EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrona świń

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2008/120/WE – minimalne normy ochrony świń

JAKI JEST CEL DYREKTYWY?

Dyrektywa ma określić minimalne normy ochrony świń.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Oprócz określania norm ochrony świń dyrektywa określa również przepisy dotyczące bolesnych operacji, a w szczególności: kastracji, amputacji ogonowej (obcinania ogona), usuwania kłów, itd.

Zakres

 • Minimalne normy mają zastosowanie do wszystkich kategorii świń trzymanych w celu hodowli i tuczu:
  • prosięta (od chwili narodzin do chwili odsadzenia);
  • warchlaki (od chwili odsadzenia do wieku dziesięciu tygodni);
  • opasy (w wieku ponad dziesięciu tygodni);
  • lochy i loszki (samica świni po osiągnięciu dojrzałości płciowej, a przed oproszeniem się);
  • knury (samce świni po osiągnięciu dojrzałości płciowej, przeznaczone do hodowania w celu reprodukcji) itd.
 • Zwierzęta te mają być hodowane w grupach, poza pewnymi wyjątkami (ciężarne lochy, knury). Rolnicy muszą zastosować środki mające na celu spełnianie potrzeb podstawowych i zapobieganie agresji wewnątrz grupy. W szczególności świnie muszą mieć stały dostęp do wystarczającej ilości materiału wzrostu w celu stymulacji zachowań poszukiwawczych.

Lochy i loszki

 • Ciężarne lochy i loszki muszą być, w razie konieczności, poddane kuracjom przeciw pasożytom. Od dnia 1 stycznia 2006 r. zabrania się stosowania pęt wobec loch i loszek.
 • W trakcie okresu rozpoczynającego się od czterech tygodni po pokryciu do jednego tygodnia przed przewidywanym czasem oproszenia lochy i loszki mogą być trzymane oddzielnie. Dla łatwego proszenia się w sposób naturalny lub wymagający pomocy, za lochą lub loszką musi znajdować się wolna powierzchnia. Boksy muszą być wyposażone w systemy ochrony prosiąt.

Prosięta (nieodsadzone)

Prosiąt, które mają mniej niż 28 dni, nie wolno odsadzać od lochy, chyba że dobrostan i zdrowie matki lub prosiąt mogą być narażone.

Odsadzone prosięta i świnie na chów

 • Należy podjąć środki zapobiegające walkom.
 • Powinno się trzymać prosięta w stałych grupach, w miarę możliwości unikając ich mieszania (jeżeli to konieczne, za wyjątkiem okresu przed odsadzeniem lub podczas tygodnia po odsadzeniu).
 • Zwierzęta szczególnie agresywne muszą być trzymane oddzielnie od grupy (jak i zranione zwierzęta).
 • Podanie leków uspokajających w celu ułatwienia mieszania musi być ograniczone do wyjątkowych okoliczności i może nastąpić wyłącznie po konsultacji z lekarzem weterynarii.

Bolesne operacje na zwierzętach

 • Lekarz weterynarii lub „osoba przeszkolona” w zakresie aspektów dotyczących dobra zwierząt ma prawo przeprowadzić następujące zabiegi:
  • skracanie kłów prosiąt;
  • obcinanie ogonów (przed siódmym dniem życia lub po osiągnięciu tego wieku, wyłącznie po zastosowaniu środka znieczulającego i dodatkowego długotrwałego znieczulenia podanego przez lekarza weterynarii);
  • kastracja samców (przed siódmym dniem życia lub po osiągnięciu tego wieku, wyłącznie po zastosowaniu środka znieczulającego i dodatkowego długotrwałego znieczulenia podanego przez lekarza weterynarii);
  • kolczykowanie nosa, gdy zwierzęta są trzymane na wolnym powietrzu.
 • Ani obcinania ogona, ani skracania kłów u prosiąt nie wolno wykonywać rutynowo, lecz tylko wtedy, gdy istnieją dowody na to, że wystąpiły obrażenia wymion loch albo uszu lub ogonów pozostałych świń. Przed wykonaniem tych zabiegów należy podjąć inne środki, żeby zapobiec obgryzaniu ogonów i innym zachowaniom, biorąc pod uwagę cechy środowiska i zagęszczenie hodowli. Z tego powodu nieodpowiednie warunki środowiskowe lub systemy zarządzania muszą być zmienione.

Zdrowie

Chore lub zranione świnie mają trzymane w oddzielnych kojcach.

Pasza

Dyrektywa zapewnia normy dotyczące karmienia w „wystarczającej ilości” i „stały” dostęp do wody pitnej. Każda świnia musi mieć dostęp do paszy w tym samym czasie, co inne świnie w grupie. Zwierzęta muszą być karmione co najmniej raz dziennie.

Pomieszczenia

 • Normy dotyczące powierzchni podłoża ustalane są zgodnie z wagą zwierzęcia:
  • od 0,15 m2 dla świń ważących mniej niż 10 kg, a 1 m2 na zwierzę ważące ponad 110 kg;
  • 1,64 m2 na loszkę;
  • 2,25 m2 na lochę;
  • 6 m2 na knura (10 m2, jeżeli knur ma przeznaczenie do reprodukcji).
 • Niektóre normy pomieszczeń mają zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2013 r. (budynki zbudowane przed 2003 r. lub po terminie akcesji do UE).
 • Podłogi muszą być gładkie, lecz nie śliskie, w celu zapobieżenia urazom świń.
 • Miejsce leżenia musi być wygodne, czyste i suche.

Środowisko

Należy unikać ciągłego hałasu o poziomie od 85 dB. Natężenie światła musi wynosić nie mniej niż 40 luksów przez osiem godzin dziennie.

Kontrole

 • Państwa członkowskie muszą przeprowadzać coroczne inspekcje obejmujące statystycznie reprezentatywną próbkę.
 • Komisja Europejska może wysłać ekspertów w zakresie weterynarii, aby przeprowadzali kontrole na miejscu przy współpracy z właściwymi organami.

Szczególne przepisy

Kraje UE mogą stosować na swoim terytorium przepisy surowsze od tych określonych w niniejszej dyrektywie. W takim przypadku muszą z wyprzedzeniem poinformować Komisję o wszelkich takich środkach.

Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych

Rozporządzenie (UE) 2017/625, zawierające nowe przepisy unijne dotyczące kontroli urzędowych w zakresie żywności dla ludzi i paszy dla zwierząt, wprowadza pewne niewielkie zmiany odnoszące się do szczegółów technicznych przewidzianych dyrektywą. Zmiany te będą obowiązywać od 14 grudnia 2019 r.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od 10 marca 2009 r. Dyrektywa 2008/120/WE jest skodyfikowaną wersją dyrektywy 91/630/EWG i jej zmian. Państwa członkowskie musiały włączyć oryginalną dyrektywę 91/630/EWG do prawa krajowego do roku 1994 (a jej zmiany do roku 2003).

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony świń (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 47 z 18.2.2009, s. 5–13)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (UE) 2017/625 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1–142)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) 2017/625 zostały włączone do tekstu podstawowego. Ta wersja skonsolidowana ma wyłącznie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017

Top