EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:301:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 301, 12. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 301

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
12. novembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1115/2008 z 11. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1116/2008 z 11. novembra 2008, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Bœuf de Bazas (CHZO), Kainuun rönttönen (CHZO)]

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1117/2008 z 11. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1118/2008 z 11. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1075/2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. novembra 2008

8

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/845/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. októbra 2008 o úprave príspevkov vyplácaných členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a ich náhradníkom

11

 

 

2008/846/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. novembra 2008, ktorým sa vymenúva taliansky člen Výboru regiónov

12

 

 

2008/847/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. novembra 2008 o oprávnenosti krajín strednej Ázie podľa rozhodnutia 2006/1016/ES, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka Spoločenstva na straty z úverov a záruk za úvery na projekty mimo Spoločenstva

13

 

 

Komisia

 

 

2008/848/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. júla 2008 o štátnej pomoci C 14/07 (ex NN 15/07), ktorú Taliansko poskytlo v prospech NGP/SIMPE [oznámené pod číslom K(2008) 3528]  (1)

14

 

 

2008/849/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. novembra 2008, ktoré sa týka finančného príspevku Spoločenstva určeného na činnosti Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) v roku 2009 v oblasti identifikácie a vysledovateľnosti zvierat

22

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2008/850/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 15. októbra 2008 o notifikáciách, lehotách a konzultáciách ustanovených v článku 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby [oznámené pod číslom K(2008) 5925]  (1)

23

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania

33

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/852/SVV z 24. októbra 2008 o sieti kontaktných osôb na boj proti korupcii

38

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006)

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top