EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21990A1026(01)

Acord-cadru de cooperare comercială și economică între Comunitatea Economică Europeană și Republica Argentina

OJ L 295, 26.10.1990, p. 67–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 016 P. 109 - OP_DATPRO
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 016 P. 109 - OP_DATPRO
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 166 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 006 P. 108 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 006 P. 108 - 114
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 042 P. 31 - 37

In force

11/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

108


21990A1026(01)


L 295/67

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD-CADRU

de cooperare comercială și economică între Comunitatea Economică Europeană și Republica Argentina

COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ,

denumită în continuare „Comunitatea”, pe de o parte, și

GUVERNUL REPUBLICII ARGENTINA,

denumită în continuare „Argentina”, pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE importanța legăturilor tradiționale de prietenie dintre Argentina și statele membre ale Comunității;

AVÂND ÎN VEDERE că atât Comunitatea, cât și Argentina doresc să stabilească o legătură directă pentru a păstra, completa și extinde relațiile existente dintre Argentina și Comunitate;

AVÂND ÎN VEDERE că Argentina, ca urmare a evenimentelor politice recente, dorește să stabilizeze și să consolideze democrația și să promoveze progresul economic și social;

RECUNOSCÂND că, în acest sens, Argentina depune eforturi considerabile pentru restructurarea economiei sale;

AVÂND ÎN VEDERE că Argentina s-a angajat într-un proces de integrare regională cu țările din America Latină, proces menit să faciliteze progresul, reforma economică și stabilitatea politică;

CONȘTIENTE că în Argentina există profunde dezechilibre regionale, că regiunile în cel mai grav declin sunt, în principal, regiunile frontaliere și că această situație complică procesul de integrare cu țările învecinate menționate mai sus;

LUÂND ACT de faptul că Argentina se bucură de relații economice și comerciale normale cu toate statele membre ale Comunității;

DORIND să creeze condiții favorabile pentru dezvoltarea armonioasă și diversificarea schimburilor comerciale, precum și pentru promovarea cooperării comerciale și economice bazate pe egalitate, nediscriminare, avantaje comune și reciprocitate;

CONSIDERÂND că relațiile comerciale și economice dintre Comunitate și Argentina ar trebui să primească un nou stimul prin consolidarea aspectelor acestora referitoare la cooperare;

RECUNOSCÂND că atât Comunitatea, cât și Argentina doresc să stabilească relații contractuale menite să încurajeze comerțul și cooperarea economică, relații care ulterior ar putea fi dezvoltate mai mult și luând în considerare posibilitățile deschise prin instituirea pieței unice în anii 1990;

CONVINSE că această cooperare trebuie aplicată într-un mod evolutiv și pragmatic, în spiritul bunăvoinței, în funcție de dezvoltarea politicilor celor două părți,

PENTRU COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ:

Dl Gerard COLLINS,

Ministrul Afacerilor Externe al Irlandei,

Președinte în exercițiu al Consiliului Comunităților Europene;

Dl Abel MATUTES,

Membru al Comisiei Comunităților Europene;

PENTRU GUVERNUL REPUBLICII ARGENTINA:

Dl Domingo Felipe CAVALLO,

Ministrul Relațiilor Externe și al Cultelor,

AU CONVEN CELE CE URMEAZĂ:

Articolul 1

Baza democratică pentru cooperare

(1)   Relațiile de cooperare dintre Comunitate și Argentina, ca și prezentul acord în ansamblul său, se bazează pe respectul față de principiile democratice și drepturile omului care inspiră politicile interne și externe ale Comunității și Argentinei.

(2)   Consolidarea democrației și integrarea regională constituie principiile fundamentale ale prezentului acord și reprezintă o preocupare pe care ambele părți o împărtășesc. Aplicarea prezen tului acord este asigurată de încurajarea dezvoltării economice și sociale prin cooperarea comercială, economică, agricolă, industrială și tehnologică.

Articolul 2

Tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate

(1)   Părțile contractante își acordă reciproc tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate în relațiile lor comerciale în conformitate cu dispozițiile din Acordul General pentru Tarife și Comerț.

(2)   Părțile contractante se angajează să ia în considerare posibilitatea acordării, în conformitate cu legislația fiecăreia, de scutiri de drepturi, taxe și alte impuneri pentru mărfurile depozitate temporar pe teritoriile lor în vederea reexportării, fie în aceeași stare, fie după perfecționarea activă.

Articolul 3

Cooperarea comercială

(1)   Părțile contractante își iau angajamentul de a promova dezvoltarea și diversificarea schimburilor lor comerciale la cel mai înalt nivel posibil, în măsura în care situația economică a fiecăreia dintre ele le permite.

(2)   În acest scop, părțile contractante convin să analizeze modalitățile și mijloacele de eliminare a barierelor din calea comerțului, în special barierele netarifare și cvasitarifare, luând în considerare activitățile desfășurate de organizațiile internaționale în acest domeniu.

(3)   Părțile contractante iau măsurile necesare, în conformitate cu legislația fiecăreia și în funcție de nivelul de dezvoltare respectiv, pentru a desfășura o politică ale căror obiective sunt următoarele:

(a)

acordarea reciprocă a celor mai importante facilități pentru tranzacțiile comerciale de interes pentru fiecare parte;

(b)

cooperarea la nivel bilateral și multilateral pentru soluționarea problemelor comerciale de interes comun, inclusiv a problemelor legate de produsele de bază, produsele agricole, produsele semifabricate sau finite;

(c)

luarea în considerare a nevoilor și intereselor fiecăreia dintre ele în ceea ce privește atât accesul la resurse și prelucrarea ulterioară a acestora, cât și accesul la piață pentru produsele părților contractante;

(d)

apropierea operatorilor economici din cele două regiuni în scopul diversificării și extinderii fluxurilor comerciale existente;

(e)

analizarea și recomandarea măsurilor de promovare comercială care ar putea încuraja expansiunea importurilor și exporturilor.

Articolul 4

Cooperarea economică

(1)   Părțile contractante, având în vedere interesele lor comune și obiectivele lor economice pe termen lung, încurajează dezvoltarea economică din toate domeniile pe care părțile le consideră necesare, fără a exclude a priori nici un domeniu și în funcție de nivelurile lor diferite de dezvoltare.

Această cooperare are ca obiective în special:

favorizarea dezvoltării și prosperității industriilor celor două părți;

deschiderea de noi surse de aprovizionare și noi piețe;

încurajarea progresului științific și tehnologic în toate domeniile în care este posibilă cooperarea, prin aprofundarea programelor existente la data încheierii prezentului acord și prin extinderea cooperării la alte sectoare;

încurajarea cooperării dintre operatorii lor economici, în scopul promovării creării de asociații în participațiune și alte forme de cooperare industrială care ar putea dezvolta industriile lor;

contribuirea, în general, la dezvoltarea economiilor și nivelului lor de trai;

sprijinirea procesului de integrare la care s-a angajat Argentina cu țările din America Latină, luând în considerare problemele ridicate de regiunile frontaliere în declin, care fac dificilă integrarea cu țările limitrofe.

(2)   În vederea realizării acestor obiective, părțile contractante fac toate eforturile necesare, inter alia, pentru a facilita și promova, prin mijloace adecvate:

(a)

cooperarea pentru dezvoltarea industriei, agro-industriei, agriculturii, mineritului, pescuitului, infrastructurii, transportului și comunicațiilor, telecomunicațiilor, sănătății, educației și formării profesionale, turismului și a altor servicii;

(b)

cooperarea extinsă și armonioasă între industriile lor, în special sub forma asociațiilor în participațiune în toate sectoarele de producție;

(c)

participarea mai intensă a operatorilor economici ai fiecărei părți la dezvoltarea diferitelor sectoare industriale ale părților contractante în condiții reciproc avantajoase;

(d)

cooperarea științifică și tehnologică:

În acest domeniu, Comunitatea încurajează cercetarea științifică la nivel înalt cu Argentina prin stabilirea unui cadru științific corespunzător pentru cooperarea dintre părți.

Comunitatea promovează schimburile de oameni de știință și încurajează instituirea unor legături durabile și stabile între cele două părți;

(e)

promovarea transferului de tehnologie spre sectoare identificate de comun acord, cooperând cu bunăvoință cu privire la toate aspectele referitoare la drepturile de proprietate industrială, comercială și intelectuală, ținând seama de legislația fiecăreia dintre părți;

(f)

formarea și specializarea profesională și administrativă;

(g)

cooperarea în domeniul energiei;

(h)

cooperarea în vederea creării de condiții favorabile pentru extinderea investițiilor pe baza avantajelor pentru ambele părți;

(i)

cooperare pentru protejarea mediului și resurselor naturale;

(j)

cooperare cu privire la țările terțe;

(k)

cooperarea în materie de integrare regională, pe baza transferului de experiență;

(l)

cooperare cu privire la toate aspectele standardizării industriale.

(3)   Părțile contractante încurajează în mod corespunzător schimbul periodic de informații cu privire la cooperarea comercială și economică.

(4)   Părțile contractante iau toate măsurile adecvate, potrivit propriilor mijloace și mecanisme, inclusiv cele referitoare la resursele financiare, pentru a facilita realizarea obiectivelor referitoare la cooperarea economică menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 5

Cooperarea în sectorul agricol

(1)   Argentina și Comunitatea instituie între ele o cooperare în domeniul agricol. În acest sens, analizează în spiritul cooperării și bunăvoinței:

(a)

posibilitățile de dezvoltare a schimburilor comerciale reciproce de produse agricole;

(b)

măsurile sanitare, fitosanitare și de protecție a mediului, precum și efectele acestora, astfel încât să nu constituie o barieră în calea comerțului, luând în considerare legislația celor două părți în acest domeniu.

(2)   Comunitatea contribuie la eforturile Argentinei de diversificare a exporturilor de produse agricole.

Articolul 6

Cooperarea în sectorul industrial

Părțile contractante convin să coopereze în special pentru a încuraja asociațiile în participațiune, în special cele care contribuie la diversificarea exporturilor Argentinei și la asimilarea de tehnologie, utilizând în acest scop:

(a)

legislația și inițiativele Argentinei cu privire la investițiile străine și dezvoltarea industrială;

(b)

posibilitățile oferite de Comunitate pentru cooperarea dintre operatorii săi economici și cei din țările din America Latină.

Articolul 7

Comisia mixtă de cooperare

(1)   Se înființează o comisie mixtă de cooperare, formată din reprezentanți ai Comunității și ai Argentinei. Acesta ține o ședință pe an, alternativ la Bruxelles și la Buenos Aires, la o dată stabilită de comun acord. Ședințe extraordinare pot fi convocate de comun acord.

Comisia mixtă veghează la buna funcționare a prezentului acord și analizează toate chestiunile care pot apărea în contextul aplicării sale.

(2)   În special, comisia mixtă poate face recomandări care pot contribui la realizarea obiectivelor prezentului acord, luând în considerare politicile sociale și economice ale părților contractante.

Comisia analizează schimburile comerciale dintre părți, în special în ceea ce privește conținutul lor global, rata de creștere, structura și diversificarea acestora, balanța comercială și diversele forme de promovare comercială.

Comisia facilitează contactele și schimburile de informații pentru optimizarea funcționării prezentului acord.

Comisia formulează propuneri cu privire la subiecte de interes comun privind cooperarea economică în general și cooperarea industrială în special și analizează măsurile adecvate pentru dezvoltarea și diversificarea acestora.

(3)   Comisia mixtă poate înființa subcomisii specializate care să o asiste la îndeplinirea sarcinilor sale.

Articolul 8

Alte acorduri

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, aplicabile în domeniu, nici prezentul acord, nici o altă măsură adoptată în temeiul acestuia nu afectează în nici un mod competențele statelor membre ale Comunității de a desfășura activități bilaterale cu Argentina în domeniul cooperării economice sau, după caz, de a încheia noi acorduri de cooperare cu Argentina.

(2)   Sub rezerva dispozițiilor referitoare la cooperarea economică de la alineatul (1), dispozițiile din prezentul acord înlocuiesc dispozițiile din acordurile încheiate între statele membre ale Comunităților Europene și Argentina, care sunt incompatibile sau identice cu dispozițiile din prezentul acord.

Articolul 9

Aplicarea teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor pe care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și în condițiile stabilite în acest tratat și, pe de altă parte, teritoriului Republicii Argentina.

Articolul 10

Clauza evolutivă

(1)   Părțile contractante pot extinde prezentul acord de comun acord în vederea optimizării nivelului de cooperare și completării acesteia prin acorduri referitoare la sectoare sau activități specifice.

(2)   În cadrul aplicării prezentului acord, fiecare dintre părțile contractante poate prezenta sugestii de extindere a dimensiunilor cooperării, luând în considerare experiența dobândită în aplicarea acestuia și progresul procesului de integrare regională în care este angajată Argentina.

Articolul 11

Durata

(1)   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

(2)   Prezentul acord se încheie pe o durată de cinci ani. Acordul se reînnoiește tacit anual, în cazul în care niciuna din părțile contractante nu îl denunță cu șase luni înainte de data expirării sale.

Articolul 12

Schimbul de scrisori anexat face parte integrantă din prezentul acord.

Articolul 13

Textele autentice

Prezentul acord se redactează în dublu exemplar în limbile daneză, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză și spaniolă, fiecare dintre aceste texte fiind autentic în egală măsură.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftigelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Hecho en Luxemburgo, el dos de abril de mil novecientos noventa.

Udfærdiget i Luxembourg, den anden april nitten hundrede og halvfems.

Geschehen zu Luxemburg am zweiten April neunzehnhundertneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δύο Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα.

Done at Luxembourg on the second day of April in the year one thousand nine hundred and ninety.

Fait à Luxembourg, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix.

Fatto a Lussemburgo, addì due aprile millenovecentonovanta.

Gedaan te Luxemburg, de tweede april negentienhonderd negentig.

Feito no Luxemburgo, em dois de Abril de mil novecentos e noventa.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Image

Por el Gobierno de la República Argentina

For regeringen for Den Argentinske Republik

Für die Regierung der Argentinischen Republik

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αργεντινής

For the Government of the Argentine Republic

Pour le gouvernement de la République argentine

Per il governo della Repubblica argentina

Voor de Regering van de Republiek Argentinië

Pelo Governo da República Argentina

Image


ANEXĂ

SCHIMB DE SCRISORI

Stimate domn,

Vă rog a binevoi să confirmați acordul guvernului dumneavoastră cu privire la următoarele:

În ceea ce privește barierele în calea comerțului care pot apărea pentru Comunitatea Economică Europeană și statele membre ale acesteia sau pentru Republica Argentina ca rezultat al funcționării transportului maritim, s-a convenit să se încerce găsirea de soluții reciproc avantajoase cu privire la transportul maritim, în vederea promovării dezvoltării schimburilor comerciale.

În acest scop, s-a convenit, de asemenea, ca acest aspect să fie discutat la ședințele comisiei mixte.

Vă rog să acceptați, stimate domn, expresia înaltei mele considerații.

În numele Consiliului Comunităților Europene

Stimați domni,

Am onoarea de a confirma acordul guvernului meu față de următoarele:

„În ceea ce privește barierele în calea comerțului care pot apărea pentru Comunitatea Economică Europeană și statele membre ale acesteia sau pentru Republica Argentina ca rezultat al funcționării transportului maritim, s-a convenit să se încerce găsirea de soluții reciproc avantajoase cu privire la transportul maritim, în vederea promovării dezvoltării schimburilor comerciale.

În acest scop, s-a convenit, de asemenea, ca acest aspect să fie discutat la ședințele comisiei mixte.”

Vă rog să acceptați, stimați domni, expresia înaltei mele considerații.

Pentru Guvernul Republicii Argentina


Top