EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1301

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006

OJ L 347, 20.12.2013, p. 289–302 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1301/oj

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/289


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1301/2013

zo 17. decembra 2013

o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006

EURÓPSKY PARLAMENT a RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 178 a 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V článku 176 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje, že zámerom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) je pomáhať odstraňovať hlavné regionálne rozdiely v Únii. Podľa uvedeného článku a podľa článku 174 ZFEÚ druhého a tretieho pododseku má EFRR preto prispievať k zmenšovaniu rozdielov v úrovni rozvoja rôznych regiónov a k zmenšovaniu zaostávania najviac znevýhodnených regiónov, medzi ktorými sa má osobitná pozornosť venovať regiónom, ktoré sú závažne a trvalo znevýhodnené náročnými prírodnými a demografickými podmienkami, napríklad najsevernejším regiónom s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva a ostrovným, cezhraničným a horským regiónom.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (3) sa stanovujú ustanovenia spoločné pre EFRR, Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF“), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond.

(3)

Mali by sa stanoviť konkrétne ustanovenia o druhu činností, ktoré sa môžu podporiť z EFRR s cieľom prispieť k investičným prioritám v rámci tematických cieľov stanovených v nariadení (EÚ) č. 1303/2013. Zároveň by sa mali vymedziť a vysvetliť činnosti mimo rozsahu EFRR vrátane investícií na dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (4). S cieľom zabrániť nadmernému financovaniu by takéto investície nemali byť oprávnené na podporu z EFRR, keďže už majú finančný prospech z uplatňovania smernice 2003/87/ES. Uvedeným vylúčením by sa nemala obmedziť možnosť použiť EFRR na podporu činností, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES, a to aj v prípade, že sú uvedené činnosti vykonávané tými istými hospodárskymi subjektmi, a zahŕňajú aj také činnosti ako podpora investícií do energetickej efektívnosti sietí diaľkového vykurovania, inteligentných systémov distribúcie, uskladňovania a prenosu energie, a do opatrení zameraných na zníženie znečistenia ovzdušia, aj vtedy, ak jedným z nepriamych účinkov takýchto činností je zníženie emisií skleníkových plynov alebo ak sú uvedené v národnom pláne uvedenom v smernici 2003/87/ES.

(4)

Je potrebné spresniť, aké ďalšie činnosti možno podporovať z EFRR v rámci cieľa Európska územná spolupráca.

(5)

EFRR by mal prispieť k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a tak zabezpečiť väčšie zameranie podpory EFRR na priority Únie. Podľa toho, ktorá kategória regiónov je podporovaná, by sa podpora z EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti mala zameriavať na výskum a inováciu, informačné a komunikačné technológie (ďalej len „IKT“), malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) a podporu nízkouhlíkového hospodárstva. Uvedené tematické zameranie by sa malo dosiahnuť na národnej úrovni a súčasne by malo umožniť flexibilitu na úrovni operačných programov a v rámci rôznych kategórií regiónov. Uvedené tematické zameranie by sa v prípade potreby malo upraviť, aby zohľadnilo zdroje Kohézneho fondu vyčlenené na podporu investičných priorít týkajúcich sa prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 (5). Stupeň tematického zamerania by mal zohľadňovať úroveň rozvoja regiónu, prípadne príspevok z Kohézneho fondu, ako aj osobitné potreby regiónov, ktorých HDP na obyvateľa použité ako kritérium oprávnenosti v programovom období 2007 – 2013 bol nižší ako priemerný HDP EÚ-25 na príslušné obdobie, regiónov, ktoré majú v programovom období 2007 – 2013 status regiónov s postupným zastavením pomoci, a niektorých regiónov na úrovni NUTS II pozostávajúcich výlučne z ostrovných členských štátov alebo z ostrovov.

(6)

Pre podporu z EFRR v rámci investičnej priority „Miestny rozvoj vedený komunitou“ by malo byť možné prispieť ku všetkým tematickým cieľom uvedeným v tomto nariadení.

(7)

S cieľom riešiť osobitné potreby EFRR a v súlade so stratégiou Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu je nevyhnutné v rámci každého tematického cieľa uvedeného v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 stanoviť konkrétne opatrenia v rámci EFRR ako „investičné priority“. Uvedené investičné priority by mali stanoviť podrobné, navzájom sa nevylučujúce ciele, k dosiahnutiu ktorých má EFRR prispievať. Takéto investičné priority by mali byť základom na vymedzenie konkrétnych cieľov v rámci programov, v ktorých sa zohľadňujú potreby a charakteristiky programovej oblasti.

(8)

Je nevyhnutné presadzovať inováciu a rozvoj MSP v nových oblastiach prepojených s európskymi a regionálnymi výzvami, ako sú kreatívny a kultúrny priemysel a inovačné služby odrážajúce nový spoločenský dopyt po produktoch či službách súvisiacich so starnúcim obyvateľstvom, s opatrovateľstvom a zdravotníctvom, ekologickými inováciami, nízkouhlíkovým hospodárstvom a s efektívnym využívaním zdrojov.

(9)

S cieľom optimalizovať pridanú hodnotu investícií, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované prostredníctvom rozpočtu Únie v oblasti výskumu a inovácie, sa bude usilovať o dosiahnutie súčinnosti v súlade s nariadením (EÚ) č1303/2013 predovšetkým medzi fungovaním fondu EFRR a programom Horizont 2020 - rámcovým programom pre výskum a inováciu, pričom sa budú rešpektovať ich odlišné ciele.

(10)

Je dôležité zabezpečiť, aby sa pri presadzovaní investícií do riadenia rizík zohľadnili osobitné riziká na regionálnej, cezhraničnej a nadnárodnej úrovni.

(11)

Činnosti podporujúce udržateľný cestovný ruch, kultúru a prírodné dedičstvo by mali byť súčasťou územnej stratégie pre konkrétne oblasti, a to aj pokiaľ ide o konverziu upadajúcich priemyselných regiónov, s cieľom maximalizovať ich prínos k dosahovaniu cieľa podpory rastu priaznivého pre zamestnanosť. Podporou týchto činností by sa malo tiež prispieť k posilneniu inovácie a využívaniu IKT, MSP, životnému prostrediu a efektívnemu využívaniu zdrojov alebo k podpore sociálneho začlenenia.

(12)

S cieľom presadzovať udržateľnú regionálnu či miestnu mobilitu alebo obmedziť znečistenie ovzdušia a hluk je nevyhnutné, aby sa podporovali zdravé, udržateľné a bezpečné spôsoby dopravy. Investície do letiskovej infraštruktúry s podporou z EFRR by mali presadzovať ekologicky udržateľnú leteckú dopravu, a to okrem iného pri posilňovaní regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s transeurópskou dopravnou sieťou (TEN-T), a to aj prostredníctvom multimodálnych uzlov.

(13)

S cieľom presadzovať dosiahnutie energetických a klimatických cieľov stanovených Úniou v rámci stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu by sa mali z EFRR podporovať investície na podporu energetickej efektívnosti a bezpečnosti dodávok v členských štátoch, a to okrem iného prostredníctvom rozvoja inteligentných systémov distribúcie, uskladňovania a prenosu energie, ako aj prostredníctvom integrácie distribuovanej výroby z obnoviteľných zdrojov. Členské štáty by mali mať možnosť investovať do energetickej infraštruktúry, ktorá je v súlade s ich zvoleným energetickým mixom, s cieľom zaistiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť dodávok tak, aby boli v súlade s ich cieľmi v rámci stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

(14)

Ako MSP, ktoré môžu zahŕňať podniky sociálneho hospodárstva, by sa mali v súlade s vymedzením ustanoveným v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 rozumieť tie, ktoré majú rovnaký význam ako mikropodniky, malé a stredné podniky vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (6).

(15)

S cieľom podporiť sociálne začleňovanie a boj proti chudobe, najmä v rámci sociálne marginalizovaných komunít, je potrebné zlepšiť prístup k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám tak, že sa zabezpečí infraštruktúra malého rozsahu, pričom sa zohľadnia špecifické potreby osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb.

(16)

Komunitné služby by sa mali vzťahovať na všetky typy služieb poskytovaných v domácom a rodinnom a prostredí a v pobytových zariadeniach a na ďalšie komunitné služby, ktoré podporujú právo všetkých osôb žiť v komunite pri zaistení rovnakých možností voľby a ktoré sa usilujú zabrániť izolácii alebo segregácii v rámci komunity.

(17)

S cieľom zvýšiť flexibilitu a znížiť administratívnu záťaž prostredníctvom umožnenia spoločného vykonávania by sa investičné priority EFRR a Kohézneho fondu mali v rámci príslušných tematických cieľov zosúladiť.

(18)

V prílohe k tomuto nariadeniu by sa mal stanoviť spoločný súbor ukazovateľov výstupov na posúdenie celkového pokroku dosiahnutého na úrovni Únie pri vykonávaní programov. Tieto ukazovatele by mali zodpovedať investičnej priorite a druhu opatrení podporovaných v súlade s týmto nariadením a príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Spoločné ukazovatele výstupov by mali byť doplnené ukazovateľmi výsledkov konkrétnych programov a v prípade potreby ukazovateľmi výstupov konkrétnych programov.

(19)

V rámci udržateľného rozvoja miest sa považuje za nevyhnutné podporiť integrované činnosti na riešenie hospodárskych, environmentálnych, klimatických, demografických a sociálnych výziev, ktoré majú vplyv na mestské oblasti vrátane funkčných mestských oblastí, pričom sa zohľadní potreba podporiť prepojenia medzi mestom a vidiekom. Kritériá výberu mestských oblastí, v ktorých sa majú uskutočniť integrované opatrenia na udržateľný rozvoj miest a orientačné sumy na tieto opatrenia by sa mali stanoviť v partnerskej dohode, pričom by sa na uvedený účel malo na národnej úrovni vyčleniť najmenej 5 % zdrojov EFRR. Riadiaci orgán by mal po konzultácii s mestským orgánom prijať rozhodnutie o rozsahu delegovania úloh na mestský orgán.

(20)

S cieľom identifikovať alebo testovať nové riešenia, ktoré sú zamerané na výzvy súvisiace s trvalo udržateľným mestským rozvojom, a ktoré majú význam na úrovni Únie, by mal EFRR podporovať inovačné opatrenia v oblasti trvalo udržateľného mestského rozvoja.

(21)

S cieľom posilniť kapacity, vytváranie sietí a výmenu skúseností medzi programami a subjektmi zodpovednými za realizáciu stratégií udržateľného rozvoja miest a inovačných opatrení v oblasti udržateľného rozvoja miest a doplniť existujúce programy a orgány je nevyhnutné, aby sa na úrovni Únie vytvorila sieť rozvoja miest.

(22)

EFRR by mal riešiť problémy dostupnosti a odľahlosti od veľkých trhov, ktorým čelia oblasti s mimoriadne nízkou hustotou obyvateľstva, ako sa uvádza v Protokole č. 6 o osobitných ustanoveniach pre cieľ 6 v rámci štrukturálnych fondov vo Fínsku a Švédsku k Aktu o pristúpení z roku 1994. EFRR by mal tiež riešiť osobitné problémy určitých ostrovov, pohraničných regiónov, horských oblastí a riedko osídlených oblastí, ktorých geografická situácia spomaľuje ich rozvoj, s cieľom podporiť ich trvalo udržateľný rozvoj.

(23)

Osobitná pozornosť by sa mala venovať najvzdialenejším regiónom, a to prijatím opatrení podľa článku 349 ZFEÚ, ktorými sa výnimočne rozšíri rozsah podpory z EFRR na financovanie prevádzkovej pomoci súvisiacej s kompenzáciou dodatočných nákladov vyplývajúcich z osobitnej hospodárskej a sociálnej situácie uvedených regiónov, ktorá je dôsledkom znevýhodnenia vyplývajúceho z faktorov uvedených v článku 349 ZFEÚ, konkrétne z odľahlosti, ostrovnej polohy, malej rozlohy, obtiažnych topografických a klimatických podmienok a hospodárskej závislosti od malého množstva výrobkov, čo spolu negatívne pôsobí na rozvoj týchto území. Prevádzková pomoc, ktorú v tejto súvislosti poskytujú členské štáty, je vyňatá z oznamovacej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 ZFEÚ, ak v čase, keď sa udeľuje, spĺňa podmienky stanovené v nariadení o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 107 a 108 ZFEÚ a prijatých na základe nariadenia Rady (ES) č. 994/98 (7).

(24)

V súlade so závermi Európskej rady zo 7. – 8. februára 2013 a s prihliadnutím na osobitné ciele stanovené v ZFEÚ, pokiaľ ide o najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ, sa na základe rozhodnutia Európskej rady 2012/419/EÚ (8) zmenil štatút ostrova Mayotte, ktorý sa od 1. januára 2014 stáva novým najvzdialenejším regiónom. S cieľom uľahčiť a podporiť cielený a rýchly rozvoj infraštruktúry ostrova Mayotte by malo byť výnimočne možné, aby sa aspoň 50 % podielu Mayottu z EFRR pridelilo na päť tematických cieľov ustanovených v nariadení (EÚ) č 1303/2013.

(25)

S cieľom doplniť toto nariadenie o niektoré nepodstatné prvky by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre kritériá výberu a riadenia inovačných opatrení. Takáto právomoc by sa tiež mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zmenu prílohy I k tomuto nariadeniu v odôvodnených prípadoch, aby sa zaistilo účinné hodnotenie pokroku vykonávania operačných programov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(26)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov v Únii nie je možné dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ho možno z dôvodov rozsahu rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch, ako aj obmedzenosti finančných zdrojov členských štátov a regiónov lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(27)

Týmto nariadením sa nahrádza nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 (9). Preto by sa nariadenie (ES) č. 1080/2006 malo v záujme zrozumiteľnosti zrušiť. Toto nariadenie by však nemalo mať vplyv na pokračovanie ani na úpravu pomoci schválenej Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 1080/2006 alebo akýchkoľvek iných právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na túto pomoc k 31. decembru 2013. Uvedené nariadenie alebo iné takéto uplatniteľné právne predpisy by sa mali naďalej uplatňovať po 31. decembri 2013 na uvedenú pomoc alebo na dotknuté operácie až do ich ukončenia. Žiadosti o pomoc predložené alebo schválené na základe nariadenia (ES) č. 1080/2006 by preto mali ostať v platnosti.

(28)

S cieľom umožniť okamžité uplatňovanie opatrení ustanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Spoločné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú úlohy Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), rozsah jeho podpory, pokiaľ ide o cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľ Európska územná spolupráca a osobitné ustanovenia týkajúce sa podpory EFRR na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti.

Článok 2

Úlohy EFRR

EFRR prispieva k financovaniu podpory, ktorej cieľom je posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov v Únii prostredníctvom udržateľného rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia regionálnych hospodárstiev vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov.

Článok 3

Rozsah podpory z EFRR

1.   EFRR podporuje nasledovné činnosti s cieľom prispieť k investičným prioritám stanoveným v článku 5:

a)

produktívne investície, ktoré prispievajú k tvorbe a zabezpečeniu trvalo udržateľných pracovných miest, prostredníctvom priamej pomoci na podporu investícií do MSP;

b)

produktívne investície bez ohľadu na veľkosť dotknutého podniku prispievajúce k plneniu investičných priorít podľa článku 5 ods. 1 a 4 a v prípade, že uvedená investícia zahŕňa spoluprácu medzi veľkými podnikmi a MSP podľa článku 5 bodu 2;

c)

investície do infraštruktúry, ktorá občanom poskytuje základné služby v oblastiach energie, životného prostredia, dopravy a IKT;

d)

investície do sociálnej, zdravotnej, výskumnej, inovačnej, podnikateľskej a vzdelávacej infraštruktúry;

e)

investície do rozvoja vnútorného potenciálu prostredníctvom fixných investícií do zariadenia a infraštruktúry malého rozsahu, a to vrátane infraštruktúry malého rozsahu v oblasti kultúry a udržateľného cestovného ruchu, služieb podnikom, podpory subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a inovácií a investícií do technológie a aplikovaného výskumu v podnikoch;

f)

vytváranie sietí, spolupráca a výmena skúseností medzi príslušnými regionálnymi, miestnymi, mestskými a ďalšími orgánmi verejnej správy, hospodárskymi a sociálnymi partnermi a príslušnými subjektmi zastupujúcimi občiansku spoločnosť uvedenými v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, štúdie, prípravné opatrenia a budovanie kapacít.

2.   V rámci cieľa Európska územná spolupráca sa z EFRR môže podporovať aj spoločné využívanie zariadení a ľudských zdrojov a všetky typy cezhraničnej infraštruktúry vo všetkých regiónoch.

3.   Z EFRR sa nepodporuje:

a)

odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární;

b)

investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES;

c)

výroba, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na trh;

d)

podniky v ťažkostiach vymedzené v právnych predpisoch Únie o štátnej pomoci;

e)

investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia alebo ich nesprevádzajú investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné prostredie.

Článok 4

Tematické zameranie

1.   Tematické ciele stanovené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a zodpovedajúce investičné priority stanovené v článku 5 tohto nariadenia, ku ktorým sa môže prispievať z prostriedkov EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, sa zameriavajú takto:

a)

v rozvinutejších regiónoch:

i)

najmenej 80 % celkových zdrojov EFRR na národnej úrovni sa vyčlení na dva alebo viaceré tematické ciele stanovené v článku 9 prvom odseku bodoch 1, 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013; a

ii)

najmenej 20 % celkových zdrojov EFRR na národnej úrovni sa vyčlení na tematický cieľ stanovený v článku 9 prvom odseku bode 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

v prechodných regiónoch:

i)

najmenej 60 % celkových zdrojov EFRR na národnej úrovni sa vyčlení na dva alebo viaceré tematické ciele stanovené v článku 9 prvom odseku bodoch 1, 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013; ako aj

ii)

najmenej 15 % celkových zdrojov EFRR na národnej úrovni sa vyčlení na tematický cieľ stanovený v článku 9 prvom odseku bode 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

c)

v menej rozvinutých regiónoch:

i)

najmenej 50 % celkových zdrojov EFRR na národnej úrovni sa vyčlení na dva alebo viaceré tematické ciele stanovené v článku 9 prvom odseku bodoch 1, 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013; a

ii)

najmenej 12 % celkových zdrojov EFRR na národnej úrovni sa vyčlení na tematický cieľ stanovený v článku 9 prvom odseku bode 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Na účely tohto článku sa regióny, v ktorých HDP na obyvateľa použitý ako kritérium oprávnenosti v programovom období 2007 – 2013 bol nižší ako 75 % priemerného HDP v EÚ-25 v príslušnom období, a regióny so štatútom regiónu s postupným zastavením pomoci v programovom období 2007 – 2013, ktoré sú však oprávnené v rámci kategórie rozvinutejších regiónov uvedených v článku 90 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v programovom období 2014 – 2020, považujú za regióny s prechodným financovaním.

Na účely tohto článku sa všetky regióny na úrovni NUTS II pozostávajúce výlučne z ostrovných členských štátov alebo ostrovov, ktoré sú súčasťou členských štátov, ktoré prijímajú podporu z Kohézneho fondu, a všetky najvzdialenejšie regióny, považujú za menej rozvinuté regióny.

2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku môže byť minimálny podiel zdrojov EFRR vyčlenený pre istú kategóriu regiónu nižší, ako sa stanovuje v uvedenom odseku, pod podmienkou, že sa toto zníženie kompenzuje zvýšením podielu prideleného ostatným kategóriám regiónu. Výsledný súčet všetkých súm pre jednotlivé kategórie regiónov na národnej úrovni v rámci tematických cieľov stanovených v článku 9 prvom odseku bodoch 1, 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1300/2013, a tých, ktoré sú stanovené v článku 9 prvom odseku bode 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 nie je teda nižší ako suma na celoštátnej úrovni vyplývajúca z uplatnenia minimálnych podielov zdrojov EFRR stanovených v odseku 1 tohto článku.

3.   Odchylne od odseku 1 tohto článku sa môžu zdroje z Kohézneho fondu vyčlenené na podporu investičných priorít stanovených v článku 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1300/2013 započítať do minimálnych podielov stanovených v odseku 1 prvom pododseku písm. a) bode ii), písm. b) bode ii) a písm. c) bode ii) tohto článku. V takom prípade sa podiel uvedený v odseku 1 prvom pododseku písm. c) bode ii) tohto článku zvyšuje na 15 %. Uvedené zdroje sa prípadne vyčlenia pomerným dielom pre rôzne kategórie regiónov na základe ich relatívneho podielu na celkovom počte obyvateľov dotknutého členského štátu.

Článok 5

Investičné priority

EFRR podporuje nasledovné investičné priority v rámci tematických cieľov stanovených v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v súlade s vývojom potrieb a potenciálu rastu uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a) bode i) uvedeného nariadenia a stanovených v partnerskej dohode:

1.

posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií prostredníctvom:

a)

rozšírenia výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu;

b)

podpory investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel;

2.

zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality prostredníctvom:

a)

rozšírenia širokopásmového pripojenia a zavádzania vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo;

b)

vývoja produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenia dopytu po IKT;

c)

posilnenia aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva;

3.

zvýšenie konkurencieschopnosti MSP prostredníctvom:

a)

podpory podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov;

b)

vývoja a uplatňovania nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie;

c)

podpory vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb;

d)

podpory kapacít MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií;

4.

podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch prostredníctvom:

a)

podpory výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov;

b)

podpory energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch;

c)

podpory energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania;

d)

vývoja a zavádzania inteligentných distribučných systémov prevádzkovaných s nízkym a stredným napätím;

e)

podpory nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy;

f)

podpory výskumu, inovácie a zavádzania nízkouhlíkových technológií;

g)

podpory využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple;

5.

podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika prostredníctvom:

a)

podpory investícií na prispôsobovania sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov;

b)

podpory investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof;

6.

zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov prostredníctvom:

a)

investovania do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek;

b)

investovania do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek;

c)

zachovania, ochrany, podpory a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva;

d)

ochrany a obnovy biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr;

e)

prijímania opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku;

f)

podpory inovačných technológií zameraných na zlepšenie ochrany životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov v sektore odpadového a vodného hospodárstva a s ohľadom na pôdu alebo na zníženie miery znečistenia ovzdušia;

g)

podpory prechodu priemyslu na hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, podpory zeleného rastu, ekologických inovácií a riadenia environmentálneho správania vo verejnom i súkromnom sektore;

7.

podpora trvalo udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach prostredníctvom:

a)

podpory multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T;

b)

posilnenia regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov;

c)

vývoja a zlepšovania ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility;

d)

vývoja a modernizácie komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpory opatrení na zníženie hluku;

e)

zlepšenia energetickej efektívnosti a bezpečnosti dodávok prostredníctvom rozvoja inteligentných systémov distribúcie, uskladňovania a prenosu energie a prostredníctvom integrácie distribuovanej výroby energie z obnoviteľných zdrojov;

8.

podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily prostredníctvom:

a)

podpory vývoja podnikateľských inkubátorov a investičnej podpory samostatnej zárobkovej činnosti, mikropodnikov a zakladania podnikov;

b)

podpory rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov;

c)

podpory miestnych iniciatív v oblasti rozvoja a pomoci štruktúram, ktoré poskytujú komunálne služby, zameranej na tvorbu pracovných miest, ak tieto činnosti nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1304/2013 (10);

d)

investícií do infraštruktúry pre služby zamestnanosti;

9.

podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii prostredníctvom:

a)

investícií do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné;

b)

poskytovania podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach;

c)

poskytovania podpory sociálnych podnikov;

d)

záväzných investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou;

10.

investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry;

11.

posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy prostredníctvom činností posilňujúcich inštitucionálne kapacity a efektívnosť orgánov verejnej správy a verejných služieb súvisiacich s realizáciou EFRR a podporu činností v rámci EFRR na posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy.

Článok 6

Ukazovatele cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

1.   Spoločné ukazovatele výstupov stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu a programovo špecifické ukazovatele výsledkov a prípadne programovo špecifické ukazovatele výstupov sa používajú v súlade s článkom 27 ods. 4, článkom 96 ods. 2 písm. b) bodmi ii) a iv) a písm. c) bodmi i) a iv) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

2.   Pokiaľ ide o spoločné a programovo špecifické ukazovatele výstupov, východiská sa stanovujú na nulu. Stanovujú sa súhrnné kvantifikované cieľové hodnoty pre uvedené ukazovatele na rok 2023.

3.   Pokiaľ ide o programovo špecifické ukazovatele výsledkov, ktoré sa týkajú investičných priorít, pri východiskách sa používajú najnovšie dostupné údaje a stanovujú sa ciele na rok 2023. Ciele môžu byť vyjadrené kvantitatívne alebo kvalitatívne.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14 prijímať delegované akty, pokiaľ ide o zmenu zoznamu spoločných ukazovateľov výstupov stanovených v prílohe I, s cieľom vykonať úpravy v prípade, že je to odôvodnené na zabezpečenie účinného hodnotenia pokroku vo vykonávaní operačných programov.

KAPITOLA II

Osobitné ustanovenia o postupe pri špecifických územných charakteristikách

Článok 7

Trvalo udržateľný mestský rozvoj

1.   EFRR podporuje v rámci operačných programov trvalo udržateľný mestský rozvoj prostredníctvom stratégií, v ktorých sa stanovujú integrované činnosti na riešenie hospodárskych, environmentálnych, klimatických, demografických a sociálnych výziev, ktoré majú vplyv na mestské oblasti, pričom sa zohľadňuje podpora prepojení medzi mestom a vidiekom.

2.   Udržateľný rozvoj miest sa uskutočňuje prostredníctvom integrovaných územných investícií uvedených v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 alebo prostredníctvom osobitného operačného programu alebo osobitnej prioritnej osi v súlade s článkom 96 ods. 1 prvým pododsekom písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

3.   S ohľadom na svoju konkrétnu územnú situáciu každý členský štát vo svojej partnerskej dohode stanoví zásady výberu mestských oblastí, v ktorých sa majú uskutočniť integrované činnosti trvalo udržateľného mestského rozvoja, a stanoví orientačný príspevok na uvedené činnosti na národnej úrovni.

4.   Najmenej 5 % zdrojov EFRR vyčlenených na národnej úrovni v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti sa vyčlení na integrované činnosti udržateľného rozvoja miest, pričom mestá, subregionálne alebo miestne orgány zodpovedné za realizáciu udržateľných mestských stratégií (ďalej len „mestské orgány“) zodpovedajú za úlohy týkajúce sa minimálne výberu operácií v súlade s článkom 123 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, prípadne v súlade s článkom 123 ods. 7 uvedeného nariadenia. Orientačné sumy, ktoré sa majú určiť na účely odseku 2 tohto článku, sa stanovia v príslušnom operačnom programe alebo príslušných operačných programoch.

5.   Riadiaci orgán rozhodne po konzultácii s mestským orgánom o rozsahu úloh, ktoré majú mestské orgány uskutočňovať, pokiaľ ide o riadenie integrovaných činností udržateľného rozvoja miest. Riadiaci orgán svoje rozhodnutie formálne zaznamená písomnou formou. Riadiaci orgán si môže ponechať právo uskutočniť konečné overenie oprávnenosti operácií skôr, než budú schválené.

Článok 8

Inovačné opatrenia v oblasti trvalo udržateľného mestského rozvoja

1.   Na podnet Komisie sa môžu z EFRR podporovať inovačné opatrenia v oblasti udržateľného rozvoja miest v súlade s článkom 92 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Takéto opatrenia zahŕňajú štúdie a pilotné projekty s cieľom identifikovať alebo testovať nové riešenia, ktoré sú zamerané na problémy súvisiace s trvalo udržateľným mestským rozvojom, ktoré majú význam na úrovni Únie. Komisia podporuje zapojenie príslušných partnerov uvedených v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 do prípravy a vykonávania inovačných opatrení.

2.   Odchylne od článku 4 tohto nariadenia sa môžu inovačnými činnosťami podporovať všetky činnosti nevyhnutné na splnenie tematických cieľov stanovených v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a príslušných investičných priorít stanovených v článku 5 tohto nariadenia.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14 prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia podrobných pravidiel týkajúcich sa zásad výberu a riadenia inovačných činností, ktoré má EFRR v súlade s týmto nariadením podporovať.

Článok 9

Sieť mestského rozvoja

1.   Komisia v súlade s článkom 58 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vytvorí sieť rozvoja miest na podporu budovania kapacít, vytvárania sietí a výmenu skúseností na úrovni Únie. Uvedená sieť pozostáva z mestských orgánov zodpovedných za realizáciu stratégií udržateľného rozvoja miest v súlade s článkom 7 ods. 4 a 5 tohto nariadenia a z orgánov zodpovedných sa inovačné činnosti v oblasti udržateľného rozvoja miest v súlade s článkom 8 tohto nariadenia.

2.   Činnosti v rámci siete rozvoja miest dopĺňajú činnosti vykonávané v rámci medziregionálnej spolupráce podľa článku 2 bodu 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 (11).

Článok 10

Oblasti s prírodným alebo demografickým znevýhodnením

V operačných programoch spolufinancovaných z EFRR, ktoré sa vzťahujú na oblasti s vážnym a trvalým prírodným alebo demografickým znevýhodnením uvedené v článku 121 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, sa osobitná pozornosť venuje riešeniu špecifických ťažkostí týchto oblastí.

Článok 11

Najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva

Článok 4 sa nevzťahuje na osobitný dodatočný príspevok pre najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva. Uvedený príspevok sa vyčleňuje na tematické ciele stanovené v článku 9 prvom odseku bodoch 1, 2, 3, 4 a 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 12

Najvzdialenejšie regióny

1.   Článok 4 sa nevzťahuje na osobitný dodatočný príspevok pre najvzdialenejšie regióny. Uvedený príspevok sa použije na vyrovnanie dodatočných nákladov, ktoré sa viažu na osobitné charakteristiky a obmedzenia uvedené v článku 349 ZFEÚ a ktoré vzniknú v najvzdialenejších regiónoch pri podpore:

a)

tematických cieľov stanovených v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

služieb nákladnej dopravy a počiatočnej pomoci pre dopravné služby;

c)

operácií súvisiacich s obmedzeniami skladovania, nadmernými rozmermi a údržbou výrobných nástrojov a nedostatkom ľudského kapitálu na miestnom trhu.

2.   Osobitný dodatočný príspevok uvedený v odseku 1 sa môže použiť aj na podporu financovania prevádzkovej pomoci a výdavkov pokrývajúcich záväzky služieb vo verejnom záujme a zmluvy o službách vo verejnom záujme v najvzdialenejších regiónoch.

3.   Suma, na ktorú sa vzťahuje podiel spolufinancovania, je úmerná dodatočným nákladom, ktoré sa uvádzajú v odseku 1 a ktoré vznikli prijímateľovi, len v prípade prevádzkovej pomoci a výdavkov pokrývajúcich záväzky služieb vo verejnom záujme a zmluvy o službách vo verejnom záujme a môže pokrývať celkové oprávnené náklady v prípade výdavkov na investície.

4.   Osobitný dodatočný príspevok uvedený v odseku 1 tohto článku nefinancuje podporu:

a)

operácií, ktoré zahŕňajú produkty uvedené v prílohe I k ZFEÚ;

b)

pomoci pri prevoze osôb povolenej podľa článku 107 ods. 2 písm. a) ZFEÚ;

c)

oslobodenia od dane a sociálnych odvodov.

5.   Odchylne od článku 3 ods. 1 písm. a)a b) sa z EFRR môžu podporovať produktívne investície do podnikov v najvzdialenejších regiónoch bez ohľadu na veľkosť uvedených podnikov.

6.   Článok 4 sa nevzťahuje na podiel EFRR vyčlenený na Mayotte ako najvzdialenejší región v zmysle článku 349 ZFEÚ a najmenej 50 % uvedeného podielu EFRR sa vyčleňuje na tematické ciele stanovené v článku 9 prvom odseku bodoch 1, 2, 3, 4 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

KAPITOLA III

Záverečné ustanovenia

Článok 13

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani na úpravu vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia pomoci schválenej Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 1080/2006 alebo akýchkoľvek iných právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na túto pomoc k 31. decembru 2013. Uvedené nariadenie alebo iné takéto uplatniteľné právne predpisy sa naďalej uplatňujú do 31. decembra 2013 na takúto pomoc alebo na dotknuté operácie až do ich ukončenia. Na účely tohto odseku zahŕňa pomoc operačné programy a veľké projekty.

2.   Žiadosti o pomoc predložené alebo schválené na základe nariadenia Rady (ES) č. 1080/2006 ostávajú v platnosti.

Článok 14

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 4 a článku 8 ods. 3 sa Komisii udeľuje od 21. decembra 2013 do 31. decembra 2020.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 4 a článku 8 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 4 a článku 8 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 15

Zrušenie

Bez toho, aby bol dotknutý článok 13 tohto nariadenia, nariadenie (ES) č. 1080/2006 sa týmto s účinnosťou od 1. januára 2014 zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 16

Preskúmanie

Európsky parlament a Rada preskúmajú toto nariadenie do 31. decembra 2020 v súlade s článkom 177 ZFEÚ.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12 ods. 6 sa uplatňuje od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 44.

(2)  Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012, s. 114.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 z 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde na rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Pozri stranu 320 tohto úradného vestníka).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300 /2013 z 17. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1084/2006 (Pozri stranu 281 tohto úradného vestníka).

(6)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1).

(8)  Rozhodnutie Európskej rady 2012/419/EÚ z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013, o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1081/2006 (Pozri stranu 470 tohto úradného vestníka).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 z 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Pozri stranu 259 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VÝSTUPOV PRE PODPORU Z EFRR V RÁMCI CIEĽA INVESTOVANIE DO RASTU A ZAMESTNANOSTI (ČLÁNOK 6)

 

JEDNOTKA

NÁZOV

Výrobné investície

 

podniky

Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora

 

podniky

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty

 

podniky

Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty

 

podniky

Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu

 

podniky

Počet podporených nových podnikov

 

EUR

Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty)

 

EUR

Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty)

 

ekvivalenty plných pracovných úväzkov

Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch

Udržateľný cestovný ruch

návštevy/rok

Nárast v očakávanom počte návštev na podporovaných lokalitách kultúrneho a prírodného dedičstva a atrakcií

Infraštruktúra IKT

domácnosti

Ďalšie domácnosti so širokopásmovým prístupom s rýchlosťou najmenej 30 Mbps

Doprava

Železnica

kilometre

Celková dĺžka nových železničných tratí z toho: TEN-T

kilometre

Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí z toho: TEN-T

Cesty

kilometre

Celková dĺžka novo vybudovaných ciest z toho: TEN-T

kilometre

Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest z toho: TEN-T

Mestská doprava

kilometre

Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro

Vnútrozemské vodné cesty

kilometre

Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných vnútrozemských vodných ciest

Životné prostredie

Tuhý odpad

tony/rok

Zvýšená kapacita recyklácie odpadu

Dodávka vody

osoby

Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody

Čistenie odpadových vôd

populačný ekvivalent

Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd

Prevencia a riadenie rizika

osoby

Populácia využívajúca opatrenia protipovodňovej ochrany

osoby

Populácia využívajúca opatrenia ochrany pred lesnými požiarmi

Rekultivácia pôdy

hektáre

Celkový povrch rekultivovanej pôdy

Príroda a biodiverzita

hektáre

Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany

Výskum a inovácia

 

ekvivalenty plných pracovných úväzkov

Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch

 

ekvivalenty plných pracovných úväzkov

Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry

 

podniky

Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami

 

EUR

Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja

 

podniky

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové

 

podniky

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové

Energetika a zmena klímy

Obnoviteľné zdroje

MW

Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov

Energetická efektívnosť

domácnosti

Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie

 

kWh/rok

Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

 

používatelia

Počet dodatočných používateľov energie pripojených k inteligentným sieťam

Zníženie emisií skleníkových plynov

tony CO2eq

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov

Sociálna infraštruktúra

Starostlivosť o deti a vzdelávanie

osoby

Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry

Zdravotníctvo

osoby

Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám

Špecifické ukazovatele mestského rozvoja

 

osoby

Populácia žijúca v oblastiach s integrovanými stratégiami mestského rozvoja

 

metre štvorcové

Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach

 

metre štvorcové

Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach

 

bytové jednotky

Renovované obydlia v mestských oblastiach


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) No 1080/2006

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 7

Článok 6

Článok 8

Článok 7

Článok 8

Článok 9

Článok 9

v

Článok 10

Článok 10

Článok 11

Článok 11

Článok 12

Článok 12

Článok 13

Článok 14

Článok 15

Článok 16

Článok 17

Článok 18

Článok 19

Článok 20

Článok 21

Článok 22

Článok 13

Článok 14

Článok 23

Článok 15

Článok 24

Článok 16

Článok 25

Článok 17


Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní článku 6 nariadenia o EFRR, článku 15 nariadenia o Európskej územnej spolupráci a článku 4 nariadenia o Kohéznom fonde

Európsky parlament a Rada berú na vedomie uistenie, ktoré poskytla Komisia zákonodarcom EÚ, že spoločné ukazovatele výstupov pre nariadenie o EFRR, nariadenie o Európskej územnej spolupráci a nariadenie o Kohéznom fonde, ktoré majú byť zahrnuté v prílohe ku každému nariadeniu, sú výsledkom dlhodobého prípravného procesu, ktorý zahŕňa hodnotenie expertmi Komisie a členských štátov, a v zásade sa očakáva, že zostanú stabilné.


Top