EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Biotechnologické vynálezy – právna ochrana

Biotechnologické vynálezy – právna ochrana

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/44/ES – právna ochrana biotechnologických vynálezov

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Harmonizuje sa ňou vnútroštátne patentové právo týkajúce sa biotechnologických vynálezov.

Spresňuje sa v nej, ktoré vynálezy sú a ktoré nie sú patentovateľné na etickom základe.

HLAVNÉ BODY

 • Vynálezy, ktoré sa týkajú výrobku z biologického materiálu* alebo obsahujúceho biologický materiál, alebo spôsobu, pomocou ktorého sa biologický materiál vyrába, môžu byť patentované, ak sú nové, obsahujú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.
 • Patentovateľné nie sú:
  • odrody rastlín a plemená zvierat;
  • v podstate biologické spôsoby* vytvárania rastlín alebo zvierat;
  • ľudské telo na jednotlivých stupňoch svojho vzniku a vývoja.
 • Prvok izolovaný z ľudského tela alebo získaný prostredníctvom technického spôsobu však môže predstavovať patentovateľný vynález.
 • Vynálezy nemôžu byť patentované, ak by obchodovanie s nimi bolo nemorálne alebo v rozpore s verejným poriadkom. Patentovateľné nie sú najmä:
  • spôsoby klonovania ľudských jedincov;
  • spôsoby úpravy zárodočnej línie genetickej identity ľudských jedincov;
  • využívanie ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely;
  • spôsoby úpravy genetickej identity živočíchov, ktoré by im mohli spôsobiť utrpenie.
 • Ochrana udelená patentom sa rozširuje na každý biologický materiál získaný z pôvodného biologického materiálu.
 • Ak šľachtiteľ nemôže využiť rastlinnú odrodu bez toho, aby porušil patent, môže na základe zaplatenia príslušného poplatku požiadať o nútenú licenciu na nevýlučné využitie vynálezu chráneného patentom.
 • Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách hodnotí všetky etické aspekty biotechnológií.

V roku 2012 Európska komisia zriadila skupinu odborníkov, ktorá mala preskúmať technický vývoj a dôsledky patentového práva v oblasti biotechnológií a genetického inžinierstva. Skupina pomáha Komisii plniť si povinnosti podávania správ podľa smernice 98/44/ES.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 30. júla 1998. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 30. júla 2000. V súčasnosti sa pravidlá vykonávajú prostredníctvom právnych predpisov všetkých krajín EÚ.

KONTEXT

Ochrana biotechnologických vynálezov

HLAVNÉ POJMY

*Biologický materiál – akýkoľvek materiál obsahujúci genetické informácie a schopný reprodukovať sa alebo byť reprodukovaný v biologickom systéme.

*Biologický spôsob – spôsob vytvárania rastlín alebo živočíchov je v podstate biologický, ak pozostáva výlučne z prirodzených javov, ako sú kríženie a selekcia.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov (Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 13 – 21)

Posledná aktualizácia 21.03.2016

Top