EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0207

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” , deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

Dz.U. L 38 z 13.2.2015, p. 1–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/207/oj

13.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207

z dnia 20 stycznia 2015 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (1), w szczególności jego art. 52 ust. 4, art. 101 akapit drugi i piąty, art. 106 akapit drugi, art. 111 ust. 5, art. 125 ust. 10 oraz art. 127 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (2), w szczególności jego art. 14 ust. 5,

po konsultacji z komitetem koordynującym europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 288/2014 (3) ustanowiono przepisy niezbędne do przygotowywania programów. W celu zapewnienia realizacji programów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych („EFSI”), konieczne jest ustanowienie dalszych przepisów dotyczących stosowania rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Aby ułatwić całościowe spojrzenie i sprawny dostęp do wspomnianych przepisów, należy je określić w jednym akcie wykonawczym.

(2)

We wzorze sprawozdania z postępów we wdrażaniu umowy partnerstwa należy określić jednolite warunki prezentowania informacji wymaganych w poszczególnych częściach sprawozdania z postępów, aby zapewnić spójność i porównywalność informacji przedstawionych w sprawozdaniu z postępów oraz w razie potrzeby umożliwić ich agregowanie. W tym celu, mając na uwadze, że wszelka wymiana informacji między państwami członkowskimi a Komisją powinna odbywać się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ustanowionego w tym celu, we wzorze należy również określić parametry techniczne każdego pola, w tym format danych, metodę wprowadzania oraz maksymalną liczbę znaków. Maksymalną liczbę znaków zaproponowaną w przypadku pól tekstowych określono na podstawie wymogów najbardziej kompleksowych sprawozdań.

(3)

Aby zapewnić zgodność z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013, wzór sprawozdania z postępów podzielono na pięć części. W części I określono informacje i oceny wymagane w przypadku wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W części II określono informacje i oceny wymagane w sprawozdaniu z postępów w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Informacje określone w częściach III, IV i V wzoru sprawozdania z postępów należy przedstawić w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności, w przypadkach w których zgodnie z art. 111 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 państwa członkowskie wdrażające nie więcej niż jeden program operacyjny w odniesieniu do każdego z funduszy zdecydowały się zawrzeć informacje wymagane w art. 50 ust. 5 tego samego rozporządzenia oraz informacje, o których mowa w art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c) i h) tego rozporządzenia, w sprawozdaniu z postępów we wdrażaniu umowy partnerstwa, a nie w rocznych sprawozdaniach z wdrażania przedkładanych w 2017 r. i 2019 r. oraz w końcowym sprawozdaniu z wdrażania. W przypadku gdy wspomniane informacje przedstawiono już w części I lub II sprawozdania z postępów, nie należy ich powtarzać w części III, IV ani V, ponieważ wszelkie informacje należy przedkładać tylko raz.

(4)

Duże projekty stanowią znaczną część wydatków UE i mają znaczenie strategiczne w odniesieniu do realizacji strategii UE na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Aby zapewnić jednolite stosowanie, konieczne jest ustanowienie standardowego wzoru na potrzeby przedkładania informacji wymaganych do zatwierdzania dużych projektów. Informacje wskazane w tym wzorze powinny być wystarczające do zapewnienia, że wkład finansowy z EFRR i Funduszu Spójności nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii.

(5)

Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści, obejmującej analizę ekonomiczną, analizę finansową oraz ocenę ryzyka, stanowi warunek wstępny zatwierdzenia dużego projektu. Metodykę przeprowadzania analizy kosztów i korzyści należy opracować w oparciu o uznane najlepsze praktyki, oraz mając na celu zapewnienie spójności, jakości i dokładności zarówno w przeprowadzaniu analizy, jak i w dokonywaniu jej oceny przez Komisję lub niezależnych ekspertów. Analiza kosztów i korzyści dużych projektów powinna wykazać, że dany projekt jest pożądany z ekonomicznego punktu widzenia oraz że wkład z EFRR i Funduszu Spójności jest konieczny, aby projekt był finansowo wykonalny.

(6)

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania art. 106 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 konieczne jest ustanowienie wzoru wspólnego planu działania. Mając na uwadze, że wszelka wymiana informacji między państwami członkowskimi a Komisją powinna odbywać się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ustanowionego w tym celu, we wzorze należy również określić parametry techniczne każdego pola, w tym format danych, metodę wprowadzania oraz maksymalną liczbę znaków.

(7)

Ponieważ wymogi dotyczące sprawozdawczości w odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz celu „Europejska współpraca terytorialna” nie są takie same, konieczne jest ustanowienie dwóch wzorów sprawozdań z wdrażania — jednego na potrzeby programów operacyjnych realizowanych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i drugiego na potrzeby programów EWT realizowanych w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”. Jednak w przypadku gdy wymogi dotyczące sprawozdawczości są takie same lub podobne w odniesieniu do obu wspomnianych celów, należy w możliwie największym stopniu zapewnić zharmonizowanie treści wzorów.

(8)

We wzorze rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania należy określić jednolite warunki prezentowania informacji wymaganych w poszczególnych częściach sprawozdań. Pozwoli to zapewnić spójność i porównywalność przedstawianych informacji oraz w razie potrzeby możliwość ich zagregowania. W tym celu, mając na uwadze, że wszelka wymiana informacji między państwami członkowskimi a Komisją powinna odbywać się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ustanowionego w tym celu, we wzorze należy również określić parametry techniczne każdego pola, w tym format danych, metodę wprowadzania oraz maksymalną liczbę znaków. Maksymalną liczbę znaków zaproponowaną w przypadku pól tekstowych określono na podstawie wymogów najbardziej kompleksowych sprawozdań.

(9)

W celu spełnienia wymogów rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczących rocznego sprawozdania z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, w których należy zgłaszać różne rodzaje informacji w zależności od danego roku, wzór podzielono na trzy części, aby wyraźnie wskazać informacje wymagane w odniesieniu do sprawozdań za dany rok. W części A wskazano informacje, których przedstawienia wymaga się corocznie od 2016 r.; w części B określono dodatkowe informacje, które należy uwzględnić w sprawozdaniach przedkładanych w 2017 r. i 2019 r. oraz w sprawozdaniach końcowych, natomiast w części C wskazano informacje, które oprócz informacji wskazanych w częściach A i B należy umieścić w sprawozdaniu przedkładanym w 2019 r. oraz w sprawozdaniu końcowym. Zgodnie z art. 111 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 państwa członkowskie wdrażające nie więcej niż jeden program operacyjny w odniesieniu do każdego z funduszy mogą zawrzeć określone informacje w sprawozdaniu z postępów we wdrażaniu umowy partnerstwa, a nie w rocznych sprawozdaniach z wdrażania przedkładanych w 2017 r. i 2019 r. oraz w końcowym sprawozdaniu z wdrażania. Aby zapewnić jednolite stosowanie wspomnianych przepisów, należy określić powyższe informacje we wzorze.

(10)

Zgodnie z art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 do wiadomości publicznej podaje się roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania, jak również streszczenie ich zawartości. Streszczenie to należy przekazać jako odrębny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania. Nie przewidziano specjalnego wzoru streszczenia dla obywateli, dzięki czemu państwa członkowskie mogą stosować strukturę i format, jakie uznają za najodpowiedniejsze.

(11)

W celu zharmonizowania standardów przygotowywania i prezentowania deklaracji zarządczej, za sporządzenie której odpowiada instytucja zarządzająca zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. e) akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, konieczne jest ustanowienie jednolitych wymogów dotyczących jej treści w postaci standardowego wzoru.

(12)

W celu zharmonizowania standardów przygotowywania i prezentowania strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli, za sporządzenie których odpowiada instytucja audytowa zgodnie z art. 127 ust. 4 i art. 127 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, należy zapewnić wzór ustanawiający jednolite wymogi dotyczące struktury oraz określający charakter i jakość informacji, jakie są wymagane przy przygotowywaniu wspomnianych dokumentów.

(13)

W celu umożliwienia szybkiego stosowania środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wzór sprawozdania z postępów

Sprawozdanie z postępów we wdrażaniu umowy partnerstwa, o którym mowa w art. 52 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Format dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużego projektu

Informacje wymagane do zatwierdzenia dużego projektu, o których mowa w art. 101 akapit pierwszy lit. a)–i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, przedkłada się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści

Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 101 akapit pierwszy lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, przeprowadza się zgodnie z metodyką określoną w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Format wzoru wspólnego planu działania

Treść wspólnego planu działania, o którym mowa w art. 106 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, ustala się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Wzór sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

Roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, o których mowa w art. 111 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Wzór deklaracji zarządczej

Deklarację zarządczą, o której mowa w art. 125 ust. 4 akapit pierwszy lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, przedkłada się dla każdego programu operacyjnego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Wzory strategii audytu, opinii audytowej oraz rocznego sprawozdania z kontroli

1.   Strategię audytu, o której mowa w art. 127 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, określa się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

2.   Opinia audytowa, o której mowa w art. 127 ust. 5 lit. a) akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, jest sporządzana zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

3.   Sprawozdanie z kontroli, o którym mowa w art. 127 ust. 5 lit. b) akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Wzór sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

Roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, o których mowa w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013, sporządza się zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku X do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.

(2)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do wzoru dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” w odniesieniu do wzoru dla programów EWT w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 87 z 22.3.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

WZÓR SPRAWOZDANIA Z POSTĘPÓW

CZĘŚĆ I

Informacje i oceny wymagane w przypadku wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI)

1.   Zmiany w zakresie potrzeb rozwojowych w pañstwie czonkowskim od przyjêcia umowy partnerstwa (art. 52 ust. 2 lit. a) rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013)

a)

Ogólny opis i ogólna ocena zmian w zakresie potrzeb rozwojowych, w tym opis zmian w zakresie potrzeb rozwojowych wskazanych w nowych stosownych zaleceniach dla poszczególnych państw przyjętych zgodnie z art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4 Traktatu;

b)

w stosownych przypadkach inne elementy.

<type='S' maxlength =24500 input='M'>  (1)

2.   Postêpy dokonane na drodze do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównowa¿onego wzrostu sprzyjajcego wczeniu spoecznemu oraz konkretnych zadañ funduszy poprzez wkad EFSI w wybrane cele tematyczne, w szczególnoœci w odniesieniu do celów poœrednich okreœlonych w ramach wykonania dla poszczególnych programów oraz w odniesieniu do wsparcia wykorzystanego na cele dotyczce zmian klimatu (art. 52 ust. 2 lit. b) rozporzdzenia (UE) nr 1303/2013)

a)

Opis i ocena postępów w realizacji krajowych celów strategii „Europa 2020” (2) oraz wkładu EFSI w realizację tych celów, w odniesieniu do celów pośrednich określonych w ramach wykonania dla poszczególnych programów oraz w stosownych przypadkach w odniesieniu do wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmian klimatu;

b)

opis i ocena, w odniesieniu do celów pośrednich określonych w ramach wykonania oraz w stosownych przypadkach w odniesieniu do wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu, dotyczące sposobu, w jaki EFSI przyczyniają się do realizacji celów tematycznych oraz postępów poczynionych w osiąganiu oczekiwanych głównych rezultatów w przypadku poszczególnych celów tematycznych określonych w umowie partnerstwa, w tym w razie potrzeby opis wkładu EFSI w osiąganie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w odniesieniu do celów pośrednich określonych w ramach wykonania dla poszczególnych programów;

c)

w stosownych przypadkach, opis wkładu EFSI na rzecz nowych stosownych zaleceń dla poszczególnych państw;

d)

w stosownych przypadkach, opis sposobu, w jaki uwzględniono w EFSI zmiany w zakresie potrzeb rozwojowych;

e)

wyłącznie w przypadku sprawozdania za 2019 r.: krótka analiza danych zawartych w tabeli 2 obejmująca ocenę przyczyn nieosiągnięcia celów pośrednich oraz środków, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania tych przyczyn;

f)

w stosownych przypadkach inne elementy.

<type='S' maxlength=52500 input='M'>

Tabela 1

Wsparcie wykorzystane na cele dotyczące zmiany klimatu

Fundusz

A.

Wsparcie wykorzystane na cele dotyczące zmiany klimatu określone w umowie partnerstwa

B.

Wsparcie wykorzystane na cele dotyczące zmiany klimatu (3)

Wartość procentowa wykorzystanego wsparcia w stosunku do wsparcia określonego w umowie partnerstwa

(% B/A)

EFRR

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

Fundusz Spójności

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

EFS (4)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

EFRROW

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

EFMR

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

OGÓŁEM

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>


Tabela 2

Dotyczy wyłącznie sprawozdania za 2019 r. — osiągnięcie celów pośrednich na podstawie oceny państwa członkowskiego

Program

Priorytet

Fundusz (5)

Kategoria (6) regionu

Cel (6) tematyczny

Osiągnięcie celów pośrednich (tak/nie)

Wsparcie Unii

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='C' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

3.   Wyłącznie w przypadku sprawozdań za 2017 r. — działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych określonych w umowie partnerstwa (art. 52. ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

W stosownych przypadkach należy przedstawić ogólne informacje i oceny dotyczące tego, czy działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych określonych w umowie partnerstwa, niespełnionych w dniu przyjęcia umowy partnerstwa, zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

<type='S' maxlength=10500 input='M'>

Mające zastosowanie ogólne warunki wstępne, które w ogóle nie zostały spełnione lub zostały częściowo spełnione

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Termin (data)

Podmioty odpowiedzialne za spełnienie warunków

Działanie zakończone w terminie (T/N)

Kryteria spełnione (T/N)

Oczekiwana data pełnej realizacji pozostałych działań, w stosownych przypadkach

Uwagi (w odniesieniu do każdego działania)

<type='S' maxlength=500 input='G'>

<type='S' maxlength=500 input='G'>

<type='S' maxlength=1000 input='G'>

<type='D' input='G'>

<type='S' maxlength=500 input='G'>

<type='C' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength=2000 input='M'>

 

 

Działanie 1

 

 

 

 

 

 

 

Działanie 2

 

 

 

 

 

 


Mające zastosowanie tematyczne warunki wstępne, które w ogóle nie zostały spełnione lub zostały częściowo spełnione

Niespełnione kryteria

Podjęte działania

Termin (data)

Podmioty odpowiedzialne za spełnienie warunków

Działanie zakończone w terminie (T/N)

Kryteria spełnione (T/N)

Oczekiwana data pełnej realizacji pozostałych działań, w stosownych przypadkach

Uwagi (w odniesieniu do każdego działania)

<type='S' maxlength=500 input='G'>

<type='S' maxlength=500 input='G'>

<type='S' maxlength=1000 input='G'>

<type='D' input='G'>

<type='S' maxlength=500 input='G'>

<type='C' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength=2000 input='M'>

 

 

Działanie 1

 

 

 

 

 

 

 

Działanie 2

 

 

 

 

 

 

4.   Wdrożenie mechanizmów mających zapewnić koordynację pomiędzy EFSI a innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) (art. 52 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

a)

Ocena wdrażania mechanizmów koordynacji określonych w umowie partnerstwa oraz, w stosownych przypadkach, wszelkich problemów napotkanych podczas ich wdrażania;

b)

w stosownych przypadkach, opis dostosowanych i nowych mechanizmów koordynacji;

c)

w stosownych przypadkach inne elementy.

5.   Wdrożenie zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego lub podsumowanie wdrożenia zintegrowanych podejść na podstawie treści programów, w tym postępów w realizacji obszarów priorytetowych w zakresie współpracy (art. 52. ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

a)

Uwagi ogólne i ocena;

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

b)

w odniesieniu do art. 15 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 — przegląd postępów we wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

c)

w odniesieniu do art. 15 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 — w stosownych przypadkach, przegląd postępów we wdrażaniu zintegrowanych inwestycji terytorialnych;

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

d)

w odniesieniu do art. 15 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 — w stosownych przypadkach, przegląd postępów w wdrażaniu strategii makroregionalnych i strategii morskich;

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

e)

w odniesieniu do art. 15 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 — w stosownych przypadkach, przegląd postępów we wdrażaniu zintegrowanego podejścia mającego na celu zaspokojenie potrzeb obszaru geograficznego najbardziej dotkniętego ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym.

Opis działań podjętych w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym.

Opis wyników osiągniętych w zakresie zaspokajania potrzeb tych obszarów geograficznych/grup docelowych.

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

f)

w odniesieniu do art. 15 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w stosownych przypadkach) przegląd postępów w realizacji działań w odpowiedzi na wyzwania demograficzne obszarów dotkniętych poważnymi i stałymi niekorzystnymi warunkami naturalnymi lub trudnościami demograficznymi.

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

6.   W stosownych przypadkach — przedsięwzięcia podjęte w celu wzmocnienia zdolności instytucji państw członkowskich i beneficjentów w zakresie zarządzania EFSI i ich wykorzystania (art. 52 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

7.   Przeprowadzone przedsięwzięcia i dokonane postępy w odniesieniu do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla beneficjentów (art. 52 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

8.   Rola partnerów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w realizacji umowy partnerstwa (art. 52 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

a)

Opis i ocena roli wybranych partnerów w przygotowaniu sprawozdania z postępów w odniesieniu do umowy partnerstwa;

b)

opis i ocena zaangażowania wybranych partnerów we wdrażanie programów, w tym uczestnictwa w komitetach monitorujących programów;

c)

w stosownych przypadkach inne elementy.

<type='S' maxlength=21000 input='M'>

9.   Podsumowanie przeprowadzonych przedsięwzięć dotyczących zastosowania horyzontalnych zasad i celów politycznych w ramach wdrażania EFSI (art. 52 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

a)

Podsumowanie przeprowadzonych przedsięwzięć dotyczących zastosowania horyzontalnych zasad w celu zapewnienia promowania i monitorowania tych zasad w różnych rodzajach programów, w odniesieniu do treści umowy partnerstwa:

1)

równouprawnienie płci, niedyskryminacja, dostępność dla osób niepełnosprawnych;

2)

zrównoważony rozwój (ochrona środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami, łagodzenie skutków zmian klimatu i dostosowanie do zmian klimatu, różnorodność biologiczna oraz zapobieganie ryzyku);

b)

podsumowanie wdrożonych rozwiązań mających na celu włączenie w główny nurt horyzontalnych celów politycznych, w odniesieniu do treści umowy partnerstwa;

c)

w stosownych przypadkach inne elementy.

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

CZĘŚĆ II

Informacje na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jej ocena (do celów art. 19 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013  (7) )

10.   Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 19 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

a)

Ogólny opis postępów we wdrażaniu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, obejmujący sposób, w jaki inicjatywa ta przyczyniła się do wdrożenia gwarancji dla młodzieży, oraz konkretne przykłady interwencji wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

b)

opis wszelkich problemów napotkanych przy wdrażaniu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz środków podjętych w celu przezwyciężenia tych problemów;

c)

ocena postępów we wdrażaniu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w odniesieniu do ustanowionych celów i wartości docelowych oraz wkładu we wdrażanie gwarancji dla młodzieży.

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

CZĘŚĆ III

Informacje i oceny, które należy przedstawić w odniesieniu do polityki spójności, w przypadku gdy skorzystano z określonej w art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 możliwości zawarcia pewnych elementów rocznych sprawozdań z wdrażania w sprawozdaniu z postępów — należy przedstawić w 2017 r. i 2019 r.

11.   Dodatkowe informacje i oceny, które można dołączyć w zależności od treści i celów programu operacyjnego (art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, załączane w stosownych przypadkach w celu uzupełnienia innych sekcji sprawozdania z postępów)

11.1   Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.2   Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.3   Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.4   Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe.

<type='S' maxlength=3500 input='M'>

CZĘŚĆ IV

Informacje na temat Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i ocena jej wdrażania, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013należy przedstawić w 2019 r.  (8)

12.   Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 19 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

a)

Opis głównych ustaleń z ewaluacji, o której mowa w art. 19 ust. 6 rozporządzenia (UE) 1304/2013, obejmującej analizę skuteczności, efektywności oraz wpływu wsparcia udzielanego łącznie z EFS oraz szczególnej alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w tym także na wdrażanie gwarancji dla młodzieży;

b)

opis i ocena jakości ofert zatrudnienia otrzymanych przez uczestników Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w tym osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, wywodzących się ze społeczności marginalizowanych oraz zaprzestających kształcenia bez uzyskania kwalifikacji;

c)

opis i ocena postępów poczynionych przez uczestników Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ustawicznym kształceniu, znajdowaniu trwałych i wartościowych miejsc pracy lub przechodzeniu do przygotowania zawodowego czy dobrej jakości stażu.

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

CZĘŚĆ V

Informacje i oceny, które należy przedstawić w odniesieniu do polityki spójności, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art. 111 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (załączane w stosownych przypadkach w celu uzupełnienia innych sekcji sprawozdania z postępów) — należy przedstawić w 2019 r.

13.   Wkład programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (art. 50 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Informacje na temat wkładu programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ocena tego wkładu.

<type='S' maxlength=17500 input='M'>

(1)  Objaśnienie charakterystyki pól:

 

type (typ): N = liczba, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa

 

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

 

maxlength = maksymalna liczba znaków łącznie ze spacjami

(2)  W przypadku EFRROW opis i ocena powinny dotyczyć postępów w realizacji celów określonych w priorytetach Unii, ponieważ wkład w realizację strategii „Europa 2020” koncentruje się wokół sześciu priorytetów Unii.

(3)  Łącznie, w EUR, na podstawie wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych Komisji z datą graniczną wyznaczoną na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

(4)  Obejmuje to również środki finansowe w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególna alokacja dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadające wsparcie EFS).

(5)  Do celów tej tabeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególna alokacja i odpowiadające wsparcie) jest uznawana za fundusz.

(6)  Nie dotyczy EFRROW i EFMR.

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470). Tę część wypełniają tylko państwa członkowskie posiadające regiony kwalifikujące się do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zgodnie z art. 16 tego rozporządzenia.

(8)  Tę część wypełniają tylko państwa członkowskie posiadające regiony kwalifikujące się do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013.


ZAŁĄCZNIK II

Format dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużego projektu

DUŻY PROJEKT

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO / FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ/INWESTYCJA PRODUKCYJNA

Tytuł projektu

<type='S' maxlength=255 input='M'>

CCI

<type='S' maxlength=15 input='S'>

A.   PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DUŻEGO PROJEKTU I ZDOLNOŚCI TEGO PODMIOTU

A.1.   Instytucja odpowiedzialna za wniosek dotyczący projektu (instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca)

A.1.1

Nazwa:

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2

Adres:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4

Stanowisko osoby wyznaczonej do kontaktów:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.1.6

Adres e-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2.   Podmiot(-y)  (2) odpowiedzialny(-e) za wdrożenie projektu (beneficjent/beneficjenci  (3) )

A.2.1

Nazwa:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Adres:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4

Stanowisko osoby wyznaczonej do kontaktów:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Telefon:

<type='N' input='M'>

A.2.6

Adres e-mail:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3.   Szczegółowe informacje na temat przedsiębiorstwa (należy wypełnić wyłącznie w przypadku inwestycji produkcyjnych)

A.3.1   Nazwa przedsiębiorstwa:

< type='S' maxlength='200' input='M'>

A.3.2   Czy przedsiębiorstwo spełnia kryteria MŚP  (4) ? <type='C' input=M>

Tak

Nie

A.3.3   Obroty (wartość w mln EUR i rok):

A.3.3.1

Wartość w mln EUR <type='N' input='M'>

A.3.3.2

Rok <type='N' input='M'>

A.3.4   Całkowita liczba pracowników (liczba i rok):

A.3.4.1

Liczba pracowników <type='N' input='M'>

A.3.4.2

Rok <type='N' input='M'>

A.3.5   Struktura grupy:

Czy 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu w przedsiębiorstwie należy do jednego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw nieobjętych definicją MŚP? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Należy wskazać nazwę i opisać strukturę grupy:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.   Potencjał podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu – w odniesieniu do jego zdolności technicznej, prawnej, finansowej i administracyjnej  (5)

A.4.1   Potencjał techniczny (należy co najmniej przedstawić ogólny zarys wiedzy fachowej wymaganej w celu realizacji projektu oraz podać liczbę pracowników dysponujących taką wiedzą, którzy są zatrudnieni w organizacji i przydzieleni do danego projektu)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.2   Potencjał prawny (należy co najmniej podać status prawny beneficjenta pozwalający mu na realizację projektu oraz zdolność beneficjenta do podejmowania w razie potrzeby czynności prawnych)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.3   Potencjał finansowy (należy co najmniej potwierdzić zdolność finansową podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu, aby wykazać, że oprócz innych realizowanych przez niego działań jest on w stanie zagwarantować płynność w zakresie odpowiedniego finansowania projektu w celu zapewnienia jego skutecznej realizacji i dalszego funkcjonowania)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.4   Potencjał administracyjny (należy co najmniej wskazać projekty finansowane przez UE lub podobne projekty zrealizowane w ciągu ostatnich dziesięciu lat oraz, w przypadku braku takich przykładów, wskazać, czy uwzględniono potrzeby w zakresie pomocy technicznej; należy odnieść się do ustaleń instytucjonalnych, takich jak istnienie jednostki realizującej projekt posiadającej zdolność do wdrożenia i realizacji danego projektu oraz, w miarę możliwości, przedstawić proponowany schemat organizacyjny dotyczący wdrażania i realizacji)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.5   Należy przedstawić informacje na temat wszelkich planowanych i ewentualnie przyjętych istotnych ustaleń instytucjonalnych ze stronami trzecimi dotyczących realizacji projektu oraz skutecznego funkcjonowania infrastruktury projektu

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.5.1   Należy szczegółowo opisać, w jaki sposób infrastruktura będzie zarządzana po zakończeniu projektu (tj. nazwa operatora; metoda wyboru — zarządzanie publiczne lub koncesje; rodzaj umowy itp.).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.   OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI; WYJAŚNIENIE NA TEMAT ZGODNOŚCI INWESTYCJI Z ODPOWIEDNIMI OSIAMI PRIORYTETOWYMI PROGRAMU OPERACYJNEGO LUB PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ORAZ PRZEWIDYWANEGO WKŁADU INWESTYCJI W REALIZACJĘ SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW TYCH OSI PRIORYTETOWYCH ORAZ PRZEWIDYWANEGO WKŁADU W ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

B.1   Program lub programy operacyjne i osie priorytetowe

CCI PO

Oś priorytetowa PO

PO1<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO 1<type='S' input='S'>

PO1<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO 1<type='S' input='S'>

PO2<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO 2<type='S' input='S'>

PO2<type='S' input='S'>

Oś priorytetowa PO 2<type='S' input='S'>

B.1.1   Czy projekt jest zawarty w wykazie dużych projektów programu lub programów operacyjnych  (6) ? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

B.2.   Kategoryzacja działań związanych z projektem  (7)

 

Kod

Kwota

Wartość procentowa

B.2.1.

Kody klasyfikacji według zakresu interwencji

(należy zastosować więcej niż jeden kod, w przypadku gdy na podstawie wyliczenia proporcjonalnego właściwych jest kilka zakresów interwencji)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2.

Kod klasyfikacji według formy finansowania

(w niektórych przypadkach właściwy może być więcej niż jeden kod — należy przedstawić proporcjonalny podział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3.

Kod klasyfikacji według wymiaru terytorialnego

(w niektórych przypadkach właściwy może być więcej niż jeden kod — należy przedstawić proporcjonalny podział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4.

Kod klasyfikacji według terytorialnego mechanizmu wdrażania

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5.

Kod klasyfikacji według celu tematycznego

(w niektórych przypadkach właściwy może być więcej niż jeden kod — należy przedstawić proporcjonalny podział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6.

Kod klasyfikacji gospodarczej (kod NACE (8))

(w niektórych przypadkach właściwy może być więcej niż jeden kod — należy przedstawić proporcjonalny podział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7.

Kod klasyfikacji według wymiaru lub wymiarów dotyczących lokalizacji (NUTS III) (9)

(w niektórych przypadkach właściwy może być więcej niż jeden kod — należy przedstawić proporcjonalny podział)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8.

Charakter inwestycji (10) (należy wypełnić wyłącznie w przypadku inwestycji produkcyjnych)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9.

Przedmiotowy produkt (11) (należy wypełnić wyłącznie w przypadku inwestycji produkcyjnych)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.3.   Opis projektu

B.3.1   Należy przedstawić krótki (maksymalnie 2 strony) opis projektu (prezentując jego cel, obecną sytuację, kwestie, których będzie dotyczył, infrastrukturę, jaka ma zostać stworzona itp.), mapę, na której wskazano obszar projektu  (12), dane georeferencyjne  (13) oraz główne elementy projektu wraz z szacunkami dotyczącymi ogólnych kosztów każdego z nich (bez podziału na koszty związane z działaniami).

W przypadku inwestycji produkcyjnych należy również przedstawić szczegółowy opis techniczny obejmujący: wykonywane prace, wyszczególniając ich główne cechy charakterystyczne, główne rodzaje działalności gospodarczej i podstawowe elementy struktury finansowej przedsiębiorstwa, główne aspekty inwestycji, opis technologii produkcji i wyposażenia oraz opis produktów.

< type='S' maxlength='7000' input='M'>

B.3.2   Czy przedmiotowy projekt stanowi etap dużego projektu  (14) ? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

B.3.3   Jeżeli projekt stanowi etap ogólnego projektu, należy przedstawić krótki opis proponowanych etapów realizacji oraz wyjaśnić, w jaki sposób są one technicznie i finansowo niezależne. Należy wyjaśnić, jakie kryteria wykorzystano w celu określenia podziału projektu na etapy. Należy przedstawić udział (procentowy), jaki obejmuje dany etap w odniesieniu do ogólnego projektu. Jeżeli projekt jest współfinansowany z co najmniej dwóch programów operacyjnych, należy wskazać, które jego części wchodzą w zakres którego programu operacyjnego, oraz przedstawić ich proporcjonalną alokację.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

B.3.4   Czy Komisja zatwierdziła wcześniej którąkolwiek część przedmiotowego dużego projektu? <type='C' input=M>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy podać CCI zatwierdzonego dużego projektu.

< type='S' input='S'>

Jeżeli przedmiotowy projekt stanowi część rozłożonego na etapy dużego projektu, którego pierwszy etap zrealizowano w latach 2007–2013, należy przedstawić opis celów fizycznych i finansowych poprzedniego etapu, w tym opis realizacji pierwszego etapu, oraz potwierdzić, że etap ten jest gotowy lub będzie gotowy do wykorzystania w zamierzonym celu.

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

B.3.5   Czy projekt stanowi część sieci transeuropejskiej będącej przedmiotem uzgodnień na poziomie unijnym? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje oraz odniesienie do odpowiednich przepisów UE (15).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.3.6   W przypadku inwestycji produkcyjnych, czy przedmiotowa inwestycja:

(i)

jest objęta zakresem art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 (16)? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy wyjaśnić, w jaki sposób przedmiotowa inwestycja przyczynia się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc pracy (szczególnie dla osób młodych).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

(ii)

jest objęta zakresem art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy wyjaśnić, w jaki sposób przedmiotowa inwestycja przyczynia się do realizacji priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 1 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, a także, w przypadku gdy inwestycja ta wiąże się ze współpracą między dużymi przedsiębiorstwami a MŚP, w jaki sposób przyczynia się ona do realizacji priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 5 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.   Cele projektu i jego spójność z odpowiednimi osiami priorytetowymi programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz jego przewidywany wkład w realizację szczegółowych celów i rezultatów tych osi priorytetowych, oraz przewidywany wkład w rozwój społeczno-gospodarczy obszaru objętego danym programem operacyjnym.

B.4.1   Jakie są główne cele projektu? Należy wymienić główne cele i podać krótkie wyjaśnienie.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.2   Należy przedstawić szczegółowe informacje na temat spójności projektu z odpowiednimi osiami priorytetowymi programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz jego przewidywany wkład w osiąganie wskaźników rezultatu w ramach celów szczegółowych tych osi priorytetowych.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.3   Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru objętego programem operacyjnym.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.4   Należy wyjaśnić, jakie działania zaplanował/podjął beneficjent w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania infrastruktury na etapie eksploatacji.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.   CAŁKOWITE KOSZTY I CAŁKOWITE KOSZTY KWALIFIKOWALNE

C.1.   Należy uzupełnić poniższą tabelę, uwzględniając poniższe kwestie

1)

Koszty niekwalifikowalne obejmują: (i) wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności; (ii) wydatki niekwalifikowalne na mocy obowiązujących przepisów unijnych i krajowych; (iii) inne wydatki niezgłoszone do współfinansowania. Uwaga: Termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków jest tożsamy z datą przedłożenia Komisji programu operacyjnego lub z dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza (17).

2)

Nieprzewidziane wydatki nie powinny przekraczać 10 % całkowitych kosztów po odjęciu nieprzewidzianych wydatków. Takie nieprzewidziane wydatki mogą być zawarte w całkowitych kosztach kwalifikowalnych stosowanych do celów obliczenia planowanego wkładu funduszy.

3)

W stosownych przypadkach można wykorzystać dostosowanie cen w celu pokrycia przewidywanej inflacji, jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych wyrażona jest w cenach stałych.

4)

VAT podlegający zwrotowi stanowi koszty niekwalifikowalne. Należy podać powody, w przypadku gdy VAT jest uważany za koszty kwalifikowalne.

5)

Całkowite koszty muszą obejmować wszystkie koszty poniesione w związku z projektem, począwszy od planowania, a skończywszy na nadzorze, oraz muszą obejmować VAT, niezależnie od tego, czy podlega on zwrotowi.

6)

Zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych na kwotę przekraczającą 10 % łącznych wydatków kwalifikowalnych dla danej operacji zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) 1303/2013. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach można dopuścić wyższy pułap procentowy dla operacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

7)

Całkowite koszty kwalifikowalne przed uwzględnieniem wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

 

EUR

Całkowite koszty

(A)

Koszty niekwalifikowalne (1)

(B)

Koszty kwalifikowalne

(C) = (A) – (B)

Wartość procentowa całkowitych kwalifikowalnych kosztów

 

 

Parametry wejściowe

Parametry wejściowe

Obliczone

Obliczone

1

Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

2

Zakup gruntów

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'> (6)

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

3

Roboty budowlane

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

4

Urządzenia techniczne i maszyny lub sprzęt

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

5

Nieprzewidziane wydatki (2)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

6

Dostosowanie cen (w stosownych przypadkach) (3)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

7

Promocja

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

8

Nadzór budowlany

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

9

Pomoc techniczna

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

10

Suma cząstkowa

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

11

(VAT (4))

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

12

OGÓŁEM

<type='N' input='G'> (5)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'> (7)

<type='P' input='G'>

Należy podać kurs wymiany oraz odniesienie (w stosownych przypadkach)

< type='S' maxlength='875' input='M'>

W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących powyższych pozycji (np. braku nieprzewidzianych wydatków, kwalifikowalnego VAT) należy zapisać je poniżej.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2.   Weryfikacja zgodności z zasadami pomocy państwa

Czy uważają Państwo, że przedmiotowy projekt wiąże się z przyznaniem pomocy państwa? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy wypełnić poniższą tabelę (18):

 

Kwota pomocy (w EUR) wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto (19)

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych (w EUR) (20)

Intensywność pomocy

(w %)

Numer pomocy państwa/numer rejestru pomocy podlegającej przepisom o wyłączeniach grupowych

Zatwierdzony program pomocowy lub zatwierdzona pomoc indywidualna

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Pomoc objęta zakresem rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Pomoc zgodna z decyzją w sprawie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (21) lub z rozporządzeniem w sprawie publicznego lądowego transportu pasażerskiego (22)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Całkowita kwota przyznanej pomocy

<type='N' input='G'>

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Jeżeli nie, należy szczegółowo wyjaśnić, na jakiej podstawie stwierdzono, że projekt nie wiąże się z przyznaniem pomocy państwa (23). Informacje te należy przedstawić w odniesieniu do wszystkich grup potencjalnych beneficjentów pomocy państwa, na przykład w przypadku infrastruktury – w odniesieniu do właściciela, wykonawców, operatora oraz użytkowników danej infrastruktury. W stosownych przypadkach należy wskazać, czy stwierdzono, że projekt nie wiąże się z pomocą państwa, ponieważ: (i) projekt nie dotyczy żadnego rodzaju działalności gospodarczej (w tym działalności w ramach zadań publicznych); lub (ii) beneficjent lub beneficjenci wsparcia działają w ramach monopolu prawnego dotyczącego odpowiednich rodzajów działalności i nie prowadzą działalności w żadnym innym zliberalizowanym sektorze (lub będą prowadzić odrębną księgowość, w przypadku gdy beneficjent lub beneficjenci prowadzą działalność w dodatkowych sektorach).

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

C.3.   Obliczanie całkowitych kosztów kwalifikowalnych

Należy zastosować kwotę całkowitych kosztów kwalifikowalnych, po uwzględnieniu wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, aby zweryfikować, czy w ramach danego projektu osiągnięto próg dla dużego projektu zgodnie z art. 100 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Należy wybrać odpowiedni wariant i uzupełnić wymagane informacje. W przypadku operacji niegenerujących dochodów należy wybrać metodę określoną w art. 61 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz ustalić proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu na poziomie 100 %.

Metoda obliczania potencjalnego dochodu

Stosowana metoda wybrana przez instytucję zarządzającą w odniesieniu do odpowiedniego sektora, podsektora lub rodzaju operacji (24) (należy zaznaczyć tylko jedno pole)

Obliczenie zdyskontowanego dochodu

<type='C' input='M'>

Metoda ryczałtowa

<type='C' input='M'>

Metoda zmniejszonego poziomu współfinansowania

<type='C' input='M'>

Obliczanie zdyskontowanego dochodu (art. 61 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

 

 

Wartość

1.

Całkowity koszt kwalifikowalny przed uwzględnieniem wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, niezdyskontowany)

(sekcja C.1.12(C))

<type='N' input='G'>

2.

Proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu (%) (w stosownych przypadkach) = (E.1.2.9)

<type='N' input='M'>

3.

Całkowity koszt kwalifikowalny po uwzględnieniu wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, niezdyskontowany) = (1) * (2)

Maksymalny wkład publiczny musi być zgodny z zasadami pomocy państwa oraz zgłoszoną powyżej całkowitą kwotą przyznanej pomocy (w stosownych przypadkach)

<type='N' input='M'>

Metoda ryczałtowa lub metoda zmniejszonego poziomu współfinansowania (art. 61 ust. 3 lit. a) i art. 61 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

 

 

Wartość

1.

Całkowity koszt kwalifikowalny przed uwzględnieniem wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, niezdyskontowany)

(sekcja C.1.12(C))

<type='N' input='G'>

2.

Zryczałtowana stawka dochodów określona w załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub aktów delegowanych (FR) (%)

<type='N' input='M'>

3.

Całkowity koszt kwalifikowalny po uwzględnieniu wymogów określonych w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (w EUR, niezdyskontowany) = (1) * (1-FR) (25)

Maksymalny wkład publiczny musi być zgodny z zasadami pomocy państwa oraz zgłoszoną powyżej całkowitą kwotą przyznanej pomocy (w stosownych przypadkach)

<type='N' input='M'>

D.   PRZEPROWADZONE STUDIA WYKONALNOŚCI, W TYM ANALIZY WARIANTÓW I ICH WYNIKI

D.1.   Analiza popytu

Należy przedstawić podsumowanie analizy popytu, wraz z przewidywaną stopą wzrostu popytu, aby wykazać zapotrzebowanie na dany projekt, zgodnie z podejściem określonym w załączniku III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do niniejszego rozporządzenia. Powinno ono zawierać co najmniej następujące informacje:

(i)

metodykę sporządzania prognoz;

(ii)

założenia i poziomy referencyjne (np. ruch w przeszłości, zakładany ruch w przyszłości w przypadku niezrealizowania projektu);

(iii)

w stosownych przypadkach prognozy dla wybranych wariantów;

(iv)

aspekty dotyczące dostaw, w tym analizę istniejących dostaw i przewidywanego rozwoju (infrastruktury);

(v)

efekt sieciowy (o ile występuje);

W przypadku inwestycji produkcyjnych należy opisać rynki docelowe oraz przedstawić podsumowanie analizy popytu, obejmujące stopę wzrostu popytu, dokonując w stosownych przypadkach podziału na państwa członkowskie i osobno na państwa trzecie rozpatrywane w ujęciu całościowym.

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

D.2.   Analiza wariantów

D.2.1   Należy wskazać alternatywne warianty rozpatrywane w ramach studiów wykonalności (maksymalnie 2–3 strony), zgodnie z podejściem określonym w załączniku III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do niniejszego rozporządzenia. Należy uwzględnić co najmniej następujące informacje:

(i)

całkowite koszty inwestycji i koszty operacyjne dotyczące rozpatrywanych wariantów;

(ii)

warianty w odniesieniu do skali (według kryteriów technicznych, operacyjnych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych) oraz warianty w odniesieniu do lokalizacji proponowanej infrastruktury;

(iii)

warianty technologiczne — dla danego elementu i dla danego systemu;

(iv)

ryzyko związane z poszczególnymi wariantami alternatywnymi, w tym ryzyko związane ze skutkami zmiany klimatu i ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi;

(v)

w stosownych przypadkach (26) wskaźniki ekonomiczne dotyczące rozpatrywanych wariantów,

(vi)

tabelę zbiorczą, w której przedstawiono wszelkie zalety i wady wszystkich rozpatrywanych wariantów.

Ponadto w przypadku inwestycji produkcyjnych należy szczegółowo przedstawić uwagi dotyczące mocy produkcyjnych (np. moce produkcyjne przedsiębiorstwa przed realizacją inwestycji (w jednostkach na rok), datę odniesienia, moce produkcyjne po realizacji inwestycji (w jednostkach na rok) oraz szacunkową stopę wykorzystania mocy produkcyjnych).

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

D.2.2   Należy określić kryteria rozpatrywane przy wyborze najlepszego rozwiązania (w kolejności według ich znaczenia i metody ich oceny, odzwierciedlając wyniki oceny narażenia na zmianę klimatu i oceny ryzyka zmiany klimatu, a także w stosownych przypadkach procedur OOŚ/SEA (zob. sekcja F poniżej)) oraz przedstawić krótkie uzasadnienie wybranego wariantu zgodnie z załącznikiem III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do niniejszego rozporządzenia  (27).

< type='S' maxlength='7000' input='M'>

D.3.   Wykonalność wybranego wariantu

Należy przedstawić krótkie podsumowanie wykonalności wybranego wariantu obejmujące następujące kluczowe wymiary: instytucjonalny, techniczny, środowiskowy, dotyczący emisji gazów cieplarnianych, skutków zmiany klimatu oraz ryzyka związanego z projektem (w stosownych przypadkach), a także innych aspektów, biorąc pod uwagę stwierdzone rodzaje ryzyka, aby udowodnić wykonalność danego projektu. Należy uzupełnić tabelę, podając odniesienia do odpowiednich dokumentów.

D.3.1   Aspekt instytucjonalny

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.2   Aspekty techniczne obejmujące lokalizację, zaplanowane moce produkcyjne głównej infrastruktury, uzasadnienie zakresu i wielkości projektu w kontekście prognozowanego zapotrzebowania, uzasadnienie wyborów dokonanych w zakresie oceny ryzyka zmiany klimatu i zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi (w stosownych przypadkach), szacunkowe koszty inwestycji i koszty operacyjne

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.3   Aspekty związane z ochroną środowiska i łagodzeniem zmiany klimatu (emisje gazów cieplarnianych) oraz przystosowaniem się (w stosownych przypadkach)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.4   Inne aspekty

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Należy wypełnić poniższą tabelę referencyjną.

Kluczowy wymiar studiów wykonalności (lub biznesplan w przypadku inwestycji produkcyjnej)

Odniesienie (dokumenty potwierdzające oraz rozdział/sekcja/strona zawierające istotne i szczegółowe informacje)

Analiza popytu

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Analiza wariantów

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Aspekt instytucjonalny

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Aspekt techniczny

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Aspekt środowiskowy, aspekt dotyczący przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe (w stosownych przypadkach)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Inne aspekty

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Oprócz krótkiego opisu elementów należy przedstawić dokument dotyczący studiów wykonalności stanowiący uzupełnienie niniejszego wniosku jako dodatek 4.

E.   ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI, W TYM ANALIZA FINANSOWA I EKONOMICZNA ORAZ OCENA RYZYKA

Podstawę poniższej sekcji powinien stanowić załącznik III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do niniejszego rozporządzenia. Oprócz krótkiego opisu elementów należy przedstawić pełną analizę kosztów i korzyści stanowiącą uzupełnienie niniejszego wniosku jako dodatek 4.

E.1.   Analiza finansowa

E.1.1.   Należy przedstawić krótki (maksymalnie 2-3 strony) opis metodyki (opis zgodności z załącznikiem III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do niniejszego rozporządzenia i z sekcją III (Metoda obliczania zdyskontowanego dochodu operacji generujących dochód) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014  (28) oraz z wyjątkami od stosowania metodyk; wszystkie przyjęte kluczowe założenia dotyczące kosztów operacyjnych, kosztów odtworzenia, dochodów i wartości rezydualnej, zastosowane parametry makroekonomiczne, etapy uwzględnione w obliczeniach, dane wykorzystane do przeprowadzenia analizy) oraz głównych ustaleń analizy finansowej, w tym wyników analizy trwałości finansowej, aby wykazać, że zasoby gotówkowe projektu nie skończą się w przyszłości (należy potwierdzić zobowiązanie beneficjenta projektu, jego właścicieli lub organów publicznych do sfinansowania kosztów inwestycji, kosztów operacyjnych i kosztów odtworzenia oraz w stosownych przypadkach przedstawić tabele trwałości finansowej, w których przedstawiono prognozy przepływów pieniężnych w okresie odniesienia):

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

E.1.2.   Główne elementy i parametry wykorzystywane w AKK do analizy finansowej (wszystkie wartości w euro)  (29)

 

Główne elementy i parametry

Wartość

 

1

Okres odniesienia (lata)

<type='N' input='M'>

2

Finansowa stopa dyskontowa (%) (30)

<type='P' input='M'>

 

Główne elementy i parametry

Wartość niezdyskontowana

Wartość zdyskontowana (wartość zaktualizowana netto)

Odniesienie do dokumentu dotyczącego AKK

(rozdział/sekcja/strona)

3

Całkowity koszt inwestycji bez nieprzewidzianych wydatków

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

4

Wartość rezydualna

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

5

Dochody

 

<type='N' input='M'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

6

Koszty operacyjne i koszty odtworzenia (31)

 

<type='N' input='M'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

Proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu  (32)

7

Dochód = przychody – koszty operacyjne i koszty odtworzenia + wartość rezydualna = (5) – (6) + (4)

 

<type='N' input='G'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

8

Całkowity koszy inwestycji – dochody = (3) – (7)

 

<type='N' input='G'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

9

Proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu (%) = (8) / (3)

<type='P' input='G'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

*

Jeżeli VAT podlega zwrotowi, koszty i dochody powinny opierać się na danych liczbowych z wyłączeniem VAT.

E.1.3.   Główne wskaźniki analizy finansowej zgodnie z dokumentem dotyczącym AKK

 

bez wsparcia Unii

A

ze wsparciem Unii

B

Odniesienie do dokumentu dotyczącego AKK (rozdział/sekcja/strona)

1.

Finansowa stopa zwrotu (%)

<type='P' input='M'>

FRR(C) (33)

<type='P' input='M'>

FRR(K) (34)

< type='S' maxlength='500' input='M'>

2.

Wartość zaktualizowana netto (EUR)

<type='N' input='M'>

FNPV(C)

<type='N' input='M'>

FNPV(K)

< type='S' maxlength='500' input='M'>

W przypadku gdy duży projekt wykazuje wysoką rentowność finansową, tj. jeśli wskaźnik FRR(C) jest znacznie wyższy od finansowej stopy dyskontowej, należy uzasadnić wkład Unii zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

W przypadku inwestycji produkcyjnych należy przedstawić wyniki obliczeń wskaźnika FRR(Kp) (35) oraz jego porównanie z krajowymi punktami odniesienia w zakresie przewidywanej rentowności w danym sektorze.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.   Strategia taryfowa i dostępność cenowa (w stosownych przypadkach)

E.1.4.1.   Jeżeli oczekuje się, że projekt będzie generował dochody wynikające z taryf lub opłat ponoszonych przez użytkowników, należy przedstawić szczegółowe informacje na temat systemu pobierania opłat (rodzaje i poziom opłat oraz zasady lub przepisy Unii, na podstawie których ustalono opłaty).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.2   Czy opłaty pokrywają koszty operacyjne, w tym koszty utrzymania i odtworzenia związane z projektem (36)? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Należy podać szczegółowe informacje w odniesieniu do strategii taryfowej. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”, należy wskazać część kosztów operacyjnych, jaka będzie pokrywana, oraz źródła finansowania niepokrytych kosztów. W przypadku przyznania pomocy operacyjnej, należy podać szczegółowe informacje. Jeżeli nie przewiduje się żadnych opłat, należy wyjaśnić, w jaki sposób będą pokrywane koszty operacyjne.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.3.   W przypadku gdy opłaty są różne dla różnych użytkowników, czy są one proporcjonalne do różnych stopni wykorzystania projektu/rzeczywistego zużycia? (Należy przedstawić szczegółowe informacje w polu tekstowym) <type='C' input='M'>

Tak

Nie

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.4   Czy opłaty są proporcjonalne do zanieczyszczenia powodowanego przez użytkowników? (Należy przedstawić szczegółowe informacje w polu tekstowym) <type='C' input='M'>

Tak

Nie

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.5   Czy uwzględniono dostępność cenową opłat dla użytkowników? (Należy przedstawić szczegółowe informacje w polu tekstowym) <type='C' input='M'>

Tak

Nie

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.2.   Analiza ekonomiczna

E.2.1.   Należy przedstawić krótki (maksymalnie 2–3 strony) opis metodyki (opis zgodności z aktem wykonawczym dotyczącym metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści oraz z wyjątkami od stosowania metodyki), kluczowych założeń przyjętych przy wycenie kosztów (w tym odpowiednie uwzględnione składniki kosztów — koszty inwestycji, koszty odtworzenia, koszty operacyjne), korzyści gospodarczych i efektów zewnętrznych, w tym tych związanych z ochroną środowiska, łagodzeniem zmiany klimatu (w tym w stosownych przypadkach narastająca emisja gazów cieplarnianych wyrażona w ekwiwalencie dwutlenku węgla) oraz odpornością na zmianę klimatu i klęski żywiołowe, a także należy przedstawić opis głównych ustaleń analizy społeczno-gospodarczej oraz w stosownych przypadkach wyjaśnić powiązanie z „Analizą oddziaływania na środowisko” (zob. sekcja F poniżej):

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

E.2.2.   Należy podać szczegółowe informacje dotyczące korzyści i kosztów gospodarczych wynikających z analizy wraz z przypisanymi im wartościami:

Korzyć

Wartość jednostkowa (w stosownych przypadkach)

Wartość całkowita

(w EUR, zdyskontowana) (37)

% całkowitych korzyści

< type='S' maxlength='200' input='M'>

< type='S' maxlength='50' input='M'>…

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Ogółem

 

OBLICZONE

100 %

Koszt

Wartość jednostkowa (w stosownych przypadkach)

Wartość całkowita

(w EUR, zdyskontowana)

% całkowitych kosztów

< type='S' maxlength='200' input='M'>

< type='S' maxlength='50' input='M'>…

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Ogółem

 

OBLICZONE

100 %

E.2.3.   Główne wskaźniki analizy ekonomicznej zgodnie z dokumentem dotyczącym AKK

Główne parametry i wskaźniki

Wartości

Odniesienie do dokumentu dotyczącego AKK (rozdział/sekcja/strona)

1.

Społeczna stopa dyskontowa (%)

<type='P' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

2.

Wewnętrzna stopa zwrotu (%)

<type='P' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

3.

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (w EUR)

<type='N' input='G'>

< type='S' maxlength='500' input='M'>

4.

Wskaźnik korzyści i kosztów

<type='N' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

E.2.4.   Wpływ projektu na zatrudnienie

Należy wskazać liczbę miejsc pracy, które mają być utworzone (wyrażone w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC)):

Liczba miejsc pracy utworzonych bezpośrednio:

Liczba (EPC)

(A)

Średni czas trwania takiego zatrudnienia (miesiące) (38)

(B)

Podczas etapu realizacji

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Podczas etapu operacyjnego

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Liczba miejsc pracy utworzonych pośrednio (wyłącznie w przypadku inwestycji produkcyjnych):

Liczba (EPC)

(A)

Średni czas trwania takiego zatrudnienia (miesiące)

(B)

Podczas etapu operacyjnego

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

Liczba utrzymanych miejsc pracy (wyłącznie w przypadku inwestycji produkcyjnych)

<type='N' input='M'>

nie dotyczy

Ponadto w przypadku inwestycji produkcyjnych należy podać szczegółowe informacje na temat przewidywanego wpływu projektu na zatrudnienie w innych regionach Unii oraz określić, czy wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących ośrodkach na terytorium Unii, uwzględniając motyw 92 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, jak również zasady regionalnej pomocy państwa.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.2.5.   Należy wskazać główne korzyści i koszty o niedającej się określić ilości/wartości pieniężnej:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3.   Ocena ryzyka i analiza wrażliwości

E.3.1.   Należy podać krótki opis metodyki i wyników, w tym główne rodzaje zidentyfikowanego ryzyka

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3.2.   Analiza wrażliwości

Należy określić stopę zmiany zastosowaną do badanych zmiennych:

Należy przedstawić spodziewany wpływ (jako stopę zmiany) finansowych i ekonomicznych wskaźników wykonania na wyniki.

Badana zmienna

Zmiana finansowej zaktualizowanej wartości netto (FNPV(K)) (%)

Zmiana finansowej zaktualizowanej wartości netto (FNPV(C)) (%)

Zmiana ekonomicznej zaktualizowanej wartości netto (ENPV) (%)

<type='S' maxlength='500' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='P' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Które zmienne zostały wskazane jako zmienne krytyczne? Należy określić rodzaj stosowanego kryterium oraz podać wpływ kluczowych zmiennych na główne wskaźniki — FNPV, ENPV.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Które wartości zmiennych krytycznych podlegają zmianom? Należy wskazać spodziewaną stopę zmiany, przy której FNPV lub ENPV wyniosą zero w odniesieniu do każdej zidentyfikowanej zmiennej krytycznej.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3.3.   Ocena ryzyka

Należy przedstawić krótkie podsumowanie oceny ryzyka, w tym wykaz różnych rodzajów ryzyka, jakie mogą wystąpić w trakcie projektu, matrycę ryzyka (39), interpretację i proponowaną strategię ograniczania ryzyka oraz podmiot odpowiedzialny za ograniczanie głównych rodzajów ryzyka, takich jak przekroczenie kosztów, opóźnienia w czasie, spadek popytu; szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia dla środowiska, rodzaje ryzyka związane ze zmianą klimatu oraz inne rodzaje ryzyka związane z klęskami żywiołowymi.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.3.4.   Dodatkowe przeprowadzone oceny, w stosownych przypadkach

Jeżeli wykonano rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych, analizy ilościowej ryzyka lub możliwości przeprowadzenia oceny ryzyka związanego ze zmianą klimatu i podjęto działania, należy przedstawić poniżej szczegółowe informacje.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB DOTYCZĄCYCH PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIANY KLIMATU I ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

F.1.   Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

F.1.1   Należy opisać, w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów polityki ochrony środowiska, w tym w zakresie zmiany klimatu, oraz w jaki sposób uwzględniono przedmiotowe cele w danym projekcie (jako wytyczne należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: efektywną gospodarkę zasobami, zachowanie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, odporność na skutki zmiany klimatu itp.).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.1.2   Należy opisać, w jaki sposób projekt jest zgodny z zasadą ostrożności, zasadą działania zapobiegawczego oraz zasadą naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i zasadą „zanieczyszczający płaci”.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.2.   Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  (40) („dyrektywa SEA”)

F.2.1   Czy projekt jest realizowany w wyniku planu lub programu, innego niż program operacyjny? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

F.2.2.   Jeżeli w odpowiedzi na pytanie F.2.1 zaznaczono „Tak”, należy określić, czy dany plan lub program podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą SEA <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”, należy podać krótkie wyjaśnienie:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać nietechniczne streszczenie (41) sprawozdania dotyczącego środowiska oraz informacji wymaganych w art. 9 ust. 1 lit. b) przedmiotowej dyrektywy (łącze internetowe albo kopię elektroniczną).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.   Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  (42) („dyrektywa OOŚ”)

F.3.1   W przypadku niespełnienia warunku wstępnego dotyczącego przepisów w dziedzinie ochrony środowiska (dyrektywa 2011/92/UE i dyrektywa 2001/42/WE), zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, należy przedstawić łącze internetowe do uzgodnionego planu działania

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.2   Czy projekt wymieniono w następujących załącznikach do dyrektywy OOŚ  (43):

załączniku I do tej dyrektywy (należy przejść do pytania F.3.3);

załączniku II do tej dyrektywy (należy przejść do pytania F.3.4);

żadnym z powyższych załączników (należy przejść do pytania F.4) — należy przedstawić wyjaśnienie poniżej.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.3   Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem I do dyrektywy OOŚ, należy załączyć następujące dokumenty (jako dodatek 6) i skorzystać z poniższego pola tekstowego w celu przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień  (44):

a)

nietechniczne streszczenie sprawozdania z OOŚ (45);

b)

informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska, ze społeczeństwem oraz w stosownych przypadkach z innymi państwami członkowskimi przeprowadzonych zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy OOŚ;

c)

decyzję właściwego organu wydaną zgodnie z art. 8 i 9 dyrektywy OOŚ (46), w tym informacje dotyczące sposobu podania jej do wiadomości publicznej.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.4   Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem II do przedmiotowej dyrektywy, czy przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy załączyć niezbędne dokumenty wskazane w pkt F.3.3.

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”, należy podać następujące informacje:

a)

ustalenie wymagane w art. 4 ust. 4 dyrektywy OOŚ (znane jako „decyzja dotycząca preselekcji”);

b)

progi, kryteria lub przeprowadzone indywidualne badania przedsięwzięć, które doprowadziły do wniosku, że OOŚ nie była wymagana (nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt a) powyżej);

c)

wyjaśnienie powodów, dla których projekt nie ma znaczących skutków środowiskowych, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria selekcji określone w załączniku III do dyrektywy OOŚ (nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt a) powyżej).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.5   Zezwolenie na inwestycję/pozwolenie na budowę (w stosownych przypadkach)

F.3.5.1.   Czy projekt jest już na etapie budowy (co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane)? <type='C' input='M'>

Tak*

Nie

F.3.5.2.   Czy udzielono już zezwolenia na inwestycję/pozwolenia na budowę w odniesieniu do danego projektu (w przypadku co najmniej jednego zamówienie publicznego na roboty budowlane)? <type='C' input='M'>

Tak

Nie (47)

F.3.5.3.   Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak” (na pytanie F 3.5.2), należy podać datę.

<type='D' input='M'>

F.3.5.4.   Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” (na pytanie F 3.5.2), należy podać datę złożenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycję:

<type='D' input='M'>

F.3.5.5.   Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” (na pytanie F 3.5.2.), należy określić przeprowadzone dotychczas czynności administracyjne i opisać te, które pozostały do przeprowadzenia:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.5.6.   Kiedy oczekuje się wydania ostatecznej decyzji (lub ostatecznych decyzji)?

<type='D' input='M'>

F.3.5.7.   Należy określić właściwy organ (lub właściwe organy), który wydał lub wyda zezwolenie na inwestycję:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.4.   Stosowanie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  (48) (dyrektywa siedliskowa); ocena oddziaływania na obszary Natura 2000

F.4.1.   Czy projekt może samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami w istotny sposób negatywnie wpłynąć na obszary, które są lub mają być objęte siecią Natura 2000? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

F.4.2   Jeżeli w odpowiedzi na pytanie F.4.1 zaznaczono „Tak”, należy przedstawić:

1)

decyzję właściwego organu oraz odpowiednią ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej;

2)

jeżeli właściwy organ ustalił, że dany projekt ma istotny negatywny wpływ na jeden obszar lub więcej obszarów objętych lub które mają być objęte siecią Natura 2000, należy przedstawić:

a)

kopię standardowego formularza zgłoszeniowego Informacje dla Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej (49), zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) lub;

b)

opinię Komisji zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej w przypadku projektów mających istotny wpływ na główne siedliska lub gatunki, które są uzasadnione tak ważnymi względami jak nadrzędny interes publiczny inny niż zdrowie ludzkie i bezpieczeństwo publiczne lub korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

F.4.3   Jeżeli w odpowiedzi na pytanie F.4.1 zaznaczono „Nie”, należy dołączyć wypełnioną przez właściwy organ deklarację znajdującą się w dodatku I oraz mapę, na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000. Jeżeli duży projekt ma charakter nieinfrastrukturalny (np. wiąże się z zakupem taboru), należy to odpowiednio wyjaśnić i w takim przypadku nie ma obowiązku dołączania deklaracji.

type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.5.   Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  (50) („ramowej dyrektywy wodnej”); ocena oddziaływania na jednolitą część wód

F.5.1   W przypadku niespełnienia odpowiedniego warunku wstępnego zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, należy przedstawić łącze do zatwierdzonego planu działań.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.5.2   Czy projekt obejmuje nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

F.5.2.1.   Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy przedstawić ocenę oddziaływania na jednolitą część wód i szczegółowe wyjaśnienie sposobu, w jaki spełniono lub w jaki zostaną spełnione wszystkie warunki zgodnie z art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej.

Należy wskazać także, czy projekt jest wynikiem krajowej/regionalnej strategii w odniesieniu do danego sektora lub wynikiem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, który uwzględnia wszystkie istotne czynniki (np. wariant korzystniejszy dla środowiska, oddziaływanie skumulowane itd.)? Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.5.2.2.   Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie”, należy dołączyć wypełnioną przez właściwy organ deklarację znajdującą się w dodatku 2. Jeżeli duży projekt ma charakter nieinfrastrukturalny (np. wiąże się z zakupem taboru), należy to odpowiednio wyjaśnić i w takim przypadku nie ma obowiązku dołączania deklaracji.

type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.5.3   Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt pokrywa się z celami planu gospodarowania wodami w dorzeczu, które ustanowiono dla odpowiednich jednolitych części wód.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6.   W stosownych przypadkach, informacje na temat zgodności z innymi dyrektywami środowiskowymi

F.6.1   Stosowanie dyrektywy Rady 91/271/EWG  (51) („dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych”) – projekty w sektorze ścieków komunalnych

1)

Należy wypełnić dodatek 3 do formularza wniosku (tabelę dotyczącą zgodności z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych).

2)

Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt jest spójny z planem lub programem związanym z wdrażaniem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6.2   Stosowanie dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (52) („dyrektywy ramowej w sprawie odpadów”) — projekty w sektorze gospodarowania odpadami

F.6.2.1.   W przypadku niespełnienia odpowiedniego warunku wstępnego zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, należy przedstawić łącze do zatwierdzonego planu działań.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6.2.2.   Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt spełnia cele określone w art. 1 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. W szczególności, w jakim stopniu projekt jest spójny z odpowiednim planem gospodarki odpadami (art. 28), hierarchią postępowania z odpadami (art. 4) i w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów w zakresie recyklingu na 2020 r. (art. 11 ust. 2).

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.6.3   Stosowanie dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady  (53) („dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych”) – projekty wymagające udzielenia pozwolenia zgodnie z przedmiotową dyrektywą

Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt spełnia wymogi dyrektywy 2010/75/UE, w szczególności czyni zadość obowiązkowi eksploatowania zgodnie z zintegrowanym pozwoleniem opartym na najlepszej dostępnej technice (BAT) i w stosownych przypadkach przestrzega dopuszczalnych wielkości emisji określonych w przedmiotowej dyrektywie.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.6.4   Wszelkie inne odpowiednie dyrektywy środowiskowe (należy wyjaśnić poniżej)

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.7.   Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności wynikającego z procedury OOŚ lub innych procedur oceny (takich jak dyrektywa siedliskowa, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych) lub wymogów krajowych/regionalnych

F.7.1.   W przypadku takich kosztów, czy uwzględniono je w analizie kosztów i korzyści? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

F.7.2.   Jeżeli przedmiotowe koszty uwzględnia się w kosztach całkowitych, należy oszacować udział kosztów związanych z uruchomieniem rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

%

<type='P' input='M'>

Należy krótko opisać rozwiązania

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.8.   PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO ZMIANY KLIMATU I ŁAGODZENIE ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

F.8.1.   Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów w zakresie zmiany klimatu zgodnie ze strategią „Europa 2020”, w tym zawiera informacje na temat wydatków związanych ze zmianą klimatu zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.8.2.   Należy wyjaśnić, w jaki sposób uwzględniono zagrożenia związane ze zmianą klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe.

(W ramach wytycznych należy rozważyć następujące pytania: w jaki sposób oceniono rozmiar efektów zewnętrznych gazów cieplarnianych i kosztów zewnętrznych węgla? Jakie są koszty alternatywne gazów cieplarnianych i w jaki sposób włączono je do analizy ekonomicznej? Czy rozważono alternatywne rozwiązanie dotyczące mniejszego zużycia węgla lub oparte na źródłach odnawialnych? Czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocenę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych lub kontrolę podatności? Czy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono kwestie związane ze zmianą klimatu oraz czy dane kwestie zostały sprawdzone przez odpowiednie organy krajowe? W jaki sposób kwestie klimatyczne zostały uwzględnione w analizie i rankingu odpowiednich wariantów? W jaki sposób projekt odnosi się do strategii krajowej lub regionalnej w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu? Czy projekt w połączeniu ze zmianą klimatu będzie miał jakikolwiek pozytywny lub negatywny wpływ na otoczenie? Czy zmiana klimatu wpłynęła na lokalizację projektu?) (54)

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.8.3.   Należy wyjaśnić, jakie rozwiązania przyjęto w celu zapewnienia odporności na bieżącą zmienność klimatu i przyszłą zmianę klimatu w ramach projektu.

(W ramach wytycznych należy rozważyć następujące pytania: w jaki sposób uwzględniono zmianę klimatu podczas opracowywania projektu i jego części składowych np. w odniesieniu do sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury) i oddziaływań (np. fale upałów, osuszanie, zagrożenie powodziowe, jak również przedłużające się okresy suszy wpływające np. na właściwości gleby))

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.   PLAN FINANSOWY UWZGLĘDNIAJĄCY CAŁKOWITĄ PRZEWIDYWANĄ KWOTĘ ŚRODKÓW FINANSOWYCH I PRZEWIDYWANE WSPARCIE Z FUNDUSZY, EBI I WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI RZECZOWYMI I FINANSOWYMI STOSOWANYMI W CELU MONITOROWANIA POSTĘPÓW, Z UWGZLĘDNIENIEM STWIERDZONYCH RODZAJÓW RYZYKA

G.1.   Całkowita przewidywana kwota środków finansowych i przewidywane wsparcie z funduszy, EBI i wszystkich pozostałych źródeł finansowania

G.1.1.   Źródła współfinansowania

Całkowite koszty inwestycji w ramach projektu pokrywa się z następujących źródeł:

Źródła finansowania całkowitych kosztów inwestycji (EUR)

 

W tym (dla celów informacyjnych)

Całkowite koszty

[C.1.12.(A)]

Wsparcie Unii (55)

Krajowy wkład publiczny (lub równoważny)

Krajowy wkład prywatny

Inne źródła (należy określić)

Pożyczki EBI/EFI:

a) = b) + c) + d) + e)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

G.1.2.   Roczny plan całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jakie należy zgłosić Komisji (wskaźnik finansowy stosowany w celu monitorowania postępów)

Całkowite wydatki kwalifikowalne, jakie należy zgłosić Komisji, przedstawia się poniżej w odniesieniu do rocznego (szacunkowego) udziału w EUR. W przypadku dużych projektów współfinansowanych w ramach więcej niż jednego programu operacyjnego, należy przedstawić roczny plan oddzielnie dla każdego programu operacyjnego. W przypadku dużych projektów współfinansowanych w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej, należy przedstawić roczny plan oddzielnie dla każdej osi priorytetowej.

(w EUR)

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Całkowite wydatki kwalifikowalne

Oś priorytetowa PO1

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Oś priorytetowa PO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oś priorytetowa PO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oś priorytetowa PO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.1.3.   Inne źródła finansowania unijnego

G.1.3.1   Czy złożono wniosek o wkład z innego źródła unijnego (budżet TEN-T, instrument „Łącząc Europę”, LIFE +, „Horyzont 2020”, inne źródła finansowania unijnego) w odniesieniu do tego projektu? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje (odnośny program UE, numer identyfikacyjny, datę, wnioskowaną kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę dofinansowania itd.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.3.2   Czy dany projekt stanowi uzupełnienie innego projektu finansowanego w ramach EFRR, EFS, Funduszu Spójności, instrumentu „Łącząc Europę”, innego źródła finansowania unijnego lub projektu, który ma być finansowany z tych źródeł? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje (źródło wkładu UE, numer identyfikacyjny, datę, wnioskowaną kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę dofinansowania itd.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.3.3   Czy złożono wniosek o udzielenie pożyczki lub wsparcie kapitału własnego przez EBI lub EFI w odniesieniu do tego projektu? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje (odnośny instrument finansowy, numer identyfikacyjny, datę, wnioskowaną kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę dofinansowania itd.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.3.4   Czy złożono wniosek o wkład z innego źródła unijnego (włącznie z EFRR, EFS, Funduszem Spójności, EBI, EFI, innymi źródłami finansowania unijnego) w odniesieniu do wcześniejszego etapu tego projektu (włączając etap studium wykonalności i etap przygotowawczy)? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje (źródło wkładu UE, numer identyfikacyjny, datę, wnioskowaną kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę dofinansowania itd.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.4.   Czy budowa infrastruktury będzie przeprowadzana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)  (56) ? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy opisać formę PPP (tj. procedurę wyboru partnera prywatnego, strukturę PPP, uzgodnienia w zakresie własności infrastruktury w tym po upływie terminu zapadalności uzgodnień PPP lub inne uzgodnienia, uzgodnienia dotyczące podziału ryzyka itd.). Ponadto należy przedstawić wyniki obliczeń wskaźnika FRR(Kp) oraz jego porównanie z krajowymi poziomami odniesienia w zakresie przewidywanej rentowności w danym sektorze.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.5.   Jeżeli instrumenty finansowe  (57) są wykorzystywane do finansowania projektu, należy opisać formę instrumentów finansowych (instrumenty kapitałowe i dłużne):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.6.   Wpływ wkładu unijnego na realizację projektu

Czy wkład unijny:

a)

przyspieszy realizację projektu? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy określić, w jaki sposób i w jakim stopniu przyspieszy jego realizację. Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

b)

będzie czynnikiem decydującym w realizacji projektu? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy określić, w jakim stopniu przyczyni się do jego realizacji. Jeżeli nie, należy uzasadnić potrzebę uzyskania wsparcia ze strony UE

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.2.   Wskaźniki produktu  (58) i wskaźniki rzeczowe służące do monitorowania postępów

W poniższej tabeli należy wymienić wskaźniki produktu, w tym wspólne wskaźniki określone w programie lub programach operacyjnych oraz pozostałe wskaźniki rzeczowe służące do monitorowania postępów. Ilość informacji będzie zależeć od stopnia złożoności projektów, ale należy przedstawić tylko główne wskaźniki.

PO (CCI)

Oś priorytetowa

Nazwa wskaźnika

Jednostka pomiaru

Wartość docelowa w odniesieniu do dużego projektu

Rok docelowy

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

Wspólna: <type='S' input='S'>

Inna: <type='S' input='M'>

Wspólna: <type='S' input='S'>

Inna: <type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.3.   Ocena ryzyka

Należy przedstawić krótkie podsumowanie głównych zagrożeń dla pomyślnej rzeczowej i finansowej realizacji projektu i proponowane środki zmniejszające ryzyko.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

H.   HARMONOGRAM REALIZACJI DUŻEGO PROJEKTU

Jeżeli przewiduje się, że okres realizacji będzie dłuższy niż okres programowania, należy przedstawić harmonogram w odniesieniu do etapów, w stosunku do których złożono wniosek o otrzymanie wsparcia z funduszy w latach 2014–2020.

H.1.   Harmonogram projektu

Należy podać poniżej harmonogram opracowania i realizacji całego projektu oraz załączyć krótki opis harmonogramu głównych kategorii prac (tj. wykres Gantta, jeżeli jest dostępny). Jeżeli wniosek dotyczy etapu projektu, należy wyraźnie wskazać w tabeli części projektu, w stosunku do których składany jest przedmiotowy wniosek o wkład:

 

Data rozpoczęcia

(A) (59)

Data ukończenia

(B) (59)

1.

Studia wykonalności (lub biznesplan w przypadku inwestycji produkcyjnej):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

2.

Analiza kosztów i korzyści:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Ocena oddziaływania na środowisko:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Studia projektowe:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Opracowanie dokumentacji przetargowej:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Postępowanie lub postępowania o udzielenie zamówienia:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Nabycie gruntów:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Zezwolenie na inwestycję:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Etap budowy/umowa budowlana:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Etap operacyjny:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

H.2.   Stopień przygotowania projektu

Należy opisać harmonogram projektu (J.1) w zakresie technicznych i finansowych postępów oraz obecny stopień przygotowania projektu w następujących pozycjach:

H.2.1.   pod względem technicznym (studia wykonalności, opracowanie projektu itd.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.2.   pod względem administracyjnym z minimalnym odniesieniem do niezbędnych zezwoleń takich jak OOŚ, zezwolenie na inwestycję, decyzje terytorialne/decyzje z zakresu gospodarowania gruntami, zakup gruntów (w stosownych przypadkach), udzielanie zamówień publicznych itp.:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.3.   Udzielanie zamówień publicznych:

Należy wypełnić poniższą tabelę.

Nazwa zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane/dostawy/usługi)

Wartość (rzeczywista lub przewidywana)

Organ odpowiedzialny za zamówienie

Data ogłoszenia procedury przetargowej (rzeczywista lub planowana)

Data zakończenia oceny ofert (rzeczywista lub planowana)

Data podpisania zamówienia (rzeczywista lub planowana)

Podstawa (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej itd.) w stosownych przypadkach

<type='S' input='M'>

<type='S' input='S'>

<type='N' input='M'>

type='S' maxlength='300' input='M'

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

type='S' maxlength='00' input='M'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.2.4.   Pod względem finansowym (decyzje dotyczące zobowiązań w zakresie krajowych wydatków publicznych, wymaganych lub przyznanych pożyczek itd. — podać odniesienia):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.5.   Jeżeli realizacja projektu już się rozpoczęła, należy wskazać stan zaawansowania prac:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

I.   CZY PROJEKT PODLEGA PROCEDURZE PRAWNEJ W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ZGODNOŚCI Z PRAWEM UNIJNYM? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje i uzasadnić proponowany wkład z budżetu Unii w tym zakresie:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

J.   CZY PRZEDSIĘBIORSTWO BYŁO LUB JEST OBJĘTE PROCEDURĄ (60) ODZYSKIWANIA WKŁADU UNIJNEGO W NASTĘPSTWIE PRZENIESIENIA DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ POZA OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje i uzasadnić proponowany wkład na rzecz projektu z budżetu Unii w tym zakresie:

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

K.   UDZIAŁ INICJATYWY JASPERS W PRZYGOTOWANIU PROJEKTU

K.1.   Czy inicjatywa JASPERS przyczyniła się do realizacji jakiegokolwiek etapu przygotowania tego projektu? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

K.2.   Należy opisać elementy projektu, w które wkład miała inicjatywa JASPERS (np. zgodność z wymogami w dziedzinie ochrony środowiska, zamówienia publiczne, przegląd opisu technicznego, analiza kosztów i korzyści).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

L.   STATUS PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ART. 102 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

L.1.   Jeżeli projekt złożono zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 102 ust. 2, należy określić, czy projekt objęto oceną jakości przeprowadzoną przez niezależnych ekspertów? <type='C' input='M'>

Tak

Nie

Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje i uzasadnić zmianę procedury przedkładania projektów Komisji:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

M.   PODSUMOWANIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO FORMULARZA WNIOSKU W PRZYPADKU DUŻEGO PROJEKTU PODLEGAJĄCEGO MODYFIKACJI

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

N.   POTWIERDZENIE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN KRAJOWY

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu informacje są dokładne i prawidłowe.

Imię i nazwisko

<type='S' maxlength=255 input='M'>

Podpis (podpis elektroniczny za pośrednictwem SFC2014)

<type='S' input='G'>

Organizacja (instytucja(-e) zarządzająca(-e))

<type='S' maxlength=1000 input='M'>

Data

<type='D' input='G'>


(1)  Objaśnienie charakterystyki pól:

 

type (typ): N = liczba, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa

 

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

 

maxlength = maksymalna liczba znaków łącznie ze spacjami

(2)  Jeżeli więcej niż jeden podmiot jest odpowiedzialny za wdrożenie, należy uwzględnić informacje na temat beneficjenta wiodącego (pozostali zostaną wymienieni w pkt A.5).

(3)  W przypadku projektu PPP, w którym partner prywatny zostanie wybrany po zatwierdzeniu operacji i będzie beneficjentem zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w tej sekcji należy przedstawić informacje na temat podmiotu prawa publicznego inicjującego daną operację (tj. instytucji zamawiającej).

(4)  Zalecenie Rady 2003/361/WE (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

(5)  W przypadku projektu PPP oraz jeżeli partner prywatny nie został jeszcze wybrany, w tej sekcji należy przedstawić minimalne kryteria kwalifikacji, które należy utrzymać w celu kwalifikacji wstępnej w ramach procedury przetargowej, oraz uzasadnienie tych kryteriów. We wniosku należy również przedstawić opis wszystkich ustaleń wdrażanych w celu przygotowania i monitorowania projektu PPP oraz zarządzania nim.

(6)  Zgodnie z wymogiem określonym w art. 102 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013.

(7)  Załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 65).

(8)  NACE-Rev.2, kod czterocyfrowy: rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

(9)  Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1) z późniejszymi zmianami. Należy stosować najbardziej szczegółowe i odpowiednie kody NUTS III. Jeżeli projekt dotyczy wielu poszczególnych obszarów na poziomie NUTS III, należy rozważyć wprowadzenie kodów NUTS III lub wyższych.

(10)  Nowa budowa = 1; rozszerzenie = 2; przekształcenie/modernizacja = 3; zmiana lokalizacji = 4; utworzenie w wyniku przejęcia = 5.

(11)  Nomenklatura scalona (CN), rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(12)  W przypadku projektu PPP, jeżeli partner prywatny nie został jeszcze wybrany, a jest on odpowiedzialny za zabezpieczenie lokalizacji, wnioskodawca nie ma obowiązku przekazania mapy, na której wskazano obszar projektu.

(13)  W dodatku 5 należy podać dane geograficzne w formacie wektorowym, w stosownych przypadkach zawierające wieloboki, linie lub punkty, aby przedstawić projekt najlepiej w formacie Shapefile.

(14)  Rozpoczęty w okresie programowania 2007–2013 duży projekt, którego co najmniej jeden etap zakończono w tym okresie programowania i w ramach którego przedmiotowy projekt stanowi etap, który będzie realizowany i zostanie zakończony w okresie programowania 2014-2020, lub rozpoczęty w okresie programowania 2014–2020 projekt, w ramach którego przedmiotowy projekt stanowi jeden z etapów, który zostanie zakończony, a kolejny etap zostanie zrealizowany w obecnym lub następnym okresie programowania.

(15)  W przypadku sektora energetycznego: czy projekt jest zdefiniowany jako projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z rozporządzeniem nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylającym decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009? W przypadku sektora transportu: czy projekty jest objęty rozporządzeniem (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE?

(16)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289).

(17)  Chyba że istnieje obowiązek stosowania się do specjalnych przepisów dotyczących projektów, np. zasad pomocy państwa.

(18)  Wniosek ten nie zastępuje notyfikacji Komisji na mocy z art. 108 ust. 3 Traktatu. Pozytywna decyzja Komisji w sprawie dużego projektu na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 nie jest równoznaczna z zatwierdzeniem pomocy państwa.

(19)  „Ekwiwalent dotacji brutto” oznacza zdyskontowaną wartość pomocy wyrażoną jako odsetek zdyskontowanej wartości kosztów kwalifikowalnych, obliczoną w momencie przyznania pomocy na podstawie stopy referencyjnej obowiązującej w tym dniu.

(20)  Zasady pomocy państwa obejmują przepisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych. W tej kolumnie państwa członkowskie powinny wskazać całkowitą kwotę kosztów kwalifikowalnych w oparciu o zastosowane zasady pomocy państwa.

(21)  Decyzja Komisji 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. L 7 z 11.1.2012, s. 3).

(22)  Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1).

(23)  Służby Komisji zapewniły wytyczne dla państw członkowskich mające na celu ułatwienie oceny w przypadkach, gdy inwestycje w infrastrukturę wiążą się z przyznawaniem pomocy państwa. Służby Komisji opracowały w szczególności siatki analityczne. Obecnie trwają również prace nad komunikatem w sprawie pojęcia pomocy. Komisja zachęca państwa członkowskie do korzystania z siatek analitycznych lub innych metod umożliwiających wyjaśnienie powodów, dla których stwierdzono, że wsparcie nie wiąże się z przyznaniem pomocy państwa.

(24)  Zgodnie z wymogiem art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(25)  Podany wzór nie ma zastosowania w przypadku metody zmniejszonego poziomu współfinansowania (zryczałtowana stawka jest odzwierciedlona w poziomie współfinansowania osi priorytetowej) i całkowity koszt kwalifikowalny jest równy kwocie wskazanej w pkt 1.

(26)  Jeżeli produkty i efekty zewnętrzne są różne w różnych wariantach (przy założeniu, że wszystkie warianty mają ten sam cel), np. w przypadku projektów dotyczących odpadów stałych, zaleca się przeprowadzenie uproszczonej analizy kosztów i korzyści (AKK) wszystkich głównych wariantów, aby wybrać najlepszy wariant alternatywny i parametry ekonomiczne projektu, przy czym zasadniczym czynnikiem podczas wyboru powinna być ekonomiczna zaktualizowana wartość netto.

(27)  W przypadku projektu PPP w tej sekcji należy przedstawić uzasadnienie wyboru metody udzielenia zamówienia, w tym poprzez analizę opłacalności ekonomicznej z wykorzystaniem odpowiednich komparatorów sektora publicznego.

(28)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 5).

(29)  Wszystkie liczby muszą odpowiadać danym w dokumencie dotyczącym AKK. AKK należy sporządzić w euro lub w walucie krajowej, wyraźnie wskazując kurs wymiany

(30)  Najlepiej w ujęciu realnym.

(31)  W rozumieniu art. 17 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014.

(32)  Pozycja ta nie ma zastosowania: 1) w przypadku projektów podlegającym zasadom pomocy państwa w rozumieniu art. 107 Traktatu (zob. pkt G1) zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 2) jeżeli wykorzystano zryczałtowaną stawkę (art. 61 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) lub zmniejszony poziom dofinansowania (art. 61 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013); oraz 3) jeżeli suma wartości zaktualizowanych kosztów operacyjnych i kosztów odtworzenia przewyższa wartość zaktualizowaną dochodów, uznaje się, że projekt nie generuje dochodów, w związku z czym można pominąć pozycje 7 i 8, a proporcjonalne stosowanie zdyskontowanego dochodu należy ustalić na poziomie 100 %.

(33)  FRR(C) oznacza finansową rentowność danej inwestycji.

(34)  FRR(K) oznacza finansową rentowność kapitału krajowego.

(35)  FRR(Kp) oznacza finansową rentowność kapitału projektodawcy.

(36)  Z uwzględnieniem zwiększonych kosztów w okresie ekonomicznego okresu użytkowania projektu związanych ze skutkami zmiany klimatu oraz innymi klęskami żywiołowymi (w stosownych przypadkach).

(37)  Suma zdyskontowanych kwot kosztów i korzyści przedstawionych w tabeli powinna być równa wartości ENPV.

(38)  W przypadku stałych miejsc pracy zamiast okresu w miesiącach należy wpisać „na czas nieokreślony”.

(39)  W przypadku projektu PPP należy uwzględnić matrycę ryzyka, przydzieloną na mocy ustaleń dotyczących PPP (jeżeli złożono już ofertę przetargową dotyczącą operacji) lub zamierzony podział ryzyka na mocy ustaleń dotyczących PPP (jeżeli nie złożono jeszcze oferty przetargowej dotyczącej operacji).

(40)  Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30).

(41)  Przygotowane zgodnie z art. 5 i załącznikiem I do dyrektywy 2001/42/WE.

(42)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1).

(43)  Jeżeli projekt składa się z szeregu robót/działań/usług, które są zaklasyfikowane do różnych grup, informacje należy podać oddzielnie dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.

(44)  Dodatkowe informacje powinny obejmować głównie wybrane elementy procedury OOŚ istotne w odniesieniu do projektu (np. analizę danych, badania i oceny, dodatkowe konsultacje z właściwymi organami i społeczeństwem, określenie dodatkowych środków kompensujących/zmniejszających ryzyko, dodatkową decyzję dotyczącą preselekcji itp., gdy istnieje prawdopodobieństwo zidentyfikowania zmian w projekcie), którą należy przeprowadzić, w szczególności w ramach wieloetapowych procesów dotyczących zezwolenia na inwestycję.

(45)  Przygotowane zgodnie z art. 5 i załącznikiem IV do dyrektywy 2011/92/UE.

(46)  W przypadkach gdy procedurę OOŚ zakończono prawnie wiążącą decyzją przed wydaniem zezwolenia na inwestycję zgodnie z art. 8 i 9 dyrektywy 2011/92/UE, państwa członkowskie udostępniają pisemne zobowiązanie do terminowego działania w celu zapewnienia wydania zezwolenia na inwestycję najpóźniej przed rozpoczęciem prac.

(47)  Komisja Europejska nie dopuszcza projektów znajdujących się na etapie budowy (odpowiedź „Tak” na pytanie F.3.5.1.), w przypadku których nie posiadano zezwolenia na inwestycje/pozwolenia na budowę w odniesieniu do co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane w momencie przedstawienia ich Komisji Europejskiej

(48)  Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

(49)  Zmieniona wersja przyjęta przez Komitet ds. siedlisk naturalnych w dniu 26 kwietnia 2012 r. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6

(50)  Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

(51)  Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).

(52)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

(53)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).

(54)  W celu uzyskania dodatkowych wytycznych dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu/odporności na zmianę klimatu należy odnieść się do wytycznych sporządzonych dla kierowników projektów z DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf oraz wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko/strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

(55)  Wsparcie Unii powinno odpowiadać kwocie wskazanej w umowie, o której mowa w art. 125 ust. 3 lit. c).

(56)  W rozumieniu art. 62 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(57)  W rozumieniu art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(58)  Zgodnie z wymogiem art. 101 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

(59)  Jeżeli już zakończony — należy podać dokładną datę, jeżeli planowany — należy podać ostatni miesiąc i rok.

(60)  Na mocy art. 71 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Dodatek 1 (1)

DEKLARACJA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE OBSZARÓW NATURA 2000

Instytucja odpowiedzialna

po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu:

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w:

oświadcza, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000 z następujących powodów:

 

W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG (2) nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru Natura 2000, jeżeli taki istnieje.

Data (dd/mm/rrrr):

Podpisano:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Organizacja:

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000)

Urzędowa pieczęć:


(1)  Deklaracja znajdująca się w dodatku 1 powinna zawierać nazwę odpowiedniego obszaru lub obszarów, numer identyfikacyjny, odległość miejsca, w którym realizowany jest projekt do najbliższych obszarów Natura 2000, jego cele w zakresie ochrony i uzasadnienie, że istnieje małe prawdopodobieństwo, aby projekt (czy to samodzielnie, czy w połączeniu z innymi projektami), mógł w istotny sposób negatywnie wpłynąć na obszary objęte lub które mają być objęte siecią Natura 2000 i, w stosownych przypadkach, decyzją administracyjną.

(2)  Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

Dodatek 2

DEKLARACJA WŁAŚCIWEGO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA GOSPODARKĘ WODNĄ  (1)

Instytucja odpowiedzialna

po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu:

w odniesieniu do projektu zlokalizowanego w:

oświadcza, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału z następujących powodów:

 

Data (dd/mm/rrrr):

Podpis:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Organizacja:

(Właściwy organ określony zgodnie z art. 3 ust. 2 ramowej dyrektywy wodnej)

Pieczęć urzędu:


(1)  Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

Dodatek 3

TABELA DOTYCZĄCA PRZESTRZEGANIA PRZEZ AGLOMERACJE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM FORMULARZU WNIOSKU PRZEPISÓW DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH  (1)

Nazwa aglomeracji

Wody, do których odprowadzane są ścieki

Terminy i okresy przejściowe w traktacie o przystąpieniu

Planowana data zakończenia projektu

Stan przed realizacją (na podstawie formularza wniosku)

Stan po realizacji (na podstawie formularza wniosku)

Ładunek aglomeracji

Poziom zbierania

Poziom powiązania

IAS —pojedyncze systemy i inne właściwe systemy

Wydajność oczyszczalni ścieków komunalnych obsługującej daną aglomerację

Obowiązujący poziom oczyszczania

Wydajność oczyszczania

Ładunek aglomeracji

Poziom zbierania

Poziom powiązania

IAS — pojedyncze systemy i inne właściwe systemy

Wydajność oczyszczalni ścieków komunalnych obsługującej daną aglomerację

Obowiązujący poziom oczyszczania

Wydajność oczyszczania

 

Obszary wrażliwe/obszary normalne/mniej wrażliwe obszary/woda w kąpieliskach

(mm/rrrr)

(mm/rrrr)

(równoważna liczba mieszkańców)

(w % ładunku)

(w % ładunku)

(w % ładunku)

(równoważna liczba mieszkańców)

 

 

(równoważna liczba mieszkańców)

(w % ładunku)

(w % ładunku)

(w % ładunku)

(równoważna liczba mieszkańców)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noty wyjaśniające (liczba odpowiada numerowi kolumny):

1.

Nazwa aglomeracji umieszczona we wniosku o dofinansowanie UE. Należy zauważyć, że wskaźniki i obliczenia związane ze ściekami powinny odnosić się do aglomeracji, a nie do gmin, jako że aglomeracja może obejmować kilka gmin administracyjnych lub jedna gmina może dzielić się na kilka aglomeracji. W przypadku gdy aglomeracja jest tylko częściowo objęta projektem tj. istnieje jeszcze pewna część ładunku jaką należy uwzględnić, należy zwrócić się o informacje na temat przyszłych planów dotyczących pozostałego ładunku aglomeracji (co jest konieczne, aby aglomeracja, jako całość, osiągnęła zgodność z przedmiotową dyrektywą).

2.

Informacje na temat wód, do których odprowadzane są ścieki i ich zlewni: „normalnych” lub „wrażliwych” (art. 5 dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych), „ujęć wody pitnej”, „wód w kąpieliskach”, „wód, w których żyją skorupiaki”. Należy określić kryterium, zapoznać się z załącznikiem II do dyrektywy, stosować następujące terminy: SA –obszar wrażliwy, NA – obszar normalny, LSA – obszar mniej wrażliwy, BW – wody w wyznaczonych kąpieliskach, O – inne dyrektywy, jakich należy przestrzegać (obszary wrażliwe).

3.

Tylko w stosownych przypadkach – terminy dotyczące zgodności na mocy traktatu o przystąpieniu dla każdej aglomeracji objętej projektem dotyczącym gromadzenia i oczyszczania ścieków (w stosownych przypadkach odnosi się zarówno do celów pośrednich, jak i końcowych). Należy wskazać datę i odpowiednie artykuły przedmiotowej dyrektywy.

4.

Planowana data realizacji i zakończenia projektu zawartego we wniosku o współfinansowanie z UE.

Kolumny 5–11 odnoszą się do opisu aglomeracji na etapie, gdy złożono wniosek od współfinansowanie ze środków UE.

5.

Ładunek aglomeracji wyrażony w równoważnej liczbie mieszkańców.

6.

Poziom zbierania – zakres zbiorczych systemów kanalizacyjnych (nie wliczając pojedynczych systemów i innych właściwych systemów tj. ładunek zbierany przez system zbierania w stosunku do całkowitego obciążenia danej aglomeracji w %.

7.

Poziom powiązania – ładunek zbierany przez system zbierania, który jest przyłączony z oczyszczalnią ścieków obsługującą aglomerację w %.

8.

IAS – stosunek ładunku zebranego do ładunku oczyszczonego przez pojedyncze systemy i inne właściwe systemy zgodnie z art. 3 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy w % ładunku (system, który osiąga ten sam poziom ochrony środowiskowej, w przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty). Jeżeli przewiduje się utworzenie pojedynczych systemów i innych właściwych systemów, należy przedstawić krótki opis rodzaju lub rodzajów tych systemów oraz osiągany poziom oczyszczania. UWAGA: cel przedmiotowej dyrektywy w odniesieniu do aglomeracji, której równoważna liczba mieszkańców wynosi powyżej 2 000: poziom zbierania plus pojedyncze systemy i inne właściwe systemy, powinien obejmować 100 % ładunku danej aglomeracji.

9.

Wydajność oczyszczalni ścieków komunalnych wyrażona w równoważnej liczbie mieszkańców.

10.

Poziom oczyszczania ścieków – oczyszczanie ścieków mające miejsce w oczyszczalni ścieków komunalnych w odniesieniu do zrzutów z aglomeracji tj. oczyszczanie pierwotne, wtórne, bardziej rygorystyczne (usuwanie azotu, fosforu, dezynfekcja itd.).

11.

Wyniki oczyszczania ścieków – przestrzeganie wymogów dotyczących oczyszczania ścieków określonych w załączniku I do tabeli 1 i 2 (w stosownych przypadkach).

Kolumny 12–18 odnoszą się do opisu aglomeracji przewidzianej po realizacji projektu, uwzględnionej we wniosku o współfinansowanie. Kolumny 13 i 14 – oprócz łącznych poziomów należy wskazać poziomy odpowiadające odbudowie istniejącego systemu zbierania i poziom odpowiadający nowo utworzonemu systemowi zbierania. W przypadku gdy poziom powiązania będzie niższy niż poziom zbierania po realizacji projektu, należy podać przyczyny takich różnic i plany inwestycyjne na przyszłość w celu zmniejszenia tych różnic (w tym przypadki, gdy użytkownicy nie chcą być podłączeni do podmiotu zbierającego).

15.

W stosownym przypadku należy wskazać wszelkie usprawnienia (odbudowę, zbudowanie nowego obiektu, zmodernizowanie istniejącego obiektu) wprowadzone w pojedynczych systemach i innych właściwych systemach uwzględnionych w projekcie.

16.

Należy także wskazać, czy oczyszczalnia jest obiektem całkowicie nowym, odbudowanym, czy też zmodernizowanym. Wydajność oczyszczalni powinna być wystarczająca, aby oczyścić cały ładunek generowany przez daną aglomerację. W przypadku gdy całkowita wydajność oczyszczalni ścieków komunalnych jest niższa niż całkowity ładunek aglomeracji, należy wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy (np. prognozowany wzrost itp.). Ponadto należy wyjaśnić, w jaki sposób można zapewnić właściwe funkcjonowanie oczyszczalni, aby zapobiec jej przeciążeniu. W przypadku gdy oczyszczalnie są (w dużej mierze) przeładowane, należy wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy (np. przewidywany wzrost ładunku dopływającego, rozbudowę systemów zbierania, dodatkowe połączenia z innymi aglomeracjami itd.).


(1)  Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).

Dodatek 4

STUDIA WYKONALNOŚCI (LUB BIZNESPLAN W PRZYPADKU INWESTYCJI PRODUKCYJNEJ) I ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (ZGODNIE Z WYMOGIEM OKREŚLONYM W PKT D I E)

 

Dodatek 5

MAPA, NA KTÓREJ WSKAZANO OBSZAR PROJEKTU, ORAZ DANE GEOGRAFICZNE (ZGODNIE Z WYMOGIEM OKREŚLONYM W PKT B.3.1)

 

Dodatek 6

DOKUMENTACJA WYMAGANA W PKT F.3.3

 


ZAŁĄCZNIK III

Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści

1.   ZASADY OGÓLNE

1.1.   Analiza kosztów i korzyści (zwana dalej „AKK”) w kontekście Polityki Spójności służy wspieraniu oceny dużych projektów w celu:

oceniania, czy duży projekt jest warty współfinansowania (z ekonomicznego punktu widzenia);

oceniania, czy duży projekt wymaga współfinansowania (z finansowego punktu widzenia).

1.2.   AKK należy:

przeprowadzić jak najszybciej, na etapie przygotowywania projektu, zwykle pod koniec etapu przygotowania wstępnego projektu;

postrzegać jako element wniosku dotyczącego dużego projektu, który należy rozważyć wraz z innymi dokumentami przygotowanymi w odniesieniu do dużych projektów, w tym dokumentami zawierającymi inne informacje, o których mowa w art. 101 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

1.3.   AKK musi być zgodna z następującymi zasadami:

AKK należy przeprowadzić względem uprzednio ustalonych celów z zakresu polityki;

w ramach AKK wymaga się określenia odpowiedniego kontekstu społecznego i perspektywy (lokalnej, regionalnej, krajowej, transgranicznej, globalnej);

w ramach AKK wymaga się ustanowienia wspólnej jednostki miary (zwykle jednostki monetarnej);

w ramach AKK wymaga się porównania scenariusza dotyczącego nowej inwestycji ze scenariuszem nieuwzględniającym nowej inwestycji (analiza przyrostowa (1));

w ramach AKK wymaga się wyznaczenia okresu odniesienia dla projektu;

w ramach AKK wymaga się uwzględnienia wartości rezydualnych inwestycji;

w ramach AKK wymaga się przeprowadzenia oceny ryzyka w celu rozwiązania problemu niepewności.

1.4.   AKK w odniesieniu do dużych projektów powinna obejmować następujące elementy:

1)

prezentację kontekstu:

2)

definicję celów;

3)

identyfikację projektu;

4)

wyniki studiów wykonalności wraz z analizą popytu i wariantów;

5)

analizę finansową;

6)

analizę ekonomiczną;

7)

ocenę ryzyka.

2.   ELEMENTY ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI

2.1.   Prezentacja kontekstu i definicja celów, identyfikacja projektu, wykonalność projektu oraz analiza popytu i wariantów

2.1.1.   Prezentacja kontekstu

W ramach tej oceny wymaga się zdefiniowania kontekstu społecznego, gospodarczego, politycznego i instytucjonalnego. Kluczowe cechy, jakie należy opisać, odnoszą się do:

1)

warunków społeczno-ekonomicznych danego państwa/regionu, które są istotne dla danego projektu;

2)

kwestii politycznych i instytucjonalnych, w tym istniejącej polityki gospodarczej i planów rozwoju z ich celami w zakresie polityki;

3)

istniejącej infrastruktury i świadczenia usług;

4)

postrzegania i oczekiwań społeczeństwa w stosunku do świadczonych usług.

2.1.2.   Definicja celów projektu

Należy zdefiniować jasne cele projektu, aby sprawdzić, czy inwestycja jest odpowiedzią na istniejącą potrzebę oraz, aby ocenić wyniki i wpływ projektu. W miarę możliwości cele należy ująć ilościowo za pomocą wskaźników wraz z wartościami bazowymi i wartościami docelowymi.

Definicję celów stosuje się, aby określić, w razie potrzeby i w stosownych przypadkach, korzyści wynikające z projektu w celu ocenienia wkładu projektu w dobrobyt i osiągnięcie celów szczegółowych osi priorytetowych programu lub programów operacyjnych.

2.1.3.   Identyfikacja projektu

Identyfikacja dużego projektu odbywa się z uwzględnieniem definicji dużego projektu zawartej w art. 100 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz następujących zasad:

1)

należy wyraźnie oznaczyć projekt jako samodzielny podmiot analizy, to jest pozycje techniczne, etapy administracyjne lub finansowe, których nie można uznać za operacyjne same w sobie, należy przeanalizować w ramach AKK wraz z innymi etapami, z jakich składa się duży projekt

2)

należy uwzględnić obszar oddziaływania, beneficjentów końcowych (2) oraz odpowiednie zainteresowane strony, których dobrobyt uwzględnia się w ramach korzyści netto;

3)

organ odpowiedzialny za wdrażanie został zidentyfikowany, zaś jego potencjał techniczny, finansowy i instytucjonalny poddany analizie.

2.1.4.   Wykonalność projektu oraz analiza popytu i wariantów

Studia wykonalności, które zazwyczaj obejmują następujące aspekty: analizę popytu; analizę wariantów; dostępne technologie; plan produkcji (w tym poziom wykorzystania infrastruktury); wymogi dotyczące personelu; skalę projektu, lokalizację, nakłady rzeczowe, harmonogram i realizację, etapy rozbudowy i planowania finansowego; aspekty środowiskowe, aspekty związane z łagodzeniem zmiany klimatu (emisje gazów cieplarnianych), efektywne gospodarowanie odpadami oraz odporność na skutki zmiany klimatu i klęski żywiołowe, należy uwzględnić w analizie kosztów i korzyści (w stosownych przypadkach).

Należy uwzględnić następujące kwestie:

1)

w ramach analizy wykonalności określa się ewentualne ograniczenia i powiązane rozwiązania w stosunku do aspektów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych, związanych z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do zmiany klimatu oraz w stosunku do aspektów regulacyjnych i instytucjonalnych. Projekt jest wykonalny, gdy jego opracowanie spełnia wymogi techniczne, prawne, finansowe i inne istotne dla danego kraju, regionu lub określonego miejsca. Kilka wariantów projektu może być wykonalnych.

Podsumowanie wyników studiów wykonalności należy przedstawić w AKK. AKK musi być zgodna z informacjami przedstawionymi w studiach wykonalności;

2)

w ramach analizy popytu określa się i przedstawia ilościowo zapotrzebowanie społeczne na inwestycje, zaś za minimum uznaje się:

bieżący popyt, poprzez wykorzystanie modeli i rzeczywistych danych;

prognozowany popyt, na podstawie prognoz makroekonomicznych i sektorowych oraz szacunków dotyczących elastyczności zapotrzebowania na odpowiednie ceny, dochód, i innych czynników podstawowych;

aspekty dotyczące dostaw, w tym analizę istniejących dostaw i przewidywanego rozwoju (infrastruktury);

efekt sieciowy (o ile występuje);

3)

analizę wariantów przeprowadza się, aby ocenić i porównać różne alternatywne warianty, w przypadku których z reguły uznaje się, że mogą zaspokoić istniejące i przyszłe zapotrzebowanie na projekt oraz zapewnić najlepsze rozwiązanie. Warianty należy porównać z różnymi kryteriami, w tym np. z aspektami technicznymi, instytucjonalnymi, ekonomicznymi, środowiskowymi i związanymi ze zmianą klimatu.

Analizę wariantów przeprowadza się w dwóch etapach; pierwszy etap dotyczy podstawowych wariantów strategicznych (tj. rodzaju infrastruktury i lokalizacji projektu), natomiast drugi etap dotyczy określonych rozwiązań na poziomie technologicznym. Jeżeli projekt jest realizowany jako partnerstwo publiczno-prywatne, drugi etap analizy powinien dotyczyć głównie zakresu specyfikacji wyjściowych, które mogą lub nie mogą być włączone do specyfikacji wyjściowych projektu realizowanego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Pierwszy etap opiera się zwykle (głównie pod względem jakościowym) na analizie wielokryteriowej, podczas gdy w trakcie drugiego etapu wykorzystuje się zwykle głównie metody ilościowe.

Kluczowe aspekty wybierania najlepszego wariantu:

w celu właściwego uzasadnienia poszukiwanego rozwiązania przedstawia się dowody, że wybrany projekt jest najlepszym wariantem spośród różnych wariantów rozważanych podczas technicznego studium wykonalności;

jeżeli różne warianty mają ten sam, unikatowy cel i takie same lub bardzo podobne efekty zewnętrzne, zaleca się, aby wybór opierał się na najmniej kosztownym rozwiązaniu w przeliczeniu na jednostkę produkcji wytwarzaną z uwzględnieniem długoterminowych kosztów operacyjnych i kosztów utrzymania związanych z danym wariantem;

jeżeli w ramach różnych wariantów wyniki i efekty zewnętrzne różnią się (przy założeniu, że wszystkie warianty wpisują się w ten sam cel), państwa członkowskie zachęca się do przeprowadzenia uproszczonej AKK dla wszystkich głównych wariantów w celu wybrania najlepszego wariantu poprzez ustalenie, który wariant jest bardziej korzystny z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, przy czym wybór ten powinien opierać się na parametrach ekonomicznych projektu, w tym na jego ekonomicznej zaktualizowanej wartości netto (ENPV). Uproszczoną AKK przeprowadza się w oparciu o przybliżone szacunki kluczowych danych finansowych i gospodarczych, w tym dane dotyczące popytu, koszty inwestycji i koszty operacyjne, dochód, korzyści bezpośrednie i efekty zewnętrzne w stosownych przypadkach.

2.2.   Analiza finansowa

Zgodnie z art. 101 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 analizę finansową należy zawrzeć w AKK.

Analiza finansowa obejmuje:

a)

ocenę rentowności finansowej inwestycji i kapitału krajowego;

b)

określenie odpowiedniego (maksymalnego) wkładu z funduszy;

c)

sprawdzenie stabilności finansowej (trwałości) projektu.

Analizę finansową należy, w razie potrzeby i w stosownych przypadkach, przeprowadzać z punktu widzenia właściciela projektu lub operatora, co pozwala na sprawdzenie przepływów pieniężnych i zagwarantowanie dodatniego salda środków pieniężnych w celu zweryfikowania trwałości finansowej i obliczenia finansowej stopy zwrotu na projekcie inwestycyjnym i kapitale na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Jeżeli właściciel i operator to dwa różne podmioty, należy przeprowadzić skonsolidowaną analizę finansową, która wyklucza przepływy pieniężne między właścicielem a operatorem.

W razie potrzeby i w stosownych przypadkach, analizę finansową należy przeprowadzić w oparciu o ceny stałe (ceny ustalane raz w roku), zaś przewidywane zmiany w cenach względnych należy traktować jako część oceny ryzyka.

2.2.1.   Metodyka zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metoda przyrostowa i inne zasady analizy finansowej

Analizę finansową dużych projektów przeprowadza się z uwzględnieniem zasad określonych w sekcji III (metoda obliczania zdyskontowanego dochodu operacji generujących dochód) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, w tym: metody obliczania zdyskontowanego dochodu (z uwzględnieniem okresu odniesienia i metody przyrostowej) oraz dyskontowania przepływów pieniężnych (z uwzględnieniem finansowej stopy dyskontowej wyrażonej w wartościach rzeczywistych).

Dane wymagane do przeprowadzenia analizy finansowej obejmują:

1)

koszty inwestycyjne, w tym inwestycje trwałe, nietrwałe takie jak koszty rozruchu i w stosownych przypadkach zmiany w kapitale obrotowym;

2)

koszty odtworzenia określone w art. 17 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014;

3)

koszty operacyjne określone w art. 17 lit. b) i c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014;

4)

przychody określone w art. 16 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014;

5)

źródła finansowania, w tym kapitał własny inwestora (publicznego lub prywatnego), kapitał z pożyczek (w tym przypadku spłata pożyczki i odsetki uznaje się wypływy środków pieniężnych projektu podczas analizy trwałości) oraz wszelkie dodatkowe źródła finansowe takie jak dotacje.

W sektorach, w których jest to stosowne, w tym w sektorze ochrony środowiska, taryfy ustala się zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, z uwzględnieniem dostępności cenowej, jak określono w sekcji III (metoda obliczania zdyskontowanego dochodu operacji generujących dochód) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014, i pełnego zwrotu kosztów  (3).

Zgodność z zasadą pełnego zwrotu kosztów oznacza, że:

1)

celem taryf powinno być w miarę możliwości dążenie do odzyskania kosztu kapitału, kosztów operacyjnych i kosztów utrzymania, w tym kosztów środowiskowych i kosztów związanych z zasobami;

2)

struktura taryf maksymalnie zwiększa przychody projektu przed otrzymaniem dotacji publicznych, jednocześnie uwzględniając dostępność cenową.

Ograniczenia zasady „zanieczyszczający płaci” i zasady pełnego zwrotu kosztów w odniesieniu do opłat ponoszonych przez użytkownika powinny:

1)

nie stanowić zagrożenia dla trwałości finansowej projektu;

2)

co do zasady być postrzegane jako tymczasowe ograniczenia i utrzymywane tak długo, jak długo istnieje kwestia dostępności cenowej dla użytkowników.

2.2.2.   Wyniki analizy finansowej

a)   Ocena rentowności finansowej inwestycji i kapitału krajowego

Finansowa zaktualizowana wartość netto (FNPV) to kwota, która powstaje w wyniku odjęcia przewidywanych (zdyskontowanych) kosztów inwestycji oraz kosztów operacyjnych i kosztów odtworzenia projektu od zdyskontowanej wartości przewidywanych przychodów.

Finansowa stopa zwrotu (FRR) oznacza stopę dyskontową generującą zerową FNPV.

Rentowność finansową inwestycji ocenia się poprzez oszacowanie finansowej zaktualizowanej wartości netto i finansowej stopy zwrotu z inwestycji (FNPV(C) i FRR(C)). Przy użyciu tych wskaźników porównuje się koszty inwestycji z dochodem i mierzy się zakres, w jakim dochód z projektu jest w stanie pokryć koszty inwestycji, niezależnie od źródła finansowania. W niektórych przypadkach (w kontekście pomocy państwa i operatorów prywatnych) wymagane jest obliczenie FRR(Kp). Płatności z tytułu odsetek nie uwzględnia się w obliczeniach FNPV(C).

W przypadku projektu wymagającego wkładu funduszy:

FNPV(C) przed otrzymaniem wkładu z UE powinna być ujemna, zaś FRR(C) powinna być niższa niż stopa dyskontowa wykorzystywana do analizy (z wyjątkiem niektórych projektów objętych zasadami pomocy państwa, których może to nie dotyczyć).

W przypadku gdy duży projekt wykazuje wysoką rentowność finansową (tj. jeśli wskaźnik FRR(C) jest znacznie wyższy od finansowej stopy dyskontowej), co do zasady uznaje się ją za wystarczającą dla inwestora, aby mógł zrealizować projekt bez wkładu Unii. Wkład Unii może być uzasadniony tylko, jeżeli wykaże się, że inwestycja sama w sobie nie nadaje się do obrotu bankowego, przyjmując że ryzyko po stronie inwestora projektu np. wysoce innowacyjny projekt może być zbyt wysokie, aby przeprowadzić inwestycję bez otrzymania dotacji publicznej.

Rentowność finansową kapitału krajowego ocenia się poprzez oszacowanie finansowej zaktualizowanej wartości netto i finansowej stopy zwrotu z kapitału (FNPV(K) i FRR(K)). Przy użyciu tych wskaźników mierzy się zakres, w jakim dochód z projektu jest w stanie pokryć zasoby finansowe zapewnione z funduszy krajowych (zarówno źródeł prywatnych, jak i publicznych).

W celu obliczenia FNPV(K) i FRR(K) wymaga się, aby:

zasoby finansowe – wsparcie unijne netto – zainwestowane w projekt traktowano jako wypływy bez uwzględniania kosztów inwestycji;

wkłady kapitałowe uznawano w danym momencie za faktycznie wypłacone na rzecz projektu lub zwrócone (w przypadku pożyczek);

płatności z tytułu odsetek umieszczano w tabeli wykorzystywanej do analizy zwrotu z kapitału (FNPV(K));

dotacji operacyjnych nie umieszczano w tabeli wykorzystywanej do analizy zwrotu z kapitału (FNPV(K)).

W przypadku projektu wymagającego wkładu funduszy:

FNPV(K) ze wsparciem unijnym powinna być ujemna lub równać się zeru, zaś FRR(K) powinna być niższa lub równa stopie dyskontowej, w przeciwnym wypadku należy przedstawić odpowiednie uzasadnienie.

W stosownych przypadkach należy także obliczyć zwrot z kapitału projektodawcy (FRR(Kp)). Stanowi to porównanie dochodu z inwestycji z zasobami zapewnionymi przez projektodawcę: tj. koszty inwestycji pomniejszone o dotacje otrzymane od instytucji unijnych lub krajowych/regionalnych. Tego rodzaju ćwiczenie może być szczególnie przydatne w kontekście pomocy państwa w celu zweryfikowania, czy intensywność pomocy (pomoc unijna i krajowa) zapewnia najlepszą jakość w najkorzystniejszej cenie w celu ograniczenia publicznego wsparcia finansowego do poziomu niezbędnego, aby projekt zachował rentowność gospodarczą lub finansową. Jeżeli w ramach projektu przewiduje się dodatni zwrot (tj. znacznie powyżej krajowych poziomów odniesienia dotyczących przewidywanej rentowności w danym sektorze), wynika z tego, że otrzymana dotacja przyniesie beneficjentowi zyski powyżej normy, a zatem nie można uzasadnić wkładu Unii.

b)   Określenie odpowiedniego (maksymalnego) wkładu funduszy

Odpowiedni (maksymalny) wkład z funduszy dla projektów generujących przychód określa się zgodnie z jedną z metod służących do określenia potencjalnego dochodu na podstawie art. 61 (Operacje generujące dochód po ukończeniu) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i sekcji III rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 określających zasady obliczania zdyskontowanego dochodu operacji generujących dochód.

c)   Zapewnienie stabilności finansowej (trwałości)

Analiza trwałości finansowej opiera się na niezdyskontowanych prognozach przepływów pieniężnych. Wykorzystuje się ją głównie w celu wykazania, że projekt co roku będzie dysponował wystarczającymi zasobami pieniężnymi, pozwalającymi zawsze na pokrycie wydatków związanych z inwestycją i operacjami przez cały okres odniesienia.

Kluczowe aspekty analizy trwałości finansowej obejmują:

1)

trwałość finansową projektu weryfikuje się poprzez sprawdzenie, czy skumulowane (niezdyskontowane) przepływy pieniężne netto są dodatnie (lub zerowe) w skali rocznej i przez cały okres odniesienia;

2)

przepływy pieniężne netto, które należy rozważyć w tym celu, powinny:

uwzględniać koszty inwestycji, wszystkie (krajowe i unijne) zasoby finansowe i dochody oraz koszty operacyjne i koszty odtworzenia w momencie ich uiszczenia, spłaty zobowiązań finansowych podmiotu, jak również wkład kapitałowy, odsetki i podatki bezpośrednie;

wykluczać VAT, chyba że podatek ten podlega zwrotowi;

nie uwzględniać wartości rezydualnej, chyba że majątek uległ rzeczywistej likwidacji w ostatnim roku danej analizy;

3)

w przypadku operacji niepodlegających wymogom określonym w art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub gdy przewiduje się ujemne przepływy pieniężne w przyszłości, należy wskazać sposób pokrycia kosztów wraz z jasnym długoterminowym zobowiązaniem beneficjenta/operatora do zapewnienia odpowiedniego dofinansowania z innych źródeł w celu zapewnienia trwałości projektu;

4)

jeżeli projekty obejmują istniejącą wcześniej infrastrukturę, np. projekty dotyczące zwiększenia zdolności produkcyjnej, należy sprawdzić ogólną trwałość finansową operatora systemu w ramach scenariusza projektu (więcej niż zdolność pojedynczego rozszerzonego odcinka) oraz przeprowadzić analizę trwałości na poziomie operatora systemu, a wyniki uwzględnić w ocenie ryzyka.

2.2.3.   Analiza finansowa w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP)

Podczas przeprowadzania analizy finansowej dużych projektów realizowanych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego uwzględnia się następujące aspekty:

1)

finansowa stopa dyskontowa może przewyższyć standardową stopę określoną w sekcji III (Metoda obliczania zdyskontowanego dochodu operacji generujących dochód po ukończeniu) rozporządzenia delegowanego Komisji w celu odzwierciedlenia wyższych kosztów alternatywnych kapitału po stronie inwestora prywatnego. Beneficjent powinien uzasadnić przedmiotowe wyższe koszty alternatywne indywidualnie dla każdego przypadku, w miarę możliwości powinien przedstawić dowody dotyczące wcześniejszych zwrotów partnera prywatnego w podobnych projektach lub inne istotne udokumentowane informacje;

2)

w przypadku projektów PPP, gdzie właściciel infrastruktury i operator to dwa różne podmioty, należy przeprowadzić skonsolidowaną analizę finansową, obejmującą zarówno właściciela, jak i operatora;

3)

jeżeli partnera prywatnego nie wybrano w uczciwej, przejrzystej i otwartej procedurze z zachowaniem warunków konkurencji zapewniającej partnerowi publicznemu najlepszy „stosunek wartości do ceny” (4), w celu sprawdzenia rentowności finansowej kapitału prywatnego i uniknięcia nadmiernie wysokich zysków generowanych przez wsparcie unijne należy obliczyć (5) wskaźnik służący do pomiaru rentowności finansowej inwestowanego kapitału inwestora prywatnego (FRR(Kp)), porównując dochód uzyskanych przez partnera prywatnego z zasobami zapewnionymi podczas inwestycji (w ramach kapitału lub pożyczek). Otrzymany FRR(Kp) porównuje się z krajowymi lub międzynarodowymi poziomami odniesienia w zakresie przewidywanej rentowności w danym sektorze.

2.3.   Analiza ekonomiczna

Zgodnie z art. 101 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 analizę finansową należy zawrzeć w AKK.

Analiza ekonomiczna stanowi analizę przeprowadzaną z wykorzystaniem wartości ekonomicznych, która odzwierciedla społeczne koszty alternatywne towarów i usług.

2.3.1.   Najważniejsze etapy analizy ekonomicznej

Analizę ekonomiczną należy przeprowadzić w oparciu o stałe ceny rozrachunkowe (ukryte), za punkt startowy przyjmując analizę finansową przepływów pieniężnych.

Analiza ekonomiczna obejmuje następujące etapy:

1.

korekty fiskalne mające na celu wykluczenie podatków pośrednich (np. VAT-u, podatku akcyzowego), dotacji i przekazów płatności udzielonych przez podmiot publiczny (np. płatności z krajowych systemów opieki zdrowotnej) z analizy ekonomicznej. W przypadku gdy podatki pośrednie/dotacje służą skorygowaniu efektów zewnętrznych, należy je uwzględnić w analizie ekonomicznej, jeżeli uważa się, że odpowiednio odzwierciedlają społeczną wartość marginalną powiązanych efektów zewnętrznych i pod warunkiem, że inne koszty/korzyści gospodarcze nie są liczone podwójnie;

2.

przekształcenie cen rynkowych na ceny rozrachunkowe poprzez zastosowanie współczynników konwersji w odniesieniu do cen finansowych w celu skorygowania zakłóceń na rynku. W przypadku nieudostępniania przez krajowy urząd planowania współczynników konwersji oraz w przypadku braku znaczącego zakłócenia na rynku, w celu uproszczenia współczynnik konwersji można ustawić na poziomie 1 (CF = 1). Współczynniki konwersji mogą być wyższe (lub niższe) niż jednostka, gdy ceny kalkulacyjne są wyższe (lub niższe) niż ceny rynkowe;

3.

określenie kwotowe oddziaływań pozarynkowych (korekty efektów zewnętrznych): efekty zewnętrzne szacuje się i wycenia, w stosownych przypadkach, za pomocą wyznaczonej lub odkrytej metody preferencji (np. metody cen hedonicznych) lub innych metod.

Analiza ekonomiczna uwzględnia bezpośrednie skutki jedynie w celu uniknięcia podwójnego liczenia, podczas gdy metoda cen rozrachunkowych i określenie kwotowe efektów zewnętrznych stanowią skutki pośrednie.

Przychody finansowe w formie opłat ponoszonych przez użytkownika i taryf wyklucza się z analizy ekonomicznej i zastępuje oszacowaniem skutków bezpośrednich po stronie użytkowników, wykorzystując w tym celu gotowość do płacenia lub ceny rozrachunkowe. Opłat ponoszonych przez użytkownika i taryf zwłaszcza w sektorach nienarażonych na konkurencję na rynku, w sektorach regulowanych lub znajdujących się pod dużym wpływem kwestii politycznych nie należy wykorzystywać jako wskaźnika zastępczego wobec gotowości użytkownika do płacenia;

4.

dyskontowanie szacowanych kosztów i korzyści: po oszacowaniu strumienia kosztów i korzyści gospodarczych stosuje się standardową metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, wykorzystując społeczną stopę dyskontową (SDR).

Na podstawie społecznej stopy preferencji czasowej (SRTP) określa się w przybliżeniu następujące poziomy odniesienia dla społecznej stopy dyskontowej: 4,95 % dla państw członkowskich objętych Funduszem Spójności i 2,77 % dla pozostałych państw członkowskich. W celu uproszczenia, co do zasady społeczną stopę dyskontową na poziomie 5 % stosuje się jako poziom odniesienia w państwach członkowskich objętych Funduszem Spójności (Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Republice Czeskiej, Estonii, Grecji, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, Malcie, w Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii) zaś społeczną stopę dyskontową na poziomie 3 % w pozostałych państwach członkowskich (Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, we Włoszech, w Luksemburgu, Niderlandach, Hiszpanii, Szwecji, Zjednoczonym Królestwie).

Państwa członkowskie mogą ustanowić poziom odniesienia dla społecznej stopy dyskontowej inny niż 5 % lub 3 %, pod warunkiem że:

1)

przedstawią uzasadnienie dla tego odniesienia na podstawie prognozy wzrostu gospodarczego i innych parametrów określających społeczną stopę dyskontową w ramach podejścia opartego na społecznej stopie preferencji czasowej; oraz

2)

zapewnią jego spójne stosowanie w podobnych projektach w tym samym państwie, regionie lub sektorze.

Informacje na temat różnych poziomów odniesienia udostępnia się beneficjentom i Komisji na początku programu operacyjnego.

2.3.2.   Obliczanie wskaźników wyników gospodarczych

Następujące wskaźniki wyników gospodarczych (określone poniżej) stanowią kluczowe wskaźniki analizy ekonomicznej:

1)

ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV) jest głównym wskaźnikiem odniesienia służącym do wyceny projektu. Stanowi ona różnicę między zdyskontowanymi całkowitymi korzyściami społecznymi a kosztami;

2)

aby duży projekt otrzymał akceptację z ekonomicznego punktu widzenia, ekonomiczna zaktualizowana wartość netto powinna być dodatnia (ENPV>0), wykazując, że społeczeństwo w danym regionie lub państwie zyskuje na projekcie, ponieważ korzyści projektu przewyższają koszty z nim związane, a zatem należy zrealizować projekt;

3)

ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) stanowi wewnętrzną stopę zwrotu, obliczoną za pomocą wartości ekonomicznych i wyrażającą rentowność społeczno-ekonomiczną projektu;

4)

ekonomiczna stopa zwrotu powinna być wyższa niż społeczna stopa dyskontowa (ERR>SDR) w celu uzasadnienia wsparcia unijnego na rzecz dużego projektu;

5)

wskaźnik korzyści i kosztów (B/C) określa się jako zaktualizowaną wartość netto korzyści wynikających z projektu dzieloną przez zaktualizowaną wartość netto kosztów związanych z projektem;

6)

wskaźnik korzyści i kosztów powinien być większy niż 1 (B/C>1) w celu uzasadnienia wsparcia unijnego na rzecz dużego projektu.

Główne korzyści gospodarcze dla danego sektora, które należy uwzględnić w analizie ekonomicznej określono w tabeli 1. Istnieje możliwość dodania kolejnych korzyści gospodarczych, o ile jest to konieczne i uzasadnione. W niektórych szczególnych przypadkach korzyści takie mogą przyjąć formę kosztów gospodarczych np. zwiększone koszty eksploatacji pojazdów w niektórych projektach drogowych.

Tabela 1

Sektor/podsektor

Korzyści gospodarcze

Zaopatrzenie w wodę i usługi sanitarne

(i)

lepszy dostęp do wody pitnej i usług z zakresu oczyszczania ścieków pod względem dostępności, niezawodności i jakości usługi

(ii)

poprawa jakości wody pitnej

(iii)

poprawa jakości wód powierzchniowych i zachowanie usług ekosystemowych ze względu na redukcję zanieczyszczeń

(iv)

oszczędności kosztów związanych z zasobami zarówno po stronie producentów, jak i klientów;

(v)

poprawa zdrowia

(vi)

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Gospodarowanie odpadami

(i)

zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i środowiska (zmniejszone zanieczyszczenie powietrza, wód i gleb)

(ii)

zmniejszenie powierzchni składowisk i kosztów związanych z prowadzeniem składowisk (w odniesieniu do zakładów przetwarzania odpadów)

(iii)

odzyskiwanie materiałów i energii oraz wytwarzanie kompostu (unikanie kosztów związanych z alternatywną produkcją/wytwarzaniem, w tym efektów zewnętrznych)

(iv)

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (tj. CO2, CH4)

(v)

zmniejszenie uciążliwości, hałasu i nieprzyjemnych zapachów

Energia

Projekty dotyczące zwiększenia wydajności energetycznej

(i)

oszczędność energii (wyrażona przez wartość ekonomiczną energii, w tym efekty zewnętrzne)

(ii)

zwiększenie komfortu

(iii)

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i gazów innych niż cieplarniane

Projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii

(i)

obniżenie kosztów energii w odniesieniu do zastępczego źródła energii np. poprzez przeniesienie alternatywnych paliw kopalnych (wyrażone przez wartość ekonomiczną energii generowaną przez alternatywne źródła energii, w tym efekty zewnętrzne, w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo przeniesienia).

(ii)

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Sieci energetyczne/gazowe i infrastruktura

(i)

wzrost i dywersyfikacja dostaw energii (wartość rosnących dostaw gazu/elektryczności, w tym efektów zewnętrznych)

(ii)

zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii (zmniejszenie zakłóceń w dostawach)

(iii)

zmniejszenie kosztów energii w odniesieniu do zastępczego źródła energii

(iv)

integracja rynkowa: zróżnicowanie nadwyżek wynikających ze skutków wyrównania cen w różnych miejscach (w odniesieniu do przesyłu) lub w różnym czasie (w odniesieniu do magazynowania)

(v)

poprawa wydajności energetycznej

(vi)

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i gazów innych niż cieplarniane

Drogi, kolej, transport publiczny

(i)

zmniejszenie kosztów ogólnych (w odniesieniu do przemieszczania towarów/ludzi):

oszczędność czasu

oszczędność kosztów eksploatacji pojazdów

(ii)

oszczędności na wypadkach

(iii)

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

(iv)

zmniejszenie emisji gazów innych niż cieplarniane (tj. lokalnych skutków zanieczyszczenia powietrza)

(v)

zmniejszenie emisji hałasu (np. niektóre projekty miejskie)

Lotniska, porty morskie, transport intermodalny

(i)

zmniejszenie kosztów ogólnych (w odniesieniu do przemieszczania towarów/ludzi)

oszczędność czasu

oszczędność kosztów eksploatacji pojazdów

(ii)

poprawa jakości usług (np. zapewnienie bramek na lotniskach)

(iii)

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

(iv)

zmniejszenie emisji gazów innych niż cieplarniane

(v)

zmniejszenie emisji hałasu

Badania i innowacje

(i)

korzyści dla przedsiębiorstw (tworzenie firm typu spin-off i nowych przedsiębiorstw, rozwój nowych/lepszych produktów i procesów, rozpowszechnianie wiedzy)

(ii)

korzyści dla naukowców i studentów (nowe badania, kształtowanie kapitału ludzkiego, rozwój kapitału społecznego)

(iii)

korzyści dla społeczeństwa (zmniejszenie ryzyka dla środowiska naturalnego, zmniejszenie ryzyka dla zdrowia, skutki kulturalne dla odwiedzających)

Sieci szerokopasmowe

(i)

zwiększenie dostępności usług cyfrowych, w tym e-handlu, dla obywateli i przedsiębiorstw i poprawa jakości tych usług

(ii)

zwiększenie dostępności usług cyfrowych, w tym e-administracji i e-zdrowia, dla administracji publicznej i poprawa jakości tych usług.

2.3.3.   Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do zmiany klimatu w analizie ekonomicznej

W AKK należy uwzględnić koszty i korzyści związane z projektem w kontekście emisji gazów cieplarnianych i zmiany klimatu. Kwantyfikacja emisji gazów cieplarnianych i oszacowanie kosztów gospodarczych emisji węgla (lub CO2) stosowane w celu przeliczenia efektów zewnętrznych tego rodzaju emisji opierają się na przejrzystej metodyce dostosowanej do celów UE dotyczących obniżenia emisyjności do 2050 r. Jeżeli chodzi o przystosowanie się do zmiany klimatu, koszty działań mających na celu zwiększenie odporności projektu na skutki zmiany klimatu, które są należycie uzasadnione w studiach wykonalności, należy uwzględnić w analizie ekonomicznej. Korzyści wynikające z tych działań np. działań podjętych w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub zwiększenia odporności na zmianę klimatu i ekstremalne zdarzenia pogodowe oraz inne klęski żywiołowe, należy także ocenić i uwzględnić w analizie ekonomicznej, jeśli to możliwe ilościowo, w przeciwnym razie należy je odpowiednio opisać.

2.3.4.   Uproszczona analiza ekonomiczna w szczególnych przypadkach

W ograniczonych przypadkach analizę efektywności kosztowej (CEA) można wykonać, gdy oszacowanie i określenie kwotowe korzyści wynikających z dużego projektu jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, ale możliwe jest przewidzenie kosztów z należytą pewnością, zwłaszcza w odniesieniu do dużych projektów ukierunkowanych na potrzebę zapewnienia przestrzegania przepisów UE. W takich przypadkach ocena polega głównie na sprawdzeniu, czy projekt jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla społeczeństwa, jeśli chodzi o świadczenie określonej, niezbędnej usługi na wstępnie określonych warunkach. Ponadto należy przedstawić opis jakościowy głównych korzyści gospodarczych.

Analizę efektywności kosztowej przeprowadza się poprzez obliczenie jednostkowego kosztu „niezmonetaryzowanych” korzyści, przy czym jest ona wymagana w celu przedstawienia ilościowego korzyści, nie zaś przypisania wartości pieniężnej lub ekonomicznej do korzyści.

Warunki dotyczące stosowania analizy kosztów i wyników są następujące:

w wyniku projektu wytwarza się jedynie jeden rodzaj produktu, który jest jednorodny i łatwo mierzalny;

dany produkt stanowi kluczowe źródło zaopatrzenia, z czego wynika, że działania zabezpieczające są konieczne;

celem dużego projektu jest wytworzenie produktu po jak najmniejszej cenie;

nie istnieją żadne istotne efekty zewnętrzne;

istnieje wiele dowodów pochodzących z odpowiednich poziomów odniesienia, które umożliwiają zweryfikowanie, czy wybrana technologia spełnia minimalne wymagane kryteria dotyczące kosztu wykonania.

2.4.   Ocena ryzyka

Zgodnie z art. 101 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ocenę ryzyka należy zawrzeć w AKK. Ma to na celu zaradzenie niepewności, z jaką zawsze wiążą się projekty inwestycyjne. Ocena ryzyka umożliwia projektodawcy lepsze zrozumienie sposobu, w jaki może zmienić się oszacowane oddziaływanie, przy czym niektóre kluczowe zmienne dotyczące projektu okazały się inne niż przewidywano. Dogłębna analiza ryzyka stanowi podstawę solidnej strategii zarządzania ryzykiem, którą z kolei uwzględnia się w projekcie. Szczególną uwagę należy zwrócić na zmianę klimatu i kwestie środowiskowe.

Ocena ryzyka obejmuje dwa etapy:

1)

analizę wrażliwości, w ramach której określa się „krytyczne” zmienne lub parametry modelu tj. te, których zmiany, pozytywne lub negatywne, mają największy wpływ na wskaźniki efektywności projektu, a która uwzględnia następujące aspekty:

zmienne krytyczne oznaczają zmienne, których 1 % zmienności powoduje więcej niż 1 % zmienności zaktualizowanej wartości netto;

analizę przeprowadza się poprzez zmianę jednego elementu w danym momencie i określenie wpływu tej zmiany na zaktualizowaną wartość netto;

wartości podlegające zmianom określa się jako procentową zmianę zmiennej krytycznej, przy czym należy przyjąć, że zaktualizowana wartość netto powinna wynieść zero;

analiza scenariuszy umożliwia zbadanie łącznego wpływu określonych zbiorów wartości krytycznych, a w szczególności połączenie optymistycznych i pesymistycznych wartości grupy zmiennych w celu stworzenia różnych scenariuszy, które powinny utrzymać pewne hipotezy;

2)

ilościową analizę ryzyka, w tym zapobieganie ryzyku i ograniczanie ryzyka, która obejmuje następujące elementy:

wykaz rodzajów ryzyka, na jakie narażony jest projekt;

matrycę ryzyka przedstawiającą każde zidentyfikowane ryzyko;

możliwe przyczyny niepowodzenia;

powiązanie z analizą wrażliwości (w stosownych przypadkach);

negatywne skutki generowane w związku z projektem;

uszeregowane (np. wysoce nieprawdopodobne, nieprawdopodobne, równie prawdopodobne jak nieprawdopodobne, prawdopodobne, wysoce prawdopodobne) poziomy prawdopodobieństwa wystąpienia i nasilenia skutków;

poziom ryzyka (tj. połączenie prawdopodobieństwa i skutków);

określenie środków zapobiegawczych i zmniejszających ryzyko, w tym podmiotu odpowiedzialnego za zapobieganie głównym rodzajom ryzyka i ich ograniczanie, standardowych procedur (w stosownych przypadkach) i w miarę możliwości uwzględnienie najlepszych praktyk, które stosuje się w celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko, w przypadkach gdy uznaje się to za konieczne;

interpretacja matrycy ryzyka, w tym ocena ryzyka rezydualnego po zastosowania środków zapobiegawczych i zmniejszających ryzyko.

Ponadto ocena ryzyka może w stosownych przypadkach (w zależności od wielkości projektu, dostępnych danych) i powinna, gdy ekspozycja na ryzyko jest w dalszym ciągu wysoka, obejmować probabilistyczną ocenę ryzyka, która składa się z następujących etapów:

1)

rozkład prawdopodobieństwa w odniesieniu do zmiennych krytycznych informujący o prawdopodobieństwie wystąpienia danej zmiany procentowej w zmiennych krytycznych. Obliczenie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych jest konieczne do przeprowadzenia ilościowej analizy ryzyka;

2)

ilościowa analiza ryzyka opiera się na symulacji Monte Carlo, która zawiera rozkład prawdopodobieństwa i wskaźniki statystyczne dla przewidywanego wyniki, specjalną dokumentację techniczną itd. wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej.

Główne rodzaje ryzyka dla danego sektora, które należy uwzględnić w ocenie ryzyka określono w tabeli 2.

W celu wsparcia projektodawców w przygotowaniu ilościowej analizy ryzyka zgodnie z niniejszym rozporządzeniem zachęca się państwa członkowskie (jeżeli uznają to za właściwe lub wykonalne) do opracowania krajowych wytycznych dotyczących wyceny niektórych standardowych rodzajów ryzyka projektu oraz wykazu środków ograniczających i zapobiegawczych dla poszczególnych sektorów.

Tabela 2

Sektor/podsektor

RYZYKO SZCZEGÓLNE

Zaopatrzenie w wodę i usługi sanitarne

Ryzyko związane z popytem:

(i)

zużycie wody mniejsze niż przewidywano

(ii)

poziom podłączenia do systemu kanalizacji publicznej wolniejszy niż przewidywano

Ryzyko projektowe:

(iii)

niewystarczające ankiety i badania np. niedokładne prognozy hydrologiczne

(iv)

niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu

Ryzyko związane z nabyciem gruntów:

(v)

opóźnienia proceduralne

(vi)

koszty gruntów wyższe niż przewidywano

Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień:

(vii)

opóźnienia proceduralne

(viii)

pozwolenie na budowę i inne zezwolenia

(ix)

pozwolenie na użytkowanie

(x)

postępowania sądowe

Ryzyko związane z budową:

(xi)

przekroczenie kosztów projektu i opóźnienia w budowie

(xii)

ryzyko związane z przedsiębiorcą budowlanym (bankructwo, brak zasobów)

Ryzyko operacyjne:

(xiii)

niezawodność zidentyfikowanych źródeł wody (ilość/jakość)

(xiv)

koszty utrzymania i naprawy wyższe niż przewidywano, nagromadzenie awarii technicznych

Ryzyko finansowe:

(xv)

wzrost wysokości taryf wolniejszy niż przewidywano

(xvi)

proces pobierania taryf przebiegający wolniej niż przewidywano

Ryzyko regulacyjne:

(xvii)

nieoczekiwane czynniki polityczne lub regulacyjne mające wpływ na cenę wody

Inne rodzaje ryzyka:

(xviii)

sprzeciw społeczny

Gospodarowanie odpadami

Ryzyko związane z popytem:

(i)

wytwarzanie odpadów przebiegające wolniej niż przewidywano

(ii)

niewystarczająca kontrola/dostawa strumienia odpadów

Ryzyko projektowe:

(iii)

niewystarczające ankiety i badania

(iv)

wybór nieodpowiedniej technologii

(v)

niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu

Ryzyko związane z nabyciem gruntów:

(vi)

opóźnienia proceduralne

(vii)

koszty gruntów wyższe niż przewidywano

Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień:

(viii)

opóźnienia proceduralne

(ix)

pozwolenia na budowę i inne zezwolenia

(x)

pozwolenia na użytkowanie

Ryzyko związane z budową:

(xi)

przekroczenie kosztów projektu i opóźnienia w budowie

(xii)

ryzyko związane z przedsiębiorcą budowlanym (bankructwo, brak zasobów)

Ryzyko operacyjne:

(xiii)

skład odpadów inny niż przewidywano lub odznaczający się nieoczekiwanie dużą zmiennością

(xiv)

koszty utrzymania i naprawy wyższe niż przewidywano, nagromadzenie awarii technicznych

(xv)

produkty wytworzone w trakcie procesu nie spełniają celów w zakresie jakości

(xvi)

nieprzestrzeganie limitów emisji wytwarzanych przez zakład (do powietrza lub do wody)

Ryzyko finansowe:

(xvii)

wzrost wysokości taryf wolniejszy niż przewidywano

(xviii)

proces pobierania taryf przebiegający wolniej niż przewidywano

Ryzyko regulacyjne:

(xix)

zmiany wymogów środowiskowych, instrumentów ekonomicznych i regulacyjnych (tj. wprowadzenie podatków od składowania odpadów, zakazów dotyczących składowania)

Inne rodzaje ryzyka:

(xx)

sprzeciw społeczny

Energia

Ryzyko związane z popytem:

(i)

spadek popytu

(ii)

zmiana cen poszczególnych paliw konkurencyjnych

(iii)

niewłaściwa analiza warunków klimatycznych mających wpływ na popyt na energię do celów ogrzewania lub chłodzenia

Ryzyko projektowe:

(iv)

niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu

(v)

niewystarczające ankiety i badania dotyczące obiektów

(vi)

innowacje w technologii wytwarzania, przesyłu lub magazynowania energii, które powodują, że innowacja zastosowana w projekcie staje się przestarzała

Ryzyko związane z nabyciem gruntów:

(vii)

koszty gruntów wyższe niż przewidywano

(viii)

wyższe koszty ustanowienia służebności gruntowej

(ix)

opóźnienia proceduralne

Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień:

(x)

opóźnienia proceduralne

Ryzyko związane z budową:

(xi)

przekroczenie kosztów projektu i opóźnienia w budowie

(xii)

powódź, osuwiska itd.

(xii)

wypadki

Ryzyko operacyjne:

(xiv)

koszty utrzymania i naprawy wyższe niż przewidywano, nagromadzenie awarii technicznych np. awarii spowodowanych na skutek zmiany klimatu

(xv)

długie czasy przestoju z powodu wypadków lub przyczyn zewnętrznych

Ryzyko finansowe:

(xvi)

zmiany w systemach taryf lub systemach zachęt

(xvii)

niewłaściwe szacunki trendów rozwoju cen energii

Ryzyko regulacyjne:

(xviii)

zmiany wymogów środowiskowych, instrumentów ekonomicznych (tj. systemy wsparcia OZE, projekt EU ETS)

Inne rodzaje ryzyka:

(xix)

sprzeciw społeczny

Drogi, kolej, transport publiczny, lotniska, porty morskie, transport intermodalny

Ryzyko związane z popytem:

(i)

prognozy ruchu inne niż przewidywano

Ryzyko projektowe:

(ii)

niewystarczające ankiety i badania dotyczące obiektów

(iii)

niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu

Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień:

(iv)

opóźnienia proceduralne

(v)

pozwolenia na budowę

(vi)

pozwolenia na użytkowanie

Ryzyko związane z nabyciem gruntów:

(vii)

koszty gruntów wyższe niż przewidywano

(viii)

opóźnienia proceduralne

Ryzyko związane z budową:

(ix)

przekroczenie kosztów projektu

(x)

powódź, osuwiska itd.

(xi)

znaleziska archeologiczne

(xii)

ryzyko związane z przedsiębiorcą budowlanym (bankructwo, brak zasobów)

Ryzyko operacyjne:

(xiii)

koszty operacyjne i koszty utrzymania wyższe niż przewidywano

Ryzyko finansowe:

(xiv)

pobór opłat za przejazd niższy niż przewidywano

Ryzyko regulacyjne:

(xv)

zmiany w wymogach środowiskowych

Inne rodzaje ryzyka:

(xvi)

sprzeciw społeczny

Działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna

Ryzyko związane z popytem:

(i)

rozwój danej branży (popyt na wyniki badań oraz popyt na prywatnie zlecane badania)

(ii)

zmiany na rynku pracy (zapotrzebowanie na absolwentów uczelni wyższych oraz wpływ na popyt na usługi szkolnictwa na danym obszarze)

(iii)

zainteresowanie społeczne inne niż przewidywano

Ryzyko projektowe:

(iv)

niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu

(v)

niewłaściwy wybór miejsca lub opóźnienia w opracowaniu projektu

(vi)

wynalezienie nowej technologii w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji, która powoduje, że technologia infrastruktury staje się przestarzała

(vii)

brak ugruntowanej fachowej wiedzy w dziedzinie inżynierii technicznej

Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień:

(viii)

opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę

(ix)

nierozwiązane sprawy dotyczące praw własności intelektualnej

(x)

opóźnienia w nabywaniu praw własności intelektualnej lub koszty ich nabycia wyższe niż przewidywano

(xi)

opóźnienia proceduralne w wyborze dostawcy i podpisywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

(xii)

problemy z zaopatrzeniem

Ryzyko związane z budową:

(xiii)

opóźnienia w realizacji projektu i przekroczenie kosztów podczas instalacji sprzętu naukowego

(xiv)

brak gotowych rozwiązań dla spełnienia potrzeb powstałych podczas budowy lub użytkowania infrastruktury

(xv)

opóźnienia w pracach uzupełniających prowadzonych poza kontrolą projektodawcy

Ryzyko operacyjne:

(xvi)

brak nauczycieli akademickich/pracowników naukowych

(xvii)

nieoczekiwane komplikacje związane z instalacją specjalistycznego sprzętu

(xviii)

opóźnienia w doprowadzeniu sprzętu do pełnego i niezawodnego funkcjonowania

(xix)

niewystarczające generowanie wyników prac badawczych

(xx)

nieoczekiwane skutki dla środowiska naturalnego/wypadki

Ryzyko finansowe:

(xxi)

niewystarczające przyznane środki na poziomie krajowym/regionalnym w fazie operacyjnej

(xxii)

niewłaściwe oszacowanie przychodów finansowych

(xxiii)

niezdolność do zaspokojenia popytu ze strony użytkowników

(xxiv)

niewłaściwy system ochrony i wykorzystywania własności intelektualnej

(xxv)

utrata istniejących klientów/użytkowników z powodu konkurencji ze strony innych ośrodków badawczo-rozwojowych

Sieci szerokopasmowe

Ryzyko kontekstowe i regulacyjne:

(i)

zmiana orientacji polityki strategicznej

(ii)

zmiana oczekiwanego zachowania przyszłych prywatnych inwestorów

(iii)

zmiana w przepisach dotyczących rynku detalicznego

(iv)

wnioskowanie o przyznanie pomocy państwa zakończone niepowodzeniem

Ryzyko związane z popytem:

(v)

niższy niż oszacowano popyt na usługi świadczone przez dostawców detalicznych lub hurtowych

(vi)

niskie inwestycje w budowę sieci „ostatniej mili” przez dostawców usług

Ryzyko projektowe:

(vii)

niewłaściwe oszacowanie kosztów projektu

Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień:

(viii)

opóźnienia w zamówieniach dotyczących projektu

(ix)

ryzyko nieuzyskania wymaganych praw własności

Ryzyko operacyjne i finansowe:

(x)

wzrost kosztów operacyjnych

(xi)

niewystarczające przyznane środki na poziomie krajowym/regionalnym w fazie operacyjnej

(xii)

utrata kluczowego personelu podczas realizacji projektu

Wzory

Wzory do celów analizy finansowej:

—   finansowa zaktualizowana wartość netto (FNPV)

Formula

—   finansowa stopa zwrotu (FRR)

Formula

gdzie S t oznacza bilans przepływów pieniężnych w czasie t; a t oznacza finansowy czynnik dyskontujący wybierany do celów dyskontowania w czasie t; natomiast i oznacza finansową stopę dyskontową.

Wzory do celów analizy ekonomicznej:

—   ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (ENPV)

Formula

—   wewnętrzna stopa zwrotu (ERR)

Formula

—   wskaźnik korzyści i kosztów (B/C)

Formula

gdzie V t oznacza bilans korzyści netto (B-C) w czasie t; B oznacza całkowity przepływ korzyści w czasie t; C oznacza całkowity przepływ kosztów społecznych w czasie t; ρt oznacza społeczny czynnik dyskontujący wybierany do celów dyskontowania w czasie t; natomiast r oznacza społeczną stopę dyskontową.


(1)  W przypadku gdy duży projekt polega na stworzeniu nowych aktywów, przychód i koszty operacyjne (lub korzyści i koszty w analizie ekonomicznej) są przychodami i kosztami nowej inwestycji.

(2)  Ludność, która odnosi bezpośrednie korzyści z projektu.

(3)  Określone unijne przepisy prawne obowiązujące w sektorze wodnym i sektorze odpadów (mianowicie: ramowa dyrektywa wodna i dyrektywa ramowa w sprawie odpadów) uwzględnia się podczas stosowania tych zasad.

(4)  Warunki należy określić w krajowym dokumencie zawierającym wytyczne dotyczące PPP.

(5)  O ile partner prywatny został już wybrany; w przeciwnym wypadku należy opisać, w jaki sposób aspekt ten zostanie zapewniony.


ZAŁĄCZNIK IV

Wzór wspólnego planu działania

Wniosek dotyczący wspólnego planu działania na mocy art. 104–109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Tytuł wspólnego planu działania

<type='S' maxlength='255' input='M'>  (1)

Numer referencyjny Komisji (CCI)

<type='S' maxlength='15' input='S'>

A.   CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

A.1.

Krótki opis wspólnego planu działania

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.2.

CCI programu(-ów) operacyjnego(-ych)

<type='S' input='S'>

A.3.

Region(-y) (NUTS)

<type='S' input='S'>

A.4.

Państwo(-a) członkowskie

<type='S' input='G'>

A.5.

Fundusz(-e)

<type='S' input='S'>

A.6.

Całkowite koszty kwalifikowalne

<type='N' input='M'>

A.7.

Wsparcie publiczne (2)

<type='N' input='M'>

A.8.

Rodzaj wspólnego planu działania

( ) Zwykły ( ) Pilotażowy ( ) Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

[tylko jedna możliwość]; <type='C' input='M'>

A.9.   Kategoryzacja działalności operacyjnej

 

Kod

Kwota

Procent kosztów całkowitych operacji/na dany wymiar

A.9.1.

Zakres interwencji (w stosownych przypadkach można zastosować więcej niż jeden na podstawie wyliczenia proporcjonalnego)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.2.

Forma finansowania (w stosownych przypadkach można zastosować więcej niż jedną na podstawie wyliczenia proporcjonalnego)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.3.

Wymiar terytorialny (w stosownych przypadkach można zastosować więcej niż jeden na podstawie wyliczenia proporcjonalnego)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.4.

Terytorialny mechanizm wdrażania

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.5.

Cel tematyczny EFRR/Funduszu Spójności (w stosownych przypadkach można zastosować więcej niż jeden na podstawie wyliczenia proporcjonalnego)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.6.

Temat uzupełniający EFS

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.7.

Wymiar dotyczący działalności gospodarczej (w stosownych przypadkach można zastosować więcej niż jeden na podstawie wyliczenia proporcjonalnego)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

A.9.8.

Wymiar dotyczący lokalizacji (w stosownych przypadkach można zastosować więcej niż jeden na podstawie wyliczenia proporcjonalnego)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.   DANE KONTAKTOWE: Organ odpowiedzialny za wniosek dotyczący wspólnego planu działania [wypełnia organ składający wniosek]

B.1.

Imię i nazwisko

<type='S' maxlength='200' input='M'>

B.2.

Rodzaj organu

( ) instytucja zarządzająca ( ) instytucja pośrednicząca ( ) Inny wyznaczony podmiot prawa publicznego

<type='C' input='M'>

B.3.

Adres

<type='S' maxlength='400' input='M'>

B.4.

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

B.5.

Stanowisko osoby wyznaczonej do kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

B.6.

Telefon

<type='S' input='M'>

B.7.

Adres e-mail

<type='S' maxlength='100' input='M'>

W przypadku gdy więcej niż jeden program operacyjny jest planowany w celu zapewnienia wsparcia na rzecz wspólnego planu działania lub gdy instytucja zarządzająca nie przedstawi wniosku w sprawie wspólnego planu działania, należy załączyć zgodę odpowiedniej instytucji zarządzającej lub instytucji zarządzających.

C.   ANALIZA POTRZEB ROZWOJOWYCH I CELÓW

C.1.   Należy opisać ogólną sytuację/problem, do którego rozwiązania powinien przyczynić się wspólny plan działania oraz potrzeby, do których zaspokojenia powinien przyczynić się wspólny plan działania, uwzględniając w stosownych przypadkach odpowiednie zalecenia dla poszczególnych państw przyjęte zgodnie z art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4 Traktatu. W stosownych przypadkach należy wykorzystać dane statystyczne. Należy wyjaśnić, jakie warianty rozważano dla wspólnego planu działania w celu rozwiązania zidentyfikowanego problemu/spełnienia danych potrzeb i dlaczego ich nie wybrano.

<type='S' maxlength='17500' input='M'>

C.2.   Na podstawie informacji zawartych w pkt C.1, należy określić cel ogólny i wszelkie cele szczegółowe wspólnego planu działania.

Rodzaj

Kod

Cel

Cel ogólny wspólnego planu działania <type='S' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Cel szczegółowy wspólnego planu działania

 

 

Cel szczegółowy wspólnego planu działania

 

 

 

 

C.3.   Należy opisać związek między celem ogólnym wspólnego planu działania a jego celami szczegółowymi oraz określić, w jaki sposób przedmiotowe cele przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanego problemu i zaspokojenia potrzeb.

<type='S' maxlength='10500' input='M'>

C.4.   Należy zidentyfikować odpowiednie priorytety inwestycyjne i cele szczegółowe programów operacyjnych, do których realizacji przyczynia się wspólny plan działania, oraz opisać, w jaki sposób wspólny plan działania przyczynia się do ich osiągnięcia.

PO

Oś priorytetowa

Fundusz

Priorytet inwestycyjny

Cel szczegółowy PO

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wkład wspólnego planu działania w realizację celu(-ów) szczegółowego(-ych) PO

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

D.   RAMY WSPÓLNEGO PLANU DZIAŁANIA

D.1.   Należy opisać logikę interwencji wspólnego planu działania poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

D.1.1.   Jakie projekty są przewidziane do realizacji? Należy opisać planowane projekty lub rodzaje projektów (zbiory podobnych działań z takimi samymi wskaźnikami) oraz orientacyjny harmonogram, stosując poniższą tabelę. Projekt może otrzymywać wsparcie w ramach więcej niż jednego programu operacyjnego, osi priorytetowej lub funduszu i może obejmować więcej niż jedną kategorię regionu. W stosownych przypadkach należy wskazać, czy zakończenie danego (rodzaju) projektu jest wymagane w celu uruchomienia innego (rodzaju) projektu w ramach wspólnego planu działania, oraz należy wskazać, których (rodzajów) projektów to dotyczy.

(Rodzaj) projektu

Zwięzły opis

Cel(-e) szczegółowy(-e), do których realizacji przyczynia się wspólny plan działania

Planowana data rozpoczęcia

Planowana data zakończenia

Należy wskazać („Tak” lub „Nie”), czy zakończenie danego (rodzaju) projektu jest konieczne do uruchomienia innego (rodzaju) projektu w ramach wspólnego planu działania, i w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać, których (rodzajów) projektów to dotyczy.

(Rodzaj) projektu 1 <type=N' input='M'>

<type='S' maxlength='255' input='M'>

<type='N' input='S'>

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

<type='S' maxlength='255' input='M'>

(Rodzaj) projektu 2

 

 

 

 

 

(Rodzaj) projektu 3

 

 

 

 

 

Informacje na temat (rodzajów) planowanych projektów:

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

D.1.2.   W jaki sposób projekty przyczynią się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych wspólnego planu działania? Należy uzasadnić.

<type='S' maxlength='10500' input='M'>

D.1.3.   Jakie są cele pośrednie i końcowe dla produktów i rezultatów przedmiotowych projektów?

W odniesieniu do jednego (rodzaju) projektu można zastosować kilka wskaźników (jeden wiersz dla każdego wskaźnika). Należy uwzględnić wszystkie wskaźniki, w tym te, których nie stosuje się do zarządzania finansowego wspólnym planem działania. W stosownych przypadkach należy podzielić wskaźniki według osi priorytetowej, funduszu i kategorii regionu. W przypadku gdy wyznaczono cel pośredni dla wskaźnika produktu lub rezultatu, należy wskazać go w tabeli.

(Rodzaj) projektu

Wskaźnik

PO

Oś priorytetowa

Fundusz

Kategoria regionu

Rodzaj

Stosowane do zarządzania finansowego wspólnym planem działania

Wartość bazowa

Cel pośredni (o ile istnieje)

Rok osiągnięcia celów pośrednich

Cel końcowy

Rok osiągnięcia celów końcowych

Jednostka miary

Źródło danych

(Rodzaj) projektu 1 <type='N' input='S'>

Wskaźnik dotyczący wspólnego planu działania <type='S' maxlength='255' input='M'>

Wskaźnik z programu operacyjnego <type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

Produkt lub rezultat

Tak lub Nie

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

type='S' input='M'>

<type='S' maxlength='200' input='M'>

(Rodzaj) projektu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rodzaj) projektu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.2.   Należy opisać czynniki zewnętrzne, które mogły mieć negatywny wpływ na realizację wspólnego planu działania. W stosownych przypadkach należy opisać przewidziane środki zmniejszające ryzyko.

Czynnik zewnętrzny

Możliwy wpływ na wspólny plan działania

Przewidziane środki zmniejszające ryzyko

<type='S' maxlength='255' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Dodatkowe informacje (w razie potrzeby):

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

D.3.   Należy załączyć graficzny opis logiki interwencji wspólnego planu działania. Należy wyjaśnić związki przyczynowe między potrzebami/problemami, jakie należy rozwiązać, celami wspólnego planu działania, zamierzonymi rezultatami, zbiorem projektów, które otrzymają wsparcie i ich produktami (opcjonalne).

< Opis >

E.   ZAKRES GEOGRAFICZNY ORAZ GRUPA LUB GRUPY DOCELOWE

E.1.   Zakres geograficzny wspólnego planu działania. W stosownych przypadkach należy uzasadnić, dlaczego wspólny plan działania koncentruje się na określonym obszarze.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.2.   Grupa lub grupy docelowe wspólnego planu działania

E.2.1.

Grupa lub grupy docelowe oraz ich opis

E2.2.

Ogół społeczności grupy lub grup docelowych na danym obszarze geograficznym objętym wspólnym planem działania

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

<type='S' maxlength='200' input='M'>

E.2.3.   Uwagi dotyczące grupy lub grup docelowych, w tym problemy, które zostaną rozwiązane w ramach wspólnego planu działania, jeżeli nie uwzględniono ich w pkt C.1.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   OCZEKIWANY OKRES WDRAŻANIA WSPÓLNEGO PLANU DZIAŁANIA

Należy pamiętać, że standardowe stawki jednostkowe (koszty jednostkowe) i kwoty ryczałtowe wspólnego planu działania mogą być refundowane tylko wówczas, gdy odpowiednie produkty oraz rezultaty uzyskano po dacie decyzji Komisji o zatwierdzeniu wspólnego planu działania i przed upływem okresu wdrażania.

F.1.

Data rozpoczęcia wdrażania

(Należy określić, czy wdrażanie rozpocznie się w dniu wydania decyzji, czy nastąpi później)

<type='D' input='M'>

F.2.

Data zakończenia wdrażania projektów

(Data zakończenia projektów)

<type='D' input='M'>

F.3.

Koniec okresu wdrażania wspólnego planu działania

(Termin przekazania instytucji zarządzającej wniosku o płatność końcową i sprawozdania końcowego przez beneficjenta. Jeżeli niektóre rezultaty są opóźnione w czasie i wygenerują pewne płatności później, należy uwzględnić je w danym okresie)

<type='D' input='M'>

G   ANALIZA PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW WSPÓLNEGO PLANU DZIAŁANIA

G.1.   Promowanie równouprawnienia płci

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

G.2.   Zapobieganie dyskryminacji

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

G.3.   Promowanie zrównoważonego rozwoju (w stosownych przypadkach)

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

H.   PRZEPISY WYKONAWCZE DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO PLANU DZIAŁANIA

H.1.   Beneficjent wspólnego planu działania

H.1.1.   Dane kontaktowe

H.1.1.1.

Imię i nazwisko

<type='S' maxlength='200' input='M'>

H.1.1.2.

Adres

<type='S' maxlength='400' input='M'>

H.1.1.3.

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

H.1.1.4.

Stanowisko osoby wyznaczonej do kontaktów

<type='S' maxlength='200' input='M'>

H.1.1.5.

Telefon

<type='S' maxlength='50' input='M'>

H.1.1.6.

Adres e-mail

<type='S' maxlength='100' input='M'>

H.1.2.   Należy uzasadnić zdolności beneficjenta w tym zakresie:

H.1.2.1.   Kompetencje w dziedzinie wspólnego planu działania. Należy przedstawić ogólny zarys wiedzy fachowej beneficjenta w dziedzinie wspólnego planu działania oraz podać liczbę pracowników dysponujących taką wiedzą, którzy są dostępni wśród beneficjentów i przydzieleni do wspólnego planu działania. W stosownych przypadkach należy przedstawić pewne informacje na temat innych kluczowych zaangażowanych partnerów i ich kompetencji.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

H.1.2.2.   Zdolności administracyjne i zdolności w zakresie zarządzania finansowego beneficjenta. Należy podać projekty finansowane przez UE lub porównywalne projekty realizowane przez beneficjenta, które wykazują jego zdolności administracyjne i finansowe w zakresie zarządzania projektem. W przypadku braku takich przykładów należy wskazać przewidziane wsparcie na budowanie zdolności (szkolenia, rekrutacja itp.). Należy odnieść się do ustaleń instytucjonalnych, takich jak istnienie jednostki zdolnej do realizacji wspólnego planu działania oraz w miarę możliwości należy zamieścić proponowany schemat organizacyjny dotyczący realizacji wspólnego planu działania (w formie załącznika). Jeżeli wspólny plan działania obejmuje działania realizowane zgodnie z postępowaniem o udzielenie zamówienia, należy opisać zdolność beneficjenta w zakresie danej dziedziny. W przypadku korekt finansowych w wysokości 10 000 EUR lub więcej, odnoszących się do wsparcia z funduszy UE otrzymanego w ciągu ostatnich dziesięciu lat, należy określić podjęte środki naprawcze.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

H.2.   Rozwiązania dotyczące komitetu sterującego wspólnym planem działania

H.2.1.   Komitet sterujący: należy opisać planowany skład komitetu sterującego, w tym poprzez ogólny zarys jego regulaminu wewnętrznego oraz sposób, w jaki wykonuje swoje zadania, oraz znaczenie partnerów, którzy zostaną członkami komitetu. Należy także wyjaśnić, czy komitet sterujący lub jego przyszli członkowie odegrali rolę w przygotowaniu wspólnego planu działania.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

H.3.   Rozwiązania dotyczące monitorowania i ewaluacji wspólnego planu działania

H.3.1.   Rozwiązania dotyczące zapewnienia jakości, gromadzenia i przechowywania danych na temat poziomu osiągania produktów i rezultatów. Należy określić organ lub organy odpowiedzialne za te trzy rozwiązania, opisać, w jaki sposób zapewnią one jakość gromadzonych danych (wytyczne, szkolenia itd.), określić częstotliwość gromadzenia danych, sposób, w jaki będą weryfikowane oraz miejsce ich przechowywania itd. Należy także opisać sposób zapewnienia sprawozdawczości w odniesieniu do wspólnych wskaźników określonych w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy na poziomie priorytetu inwestycyjnego lub w stosownych przypadkach celu szczegółowego.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

H.3.2.   Planowane działania ewaluacyjne i ich uzasadnienie. Należy określić jedynie działania typowe dla wspólnego planu działania. Jeżeli nie przewidziane są żadne konkretne działania, należy to uzasadnić.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

H.4.   Rozwiązania dotyczące zapewnienia rozpowszechniania informacji i komunikacji na temat wspólnego planu działania i funduszy wspierających wspólny plan działania

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

I.   ROZWIĄZANIA FINANSOWE DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO PLANU DZIAŁANIA

I.1.   Koszty osiągania celów pośrednich, produktów i rezultatów (należy także wypełnić dodatek dotyczący wskaźników)

Należy wypełnić następujące tabele wskaźnikami stosowanymi w celu zarządzania finansowego wspólnym planem działania; w stosownych przypadkach należy podzielić wskaźniki według osi priorytetowej, funduszu i kategorii regionu.

I.1.1.   Wskaźniki produktu

Wskaźnik

(od D.1.3)

PO

Oś priorytetowa

Fundusz

Kategoria regionu

Cel pośredni (o ile istnieje)

Cel końcowy

Koszt jednostkowy lub kwota ryczałtowa

(waluta krajowa)

Otrzymana kwota

(waluta krajowa)

Kwota dodatkowa otrzymana zaktualizowaną metodą (o ile istnieje) (3)

(waluta krajowa)

Kwota maksymalna = całkowite wydatki kwalifikowalne

(waluta krajowa)

Kwota maksymalna = całkowite wydatki kwalifikowalne

(w EUR)

 

 

 

 

 

 

(a)

(b)

(c) = (a) × (b)

(d)

(e) = (c) + (d)

(f) = (e) * kurs walutowy

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

I.1.2.   Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik

(od D.1.3)

PO

Oś priorytetowa

Fundusz

Kategoria regionu

Wartość bazowa

Cel pośredni (o ile istnieje)

Cel końcowy

Koszt jednostkowy lub kwota ryczałtowa

(waluta krajowa)

Otrzymana kwota

(waluta krajowa)

Kwota dodatkowa otrzymana zaktualizowaną metodą (o ile istnieje) (4)

(waluta krajowa)

Kwota maksymalna = całkowite wydatki kwalifikowalne

(waluta krajowa)

Kwota maksymalna = całkowite wydatki kwalifikowalne

(w EUR)

 

 

 

 

 

 

 

(a)

(b)

(c) = (a) × (b)

(d)

(e) = (c) + (d)

(f) = (e) * kurs walut owy

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

I.1.3.   Elastyczność finansowa (5): należy wyjaśnić, czy wymagana jest elastyczność finansowa i w jaki sposób będzie stosowana

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

I.2.   Szacunkowy harmonogram płatności na rzecz beneficjenta związanych z celami pośrednimi i końcowymi: należy podać orientacyjny wykaz oczekiwanych płatności w odniesieniu do każdego (rodzaju) projektu w ramach wspólnego planu działania (w EUR) na podstawie informacji podanych w tabeli D.1.3 i w pkt I.1

 

Rok 1

Rok 2

Rok …

Ogółem:

(Rodzaj) projektu 1

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

(Rodzaj) projektu 2

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

(Rodzaj) projektu 3

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Ogółem:

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

I.3.   Plan finansowy w podziale na programy operacyjne i osie priorytetowe (oraz fundusze, kategorie regionu w stosownych przypadkach)

 

PO

Oś priorytetowa

Fundusz

Kategoria regionu

Całkowite wydatki kwalifikowalne

(waluta krajowa)

Wydatki publiczne

(waluta krajowa)

Całkowite wydatki kwalifikowalne

(w EUR)

Wydatki publiczne

(w EUR)

(Rodzaj) projektu 1 <type=N' input='M'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

(Rodzaj) projektu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rodzaj) projektu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Łączne „całkowite wydatki kwalifikowalne” są równe sumie „całkowitych wydatków kwalifikowalnych” z tabeli I.1.1 i I.1.2.

W stosownych przypadkach różnica między całkowitym wydatkami kwalifikowalnymi a wydatkami publicznymi odpowiada wkładom prywatnym na rzecz wspólnego planu działania.


(1)  Objaśnienie charakterystyki pól:

 

type (typ): N = liczba, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa

 

input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

 

maxlength = maksymalna liczba znaków łącznie ze spacjami

(2)  W tym wkład publiczny zapewniony przez beneficjenta lub inne podmioty uczestniczące we wspólnym planie działania.

(3)  Wartość wskazana w sekcji A.1.10 dodatku.

(4)  Wartość wskazana w sekcji A.1.10 dodatku.

(5)  Elastyczność finansową można stosować do poziomu 10 % całkowitych alokacji w odniesieniu do produktów lub rezultatów. Wskaźnik może zostać objęty zwrotem do poziomu 10 % ponad jego nominalną wartość maksymalną. Możliwa jest pełna elastyczność między wskaźnikami obejmującymi różne poziomy osiągnięcia tego samego produktu lub rezultatu.

Dodatek

Opis i uzasadnienie standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu zwrócenia kosztów wspólnego planu działania

Celem niniejszego dodatku jest ułatwienie pracy Komisji w zakresie oceny standardowych stawek jednostkowych (kosztów jednostkowych) i kwot ryczałtowych stosowanych w celu zwrócenia kosztów produktów i rezultatów wspólnego planu działania. W związku z tym powinien obejmować jedynie wskaźniki z tabeli I.1.1 i I.1.2. Tabelę należy wypełniać wskaźnik po wskaźniku (1).

A.1.   Wskaźnik (zob. I.1.1 i I.1.2)

A.1.1.

Nazwa

 

A.1.2.1.

Jednostka pomiaru wskaźnika

 

A.1.2.2.

Jednostka pomiaru wartości pośredniej/docelowej (w stosownych przypadkach)

 

A.1.3.

Definicja

 

A.1.4.

Źródło danych (charakter dokumentów potwierdzających, podmiot, który wytwarza (generuje), gromadzi i rejestruje dane, miejsce ich przechowywania, częstotliwość gromadzenia/daty graniczne, walidacja…)

 

A.1.5.

Weryfikacja danych (podmiot dokonujący weryfikacji, częstotliwość weryfikacji, metoda weryfikacji):

weryfikacja osiągniętych jednostek

weryfikacja osiągniętego poziomu jakości

 

A.1.6.

W stosownych przypadkach, należy wyjaśnić, w jaki sposób zapewniona zostanie weryfikacja przestrzegania postępowania o udzielenia zamówienia i zasad pomocy państwa

 

A.1.7.

Możliwe niepożądane zachęty lub problemy spowodowane przez dany wskaźnik, sposób ich złagodzenia, poziom ryzyka

 

A.1.8.

Zwrot na podstawie

( ) kwoty ryczałtowej ( ) standardowej stawki jednostkowej

A.1.9.

Kwota (w walucie krajowej) jednej jednostki lub kwota ryczałtowa

 

A.1.10.

Kwota dodatkowa (w walucie krajowej) otrzymana zaktualizowaną metodą (o ile istnieje)

 

A.1.11.

Szczegółowy opis zaktualizowanej metody (o ile istnieje)

 

A.1.12.

Podstawa prawna w ramach prawnych EFSI dotyczących stosowana do obliczenia kosztów jednostkowych/kwot ryczałtowych

 

A.2.   Obliczanie standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych

A.2.1.   Należy określić, dlaczego proponowana metoda i obliczenia są istotne dla danego rodzaju projektu, który otrzyma wsparcie w ramach wspólnego planu działania:

 

A.2.2.   Należy określić sposób dokonania obliczeń, w wyniku których otrzymano kwoty podane w pkt A.1.9 i A.1.10, w tym w szczególności założenia przyjęte w odniesieniu do jakości lub ilości. W stosownych przypadkach należy zastosować i dołączyć do niniejszego dodatku dowody statystyczne i poziomy odniesienia w formacie pozwalającym na bezpośrednie ponowne wykorzystanie przez Komisję.

 

A.2.3.   Należy także wyjaśnić w stosownych przypadkach:

jak uwzględniono/zostanie uwzględniony przychód;

uwzględnienie wyłącznie kosztów kwalifikowalnych w obliczeniach;

poziom finansowania krzyżowego (w odniesieniu do art. 98 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

 


(1)  Dodatek zostanie załadowany jako odrębny dokument do SFC2014.


ZAŁĄCZNIK V

Wzór sprawozdań rocznych i końcowych z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

CZĘŚĆ A

DANE WYMAGANE CO ROKU („SPRAWOZDANIA PODSTAWOWE”) (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

1.   IDENTYFIKACJA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO/KOŃCOWEGO Z WDRAŻANIA

CCI

<type='S' maxlength=15 input='S'>

Nazwa programu

<type='S' maxlength=255 input='G'>

Wersja

<type='N' input='G'>

Rok sprawozdawczy

<type='N' input='G'>

Data zatwierdzenia sprawozdania przez komitet monitorujący

<type='D' input='M'>

2.   PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych na temat wskaźników.

<type='S' maxlength=7000 input='M'>

3.   WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1   Przegląd wdrażania  (1)

NR IDENTYFIKACYJNY

Oś priorytetowa

Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' maxlength=1750 input='M'>

3.2   Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)  (2)

Dane na temat wspólnych wskaźników i wskaźników specyficznych dla programu według priorytetu inwestycyjnego przekazane za pomocą tabel 1–4 poniżej.

Tabela 1

Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”  (3)

 

WARTOŚĆ ROCZNA

 

NR IDENTYFIKACYJNY

Wskaźnik

Jednostka miary

Kategoria regionu

(jeżeli dotyczy)

Wartość bazowa

Rok bazowy

Wartość docelowa (2023 r.)

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Uwagi (w razie potrzeby)

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N or 'S'' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' or 'S' input='G'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='S' maxlength=875 input='M'>

 

 

 

 

 

 

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 2A

Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej „Pomoc techniczna” w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową  (4)  (5)

Priorytet inwestycyjny:


NR IDENTYFIKACYJNY

Wskaźnik

Kategoria regionu

Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do ustalania celów

Jednostka miary dla wartości bazowej i docelowej

Wartość docelowa (2023 r.)

(nieobowiązkowy podział ze względu na płeć w odniesieniu do wartości docelowej)

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2022 r.

2023 r.

Wartość skumulowana

(obliczana automatycznie)

Wskaźnik osiągnięć

Nieobowiązkowy podział ze względu na płeć

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N or 'S' input='G'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' or 'S' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

 

Wartość roczna

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

M

K

M

K

M

K

K

M

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

Ogółem

M

K

Ogółem

M

K

 

Bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy kształcenia lub szkolenia po opuszczeniu programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje, zatrudnieni (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu