Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:229:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 229, 31 juli 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.229.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 229

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
31 juli 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

481:a plenarsessionen den 23 och 24 maj 2012

2012/C 229/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Den digitala marknaden som en drivkraft för tillväxt” (förberedande yttrande)

1

2012/C 229/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Skatte- och finansparadis, ett hot mot EU:s inre marknad” (yttrande på eget initiativ)

7

2012/C 229/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Horisont 2020: Färdplaner för åldrande” (yttrande på eget initiativ)

13

2012/C 229/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EESK:s utvärdering av uppföljningsrapporten för 2011 om EU:s strategi för hållbar utveckling” (yttrande på eget initiativ)

18


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

481:a plenarsessionen den 23 och 24 maj 2012

2012/C 229/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Utarbetande av en marin strategi för Atlantområdet” – COM(2011) 782 final

24

2012/C 229/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014–2020” – COM(2011) 398 final – 2011/0177 (APP) och ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – En budget för Europa 2020” – COM(2011) 500 final

32

2012/C 229/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Partnerskap inom forskning och innovation” – COM(2011) 572 final

39

2012/C 229/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Initiativ för socialt företagande – skapa förutsättningar för att främja sociala företag inom ramen för social ekonomi och innovation” – COM(2011) 682 final

44

2012/C 229/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Företaget är litet, världen stor – ett nytt partnerskap för att hjälpa små och medelstora företag utnyttja globala möjligheter” – COM(2011) 702 final

49

2012/C 229/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande” – COM(2011) 862 final – 2011/0418 (COD)

55

2012/C 229/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets beslut om antagande av ett kompletterande forskningsprogram för Iter-projektet (2014–2018)” – COM(2011) 931 final – 2011/0460 (NLE)

60

2012/C 229/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg” – COM(2011) 746 final – 2011/0360 (COD)

64

2012/C 229/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för unionen (omarbetning)” – COM(2012) 64 final – 2012/0027 (COD)

68

2012/C 229/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska unionen (direktiv 2003/86/EG)” – COM(2011) 735 final

72

2012/C 229/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – En förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar” – COM(2011) 681 final

77

2012/C 229/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Kraftfullare europeiska insatser mot narkotika” – COM(2011) 689 final

85

2012/C 229/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)” – COM(2012) 11 final – 2012/011 (COD)

90

2012/C 229/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En kvalitetsram för tjänster av allmänt intresse i Europa” – COM(2011) 900 final

98

2012/C 229/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om inrättande av ett instrument för kärnsäkerhetssamarbete” – COM(2011) 841 final

103

2012/C 229/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015” – COM(2012) 6 final

108

2012/C 229/21

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa åtgärder i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske i syfte att bevara fiskbestånd” – COM(2011) 888 final – 2011/0434 (COD)

112

2012/C 229/22

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område” – COM(2011) 876 final – 2011/0429 (COD)

116

2012/C 229/23

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte” – COM(2012) 89 final – 2012/0039 (COD) och ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar inom unionen och vid import av dessa djur till unionen” – COM(2012) 90 final – 2012/0040 (COD)

119

2012/C 229/24

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – En europeisk vision för passagerare: Meddelande om passagerares rättigheter inom alla transportsätt” – COM(2011) 898 final

122

2012/C 229/25

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Energifärdplan för 2050” – COM(2011) 885 final

126

2012/C 229/26

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: En agenda för förändring / Det framtida upplägget för budgetstödet från EU till tredjeländer” – COM(2011) 637 final och COM(2011) 638 final

133

2012/C 229/27

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller utsläppande på marknaden av bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg” – COM(2012) 136 final – 2012/0066 (COD)

140

2012/C 229/28

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiven 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG och 2001/114/EG vad gäller de befogenheter som ska tilldelas kommissionen” – COM(2012) 150 final – 2012/0075 (COD)

143

2012/C 229/29

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk identifiering av nötkreatur och avskaffande av bestämmelserna om frivillig märkning av nötkött” – COM(2012) 162 final – 2012/0229 (COD)

144

2012/C 229/30

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten” – COM(2012) 147 final – 2012/0074 (NLE)

145


SV

 

Top