EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0879

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

ST/8678/2022/INIT

OJ L 153, 3.6.2022, p. 53–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/879/oj

3.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 153/53


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/879

z dnia 3 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2022/884 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 833/2014 (2).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2014/512/WPZiB (3).

(3)

W dniu 3 czerwca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/884 zmieniającą decyzję 2014/512/WPZiB i wprowadzającą dalsze środki ograniczające w różnych sektorach.

(4)

Decyzją (WPZiB) 2022/884 rozszerzono zakaz świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, obejmując nim trzy kolejne rosyjskie instytucje kredytowe.

(5)

Decyzja (WPZiB) 2022/884 rozszerza również wykaz osób związanych z rosyjską bazą obronną i przemysłową, na które nakłada się surowsze ograniczenia wywozowe dotyczące produktów i technologii podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia potencjału rosyjskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa pod względem technologicznym.

(6)

Za właściwe uznano również rozszerzenie wykazu towarów i technologii podlegających kontroli, które mogą przyczynić się do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub do rozwoju rosyjskiego sektora obronnego i bezpieczeństwa.

(7)

Decyzja (WPZiB) 2022/884 przedłuża zawieszenie licencji na nadawanie w Unii w stosunku do rosyjskich mediów znajdujących się pod stałą kontrolą rosyjskiego przywództwa.

(8)

Federacja Rosyjska prowadzi systematyczną, międzynarodową kampanię manipulowania przekazem medialnym i przeinaczania faktów w celu wzmocnienia swojej strategii destabilizacji państw z nią sąsiadujących, Unii i jej państw członkowskich. W szczególności działania propagandowe wielokrotnie i konsekwentnie wymierzane są w europejskie partie polityczne, zwłaszcza w okresach wyborów, społeczeństwo obywatelskie, osoby ubiegające się o azyl, rosyjskie mniejszości etniczne, mniejszości seksualne oraz w funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Unii i jej państwach członkowskich.

(9)

Aby uzasadnić i wesprzeć agresję na Ukrainę, Federacja Rosyjska prowadzi ciągłe i skoordynowane działania propagandowe skierowane do społeczeństwa obywatelskiego w Unii i w państwach sąsiadujących, poważnie przeinaczając fakty i manipulując nimi.

(10)

Te działania propagandowe prowadzone są za pośrednictwem szeregu mediów znajdujących się pod stałą bezpośrednią lub pośrednią kontrolą przywództwa Federacji Rosyjskiej. Takie działania stanowią poważne i bezpośrednie zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego Unii. Media te odgrywają istotną i zasadniczą rolę w tworzeniu warunków sprzyjających agresji wobec Ukrainy i wspieraniu tej agresji oraz w destabilizacji państw sąsiadujących.

(11)

Ze względu na powagę sytuacji i w odpowiedzi na działania Rosji destabilizujące sytuację na Ukrainie należy wprowadzić, w sposób zgodny z podstawowymi prawami i wolnościami uznanymi w Karcie praw podstawowych, w szczególności z prawem do wolności wypowiedzi i informacji uznanym w jej art. 11, dalsze środki ograniczające, by zawiesić działalność nadawczą takich mediów w Unii lub skierowanych do Unii. Środki te powinny zostać utrzymane do czasu zakończenia agresji na Ukrainę oraz do czasu, gdy Federacja Rosyjska i powiązane z nią media przestaną prowadzić działania propagandowe przeciwko Unii i jej państwom członkowskim.

(12)

Należy powierzyć Radzie uprawnienia wykonawcze do decydowania – w drodze aktów wykonawczych i po przeanalizowaniu istotnych faktów – czy te środki ograniczające mają mieć zastosowanie – od dnia określonego w niniejszym rozporządzeniu – w odniesieniu do jednego lub kilku podmiotów wymienionych w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

(13)

Zgodnie z podstawowymi prawami i wolnościami uznanymi w Karcie praw podstawowych, w szczególności z prawem do wolności wypowiedzi i informacji, wolnością prowadzenia działalności gospodarczej i prawem własności, uznanymi w jej art. 11, 16 i 17, środki te nie uniemożliwiają tym mediom i ich personelowi prowadzenia w Unii działalności innej niż nadawanie, takiej jak przeprowadzanie badań i wywiadów. W szczególności środki te nie wpływają na obowiązek przestrzegania praw, wolności i zasad, o których mowa w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, w Karcie praw podstawowych oraz w konstytucjach państw członkowskich w ich odpowiednich zakresach stosowania.

(14)

Decyzja (WPZiB) 2022/884 wprowadza również zakaz reklamowania produktów lub usług we wszelkich treściach produkowanych lub nadawanych przez rosyjskie media znajdujące się pod stałą kontrolą rosyjskiego przywództwa, które to media objęto zawieszeniem licencji na nadawanie.

(15)

Decyzja (WPZiB) 2022/884 wprowadza również zakaz zakupu, przywozu lub przekazywania do państw członkowskich, bezpośrednio lub pośrednio, ropy naftowej oraz niektórych produktów ropopochodnych, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji, oraz zakaz ubezpieczania i reasekuracji transportu morskiego takich towarów do państw trzecich. Przewidziano odpowiednie okresy przejściowe.

(16)

Ze względu na położenie geograficzne kilku państw członkowskich, które powoduje szczególne uzależnienie od ropy naftowej przywożonej rurociągiem z Rosji, i z uwagi na to, że nie są dostępne żadne realne alternatywne dostawy w perspektywie krótkoterminowej, nie należy tymczasowo stosować zakazów przywozu ropy naftowej z Rosji, do momentu kiedy Rada zdecyduje inaczej, do ropy naftowej przywożonej do tych państw członkowskich z Rosji rurociągiem. Te państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne środki w celu uzyskania alternatywnych dostaw, aby zapewnić, aby zakazami można było jak najszybciej objąć przywóz ropy naftowej z Rosji rurociągiem.

(17)

Należy zakazać dalszego przekazywania oraz odsprzedaży pochodzącej z Rosji ropy naftowej dostarczonej do państwa członkowskiego rurociągiem innym państwom członkowskim lub państwom trzecim oraz transportu takiej ropy do innych państw członkowskich lub do państw trzecich, a także zakazać, po upływie 8-miesięcznego okresu przejściowego, dalszego przekazywania lub odsprzedaży innym państwom członkowskim produktów ropopochodnych otrzymanych z takiej ropy naftowej oraz transportu takich produktów do innych państw członkowskich. Ze względu na szczególną zależność Czech od takich produktów ropopochodnych należy przyznać temu państwu dodatkowy okres 10 miesięcy, by mogło ono uzyskać alternatywne dostawy.

(18)

Ze względu na szczególne narażenie Bułgarii wynikające z położenia geograficznego należy ustanowić na ograniczony okres specjalne odstępstwo od zakazu przywozu ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych. Ze względu na szczególną sytuację Chorwacji związaną z koniecznością zapewnienia jej rafinerii regularnych dostaw próżniowego oleju napędowego niezbędnych do jej funkcjonowania, właściwy organ krajowy powinien mieć możliwość udzielania zezwoleń na zakup, przywóz lub przekazanie rosyjskiego próżniowego oleju napędowego przez określony czas i pod pewnymi warunkami.

(19)

W przypadku przerwania dostaw ropy naftowej z Rosji rurociągiem do śródlądowego państwa członkowskiego z przyczyn pozostających poza kontrolą tego państwa członkowskiego należy zezwolić na przywóz do tego państwa członkowskiego transportowanej drogą morską ropy naftowej z Rosji, na zasadzie nadzwyczajnego czasowego odstępstwa, do czasu wznowienia dostaw rurociągiem lub dopóki Rada nie podejmie decyzji, że w odniesieniu do tego państwa członkowskiego ma obowiązywać zakaz przywozu ropy naftowej dostarczanej rurociągiem.

(20)

W przypadku nagłego przerwania dostaw ropy naftowej, czy to dostarczanej rurociągiem, czy transportowanej drogą morską, państwa członkowskie powinny działać w duchu solidarności i współpracy regionalnej, obejmującej zarówno organy publiczne, jak i przedsiębiorstwa energetyczne, w ścisłej współpracy z Grupą Koordynacyjną ds. Ropy Naftowej i Produktów Ropopochodnych, z myślą o ewentualnym uwolnieniu zapasów ropy naftowej, w tym interwencyjnych zapasów ropy naftowej, oraz o innych środkach, w tym dostawach odpowiedniej mieszaniny, przewidzianych w krajowych planach na wypadek zagrożenia lub uzgodnionych zgodnie z dyrektywą 2009/119/WE. To zobowiązanie do solidarności i współpracy ma szczególne znaczenie z uwagi na agresję Rosji na Ukrainę i możliwe zakłócenia dostaw rosyjskiej ropy naftowej lub produktów rafinacji ropy naftowej w regionie, w szczególności odnośnie do rurociągów lub portów na Morzu Czarnym. Komisja będzie monitorowała rynki i bezpieczeństwo dostaw oraz zdawała regularne sprawdzania Radzie oraz, w razie konieczności, przedkładała wnioski dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw.

(21)

Zgodnie z zasadą swobody tranzytu, zakazy zakupu, przywozu lub przekazywania ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz niektórych produktów ropopochodnych z Rosji powinny pozostawać bez uszczerbku dla zakupu, przywozu lub przekazywania takich towarów, które pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie przewożone tranzytem przez Rosję. W szczególności zakazy te nie powinny mieć zastosowania w sytuacji, gdy Rosja jest wskazana w zgłoszeniach celnych jako państwo wywozu, jeśli w zgłoszeniach tych jako państwo pochodzenia ropy naftowej i innych produktów ropopochodnych podaje się państwo trzecie.

(22)

Organy krajowe powinny przeprowadzać niezbędne kontrole w celu zapewnienia, aby tranzyt towarów z państw trzecich nie prowadził do obchodzenia zakazów. Jeżeli istnieją wystarczające dowody na to, że przywóz towarów z państw trzecich prowadzi do obejścia zakazu, taki przywóz powinien zostać zakazany.

(23)

Ponadto decyzja (WPZiB) 2022/884 wprowadza zakaz świadczenia na rzecz Rosji usług rachunkowych, audytowych, księgowych i doradztwa podatkowego, a także usług w zakresie doradztwa biznesowego i doradztwa w zakresie zarządzania oraz usług public relations.

(24)

Celem zapewnienia sprawnego wdrożenia art. 5m rozporządzenia (UE) nr 833/2014 należy przedłużyć termin zaprzestania działalności przewidziany w ust. 2 i 3 tego artykułu tj. 10 maja 2022 r. na termin 5 lipca 2022 r.

(25)

Należy wyjaśnić, że niniejsze rozporządzenie nie uniemożliwia osobie prawnej, podmiotowi lub organowi zarejestrowanym lub utworzonym na mocy prawa państwa członkowskiego przyjmowania płatności od ich rosyjskiego odpowiednika na podstawie umów dotyczących towarów i technologii wymienionych w załączniku X do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. i wykonanych przez tę osobę prawną, podmiot lub organ przed dniem 27 maja 2022 r.

(26)

Uwzględniając załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (4) usługi rachunkowe, audytowe, księgowe i doradztwo podatkowe obejmują prowadzenie ewidencji transakcji handlowych dla podmiotów gospodarczych i innych podmiotów; usługi badania dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych; planowanie i doradztwo w zakresie podatków płaconych przez podmioty gospodarcze oraz sporządzanie dokumentacji podatkowej. Usługi w zakresie doradztwa biznesowego i doradztwa w zakresie zarządzania oraz usługi public relations obejmują usługi doradztwa, wsparcia i pomocy operacyjnej świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie zasad i strategii prowadzenia działalności, jak też ogólnego planowania, struktury i kontroli organizacji. Obejmują one opłaty za zarządzanie, audyt zarządzania; usługi doradztwa w zakresie zarządzania rynkiem, zasobów ludzkich, zarządzania produkcją i zarządzania projektami, a także usługi doradztwa, wsparcia i usługi operacyjne dotyczące poprawy wizerunku podmiotów gospodarczych oraz ich relacji z ogółem społeczeństwa i innymi instytucjami.

(27)

W celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia środków określonych w rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 należy rozszerzyć na wszystkie przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Rosji zwolnienie z zakazu przewozu towarów przez przedsiębiorstwa transportu drogowego z siedzibą w Rosji. Należy również rozszerzyć niektóre zwolnienia z zakazów przyjmowania depozytów i zakazów dotyczących trustów oraz doprecyzować i zaostrzyć przepisy dotyczące sankcji krajowych za naruszenie środków przewidzianych w tym rozporządzeniu.

(28)

Środki te wchodzą w zakres Traktatu, a zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(29)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 833/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2f dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   Zakazuje się reklamowania produktów lub usług we wszelkich treściach wyprodukowanych lub nadawanych przez osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku XV, w tym w drodze transmisji lub dystrybucji za pomocą dowolnych środków, o których mowa w ust. 1.”;

2)

art. 3 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub”;

3)

art. 3a ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii, a także transportu gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub”;

4)

art. 3ea ust. 5 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu, rudy żelaza, a także niektórych produktów chemicznych i produktów z żelaza wymienionych w załączniku XXIV;”;

5)

art. 3l ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

chyba że jest on zakazany na podstawie art. 3m lub 3n, w celu zakupu, przywozu lub transportu do Unii gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza;”;

6)

art. 3l ust. 4 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

w celu funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym; lub”;

7)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 3m

1.   Zakazuje się zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, jeżeli pochodzą one z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.

2.   Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej lub też wszelkich innych usług związanych z zakazem ustanowionym w ust. 1.

3.   Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania:

a)

do dnia 5 grudnia 2022 r. do jednorazowych transakcji z bliskim terminem dostawy, zawartych i wykonanych przed tą datą, lub do wykonywania umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie towarów objętych kodem CN 2709 00, zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że te umowy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie do dnia 24 czerwca 2022 r. oraz że jednorazowe transakcje z bliskim terminem dostawy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie w terminie 10 dni od daty ich wykonania;

b)

do dnia 5 lutego 2023 r. do jednorazowych transakcji z bliskim terminem dostawy, zawartych i wykonanych przed tą datą, lub do wykonywania umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie towarów objętych kodem CN 2710, zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że te umowy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie do dnia 24 czerwca 2022 r. oraz że jednorazowe transakcje z bliskim terminem dostawy zostały zgłoszone Komisji przez odpowiednie państwa członkowskie w terminie 10 dni od daty ich wykonania;

c)

do zakupu, przywozu lub przekazywania ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, w przypadku gdy towary te pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie ładowane w Rosji, ich wywóz rozpoczyna się w Rosji, lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem, o ile zarówno te towary, jak ich właściciel nie pochodzą z Rosji;

d)

do ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00, która jest dostarczana z Rosji do państw członkowskich rurociągiem, do momentu kiedy Rada zdecyduje, że zastosowanie mają zakazy określone w ust. 1 i 2.

4.   W przypadku przerwania dostaw ropy naftowej z Rosji rurociągiem do śródlądowego państwa członkowskiego z przyczyn pozostających poza kontrolą tego państwa członkowskiego, transportowana drogą morską ropa naftowa z Rosji objęta kodem CN 2709 00 może być przywożona do tego państwa członkowskiego na zasadzie nadzwyczajnego czasowego odstępstwa od ust. 1 i 2 do czasu wznowienia dostaw lub do momentu, od którego w odniesieniu do tego państwa członkowskiego zastosowanie będzie miała decyzja Rady, o której mowa w ust. 3 lit. d), w zależności do tego, co nastąpi wcześniej.

5.   Od dnia 5 grudnia 2022 r. oraz na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy Bułgarii mogą zezwolić na wykonywanie do dnia 31 grudnia 2024 r. umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, których przedmiotem jest zakup, przywóz lub przekazanie ropy naftowej transportowanej drogą morską oraz produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.

6.   Od dnia 5 lutego 2023 r. oraz na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu właściwe organy Chorwacji mogą zezwolić do dnia 31 grudnia 2023 r. na zakup, przywóz lub przekazanie próżniowego oleju napędowego objętego kodem CN 2710 19 71 pochodzącego z Rosji lub wywiezionego z Rosji, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

a)

nie są dostępne żadne alternatywne dostawy próżniowego oleju napędowego; oraz

b)

co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia Chorwacja powiadomiła Komisję o powodach, dla których uważa, że powinno zostać udzielone szczególne zezwolenie, a Komisja nie zgłosiła w tym okresie sprzeciwu.

7.   Towary przywożone w wyniku odstępstwa przyznanego przez właściwy organ na mocy ust. 5 lub 6, nie mogą być sprzedawane kupującym znajdującym się w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

8.   Zakazuje się przekazywania lub transportu ropy naftowej dostarczonej rurociągiem do państw członkowskich, o której mowa w ust. 3 lit. d), do innych państw członkowskich lub państw trzecich lub jej sprzedaży nabywcom w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Wszelkie wysyłki i pojemniki z taką ropą naftową muszą być wyraźnie oznaczane jako „REBCO: zakaz eksportu”.

Od dnia 5 lutego 2023 r., w przypadku gdy ropa naftowa była dostarczana do państwa członkowskiego rurociągiem, o czym mowa w ust. 3 lit. d), zakazuje się przekazywania lub transportu produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710 otrzymanych z takiej ropy naftowej innym państwom członkowskim lub państwom trzecim, oraz ich sprzedaży nabywcom w innych państwach członkowskich lub w państwach trzecich.

Na zasadzie czasowego odstępstwa zakazy, o których mowa w akapicie trzecim, mają zastosowanie od dnia 5 grudnia 2023 r. do przywozu i przekazywania do Czech oraz do sprzedaży nabywcom w Czechach produktów ropopochodnych otrzymanych z ropy naftowej, która została dostarczona rurociągiem do innego państwa członkowskiego, o czym mowa w ust. 3 lit. d). Jeśli Czechom zostaną udostępnione alternatywne dostawy takich produktów ropopochodnych przed tą datą, Rada, stanowiąc jednomyślnie, przyjmie decyzję kończącą obowiązywanie tego czasowego odstępstwa. W okresie do dnia 5 grudnia 2023 r. ilości takich produktów ropopochodnych przywożonych do Czech z innych państw członkowskich nie mogą przekraczać średnich ilości przywozu do Czech z tych innych państw członkowskich w takim samym okresie w ciągu poprzednich pięciu lat.

9.   Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do zakupów w Rosji towarów wymienionych w załączniku XXV, które są wymagane do zaspokojenia podstawowych potrzeb nabywcy w Rosji lub projektów humanitarnych w Rosji.

10.   Państwa członkowskie zgłaszają Komisji nie później niż do dnia 8 czerwca 2022 r., a następnie co trzy miesiące ilości ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00 przywożonej rurociągiem, czym mowa w ust. 3 lit. d). Takie dane liczbowe dotyczące wywozu muszą być przedstawione w podziale na rurociągi. W przypadku gdy do danego śródlądowego państwa członkowskiego zastosowanie ma nadzwyczajne czasowe odstępstwo, o którym mowa w ust. 4, to państwo członkowskie co trzy miesiące informuje Komisję o wielkościach dostaw transportowanej drogą morską ropy naftowej objętej kodem CN 2709 00, którą przywozi ono z Rosji, tak długo, jak długo obowiązuje to odstępstwo.

W okresie do dnia 5 grudnia 2023 r., o którym mowa w ust. 8 akapit czwarty, państwa członkowskie co trzy miesiące informują Komisję o wywożonych przez nie do Czech wielkościach dostaw produktów ropopochodnych objętych kodem CN 2710, otrzymanych z ropy naftowej, która została dostarczona rurociągiem i o której mowa w ust. 3 lit. d).

Artykuł 3n

1.   Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub finansowania lub pomocy finansowej, związanych z transportem do państw trzecich, w tym w drodze przeładunku „burta w burtę”, ropy naftowej lub produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, które pochodzą z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji.

2.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a)

wykonywania do dnia 5 grudnia 2022 r. umów zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów; lub

b)

transportu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych wymienionych w załączniku XXV, w przypadku gdy towary te pochodzą z państwa trzeciego i są jedynie ładowane w Rosji, ich wywóz rozpoczyna się w Rosji, lub są przewożone przez jej terytorium tranzytem, o ile zarówno te towary, jak i ich właściciel nie pochodzą z Rosji.”;

8)

w art. 5aa wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowania płatności należnych od osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w tym ustępie, na podstawie umów wykonanych przed dniem 15 maja 2022 r.”;

b)

art. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

o ile nie są zakazane na podstawie art. 3m lub 3n, transakcji, które są absolutnie niezbędne do bezpośredniego lub pośredniego zakupu, przywozu lub transportu gazu ziemnego i ropy, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub Bałkanów Zachodnich;”;

c)

w ust. 3 dodaje się litery w brzmieniu:

„d)

transakcji, w tym sprzedaż, które są absolutnie niezbędne do likwidacji, do dnia 5 września 2022 r., wspólnych przedsięwzięć lub podobnych porozumień prawnych, zawartych przed 16 marca 2022 r., z udziałem osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ust. 1;

e)

transakcji związanych ze świadczeniem usług łączności elektronicznej, usług ośrodków przetwarzania danych oraz świadczeniem usług i dostarczaniem urządzeń niezbędnych do korzystania z nich, ich utrzymania, bezpieczeństwa, w tym zapewniania zapór sieciowych, oraz usług centrów obsługi telefonicznej, na rzecz osoby prawnej, podmiotu lub organu wymienionego w załączniku XIX.”;

9)

art. 5c otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5c

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5b ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnianie portfeli służących do przechowywania kryptoaktywów, prowadzenie rachunków kryptoaktywów lub przechowywanie kryptoaktywów, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przyjęcie takiego depozytu lub świadczenie takiej usługi jest:

a)

niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w art. 5b ust.1, oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, w tym do pokrycia opłat za żywność, czynszu lub spłaty kredytu hipotecznego, opłat za leki, leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionego honorarium lub dokonanie zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi związane ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymywaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;

d)

niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odnośny właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub

e)

niezbędne do oficjalnych celów misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej.

2.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 lit. a), b), c) lub e) w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.”;

10)

art. 5f ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.”;

11)

art. 5h otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5h

1.   Zakazuje się świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych, wykorzystywanych do wymiany danych finansowych, na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku XIV lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku XIV.

2.   W odniesieniu do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, wymienionych w załączniku XIV, zakaz, o którym mowa w ust. 1 stosuje się od daty wskazanej dla nich w tym załączniku. Zakaz ten stosuje się od tej samej daty do jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, w których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do jednego z podmiotów wymienionych w załączniku XIV.”;

12)

art. 5k ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

o ile nie są zakazane na podstawie art. 3m lub 3n, zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub”;

13)

art. 5m otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5m

1.   Zakazuje się rejestracji trustu lub jakiegokolwiek podobnego porozumienia prawnego, zapewniania na jego rzecz adresu siedziby statutowej, adresu prowadzenia działalności lub adresu administracyjnego, a także świadczenia na jego rzecz usług zarządzania, gdy ustanawiającym taki trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem są:

a)

obywatele rosyjscy lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji;

b)

osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;

c)

osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b);

d)

osoby prawne, podmioty lub organy kontrolowane przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w lit. a), b) lub c);

e)

osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a), b), c) lub d).

2.   Od dnia 5 lipca 2022 r. zakazuje się działania w charakterze powiernika, osoby wykonującej prawa z akcji lub udziałów na rzecz innej osoby, dyrektora, sekretarza lub pełnienia podobnej funkcji lub doprowadzenia do tego, aby inna osoba działała w takim charakterze, w odniesieniu do trustu lub podobnego porozumienia prawnego, o którym mowa w ust. 1.

3.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do operacji, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 5 lipca 2022 r. umów, które nie są zgodne z niniejszym artykułem, zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

4.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli ustanawiającym trust lub porozumienie prawne lub jego beneficjentem jest obywatel państwa członkowskiego lub osoba fizyczna posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na dalsze świadczenie usług, o których mowa w ust. 2, po dniu 5 lipca 2022 r.:

a)

w celu dokończenia do dnia 5 września 2022 r. operacji absolutnie niezbędnych do rozwiązania umów, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem że takie operacje rozpoczęto przed dniem 11 maja 2022 r.; lub

b)

z innych powodów, pod warunkiem że usługodawcy nie akceptują bezpośrednio ani pośrednio żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych od osób, o których mowa w ust. 1, nie udostępniają im takich środków finansowych ani zasobów gospodarczych, ani w żaden inny sposób nie zapewniają tym osobom korzyści z aktywów ulokowanych w truście.

6.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tych ustępach, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne:

a)

do celów humanitarnych, na przykład dostarczania lub ułatwiania dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego, żywności, lub przewozu pracowników organizacji humanitarnych i związanej z tym pomocy, lub do celów ewakuacji;

b)

na potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio promują demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji; lub

c)

do funkcjonowania trustów, których celem jest administrowanie pracowniczymi programami emerytalnymi, polisami ubezpieczeniowymi lub programami akcji pracowniczych, organizacjami charytatywnymi, amatorskimi klubami sportowymi oraz środkami finansowymi dla małoletnich lub osób dorosłych szczególnej troski.

7.   Dane państwo członkowskie informuje Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 5 lub 6 w terminie dwóch tygodni od udzielenia takiego zezwolenia.”;

14)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 5n

1.   Zakazuje się świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, usług rachunkowych, audytowych (w tym w zakresie badań ustawowych), księgowych lub doradztwa podatkowego lub usług w zakresie doradztwa biznesowego i doradztwa w zakresie zarządzania lub usług public relations na rzecz:

a)

rządu Rosji; lub

b)

osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do rozwiązania do dnia 5 lipca 2022 r. umów, które są niezgodne z niniejszym artykułem, zawartych przed dniem 4 czerwca 2022 r., lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

3.   Ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do wykonywania prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz prawa do skutecznego środka prawnego.

4.   Ust. 1 nie ma zastosowania do świadczenia usług przeznaczonych do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego lub które są samodzielnie lub wspólnie kontrolowane przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.

5.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie usług, o których mowa w tym ustępie, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to konieczne:

a)

do celów humanitarnych, co obejmuje m.in. dostarczanie lub ułatwianie dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego i żywności, lub przewóz pracowników organizacji humanitarnych i związaną z tym pomoc, lub do celów ewakuacji; lub

b)

na potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio wspierają demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji.”;

15)

art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje, w tym odpowiednio sankcje karne, mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz stosują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie przewidują również właściwe środki konfiskaty dochodów pochodzących z takich naruszeń.”;

16)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

17)

w załączniku VII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

18)

w załączniku VIII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;

19)

w załączniku XII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia;

20)

w załączniku XIV zastępuje się tekstem znajdującym się załączniku V do niniejszego rozporządzenia;

21)

w załączniku XV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia;

Niniejszy punkt ma zastosowanie do jednego lub kilku podmiotów, o których mowa w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia, od dnia 25 czerwca 2022 r. i pod warunkiem że Rada, po przeanalizowaniu odnośnych spraw, podejmie taką decyzję w drodze aktu wykonawczego;

22)

w załączniku XXI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia;

23)

dodaje się załącznik XXV zgodnie z załącznikiem VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodnicząca

C. COLONNA


(1)  Dz.U. L 153 z 3.6.2022.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).

(4)  Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 23.


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dodaje się następujące osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy:

„46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise »Radiosviaz«

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise »Kant«

Scientific-Production Enterprise »Svyaz«

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute »Argon«

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Salute«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »URALELEMENT«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Plant Dagdiesel«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company »Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering«

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company »Research Center for Automated Design«

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant »Molot«

Tactical Missile Company, PJSC »MBDB ‘ISKRA’«

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, »Central Design Bureau of Automation«

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP »Region«

Tactical Missile Corporation, AO TMKB »Soyuz«

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern »MPO – Gidropribor«

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company »KRASNY GIDROPRESS«

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau »Detal«

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) »October«

United Shipbuilding Corporation »Production Association Northern Machine Building Enterprise«

United Shipbuilding Corporation »5th Shipyard«”.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

kategoria I – Elektronika, podkategoria X.A.I.003 lit. a. otrzymuje brzmienie:

„a.

przemienniki częstotliwości oraz ich specjalnie zaprojektowane części składowe, inne niż określone we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w rozporządzeniu (UE) 2021/821;”;

2)

dodaje się kategorie w brzmieniu:

„Kategoria IX – materiały specjalne i związane z nimi urządzenia

X.C.IX.001

Odrębne związki chemiczne, zdefiniowane zgodnie z pkt 1 uwag do działów 28 i 29 nomenklatury scalonej:

a.

o stężeniu 95 % wagowo lub większym:

1.

chlorek etylenu (CAS 107-06-2);

2.

nitrometan (CAS 75-52-5);

3.

kwas pikrynowy (CAS 88-89-1);

4.

chlorek glinu (CAS 7446-70-0);

5.

arsen (CAS 7440-38-2);

6.

tritlenek diarsenu (CAS 1327-53-3);

7.

chlorowodorek bis(2-chloroetyly)etyloaminy (CAS 3590-07-6);

8.

chlorowodorek bis(2-chloroetylo)metyloaminy (CAS 55-86-7);

9.

chlorowodorek tris(2-chloroetylo)aminy (CAS 817-09-4);

10.

tributfosforyn tributylu (CAS 102-85-2);

11.

izocyjanian metylu (CAS 624-83-9);

12.

chinaldyna (CAS 91-63-4);

13.

2-bromochloroetan (CAS 107-04-0);

14.

bendibenzoil (CAS 134-81-6);

15.

eter dietylowy (CAS 60-29-7);

16.

eter dimetylowy (CAS 115-10-6);

17.

dimetyloaminoetanol (CAS 108-01-0);

18.

2-metoksyetanol (CAS 109-86-4);

19.

cholinoesteraza butyrylowa (BChE);

20.

dietylenotriamina (CAS 111-40-0);

21.

dichlorometan (CAS 75-09-2);

22.

dimethydietyloamina (CAS 121-69-7);

23.

bromek etylu (CAS 74-96-4);

24.

chlorek etylu (CAS 75-00-3);

25.

etyloamina (CAS 75-04-7);

26.

heksamina (CAS 100-97-0);

27.

izopropanol (CAS 67- 63-0);

28.

bromek izopropylu (CAS 75-26-3);

29.

eter izopropylowy (CAS 108-20-3);

30.

metyloamina (CAS 74-89-5);

31.

bromek metylu (CAS 74-83-9);

32.

monoizopropyloamina (CAS 75-31-0);

33.

chlorek obidoksymu (CAS 114-90-9);

34.

bromek potasu (CAS 7758-02-3);

35.

pirydyna (CAS 110-86-1);

36.

bromek pirydostygminy (CAS 101-26-8);

37.

bromek sodu (CAS 7647-15-6);

38.

sód metaliczny (CAS 7440-23-5);

39.

tributyloamina (CAS 102-82-9);

40.

trietyloamina (CAS 121-44-8); lub

41.

trimetyloamina (CAS 75-50-3).

b.

o stężeniu 90 % wagowo lub większym:

1.

aceton (CAS 67-64-1);

2.

acetylen (CAS 74-86-2);

3.

amoniak (CAS 7664-41-7);

4.

antymon (CAS 7440-36-0);

5.

benzaldehyd (CAS 100-52-7);

6.

benzoina (CAS 119-53-9);

7.

1-butanol (CAS 71-36-3);

8.

2-butanol (CAS 78-92-2);

9.

izobutanol (CAS 78-83-1);

10.

trzeciorzędowy butanol (CAS 75-65-0);

11.

acetylek wapnia (CAS 75-20-7);

12.

tlenek węgla (CAS 630-08-0);

13.

chlor (CAS 7782-50-5);

14.

cykloheksanol (CAS 108-93-0);

15.

dicykloheksyloamina (CAS 101-83-7);

16.

etanol (CAS 64-17-5);

17.

etylen (CAS 74-85-1);

18.

tlenek etylenu (CAS 75-21-8);

19.

fluoroapatyt (CAS 1306-05-4);

20.

chlorowodór (CAS 7647-01-0);

21.

siarkowodór (CAS 7783-06-4);

22.

kwas migdałowy (CAS 90-64-2);

23.

metanol (CAS 67-56-1);

24.

chlorek metylu (CAS 74-87-3);

25.

jodek metylu (CAS 74-88-4);

26.

merkaptan metylu (CAS 74-93-1);

27.

glikol etylenowy (CAS 107-21-1);

28.

chlorek oksalilu (CAS 79-37-8);

29.

siarczek potasu (CAS 1312-73-8);

30.

tiocyjanian potasu (CAS 333-20-0);

31.

podchloryn sodu (CAS 7681-52-9);

32.

siarka (CAS 7704-34-9);

33.

dwutlenek siarki (CAS 7446-09-5);

34.

tritlenek siarki (CAS 7446-11-9);

35.

chlorek tiofosforylu (CAS 3982-91-0);

36.

fosforyn triizobutylu (CAS 1606-96-8);

37.

biały fosfor (CAS 12185-10-3); lub

38.

żółty fosfor (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanyl i jego pochodne: alfentanyl, sufentanyl, remifenantyl, karfentanyl i ich sole.

Uwaga:

Pozycja X.C.IX.002 nie obejmuje kontrolą produktów określanych jako artykuły konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

X.C.IX.003

Prekursory chemiczne substancji działających na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak:

a.

4-Anilino-N-fenetylopiperydyna (CAS 21409-26-7); lub

b.

N-fenetylo-4-piperydon (CAS 39742-60-4).

Uwagi:

1.

Pozycja X.C.IX.003 nie obejmuje kontrolą „mieszanin chemicznych” zawierających jedną lub więcej substancji chemicznych wyszczególnionych w pozycji X.C.IX.003, w którym żadna z indywidualnie wyszczególnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo więcej niż 1 % mieszaniny.

2.

Pozycja X.C.IX.003 nie obejmuje kontrolą produktów określanych jako artykuły konsumpcyjne pakowane do sprzedaży detalicznej do osobistego użytku lub pakowane do indywidualnego użytku.

Kategoria X – Przetwarzanie materiałów

X.B.X.001

‘Reaktory o przepływie ciągłym’ i ich ‘elementy modułowe’.

Uwagi techniczne:

1.

Do celów X.B.X.001 ‘reaktory o przepływie ciągłym’ składają się z systemów typu „plug and play”, w których reagenty są stale wprowadzane do reaktora, a powstały produkt jest zbierany na wylocie.

2.

Do celów pozycji X.B.X.001 ‘elementy modułowe’ są modułami płynnymi, pompami cieczy, zaworami, modułami typu „packed-bed”, modułami mieszalniczymi, ciśnieniomierzami, separatorami cieczy od cieczy itp.

X.B.X.002

Asemblery i syntezatory kwasu nukleinowego, nieobjęte kontrolą przez 2B352.i, częściowo lub całkowicie zautomatyzowane i zaprojektowane do generowania kwasów nukleinowych obejmujących więcej niż 50 zasad.

X.B.X.003

Automatyczne syntezatory peptydów zdolne do pracy w warunkach kontrolowanej atmosfery.”.


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dodaje się następujące kraje partnerskie:

„ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

KOREA POŁUDNIOWA”.


ZAŁĄCZNIK IV

W załączniku XII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 tytuł otrzymuje brzmienie:

„Wykaz osób prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 5 ust. 2”.


ZAŁĄCZNIK V

Załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 zastępuje się następującym załącznikiem:

„ZAŁĄCZNIK XIV

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW I ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5h

Nazwa osoby prawnej, podmiotu lub organu

Data rozpoczęcia stosowania

Bank Otkritie

12 marca 2022 r.

Novikombank

12 marca 2022 r.

Promsvyazbank

12 marca 2022 r.

Bank Rossiya

12 marca 2022 r.

Sovcombank

12 marca 2022 r.

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 marca 2022 r.

VTB BANK

12 marca 2022 r.

Sberbank

14 czerwca 2022 r.

Credit Bank of Moscow

14 czerwca 2022 r.

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 czerwca 2022 r.


ZAŁĄCZNIK VI

W załączniku XV do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dodaje się wpisy w brzmieniu:

„Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”.


ZAŁĄCZNIK VII

Załącznik XXI do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK XXI

WYKAZ TOWARÓW I TECHNOLOGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3i

Kod CN

Nazwa towaru

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance;

16043100

Kawior

16043200

Namiastki kawioru

2208

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

2303

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, nawet w postaci granulek

2523

Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru

ex ex2825

Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali, z wyjątkiem produktów objętych kodami CN 2825 20 00 i 2825 30 00

ex ex2835

Podfosforyny (fosforany I), fosforyny (fosforany III) i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyjątkiem produktów objętych kodami CN 2835 26 00

ex ex2901

Węglowodory acykliczne, z wyjątkiem produktów objętych kodami CN 2901 10 00

2902

Węglowodory cykliczne

ex ex2905

Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych kodami CN 2905 11 00

2907

Fenole; fenoloalkohole

2909

Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki acetali i półacetali, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

310420

Chlorek potasu

310520

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas

310560

Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas

ex ex31059020

Inne nawozy zawierające chlorek potasu

ex ex31059080

Inne nawozy zawierające chlorek potasu

3902

Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowych

4011

Opony pneumatyczne, nowe, gumowe

44

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny

4705

Ścier drzewny otrzymany w połączonych mechanicznych i chemicznych procesach roztwarzania

4804

Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, inne niż objęte pozycją 4802 lub 4803

6810

Artykuły z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone

7005

Szkło typu „float” i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej

7007

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego

7010

Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła

7019

Włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz artykuły z nich (na przykład przędza, niedoprzędy, tkaniny)

7106

Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

7606

Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium

7801

Ołów nieobrobiony plastycznie

ex ex8411

Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe, z wyłączeniem części silników turboodrzutowych lub turbośmigłowych CN kod 8411 91 00

8431

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do urządzeń objętych pozycjami od 8425 do 8430

8901

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów

8904

Holowniki i pchacze

8905

Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; pływające doki; platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne

9403

Pozostałe meble i ich części


ZAŁĄCZNIK VIII

Dodaje się załącznik w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK XXV

WYKAZ „ROPY NAFTOWEJ I PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH”, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3m i 3n

Kod CN

Opis

2709 00

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe


Top