EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień UE

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanawia jednolity system klasyfikacji, mający zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające w celu dokonania opisu przedmiotu zamówienia.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Rozporządzenie ustanawia jednolity system klasyfikacji, wspólne słownictwo dla przetargów publicznych („common procurement vocabulary”, CPV). Klasyfikacja ta obejmuje ogół cech zamówień na dostawy, roboty i usługi. Poprzez ujednolicenie odniesień stosowanych przez instytucje zamawiające w celu dokonania opisu przedmiotu zamówienia CPV poprawia przejrzystość zamówień publicznych objętych dyrektywami UE.
 • CPV pomaga potencjalnym wykonawcom, np. przedsiębiorstwom, w znajdowaniu możliwości gospodarczych oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędu podczas tłumaczenia ogłoszeń, ponieważ jest on dostępny we wszystkich urzędowych językach UE.
 • CPV przypisuje kod numeryczny do opisu przedmiotu przetargu, który jest dostępny w każdym urzędowym języku UE. CPV składa się z:
  • słownika głównego, opartego na strukturze drzewa, zawierającego serię kodów numerycznych, które składają się z ośmiu cyfr oraz dziewiątej cyfry służącej do weryfikacji cyfr poprzedzających,
  • słownika uzupełniającego rozszerzającego opis przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie informacji o charakterze i przeznaczeniu przedmiotu zamówienia.
 • Lista kodów CPV i tabele zbieżności między CPV i innym nazewnictwem mogą być konsultowane na stronie internetowej SIMAP: „Informacje dotyczące zamówień publicznych”.
 • Obecna wersja CPV ma być bardziej przyjaznym narzędziem, które skupia się nie tyle na materiałach, co na produktach. Ponadto hierarchia CPV została zracjonalizowana.
 • Strona internetowa TED zapewnia publikację w Dzienniku Urzędowym S ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych objętych dyrektywami UE. Od 2003 r. TED używa kodów CPV, które stały się obowiązkowe wraz z przyjęciem dyrektyw 2004/17/WE oraz 2004/18/WE (uchylonych następnie odpowiednio przez dyrektywy 2014/25/UE oraz 2014/24/UE).

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. L 340, 16.12.2002, s. 1-562)

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. L 329, 17.12.2003, s. 1–270). Patrz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (Dz.U. L 145, 4.6.2008, s. 65–226). Patrz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2016

Top