочения регламент;

34)

„национален компетентен орган“ означава един или повече определени от дадена държава членка субекти с необходимите правомощия и възложени отговорности за изпълнението на задачите, свързани със сертифицирането, надзора и прилагането в съответствие с настоящия регламент и с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, и с Регламент (ЕО) № 549/2004.

Член 4

Принципи за мерките съгласно настоящия регламент

1.   Когато предприемат мерки съгласно настоящия регламент Комисията, Агенцията и държавите членки,:

а)

отразяват в тях съвременните технологии и най-добрите практики в областта на въздухоплаването и отчитат световния въздухоплавателен опит, както и научния и техническия прогрес в съответните области;

б)

опират се на най-добрите налични обективни данни и анализи;

в)

осигуряват незабавна реакция на установени причини за произшествия, сериозни инциденти и умишлени нарушения на безопасността;

г)

взимат под внимание взаимозависимостите между различните области на авиационна безопасност и между авиационната безопасност, киберсигурността и други технически области в нормативната уредба в сферата на въздухоплаването;

д)

когато е възможно, формулират изисквания и процедури по начин, който е основан на постигането на резултати и е съсредоточен върху преследваните цели и същевременно позволява тези основани на постигането на резултати цели да бъдат постигнати по различни начини;

е)

насърчават сътрудничеството и ефективното използване на ресурсите между органите на равнище Съюз и на равнище държави членки;

ж)

приемат необвързващи мерки, включително действия за извеждане на безопасността на преден план, когато това е възможно;

з)

вземат под внимание международните права и задължения в областта на гражданското въздухоплаване на Съюза и на държавите членки, включително правата и задълженията по Чикагската конвенция.

2.   Мерките, предприети съгласно настоящия регламент, трябва да съответстват и да бъдат пропорционални на характера и рисковете на всяка конкретна дейност, за която се отнасят. При подготовката и приемането на подобни мерки Комисията, Агенцията и държавите членки, в зависимост от съответната дейност, вземат предвид:

а)

дали на борда пътуват лица, различни от екипажа, и по-специално дали операцията е открита за външни лица;

б)

до каква степен трети лица или наземно имущество могат да бъдат застрашени от дейността;

в)

сложността, работните и експлоатационните характеристики на съответното въздухоплавателно средство;

г)

целта на полета, вида на въздухоплавателното средство и вида на използваното въздушно пространство;

д)

вида, мащаба и сложността на съответната операция или дейност, включително, ако е от значение, размера и вида на трафика, управляван от компетентната организация или лице;

е)

степента, до която лицата, засегнати от рисковете, свързани с операцията, са в състояние да оценяват и упражняват контрол върху тези рискове;

ж)

резултатите от предишни дейности по сертифициране и надзор.

ГЛАВА II

УПРАВЛЕНИЕ НА АВИАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ

Член 5

Европейска програма за авиационна безопасност

1.   Комисията, след консултация с Агенцията и държавите членки, приема, публикува и прави необходимата актуализация на документ, описващ функционирането на Европейската система за авиационна безопасност и съдържащ правилата, дейностите и процесите, които се използват за управление на безопасността на гражданското въздухоплаване в Съюза, в съответствие с настоящия регламент (по-нататък „Европейска програма за авиационна безопасност“).

2.   Европейската програма за авиационна безопасност включва най-малко елементите, свързани с отговорностите по управлението на националната безопасност, описани в международните стандарти и препоръчителни практики.

Европейската програма за авиационна безопасност също така описва процеса на разработване, приемане, актуализиране и изпълнение на Европейския план за авиационна безопасност, посочен в член 6, изпълняван при тясно сътрудничество между държавите членки и съответните заинтересовани страни.

Член 6

Европейски план за авиационна безопасност

1.   Агенцията, в тясно сътрудничество с държавите членки и съответните заинтересовани страни, както е предвидено в член 5, параграф 2, втора алинея, разработва, приема, публикува и впоследствие актуализира поне веднъж годишно Европейски план за авиационна безопасност. Европейският план за авиационна безопасност се основава на оценка на свързаната с безопасността информация, набелязва основните рискове за безопасността, засягащи Европейската система за авиационна безопасност, и определя необходимите действия за ограничаване на тези рискове.

2.   Агенцията, в тясно сътрудничество с държавите членки и съответните заинтересовани страни, както е предвидено в член 5, параграф 2, втора алинея, записва посочените в параграф 1 от настоящия член рискове в специален портфейл на рисковете в областта на безопасността и следи за изпълнението на съответните действия по ограничаването им от съответните страни, включително като определя, когато е уместно, показатели за равнището на безопасност.

3.   Европейският план за авиационна безопасност определя, като взема предвид целите по член 1, равнището на безопасност за Съюза. Комисията, Агенцията и държавите членки, се стремят съвместно да постигнат въпросното равнище на безопасност.

Член 7

Държавна програма за безопасност

1.   Всяка държава членка, в консултация със съответните заинтересовани страни, изготвя и поддържа държавна програма за безопасност за управлението на безопасността на гражданското въздухоплаване по отношение на въздухоплавателните дейности, за които отговаря (по-нататък „държавна програма за безопасност“). Програмата трябва да е съизмерима с размера и сложността на тези дейности и да е в съответствие с Европейската програма за авиационна безопасност.

2.   Държавната програма за безопасност включва най-малко елементите, свързани с отговорностите на държавата по управлението на безопасността, описани в международните стандарти и препоръчителни практики.

3.   Държавната програма за безопасност определя, като взема предвид целите по член 1 и равнището на безопасност, посочено в член 6, параграф 3, равнището на безопасност, което да бъде постигнато в национален план по отношение на въздухоплавателните дейности, за които отговаря съответната държава членка.

Член 8

Национален план за авиационна безопасност

1.   Държавната програма за безопасност включва или се придружава от национален план за авиационна безопасност. Този план се основава на оценка на свързаната с безопасността информация и всяка държава членка, в консултация със съответните заинтересовани страни, набелязва в него основните рискове за безопасността, засягащи нейната национална система за безопасност на гражданското въздухоплаване и определя необходимите действия за ограничаването на тези рискове.

2.   Държавният план за авиационна безопасност включва набелязаните в Европейския план за авиационна безопасност рискове и действия, които са от значение за съответната държава членка. Държавата членка уведомява Агенцията за набелязаните в Европейския план за авиационна безопасност рискове и действия, за които тя смята, че нямат значение за нейната национална система за авиационна безопасност, както и причините да смята така.

ГЛАВА III

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

РАЗДЕЛ I

Летателна годност и опазване на околната среда

Член 9

Съществени изисквания

1.   Въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б), различни от безпилотни въздухоплавателни средства, и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване трябва да отговарят на основните изисквания за летателна годност, посочени в приложение II към настоящия регламент.

2.   Що се отнася до шума и емисиите, тези въздухоплавателни средства и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване трябва да отговарят на изискванията за опазване на околната среда, които се съдържат в изменение 12 на том I, в изменение 9 на том II, и в първоначалната редакция на том III, всички във вида, в който са приложими към 1 януари 2018 г., от приложение 16 към Чикагската конвенция.

Съществените изисквания за екологична съвместимост, които се съдържат в приложение III към настоящия регламент, се прилагат и за продукти, части и немонтирано оборудване, доколкото разпоредбите на Чикагската конвенция, посочени в първа алинея от настоящия параграф, не съдържат изисквания за опазване на околната среда.

Организациите, участващи в проектирането, производството и техническото обслужване на продуктите, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б), трябва да отговарят на изискванията по точка 8 от приложение III към настоящия регламент.

Член 10

Съответствие

1.   По отношение на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, буква а), различни от безпилотни въздухоплавателни средства, и техните двигатели, витла и части, съответствието с член 9 се осигурява в съответствие с членове 11 и 12, и член 15, параграф 1.

2.   По отношение на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б), подточка i), различни от безпилотни въздухоплавателни средства, и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване, съответствието с член 9 се осигурява съгласно членове 11—16.

Член 11

Проектиране на продукти

Проектът на даден продукт се подлага на сертифициране, в резултат на което се издава сертификат на типа. Измененията в този проект също се подлагат на сертифициране и в резултат на което за тях се издава сертификат за измененията, включително допълнителни сертификати на типа. Проектите за ремонти се подлагат на сертифициране, в резултат на което се издава одобрение.

Издава се одобрение по отношение на данните за експлоатационната годност, свързани с даден проект на типа. Одобрението се включва съответно в сертификата на типа или в ограничения сертификат на типа, посочен в член 18, параграф 1; буква б).

Посочените по-горе сертификат на типа, сертификат за изменения, одобрение на проекти за ремонти и одобрение на данните за експлоатационната годност се издават по заявление, когато заявителят е доказал, че проектът на продукта отговаря на основанието за сертифицирането, установено в съответствие с делегираните актове, посочени съответно в член 19, параграф 1, буква б), подточки i) и ii), и проектът на продукта няма свойства или характеристики, които да го правят несъобразен с изискванията по отношение на околната среда или опасен за експлоатация.

Посочените по-горе сертификат на типа, сертификат за изменения, одобрение на проекти за ремонти и одобрение на данните за експлоатационната годност могат да се издават и без посоченото заявление от организация, която е одобрена в съответствие с член 15 и е на която е предоставено правото да издава въпросните сертификати или одобрения в съответствие с делегирания акт, посочен в член 19, параграф 1, буква к), когато тази организация е установила, че проектът на продукта отговаря на условията, предвидени в трета алинея от настоящия параграф.

Не се изисква отделен сертификат на типа за проектите на двигатели и витла, които са сертифицирани като част от проекта на въздухоплавателно средство в съответствие с настоящия член.

Член 12

Проектиране на части

Ако не е посочено друго в делегираните актове, посочени в член 19, проектирането на части подлежи на сертифициране, след което се издава сертификат.

Този сертификат се издава по заявление, когато заявителят докаже, че проектът на продукта отговаря на основанието за сертифициране, установено в съответствие с делегираните актове, посочени в член 19, параграф 1, буква б), подточка iii).

Този сертификат може да се издава и без посоченото заявление от организация, която е одобрена в съответствие с член 15 и на която е предоставено правото да издава такива сертификати в съответствие с делегирания акт, посочен в член 19, параграф 1, буква к), когато тази организация е установила, че проектът на частта отговаря на основанието за сертифициране, установено в съответствие с делегираните актове, посочени в член 19, параграф 1, буква б), подточка iii).

Не се изисква отделен сертификат за проектирането на части, които са били сертифицирани като част от проекта на продукт в съответствие с член 11.

Член 13

Проектиране на немонтирано оборудване

Когато това се предвижда в делегираните актове, посочени в член 19, проектирането на немонтирано оборудване подлежи на сертифициране, след което се издава сертификат.

Този сертификат се издава по заявление, когато заявителят докаже, че проектът на немонтираното оборудване отговаря на основанието за сертифициране, установено в съответствие с делегираните актове, посочени в член 19, параграф 1, буква б), подточка iii).

Този сертификат може да се издава и без посоченото заявление от организация, която е одобрена в съответствие с член 15 и на която е предоставено правото да издава такива сертификати в съответствие с делегирания акт, посочен в член 19, параграф 1, буква к), когато тази организация е установила, че проектът на немонтираното оборудване отговаря на основанието за сертифициране, установено в съответствие с делегираните актове, посочени в член 19, параграф 1, буква б), подточка iii).

Член 14

Отделни въздухоплавателни средства

1.   Отделните въздухоплавателни средства се подлагат на сертифициране, след което се издава сертификат за летателна годност, а когато това е предвидено в делегираните актове, посочени в член 19, и сертификат за шум.

Тези сертификати се издават по заявление, когато заявителят докаже, че въздухоплавателното средство отговаря на проекта, сертифициран в съответствие с член 11, и че въздухоплавателното средство е в състояние да бъде експлоатирано безопасно и екологосъобразно.

2.   Сертификатите, посочени в параграф 1 от настоящия член, остават валидни, докато въздухоплавателното средство и неговите двигатели, витла, части и немонтирано оборудване са технически обслужвани в съответствие с актовете за изпълнение, свързани с поддържането на летателната годност, посочени в член 17, и са в състояние да бъдат използвани по безопасен и екологосъобразен начин.

Член 15

Организации

1.   Освен ако не е посочено друго в делегираните актове, посочени в член 19, организациите, отговорни за проектирането и производството на продукти, части и немонтирано оборудване, подлежат на сертифициране, след което се издава одобрение. Това одобрение се издава по заявление, когато заявителят докаже, че спазва правилата, установени в делегираните актове, посочени в член 19 за гарантиране на спазването на съществените изисквания, посочени в член 9. В това одобрение се посочват предоставените на организацията права и обхвата на одобрението.

2.   Одобрение се изисква също по отношение на:

а)

организациите, отговорни за техническото обслужване и управление на поддържането на летателната годност на продукти, части и немонтирано оборудване, и

б)

организациите, участващи в обучението на персонала, отговорен за пускането в употреба на продукт, част или немонтирано оборудване след техническо обслужване;

Първа алинея не се прилага обаче за случаите, в които, в резултат от приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 17, параграф 1, буква б), и като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, такива одобрения не се изискват.

Одобренията, посочени в настоящия параграф, се издават по заявление, когато заявителят е доказал, че спазва актовете за изпълнение, посочени в член 17, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 9.

3.   В одобренията, посочени в параграф 2 от настоящия член, се уточняват предоставените на организацията права. Тези одобрения могат да бъдат изменяни, за да се добавят или отнемат права, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 17, параграф 1, буква б).

4.   Одобренията, посочени в параграф 2 от настоящия член, могат да бъдат ограничени, спрени или отнети, ако притежателят престане да отговаря на правилата и процедурите за издаване и поддържане на такова одобрение, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 17, параграф 1, буква б).

5.   Когато в резултат от приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 17, параграф 1, буква б), като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, не се изисква одобрението, посочено в параграф 2 от настоящия член, в актовете за изпълнение, посочени в член 17, може въпреки това да се изисква съответната организация да декларира, че е способна и разполага с необходимите средства да изпълнява своите задължения, свързани с дейностите, които тя извършва в съответствие с тези актове за изпълнение.

Член 16

Персонал

1.   Персоналът, отговорен за пускането в употреба на продукт, част или немонтирано оборудване след техническо обслужване, е необходимо да притежава лиценз, освен в случаите, в които вследствие на приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 17, параграф 1, буква г), като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, такъв лиценз не се изисква.

Този лиценз се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че спазва актовете за изпълнение, посочени в член 17, приети с цел гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 9.

2.   В лиценза, посочен в параграф 1 от настоящия член, се посочват предоставените на персонала права. Лицензът може да бъде изменян, за да се добавят или отнемат права, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 17, параграф 1, буква г).

3.   Лицензът, посочен в параграф 1 от настоящия член, може да бъде ограничен, спрян или отнет, ако притежателят престане да отговаря на правилата и процедурите за издаване и поддържане на такъв лиценз, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 17, параграф 1, буква г).

Член 17

Актове за изпълнение относно летателната годност

1.   За да се осигури еднакво прилагане и съответствие със съществените изисквания, посочени в член 9, за въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б), различни от безпилотни въздухоплавателни средства, и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване, Комисията, въз основа на посочените в член 4 принципи и с оглед постигане на изложените в член 1 цели, приема актове за изпълнение, за определяне на подробни разпоредби по отношение на:

а)

правилата и процедурите за поддържане на сертификатите по член 14 и в член 18, параграф 2, първа алинея, буква а);

б)

правилата и процедурите за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на одобренията, посочени в член 15, параграф 2 и за случаите, в които не се изискват такива одобрения;

в)

правилата и процедурите за декларациите, посочени в член 15, параграф 5 и за случаите, в които се изискват такива декларации;

г)

правилата и процедурите за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на лицензите, посочени в член 16 и за случаите, в които не се изискват такива лицензи;

д)

правата и отговорностите на притежателите на одобрения и лицензи по член 15, параграф 2 и член 16 и на организациите, които правят декларации в съответствие с член 15, параграф 5;

е)

правилата и процедурите за техническо обслужване на продукти, части и немонтирано оборудване;

ж)

правилата и процедурите за управление на поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство;

з)

допълнителните изисквания за летателната годност на продукти, части и немонтирано оборудване, чиито проекти са вече сертифицирани, необходими в подкрепа на поддържането на летателната годност и безопасността.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

2.   При приемането на тези актове за изпълнение Комисията гарантира съответствие със съществените изисквания по член 9 и надлежно взема предвид международните стандарти и препоръчителните практики, и по-специално посочените в приложения 1, 6 и 8 към Чикагската конвенция.

Член 18

Дерогации

1.   Чрез дерогация от членове 9 — 13, според случая:

а)

съответствието с приложимите съществени изисквания, посочени в член 9, при проектирането на продукти, части и немонтирано оборудване може да бъде оценено без да се издава сертификат, когато това е предвидено в делегираните актове, посочени в член 19, параграф 1, буква б), подточка i). В този случай в делегираните актове, посочени в член 19, параграф 1, буква й), трябва да се определят условията и процедурите за такава оценка. В делегираните актове, посочени в член 19, параграф 1, буква г), подточка i) може да се предвиди, че на организацията, отговорна за проектирането и производството на тези продукти, части и немонтирано оборудване, трябва да бъде позволено да декларира съответствието на техните проекти със съществените изисквания и с подробните спецификации, установени в съответствие с делегираните актове, посочени в член 19, параграф 1, буква и), приети за да се гарантира съответствието на тези проекти с посочените съществени изисквания;

б)

когато проектът на въздухоплавателно средство не съответства на съществените изисквания, посочени в член 9, може да бъде издаден ограничен сертификат на типа. В този случай, сертификатът се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че проектът на въздухоплавателното средство отговаря на основанието за сертифициране, установено в съответствие с делегираните актове, посочени в член 19, параграф 1, буква б), подточки i) и ii), и проектът на въздухоплавателното средство отговаря на изискванията за летателна годност и екологична съвместимост в контекста на предвидената за него употреба.

2.   Чрез дерогация от членове 9, 10 и 14, според случая:

а)

съгласно делегираните актове, посочени в член 19, ограниченият сертификат за летателна годност или ограниченият сертификат за шум се издава за въздухоплавателни средства, чийто проект е бил предмет на декларация в съответствие с параграф 1, буква а), или за които е бил издаден ограничен сертификат на типа, в съответствие с параграф 1, буква б). В такъв случай тези сертификати се издават по заявление, когато заявителят е доказал, че въздухоплавателното средство отговаря на този проект и че може да бъде експлоатирано по безопасен и екологосъобразен начин;

б)

съгласно делегираните актове, посочени в член 19, може да бъде издадено разрешение за полет, което разрешава експлоатацията на въздухоплавателно средство, което не притежава валиден сертификат за летателна годност или валидно ограничено удостоверение за летателна годност. В такъв случай това разрешение за полет се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че въздухоплавателното средство е в състояние да изпълни безопасно основен полет.

Разрешението за полет може да бъде издадено и без посоченото заявление от организация, която е била одобрена в съответствие с член 15 и на която е предоставено правото да издава такива разрешения за полет в съответствие с делегираните актове, посочени в член 19, параграф 1, буква к), или акта за изпълнение, посочен в член 17, параграф 1, буква д), при условие че тази организация е установила, че въздухоплавателното средство е в състояние да изпълни безопасно основен полет.

Разрешението за полет подлежи на съответните ограничения, предвидени в делегираните актове, посочени в член 19, параграф 1, буква е), и по-специално ограниченията с цел защита на безопасността на трети страни.

Член 19

Делегирани правомощия

1.   По отношение на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б), различи от безпилотни въздухоплавателни средства, и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128 за определяне на подробни правила по отношение на:

а)

подробните изисквания за опазване на околната среда за продуктите, частите и немонтираното оборудване в случаите, посочени в член 9, параграф 2, втора алинея;

б)

условията за определяне и уведомяване на заявителя от страна на Агенцията, в съответствие с член 77, на:

i)

основанието за сертифицирането на типа, което е приложимо за даден продукт за целите на сертифицирането на типа, посочено в член 11 и член 18, параграф 1, буква б);

ii)

основанието за сертифициране, приложимо за даден продукт за целите на одобряването на данните за експлоатационна годност, посочени в член 11, включително

минималната учебна програма за придобиване на квалификационен клас на служител по сертифициране на техническото обслужване,

минималната учебна програма за придобиване на квалификационен клас за тип пилот и референтните данни за обективна квалификация на свързани симулатори,

базовия списък на минималното оборудване, според случая,

данните за съответния тип въздухоплавателно средство, отнасящи се за кабинния екипаж,

допълнителните спецификации за гарантиране на съответствието с раздел III;

iii)

основанието за сертифициране, което е приложимо за дадена част или немонтирано оборудване, включително оборудването, свързано с безопасността, и инструментите, посочени в член 30, параграф 7, за целите на сертифицирането, посочено в членове 12 и 13;

в)

конкретните условия за постигане на съответствие на въздухоплавателното средство, посочено в член 2, параграф 1, буква б), подточка ii) със съществените изисквания, посочени в член 9;

г)

условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификатите, посочени в членове 11, 12, 13 и член 18, параграф 1, буква б), включително:

i)

условията при ситуации, в които, с оглед постигането на целите, определени в член 1, и като се вземат предвид естеството и рисковете на конкретната дейност, тези сертификати трябва да се изискват или да не се изискват, или трябва да се позволяват декларации, според случая;

ii)

условията относно срока на действие на тези сертификати и относно подновяването им, когато срокът на действието им е ограничен;

д)

условията за издаване, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификатите за летателна годност и сертификатите за шум, посочени в член 14, параграф 1, както и на ограничените сертификати за летателна годност и ограничените сертификати за шум, посочени в член 18, параграф 2, първа алинея, буква а);

е)

условията за издаване поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието, отнемане и използване на разрешенията за полет, посочени в член 18, параграф 2, първа алинея, буква б);

ж)

условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на одобренията, посочени в член 15, параграф 1, и за случаите, в които, с оглед на постигането на целите, определени в член 1, и като се вземат предвид естеството и рисковете на конкретната дейност, тези одобрения трябва да се изискват или не се изискват, или трябва да се позволяват декларации, според случая;

з)

правата и отговорностите на притежателите на сертификати, издадени в съответствие с членове 11, 12, 13, член 14, параграф 1, член 15, параграф 1, член 18, параграф 1, буква б) и член 18, параграф 2, и организациите, направили декларации в съответствие с член 18, параграф 1, букви а) и ж) от настоящия параграф;

и)

условията за определяне на подробните спецификации, приложими за проектите на продукти, проектите на части и проектите на немонтирано оборудване, за които се изисква декларация в съответствие с член 18, параграф 1, буква а);

й)

условията и процедурите за оценяване, в съответствие с член 18, параграф 1, буква а), на летателната годност и екологичната съвместимост на проектите на продукти, проектите на части и проектите на немонтирано оборудване, без да е необходимо да се издава сертификат, включително условията и ограниченията за експлоатация;

к)

условията за организации, които са получили одобрение в съответствие с член 15, параграф 1, за предоставяне на правото да издават сертификатите, посочени в членове 11, 12, 13 и член 18, параграф 2, първа алинея, буква б);

2.   По отношение на летателната годност и екологичната съвместимост на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б), различни от безпилотни въздухоплавателни средства, и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128, за да изменя приложения II и III, когато е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради наличието на определени факти в областта на летателната годност или екологичната пригодност, в степента, необходима за постигането на целите, определени в член 1.

3.   Що се отнася до екологичната съвместимост на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б), различни от безпилотни въздухоплавателни средства, и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128, за да изменя позоваванията на разпоредбите на Чикагската конвенция, посочени в член 9, параграф 2, първа алинея, с оглед на тяхното актуализиране предвид последващите изменения на тези разпоредби, които влизат в сила след 4 юли 2018 г. и които стават приложими във всички държави членки, доколкото тези адаптации не разширяват приложното поле на настоящия регламент.

РАЗДЕЛ II

Екипаж

Член 20

Съществени изисквания

Пилотите и кабинният екипаж, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства по член 2, параграф 1, буква б), различни от безпилотни въздухоплавателни средства, както и летателните тренажори, лицата и организациите, участващи в обучението, изпитването, проверката и медицинските прегледи на тези пилоти и кабинни екипажи, трябва да отговарят на основните изисквания, посочени в приложение IV.

Член 21

Пилоти

1.   От пилотите се изисква да притежават свидетелство за правоспособност на пилот и свидетелство за медицинска годност на пилот, необходими за експлоатацията на въздухоплавателни средства, която ще се осъществява, освен в случаите, в които, вследствие на приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 23, параграф 1, буква в), подточка i), като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, такива свидетелства за правоспособност или медицинска годност не се изискват.

2.   Свидетелството за правоспособност на пилот, посочено в параграф 1 от настоящия член, се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че изпълнява изискванията на актовете за изпълнение, посочени в член 23, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 20.

3.   Свидетелството за медицинска годност на пилот, посочено в параграф 1 от настоящия член, се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че изпълнява изискванията на актовете за изпълнение, посочени в член 23, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 20.

4.   В свидетелството за правоспособност на пилот и свидетелството за медицинска годност на пилот, посочени в параграф 1 от настоящия член, се посочват предоставените на пилота права.

Свидетелството за правоспособност на пилот и свидетелството за медицинска годност на пилот могат да бъдат изменяни, за да се добавят или отнемат права, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 23, параграф 1, буква в).

5.   Свидетелството за правоспособност на пилот или свидетелството за медицинска годност на пилот, посочени в параграф 1 от настоящия член, може да бъде ограничено, спряно или отнето, ако притежателят престане да отговаря на правилата и процедурите за издаване и поддържане на свидетелство за правоспособност на пилот или свидетелство за медицинска годност на пилот в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 23, параграф 1, буква в).

6.   Обучението и придобитият опит на въздухоплавателни средства, които не са предмет на настоящия регламент, могат да се признават за целите на придобиване на свидетелство за правоспособност на пилот, посочено в параграф 1 от настоящия член, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 23, параграф 1, буква в), подточка iv).

Член 22

Кабинен екипаж

1.   От членовете на кабинните екипажи, участващи в операции на търговския въздушен транспорт, се изисква да притежават свидетелство.

2.   Като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, от членовете на кабинния екипаж, участващ в операции, различни от търговски въздушен транспорт, също може да се изисква да притежава свидетелство в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 23, параграф 2 буква а).

3.   Свидетелствата, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се издават по заявление, когато заявителят е доказал, че изпълнява изискванията на актовете за изпълнение, посочени в член 23, приети за гарантиране спазването на съществените изисквания, посочени в член 20.

4.   В свидетелствата, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се посочват предоставените на кабинния екипаж права. Свидетелствата могат да бъдат изменяни, за да се добавят или отнемат права в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 23, параграф 2, буква а).

5.   Свидетелствата, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, могат да бъдат, спрени или отнети, ако притежателят престане да отговаря на правилата и процедурите за издаване и поддържане на такова свидетелство, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 23, параграф 2, буква а).

6.   Преди да започне да упражнява правата си и на редовни интервали след това, кабинният екипаж се подлага на преглед за медицинска годност с цел да се гарантира спазване на посочените в член 20 съществени изисквания за медицинска годност в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 23, параграф 2, буква б).

Член 23

Актове за изпълнение по отношение на пилотите и кабинния екипаж

1.   За да се осигури еднаквото прилагане на посочените в член 20 съществени изисквания, както и съответствието с тях, по отношение на пилотите, които участват в експлоатацията на въздухоплавателни средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б) и различни от безпилотни въздухоплавателни средства, Комисията, въз основа на посочените в член 4 принципи и с оглед на постигането на изложените в член 1 цели, приема актове за изпълнение, за определяне на подробни разпоредби по отношение на:

а)

различните категории свидетелства за правоспособност на пилот и свидетелства за медицинска годност на пилот, посочени в член 21, както и различните квалификационни класове за свидетелствата за правоспособност на пилот, подходящи за различните видове извършвани дейности;

б)

правата и отговорностите на притежателите на свидетелства за правоспособност на пилот, квалификационни класове и свидетелства за медицинска годност на пилот;

в)

правилата и процедурите за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на свидетелства за правоспособност на пилот, квалификационни класове и свидетелства за медицинска годност на пилот, включително:

i)

правилата и процедурите за случаите, в които не трябва да се изискват такива свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и свидетелства за медицинска годност;

ii)

правилата и процедурите за преобразуване на националните свидетелства за правоспособност на пилот и националните свидетелства за медицинска годност на пилот в свидетелства за правоспособност на пилот и свидетелства за медицинска годност на пилот, посочени в член 21, параграф 1;

iii)

правилата и процедурите за преобразуване на националните свидетелства за бордни инженери в свидетелства за правоспособност на пилот, посочени в член 21, параграф 1;

iv)

правилата и процедурите за признаване на обучение и придобит опит на въздухоплавателни средства, които не са предмет на настоящия регламент, за целите на получаване на свидетелствата за правоспособност на пилот, посочени в член 21, параграф 1.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

При приемането на тези актове за изпълнение Комисията гарантира съответствие със съществените изисквания, посочени в член 20 от настоящия регламент и надлежно взема предвид международните стандарти и препоръчителните практики, и по-специално посочените в приложение 1 към Чикагската конвенция.

Тези актове за изпълнение включват по целесъобразност разпоредби за издаването на всички видове свидетелства за правоспособност на пилоти и квалификационни класове, изисквани по приложение 1 към Чикагската конвенция. Тези актове за изпълнение могат да включват и разпоредби за издаване на други видове свидетелства за правоспособност на пилот и квалификационни класове.

2.   За да се осигури еднакво прилагане и съответствие със съществените изисквания, посочени в член 20, по отношение на кабинните екипажи, участващи в експлоатацията на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б), различни от безпилотни въздухоплавателни средства, Комисията, въз основа на посочените в член 4 принципи и с оглед на постигането на изложените в член 1 цели, приема актове за изпълнение, за определяне на подробни разпоредби по отношение на:

а)

правилата и процедурите за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на свидетелствата за кабинен екипаж, и за случаите, в които такива свидетелства трябва да се изискват за член на кабинния екипаж, участващ в операции, различни от търговския въздушен транспорт;

б)

правилата и процедурите за извършване на посочения в член 22 преглед за медицинска годност на кабинен екипаж;

в)

правата и отговорностите на притежателите на свидетелствата за кабинен екипаж, посочени в член 22.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

Член 24

Организации за обучение и авиомедицински центрове

1.   За авиомедицинските центрове се изисква одобрение.

2.   Изисква се одобрение по отношение на организациите за обучение на пилоти и организациите за обучение на кабинен екипаж, освен в случаите, в които, вследствие на приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 27, параграф 1, буква а), като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, такива одобрения не се изискват.

3.   Одобренията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се издават по заявление, когато заявителят е доказал, че изпълнява изискванията на актовете за изпълнение, посочени в член 27, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 20.

4.   В одобренията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се посочват предоставените на организацията права. Тези одобрения могат да бъдат изменяни, за да се добавят или отнемат права в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 27, параграф 1, буква а).

5.   Одобренията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, могат да бъдат ограничени, спрени или отнети, ако притежателят престане да отговаря на правилата и процедурите за издаване и поддържане на такова одобрение, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 27, параграф 1, буква а).

6.   Когато в резултат на приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 27, параграф 1, буква а), като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, не се изисква одобрение, посочено в параграф 2 на настоящия член, по отношение на организация за обучение на пилоти или организация за обучение на кабинен екипаж, в актовете за изпълнение, посочени в член 27, параграф 1, буква б), може въпреки това да се съдържа изискването съответната организация да декларира, че е способна и разполага с необходимите средства да изпълнява задълженията си, свързани с дейностите, които извършва в съответствие с тези актове за изпълнение.

Член 25

Летателни тренажори

1.   За всеки летателен тренажор, използван за обучението на пилоти, се изисква сертификат, освен в случаите, в които, вследствие на приемането на актовете за изпълнение, посочени в 27, параграф 1, буква а), като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, такива сертификати не се изискват.

2.   Сертификатът, посочен в параграф 1 на настоящия член, се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че той и устройството изпълняват изискванията на актовете за изпълнение, посочени в член 27, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 20.

3.   В сертификата, посочен в параграф 1 на настоящия член, се посочват функционалните възможности на тренажора. Сертификатът може да бъде изменян, за да се отчетат промените в тези функционални възможности в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 27, параграф 1, буква а).

4.   Сертификатът, посочен в параграф 1 на настоящия член, може да бъде ограничен, спрян или отнет, ако притежателят или тренажорът престане да отговаря на правилата и условията за издаване и поддържане на въпросния сертификат, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 27, параграф 1, буква а).

5.   Когато актовете за изпълнение, посочени в член 27, предвиждат това, от организацията, отговаряща за експлоатацията на летателния тренажор, се изисква да декларира съответствието на тренажора със съществените изисквания, посочени в член 20, и подробните спецификации, установени в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 27, параграф 1, буква б).

Член 26

Инструктори и експерти

1.   Лицата, отговарящи за осигуряването на летателно обучение, обучение на летателен тренажор или за оценяване на уменията на пилотите, както и авиомедицинските експерти, е необходимо да притежават сертификат, освен в случаите, в които, вследствие на приемането на актовете за изпълнение, посочени в 27, параграф 1, буква а), като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, такива сертификати не се изискват.

2.   Като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, от лицата, отговарящи за обучението на кабинните екипажи или за оценяване уменията на кабинните екипажи, може да се изисква да притежават сертификат, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 27, параграф 1, буква а).

3.   Сертификатите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се издават по заявление, когато заявителят е доказал, че изпълнява изискванията на актовете за изпълнение, посочени в член 27, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 20.

4.   В сертификатите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се посочват предоставените права.

Тези сертификати могат да бъдат изменяни, за да се добавят или отнемат права, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 27, параграф 1, буква а).

5.   Сертификатите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, могат да бъдат ограничени, спрени или отнети, ако притежателят престане да отговаря на правилата и процедурите за издаване или поддържане на такъв сертификат, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 27, параграф 1, буква а).

Член 27

Актове за изпълнение по отношение на обучението, изпитването, проверката и медицинските прегледи

1.   За да се осигури еднаквото прилагане и съответствието със съществените изисквания, посочени в член 20, за летателните тренажори и за лицата и организациите, участващи в обучението, изпитването, проверката или медицинските прегледи на пилоти и кабинни екипажи, Комисията, въз основа на посочените в член 4 принципи и с оглед постигане на изложените в член 1 цели, приема актове за изпълнение, за определяне на подробни разпоредби по отношение на:

а)

правилата и процедурите за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на одобренията и сертификатите, посочени в членове 24, 25 и 26, и за случаите, в които трябва или не трябва да се изискват такива одобрения и сертификати;

б)

правилата и процедурите за представяне на декларации от организациите за обучение на пилоти и организациите за обучение на кабинни екипажи, посочени в член 24, параграф 6, и от операторите на летателни тренажори, посочени в член 25, параграф 5, и за случаите, в които трябва да се изискват такива декларации;

в)

правата и отговорностите на притежателите на одобрения и сертификати по членове 24, 25 и 26, и на организациите, които правят декларации в съответствие с член 24, параграф 6 и член 25, параграф 5.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

2.   При приемането на тези актове за изпълнение Комисията гарантира съответствие със съществените изисквания, посочени в член 20 и надлежно взема предвид международните стандарти и препоръчителните практики, и по-специално посочените в приложения 1 и 6 към Чикагската конвенция.

Член 28

Делегирани правомощия

1.   По отношение на пилотите и кабинните екипажи, участващи в експлоатацията на въздухоплавателни средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б), различни от безпилотни въздухоплавателни средства, както и на летателни тренажори, лица и организации, участващи в обучението, изпитването, проверката и медицинските прегледи на тези пилоти и кабинни екипажи, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128 за изменението на приложение IV, ако това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради наличието на определени факти, свързани с безопасността на екипажите, в степента, необходима за постигането на целите, определени в член 1.

2.   Правилата, посочени в параграф 1, включват, където е необходимо, разпоредби за издаването на всички видове свидетелства за правоспособност за пилоти и квалификационни класове, изисквани по Чикагската конвенция. Тези правила могат да включват и разпоредби за издаване на други видове свидетелства за правоспособност за пилоти и квалификационни класове.

РАЗДЕЛ III

Въздушни операции

Член 29

Съществени изисквания

Експлоатацията на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б), различни от безпилотни въздухоплавателни средства, трябва да отговаря на съществените изисквания в приложение V, и ако е приложимо, в приложения VII и VIII.

Член 30

Оператори на въздухоплавателни средства

1.   С цел да се гарантира съответствие със съществените изисквания, посочени в член 29, и като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, от операторите на въздухоплавателни средства, установени, пребиваващи или с основно място на стопанска дейност на територията, към която се прилагат Договорите, може да се изисква следното, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 31, параграф 1, първа алинея, букви б) и в):

а)

да декларират, че са способни и разполагат с необходимите средства да изпълняват задълженията, свързани с експлоатацията на въздухоплавателни средства, в съответствие тези актове за изпълнение, или

б)

да притежават сертификат.

2.   Сертификатът, посочен в параграф 1 от настоящия член, се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че изпълнява изискванията на актовете за изпълнение, посочени в член 31, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 29.

3.   В сертификата, посочен в параграф 1 от настоящия член, се посочват правата, предоставени на оператора на въздухоплавателно средство. Сертификатът може да бъде изменян, за да се добавят или отнемат права, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 31, параграф 1, първа алинея, буква б).

4.   Сертификатът, посочен в член 1 от настоящия член, може да бъде ограничен, спрян или отнет, ако притежателят престане да отговаря на правилата и процедурите за издаване и поддържане на такъв сертификат, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 31, параграф 1, първа алинея, буква б).

5.   Като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, от операторите на въздухоплавателни средства, посочени в параграф 1 от настоящия член, може да се изисква следното, в съответствие с актовете за изпълнение посочени в член 31:

а)

да отговарят на специфични изисквания, когато сключват споразумения за споделяне на кодове или за лизинг;

б)

да отговарят на специфични изисквания при експлоатацията на въздухоплавателно средство, регистрирано в трета държава;

в)

да изготвят списък на минималното оборудване (СМО) или еквивалентен документ, съдържащ указания за експлоатацията на въздухоплавателното средство при определени условия, когато дадени прибори, части от оборудване или функции не функционират при започването на полета.

6.   Държавите членки гарантират, че експлоатацията на въздухоплавателни средства към, във или от територията, към която се прилагат Договорите, от оператор на въздухоплавателно средство, установен, пребиваващ или с основно място на стопанска дейност извън тази територия, но за който държавите членки изпълняват функциите и задълженията на държава на оператора по Чикагската конвенция, както и персоналът и организациите, участващи в тези операции, отговарят на равнище на безопасност, еквивалентно на установеното в настоящия регламент.

7.   Когато актовете за изпълнение, посочени в член 31, параграф 1, първа алинея, буква ж), предвиждат това, въздухоплавателните средства трябва да бъдат оборудвани с необходимите свързани с безопасността оборудване и инструменти, сертифицирани, когато това се изисква в съответствие с делегирания акт, посочен в член 19, параграф 1, буква б), подточка iii), които да включват някои или всички от изброените елементи:

а)

полетно записващо устройство;

б)

средства за проследяване местоположението на въздухоплавателното средство;

в)

средства за навременно извличане на данни от полетното записващо устройство при въздухоплавателно средство в беда, като се разчита на електронна комуникация в реално време или други подходящи технически решения.

Член 31

Актове за изпълнение по отношение на въздушните операции

1.   За да се осигури еднакво прилагане на посочените в член 29 съществени изисквания, както и съответствие с тях, за експлоатацията на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б) и различни от безпилотните въздухоплавателни средства, Комисията, въз основа на посочените в член 4 принципи и с оглед постигане на изложените в член 1 цели, приема актове за изпълнение за определяне на подробни разпоредби по отношение на:

а)

конкретните правила и процедури за експлоатация на въздухоплавателното средство в съответствие със съществените изисквания, посочени в член 29;

б)

правилата и процедурите за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификатите, посочени в член 30, параграф 1, буква б), и за случаите, в които трябва да се изискват такива сертификати;

в)

правилата и процедурите за представяне на декларации от операторите на въздухоплавателни средства, посочени в член 30, параграф 1, буква а), и за случаите, и в които трябва да се изискват такива декларации;

г)

правата и отговорностите на притежателите на сертификати, посочени в член 30, параграф 1, буква б) и на операторите на въздухоплавателни средства, които правят декларации, посочени в член 30, параграф 1, буква а);

д)

допълнителните изисквания, необходими за гарантиране на съответствие със съществените изисквания по член 29, приложими за операторите на въздухоплавателни средства, установени, пребиваващи или с основно място на стопанска дейност на територията, към която се прилагат Договорите, когато тези оператори сключват споразумения за споделяне на кодове или за лизинг или когато експлоатират въздухоплавателно средство, регистрирано в трета държава;

е)

правилата и процедурите по отношение на операторите на въздухоплавателни средства, посочени в член 30, параграф 1, във връзка с изготвянето на СМО или еквивалентен документ, и за случаите, в които се изисква такъв документ.

ж)

правилата и процедурите в съответствие с които въздухоплавателно средство трябва да бъде оборудвано с нужните свързани с безопасността оборудване и инструменти, включително полетните записващи устройства и/или средствата, посочени в член 30, параграф 7, и правилата и процедурите за съхраняване, защита, използване и, където е приложимо, сигурно предаване на съответните данни.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

2.   При приемането на тези актове за изпълнение Комисията гарантира съответствие със съществените изисквания, посочени в член 29 от настоящия регламент и надлежно взема предвид международните стандарти и препоръчителните практики, и по-специално посочените в приложение 6 към Чикагската конвенция.

Член 32

Делегирани правомощия

1.   За целите на експлоатацията на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б), различни от безпилотни въздухоплавателни средства, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128 за определяне на подробни правила по отношение на:

а)

условията, на които трябва да отговарят операторите, посочени в член 30, параграф 1, и членовете на техните екипажи във връзка с ограниченията на продължителността на полетите и дежурствата, както и изискванията за почивка на членовете на екипажи;

б)

условията и процедурите, необходими за гарантиране на съответствие със съществените изисквания, посочени в член 29, във връзка с одобряването от националните компетентни органи на индивидуални схеми за определяне на полетното време и с представянето на становища на Агенцията по тези схеми в съответствие с член 76, параграф 7.

2.   По отношение на експлоатацията на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б), различни от безпилотни въздухоплавателни средства, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128, за изменение на приложение V и, ако е уместно, приложения VII и VIII, когато това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради данни за безопасността, свързани с въздушните операции, с оглед на постигането на целите, определени в член 1, и в степента, необходима за това.

РАЗДЕЛ IV

Летища

Член 33

Съществени изисквания

Летищата, летищното оборудване, свързано с безопасността, експлоатацията на летищата и предоставянето на наземно обслужване и ОУП на летищата, посочени в член 2, параграф 1, буква д), трябва да отговарят на съществените изисквания, определени в приложение VII, и, ако е приложимо, приложение VIII.

Член 34

Сертифициране на летища

1.   По отношение на летищата се изисква сертификат. Сертификатът обхваща летището и оборудването му, свързано с безопасността, освен когато това оборудване е обхванато от декларация или сертификат, посочени съответно в член 35, параграф 1, букви а) и б).

2.   Сертификатът, посочен в параграф 1 от настоящия член, се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че летището:

а)

изпълнява изискванията на актовете за изпълнение, посочени в член 36, и на основата за сертифициране на летища, посочена в параграф 5 от настоящия член; и

б)

няма свойства или характеристики, които да го правят опасно за експлоатация.

3.   Сертификатът, посочен в параграф 1 от настоящия член, може да бъде изменян, за да отрази промените в летището или оборудването, свързано с безопасността, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 36, параграф 1, буква в).

4.   Сертификатът, посочен в параграф 1 от настоящия член, може да бъде ограничен, спрян или отнет, ако летището или неговото оборудване, свързано с безопасността, престане да отговаря на правилата и процедурите за издаване и поддържане на такъв сертификат, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 36, параграф 1, буква в).

5.   Основата за сертифициране на дадено летище се състои от следното:

а)

приложимите сертификационни спецификации, свързани с типа на летищата,

б)

разпоредбите на приложимите сертификационни спецификации, за които е прието еквивалентно ниво на безопасност;

в)

специалните подробни технически спецификации, необходими когато проектните характеристики на конкретно летище или експлоатационният опит определят някоя от спецификациите за сертифициране, посочени в буква а) от настоящия параграф, като незадоволителна или неподходяща да осигури съответствие със съществените изисквания, посочени в член 33.

Член 35

Летищно оборудване, свързано с безопасността

1.   Като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, актовете за изпълнение, посочени в член 36, може да изискат следното от организациите, участващи в проектирането, производството и техническото обслужване на летищното оборудване, свързано с безопасността, което се използва или е предназначено да се използва на летищата, предмет на настоящия регламент:

а)

да декларират, че това оборудване съответства на подробните спецификации, изготвени в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 36; или

б)

да притежават сертификат по отношение на това летищно оборудване, свързано с безопасността.

2.   Сертификатът, посочен в параграф 1, буква б) от настоящия член, се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че оборудването съответства на подробните спецификации, установени съгласно актовете за изпълнение, посочени в член 36, приети за гарантиране на съответствие със съществените изисквания, посочени в член 33.

3.   Сертификатът, посочен в параграф 1, буква б) от настоящия член, опредeля функционалните възможности на оборудването. Сертификатът може да бъде изменян, за да се отчетат промените в тези функционални възможности, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 36, параграф 1, буква г).

4.   Сертификатът, посочен в параграф 1, буква б) от настоящия член, може да бъде ограничен, спрян или отнет, ако оборудването престане да отговаря на правилата и процедурите за издаване и поддържане на такъв сертификат, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 36, параграф 1, буква г).

Член 36

Актове за изпълнение по отношение на летищата и летищното оборудване, свързано с безопасността

1.   За да се осигури еднакво прилагане и съответствие със съществените изисквания, посочени в член 33, за летищата и летищното оборудване, свързано с безопасността, Комисията, въз основа на посочените в член 4 принципи и с оглед постигане на изложените в член 1 цели, приема актове за изпълнение, за определяне на подробни разпоредби по отношение на:

а)

правилата и процедурите за определяне и уведомяване на заявителя, в съответствие с член 34, параграф 5, за приложимата за летището основа за сертифициране за целите на сертифицирането по член 34, параграф 1;

б)

правилата и процедурите за определяне и уведомяване на заявителя за приложимите към летищното оборудване, свързано с безопасността, подробни спецификации за целите на сертифицирането по член 35, параграф 1;

в)

правилата и процедурите за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на летищните сертификати, посочени в член 34, включително експлоатационните ограничения, свързани с конкретните характеристики на летището;

г)

правилата и процедурите за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификатите за летищното оборудване, свързано с безопасността, посочено в член 35, параграф 1 и за случаите, в които трябва да се изискват такива сертификати;

д)

правилата и процедурите за определяне на подробните спецификации, приложими към летищното оборудване, свързано с безопасността, което е предмет на декларация в съответствие с член 35, параграф 1;

е)

правилата и процедурите за представяне на декларации по член 35, параграф 1, във връзка с летищното оборудване, свързано с безопасността и за случаите, в които трябва да се изискват такива декларации;

ж)

правата и отговорностите на притежателите на сертификати, посочени в член 34 и член 35, параграф 1 и на организациите, които правят декларации в съответствие с член 35, параграф 1;

з)

правилата и процедурите за приемане и преобразуване на националните летищни сертификати, издадени въз основа на националното право, в летищните сертификати, посочени в член 34 от настоящия регламент, включително мерките, които вече са разрешени от съответната държава членка въз основа на нотифицирани разлики спрямо приложение 14 към Чикагската конвенция.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

2.   При приемането на тези актове за изпълнение Комисията гарантира съответствие със съществените изисквания по член 33 от настоящия регламент и надлежно взема предвид международните стандарти и препоръчителните практики, и по-специално посочените в приложение 14 към Чикагската конвенция.

Член 37

Организации

1.   Организациите, отговорни за експлоатацията на летища, се подлагат на сертифициране и получават сертификат. Този сертификат се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че изпълнява изискванията на делегираните актове, посочени в член 39, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 33.

В сертификата се посочват предоставените на сертифицираната организация права и обхватът на сертификата.

2.   Организациите, отговорни за предоставянето на наземно обслужване и на ОУП на летища, които са предмет на настоящия регламент, декларират, че са способни и разполагат с необходимите средства, за да изпълнят задълженията, свързани с предоставяните услуги в съответствие със съществените изисквания, посочени в член 33.

Член 38

Защита на зоните около летищата

1.   Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че летищата, разположени на тяхна територия, са защитени от дейности и промени в зоните около тях, които могат да създадат неприемливи рискове за въздухоплавателните средства, използващи тези летища.

2.   Организациите, посочени в член 37, параграф 1, наблюдават дейностите и промените, които могат да създадат неприемливи рискове за безопасността на въздухоплаването в зоните около летищата, за чието функциониране отговарят. Те вземат необходимите мерки за ограничаване на тези рискове, доколкото зависи от тях, а в противен случай довеждат тези рискове до знанието на компетентните органи на държавата членка, на чиято територия е разположено летището.

3.   За да се осигури еднаквото прилагане на настоящия член и въз основа на посочените в член 4 принципи и с оглед постигане на изложените в член 1 цели, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на подробни разпоредби. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

Член 39

Делегирани правомощия

1.   За целите на експлоатацията на летищата и осигуряването на наземно обслужване и ОУП на летищата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128, за определяне на подробни правила по отношение на:

а)

конкретните условия за експлоатация на летищата в съответствие със съществените изисквания, посочени в член 33;

б)

условията за издаване, потвърждаване, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификатите, посочени в член 37, параграф 1;

в)

правата и отговорностите на притежателите на сертификатите, посочени в член 37, параграф 1;

г)

условията и процедурите за представяне на декларации от страна на организациите, предоставящи наземно обслужване, и организациите, предоставящи ОУП в съответствие с член 37, параграф 2, включително признаване от операторите, без допълнителна проверка, на тези декларации;

д)

правата и отговорностите на организациите, предоставящи наземно обслужване, и организациите, предоставящи ОУП, които са направили декларации в съответствие с член 37, параграф 2;

2.   По отношение на летищата, летищното оборудване, свързано с безопасността, експлоатацията на летища, наземното обслужване и ОУП, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128, да изменя приложение VII и, ако е приложимо, приложение VIII, когато това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради данни за безопасността, свързани с летищата, с оглед на постигането на определените в член 1 цели и в степента, необходима за това.

РАЗДЕЛ V

УВД/АНО

Член 40

Съществени изисквания

1.   Предоставянето на УВД/АНО съгласно член 2, параграф 1, буква ж) трябва да се извършва в съответствие със съществените изисквания, изложени в приложение VIII и, ако е приложимо, в приложение VII.

2.   Въздухоплавателни средства, опериращи във въздушното пространство на Единното европейско небе, с изключение на тези, които участват в дейностите, посочени в член 2, параграф 3, буква а), трябва да отговарят на съществените изисквания, определени в точка 1 от приложение VIII.

Член 41

Доставчици на УВД/АНО

1.   От доставчиците на УВД/АНО се изисква да притежават сертификат.

2.   Сертификатът, посочен в параграф 1 от настоящия член, се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че изпълнява изискванията на актовете за изпълнение, посочени в член 43, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 40.

3.   В сертификата, посочен в параграф 1 от настоящия член, се посочват предоставените права. Този сертификат може да бъде изменян, за да се добавят или отнемат права, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 43, параграф 1, първа алинея, буква б).

4.   Сертификатът, посочен в параграф 1 от настоящия член, може да бъде ограничен, спрян или отнет, ако притежателят престане да отговаря направилата и процедурите за издаване или поддържане на такъв сертификат, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в 43, параграф 1, първа алинея, буква б).

5.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, в съответствие с посочените в член 43 актове за изпълнение, държавите членки могат да решат, че доставчиците на полетно-информационно обслужване имат право да декларират, че са способни и разполагат с необходимите средства, за да изпълнят задълженията, свързани с предоставяните услуги в съответствие със съществените изисквания, посочени в член 40. В такъв случай съответната държава членка уведомява Комисията, Агенцията и другите държави членки за решението си.

6.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да предоставят на доставчиците на УВД/АНО освобождаване от изискването да притежават сертификат, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

основното място на дейност на доставчика е извън териториите, за които носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция;

б)

предоставянето на УВД/АНО от този доставчик се отнася до малък по обем въздушен трафик в ограничена част от въздушното пространство, за което отговаря предоставящата освобождаването държава членка, и когато тази част от въздушното пространство граничи с въздушно пространство, за което отговаря трета държава;

в)

необходимостта доставчикът да докаже съответствие с правилата, посочени в параграф 1, би изисквала непропорционални усилия от този доставчик с оглед на естеството и рисковете на конкретната дейност, която извършва в рамките на това въздушно пространство;

г)

съответната държава членка е определила правила и процедури, приложими по отношение на предоставянето на УВД/АНО от доставчика, които гарантират, в съответствие с международните стандарти и препоръчителните практики и предвид конкретните обстоятелства на съответния случай, приемливо равнище на безопасност и спазване на съществените изисквания, посочени в член 40, и е установила подходящи и ефективни мерки и договорености за надзор и прилагане с цел да се гарантира спазването на тези правила и процедури;

д)

обхватът на освобождаването е ясно определен и освобождаването е ограничено до строго необходимото; когато срокът на освобождаването надхвърля пет години, то подлежи на редовен преглед на подходящи интервали; и освобождаването се прилага по недискриминационен начин.

Когато дадена държава членка възнамерява да предостави такова освобождаване, тя уведомява Комисията и Агенцията за намерението си, като излага цялата имаща отношение информация.

След като се консултира с Агенцията, Комисията приема актове за изпълнение, които съдържат нейното решение дали са изпълнени условията по първа алинея от настоящия параграф. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 127, параграф 2. Тези актове за изпълнение се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и включват от Агенцията в регистъра, посочен в член 74.

Съответната държава членка предоставя освобождаването единствено, ако актовете за изпълнение, посочени в трета алинея, съдържат положително решение. Тя отменя освобождаването, ако разбере, по-специално посредством редовния преглед, посочен в първа алинея, буква д), че условията по първа алинея вече не са спазени. Тя без забавяне информира Комисията и Агенцията за предоставянето на освобождаване и, когато е целесъобразно, за резултатите от тези прегледи, и за случаите на отмяна.

Член 42

Организации, участващи в проектирането, производството или техническото обслужване на системи за УВД/АНО и съставни елементи на УВД/АНО

1.   Като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, от организациите, участващи в проектирането, производството или техническото обслужване на системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО, може да се изиска следното, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 43:

а)

да декларират, че са способни и разполагат с необходимите средства да изпълняват задълженията, свързани с дейностите, които извършват в съответствие с тези актове за изпълнение; или

б)

да притежават сертификат.

2.   Сертификатът, посочен в параграф 1, буква б) от настоящия член, се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че изпълнява изискванията на правилата, установени в актовете за изпълнение, посочени в член 43, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 40.

3.   В сертификата, посочен в параграф 1, буква б) от настоящия член, се посочват предоставените права. Сертификатът може да бъде изменян, за да се добавят или отнемат права, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в, член 43, параграф 1, първа алинея, буква г).

4.   Сертификатът, посочен в параграф 1, буква б) от настоящия член, може да бъде ограничен, спрян или отнет, ако притежателят престане да отговаря на правилата и процедурите за издаване и поддържане на такъв сертификат, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 43, параграф 1, първа алинея, буква г).

Член 43

Актове за изпълнение по отношение на доставчиците на УВД/АНО и по отношение на организациите, участващи в проектирането, производството или техническото обслужване на системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО

1.   За да се осигури еднакво прилагане и съответствие със съществените изисквания, посочени в член 40, за предоставянето на УВД/АНО, посочено в член 2, параграф 1, буква ж), Комисията, въз основа на посочените в член 4 принципи и с оглед постигане на изложените в член 1 цели, приема актове за изпълнение за определяне на подробни разпоредби по отношение на:

а)

конкретните правила и процедури за предоставяне на УВД/АНО в съответствие със съществените изисквания, посочени в член 40, включително изготвянето и прилагането на план за действие в извънредни ситуации в съответствие с приложение VIII, точка 5.1.е;

б)

правилата и процедурите за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификатите, посочени в член 41, параграф 1;

в)

правилата и процедурите за представяне на декларации от доставчиците на полетно-информационно обслужване, посочени в член 41, параграф 5, и за случаите, в които трябва да се разрешават такива декларации;

г)

правилата и процедурите за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификатите, посочени в член 42, параграф 1, буква б) и за случаите, в които трябва да се изискват такива сертификати;

д)

правилата и процедурите за представяне на декларации от страна на организациите, посочени в член 42, параграф 1, буква а) и за случаите, в които трябва да се изискват такива декларации;

е)

правата и отговорностите на притежателите на сертификати, посочени в член 41, параграф 1 и член 42, параграф 1, буква б) и на организациите, които правят декларации в съответствие с член 41, параграф 5 и член 42, параграф 1, буква а);

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

2.   Правилата, посочени в параграф 1, надлежно вземат предвид генералния план за УВД.

3.   При приемането на тези актове за изпълнение Комисията гарантира съответствие със съществените изисквания по член 40 от настоящия регламент и надлежно взема предвид международните стандарти и препоръчителните практики, и по-специално посочените в приложения 2—4, 10, 11 и 15 към Чикагската конвенция.

Член 44

Актове за изпълнение по отношение на използването на въздушното пространство и на проектирането на структури на въздушното пространство

1.   За да се осигури еднакво прилагане и съответствие със съществените изисквания, посочени в член 40, за предоставянето на УВД/АНО, посочено в член 2, параграф 1, буква ж), както и за проектирането на структури на въздушното пространство, Комисията, въз основа на посочените в член 4 принципи и с оглед постигане на изложените в член 1 цели, приема актове за изпълнение за определяне на подробни разпоредби по отношение на:

а)

правилата за експлоатация по отношение на използването на въздушното пространство, оборудването на въздухоплавателните средства и системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО, изисквани за използване на въздушното пространство;

б)

правилата и процедурите за проектирането на структури на въздушното пространство с оглед на гарантирането на съответствие с член 46.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

2.   Правилата по параграф 1 надлежно вземат предвид генералния план за УВД.

3.   При приемането на тези актове за изпълнение Комисията гарантира съответствие със съществените изисквания, посочени в член 40 от настоящия регламент, и надлежно взема предвид международните стандарти и препоръчителните практики, и по-специално посочените в приложения 2, 3, 10, 11 и 15 към Чикагската конвенция.

Член 45

Системи за УВД/АНО и съставни елементи на УВД/АНО

1.   Когато това е предвидено в делегираните актове, посочени в член 47, от доставчиците на УВД/АНО, посочени в член 41, се изисква да декларират, че системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО, които тези доставчици на услуги трябва да пускат в действие отговарят на подробните спецификации, установени в съответствие с делегираните актове, посочени в член 47, приети за гарантиране спазването на съществените изисквания, посочени в член 40.

2.   Когато това е предвидено в делегираните актове, посочени в член 47, системите на УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО подлежат на сертифициране, след което за тях се издава сертификат.

Този сертификат се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че тези системи и съставните елементи изпълняват изискванията на подробните спецификации, установени в съответствие с делегираните актове, посочени в член 47, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 40.

Чрез дерогация от първа алинея, когато това е предвидено в посочените в член 47 делегирани актове, на организацията, участваща в проектирането, производството или техническото обслужване на системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО се разрешава да декларира, че тези системите и съставни елементи изпълняват изискванията на подробните спецификации, установени в съответствие с делегираните актове, посочени в член 47, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 40, и че тези системи и съставни елементи са годни за употреба.

Член 46

Проектиране на структури на въздушното пространство

Държавите членки гарантират, че структурите на въздушното пространство са проектирани, наблюдавани и валидирани по правилен начин, преди да са в състояние да бъдат разгърнати и използвани от въздухоплавателно средство в съответствие с подробните правила, приети от Комисията съгласно член 44, параграф 1, буква б).

Член 47

Делегирани правомощия

1.   По отношение на системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128 за определяне на подробни правила по отношение на:

а)

условията за определяне и уведомяване на заявителя за приложимите към системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО подробни спецификации за целите на сертифицирането по член 45, параграф 2;

б)

условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификатите, посочени в член 45, параграф 2 и за случаите, в които, с оглед на постигането на целите, определени в член 1, и като се вземат предвид естеството и рисковете на конкретната дейност, тези сертификати трябва да се изискват или декларациите трябва да се разрешават, според случая;

в)

правата и отговорностите на притежателите на сертификатите, посочени в член 45, параграф 2;

г)

правата и отговорностите на организациите, издаващи декларации в съответствие с член 45, параграфи 1 и 2;

д)

условията и процедурите за представяне на декларацията от страна на доставчиците на УВД/АНО в съответствие с член 45, параграф 1 и за случаите, в които, с оглед постигането на целите, определени в член 1, и като се вземат предвид естеството и рисковете на конкретната дейност, тези декларации трябва да се изискват;

е)

условията за определяне на подробните спецификации, приложими към системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО, за които се представя декларация в съответствие с член 45, параграфи 1 и 2;

2.   По отношение на предоставянето на УВД/АНО на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128, да изменя приложение VIII и, ако е целесъобразно, приложение VII, когато това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или факти, засягащи безопасността, свързани с УВД/АНО, с оглед на постигането на целите, определени в член 1, и в степента необходима за това.

РАЗДЕЛ VI

Ръководители на полети

Член 48

Съществени изисквания

Ръководителите на полети, участващи в предоставянето на УВД/АНО, посочено в член 2, параграф 1, буква ж), както и лицата, организациите и синтетичните средства за обучение, участващи в обучението, изпитването, проверката или медицинските прегледи на тези ръководители на полети, трябва да отговарят на съществените изисквания, посочени в приложение VIII.

Член 49

Ръководители на полети

1.   От ръководителите на полети се изисква да притежават свидетелство за правоспособност на ръководител на полети и свидетелство за медицинска годност на ръководител на полети, съответстващи на услугата, която се предоставя.

2.   Свидетелството за правоспособност на ръководител на полети, посочено в параграф 1 от настоящия член, се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че изпълнява изискванията на актовете за изпълнение, посочени в член 50, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 48.

3.   Свидетелството за медицинска годност на ръководител на полети, посочено в параграф 1 от настоящия член, се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че изпълнява изискванията на актовете за изпълнение, посочени в член 50, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 48.

4.   В свидетелството за правоспособност на ръководител на полети и свидетелството за медицинска годност на ръководител на полети, посочени в параграф 1от настоящия член, се посочват правата, предоставени на ръководителя на полети. Свидетелството за правоспособност на ръководител на полети и свидетелството за медицинска годност на ръководител на полети могат да бъдат изменяни, за да се добавят или отнемат права, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 50, параграф 1, първа алинея, буква в).

5.   Свидетелството за правоспособност на ръководител на полети и свидетелството за медицинска годност на ръководител на полети, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да бъдат ограничени, спрени или отнети, ако притежателят престане да отговаря на правилата и процедурите за издаване и поддържане на свидетелство за правоспособност или свидетелство за медицинска годност, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 50, параграф 1, първа алинея, буква в).

Член 50

Актове за изпълнение по отношение на ръководителите на полети

1.   За да се осигури еднакво прилагане и съответствие със съществените изисквания, посочени в член 48, за ръководителите на полети, Комисията, въз основа на посочените в член 4 принципи и с оглед постигане на изложените в член 1 цели, приема актове за изпълнение за определяне на подробни разпоредби по отношение на:

а)

различните категории, квалификационни класове и разрешения за свидетелствата за правоспособност на ръководители на полети, посочени в член 49;

б)

правата и отговорностите на притежателите на свидетелства за правоспособност на ръководители на полети, квалификационни класове и разрешения за свидетелствата за правоспособност и свидетелствата за медицинска годност, посочени в член 49;

в)

правилата и процедурите за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения за свидетелствата за правоспособност и свидетелствата за медицинска годност на ръководители на полети, посочени в член 49, включително правилата и процедурите за преобразуването на национални свидетелства за правоспособност и национални свидетелства за медицинска годност на ръководители на полети в свидетелствата за правоспособност и свидетелствата за медицинска годност на ръководители на полети, посочени в член 49.

г)

правилата и процедурите по отношение на ръководителите на полети във връзка с ограниченията на времето за дежурства и изискванията за почивка; посочените правила и процедури следва да доведат до висока степен на безопасност чрез защита срещу въздействието на умората, като в същото време позволяват достатъчно гъвкавост при планирането;

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

2.   При приемането на тези актове за изпълнение Комисията гарантира съответствие със съществените изисквания по член 48 от настоящия регламент и надлежно взема предвид международните стандарти и препоръчителните практики, и по-специално посочените в приложение 1 към Чикагската конвенция.

Член 51

Организации за обучение на ръководители на полети и авиомедицински центрове

1.   По отношение на организациите за обучение на ръководители на полети и авиомедицинските центрове се изисква одобрение.

2.   Одобрението, посочено в параграф 1 от настоящия член, се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че изпълнява изискванията на актовете за изпълнение, посочени в член 53, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 48.

3.   В одобрението, посочено в параграф 1 от настоящия член, се посочват предоставените на организацията права. Одобрението може да бъде изменено, за да се добавят или отнемат права, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 53, параграф 1, първа алинея, буква а).

4.   Одобрението, посочено в параграф 1 от настоящия член, може да бъде ограничено, спряно или отнето, ако притежателят престане да отговаря на правилата и процедурите за издаване и поддържане на такова одобрение, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 53, параграф 1, първа алинея, буква а).

Член 52

Инструктори, оценители и авиомедицински експерти

1.   От лицата, отговарящи за осигуряването на практическо обучение и за оценяването на практическите умения на ръководителите на полети, както и от авиомедицинските експерти, се изисква да притежават сертификат.

2.   Сертификатът, посочен в параграф 1 от настоящия член, се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че изпълнява изискванията на актовете за изпълнение, посочени в член 53, приети за гарантиране на съответствието със съществените изисквания, посочени в член 48.

3.   В сертификата, посочен в параграф 1 от настоящия член, се посочват предоставените права. Сертификатът може да бъде изменян, за да се добавят или отнемат права, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 53, параграф 1, първа алинея, буква а).

4.   Сертификатът, посочен в параграф 1 от настоящия член, може да бъде ограничен, спрян или отнет, ако притежателят престане да отговаря на правилата и процедурите за издаване или поддържане на такъв сертификат, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 53, параграф 1, първа алинея, буква а).

Член 53

Актове за изпълнение по отношение на обучението, изпитването, проверката и медицинските прегледи

1.   За да се осигури еднакво прилагане на посочените в член 48 съществени изисквания и съответствие с тях, по отношение на лицата и организациите, участващи в обучението, изпитването, проверката и медицинските прегледи на ръководителите на полети, Комисията, въз основа на посочените в член 4 принципи и с оглед постигане на изложените в член 1 цели, приема актове за изпълнение за определяне на подробни разпоредби по отношение на:

а)

правилата и процедурите за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на одобренията и сертификатите, посочени в членове 51 и 52;

б)

правата и отговорностите на притежателите на одобренията и сертификатите, посочени в членове 51 и 52.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

2.   При приемането на тези актове за изпълнение Комисията гарантира съответствие със съществените изисквания по член 48 от настоящия регламент и надлежно взема предвид международните стандарти и препоръчителните практики, и по-специално посочените в приложение 1 към Чикагската конвенция.

Член 54

Делегирани правомощия

По отношение на ръководителите на полети, лицата и организациите, участващи в обучението, изпитването, проверката или медицинските прегледи на ръководителите на полети, както и на синтетичните средства за обучение, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128, да изменя приложение VIII, когато е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради данни за безопасността, свързани с организациите за обучение и ръководителите на полети, с оглед на постигането на целите, определени в член 1, и в степента, необходима за това.

РАЗДЕЛ VII

Безпилотни въздухоплавателни средства

Член 55

Съществени изисквания за безпилотните въздухоплавателни средства

Проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б), когато се отнася за безпилотни въздухоплавателни средства, техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за управлението им от разстояние, както и за персонала, включително пилотите, управляващи летателния апарат дистанционно, и организациите, участващи в тези дейности, трябва да отговарят на съществените изисквания по приложение IX, и, когато това се предвижда в делегираните актове, посочени в член 58 и актовете за изпълнение, посочени в член 57, на съществените изисквания, установени в приложения II, IV и V.

Член 56

Съответствие на безпилотните въздухоплавателни средства

1.   Като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, оперативните характеристики на съответното безпилотно въздухоплавателно средство и характеристиките на областта на експлоатация, може да се изиска сертификат за проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства и техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за управлението им от разстояние, както и за персонала, включително пилотите, управляващи летателния апарат дистанционно, и организациите, участващи в тези дейности, в съответствие с делегираните актови, посочени в член 58 и актовете за изпълнение, посочени в член 57.

2.   Сертификатът, посочен в параграф 1 от настоящия член, се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че изпълнява изискванията на делегираните актове, посочени в член 58 и актовете за изпълнение, посочени в член 57.

3.   В сертификата, посочен в параграф 1 от настоящия член, се посочват свързаните с безопасността ограничения, експлоатационни условия и права. Сертификатът може да бъде изменян, за да се добавят или премахват ограничения, условия и права, в съответствие с делегираните актове, посочени в член 58 и актовете за изпълнение, посочени в член 57.

4.   Сертификатът, посочен в параграф 1 от настоящия член, може да бъде ограничен, спрян или отнет, ако притежателят престане да отговаря на условията, правилата и процедурите за издаване или поддържане на такъв сертификат, в съответствие с делегираните актове, посочени в член 58 и актовете за изпълнение, посочени в член 57.

5.   Като се отчитат целите и принципите, установени в членове 1 и 4, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност, оперативните характеристики на съответното безпилотно въздухоплавателно средство и характеристиките на областта на експлоатация, в делегираните актове, посочени в член 58 и актовете за изпълнение, посочени в член 57, може да се включи, по отношение на проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства и техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за управлението им от разстояние, както и персонала, включително пилотите, управляващи летателния апарат дистанционно, и организациите, участващи в тези дейности, изискване за декларация, потвърждаваща съответствието с тези делегирани актове и актове за изпълнение.

6.   Когато установените в членове 1 и 4 цели и принципи могат да се постигнат без прилагането на глави IV и V от настоящия регламент, в посочените в член 58, параграф 1, буква в) делегирани актове може да се предвиди, че тези глави не се прилагат нито спрямо посочените в член 55 съществени изисквания, нито към съответните подробни правила, установени в съответствие с член 58. В такива случаи тези съществени изисквания и тези подробни правила съставляват „законодателство на Общността за хармонизация“ по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (36) и на Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и Съвета (37).

7.   Държавите членки гарантират, че информацията относно регистрацията на безпилотни въздухоплавателни средства и на оператори на безпилотни въздухоплавателни средства, спрямо които се прилага изискване за регистрация в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 57 и точка 4 от приложение IX, се съхранява в цифрови, хармонизирани, оперативно съвместими национални регистрационни системи. Държавите членки трябва да са в състояние да получават достъп и да обменят тази информация посредством посочения в член 74 регистър.

8.   Настоящият раздел не засяга възможността държавите членки да определят национални правила, чрез които да се наложат определени условия за експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства по причини, които не попадат в обхвата на настоящия регламент, включително обществена сигурност или защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни в съответствие с правото на Съюза.

Член 57

Актове за изпълнение по отношение на безпилотните въздухоплавателни средства

За да се гарантира еднакво прилагане на посочените в член 55 съществени изисквания, както и съответствие с тях, по отношение на експлоатацията на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б), когато се отнася за безпилотни въздухоплавателни средства, както и на персонала, включително пилотите, управляващи летателния апарат дистанционно, и организациите, участващи в тези дейности и, въз основа на посочените в член 4 принципи и с оглед постигане на изложените в член 1 цели, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на подробни разпоредби по отношение на:

а)

конкретните правила и процедури за експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, както и за персонала, включително пилотите, управляващи летателния апарат дистанционно, и организациите, участващи в тези дейности;

б)

правилата и процедурите за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификати или за представяне на декларации, за експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, както и за персонала, включително пилотите, управляващи летателния апарат дистанционно, и организациите, участващи в тези дейности и за случаите, в които трябва да се изискват такива сертификати или декларации; правилата и процедурите за издаване на тези сертификати и за представяне на тези декларации могат да се основават или да се състоят от подробните изисквания, посочени в раздели I, II и III;

в)

правата и отговорностите на притежателите на сертификати и на физическите и юридически лица, които правят декларации;

г)

правилата и процедурите за регистрацията и маркирането на безпилотни въздухоплавателни средства и за регистрацията на операторите на безпилотни въздухоплавателни средства, посочени в раздел 4 от приложение IX;

д)

правилата и процедурите за установяването на посочените в член 56, параграф 7 цифрови, оперативно съвместими, хармонизирани национални регистрационни системи.

е)

правилата и процедурите за преобразуването на национални сертификати в сертификатите, изисквани по член 56, параграф 1.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

Член 58

Делегирани правомощия

1.   По отношение на проектирането, производството и техническото обслужване на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б), когато се отнася за безпилотни въздухоплавателни средства, на техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за управлението им от разстояние, както и за персонала, включително пилотите, управляващи летателния апарат дистанционно, и организациите, участващи в тези дейности, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128, за определяне на подробни правила по отношение на:

а)

конкретните условия за проектирането, производството и техническото обслужване на безпилотни въздухоплавателни средства и на техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за управление на въздухоплавателното средство от разстояние, както и за персонала, включително пилотите, управляващи летателния апарат дистанционно, и организациите, участващи в тези дейности, необходими, за да се гарантира съответствие със съществените изисквания, посочени в член 55, което може да включа условията, съгласно които ще се изисква безпилотните въздухоплавателни средства да бъдат оборудвани с необходимите елементи и функции, свързани по-специално с ограниченията на максималното експлоатационно разстояние и максималната експлоатационна височина, съобщаването на местоположението, ограниченията за влизане в географски зони, предотвратяването на сблъскване, стабилизирането на полета и автоматичното кацане;

б)

условията и процедурите за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификати или за представяне на декларации, за на проектирането, производството и техническото обслужване на безпилотни въздухоплавателни средства, техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за управлението им от разстояние, както и по отношение на персонала, включително пилотите, управляващи летателния апарат дистанционно, и организациите, участващи в тези дейности, посочени в член 56, параграфи 1 и 5 и за случаите, в които трябва да се изискват тези сертификати или декларации; условията и процедурите за издаване на тези сертификати и за представяне на тези декларации могат да се основават или да се състоят от подробните изисквания, посочени в раздели I, II и III;

в)

условията, съгласно които изискванията относно проектирането, производството и техническото обслужване на безпилотни въздухоплавателни средства и на техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за управлението им от разстояние не трябва да бъдат предмет на разпоредбите в глави IV и V, за целите на член 56, параграф 6;

г)

правата и отговорностите на притежателите на сертификати и на физическите и юридическите лица, които правят декларации;

д)

условията за преобразуването на национални сертификати в сертификатите, изисквани по член 56, параграф 1.

2.   По отношение на проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б), когато се отнася за безпилотни въздухоплавателни средства, и на техните двигатели, витла, части, немонтирано оборудване и оборудване за управление от разстояние, както и относно персонала, включително пилотите, управляващи летателния апарат дистанционно, и организациите, участващи в тези дейности, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128, да изменя приложение IX и, ако е уместно, приложение III, когато това е необходимо по причини от техническо, оперативно или научно естество или поради данни за безопасността, свързани с въздушните операции, с оглед на постигане на определените в член 1 цели и в степента, необходима за това.

РАЗДЕЛ VIII

Въздухоплавателни средства, използвани от оператор на трета държава за полети към, в рамките на или напускащи територията на Съюза

Член 59

Приложими правила

Без да се засяга точка 1 от приложение VIII и правилата, приети въз основа на член 44, параграф 1, буква а), въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1), буква в), както и техният екипаж и техните операции, трябва да отговарят на приложимите стандарти на ИКАО.

Доколкото подобни стандарти не съществуват, тези въздухоплавателни средства, техният екипаж и техните операции отговарят:

а)

по отношение на въздухоплавателните средства, различни от безпилотните въздухоплавателни средства — на съществените изисквания, изложени в приложения II, IV и V;

б)

по отношение на безпилотните въздухоплавателни средства — съществените изисквания, изложени в приложение IX, и, когато това се предвижда в посочените в член 61 делегирани актове, на съществените изисквания, изложени в приложения II, IV и V.

При все това втора алинея не се прилага, когато тези съществени изисквания са в противоречие с правата на трети държави съгласно международни конвенции.

Член 60

Съответствие

1.   За експлоатацията на въздухоплавателни средства по член 2, параграф 1, буква в), в търговския въздушен транспорт се извършва сертифициране и се издава разрешение.

Разрешението се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че разполага с необходимите средства и е способен да изпълни задълженията, свързани с експлоатацията на съответното въздухоплавателно средство, в съответствие с изискванията, посочени в член 59. В разрешението се посочват предоставените на оператора права и обхватът на операциите.

2.   Когато това се предвижда в делегираните актове, посочени в член 61, за експлоатацията на въздухоплавателни средства по член 2, параграф 1, буква в) за операции, различни от търговския въздушен транспорт, се извършва сертифициране и се издава разрешение.

Разрешението се издава по заявление, когато заявителят е доказал, че разполага с необходимите средства и е способен да изпълни задълженията, свързани с експлоатацията на съответното въздухоплавателно средство, в съответствие с изискванията, посочени в член 59.

В разрешението се посочват предоставените на оператора права и обхватът на операциите.

Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф, когато това се предвижда в делегираните актове, посочени в член 61, на операторите на въздухоплавателните средства по член 2, параграф 1, буква в), участващи в операции, различни от търговски въздушен транспорт, се разрешава да декларират, че разполагат с необходимите средства и са способни да изпълнят отговорностите, свързани с експлоатацията на тези въздухоплавателни средства, в съответствие с изискванията по член 59.

3.   Освен по отношение на експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, разрешенията и декларациите, посочени в параграфи 1 и 2 не се изискват относно експлоатацията на въздухоплавателни средства, които само прелитат над територията, към която се прилагат Договорите.

Член 61

Делегирани правомощия

1.   По отношение на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, буква в), както и техните екипажи и операции, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128, за определяне на подробни правила относно:

а)

разрешаването на въздухоплавателни средства, за които не съществува стандартен сертификат на ИКАО за летателна годност, или на пилоти, които не притежават стандартния лиценз на ИКАО, да извършват полети към, в рамките на или напускащи територията, към която се прилагат Договорите;

б)

конкретните условия за експлоатация на въздухоплавателно средство в съответствие с член 59;

в)

алтернативните условия, които гарантират, че целите на стандартите и изискванията са постигнати в случаи, когато спазването на стандартите и изискванията по член 59 не е възможно или изисква непропорционално големи усилия от страна на оператора;

г)

условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на разрешенията, посочени в член 60 и за случаите, в които, с оглед на постигането на целите, определени в член 1, и като се вземат предвид естеството и рисковете на съответната конкретна дейност, такива разрешения трябва да се изискват или декларациите трябва да се разрешават, според случая. Тези условия вземат предвид сертификатите, издадени от държавата на регистрация, държавата на оператора и, в случая на безпилотни въздухоплавателни средства, държавата, в която се намира оборудването за дистанционно управление на безпилотното въздухоплавателно средство, и без да се засяга Регламент (ЕО) № 2111/2005 и актовете за изпълнение, приети въз основа на посочения регламент;

д)

правата и отговорностите на притежателите на разрешенията, посочени в член 60, параграфи 1 и 2, и, според случая, на операторите на въздухоплавателни средства, направили декларации по член 60, параграф 2.

2.   При приемането на правилата, посочени в параграф 1, Комисията гарантира, по-специално, че:

а)

се използват, ако е подходящо, препоръчителните практики и ръководства на ИКАО;

б)

никое изискване не надхвърля изискванията от настоящия регламент по отношение на въздухоплавателните средства, посочени в член 2, параграф 1, буква б), подточка i), както и изискванията по отношение на екипажите и операторите на тези въздухоплавателни средства;

в)

процесът на получаване на разрешенията, посочени в член 60, параграфи 1 и 2 е опростен, съразмерен, ефективен и разходоефективен и позволява да бъде доказано съответствие по начин, който е пропорционален на сложността на експлоатацията и на свързания с нея риск. Комисията гарантира по-специално, че са взети предвид:

i)

резултатите от Всеобщата програма на ИКАО за одит на надзора за безопасност;

ii)

информацията, събрана по програми за наземна проверка, установени в съответствие с делегираните актове, посочени в член 62, параграф 13 и актовете за изпълнение, посочени в член 62, параграф 14;

iii)

друга призната информация относно аспекти на безопасността във връзка със съответния оператор;

iv)

сертификатите, издадени в съответствие с правото на трета държава;

г)

аспектите, свързани с УВД/АНО, са взети предвид.

ГЛАВА IV

СЪВМЕСТНА СИСТЕМА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ, НАДЗОР И ПРИЛАГАНЕ

Член 62

Сертифициране, надзор и прилагане

1.   Комисията, Агенцията и държавите членки си сътрудничат в рамките на единна европейска система за авиационна безопасност, за да гарантират спазването на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него.

2.   За да гарантира спазването на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, Агенцията и националните компетентни органи:

а)

получават и извършват оценка на подадените към тях заявления и ако е приложимо — издават или подновяват сертификати и получават декларациите, които им се представят, в съответствие с глава III;

б)

извършват надзор по отношение на притежателите на сертификати, физически и юридически лица, които са направили декларации, както и по отношение на продукти, части, оборудване, системи за УВД/АНО и съставни елементи на УВД/АНО, летателни тренажори и летища, които са предмет на настоящия регламент;

в)

провеждат необходимите разследвания, проверки, включително наземни проверки, одити и други надзорни дейности за установяване на евентуални нарушения от страна на юридически или физически лица, попадащи в обхвата на разпоредбите на настоящия регламент, на изискванията, установени в настоящия регламент и в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него;

г)

предприемат всички необходими мерки за прилагане, включително за изменяне, ограничаване, спиране на действието или отнемане на издадени от тях сертификати, спиране от експлоатация на въздухоплавателни средства и налагане на санкции с цел прекратяване извършването на установените нарушения;

д)

забраняват, ограничават или обвързват с определени условия дейностите, посочени в глава III, в интерес на безопасността;

е)

осигуряват подходящо равнище на квалификация на своя персонал, участващ в задачите по сертифициране, надзор и прилагане, включително чрез предоставяне на подходящо обучение.

3.   Държавите членки гарантират, че техните национални компетентни органи са независими при вземането на технически решения относно сертифициране, надзор и прилагане и изпълняват своите функции безпристрастно и прозрачно, както и че са организирани, с пълен щат и управлявани по съответния начин. Държавите членки също така осигуряват на националните компетентни органи необходимите ресурси и капацитет за ефективно и навременно изпълнение на задачите, възложени им съгласно настоящия регламент.

4.   Отговорностите, свързани със задачите по сертифициране, надзор и прилагане, посочени в параграф 2, се определят в съответствие с настоящия параграф.

Агенцията носи отговорност, когато тези задачи са ѝ били възложени съгласно членове 77 — 82 и когато тези задачи са ѝ били възложени съгласно членове 64 и 65.

Когато обаче държава членка предоставя освобождаване в съответствие с член 41, параграф 6, член 80, параграф 1, буква а) вече не се прилага и тази държава членка отговаря за надзора и прилагането по отношение на съответния доставчик на УВД/АНО, както е предвидено в освобождаването.

Националният компетентен орган на държавата членка, на чиято територия е разположено летището, отговаря за тези задачи по отношение на сертификата на летище, посочен в член 34, параграф 1, и на сертификата на летищен оператор, посочен в член 37, параграф 1.

Този национален компетентен орган отговаря и за задачите по надзора и прилагането по отношение на организациите, отговарящи за предоставянето на наземно обслужване или на ОУП на това летище.

Във всички останали случаи националният компетентен орган на държавата членка, в която е основното място на стопанска дейност на физическото или юридическото лице, подало заявление за издаване на сертификат или направило декларация, или, в случай че лицето няма основно място на стопанска дейност, в държавата членка, в която то пребивава или е установено, отговаря за тези задачи, освен ако ефективното изпълнение на задачите, свързани със сертифицирането, надзора и прилагането, изисква преразпределянето им на национален компетентен орган на друга държава членка в съответствие с подробните правила, посочени в параграф 14, буква г).

Същевременно, ако това се предвижда в актовете за изпълнение, посочени в параграф 15:

а)

авиомедицинските експерти, авиомедицинските центрове и общопрактикуващите лекари са отговорни за издаването на свидетелствата за медицинска годност на пилоти, посочени в член 21, параграф 1, и на свидетелствата за медицинска годност на ръководителите на полети, посочени в член 49, параграф 1;

б)

организациите за обучение на кабинен екипаж, получили одобрение в съответствие с член 24, и операторите на въздухоплавателни средства, на които е бил издаден сертификат в съответствие с член 30, отговарят за издаването на свидетелствата за кабинен екипаж, посочени в член 22.

5.   Чрез дерогация от параграф 4 държавите членки могат да решат, че техните национални компетентни органи отговарят съвместно за задачите по сертифициране, надзор и прилагане относно оператор на въздухоплавателни средства, участващ в търговски въздухоплавателни транспортни операции, когато са изпълнени следните две условия:

а)

съвместната отговорност е предвидена в споразумение, сключено между тези държави членки преди 1 януари 1992 г.;

б)

съответните държави членки гарантират, че техните национални компетентни органи изпълняват по ефективен начин въпросните задачи в съответствие с настоящия регламент и с приетите въз основа на него делегирани актове и актове за изпълнение.

Най-късно до 12 март 2019 г. съответните държави членки уведомяват Комисията и Агенцията за това решение по отношение на съвместната отговорност и им предоставят пълната имаща отношение информация, по-специално посоченото в буква а) споразумение и мерките, предприети с цел да се гарантира, че въпросните задачи се изпълняват по ефективен начин в съответствие с буква б).

Когато Комисията, след като се консултира с Агенцията, счита, че посочените в първа алинея условия не са изпълнени, Комисията приема актове за изпълнение, определящи решението ѝ в това отношение. След уведомяването на съответните държави членки за тези актове за изпълнение, въпросните държави членки незабавно изменят или отменят своето решение относно съвместната отговорност и информират съответно Комисията и Агенцията за това.

Агенцията съхранява в регистъра, посочен в член 74, всички решения на Комисията и на държавите членки, за които е изпратено уведомление съгласно настоящия параграф,.

6.   Надзорът от страна на Агенцията и националните компетентни органи е непрекъснат и основан на приоритетите, установени въз основа на рисковете за гражданското въздухоплаване.

7.   При провеждането на посочените в параграф 2, буква в) наземни проверки Агенцията си сътрудничи с националния компетентен орган на държавата членка, на чиято територия се провежда наземната проверка.

8.   Агенцията управлява и използва необходимите инструменти и процедури за събиране, обмен и анализ на информацията във връзка с безопасността, получена по време на наземните проверки, посочени в параграф 2, буква в).

9.   За да улеснят ефективното изпълнение на своите задачи по сертифициране, надзор и прилагане, Комисията, Агенцията и националните компетентни органи обменят имаща отношение информация, включително относно потенциални или установени нарушения.

10.   Агенцията насърчава общото разбиране и прилагане на изискванията, съдържащи се в настоящия регламент и в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, наред с останалото и като разработва насоките, посочени в член 76, параграф 3, в консултация с националните компетентни органи.

11.   Всяко физическо или юридическо лице, което е обект на настоящия регламент, може да представи на вниманието на Агенцията своите твърдения за различно прилагане на правилата в отделните държави членки. Ако тези различия пречат сериозно на дейностите на тези лица или по друг начин водят до значителни затруднения, Агенцията и националните компетентни органи на съответните държави членки си сътрудничат за разглеждането и, когато е необходимо, бързото отстраняване на тези различия. Когато тези различия не могат да бъдат преодолени, Агенцията представя въпроса на Комисията.

12.   Агенцията и националните компетентни органи предприемат необходимите и ефективни действия за повишаване и насърчаване на осведомеността за безопасността на гражданското въздухоплаване и разпространяват свързаната с безопасността информация, имаща значение за предотвратяването на произшествия и инциденти.

13.   По отношение на задачите на Агенцията във връзка със сертифицирането, надзора и прилагането по силата на настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128 за определянето на подробни правила по отношение на:

а)

условията за провеждане на сертифициране и на разследвания, проверки, одити и други надзорни дейности, необходими за гарантиране на ефективен надзор от Агенцията по отношение на физически и юридически лица, продукти, части, оборудване, системи за УВД/АНО и съставни елементи на УВД/АНО, летателни тренажори и летища, които са предмет на настоящия регламент;

б)

условията за провеждане на наземни проверки от Агенцията и за спиране от експлоатация на дадено въздухоплавателно средство, когато въздухоплавателното средство, неговият оператор или неговият екипаж не отговарят на изискванията на настоящия регламент или на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на настоящия регламент;

в)

условията в съответствие с които уредените в глава III дейности могат да се забраняват, ограничават или подчиняват на определени условия в интерес на безопасността;

г)

условията за публикуване и разпространение на задължителна информация и препоръки от страна на Агенцията в съответствие с член 76, параграф 6 с цел гарантиране безопасността на дейностите, уредени от глава III;

д)

условията за публикуване и разпространение на задължителна информация от страна на Агенцията в съответствие с член 77 с цел гарантиране на поддържането на летателна годност и екологична съвместимост на продуктите, частите, немонтираното оборудване, и оборудването за управление на въздухоплавателното средство от разстояние, и условията за одобрение на алтернативни начини за постигане на съответствие с тази задължителна информация.

е)

условията и процедурите за акредитиране от Агенцията на квалифициран орган за целите на член 69.

14.   За да се осигури еднакво прилагане на параграфи 2—9 от настоящия член и съответствие с тях, по отношение на задачите на националните компетентни органи, свързани със сертифициране, надзор и прилагане съгласно настоящия регламент, Комисията, въз основа на посочените в член 4 принципи и с оглед постигане на изложените в член 1 цели, приема актове за изпълнение за определяне на подробни разпоредби по отношение на:

а)

правилата и процедурите за провеждане на сертифициране и на разследвания, проверки, одити и други надзорни дейности, необходими за гарантиране на ефективен надзор от националния компетентен орган по отношение на физически и юридически лица, продукти, части, оборудване, системи за УВД/АНО и съставни елементи на УВД/АНО, летателни тренажори и летища, които са предмет на настоящия регламент;

б)

правилата и процедурите за провеждане на наземни проверки от националния компетентен орган и за спиране от експлоатация на дадено въздухоплавателно средство, когато въздухоплавателното средство, неговият оператор или неговият екипаж не отговарят на изискванията на настоящия регламент или на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на настоящия регламент;

в)

правилата и процедурите, в съответствие с които уредените в глава III дейности могат да се забраняват, ограничават или подчиняват на определени условия в интерес на безопасността;

г)

във връзка с параграф 4 — правилата и процедурите за разпределяне на отговорностите между националните компетентни органи с цел гарантиране на ефективното изпълнение на задачите, свързани със сертифициране, надзор и прилагане;

д)

правилата и процедурите за акредитиране от националния компетентен орган на квалифициран орган за целите на член 69.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

15.   За да се осигури еднакво прилагане на параграфи 2—9 от настоящия член и съответствие с тях, по отношение на задачите на Агенцията и националните компетентни органи, свързани със сертифициране, надзор и прилагане съгласно настоящия регламент, Комисията, въз основа на посочените в член 4 принципи и с оглед постигане на изложените в член 1 цели, приема актове за изпълнение за определяне на подробни разпоредби по отношение на:

а)

правилата и процедурите за събиране, обмен и разпространяване на имаща отношение информация между Комисията, Агенцията и националните компетентни органи за ефективно изпълнение на техните задачи, свързани със сертифициране, надзор и прилагане, включително информация относно евентуални или установени нарушения;

б)

правилата и процедурите за квалификацията на служителите на Агенцията и националните компетентни органи, участващи в задачите по сертифициране, надзор и прилагане, и на организациите, участващи в тяхното обучение;

в)

правилата и процедурите за системите за администрация и управление на Агенцията и на компетентните национални органи, свързани с изпълнението на задачите по сертифициране, надзор и прилагане;

г)

във връзка с параграф 4 от настоящия член — правилата и процедурите за разпределяне на отговорностите на авиомедицинските експерти и на авиомедицинските центрове за целите на издаването на свидетелствата за медицинска годност на пилоти и свидетелствата за медицинска годност на ръководители на полети, както и условията, при които на общопрактикуващи лекари се поверяват такива отговорности, с цел гарантиране на ефективното изпълнение на задачите по медицинското сертифициране на пилотите и ръководителите на полети;

д)

във връзка с параграф 4 от настоящия член — правилата и процедурите за разпределянето на отговорностите между организациите за обучение на кабинен екипаж и операторите на въздухоплавателни средства за целите на издаването на свидетелствата за кабинен екипаж, с оглед да се гарантира ефективното изпълнение на задачите, свързани със сертифицирането на кабинния екипаж.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

Член 63

Резерв от европейски авиационни инспектори

1.   В сътрудничество с националните компетентни органи Агенцията създава механизъм за доброволно обединяване и споделяне на инспектори и други служители с експертен опит за извършване на задачите по сертифициране и надзор съгласно настоящия регламент.

За тази цел, в сътрудничество с националните компетентни органи, Агенцията определя необходимата квалификация и опит, въз основа на които посочените органи и Агенцията определят кандидати, ако има такива, които да участват в механизма за обединяване и споделяне в качеството си на европейски авиационни инспектори.

2.   Агенцията и всеки национален компетентен орган могат да поискат съдействие от резерва от европейски авиационни инспектори при изпълнението на дейностите по надзор и сертифициране. Агенцията координира отговорите на тези заявки и разработва подходящи процедури за тази цел в консултация с националните компетентни органи.

3.   Европейските авиационни инспектори изпълняват своите дейности по надзор и сертифициране под контрола, инструкциите и отговорността на Агенцията или националния компетентен орган, потърсил тяхното съдействие.

4.   Разходите за съдействието, предоставяно от европейските авиационни инспектори, се поемат от органа, потърсил съдействието.

Този орган може да реши да финансира съдействието посредством такси, фактурирани и събирани въз основа на правилата, установени в съответствие с параграф 6, буква в), от юридическото или физическото лице, което е било обект на дейностите по сертифициране и надзор, извършени от европейските авиационни инспектори.

В този случай съответният орган прехвърля получената сума на органа, предоставил съдействието.

5.   Всички изявления, записи и доклади на европейските авиационни инспектори, изпълняващи своите дейности в съответствие с настоящия член, се разглеждат във всяко отношение като равностойни на изявленията, записите и докладите на националните инспектори и представляват допустимо доказателство в административни или съдебни производства.

6.   По отношение на механизма за обединяване и споделяне, посочен в параграф 1 от настоящия параграф, може да приема актове за изпълнение за определяне на подробни правила по отношение на:

а)

правилата и процедурите, в съответствие с които Агенцията и националните компетентни органи искат, получават или оказват съдействие посредством този механизъм;

б)

правилата и процедурите за правомощията и подробните правила, приложими към европейските авиационни инспектори, когато оказват такова съдействие.

в)

правилата и процедурите за определянето и събирането на таксите, посочени в параграф 4 от настоящия член.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

Член 64

Преразпределяне на отговорности по искане на държавите членки

1.   Държава членка може да поиска от Агенцията да изпълнява задачите по сертифициране, надзор и прилагане, посочени в член 62, параграф 2, по отношение на което и да е физическо и юридическо лице, въздухоплавателно средство, летищно оборудване, свързано с безопасността, системи за УВД/АНО и съставни елементи за УВД/АНО, летателни тренажори и летища, за които съответната държава членка отговаря по силата на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на настоящия регламент.

След като Агенцията приеме такова искане тя се превръща в компетентния орган, отговарящ за задачите, за които искането се отнася, а отправилата искането държава членка се освобождава от отговорността за тези задачи.

По отношение на упражняването на отговорността за посочените задачи от страна на Агенцията се прилагат глави IV и V.

2.   Държава членка може да поиска от друга държава членка да изпълнява задачите по сертифициране, надзор и прилагане, посочени в член 62, параграф 2, по отношение на което и да е физическо и юридическо лице, въздухоплавателно средство, летищно оборудване, свързано с безопасността, системи за УВД/АНО и съставни елементи на УВД/АНО, летателни тренажори и летища, за които съответната държава членка отговаря по силата на настоящия регламент и по силата на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на настоящия регламент.

След като държавата членка приеме такова искане тя поема отговорността за задачите, за които искането се отнася, а отправилата искането държава членка се освобождава от отговорността за тези задачи.

По отношение на упражняването на отговорността за задачите, преразпределени в съответствие с настоящия параграф, се прилагат глави II и IV и членове 131 и 132, както и приложимите разпоредби на националното право на държавата членка, приела искането.

3.   Във връзка с прилагането държавата членка, приела искането, или Агенцията е отговорна само за въпроси, свързани с процедурите за приемане на решения от националния компетентен орган на същата държава членка или на Агенцията, и касаещи задачите по сертифициране и надзор, които са ѝ преразпределени в съответствие с настоящия член, както и прилагането на тези решения. Разпределението на отговорностите, предвидено в настоящия регламент и в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, остава незасегнато за всички други аспекти на прилагането.

4.   Агенцията или държава членка, според случая, приема искането, посочено в параграф 1 или 2, само когато Агенцията или националният компетентен орган на съответната държава членка счита, че разполага с необходимите ресурси и може ефективно да упражнява отговорността за съответните задачи.

5.   Когато държава членка иска да приложи параграф 1 или параграф 2, тя сключва с Агенцията или с другата държава членка, според случая, подробни договорености относно преразпределянето на отговорностите за съответните задачи. Физическите и юридически лица, засегнати от преразпределянето, а в случай на преразпределяне по параграф 2 — Агенцията, се консултират относно тези подробни договорености преди те да бъдат финализирани. В тези подробни договорености най-малко ясно се посочват задачите, които се преразпределят, и се включват правни, практически и административни разпоредби, необходими за обезпечаване на безпроблемното прехвърляне и продължаването без прекъсване на ефективното изпълнение на съответните задачи в съответствие с настоящия регламент и с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, както и безпроблемното продължаване на дейностите, предприети от съответните физически и юридически лица. В подробните договорености се включват също разпоредби относно прехвърлянето на съответните технически записи и документация.

Агенцията и съответната държава членка или съответните държави членки, според случая, гарантира(т), че преразпределянето на отговорностите за задачите се извършва в съответствие с тези подробни договорености.

6.   Чрез регистъра, създаден съгласно член 74, Агенцията предоставя списък на държавите членки, които са приложили параграфи 1 и 2 от настоящия член. В този списък ясно се посочват преразпределените задачи и компетентният орган, отговарящ за задачите след преразпределянето им.

Агенцията взема предвид преразпределянето на отговорностите за задачите, когато провежда проверки и други надзорни дейности в съответствие с член 85.

7.   Преразпределянето на отговорностите съгласно настоящия член не засяга правата и задълженията на държавите членки, произтичащи от Чикагската конвенция.

Когато в съответствие с настоящия член държава членка преразпределя отговорностите за задачите, които са ѝ възложени по силата на Чикагската конвенция, тя уведомява ИКАО, че Агенцията или друга държава членка извършва от нейно име функциите и изпълнява задълженията, които са ѝ възложени съгласно Чикагската конвенция.

8.   Държава членка, която е преразпределила отговорностите за задачите на Агенцията или друга държава членка в съответствие с параграф 1 или 2, може по всяко време да реши да отмени преразпределянето. В такъв случай се прилагат mutatis mutandis разпоредбите на параграфи 4, 5, 6 и параграф 7, втора алинея.

Член 65

Преразпределяне на отговорности по искане на организации, извършващи дейност в повече от една държава членка

1.   Организация може да поиска Агенцията да поеме ролята на компетентен орган, отговорен за задачите по сертифициране, надзор и прилагане спрямо тази организация, чрез дерогация от член 62, параграф 4, когато тази организация притежава сертификат или има право да подаде заявление за сертификат в съответствие с глава III до националния компетентен орган на дадена държава членка, но разполага или смята да разполага със значителен дял от съоръженията и персонала, обхванати от този сертификат, в една или няколко други държави членки.

Подобно искане може да бъде отправено и от две или повече организации, които представляват част от една бизнес група, всяка от които е с основно място на стопанска дейност в друга държава членка и всяка от които притежава сертификат или има право да подаде заявление за сертификат в съответствие с глава III за същия вид въздухоплавателна дейност.

2.   Посоченото в параграф 1 искане се изпраща от съответните организации на Агенцията и на националните компетентни органи на държавите членки, в които се намира основното им място на стопанска дейност.

След получаване на искането Агенцията и съответните национални компетентни органи без ненужно забавяне провеждат консултации помежду си и при необходимост изискват допълнителни становища от отправилите искането организации. В хода на тези консултации Агенцията и националните компетентни органи разглеждат възможността, в случай на споразумение относно преразпределяне, да се използват инспектори и други служители, с които разполагат съответните национални компетентни органи.

Ако след тези консултации Агенцията или някой от засегнатите национални компетентни органи счита, че искането ще се отрази отрицателно на собствените му способности да изпълнява ефективно задачите по сертифициране, надзор и прилагане съгласно настоящия регламент и съгласно делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, или че по друг начин ще се отрази отрицателно на ефективното функциониране на органа, той, в максимален срок от 180 дни след датата на получаване на искането, информира съответните организации за причините, поради които счита, че искането би имало отрицателно въздействие, като представя своята обосновка. Писмото с тази информация се съобщава и на другата страна. В този случай искането се счита за отхвърлено.

3.   Освен ако искането не е отхвърлено в съответствие с параграф 2, Агенцията и съответните национални компетентни органи сключват подробни договорености относно преразпределянето на отговорностите за съответните задачи. Организациите, поискали Агенцията да действа като техния компетентен орган, се консултират относно тези подробни договорености, преди те да бъдат финализирани. В тези подробни договорености най-малко ясно се посочват задачите, които се преразпределят, и се включват правни, практически и административни разпоредби, необходими за обезпечаване на безпроблемното прехвърляне, и продължаването без прекъсване на ефективното изпълнение на съответните задачи в съответствие с настоящия регламент и с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, както и безпроблемното продължаване на дейностите, предприети от съответните организации. В подробните договорености се включват също разпоредби относно прехвърлянето на съответните технически записи и документация.

Агенцията и съответната държава членка или съответните държави членки, според случая, гарантират, че преразпределянето на отговорностите за задачите се извършва в съответствие с тези подробни договорености. При изпълнението на тези договорености Агенцията използва, доколкото е възможно, наличните инспектори и други служители в държавите членки.

4.   След сключването на подробните договорености съгласно параграф 3 Агенцията става компетентния орган, който отговаря за задачите, посочени в искането, а съответната държава членка или съответните държави членки се освобождават от отговорността за тези задачи. По отношение на упражняването на отговорността за преразпределените задачи от страна на Агенцията се прилагат глави IV и V.

5.   Член 64, параграфи 3, 6 и 7 се прилагат, mutatis mutandis, спрямо всяко преразпределяне на отговорността за задачи съгласно настоящия член.

6.   Организации, спрямо които Агенцията действа като компетентен орган съгласно настоящия член, могат да отправят искане държавите членки, в които тези организации имат основно място на стопанска дейност, да поемат отново отговорността за задачите по сертифициране, надзор и прилагане по отношение на тези организации. В този случай се прилага mutatis mutandis член 64, параграфи 4—7.

Член 66

Механизъм за подкрепа по отношение на надзора

1.   Когато са изпълнени всички изброени по-долу условия:

а)

резултатите от проверките и други надзорни дейности, проведени от Агенцията в съответствие с член 85, показват наличие на съществена и трайна неспособност на държавата членка да изпълнява ефективно някои или всички свои задачи по сертифицирането, надзора и прилагането в съответствие с настоящия регламент;

б)

Комисията е поискала от съответната държава членка да отстрани недостатъците, установени в съответствие с буква а);

в)

държавата членка не е отстранила недостатъците по задоволителен начин и създалата се ситуация застрашава безопасността на гражданското въздухоплаване,

съответната държава членка и Агенцията, по искане на Комисията, изготвят съвместно временна програма за техническа помощ с цел отстраняване на установените недостатъци и подкрепа за съответната държава членка да възвърне способността си да извършва задачите по сертифициране, надзор и прилагане, обхванати от настоящия регламент, до приключването на етапа за оказване на помощ. В програмата за техническа помощ се включват по-специално времевата рамка на програмата, планирането и изпълнението на задачите по сертифициране, надзор и прилагане в случаите, когато са установени недостатъци, обучението и квалификациите на съответните инспектори и служители, както и организацията на дейността на националния компетентен орган на съответната държава членка, когато това оказва пряко влияние върху установените недостатъци.

2.   Съответната държава членка отговаря за изпълнението на програмата за техническа помощ за отстраняване на установените недостатъци. За тази цел съответната държава членка си сътрудничи с Агенцията при изпълнението на програмата за техническа помощ, включително чрез издаване на всички необходими инструкции до националния компетентен орган и осигуряване на цялата необходима материална база за успешното провеждане на програмата за помощ.

По време на изпълнението на програмата за техническа помощ съответната държава членка остава отговорна за задачите по сертифициране, надзор и прилагане в съответствие с член 62, параграф 2. Агенцията сама поема разходите си когато предоставя помощ на съответната държава членка.

При изпълнението на програмата за техническа помощ съответната държава членка използва, ако е целесъобразно предвид естеството на недостатъците, резерва от европейски авиационни инспектори, създаден съгласно член 63, квалифицираните органи съгласно член 69 и възможностите за обучение, предвидени съгласно член 92.

3.   Агенцията предоставя на Комисията и на останалите държави членки актуална информация за постигнатия напредък при изпълнението на програмата за техническа помощ.

4.   Съответната държава членка полага всички възможни усилия, за да възстанови способността си да извършва задачите по сертифициране, надзор и прилагане съгласно настоящия регламент. Ако съответната държава членка отчете, че програмата за техническа помощ не може да бъде изпълнена, както е планирана, тя информира Комисията за това и преразпределя отговорностите си за задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане към Агенцията или към друга държава членка в съответствие с член 64 или предприема други мерки за отстраняване на недостатъците. Обхватът на преразпределянето е ограничен до строго необходимото за преодоляване на установените недостатъци. Агенцията включва в регистъра, създаден съгласно член 74, информация за преразпределените задачи и го прави публично достояние.

5.   Настоящият член не засяга прилагането на други мерки, включително член 67 от настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Член 67

Валидност и признаване на сертификатите и декларациите

1.   За сертификатите, издадени от Агенцията или националните компетентни органи, и декларациите, направени от физическите и юридически лица в съответствие с настоящия регламент и с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, се прилагат изключително правилата, условията и процедурите, установени в настоящия регламент и националните административни изисквания, и са валидни и признати във всички държави членки, без по-нататъшни изисквания или оценки.

2.   Ако Комисията прецени, че дадено юридическо или физическо лице, на което е бил издаден сертификат или което е направило декларация, вече не изпълнява приложимите изисквания на настоящия регламент или на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, Комисията, по препоръка на Агенцията, изисква от държавата членка, отговаряща за надзора по отношение на това лице, да предприеме подходящи коригиращи действия и предпазни мерки, включително ограничаване или спиране на действието на сертификата. Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи това решение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 127, параграф 2. При надлежно обосновани и неотложни причини, свързани с безопасността на въздухоплаването, Комисията приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 127, параграф 4.

От датата, на която поражда действие актът за изпълнение и чрез дерогация от параграф 1, сертификатът или декларацията вече не са валидни и не се признават в никоя от държавите членки.

3.   Когато Комисията смята, че държавата членка, посочена в параграф 2, е предприела подходящи коригиращи действия и предпазни мерки, тя взема решение, по препоръка на Агенцията, че съответният сертификат или декларация са отново валидни и се признават във всички държави членки в съответствие с параграф 1.

Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи това решение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 127, параграф 2. При надлежно обосновани и неотложни причини, свързани с безопасността на въздухоплаването, Комисията приема незабавно приложими актове за изпълнение в съответствие с процедурата, посочена в член 127, параграф 4.

4.   Настоящият член не засяга Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Член 68

Приемане на сертификати, издадени от трети държави

1.   Агенцията и националните компетентни органи могат да издават сертификатите, предвидени в настоящия регламент и в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, въз основа на сертификати, издадени в съответствие със законодателството на трета държава, или да приемат сертификати и друга съответна документация за удостоверяване на съответствие с правилата за гражданското въздухоплаване, издадени в съответствие със законодателството на трета държава, когато такава възможност е предвидена във:

а)

международни споразумения относно признаването на сертификати, сключени между Съюза и трета държава;

б)

делегираните актове, приети въз основа на параграф 3, или

в)

при липса на международно споразумение и на съответен делегиран акт, посочени съответно в букви а) и б) от настоящия параграф, и без да се засяга член 140, параграф 6 от настоящия регламент, споразумение относно признаването на сертификати, сключено между държава членка и трета държава преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1592/2002 и нотифицирано до Комисията и останалите държави членки в съответствие с член 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1592/2002 или член 12, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 216/2008.

2.   С цел постигане и поддържане на доверие в регулаторните системи на трети държави, на Агенцията се разрешава да извършва необходимите технически оценки и оценки на законодателството на трети държави и на чуждестранните органи по въздухоплаване. За целите на провеждането на такива оценки, Агенцията може да сключва работни договорености в съответствие с член 90, параграф 2.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 128, за да определя подробни правила относно приемането на сертификати и друга документация, които удостоверяват съответствието с правилата за гражданското въздухоплаване, издадени в съответствие със законодателството на трета държава, и осигуряват равностойно равнище на безопасност спрямо предвиденото в настоящия регламент, включително условията и процедурите за постигането и поддържането на необходимото доверие в регулаторните системи на трети държави.

Член 69

Квалифицирани органи

1.   Агенцията и националните компетентни органи могат да разпределят своите задачи, свързани със сертифицирането и надзора съгласно настоящия регламент, на квалифицирани органи, които са акредитирани в съответствие с делегираните актове, посочени в член 62, параграф 13, буква е) или актовете за изпълнение, посочени в член 62, параграф 14, първа алинея, буква д), като отговарящи на критериите, посочени в приложение VI.

Без да се засяга параграф 4, Агенцията и националните компетентни органи, които използват квалифицирани органи, въвеждат система за акредитиране и оценка на съответствието на квалифицираните органи с посочените критерии както към момента на акредитацията, така и непрекъснато след това.

Квалифицираният орган се акредитира индивидуално от Агенцията или от националния компетентен орган, или съвместно от два или повече национални компетентни органа, или от Агенцията и един или повече национални компетентни органа.

2.   Агенцията или националният компетентен орган или органи, според случая, изменят, ограничават, спират действието или отнемат издадена от тях акредитация на квалифициран орган, когато той вече не отговаря на критериите, посочени в приложение VI.

3.   Агенцията или националният компетентен орган или органи, които акредитират квалифициран орган, могат да му предоставят право да издава, подновява, изменя, ограничава, спира действието или отнема сертификати или да получава декларации от името на Агенцията или на националния компетентен орган. Това право е включено в обхвата на акредитацията.

4.   Агенцията и националните компетентни органи признават, без по-нататъшни технически изисквания или оценка, акредитации на квалифицирани органи, предоставени от Агенцията и от други национални компетентни органи в съответствие с параграф 1.

Агенцията и националните компетентни органи обаче не са задължени да използват пълния обхват на акредитация, предоставена от друг национален компетентен орган или от Агенцията, нито да използват пълния обхват от правата, предоставени на този квалифициран орган от друг национален компетентен орган или от Агенцията в съответствие с параграф 3.

5.   Агенцията и националните компетентни органи обменят информация относно издадените, ограничените, спрените, или отнетите акредитации, включително информация за обхвата на акредитацията и предоставените права. Агенцията разпространява тази информация посредством регистъра, посочен в член 74.

Член 70

Предпазни разпоредби

1.   Настоящият регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, не възпрепятстват държавите членки да реагират незабавно по проблем, свързан с безопасността на гражданското въздухоплаване, ако всички посочени по-долу условия са изпълнени:

а)

проблемът предполага сериозен риск за безопасността на въздухоплаването и държавата членка трябва да предприеме незабавни действия, за да го реши;

б)

не е възможно държавата членка да реши адекватно проблема в съответствие с настоящия регламент и с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него;

в)

предприеманите действия са пропорционални на сериозността на проблема.

В такъв случай държавата членка незабавно уведомява Комисията, Агенцията и другите държави членки чрез регистъра, създаден съгласно член 74, за предприетите мерки, срока на действието им и причините за тях.

2.   След като Агенцията получи уведомлението, посочено в параграф 1 от настоящия член, тя оценява без ненужно забавяне дали условията, предвидени в параграф 1 от настоящия член, са изпълнени. Резултатите от тази оценка се записват от Агенцията в регистъра, създаден съгласно член 74.

Когато Агенцията смята, че условията са изпълнени, тя оценява без ненужно забавяне дали е в състояние да разреши проблема, установен от държавата членка, като вземе решенията, посочени в член 76, параграф 4, първа алинея, и по този начин премахне необходимостта от мерките, предприети от държавата членка. Когато Агенцията смята, че е в състояние да разреши проблема по този начин, тя приема съответното решение за тази цел и уведомява държавите членки за него чрез регистъра, създаден съгласно член 74. Когато смята, че проблемът не може да бъде решен по този начин, тя отправя към Комисията препоръка за изменение на всеки делегиран акт или акт за изпълнение, приет въз основа на настоящия регламент, по начин, който смята за необходим с оглед на прилагането на параграф 1 от настоящия член.

Когато Агенцията смята, че тези условия не са изпълнени, тя отправя без ненужно забавяне препоръка до Комисията относно резултата от тази оценка. Агенцията записва тази препоръка в регистъра, създаден съгласно член 74.

3.   Като взема предвид препоръката на Агенцията, посочена в параграф 2, трета алинея, Комисията оценява дали условията, предвидени в параграф 1 са изпълнени.

4.   Когато Комисията сметне, че тези условия не са изпълнени, или когато нейната оценка не съвпада с резултатите от оценката на Агенцията, Комисията приема без ненужно забавяне актове за изпълнение, които включват нейното решение и заключенията ѝ. Тези актове за изпълнение се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и се записват от Агенцията в регистъра, създаден съгласно член 74.

При уведомяване относно акт за изпълнение, с който се потвърждава, че тези условия не са изпълнени, съответната държава членка незабавно отменя мярката, предприета съгласно параграф 1.

Член 71

Разпоредби за гъвкавост

1.   Държавите членки могат да предоставят освобождавания на всяко физическо или юридическо лице, за което се отнася настоящият регламент, от изискванията, приложими към това лице съгласно глава III, различни от съществените изисквания, предвидени в посочената глава, или съгласно делегираните актове или актовете за изпълнение, приети въз основа на посочената глава, в случай на неотложни непредвидени обстоятелства, засягащи тези лица, или на спешни оперативни нужди на тези лица, когато всички посочени по-долу условия са спазени:

а)

не е възможно да се реагира ефективно на тези обстоятелства или нужди в съответствие с приложимите изисквания;

б)

осигурени са безопасността, опазването на околната среда и съответствието с приложимите съществени изисквания, когато е необходимо чрез прилагането на мерки за смекчаване;

в)

държавата членка е смекчила, доколкото това е възможно, всяко потенциално нарушаване на пазарните условия в резултат от предоставеното освобождаване; и

г)

освобождаването е ограничено по обхват и срок на действие до строго необходимото и се прилага по недискриминационен начин.

В такъв случай държавата членка незабавно уведомява Комисията, Агенцията и другите държави членки, чрез регистъра, създаден съгласно член 74, за предоставеното освобождаване, срока на действието му, причините за него и, ако е приложимо, за приложените необходими мерки за смекчаване.

2.   Когато посоченото в параграф 1 от настоящия член освобождаване е със срок на действие над осем последователни месеца, или когато държава членка е предоставила едно и също освобождаване многократно и общият им срок на действие надвишава осем месеца, Агенцията оценява дали условията посочени в параграф 1 от настоящия член са изпълнени и, в срок от три месеца от датата на получаване на последното уведомление, посочено в параграф 1 от настоящия член, отправя към Комисията препоръка по отношение на резултата от посочената оценка. Агенцията записва тази препоръка в регистъра, създаден съгласно член 74.

В този случай Комисията преценява, като взема предвид препоръката, дали условията са изпълнени. Когато тя сметне, че условията не са изпълнени, или когато нейната оценка не съвпада с резултатите от оценката на Агенцията, Комисията приема, в срок от три месеца, считано от датата на получаване на препоръката, акт за изпълнение, съдържащ нейното решение. Тези актове за изпълнение се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и се записват от Агенцията в регистъра, създаден съгласно член 74.

При уведомяване относно акт за изпълнение, с който се потвърждава, че тези условия не са изпълнени, съответната държава членка незабавно отменя освобождаването, предоставено съгласно параграф 1 от настоящия член.

3.   Когато държава членка смята, че съответствието с приложимите съществени изисквания, посочени в приложенията, може да бъде доказано по други начини, различни от предвидените в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на настоящия регламент, и че тези начини предоставят значителни предимства по отношение на безопасността на гражданското въздухоплаване или носят повече ефективност за лицата, попадащи в обхвата на разпоредбите на настоящия регламент, или за съответните органи, тя може да представи на Комисията и Агенцията, посредством регистъра, създаден съгласно член 74, мотивирано искане за изменение на съответния делегиран акт или акт за изпълнение, така че да се позволи използването на тези други начини.

В такъв случай Агенцията отправя без ненужно забавяне препоръка до Комисията относно това дали искането на държавата членка отговаря на условията, предвидени в първа алинея. Когато това е необходимо в резултат от прилагането на настоящия параграф, Комисията, без забавяне и като взема предвид тази препоръка, разглежда възможността за изменение на съответния делегиран акт или акт за изпълнение.

Член 72

Събиране, обмен и анализ на информация

1.   Комисията, Агенцията и националните компетентни органи обменят цялата си налична информация в контекста на прилагането на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, която е от значение за останалите страни за изпълнението на техните задачи по настоящия регламент. Компетентните органи на държавите членки, натоварени с разследването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване или с анализа на събития, имат също право на достъп до тази информация за изпълнението на техните задачи. Тази информация може също да се разпространява сред заинтересовани страни в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в параграф 5.

2.   Без да се засягат регламенти (ЕС) № 996/2010 и (ЕС) № 376/2014, Агенцията координира на равнището на Съюза събирането, обмена и анализа на информация по въпроси от обхвата на настоящия регламент, включително експлоатационни полетни данни. За тази цел Агенцията може да сключва договорености за събирането, обмена и анализа на информация с физически и юридически лица, попадащи в обхвата на разпоредбите на настоящия регламент, или със сдружения на такива лица. При събирането, обмена и анализа на информацията и при сключването и изпълнението на такива договорености Агенцията ограничава, доколкото е възможно, административната тежест за съответните лица и осигурява подходяща защита на информацията, включително на лични данни, които се съдържат в нея, в съответствие с параграф 6 от настоящия член и с член 73, параграф 1 и членове 123 и 132 от настоящия регламент.

3.   Агенцията подпомага при поискване Комисията в дейностите по управление на Европейския централен регистър, посочен в член 8 от Регламент (ЕС) № 376/2014.

4.   По искане на Комисията, Агенцията анализира неотложни или важни въпроси от обхвата на настоящия регламент. Когато е целесъобразно, националните компетентни органи си сътрудничат с Агенцията за извършването на този анализ.

5.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на подробни правила относно обмена на информацията, посочен в параграф 1 от настоящия член, между нея, Агенцията и националните компетентни органи и за разпространяването на тази информация сред заинтересованите страни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

В подробните правила, посочени в първата алинея от настоящия параграф, се взема предвид необходимостта:

а)

за физическите и юридически лица, попадащи в обхвата на разпоредбите на настоящия регламент, да им бъде предоставена информацията, от която се нуждаят, за да се гарантира спазването и постигането на целите, посочени в член 1;

б)

разпространението и ползването на информацията да се ограничи до строго необходимото за постигането на целите, посочени в член 1;

в)

да се предотврати предоставянето на информацията или да не се допусне тя да бъде използвана за обосноваване на виновност или отговорност, без да се засягат приложимото национално наказателно право.

6.   Комисията, Агенцията и националните компетентни органи, както и физическите и юридически лица и сдруженията на такива лица, посочени в параграф 2 от настоящия член, вземат необходимите мерки в съответствие с правото на Съюза и националното право, за да осигурят съответната поверителност на информацията, получена от тях по силата на настоящия член. Настоящият параграф не засяга евентуални по-строги изисквания за поверителност, предвидени в регламенти (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 или в останалото законодателство на Съюза.

7.   С цел да се информира обществеността за общото равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване в Съюза, Агенцията публикува преглед на безопасността веднъж годишно и когато са налице особени обстоятелства. Този преглед съдържа анализ на общото състояние на безопасността на достъпен и лесно разбираем език и посочва дали има повишени рискове за безопасността.

Член 73

Защита на източника на информация

1.   Когато информацията, посочена в член 72, параграфи 1 и 2, е била предоставена на национален компетентен орган, нейният източник е защитен в съответствие с приложимото право на Съюза и национално право относно защитата на източника на информация, свързана с безопасността на гражданското въздухоплаване. Когато такава информация е предоставена от физическо лице на Комисията или Агенцията, източникът на тази информация не се разкрива и личните данни на този източник не се записват заедно с предоставената информация.

2.   Без да се засяга приложимото национално наказателно право, държавите членки се въздържат от образуване на производства по отношение на нарушения на закона, извършени без умисъл или по непредпазливост, които са им станали известни единствено защото информацията за тези нарушения е била предоставена съгласно настоящия регламент и съгласно делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него.

Първа алинея не се прилага в случай на умишлено нарушение или когато е налице явно, грубо и сериозно пренебрегване на очевиден риск и пълна липса на професионална отговорност за предприемане на мерки, които са очевидно необходими в разглежданите обстоятелства, което води до предвидими вреди за лице или имущество, или което съществено намалява нивото на безопасността в гражданското въздухоплаване.

3.   Държавите членки могат да запазят или да приемат мерки за укрепване на защитата на източниците на информация, посочена в параграф 1.

4.   Служителите и договорно наетият персонал, които предоставят информация в изпълнение на настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, не могат да бъдат подлагани на никакво увреждащо ги третиране от страна на техния работодател или на организацията, на която те предоставят услуги, заради предоставената от тях информация.

Първа алинея не се прилага в случай на умишлено нарушение или когато е налице явно, грубо и сериозно пренебрегване на очевиден риск и пълна липса на професионална отговорност за предприемане на мерки, които са очевидно необходими в разглежданите обстоятелства, което води до предвидими вреди за лице или имущество, или което съществено намалява нивото на безопасността във въздухоплаването.

5.   Настоящия член не пречи на Комисията, Агенцията и държавите членки да предприемат каквито и да било действия с цел поддържане или подобряване на безопасността на гражданското въздухоплаване.

6.   Настоящия член не засяга правилата за защита на източника на информация, определени в регламенти (ЕС) № 996/2010 и (ЕС) № 376/2014.

Член 74

Регистър на информация

1.   Агенцията, в сътрудничество с Комисията и националните компетентни органи, създава и управлява регистър на информация, необходим за осигуряване на ефективно сътрудничество между нея и националните компетентни органи при изпълнението на техните задачи, свързани със сертифицирането, надзора и прилагането, предвидени в настоящия регламент.

Регистърът включва информация относно:

а)

издадените сертификати и получените декларации от Агенцията и от националните компетентни органи в съответствие с глава III и членове 64 и 65, и членове 77 — 82;

б)

издадените сертификати и получените декларации от квалифицирани органи от името на Агенцията и националните компетентни органи в съответствие с член 69, параграф 3;

в)

акредитациите, предоставени от Агенцията и от националните компетентни органи на квалифицирани органи в съответствие с член 69, включително информация за обхвата на акредитацията и предоставените права;

г)

мерките, предприети от държавите членки в съответствие с член 2, параграфи 6 и 7, както и съответните решения на Комисията;

д)

решенията на държавите членки, взети съгласно член 2, параграф 8;

е)

решенията на държавите членки, взети съгласно член 41, параграф 5;

ж)

преразпределянето от страна на държавите членки на отговорността за задачи към Агенцията или към друга държава членка в съответствие с членове 64 и 65, включително подробности относно преразпределените задачи;

з)

решенията на Комисията, взети в съответствие с член 67;

и)

уведомленията от националните компетентни органи относно индивидуални схеми за определяне на полетното време, подадени до Агенцията въз основа на делегираните актове, приети в съответствие с член 32, параграф 1, буква б), и съответните становища на Агенцията, издадени в съответствие с член 76, параграф 7;

й)

уведомленията от държавите членки относно взетите мерки за незабавно реагиране на проблеми, свързани с безопасността на гражданското въздухоплаване и относно предоставянето на освобождавания, и съответните препоръки на Агенцията и решения на Комисията съгласно член 70, параграф 1 и член 71, параграф 1;

к)

исканията на държавите членки относно други начини за постигане на съответствие със съществените изисквания и съответните препоръки на Агенцията съгласно член 71, параграф 3;

л)

уведомленията от Агенцията и съответните решения на Комисията съгласно член 76, параграф 4;

м)

информацията, с която разполагат националните компетентни органи и която се отнася до дейности с въздухоплавателни средства при операции, различни от търговски въздушен транспорт;

н)

информацията, свързана с прилагането на международните стандарти и препоръчителните практики, посочена в член 90, параграф 4;

о)

решенията на държавите членки и Комисията, съобщени съгласно член 62, параграф 5, включително информация за задачите, които се извършват съвместно;

п)

освобождаванията, предоставени от държавите членки съгласно член 41, параграф 6, както и съответните решения на Комисията;

р)

мерките на Агенцията относно полети над зони на конфликти, прилагани в съответствие с член 88, параграф 3;

с)

друга информация, която може да бъде необходима за осигуряване на ефективно сътрудничество между Агенцията и националните компетентни органи при изпълнението на техните задачи, свързани със сертифицирането, надзора и прилагането съгласно настоящия регламент.

2.   Националните компетентни органи, авиомедицинските експерти и авиомедицинските центрове също обменят информация посредством регистъра относно медицинската годност на пилотите. Всяка информация, която представлява лични данни, включително здравни данни, се ограничава до строго необходимото за осигуряване на ефективно сертифициране и надзор на пилотите в съответствие с член 21.

3.   Всички лични данни, включително здравните данни, включени в регистъра, се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимия за целите, за които са били събрани или допълнително обработени.

4.   Държавите членки и Агенцията гарантират, че субектите, чиито лични данни се обработват в регистъра, са информирани за това предварително.

5.   Държавите членки и Агенцията могат да ограничат обхвата на правата на субектите на данни за достъп, коригиране или заличаване на личните данни, включени в регистъра, доколкото това е строго необходимо за гарантиране на безопасността на гражданското въздухоплаване в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 20 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

6.   Без да се засяга параграф 7, Комисията, Агенцията, националните компетентни органи и компетентните органи на държавите членки, натоварени с разследването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване, разполагат за изпълнението на своите задачи със защитен и онлайн достъп до цялата информация в регистъра.

Когато е целесъобразно, Комисията и Агенцията могат да разпространяват дадена информация, която се съдържа в регистъра, различна от информацията, посочена в параграф 2, сред заинтересовани страни или да я правят обществено достъпна.

При всяко положение Агенцията публично оповестява информацията относно:

а)

издадените сертификати и получените декларации в съответствие с член 2, параграф 4;

б)

решения на Комисията или на държава членка, за които е била уведомена съгласно член 2, параграфи 6 и 7;

в)

решения на държава членка, за които е била уведомена съгласно член 2, параграф 11, втора алинея.

7.   Информацията, включена в регистъра, трябва да е защитена от неразрешен достъп чрез подходящи инструменти и протоколи. Достъпът до и оповестяването на информацията, посочена в параграф 2, се ограничават до лицата, които отговарят за сертифицирането и надзора на медицинската годност на пилотите, за целите на изпълнението на задълженията им съгласно настоящия регламент. Ограничен достъп до тази информация може да се предостави и на други упълномощени лица с цел да се осигури правилното функциониране на регистъра, по-специално за техническата му поддръжка. Лицата, на които е разрешен достъп до информация, която съдържа лични данни, получават предварително обучение относно приложимото законодателство за защита на личните данни и свързаните с тях предпазни мерки.

8.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на необходимите правила за функционирането и управлението на регистъра и на подробни изисквания по отношение на:

а)

техническите аспекти на създаването и поддръжката на регистъра;

б)

класифицирането на информацията, която трябва да бъде предоставена от Комисията, Агенцията и националните компетентни органи за включване в регистъра, включително формата и начина на предаване на такава информация;

в)

редовни и стандартизирани актуализации на информацията, включена в регистъра;

г)

подробния ред и условия за разпространение и публикуване на определена информация, включена в регистъра, в съответствие с параграф 6 от настоящия член;

д)

класифицирането на информацията относно медицинската годност на пилотите, която трябва да предават националните компетентни органи, авиомедицинските експерти и авиомедицинските центрове, за включване в регистъра, включително формата и начина на предаване на такава информация;

е)

подробния ред и условия за защита от неразрешен достъп на информацията, включена в регистъра, за ограничаване на достъпа до информация и за защита на всички лични данни, включени в регистъра, в съответствие с приложимото право на Съюза относно защитата на личните данни, по-специално срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна или оповестяване;

ж)

максималния срок на съхранение на личните данни в регистъра, включително на информацията относно медицинската годност на пилотите, която представлява лични данни;

з)

подробните условия, в съответствие с които държавите членки и Агенцията могат да ограничават правата на субектите на данни за достъп, коригиране и заличаване на лични данни, включени в регистъра, за целите на параграф 5 от настоящия член.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

ГЛАВА V

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

РАЗДЕЛ I

Задачи

Член 75

Създаване и функции на Агенцията

1.   Създава се Агенция на Европейския съюз за авиационна безопасност.

2.   С цел да се осигури правилното функциониране и развитие на гражданското въздухоплаване в Съюза в съответствие с целите, заложени в член 1, Агенцията:

а)

извършва всяка задача и формулира становища по всички въпроси, попадащи в обхвата на настоящия регламент;

б)

подпомага Комисията чрез изготвянето на мерки, които да се предприемат по силата на настоящия регламент. Когато тези мерки включват технически правила, Комисията не може да променя тяхното съдържание без предварително съгласуване с Агенцията;

в)

предоставя на Комисията необходимото техническо, научно и административно съдействие за изпълнението на нейните задачи;

г)

предприема необходимите мерки в рамките на правомощията, които са ѝ предоставени с настоящия регламент или с друго законодателство на Съюза;

д)

провежда проверки, други дейности за наблюдение и разследвания необходими за изпълнение на нейните задачи съгласно настоящия регламент или по искане на Комисията;

е)

в своята област на компетентност, изпълнява от името на държавите членки функции и задачи, възложени им от приложими международни конвенции, и по-специално от Чикагската конвенция;

ж)

съдейства на националните компетентни органи при изпълнението на техните задачи, по-специално като предоставя форум за обмен на информация и експертни знания;

з)

по искане на Комисията и по въпроси, обхванати от настоящия регламент, участва в изготвянето, измерването, докладването и анализа на показатели за ефективност, когато правото на Съюза установява схеми за ефективност в гражданското въздухоплаване;

и)

популяризира стандартите и правилата за въздухоплаване на Съюза на международно равнище чрез създаване на подходящо сътрудничество с компетентните органи на трети държави и международни организации;

й)

сътрудничи с други институции, органи, служби и агенции на Съюза в областите, в които техните дейности имат отношение към технически аспекти на гражданското въздухоплаване.

Член 76

Мерки на Агенцията

1.   При поискване Агенцията съдейства на Комисията при изготвянето на предложения за изменение на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приемани въз основа на него, в съответствие с принципите, установени в член 4. Документите, които Агенцията представя пред Комисията за тези цели, са под формата на становища.

2.   Агенцията издава препоръки, адресирани до Комисията, за прилагането на членове 70 и 71.

3.   В съответствие с член 115 и с приложимите делегирани актове и актове за изпълнение, приети въз основа на настоящия регламент, Агенцията издава сертификационни и други подробни спецификации, приемливи начини за постигане на съответствие и материали с насоки за прилагането на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него.

4.   Агенцията взема необходимите решения за прилагането на параграф 6 от настоящия член, членове 77 — 83, член 85 и член 126 и когато са ѝ били възложени задачи съгласно членове 64 и 65.

Агенцията може да предоставя освобождавания на всяко юридическо или физическо лице, на което е издала сертификат в случаите и при условията, предвидени в член 71, параграф 1.

В такъв случай Агенцията незабавно уведомява Комисията и държавите членки чрез регистъра, създаден съгласно член 74, за предоставените освобождавания, причините за тях и, ако е приложимо, за приложените мерки за смекчаване.

Когато срокът на предоставено освобождаване надвишава осем последователни месеца или когато Агенцията е предоставила едно и също освобождаване многократно и общият им срок надвишава осем месеца, Комисията преценява дали условията, посочени в член 71, параграф 1, са били изпълнени. Когато прецени, че това не е така, Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи решението и в този смисъл. Тези актове за изпълнение се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и се записват от Агенцията в регистъра, създаден съгласно член 74.

Агенцията незабавно отменя освобождаването, след като бъде уведомена за посочения акт за изпълнение.

5.   Агенцията представя доклади относно проверките и другите надзорни дейности, извършвани съгласно член 85.

6.   Агенцията реагира без ненужно забавяне на неотложен проблем, свързан с безопасността, попадащ в обхвата на настоящия регламент, като:

а)

определя коригиращи действия, които трябва да се предприемат от физическите и юридически лица, по отношение на които действа като компетентен орган, и като предоставя на тези лица съответната информация, включително насоки или препоръки, когато това е необходимо, за да се гарантира постигането на целите, посочени в член 1; Агенцията може също да издава бюлетини за безопасност, които съдържат незадължителна информация или препоръки към други физически и юридически лица, участващи във въздухоплавателни дейности;

б)

определя цели за безопасност, които трябва да бъдат постигнати, и препоръчва коригиращи действия, които трябва да се предприемат от националните компетентни органи, и като предоставя на тези национални компетентни органи съответната информация, когато това е необходимо, за да се гарантира постигането на целите, посочени в член 1.

По отношение на буква б), националните компетентни органи информират без ненужно забавяне Агенцията за мерките, предприети за постигане на въпросните цели за безопасност, определение от Агенцията. В допълнение, когато проблемът засяга повече от една държава членка, съответните национални компетентни органи си сътрудничат с Агенцията, за да се гарантира, че необходимите мерки за постигане на тези цели за безопасност се предприемат координирано.

7.   Агенцията представя становища по индивидуалните схеми за определяне на полетното време, предложени от държавите членки съгласно делегираните актове, приети в съответствие с член 32, параграф 1, буква б), които се отклоняват от сертификационните спецификации, приети от Агенцията.

Член 77

Летателна годност и екологично сертифициране

1.   По отношение на продуктите, частите, немонтираното оборудване и оборудването за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства, посочени в член 2, параграф 1, буква а) и член 2, параграф 1, буква б), подточка i), Агенцията, когато е приложимо и както е определено в Чикагската конвенция или приложенията към нея, изпълнява от името на държавите членки функциите и задълженията на държавата на проектиране, производство или регистрация, когато тези функции и задължения се отнасят до сертифицирането на проекти и до задължителната информация относно поддържането на летателна годност. За тази цел Агенцията по-специално:

а)

изготвя и съобщава на заявителя основата за сертифициране за всеки проект на продукт и оборудване за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства, за който е подадено заявление за сертификат на типа, ограничен сертификат на типа, изменениe на сертификата на типа или на ограничения сертификат на типа, включително допълнителен сертификат на типа, одобрение на проект за ремонт или одобрение на данни за експлоатационна годност в съответствие с член 11 или член 56, параграф 1;

б)

изготвя и съобщава на заявителя основата за сертифициране за всеки проект на част или немонтирано оборудване, за които е било подадено заявление за издаване на сертификат в съответствие със съответно член 12, член 13 или член 56, параграф 1;

в)

издава одобрение на свързаните с проекта условия на полет за въздухоплавателни средства, за които е подадено заявление за издаване на разрешение за полет в съответствие с член 18, параграф 2, първа алинея, буква б) или член 56, параграф 1;

г)

изготвя и публикува спецификациите за летателна годност и екологична съвместимост, приложими към проектирането на продукти, части, немонтирано оборудване и оборудване за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства, които са предмет на декларация в съответствие с член 18, параграф 1, буква а) или член 56, параграф 5;

д)

отговаря за изпълнението на задачи, свързани със сертифицирането, надзора и прилагането в съответствие с член 62, параграф 2, по отношение на сертификатите на типа, ограничените сертификати на типа, сертификатите за изменения, включително допълнителните сертификати на типа, одобренията на проекти за ремонти и одобренията на данни за експлоатационна годност при проектирането на продукти в съответствие с член 11, член 18, параграф 1, буква б) или член 56, параграф 1;

е)

отговаря за задачи, свързани със сертифицирането, надзора и прилагането в съответствие с член 62, параграф 2, по отношение на сертификатите за проектирането на части, немонтирано оборудване и оборудване за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства в съответствие с членове 12 и 13 и член 56, параграф 1;

ж)

издава подходящи набори от данни, свързани с околната среда, относно проектирането на продукти, които тя сертифицира в съответствие с член 11 и член 56, параграф 1;

з)

гарантира функциите на поддържането на летателна годност, свързани с проектирането на продукти, части, немонтирано оборудване и оборудване за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства, които е сертифицирала и спрямо които извършва надзор, включително незабавното реагиране на проблем, свързан с безопасността или сигурността, и публикуването и разпространението на съответната задължителна информация.

2.   Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и прилагане в съответствие с член 62, параграф 2, по отношение на:

а)

одобренията и декларациите на организациите, отговорни за проектирането на продукти, части, немонтирано оборудване и оборудване за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства в съответствие с член 15, параграф 1, член 19, параграф 1, буква ж) и член 56, параграфи 1 и 5;

б)

одобренията и декларациите на организациите, отговорни за производството, техническото обслужване и поддържането на летателната годност на продуктите, частите, немонтираното оборудване и оборудването за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства, и на организациите, осигуряващи обучение на персонала, който отговаря за пускането в употреба на продукт, част, немонтирано оборудване или оборудване за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства в съответствие с член 15, член 19, параграф 1, буква ж) и член 56, параграфи 1 и 5, когато тези организации имат основно място на стопанска дейност извън териториите, за които носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция.

3.   Агенцията отговаря за задачите, свързани с надзора и прилагането в съответствие с член 62, параграф 2, по отношение на декларациите на организации в съответствие с член 18, параграф 1, буква а) и член 56, параграф 5 и във връзка със съответствието с подробните технически спецификации на проектите на продукти, части, немонтирано оборудване или оборудване за дистанционно управление на безпилотни въздухоплавателни средства.

Член 78

Сертифициране на екипажи

1.   Агенцията отговаря за задачите, свързани със сертифицирането, надзора и прилагането в съответствие с член 62, параграф 2, по отношение на одобренията и декларациите на организациите, обучаващи пилоти, организациите, обучаващи кабинен екипаж, и авиомедицинските центрове, посочени в член 24 и член 56, параграфи 1 и 5, когато тези организации и центрове имат основно място на стопанска дейност извън териториите, за които носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция.

2.   Агенцията отговаря за задачите, свързани със сертифицирането, надзора и прилагането в съответствие с член 62, параграф 2, по отношение на сертификатите и декларациите за летателни тренажори, в съответствие с член 25 и член 56, параграфи 1 и 5, във всеки от следните случаи:

а)

устройството се експлоатира от организация с основно място на стопанска дейност извън териториите, за които носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция;

б)

устройството се намира извън териториите, за които носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция.

Член 79

Сертифициране на летищно оборудване, свързано с безопасността

По отношение на летищното оборудване, свързано с безопасността, посочено в член 35, Агенцията:

а)

определя подробните спецификации за летищното оборудване, свързано с безопасността, което подлежи на сертифициране в съответствие с член 35, и уведомява заявителя за това;

б)

определя и предоставя подробните спецификации за летищното оборудване, свързано с безопасността, което е предмет на декларация в съответствие с член 35;

в)

отговаря за задачите, свързани със сертифицирането, надзора и прилагането в съответствие с член 62, параграф 2, по отношение на сертификатите и декларациите за летищното оборудване, свързано с безопасността, в съответствие с член 35.

Член 80

УВД/АНО

1.   Агенцията отговаря за задачите по сертифициране, надзор и прилагане в съответствие с член 62, параграф 2, по отношение на:

а)

сертификатите за доставчиците на УВД/АНО, посочени в член 41, когато тези доставчици са с основно място на стопанска дейност извън териториите, за които носят отговорност държавите членки съгласно Чикагската конвенция, и отговарят за предоставяне на УВД/АНО във въздушното пространство над територия, за която се прилагат Договорите;

б)

сертификатите за доставчиците на УВД/АНО, посочени в член 41, когато тези доставчици предоставят общоевропейски услуги за УВД/АНО;

в)

сертификатите и декларациите на организациите, посочени в член 42, когато тези организации участват в проектирането, производството или техническото обслужване на системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО, включително когато те допринасят за изпълнението на програмата за изследване на УВД в Единното европейско небе (SESAR), и които се използват при предоставянето на услугите по буква б) от настоящия параграф;

г)

декларациите от доставчици на УВД/АНО, на които Агенцията е издала сертификат в съответствие с букви а) и б) от настоящия параграф, по отношение на системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО, които тези доставчици експлоатират в съответствие с член 45, параграф 1.

2.   По отношение на системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО, посочени в член 45, включително когато те допринасят за изпълнението на SESAR, и когато това е предвидено в делегираните актове, посочени в член 47, Агенцията:

а)

определя подробните спецификации за системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО, които подлежат на сертифициране в съответствие с член 45, параграф 2, и уведомява заявителя за това;

б)

определя и предоставя подробните спецификации за системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО, за които се представя декларация в съответствие с член 45, параграф 2;

в)

отговаря за задачите, свързани със сертифицирането, надзора и прилагането в съответствие с член 62, параграф 2, по отношение на сертификатите и декларациите за системите за УВД/АНО и съставните елементи на УВД/АНО в съответствие с член 45, параграф 2.

Член 81

Сертифициране на организации за обучение на ръководители на полети

Агенцията отговаря за задачите, свързани със сертифицирането, надзора и прилагането в съответствие с член 62, параграф 2, по отношение на сертификатите на организациите за обучение на ръководители на полети, посочени в член 51, когато тези организации имат основно място на стопанска дейност извън териториите, за които носят отговорност държавите членки по силата на Чикагската конвенция, и когато е целесъобразно, на техния персонал.

Член 82

Оператори на въздухоплавателни средства от трети държави и международен надзор на безопасността

1.   Агенцията отговаря за задачите, свързани със сертифицирането, надзора и прилагането в съответствие с член 62, параграф 2, по отношение на разрешенията и декларациите за експлоатацията на въздухоплавателни средства и операторите на въздухоплавателни средства, посочени в член 60, освен ако дадена държава членка изпълнява функциите и задълженията на държавата на оператора по отношение на въпросните оператори на въздухоплавателни средства.

2.   Агенцията отговаря за задачите, свързани със сертифицирането, надзора и прилагането в съответствие с член 62, параграф 2, по отношение на разрешенията за въздухоплавателни средства и пилоти, посочени в член 61, параграф 1, буква а).

3.   При поискване Агенцията съдейства на Комисията при прилагането на Регламент (ЕО) № 2111/2005, като провежда всички необходими оценки за безопасност, включително посещения на място, на оператори от трети държави и на органите, които отговарят за надзора върху тях. Тя представя на Комисията резултатите от тези оценки, заедно с подходящите препоръки.

Член 83

Разследвания, провеждани от Агенцията

1.   Агенцията извършва пряко или чрез националните компетентни органи или квалифицирани органи разследванията, които са ѝ необходими, за да изпълнява своите задачи по сертифициране, надзор и прилагане в съответствие с член 62, параграф 2.

2.   За целите на разследванията, посочени в параграф 1, на Агенцията се предоставят правомощията:

а)

да изисква от физическите или юридическите лица, на които е издала сертификат, или които са направили декларация до Агенцията, да представят на Агенцията цялата необходима информация;

б)

да изисква тези лица да представят устни обяснения относно всеки факт, документ, обект, процедура или други теми от значение, за да се определи дали лицето изпълнява настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него;

в)

да има достъп до имащите отношение помещения, терени и транспортни средства, които принадлежат на тези лица;

г)

да разглежда, да прави копия или извлечения от всички имащи отношение документи, записи или данни, които са притежание на или до които имат достъп тези лица, независимо от носителя, на който се съхранява въпросната информация.

Ако това е необходимо, за да се установи дали дадено лице, на което е издала сертификат или което е подало декларация до Агенцията, изпълнява настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, Агенцията разполага също с правомощията, посочени в първа алинея, и по отношение на всяко друго юридическо или физическо лице, за което основателно може да се очаква, че притежава или има достъп до информация, необходима за изпълнението на тези цели. Правомощията по този параграф се упражняват в съответствие с националното право на държавата членка или на третата държава, в която се провежда разследването, като надлежно се вземат под внимание правата и законните интереси на съответните лица и се спазва принципът на пропорционалност.

Когато в съответствие с приложимото национално право се изисква предварително разрешение от съдебен или административен орган на съответната държава членка или трета държава за достъп до имащите отношение помещения, терени и превозни средства, както е посочено в буква в) от първа алинея, тези правомощия се упражняват едва след получаването на такова предварително разрешение.

3.   Агенцията гарантира, че членовете на нейния персонал и, ако е приложимо, всички други експерти, участващи в разследването, са достатъчно квалифицирани, подходящо инструктирани и надлежно упълномощени. Тези лица упражняват своите правомощия след представяне на писмено пълномощно.

4.   По искане от Агенцията длъжностните лица на компетентните органи на държавата членка, на чиято територия ще се проведе разследването, съдействат при провеждането му. Когато такова съдействие е необходимо, в разумен срок преди започването на разследването Агенцията информира за него държавата членка, на чиято територия то ще се проведе, както и за исканото съдействие.

Член 84

Глоби и периодични имуществени санкции

1.   По искане на Агенцията Комисията може да наложи на физическо или юридическо лице, на което Агенцията е издала сертификат или което е подало декларация до нея, в съответствие с настоящия регламент, някое или и двете от следните:

а)

глоба, когато лицето е нарушило умишлено или поради небрежност някоя от разпоредбите на настоящия регламент или на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него;

б)

периодично имуществена санкция, когато лицето продължава да нарушава някоя от тези разпоредби, за да принуди лицето да спазва посочените разпоредби.

2.   Глобите и периодичните имуществени санкции, посочени в параграф 1, са ефективни, пропорционални и възпиращи. Те се определят съгласно тежестта на нарушението и по-специално степента на създадената заплаха за безопасността или околната среда, дейността, за която се отнася нарушението, и икономическите възможности на съответното юридическо или физическо лице.

Размерът на глобите не надхвърля 4 % от годишния доход или оборот на въпросното физическо или юридическо лице. Размерът на периодичните имуществени санкции не надхвърля 2,5 % от дневния доход или оборот на въпросното физическо или юридическо лице.

3.   Комисията налага глоби и периодични имуществени санкции в съответствие с параграф 1 само когато други мерки, предвидени в настоящия регламент и в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, по отношение на тези нарушения се окажат недостатъчни или непропорционални.

4.   По отношение на налагането на глоби и периодични имуществени санкции в съответствие с настоящия член, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 128, като определя:

а)

подробни критерии и подробен метод за определяне на размера на глобите или на периодичните имуществени санкции;

б)

подробни правила за проучванията, съпътстващите мерки и докладването, както и за вземането на решения, включително разпоредби относно правото на защита, достъпа до досието, процесуалното представителство, поверителността и временните разпоредби; и

в)

процедури за събирането на глобите и периодичните имуществени санкции.

5.   Съдът разполага с неограничена юрисдикция за контрол върху решенията на Комисията, приети съгласно параграф 1. Той може да отмени, намали или увеличи наложените глоби или периодични имуществени санкции.

6.   Решенията на Комисията, приети съгласно параграф 1, не са от наказателно правно естество.

Член 85

Надзор по отношение на държавите членки

1.   Агенцията подпомага Комисията при надзора по отношение на прилагането от страна на държавите членки на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, чрез проверки и други надзорни дейности. Тези проверки и други надзорни дейности имат също за цел да се окаже съдействие на държавите членки при гарантирането на еднаквото прилагане на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, и при обмена на най-добри практики.

Агенцията докладва на Комисията относно проверките и другите надзорни дейности, извършвани съгласно настоящия параграф.

2.   За целите на проверките и другите надзорни дейности, посочени в параграф 1, на Агенцията са предоставени правомощията:

а)

да изисква от всеки компетентен национален орган и от всяко физическо и юридическо лице, попадащо в обхвата на разпоредбите на настоящия регламент, да предоставят на Агенцията цялата необходима информация;

б)

да изисква тези органи и лица да представят устни обяснения относно всеки факт, документ, обект, процедура или други въпроси от значение, за да се определи дали дадена държава членка изпълнява настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него;

в)

да има достъп до имащите отношение помещения, терени и транспортни средства, които принадлежат на тези органи и лица;

г)

да разглежда, да прави копия или извлечения от всички имащи отношение документи, записи или данни, които са притежание на или до които имат достъп тези органи и лица, независимо от носителя, на който се съхранява въпросната информация.

Ако това е необходимо, за да се установи дали дадена държава членка изпълнява настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, на Агенцията се предоставят правомощията, посочени в първа алинея, и по отношение на всяко друго юридическо или физическо лице, за което основателно може да се очаква, че притежава или има достъп до информация, необходима за изпълнението на тези цели.

Правомощията по този параграф се упражняват в съответствие с националното право на държавата членка, където се извършват проверката или друга надзорна дейност, като надлежно се вземат под внимание правата и законните интереси на съответните органи и лица и се спазва принципът на пропорционалност. Когато в съответствие с приложимото национално право се изисква предварително разрешение от съдебен или административен орган на съответната държава членка, за достъп до имащите отношение помещения, терени и превозни средства, както е посочено в буква в) от първа алинея, тези правомощия се упражняват едва след получаването на такова предварително разрешение.

3.   Агенцията гарантира, че членовете на нейния персонал и, ако е приложимо, всички останали експерти, участващи в проверката или друга надзорна дейност, са достатъчно квалифицирани и подходящо инструктирани. При проверките тези лица упражняват своите правомощия след представяне на писмено пълномощно.

В разумен срок преди извършване на проверката Агенцията уведомява съответната държава членка за предмета и целта на дейността, планираната дата на започване и самоличността на своите служители и на всеки друг експерт, който ще извършва тази дейност.

4.   Съответната държава членка съдейства при проверката или другата надзорна дейност. Тя гарантира, че съответните органи и лица сътрудничат на Агенцията.

Когато юридическо или физическо лице не сътрудничи на Агенцията, компетентните органи на съответната държава членка осигуряват необходимото на Агенцията съдействие, за да може тя да извърши проверката или другата надзорна дейност.

5.   Когато дадена проверка или друга надзорна дейност, извършвани в съответствие с настоящия член, налагат проверка или друга надзорна дейност по отношение на юридическо или физическо лице, попадащо в обхвата на разпоредбите на настоящия регламент, се прилагат разпоредбите на член 83, параграфи 2, 3 и 4.

6.   По искане на държавата членка, Агенцията представя докладите си по параграф 1 на официалния език или езици на Съюза на държавата членка, в която се е извършила проверката.

7.   Агенцията публикува обобщена информация относно прилагането във всяка държава членка на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него. Тя включва тази информация в годишния преглед на безопасността, посочен в член 72, параграф 7.

8.   Агенцията допринася за оценката на въздействието от прилагането на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него, без да засяга оценката на Комисията съгласно член 124 и като взема предвид целите, посочени в член 1.

9.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на подробни правила относно работните методи на Агенцията за осъществяване на задачите, предвидени в настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 127, параграф 3.

Член 86

Научни изследвания и иновации

1.   Агенцията съдейства на Комисията и държавите членки при набелязването на ключовите научноизследователски теми в областта на гражданското въздухоплаване, с което допринася да се гарантира последователност и съгласуваност между публично финансираната научноизследователска и развойна дейност и политиките, които попадат в обхвата на настоящия регламент.

2.   Агенцията подпомага Комисията при определянето и изпълнението на съответните рамкови програми на Съюза за научни изследвания и иновации и на годишните и многогодишните работни програми, включително в провеждането на процедурите за оценка, в прегледа на финансираните проекти и в използването на резултатите от проектите за научни изследвания и иновации.

Агенцията изпълнява свързаните с гражданското въздухоплаване части от рамковата програма за научни изследвания и иновации, когато Комисията ѝ е делегирала съответните правомощия.

3.   Агенцията може да разработва и финансира научни изследвания, доколкото те са тясно свързани с подобряването на дейностите в нейната сфера на компетентност. Научноизследователските нужди и дейности на Агенцията са включени в нейната годишна работна програма.

4.   Резултатите от финансираните от Агенцията научни изследвания се публикуват, освен ако това се изключва по силата на приложимите правила, свързани с правото на интелектуална собственост, или на правилата за сигурност на Агенцията, посочени в член 123.

5.   В допълнение към задачите, посочени в параграфи 1—4 от настоящия член и в член 75, Агенцията може също да извършва ad hoc научноизследователски дейности, при условие че те са съвместими със задачите на Агенцията и с целите на настоящия регламент.

Член 87

Опазване на околната среда

1.   Мерките, предприемани от Агенцията по отношение на емисиите и шума, за целите на сертифицирането на проекти на продукти в съответствие с член 11, имат за цел предотвратяване на значителни вредни въздействия върху климата, околната среда и човешкото здраве, предизвикани от въпросните продукти в областта на гражданското въздухоплаване, като надлежно се отчитат международните стандарти и препоръчителни практики, ползите за околната среда, техническата осъществимост и икономическото въздействие.

2.   Комисията, Агенцията, другите институции, органи, служби и агенции на Съюза и държавите членки, в рамките на съответните им области на компетентност, си сътрудничат по въпроси, свързани с околната среда, включително по посочените в Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (38) и Регламент (ЕО) № 1907/2006 с цел да се гарантира, че вземат предвид взаимозависимостите между климата и опазването на околната среда, човешкото здраве и други технически области на гражданското въздухоплаване, като надлежно се отчитат международните стандарти и препоръчителни практики, ползите за околната среда, техническата осъществимост и икономическото въздействие.

3.   Когато разполага със съответния експертен опит, Агенцията съдейства на Комисията при определянето и координирането на политиките и действията за опазване на околната среда, свързани с гражданското въздухоплаване, по-специално чрез изследвания, симулации и технически консултации, като взема предвид взаимозависимостите между климата и опазването на околната среда, човешкото здраве и други технически области на гражданското въздухоплаване.

4.   С цел да информира заинтересованите страни и широката общественост, Агенцията публикува най-малко на всеки три години екологичен преглед, който дава обективна представа за състоянието на опазването на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване в Съюза.

При изготвянето на посочения преглед Агенцията използва на първо място информацията, вече достъпна на институциите и органите на Съюза, както и публично достъпната информация.

При изготвянето на този преглед Агенцията привлича към участие държавите членки и се консултира със съответните заинтересовани страни и организации.

В прегледа се съдържат също препоръки с цел по-висока степен на опазване на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване в Съюза.

Член 88

Взаимозависимости между безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване

1.   Комисията, Агенцията и държавите членки си сътрудничат по въпросите на сигурността, свързани с гражданското въздухоплаване, включително киберсигурността, когато са налице взаимозависимости между безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване.

2.   Когато са налице взаимозависимости между безопасността и сигурността на гражданското въздухоплаване, Агенцията, при поискване, предоставя техническа помощ на Комисията, когато Агенцията разполага със съответния експертен опит по отношение на безопасността, при прилагането на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета (39) и други имащи отношение разпоредби на законодателството на Съюза.

3.   За да допринесе за защитата на гражда