EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0269

Rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUT L 78, 17.3.2014, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj

17.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 78/6


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 269/2014

av den 17 mars 2014

om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 6 mars 2014 fördömde stats- och regeringscheferna i unionens medlemsstater kraftfullt Ryska federationens oprovocerade kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och uppmanade Ryska federationen att omedelbart dra tillbaka sina väpnade styrkor till de områden där de är permanent stationerade, i enlighet med relevanta avtal. De uppmanade Ryska federationen att omedelbart ge tillträde åt internationella observatörer. Stats- och regeringscheferna ansåg att det beslut som fattats av Autonoma republiken Krims högsta råd att hålla en folkomröstning om territoriets framtida status strider mot Ukrainas konstitution och därmed är olagligt.

(2)

Stats- och regeringscheferna beslutade att vidta åtgärder, bland annat de som rådet angav den 3 mars 2014, nämligen att skjuta upp de bilaterala samtalen med Ryska federationen om viseringsfrågor och samtalen med Ryska federationen om en ny övergripande överenskommelse som skulle ersätta det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet

(3)

Stats- och regeringscheferna underströk att lösningen på krisen måste sökas genom förhandlingar mellan regeringarna i Ukraina och Ryska federationen, inbegripet genom potentiella multilaterala mekanismer, och att unionen, om inga resultat uppnås inom en begränsad tidsram, kommer att besluta om ytterligare åtgärder, såsom reseförbud och frysning av tillgångar, och inställande av toppmötet mellan EU och Ryssland.

(4)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp som möjliggör resebegränsningar, frysning av penningmedel och ekonomiska resurser för vissa personer med ansvar för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, också åtgärder mot den framtida statusen för någon del av territoriet, vilka strider mot den ukrainska konstitutionen, samt för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem. De fysiska eller juridiska personerna, enheterna och organen förtecknas i bilagan till det beslutet.

(5)

En del av de åtgärderna faller inom tillämpningsområdet för fördraget, och därför är lagstiftningsåtgärder på unionsnivå nödvändiga, särskilt för att genomföra dem på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(6)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol samt rätten till skydd av personuppgifter. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter.

(7)

Befogenheten att ändra förteckningen i bilaga I till denna förordning bör utövas av rådet mot bakgrund av den allvarliga politiska situationen i Ukraina och för att säkerställa överensstämmelse med förfarandet för ändring och översyn av bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

(8)

Förfarandet för att ändra förteckningen i bilaga I till denna förordning bör inbegripa att de fysiska och juridiska personerna, enheterna eller organen som finns uppförda på förteckningen informeras om skälen till detta, så att de ges möjlighet att lämna synpunkter. Om synpunkter lämnas eller om väsentliga nya bevis framförs, bör rådet se över sitt beslut mot bakgrund av dessa synpunkter och informera den berörda personen, enheten eller organet i enlighet därmed.

(9)

För att största möjliga rättssäkerhet ska kunna upprätthållas inom unionen bör, vid genomförandet av denna förordning, namnen på och andra relevanta uppgifter om fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars penningmedel och ekonomiska resurser ska frysas enligt den här förordningen offentliggöras. Personuppgifter bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (2) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (3).

(10)

För att de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   krav: krav, oavsett om de görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej, som har framställts före eller efter 17 mars 2014 och som är knutna till genomförandet av ett avtal eller en transaktion, särskilt

i)

ett krav på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår inom ramen för eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

ii)

ett krav på förlängning eller betalning av en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

iii)

ett krav på ersättning med avseende på ett avtal eller en transaktion,

iv)

ett motkrav,

v)

ett krav på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett liknande avgörande, oavsett var det meddelats.

b)   avtal eller transaktion: alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet "avtal" alla garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.

c)   behöriga myndigheter: de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

d)   ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

e)   frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

f)   frysning av penningmedel: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

g)   penningmedel: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i)

kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

ii)

inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii)

börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv)

räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom penningmedel,

v)

krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi)

remburser, fraktsedlar, pantförskrivningar, och

vii)

dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella medel.

h)   unionens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

Artikel 2

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska personer eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem som förtecknas i bilaga I ska frysas.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för fysiska personer eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem som förtecknas i bilaga I.

Artikel 3

1.   Bilaga I ska omfatta de fysiska personer som, i enlighet med artikel 2 i beslut 2014/145/Gusp, av rådet har fastställts vara ansvariga för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som är förbundna med dem.

2.   Bilaga 1 ska innehålla skälen till att de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen har förts upp på förteckningen.

3.   Bilagan ska även innehålla den information som behövs för att utpeka de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådan information innefatta namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4

1.   Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som de finner lämpliga, efter det att de har konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna

a)

är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I och för sådana fysiska personers anhöriga, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

endast är avsedda för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

är avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, eller

d)

är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet ges har meddelat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 5

1.   Med avvikelse från artikel 2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 upptogs i bilaga I, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Beslutet gynnar inte någon av de fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I. och

d)

Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 6

1.   Med avvikelse från artikel 2 och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I har uppkommit inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller inom ramen för en förpliktelse som har uppkommit för den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet upptogs i bilaga I, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

a)

en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I ska använda penningmedlen eller de ekonomiska resurserna för en betalning, och

b)

betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 2.2.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 7

1.   Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut, som tar emot penningmedel som överförs av tredje part till kontot för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som återfinns i förteckningen, krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

2.   Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på sådana konton,

b)

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 upptogs i bilaga I, eller

c)

betalningar enligt rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut meddelade i en medlemsstat eller verkställbara i den berörda medlemsstaten,

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 2.1.

Artikel 8

1.   Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, såsom uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, direkt eller genom medlemsstaterna, och

b)

samarbeta med de behöriga myndigheterna vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för medlemsstaterna.

3.   Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 9

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå åtgärderna i artikel 2.

Artikel 10

1.   Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser penningmedel eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2.   Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de åtgärder som fastställs i denna förordning.

Artikel 11

1.   Inga krav får beviljas i samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av en garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I,

b)

andra fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i led a eller för deras räkning.

2.   I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot punkt 1.

3.   Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 12

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om

a)

penningmedel som frysts enligt artikel 2 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 4, 5 och 6,

b)

överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som avkunnats i nationella domstolar.

2.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta upplysningar som de förfogar över och som kan påverka det effektiva genomförandet av denna förordning.

Artikel 13

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av uppgifter från medlemsstaterna.

Artikel 14

1.   Om rådet beslutar att tillämpa sådana åtgärder som avses i artikel 2 på en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.

2.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, till den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i punkt 1 antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet ges tillfälle att lämna synpunkter.

3.   Om synpunkter inges eller om väsentliga nya bevis framläggs, ska rådet se över sitt beslut och informera den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet om detta.

4.   Förteckningen i bilaga I ska ses över regelbundet, och senast var tolfte månad.

Artikel 15

1.   Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för påföljder vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de regler som avses i punkt 1 så snart som denna förordning har trätt i kraft och underrätta kommissionen om senare ändringar.

Artikel 16

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av adresserna till de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

2.   Medlemsstaterna ska anmäla namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, till kommissionen så snart som möjligt efter det att denna förordning har trätt i kraft samt alla ändringar av dessa uppgifter som därefter kan komma att göras.

3.   I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 17

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utanför unionens territorium, som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ när det gäller varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs inom unionen.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 2014.

På rådets vägnar

C. ASHTON

Ordförande


(1)  Se sidan 16 i detta nummer av EUT.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).


BILAGA I

Förteckning över de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Född den 26 november 1972

Aksyonov valdes till “premiärminister för Krim” i Krims Verchovna rada den 27 februari 2014 i närvaro av proryska beväpnade män. Hans “val” förklarades okonstitutionellt av Oleksandr Turchynov den 1 mars. Han lobbade aktivt för "folkomröstningen" den 16 mars 2014.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Född den 19 mars 1967

Som talman för Krimrepublikens högsta råd spelade Konstantinov en viktig roll i de beslut som fattades av Verchovna rada angående “folkomröstningen” mot Ukrainas territoriella integritet och uppmanade de röstberättigade att rösta för Krims självständighet.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Född den 15 augusti 1976

Som ställföreträdande ordförande för Krims ministerråd spelade Temirgaliev en viktig roll i de beslut som fattades av Verchovna rada angående “folkomröstningen ” mot Ukrainas territoriella integritet. Han lobbade aktivt för Krims införlivande med Ryska federationen.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Född den 15 juli 1974

Berezovskiy utsågs till befälhavare för de ukrainska flottan den 1 mars 2014 och svor trohet till till den krimska försvarsmakten, vilket innebar att han bröt sin trohetsed. Åklagarämbetet i Ukraina inledde en utredning mot honom för högförräderi.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Född den 13 juni 1961

Chalij blev “borgmästare i Sevastopol” med allmänt bifall den 23 februari 2014 och godtog denna “omröstning”. Han verkade aktivt för att Sevastopol skulle bli en separat enhet i Ryska federationen efter en folkomröstning den 16 mars 2014.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

Zima utsågs till ny chef för Krims säkerhetstjänst (SBU) den 3 mars 2014 av “premiärminister” Aksyonov och godtog utnämningen. Han har gett relevant information, inbegripet en databas, till ryska underrättelsetjänsten (SBU). Detta inbegrep information om Euromajdan-aktivister och människorättsförsvarare i Krim. Han spelade en viktig roll när det gällde att hindra de ukrainska myndigheterna från att kontrollera Krims territorium.

Den 11 mars 2014 proklamerades bildandet av en oberoende underrättelsetjänst i Krim av före detta SBU-officerare i Krim.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Rådgivare åt talmannen för Krims Verchovna rada, en av de ledande organisatörerna av "folkomröstningen" den 16 mars 2014 mot Ukrainas territoriella integritet.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Född den 28 mars 1953

Vice talman för Verchovna rada; Tsekov inledde tillsammans med Sergey Aksyonov det lagstridiga avskedandet av Krimrepublikens regering. Han drog med sig Vladimir Konstantinov i dessa åtgärder genom att hota honom med avsked. Han erkände offentligt att parlamentsledamöter från Krim tog initiativet till att be ryska soldater ta över Krims Verchovna rada. Han var en av de första krimska ledarna som offentligt önskade att Krim skulle annekteras av Ryssland.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Född den 5.1.1958 i Abakan, Chakassien

Ordförande för säkerhets- och försvarskommittén i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Ozerov på säkerhets- och försvarkommitténs vägnar i Ryska federationens federationsråd offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Född den 29.9.1952

Förste vice ordförande i federationsrådets kommitté för internationella frågor.

Den 1 mars 2014 stödde Dzhabarov offentligt på federationsrådets kommitté för internationella frågors vägnar i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Född den 9.11.1972 i Sverdlovsk

Ordförande i kommittén för konstitutionell rätt i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Klishas offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina. I offentliga uttalanden försökte Klishas motivera en rysk militär intervention i Ukraina genom att hävda att “Ukrainas president stöder de krimska myndigheternas vädjan till Ryska federationens president om att sätta in ett allomfattande bistånd för att försvara Krims medborgare”.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Född den 28.9.1929 i Duleevka, regionen Donetsk, Ukrainska SSR

Ledamot i kommittén för federala frågor, regionalpolitik och den norra regionen i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Ryzhkov offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Född den 4.10.1958 i Lopatino, regionen Sergachiisky, Ryska SFSR

Vice talman i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Bushmin offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Född den 3.3.1957 i Ordzhonikidze, Nordossetien

Ledamot i kommittén för kultur, vetenskap och information i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Totoonov offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Född den 21.7.1952 i Zhitnikovskoe, regionen Kurgan

Förste vice talman i kommittén för parlamentariska frågor.

Den 1 mars 2014 stödde Panteleev offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Född den 14.2.1953 i Pushkin, regionen Leningrad

Ledamot av dumans råd; ledare för faktionen "Rättvisa Ryssland" i duman.

Upphovsman till den lag som tillåter Ryska federationen att under förevändning att skydda ryska medborgare med sig införliva utländska territorier utan det berörda landets medgivande eller ett internationellt fördrag.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Född den 30.7.1970 i Sankt Petersburg (f.d. Leningrad)

Vice talman i Ryska federationens duma.

Stöder aktivt användningen av ryska styrkor i Ukraina och annekteringen av Krim. Han ledde personligen demonstrationen till stöd för användningen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Född den 4. 1.1968 i Moskva

Ordförande för dumans kommitté för Samväldet av oberoende stater. (medlem av LDPR).

Stöder aktivt användningen av ryska styrkor i Ukraina och annekteringen av Krim.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Född den 13.9.1961 i Vitebsk (Belarusian SSR)

Befälhavare för Svartahavsflottan och viceamiral.

Han har befälet över ryska styrkor som ockuperat ukrainskt suveränt territorium

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Befälhavare för Ryssland västra militärdistrikt från vilket enheter utplacerats i Ukraina.

Han är ansvarig för en del av den ryska militära närvaron i Krim, som undergräver Ukrainas suveränitet, och bistod de krimska myndigheterna med att hindra offentliga demonstrattioner mot åtgärder för en folkomröstning och införlivande i Ryssland.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

Rysslands södra militärdistrikt, från vilket styrkor är utplacerade i Krim. Svartahavsflottan står under Galkins befäl. En stor del av trupprörelserna till Krim har skett genom det södra militärdistriktet.

Befälhavare för Rysslands södra militärdistrikt. Han är ansvarig för en del av den ryska militära närvaron i Krim, som undergräver Ukrainas suveränitet, och bistod de krimska myndigheterna med att hindra offentliga demonstrattioner mot åtgärder för en folkomröstning och införlivande i Ryssland. Dessutom faller Svartahavsflottan under distriktets kontroll.

17.3.2014


BILAGA II

Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för anmälan till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgien

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top