EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D0016-20200326

Consolidated text: Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/948 av den 1 juni 2016 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (ECB/2016/16)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/948/2020-03-26

02016D0016 — SV — 26.03.2020 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/948

av den 1 juni 2016

om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (ECB/2016/16)

(EGT L 157 15.6.2016, s. 28)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/103 av den 11 januari 2017

  L 16

57

20.1.2017

►M2

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/1359 av den 18 maj 2017

  L 190

20

21.7.2017

►M3

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/441 ECB/2020/18 av den 24 mars 2020

  L 91

5

25.3.2020
▼B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/948

av den 1 juni 2016

om genomförandet av programmet för köp av värdepapper från företagssektorn (ECB/2016/16)Artikel 1

Direkta köp av företagsobligationer samt omfattningen av dessa

Härmed inrättas CSPP. Inom ramen för CSPP får särskilt angivna centralbanker inom Eurosystemet köpa godtagbara företagsobligationer från godkända motparter på primär- och sekundärmarknaderna, medan offentliga sektorns företagsobligationer, enligt definitionen i artikel 3.1, endast får köpas på sekundärmarknaderna under särskilda villkor.

Artikel 2

Godtagbarhetskriterier för företagsobligationer

För att omsättningsbara skuldinstrument som har emitterats av företag ska vara godtagbara för direkta köp inom ramen för CSPP måste de uppfylla godtagbarhetskriterierna för omsättningsbara tillgångar för Eurosystemets kredittransaktioner enligt del 4 i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ( 1 ), samt uppfylla följande ytterligare villkor.

1. 

Emittenten av det omsättningsbara skuldinstrumentet

a) 

är registrerad i en medlemsstat som har euron som valuta,

b) 

är inte ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 2.14 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60),

c) 

har inget moderföretag enligt definitionen i artikel 4.1.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 2 ) som även är ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 2.14 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60),

d) 

har inget moderbolag som omfattas av banktillsyn utanför euroområdet,

e) 

är ingen enhet som står under tillsyn enligt definitionen i artikel 2.20 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ( 3 ) eller medlem i en grupp som står under tillsyn enligt definitionen i artikel 2 b.21 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), som i båda fallen ska finnas med i den förteckning som ECB offentliggör på sin webbplats i enlighet med artikel 49.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), och inte är ett dotterföretag enligt definitionen i artikel 4.1.16 i förordning (EU) nr 575/2013 till någon av de enheter eller grupper som står under tillsyn,

f) 

är inget värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ( 4 ),

g) 

har inte emitterat ett värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet i den mening som avses i artikel 2.3 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60),

h) 

har inte emitterat ett multi cédula i den mening som avses i artikel 2.62 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60),

i) 

har inte emitterat en strukturerad säkerställd obligation i den mening som avses i artikel 2.88 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60),

▼M2

j) 

inte är en enhet, privat eller offentligt ägd, som: i) har som huvudsyfte att stegvis avveckla sina tillgångar och avsluta sin verksamhet, eller ii) är en tillgångsförvaltnings- eller avvecklingsenhet som inrättats till stöd för omstruktureringar och/eller resolution inom den finansiella sektorn ( 5 ), inklusive tillgångsförvaltningsenheter som är ett resultat av en resolutionsåtgärd i form av tillämpningen av ett verktyg för avskiljande av tillgångar i enlighet med artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 ( 6 ) eller nationell lagstiftning som genomför artikel 42 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU ( 7 ), och

▼M2 —————

▼B

l) 

är ingen godtagbar emittent för PSPP.

▼M3

2. 

Om det omsättningsbara skuldinstrumentet har en ursprunglig löptid på maximalt 365/366 dagar, ska den minsta återstående löptiden vara 28 dagar vid den tidpunkt då det köps av den berörda centralbanken i Eurosystemet;

Om det omsättningsbara skuldinstrumentet har en ursprunglig löptid på minst 367 dagar, ska den minsta återstående löptiden vara 6 månader och den maximala återstående löptiden ska vara 30 år och 364 dagar vid den tidpunkt då det köps av den berörda centralbanken i Eurosystemet.

▼B

3. 

Med avvikelse från artikel 59.5 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) kommer endast kreditbedömningsinformation från externa institut för kreditbedömning som godtas inom Eurosystemets ramverk för kreditbedömning att beaktas vid bedömningen av kreditkvalitetskraven för de omsättningsbara skuldinstrumenten.

4. 

De omsättningsbara skuldinstrumenten är denominerade i euro.

▼M1

5. 

Det är tillåtet att köpa företagsobligationer till nominellt värde med negativ avkastning fram till förfallodagen (eller med lägsta möjliga avkastning) som är lika med eller högre än räntan på inlåningsfaciliteten. I nödvändig utsträckning är det tillåtet att köpa företagsobligationer till nominellt värde med negativ avkastning fram till förfallodagen (eller med lägsta möjliga avkastning) som understiger räntan på inlåningsfaciliteten.

▼B

Artikel 3

Begränsningar i fråga om genomförandet av köp av offentliga sektorns företagsobligationer

1.  I detta beslut avses med ”offentliga sektorns företagsobligation” en företagsobligation som uppfyller kraven i artikel 2 och som har emitterats av ett offentligt företag i den mening som avses i artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 3603/93 ( 8 ).

2.  För att möjliggöra att ett marknadspris för den offentliga sektorns godtagbara företagsobligationer kan bildas är det inte tillåtet att köpa nyemitterade värdepapper eller värdepapper från tap-emissioner, eller den offentliga sektorns företagsobligationer som emitterats av samma enhet eller enheter inom samma emittentgrupp med löptider som slutar nära i tiden, strax före eller strax efter, löptiderna för de omsättningsbara skuldinstrumenten som ska emitteras eller tas från tap-emissionen, under en tidsperiod som fastställs av ECB-rådet.

Artikel 4

Övre gränser för köp

1.  Det ska inom CSPP tillämpas en övre gräns för hur stor andel som centralbankerna i Eurosystemet får inneha av en emission med en och samma ISIN-kod, när innehaven i samtliga portföljer för Eurosystemets centralbanker ställs samman. Den övre gränsen ska vara 70 procent per ISIN-kod för alla företagsobligationer som inte är offentliga sektorns företagsobligationer.

I specifika fall kan en lägre gräns tillämpas, inklusive för offentliga sektorns företagsobligationer eller av riskhanteringsskäl. Den offentliga sektorns företagsobligationer ska hanteras på ett sätt som överensstämmer med hur de hanteras inom ramen för PSPP.

2.  Eurosystemet ska vidta lämpliga åtgärder för hanteringen av kreditrisker och kontinuerlig granskning av godtagbara företagsobligationer.

3.  Eurosystemet ska ta fram ytterligare begränsningar för köp från emittentgrupper utifrån ett allokeringsriktvärde baserat på en emittentgrupps marknadskapitalisering för att säkerställa att köpen fördelas mellan många olika emittenter och emittentgrupper.

Artikel 5

Köp genom centralbankerna inom Eurosystemet

De centralbanker i Eurosystemet som köper företagsobligationer inom ramen för CSPP ska anges i en förteckning som publiceras på ECB:s webbplats. Eurosystemet ska tillämpa en specialiseringsordning för allokering av de företagsobligationer som ska köpas inom ramen för CSPP baserat på det land där emittenten är registrerad. ECB-rådet ska tillåta ad hoc-avvikelser från denna specialiseringsordning om objektiva överväganden skulle medföra att programmet inte kan genomföras eller om sådana avvikelser är lämpliga för att uppnå de övergripande penningpolitiska syftena med CSPP. Varje angiven centralbank i Eurosystemet ska endast köpa godtagbara företagsobligationer som emitterats av emittenter som är registrerade i angivna medlemsstater i euroområdet. Den geografiska allokeringen av de länder där godtagbara emittenter av företagsobligationer är registrerade i förhållande till angivna centralbanker i Eurosystemet ska anges i den förteckning som publiceras på ECB:s webbplats.

Artikel 6

Godkända motparter

Nedanstående ska vara godkända motparter för CSPP, både för direkta transaktioner och för transaktioner med värdepapperslån som berör företagsobligationer i Eurosystemets CSPP-portföljer:

a) 

Enheter som uppfyller godtagbarhetskriterierna för att delta i Eurosystemets penningpolitiska transaktioner enligt artikel 55 i riktlinje (EU) nr 2015/510 (ECB/2014/60).

b) 

Varje annan motpart som Eurosystemets centralbanker använder för investeringar i sina eurodenominerade investeringsportföljer.

Artikel 7

Transaktioner med värdepapperslån

De centralbanker i Eurosystemet som köper företagsobligationer inom ramen för CSPP ska tillhandahålla de värdepapper som har köpts inom ramen för CSPP för värdepapperslån, inbegripet repor, i syfte att säkerställa att CSPP är effektivt.

Artikel 8

Slutbestämmelser

Detta beslut träder i kraft den 6 juni 2016.( 1 ) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 3 ) Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

( 4 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

( 5 ) En förteckning över tillgångsförvaltare och avvecklingsenheter med relevans för CSPP offentliggörs på ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu.

( 6 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1).

( 7 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).

( 8 ) Rådets förordning (EG) nr 3603/93 av den 13 december 1993 om fastställande av definitioner för tillämpningen av de förbud som avses i artikel 104 och 104b.1 i fördraget (EGT L 332, 31.12.1993, s. 1).

Top