EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1085

Nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006 , ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

OJ L 210, 31.7.2006, p. 82–93 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 047 P. 134 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 047 P. 134 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 004 P. 284 - 295

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1085/oj

31.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/82


NARIADENIE RADY (ES) č. 1085/2006

zo 17. júla 2006,

ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 181a,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1)

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

keďže:

(1)

S cieľom zlepšiť efektívnosť vonkajšej pomoci Spoločenstva sa uvažuje o novom rámci pre programovanie a poskytovanie pomoci. Tu uvádzaný nástroj predstavuje jeden zo všeobecných nástrojov, ktorý priamo podporuje politiky európskej vonkajšej pomoci.

(2)

Článok 49 Zmluvy o Európskej únii stanovuje, že každý európsky štát, ktorý rešpektuje zásady slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv, základných slobôd a právneho štátu, môže požiadať o členstvo v Únii.

(3)

Žiadosť Tureckej republiky o členstvo v Európskej únii bola prijatá na zasadnutí Európskej rady v Helsinkách v roku 1999. Predvstupová pomoc Tureckej republike bola sprístupnená od roku 2002. Zasadnutie Európskej rady v Bruseli 16. a 17. decembra 2004 odporučilo, aby sa začali prístupové rokovania s Tureckom.

(4)

Európska rada na svojom zasadnutí v Santa Maria da Feira 20. júna 2000 zdôraznila, že krajiny západného Balkánu sú potenciálnymi kandidátmi na členstvo v Európskej únii.

(5)

Európska rada na svojom zasadnutí v Solúne 19. a 20. júna 2003 znovu upozornila na svoje závery zo zasadnutí v Kodani v decembri 2002 a Bruseli v marci 2003 a zdôraznila svoje odhodlanie plne a efektívne podporovať európsku perspektívu krajín západného Balkánu, pričom uviedla, že po splnení stanovených kritérií sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Európskej únie.

(6)

Zasadnutie Európskej rady v Solúne v roku 2003 tiež naznačilo, že proces stabilizácie a pridruženia vytvorí celkový rámec európskeho smerovania krajín západného Balkánu až do ich budúceho pristúpenia k EÚ.

(7)

Európsky parlament vo svojom uznesení k záverom zasadnutia Európskej rady v Solúne uznal, že každá z krajín západného Balkánu smeruje k pristúpeniu k EÚ, ale súčasne trval na tom, že každá krajina sa má posudzovať na základe svojich vlastných zásluh.

(8)

Všetky krajiny západného Balkánu sa môžu preto pokladať za potenciálne kandidátske krajiny, je však nutné jasne rozlišovať medzi kandidátskymi krajinami a potenciálnymi kandidátskymi krajinami.

(9)

Zasadnutie Európskej rady v Bruseli 17. a 18. júna 2004 odporučilo, aby sa začali prístupové rokovania s Chorvátskom.

(10)

Zasadnutie Európskej rady v Bruseli 15. a 16. decembra 2005 sa rozhodlo udeliť Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko postavenie kandidátskej krajiny.

(11)

Zasadnutie Európskej rady v Bruseli 16. a 17. decembra 2004 navyše odporučilo, aby Európska únia paralelne s rokovaniami o pridružení viedla intenzívny a kultúrny dialóg s každým kandidátskym štátom.

(12)

V záujme ucelenosti a súladu pomoci Spoločenstva by bolo potrebné poskytnúť pomoc kandidátskym krajinám, ako aj potenciálnym kandidátskym krajinám v kontexte uceleného rámca, pričom je potrebné využiť ponaučenia z predchádzajúcich predvstupových nástrojov, ako aj nariadenia Rady (ES) č. 2666/2000 z 5. decembra 2000 o pomoci Albánsku, Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Federatívnej republike Juhoslávii a bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko (3), a byť rovnako konzistentný s rozvojovou politikou Spoločenstva v súlade s článkom 181a Zmluvy o ES.

(13)

Pomoc pre kandidátske krajiny, ako aj pre potenciálne kandidátske krajiny by mala pokračovať s cieľom podporiť ich úsilie pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reformovaní verejnej správy, uskutočnení ekonomických reforiem, dodržiavaní ľudských práv, ako aj práv menšín, podpore rovnosti pohlaví, pri podpore rozvoja občianskej spoločnosti a podpore regionálnej spolupráce, ako aj pri zmierení a obnove, a prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a zníženiu chudoby v týchto krajinách, a preto by sa mala zamerať na podporu celého radu opatrení na budovanie inštitúcií.

(14)

Pomoc pre kandidátske krajiny by sa mala ďalej zamerať na prijatie a vykonávanie celého acquis communautaire, a najmä na prípravu kandidátskych krajín na vykonávanie poľnohospodárskej a kohéznej politiky Spoločenstva.

(15)

Pomoc pre potenciálne kandidátske krajiny môže zahŕňať určité zosúladenie s acquis communautaire, ako aj podporu investičných projektov so zameraním najmä na budovanie riadiacich kapacít v oblasti regionálneho rozvoja, ľudských zdrojov a rozvoja vidieka.

(16)

Pomoc by sa mala poskytovať na základe komplexnej viacročnej stratégie, ktorá odzrkadľuje priority procesu stabilizácie a pridruženia, ako aj strategické priority z prístupového procesu.

(17)

Komisia by mala predložiť svoje zámery pre finančné rozdelenie, ktoré sa navrhne na obdobie troch nadchádzajúcich rokov prostredníctvom viacročného orientačného finančného rámca, ako integrálnu súčasť svojho ročného finančného balíka na rozšírenie s cieľom pomôcť s finančnou stránkou tejto stratégie a bez toho, aby boli dotknuté výhradné práva rozpočtového orgánu.

(18)

Zložky prechodná pomoc a budovanie inštitúcií a cezhraničná spolupráca by mali byť dostupné pre všetky krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci, s cieľom pomôcť im v procese prechodu a aproximácie k EÚ, ako aj podporiť regionálnu spoluprácu medzi nimi.

(19)

Zložka regionálny rozvoj, zložka rozvoj ľudských zdrojov a zložka rozvoj vidieka by mali byť dostupné iba pre kandidátske krajiny oprávnené na decentralizované riadenie finančných prostriedkov s cieľom pomôcť im pripraviť sa na obdobie po pristúpení k EÚ, najmä na vykonávanie kohéznej politiky Spoločenstva a politiky Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka.

(20)

Potenciálne kandidátske krajiny a kandidátske krajiny, ktoré nie sú oprávnené na decentralizované riadenie finančných prostriedkov, by však mali mať v rámci zložky prechodná pomoc a zložky budovanie inštitúcií nárok na opatrenia a činnosti podobnej povahy, ako sú tie, ktoré budú k dispozícii v rámci zložky regionálny rozvoj, zložky rozvoj ľudských zdrojov a zložky rozvoj vidieka.

(21)

Pomoc by sa mala riadiť v súlade so zásadami vonkajšej pomoci, ktoré sú uvedené v nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4), pri využití štruktúr, ktoré sa osvedčili v predvstupovom procese, ako napr. decentralizované riadenie, twinning a TAIEX (odbor technickej pomoci a výmeny informácií), ale mala by zohľadňovať aj inovačné prístupy, ako napr. vykonávanie priamo členskými štátmi prostredníctvom spoločného riadenia v prípade cezhraničných programov na vonkajších hraniciach Európskej únie. V tomto kontexte by bol prospešný najmä prenos poznatkov a odborných znalostí týkajúcich sa vykonávania acquis communautaire z členských štátov s relevantnými skúsenosťami na príjemcov podľa tohto nariadenia.

(22)

Akcie potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sú opatrenia v oblasti riadenia týkajúce sa vykonávania programov s podstatnými dôsledkami pre rozpočet. Mali by sa preto prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5), predložením dokumentov o viacročnom orientačnom plánovaní riadiacemu výboru.

(23)

V súlade s rozhodnutím 1999/468/ES by sa mali riadiacemu výboru predložiť na horizontálnej báze a báze jednotlivých krajín tiež ročné alebo viacročné programy pre vykonávanie pomoci v rámci zložky prechodná pomoc, zložky budovanie inštitúcií a zložky cezhraničná spolupráca.

(24)

V súlade s rozhodnutím 1999/468/ES by sa mali riadiacemu výboru tiež predložiť viacročné programy pre vykonávanie zložky rozvoj regiónov, zložky rozvoj ľudských zdrojov a zložky rozvoj vidieka. Pretože tieto akcie budú úzko prepojené s postupmi štrukturálnych fondov a rozvoja vidieka, mali by sa tiež využiť, pokiaľ je to možné, existujúce výbory pre štrukturálne fondy a rozvoj vidieka.

(25)

V prípade, že Komisia vykonáva toto nariadenie prostredníctvom centralizovaného riadenia, mala by čo najviac dbať o ochranu finančného záujmu Spoločenstva, najmä uplatňovaním pravidiel a noriem acquis communautaire, a v prípade, že Komisia vykonáva toto nariadenie prostredníctvom iných foriem riadenia, finančné záujmy Spoločenstva by mali byť chránené prostredníctvom uzatvorenia vhodných dohôd, ktoré v tomto ohľade obsahujú dostatočné garancie.

(26)

Pravidlá stanovujúce oprávnenosť na účasť vo verejnom obstarávaní a grantových zmluvách, ako aj pravidlá týkajúce sa pôvodu dodávok by sa mali stanoviť v súlade so súčasným vývojom v Európskej únii, pokiaľ ide o uvoľňovanie podmienok poskytovania pomoci, ale mali by ponechať priestor na pružné reagovanie na nový vývoj v tejto oblasti.

(27)

V prípade, že krajina prijímajúca pomoc poruší zásady, na ktorých je založená Európska únia, alebo nedosiahne dostatočný pokrok, pokiaľ ide o kodanské kritériá a priority stanovené európskym partnerstvom alebo prístupovým partnerstvom, Rada musí mať možnosť na základe návrhu Komisie podniknúť nevyhnutné opatrenia a mali by sa zabezpečiť úplné a okamžité informácie pre Európsky parlament.

(28)

Ustanovenia by mali umožniť Rade, aby zmenila a doplnila toto nariadenie zjednodušeným postupom, pokiaľ ide o postavenie krajiny prijímajúcej pomoc ako je vymedzená v tomto nariadení.

(29)

Krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci na základe ďalších regionálnych nástrojov vonkajšej pomoci, by mali byť schopné zúčastňovať sa na základe reciprocity na činnostiach podľa tohto nariadenia v prípade, že to prináša pridanú hodnotu z dôvodu regionálneho, cezhraničného, nadnárodného alebo globálneho charakteru danej činnosti.

(30)

Keďže cieľ tohto nariadenia a to postupné zosúladenie prijímajúcich krajín s normami a politikami Európskej únie vrátane, ak je to vhodné, s acquis communautaire na účely členstva, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o ES. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(31)

Vzhľadom na to, že článok 181a zmluvy o ES ustanovuje, že opatrenia v oblasti hospodárskej, finančnej a technickej spolupráce s tretími krajinami sú doplnkové k tým, ktoré vykonávajú členské štáty, Komisia a členské štáty sa zaväzujú zabezpečiť koordináciu, ucelenosť a komplementárnosť svojej pomoci v súlade so stanovenými usmerneniami EÚ z roku 2001 pre posilnenie operačnej koordinácie v oblasti vonkajšej pomoci medzi Spoločenstvom a členskými štátmi najmä prostredníctvom pravidelných konzultácií a častými výmenami relevantných informácií v priebehu rôznych etáp cyklu pomoci.

(32)

Finančná referenčná suma v zmysle bodu 38 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (6) je začlenená do tohto nariadenia pre celé trvanie nástroja bez toho, aby sa tým ovplyvnili právomoci rozpočtového orgánu, ako ich vymedzuje zmluva o ES.

(33)

Ustanovenie nového systému predvstupovej pomoci Spoločenstva si vyžaduje zrušiť nariadenie Rady (EHS) č. 3906/89 z 18. decembra 1989 o hospodárskej pomoci Maďarskej republike a Poľskej ľudovej republike (7), nariadenie Komisie (ES) č. 2760/98 z 18. decembra 1998 o vykonávaní programu cezhraničnej spolupráce v rámci programu PHARE (8), nariadenie Rady (ES) č. 1266/1999 z 21. júna 1999 o koordinačnej pomoci kandidátskym krajinám v rámci predvstupovej stratégie (9), nariadenie Rady (ES) č. 1267/1999 z 21. júna 1999 o vytvorení nástroja štrukturálnych politík pre predvstupové obdobie (10), nariadenie Rady (ES) č. 1268/1999 z 21. júna 1999 o podpore Spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období (11), nariadenie Rady (ES) č. 555/2000 z 13. marca 2000 o vykonávaní činností v rámci predvstupovej stratégie pre Cyperskú republiku a Maltskú republiku (12), nariadenie Rady (ES) č. 2500/2001 zo 17. decembra 2001 o predvstupovej finančnej pomoci pre Turecko (13) a nariadenie (ES) č. 2112/2005 z 21. novembra 2005 o prístupe k vonkajšej pomoci Spoločenstva. Rovnako by sa týmto nariadením malo nahradiť nariadenie Rady (ES) č. 2666/2000, ktorého účinnosť sa končí 31. decembra 2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Príjemcovia pomoci a celkový cieľ

Na účely získania členstva Spoločenstvo poskytuje pomoc krajinám uvedeným v prílohách I a II pri postupnom zosúladení noriem a politík s normami a politikami Európskej únie vrátane, ak je to vhodné, s acquis communautaire.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   V krajinách prijímajúcich pomoc uvedených v prílohe I a II sa v prípade potreby pomoc použije na podporu týchto oblastí:

a)

posilnenie demokratických inštitúcií a právneho štátu vrátane vynútiteľnosti práva;

b)

podpora a ochrana ľudských práv a základných slobôd a zvýšené rešpektovanie práv menšín, podpora rovnosti pohlaví a nediskriminácie;

c)

reforma verejnej správy vrátane zriadenia systému umožňujúceho decentralizáciu riadenia pomoci pre krajinu prijímajúcu pomoc v súlade s pravidlami stanovenými nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002;

d)

ekonomická reforma;

e)

rozvoj občianskej spoločnosti;

f)

sociálne začlenenie;

g)

zmierenie, opatrenia na budovanie dôvery a obnova;

h)

regionálna a cezhraničná spolupráca.

2.   V prípade krajín uvedených v prílohe I sa pomoc použije aj na podporu týchto oblastí:

a)

prijatie a vykonávanie acquis communautaire;

b)

podpora tvorby politiky, ako aj príprava na vykonávanie a riadenie spoločnej poľnohospodárskej a kohéznej politiky Spoločenstva.

3.   V prípade krajín uvedených v prílohe II sa pomoc použije aj na podporu týchto oblastí:

a)

postupné zosúladenie s acquis communautaire;

b)

sociálny, hospodársky a územný rozvoj vrátane, okrem iného, infraštruktúry a činností súvisiacich s investíciami, najmä v oblasti rozvoja regiónov, ľudských zdrojov a rozvoja vidieka.

Článok 3

Zložky

1.   Pomoc sa programuje a vykonáva podľa týchto zložiek:

a)

prechodná pomoc a budovanie inštitúcií;

b)

cezhraničná spolupráca;

c)

regionálny rozvoj;

d)

rozvoj ľudských zdrojov;

e)

rozvoj vidieka.

2.   Komisia zabezpečuje koordináciu a súlad medzi pomocou poskytovanou v rámci rôznych zložiek.

3.   Komisia prijme pravidlá pre vykonávanie tohto nariadenia v súlade s postupom stanoveným v článkoch 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES. Na tento účel Komisii pomáha výbor IPA uvedený v článku 14 ods. 1.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

Článok 4

Politický rámec pomoci

Pomoc podľa tohto nariadenia sa poskytuje v súlade so všeobecným politickým rámcom pre predvstupové obdobie definovaným európskym partnerstvom a prístupovým partnerstvom s náležitým ohľadom na správy a strategický dokument obsiahnutý v ročnom balíku Komisie pre rozšírenie.

Článok 5

Informácie o navrhovanom orientačnom finančnom rozdelení

1.   Komisia na účely podpory strategického plánovania ustanoveného v článku 6 predkladá každoročne Európskemu parlamentu a Rade svoje zámery pre finančné rozdelenie, ktoré sa navrhuje na tri nadchádzajúce roky vo forme viacročného orientačného finančného rámca pri zohľadnení finančného výhľadu, ako aj európskeho partnerstva, prístupového partnerstva, správ a strategického dokumentu.

2.   Tento viacročný orientačný finančný rámec predstavuje zámery Komisie pre rozdelenie prostriedkov rozčlenené podľa zložky, krajiny a činnosti vzťahujúcej sa na viac krajín. Tento rámec sa vypracuje na základe súboru objektívnych a transparentných kritérií vrátane hodnotenia potrieb, absorpčnej kapacity, zohľadnenia podmieneností a riadiacej kapacity. Náležitá pozornosť sa tiež venuje všetkým výnimočným opatreniam pomoci alebo dočasným programom odozvy, ktoré boli prijaté na základe nariadenia, ktorým sa ustanovuje nástroj stability.

3.   Viacročný orientačný finančný rámec sa začlení do ročného balíka Komisie pre rozšírenie pri zachovaní trojročného plánovacieho horizontu.

Článok 6

Plánovanie pomoci

1.   Pomoc podľa tohto nariadenia sa poskytuje na základe dokumentov o viacročnom orientačnom plánovaní, ktoré vypracovala krajina v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi, tak, aby podporovali národné stratégie a zabezpečili účasť a zapojenie dotknutej krajiny. V prípade potreby sa zapojí občianska spoločnosť a ostatné zúčastnené strany. Zohľadnia sa aj ostatné programy pomoci.

2.   V prípade krajín uvedených v prílohe I sa pomoc zakladá najmä na prístupových partnerstvách. Pomoc sa vzťahuje na priority a celkovú stratégiu vyplývajúcu z pravidelnej analýzy situácie v každej krajine, na ktoré sa príprava na pristúpenie musí koncentrovať. Pomoc sa plánuje so zreteľom na kritériá definované zasadnutím Európskej rady v Kodani v júni 1993 a pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti prijímania a vykonávania acquis communautaire, ako aj regionálnej spolupráce.

3.   V prípade krajín uvedených v prílohe II sa pomoc zakladá najmä na európskych partnerstvách. Pomoc sa vzťahuje na priority a celkovú stratégiu vyplývajúcu z pravidelnej analýzy situácie v každej krajine, na ktoré sa musí príprava na pristúpenie koncentrovať. Pomoc sa plánuje so zreteľom na kritériá definované zasadnutím Európskej rady v Kodani z júna 1993 a pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti vykonávania dohôd o stabilizácii a pridružení, vrátane regionálnej spolupráce.

4.   Dokumenty o viacročnom orientačnom plánovaní uvádzajú orientačné rozdelenie prostriedkov na hlavné priority v rámci každej zložky pri zohľadnení orientačného rozpisu podľa jednotlivých krajín a položiek navrhovaného vo viacročnom orientačnom finančnom rámci. V prípade potreby stanovujú tiež všetky prostriedky pre viacnárodné programy a horizontálne iniciatívy.

5.   Dokumenty o viacročnom orientačnom plánovaní sa vypracovávajú v súlade s trojročným výhľadom. Raz ročne sa preskúmajú.

6.   Komisia prijme dokumenty o viacročnom orientačnom plánovaní a ich každoročnom preskúmaní v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 písm. a).

Článok 7

Program

1.   Pomoc podľa tohto nariadenia sa poskytuje prostredníctvom viacročných alebo ročných programov zostavených podľa jednotlivých krajín a zložiek alebo v prípade potreby podľa skupiny krajín alebo tém v súlade s prioritami definovanými v dokumentoch o viacročnom orientačnom plánovaní.

2.   Programy určia sledované ciele, oblasti intervencie, očakávané výsledky, postupy riadenia a celkovú sumu plánovaných finančných prostriedkov. Obsahujú súhrnný opis druhov operácií, ktoré sa majú financovať, približný údaj o sumách vyčlenených na každý druh operácie a orientačný časový harmonogram vykonávania. Podľa potreby obsahujú výsledky skúseností z predchádzajúcej poskytnutej pomoci. Ciele sú špecifické, relevantné a merateľné a majú časovo vymedzené referenčné hodnoty.

3.   Komisia prijme viacročné a ročné programy a akékoľvek ich preskúmania v súlade s postupmi ustanovenými v článku 14 ods. 2.

HLAVA II

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA OSOBITNÝCH ZLOŽIEK

Článok 8

Zložka prechodná pomoc a budovanie inštitúcií

1.   Zložka prechodná pomoc a budovanie inštitúcií pomôže krajinám uvedeným v prílohách I a II dosiahnuť ciele stanovené v článku 2.

2.   Môže sa okrem iného použiť na financovanie budovania kapacít a inštitúcií, ako aj na investovanie, pokiaľ sa naň nevzťahujú články 9 až 12.

3.   Pomoc v rámci tejto zložky môže podporovať aj účasť krajín uvedených v prílohách I a II na programoch a v agentúrach Spoločenstva. Okrem toho sa pomoc môže poskytnúť na regionálne a horizontálne programy.

Článok 9

Zložka cezhraničná spolupráca

1.   Zložka cezhraničná spolupráca môže podporovať krajiny uvedené v prílohách I a II pri cezhraničnej a prípadne nadnárodnej a medziregionálnej spolupráci medzi týmito krajinami a medzi nimi a členskými štátmi Európskej únie.

2.   Cieľom takejto spolupráce je podpora dobrých susedských vzťahov, podpora stability, bezpečnosti a prosperity v spoločnom záujme všetkých dotknutých krajín a podpora ich harmonického, vyváženého a trvalo udržateľného rozvoja.

3.   Pravidlá, ktorými sa riadia finančné príspevky Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, a pravidlá v tomto nariadení zodpovedajú v prípade cezhraničnej spolupráce s členskými štátmi príslušným ustanoveniam článku 21 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, Európskom sociálnom fonde a o Kohéznom fonde (14).

4.   Spolupráca sa bude koordinovať s ostatnými nástrojmi Spoločenstva pre cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. V prípade cezhraničnej spolupráce s členskými štátmi sa táto zložka vzťahuje na regióny na oboch stranách príslušnej hranice alebo hraníc, pozemných aj morských.

5.   V rámci cieľov tohto článku sa táto zložka môže okrem iného použiť na financovanie budovania kapacít a inštitúcií, ako aj investovanie.

Článok 10

Zložka regionálny rozvoj

1.   Zložka regionálny rozvoj podporuje krajiny uvedené v prílohe I pri tvorbe politiky, ako aj pri príprave na vykonávanie a riadenie kohéznej politiky Spoločenstva, najmä pri ich príprave na Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond.

2.   Môže prispievať hlavne na financovanie takých druhov činností, ktoré sú ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde pre regionálny rozvoj (15) a nariadení Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (16).

Článok 11

Zložka rozvoj ľudských zdrojov

1.   Zložka rozvoj ľudských zdrojov podporuje krajiny uvedené v prílohe I pri tvorbe politiky, ako aj pri príprave na vykonávanie a riadenie kohéznej politiky Spoločenstva, najmä pri ich príprave na Európsky sociálny fond.

2.   Môže prispievať hlavne na financovanie takých druhov činností, ktoré sú ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde (17).

Článok 12

Zložka rozvoj vidieka

1.   Zložka rozvoj vidieka podporuje krajiny uvedené v prílohe I pri tvorbe politiky, ako aj pri príprave na vykonávanie a riadenie spoločnej poľnohospodárskej politiky Spoločenstva. Prispieva najmä k trvalo udržateľnému prispôsobovaniu poľnohospodárskeho sektora a vidieckych oblastí a k príprave kandidátskych krajín na vykonávanie acquis communautaire, pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku a súvisiace politiky.

2.   Môže prispievať hlavne na financovanie takých druhov činností, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (18).

HLAVA III

RIADENIE A VYKONÁVANIE

Článok 13

Riadenie pomoci, predkladanie správ

1.   Za vykonávanie tohto nariadenia je zodpovedná Komisia, pričom koná v súlade s postupom uvedeným v článku 14 a vykonávacími právomocami uvedenými v článku 3 ods. 3.

2.   Činnosti podľa tohto nariadenia sa riadia, monitorujú, hodnotia a podávajú sa o nich správy v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002. Financovanie zo Spoločenstva sa môže uskutočňovať najmä vo forme dohôd o financovaní medzi Komisiou a krajinou prijímajúcou pomoc, zákaziek vo verejnom obstarávaní alebo grantových dohôd s národnými alebo medzinárodnými orgánmi verejného sektora, alebo fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie činnosti, alebo vo forme pracovných zmlúv. V prípade cezhraničných programov s členskými štátmi podľa článku 9 tohto nariadenia sa vykonávanie úloh môže delegovať na členské štáty, pričom v takom prípade sa programy vykonávajú prostredníctvom spoločného riadenia v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002. V prípade spoločného riadenia riadiaci orgán koná v súlade so zásadami a pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 1083/2006.

3.   Komisia môže tiež prijímať a riadiť prostriedky od iných darcov, ktoré sú priradeným príjmom v súlade s článkom 18 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, na účely vykonávania činností s týmito darcami.

4.   Komisia môže v plne opodstatnených prípadoch v súlade s článkom 54 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 rozhodnúť o zverení úloh verejného orgánu, najmä úloh súvisiacich s plnením rozpočtu, orgánom uvedeným v článku 54 ods. 2 uvedeného nariadenia. Orgány uvedené v článku 54 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia možno poveriť úlohami verejného orgánu, ak majú uznávané medzinárodné postavenie, vyhovujú medzinárodne uznaným systémom riadenia a kontroly a sú pod dohľadom verejného orgánu.

5.   Rozpočtové záväzky na činnosti, ktoré prekračujú viac ako jeden finančný rok, možno rozpísať do ročných splátok na niekoľko rokov.

6.   Komisia každoročne zasiela Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní pomoci Spoločenstva podľa tohto nariadenia. Táto správa obsahuje informácie o činnostiach financovaných počas roka a o zisteniach monitorovania a uvedie vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých pri vykonávaní pomoci.

Článok 14

Výbory

1.   Zriadi sa výbor nástroja predvstupovej pomoci (IPA), ktorý pozostáva zo zástupcov členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie. Pomáha Komisii najmä pri jej úlohe zabezpečovať koordináciu a súlad medzi pomocou poskytovanou v rámci rôznych zložiek, ako to vyžaduje článok 3 ods. 2.

Výbor IPA prijme svoj rokovací poriadok.

2.

a)

Komisia v súlade s postupom stanoveným v článkoch 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES prijme dokumenty o viacročnom orientačnom plánovaní a ich ročné preskúmania uvedené v článku 6 tohto nariadenia a programy týkajúce sa pomoci, ktorá sa má poskytovať podľa článkov 8 a 9 tohto nariadenia. Na tento účel Komisii pomáha výbor IPA.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

b)

Komisia v súlade s postupom stanoveným v článkoch 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES prijme programy týkajúce sa pomoci, ktorá sa má poskytovať podľa článku 10 tohto nariadenia. Na tento účel Komisii pomáha Výbor pre koordináciu fondov uvedený v článku 103 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

c)

Komisia po porade s Komisiou ustanovenou v článku 147 Zmluvy o ES prijme v súlade s postupom stanoveným v článkoch 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES programy týkajúce sa pomoci, ktorá sa má poskytovať podľa článku 11 tohto nariadenia. Na tento účel Komisii pomáha Výbor pre koordináciu fondov uvedený v článku 103 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

d)

Komisia v súlade s postupom stanoveným v článkoch 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES prijme programy týkajúce sa pomoci, ktorá sa má poskytovať podľa článku 12 tohto nariadenia. Na tento účel Komisii pomáha výbor pre rozvoj vidieka ustanovený článkom 90 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Komisia v súlade s postupom stanoveným odsekom 2 písm. a) tohto článku prijme finančné rozhodnutia, na ktoré sa nevzťahujú viacročné a ročné programy.

4.   Komisia prijme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k viacročným a ročným programom a rozhodnutia uvedené v odseku 3, ak neobsahujú podstatné zmeny v charaktere pôvodných programov a činností a, pokiaľ ide o finančný prvok, ak nepresahujú 20 % celkovej sumy pridelenej na daný program alebo činnosť pri dodržaní limitu 4 miliónov EUR. Výbor, ktorý vydal stanovisko k pôvodnému programu alebo činnosti, je informovaný o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich rozhodnutiach.

5.   Pozorovateľ z Európskej investičnej banky sa zúčastňuje na rokovaniach výborov, pokiaľ ide otázky týkajúce sa banky.

Článok 15

Druhy pomoci

1.   Pomoc podľa tohto nariadenia môže okrem iného financovať investície, zákazky vo verejnom obstarávaní, granty vrátane dotácií úrokových sadzieb, špeciálnych pôžičiek, záruk na pôžičky a finančnej pomoci, rozpočtovú podporu a iné osobitné formy rozpočtovej pomoci a príspevok do kapitálu medzinárodných finančných inštitúcií alebo regionálnych rozvojových bánk v takej miere, aby finančné riziko Spoločenstva bolo obmedzené na sumu týchto finančných prostriedkov. Rozpočtová podpora je výnimočná, s presnými cieľmi a súvisiacimi referenčnými ukazovateľmi a závislá od toho, či je správa verejných financií krajiny prijímajúcej pomoc dostatočne transparentná, spoľahlivá a efektívna, a od toho, či boli zavedené dobre definované sektorové alebo makroekonomické politiky v zásade schválené medzinárodnými finančnými inštitúciami. Vyplatenie rozpočtovej pomoci je podmienené uspokojivým pokrokom pri dosahovaní cieľov z hľadiska dosahu a výsledkov.

2.   Pomoc sa môže vykonávať prostredníctvom opatrení administratívnej spolupráce, ktoré zahŕňajú expertov z verejného sektora vyslaných z členských štátov. Takéto projekty sa realizujú podľa vykonávacích pravidiel stanovených Komisiou.

3.   Pomoc sa môže tiež použiť na krytie nákladov, vrátane administratívnych nákladov, účasti Spoločenstva v medzinárodných misiách, iniciatívach alebo organizáciách, ktoré sú aktívne v záujme krajiny prijímajúcej pomoc.

4.   Financovanie Spoločenstva sa v zásade nepoužije na platenie daní, ciel alebo iných poplatkov v krajinách prijímajúcich pomoc uvedených v prílohe I a II.

Článok 16

Podporné opatrenia

Pomoc sa môže použiť aj na pokrytie nákladov činností, ktoré sú spojené s prípravou, ďalším sledovaním, kontrolou, auditom a hodnotením, ktoré sú priamo potrebné na riadenie programu a dosiahnutie jeho cieľov, najmä štúdie, stretnutia, informácie a publicita, výdavky spojené s informačnými sieťami zameranými na výmenu informácií, ako aj akékoľvek ďalšie výdavky na administratívnu a technickú pomoc, ktoré môže Komisia využiť na riadenie programu. Taktiež pokrýva náklady na administratívnu podporu na účely decentralizovaného riadenia programu v delegáciách Komisie v tretích krajinách.

Článok 17

Vykonávanie pomoci

1.   Komisia a krajiny prijímajúce pomoc uzatvárajú rámcové dohody o vykonávaní pomoci.

2.   Doplňujúce dohody o vykonávaní pomoci sa uzatvárajú medzi Komisiou a krajinou prijímajúcou pomoc alebo prípadne medzi jej vykonávajúcimi orgánmi.

Článok 18

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva

1.   Všetky dohody vyplývajúce z tohto nariadenia obsahujú ustanovenia, ktoré zabezpečujú ochranu finančného záujmu Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o podvody, korupciu a iné nezrovnalosti v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskeho spoločenstva (19), nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou na účely ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (20) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (21).

2.   Dohody výslovne zverujú Komisii a Dvoru audítorov právomoc vykonať audit na základe dokumentov a na mieste u všetkých dodávateľov a subdodávateľov, ktorí získali finančné prostriedky zo Spoločenstva. Tieto dohody tiež výslovne oprávňujú Komisiu vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste, ako stanovuje nariadenie (ES, Euratom) č. 2185/96.

3.   Všetky zmluvy vyplývajúce z vykonávania pomoci zabezpečia práva Komisie a Dvora audítorov počas vykonávania a po vykonaní zmlúv tak, ako stanovuje odsek 2 tohto článku.

Článok 19

Pravidlá účasti a pôvodu, oprávnenosť získať granty

1.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo v rámci grantových schém financovaných podľa tohto nariadenia je otvorená pre všetky fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi niektorého z členských štátov, oprávnenej krajiny podľa tohto nariadenia, oprávnenej krajiny nástroja európskeho susedstva a partnerstva alebo členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a pre všetky právnické osoby, ktoré sú v takomto štáte alebo krajine založené.

2.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo v rámci grantových schém financovaných podľa tohto nariadenia je otvorená pre všetky fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi krajiny, ktorá sa neuvádza v odseku 1, a pre všetky právnické osoby, ktoré sú v takomto štáte alebo krajine založené, ak sa zaviedol recipročný prístup k ich vonkajšej pomoci.

Recipročný prístup k vonkajšej pomoci Spoločenstva sa stanoví prostredníctvom osobitného rozhodnutia týkajúceho sa danej krajiny alebo daného regionálneho zoskupenia krajín. Takéto rozhodnutie Komisia prijme v súlade s postupom ustanoveným v článku 14 ods. 2 písm. a), pričom musí ostať v platnosti najmenej jeden rok.

Udeľovanie recipročného prístupu k vonkajšej pomoci Spoločenstva je založené na porovnávaní medzi Spoločenstvom a inými darcami a uskutočňuje sa na odvetvovej alebo celoštátnej úrovni bez ohľadu na to, či ide o darcu alebo prijímateľa. Rozhodnutie o udelení takejto reciprocity darcovskej krajine sa zakladá na transparentnosti, konzistentnosti a proporcionalite pomoci poskytnutej týmto darcom vrátane jej kvalitatívnej a kvantitatívnej povahy. S krajinami, ktoré prijímajú pomoc sa počas postupu uvedeného v tomto odseku vedú konzultácie.

3.   Účasť na zadávaní zákaziek v rámci verejného obstarávania alebo zmluvách o grante financovaných podľa tohto nariadenia je otvorená pre medzinárodné organizácie.

4.   Odborníci navrhnutí v súvislosti s postupmi zadávania zákaziek nemusia spĺňať podmienku štátnej príslušnosti uvedenú v odsekoch 1 a 2.

5.   Všetky dodávky a materiály nakúpené podľa zmluvy financovanej podľa tohto nariadenia musia pochádzať zo Spoločenstva alebo z krajiny, ktorá je oprávnená podľa odsekov 1 a 2. Na účely tohto nariadenia je pojem „pôvod“ vymedzený v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa pravidiel pôvodu na colné účely.

6.   Komisia môže v riadne opodstatnených výnimočných prípadoch povoliť účasť fyzických osôb, ktoré sú štátnymi príslušníkmi krajín neuvedených v odsekoch 1 a 2, a právnických osôb, ktoré sú v takýchto krajinách založené, alebo nákup dodávok a materiálov, ktorých pôvod sa líši od vymedzenia v odseku 5. Výnimky sa môžu odôvodniť na základe nedostupnosti výrobkov či služieb na trhoch v dotknutých krajinách, z dôvodov mimoriadnej naliehavosti alebo ak by pravidlá oprávnenosti znemožňovali realizáciu projektu, programu či činnosti alebo by ich značným spôsobom sťažili.

7.   V súlade s článkom 114 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 môžu granty získať fyzické osoby.

8.   Ak sa financovanie Spoločenstvom vzťahuje na činnosti vykonávané prostredníctvom medzinárodnej organizácie, je účasť na príslušných zmluvných postupoch otvorená pre všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené podľa odsekov 1 a 2, ako aj pre všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené v súlade s pravidlami tejto organizácie, pričom je potrebné zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými darcami. Rovnaké pravidlá sa uplatňujú pri dodávkach, materiáloch a odborníkoch.

Ak sa financovanie Spoločenstvom vzťahuje na činnosti spolufinancované členským štátom, treťou krajinou (pričom podlieha reciprocite podľa odseku 2) alebo regionálnou organizáciou, je účasť na príslušných zmluvných postupoch otvorená pre všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené podľa odsekov 1, 2 a 3, ako aj pre všetky fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené v súlade s pravidlami tohto členského štátu, tretej krajiny alebo regionálnej organizácie. Rovnaké pravidlá sa uplatňujú pri dodávkach, materiáloch a odborníkoch.

Článok 20

Súlad, kompatibilita a koordinácia

1.   Programy a projekty financované podľa tohto nariadenia sú v súlade s politikami EÚ. Dodržiavajú dohody uzatvorené medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a krajinami prijímajúcimi pomoc a rešpektujú záväzky podľa multilaterálnych dohôd, ktorých sú zmluvnými stranami.

2.   Komisia a členské štáty zabezpečia súlad medzi pomocou Spoločenstva poskytovanou podľa tohto nariadenia a finančnou pomocou poskytovanou Spoločenstvom a členskými štátmi prostredníctvom ostatných vnútorných a vonkajších finančných nástrojov a Európskou investičnou bankou.

3.   Komisia a členské štáty zabezpečia koordináciu svojich príslušných programov pomoci s cieľom zvýšiť účinnosť a efektívnosť pri poskytovaní pomoci v súlade so stanovenými usmerneniami pre posilnenie operačnej koordinácie v oblasti vonkajšej pomoci a pre zosúladenie politík a postupov. Koordinácia zahŕňa pravidelné konzultácie a časté výmeny relevantných informácií počas rôznych etáp cyklu pomoci, najmä na úrovni vykonávania, a predstavuje kľúčový krok v procesoch programovania členských štátov a Spoločenstva.

4.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie riadnej koordinácie, zosúladenia a spolupráce s multilaterálnymi a regionálnymi organizáciami a subjektmi, ako napr. medzinárodnými finančnými inštitúciami, agentúrami Organizácie Spojených národov, fondmi a programami a darcami mimo EÚ.

Článok 21

Pozastavenie pomoci

1.   Rešpektovanie zásad demokracie, právneho štátu, ľudských práv a práv menšín a základných slobôd je základným prvkom uplatňovania tohto nariadenia a poskytovania pomoci podľa tohto nariadenia. Pomoc Spoločenstva pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko, Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Čiernu Horu a Srbsko vrátane Kosova tiež podlieha podmienkam, ktoré sú definované Radou v jej záveroch zo zasadnutia z 29. apríla 1997, najmä pokiaľ ide o záväzok príjemcov pomoci vykonávať demokratické, ekonomické a inštitucionálne reformy.

2.   V prípade, že krajina prijímajúca pomoc nerešpektuje tieto zásady alebo záväzky obsiahnuté v príslušnom partnerstve s EÚ, alebo ak pokrok pri plnení prístupových kritérií nie je dostatočný, môže Rada kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie podniknúť potrebné kroky v súvislosti s akoukoľvek pomocou poskytnutou podľa tohto nariadenia. Európsky parlament je plne a bezodkladne informovaný o akomkoľvek rozhodnutí, ktoré sa prijme v tejto súvislosti.

Článok 22

Hodnotenie

Komisia pravidelne hodnotí výsledky a účinnosť politík a programov a efektívnosť programovania s cieľom zistiť, či sa dosiahli ciele, a aby mohla formulovať svoje odporúčania s cieľom zlepšiť budúce operácie. Komisia zasiela príslušné hodnotiace správy na diskusiu výborom uvedeným v článku 14. Tieto výsledky sú spätnou väzbou pre formu programu a rozdelenie zdrojov.

HLAVA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Štatút krajiny prijímajúcej pomoc

Ak krajina uvedená v prílohe II získa štatút kandidátskej krajiny na pristúpenie k EÚ, Rada uznášajúc sa kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie presunie uvedenú krajinu z prílohy II do prílohy I.

Článok 24

Ustanovenie o vzájomnom vzťahu medzi nástrojmi

V záujme zabezpečenia súladu a účinnosti pomoci Spoločenstva môže Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 písm. a) rozhodnúť, že ďalšie tretie krajiny, územia alebo regióny môžu využívať činnosti podľa tohto nariadenia, ak má daný projekt alebo program regionálny, cezhraničný, nadnárodný alebo globálny charakter. Komisia sa pri tom snaží vyhnúť duplicite, pokiaľ ide o iné nástroje vonkajšej finančnej pomoci.

Článok 25

Prechodné ustanovenia

1.   Nariadenia (EHS) č. 3906/89, (ES) č. 2760/98, (ES) č. 1266/1999, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999, (ES) č. 555/2000, (ES) č. 2500/2001, (ES) č. 2112/2005 sa zrušujú s účinkom od 1. januára 2007.

Tieto nariadenia, ako aj nariadenie (ES) č. 2666/2000 sa naďalej uplatňujú na právne akty a záväzky, ktorými sa vykonávajú rozpočtové roky, ktoré predchádzajú roku 2007, a na vykonávanie článku 31 Aktu o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (22).

2.   Ak by boli potrebné osobitné opatrenia na podporu prechodu zo systému ustanoveného nariadeniami (EHS) č. 3906/89, (ES) č. 2760/98, (ES) č. 1266/1999, (ES) č. 1267/1999, (ES) č. 1268/1999, (ES) č. 555/2000, (ES) č. 2666/2000 alebo (ES) č. 2500/2001 na systém ustanovený týmto nariadením, Komisia prijme takéto opatrenia v súlade s postupmi ustanovenými v článku 14 tohto nariadenia.

Článok 26

Finančná referenčná suma

Referenčná finančná suma na vykonávania tohto nariadenia v období 2007 – 2013 je 11 468 miliónov EUR. Každoročné prídely finančných prostriedkov schvaľuje rozpočtový orgán v rámci obmedzení finančného rámca.

Článok 27

Preskúmanie

Komisia predloží do 31. decembra 2010 Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o vykonávaní tohto nariadenia v prvých troch rokoch, v prípade potreby s legislatívnym návrhom, ktorým sa zavádzajú potrebné úpravy tohto nariadenia.

Článok 28

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júla 2006

Za Radu

predseda

E. TUOMIOJA


(1)  Stanovisko z 6. júla 2006 ) Ešte neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. EÚ C 231, 20.9.2005, s. 67.

(3)  Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2205 (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 23).

(4)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2257/2004 (Ú. v. EÚ L 389, 31.12.2004, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 345, 19.12.1998, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1045/2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 78).

(9)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 68.

(10)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 73. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2005.

(11)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2005.

(12)  Ú. v. ES L 68, 16.3.2000, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 769/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 1).

(13)  Ú. v. ES L 342, 27.12.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2005.

(14)  Pozri s. 25 tohto úradného vestníka.

(15)  Pozri s. 1 tohto úradného vestníka.

(16)  Pozri s. 79 tohto úradného vestníka.

(17)  Pozri s. 12 tohto úradného vestníka.

(18)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(19)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(21)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(22)  Ú. v. ES L 157, 21.6.2005, s. 203.


PRÍLOHA I

Chorvátsko

Turecko

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko


PRÍLOHA II

Albánsko

Bosna a Hercegovina

Čierna Hora

Srbsko vrátane Kosova (1)


(1)  Ako vymedzuje rezolúcia BR OSN č. 1244.


Top