EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska havs- och fiskerifonden (2014–2020)

Europeiska havs- och fiskerifonden (2014–2020)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 508/2014 – Europeiska havs- och fiskerifonden

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Europeiska havs- och fiskerifonden syftar till att bistå kustbefolkningarna och dem som arbetar inom fiske- och jordbrukssektorn för att hjälpa dem att anpassa sig till EU:s nyligen reformerade gemensamma fiskeripolitik för perioden 2014–2020.

VIKTIGA PUNKTER

Budget och prioriteringar

Med en budget på 6,5 miljarder euro för perioden 2014–2020 syftar Europeiska havs- och fiskerifonden till att

 • åter bygga upp fiskbestånden, minska fiskeriets inverkan på havsmiljön och gradvis eliminera utkast, det vill säga att fiskar kastas tillbaka i vattnet, döda eller levande, för att de är för små, eftersom yrkesfiskarna saknar fångstkvoter för att fånga dem eller vissa regler för fångstens sammansättning föreligger,
 • stödja småskaligt, lokalt fiske och unga fiskare,
 • hjälpa samhällena att diversifiera sin lokala ekonomi,
 • finansiera projekt som skapar sysselsättning och förbättrar livskvaliteten längs Europas kuster,
 • stödja EU:s vattenbruk (fisk- och skaldjursodling),
 • finansiera förbättring av vetenskapliga rön för havsmiljön och insamling av relevanta data, så att beslut fattas på grundval av tillförlitlig information,
 • stärka fiskerikontrollprogram,
 • stödja innovativa investeringar i fiskefartyg, exempelvis för att förbättra fiskeredskapens selektivitet (redskap som är avsedda för att fånga fisk av en viss storlek och art och som gör det möjligt för annan fisk att slippa undan eller släppas oskadd),
 • (under vissa villkor) stödja investeringar i utrustning eller ombord i syfte att minska utsläpp av föroreningar eller växthusgaser,
 • förbättra saluföring och beredning inom fiske- och vattenbrukssektorn,
 • stödja EU:s integrerade havspolitik genom att främja samordning över gränser och mellan sektorer (till exempel havsplanering, integrerad havsövervakning och förbättrade kunskaper om tillståndet för havsmiljön).

Genomförande

Ändring av förordningen på grund av covid-19-pandemin

 • Genom förordning (EU) 2020/560 ändras förordning (EU) nr 508/2014 genom att man inför särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-pandemin. Efterfrågan på fiskeri- och vattenbruksprodukter har minskat avsevärt till följd av pandemin, och detta har fått allvarliga socioekonomiska konsekvenser i samhällen där fiske och vattenbruk är en viktig näringsgren.
 • Genom den ändrade förordningen kan Europeiska havs- och fiskerifonden lämna stöd till
  • tillfälligt upphörande med fiskeverksamheten, även för inlandsfiske och fiske utan fartyg,
  • vissa ekonomiska förluster som drabbar vattenbruksproducenter och beredningsföretag i de yttersta randområdena, om förlusterna orsakas av covid-19-utbrottet.
 • Åtgärderna kan även innefatta tillhandahållande av rörelsekapital till vattenbruksproducenter och beredningsföretag och stöd till producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer för lagring av fiskeri- och vattenbruksprodukter.
 • Förordningen gör det även möjligt att omfördela ekonomiska resurser inom det operativa programmet i varje EU-land på ett mer flexibelt sätt och gör det enklare att ändra operativa program.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2014. De tillfälliga åtgärderna till följd av covid-19-utbrottet gäller retroaktivt från och med den 1 februari 2020 och är tillgängliga till och med den 31 december 2020.

BAKGRUND

Europeiska havs- och fiskerifonden är det finansiella instrumentet till stöd för den gemensamma fiskeripolitiken för perioden 2014–2020. Det är en av fem europeiska struktur- och investeringsfonder som kompletterar varandra och syftar till att främja återhämtning i Europa genom tillväxt och sysselsättning.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 508/2014 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/852 av den 27 mars 2015 komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller de fall av underlåtenhet och de fall av allvarlig underlåtenhet att följa reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken som kan leda till att betalningar avbryts eller tillfälligt ställs in inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden (EUT L 135, 2.6.2015, s. 13).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1362/2014 av den 18 december 2014 om fastställande av regler om ett förenklat förfarande för godkännande av vissa ändringar i de operativa program som finansieras via Europeiska havs- och fiskerifonden och regler om format för och presentation av de årliga rapporterna om genomförandet av programmen (EUT L 365, 19.12.2014, s. 124).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1243/2014 av den 20 november 2014 om fastställande av bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller de uppgifter som ska överlämnas av medlemsstaterna samt om databehovet och synergieffekterna mellan potentiella uppgiftskällor (EUT L 334, 21.11.2014, s. 39).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1242/2014 av den 20 november 2014 om fastställande av bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller presentationen av relevanta ackumulerade uppgifter om insatser (EUT L 334, 21.11.2014, s. 11).

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1014/2014 av den 22 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 vad gäller innehåll i och konstruktion av ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem för verksamhet som finansieras inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden (EUT L 283, 27.9.2014, s. 11).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 763/2014 av den 11 juli 2014 om regler för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller tekniska krav för informations- och offentlighetsåtgärder och anvisningar för skapande av unionens emblem (EUT L 209, 16.7.2014, s. 1).

Kommissionens genomförandebeslut 2014/372/EU av den 11 juni 2014 om fastställande av den årliga fördelningen per medlemsstat av de samlade medel från den europeiska havs- och fiskerifonden som är tillgängliga inom ramen för den delade förvaltningen under perioden 2014–2020 [delgivet med nr C(2014) 3781] (EUT L 180, 20.6.2014, s. 18).

Senast ändrat 09.06.2020

Top