EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1197

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 271 z 18.8.2020, p. 1–170 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1197/oj

18.8.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/1


ROZPORZĄDZENIE wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197

z dnia 30 lipca 2020 r.

ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 5 i 6, art. 17 ust. 6 i art. 18 ust. 1,

mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2019/2152 ustanowiono wspólne ramy prawne w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania europejskiej statystyki gospodarczej.

(2)

Europejska sieć rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych stanowi podstawowy element takich wspólnych ram, umożliwiając organizację i koordynację badań statystycznych dzięki stworzeniu zharmonizowanych ram dobierania próby.

(3)

Należy szczegółowo określić wymogi dotyczące danych służących do sporządzania statystyki gospodarczej, aby uzyskać porównywalne dane z różnych państw członkowskich i osiągnąć harmonizację we wszystkich dziedzinach statystyki gospodarczej.

(4)

Europejska statystyka gospodarcza powinna podlegać zasadzie własności ekonomicznej, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 (2). Zasadę tę należy wdrażać w jak najszerszym zakresie, uwzględniając uzasadnione potrzeby użytkowników, dostępność danych oraz skutki w postaci kosztów i obciążenia, o ile nie stoi to w sprzeczności z zasadami i założeniami niektórych rodzajów statystyki gospodarczej, które określono w niniejszym rozporządzeniu.

(5)

Aby ustalić wymogi dotyczące danych, należy określić główne grupy przemysłowe i inne specjalne dane zagregowane kodów NACE.

(6)

Należy określić główne zmienne i pojęcia do celów statystyki gospodarczej, aby uzyskać porównywalne dane z różnych państw członkowskich i osiągnąć harmonizację we wszystkich dziedzinach statystyki gospodarczej.

(7)

W celu zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności należy uprościć wymogi dotyczące danych, uwzględniając wielkość i znaczenie sektora przedsiębiorstw w państwach członkowskich.

(8)

Należy ustanowić szczegółowe przepisy, które będą miały zastosowanie do danych na temat „międzynarodowy handel towarami” i dotyczących handlu w podziale według cech przedsiębiorstw oraz do dziedziny „krótkookresowa statystyka gospodarcza”.

(9)

Rosnąca globalizacja gospodarki stawia wyzwania przed obecnym systemem sporządzania europejskiej statystyki gospodarczej. Dzięki rejestrowaniu danych pochodzących od grup przedsiębiorstw wielonarodowych europejskie ramy dla statystycznych rejestrów przedsiębiorstw tworzy podstawę do ulepszenia wielu danych statystycznych powiązanych z globalizacją. Niektóre z tych danych dotyczą całej gospodarki, więc wymaga to objęcia wszystkich sektorów gospodarki europejskimi ramami dla statystycznych rejestrów przedsiębiorstw.

(10)

Informacje dotyczące powiązań w zakresie sprawowania kontroli pomiędzy jednostkami prawnymi są potrzebne w celu zdefiniowania grup przedsiębiorstw, prawidłowego rozgraniczenia przedsiębiorstw, określenia profilu dużych i złożonych jednostek oraz badania koncentracji na rynkach. Informacje dotyczące grup przedsiębiorstw poprawiają jakość krajowych statystycznych rejestrów przedsiębiorstw. Informacje te można wykorzystywać, aby ograniczyć ryzyko ujawnienia poufnych danych. Dane dotyczące grup przedsiębiorstw można wykorzystać w badaniach grupy, co może ograniczyć obciążenie respondentów.

(11)

Konieczne jest ustalenie formatu, środków bezpieczeństwa i poufności oraz procedury przekazywania danych dotyczących indywidualnych jednostek do Komisji (Eurostatu), a także przekazywania danych dotyczących grup przedsiębiorstw wielonarodowych z powrotem krajowym organom statystycznym.

(12)

Wymiana poufnych danych do celów statystycznych pomiędzy Komisją a krajowymi bankami centralnymi oraz pomiędzy Komisją a Europejskim Bankiem Centralnym powinna pomóc w zapewnieniu jakości informacji o grupach przedsiębiorstw wielonarodowych w Unii. W związku z tym konieczne jest ustalenie formatu, środków bezpieczeństwa i poufności oraz procedury przekazywania takich poufnych danych krajowym bankom centralnym oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

(13)

Rozporządzeniem (UE) 2019/2152 wprowadzono mechanizm wymiany poufnych danych dotyczących wewnątrzunijnego wywozu towarów między państwami członkowskimi. Należy bardziej szczegółowo określić elementy danych statystycznych, które mają podlegać wymianie, oraz wykaz elementów danych statystycznych, które mają podlegać wymianie w odniesieniu do konkretnych towarów lub przemieszczeń. Państwa członkowskie mogą uprościć przekazywane informacje, o ile to uproszczenie nie ma szkodliwego wpływu na jakość statystyk. Należy ustalić warunki dotyczące takiego uproszczenia.

(14)

Aby zapewnić zharmonizowaną realizację wymiany danych, należy określić zasady ich gromadzenia i zestawiania oraz zasady stosowania minimalnego wskaźnika pokrycia wynoszącego 95 %. Aby krajowy organ statystyczny państwa przywozu mógł wykorzystać uzyskane w ramach wymiany informacje statystyczne w celu zestawienia statystyk dotyczących wewnątrzunijnego przywozu towarów, konieczna jest również wymiana metadanych. Aby zapewnić ujednolicone wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich, należy określić metadane istotne do wykorzystania wymienianych danych dotyczących wewnątrzunijnego wywozu towarów do celów zestawiania statystyk oraz harmonogram przekazywania informacji statystycznych i stosownych metadanych. Konieczne jest ustalenie formatu, środków bezpieczeństwa i poufności oraz procedury wymiany poufnych danych.

(15)

Stosowanie jednolitych norm wymiany i przekazywania danych i metadanych do celów statystycznych, które podlegają rozporządzeniu (UE) 2019/2152, znacząco przyczynia się do włączenia procesów gospodarczych do europejskiej statystyki gospodarczej.

(16)

Międzynarodowa inicjatywa w sprawie wymiany danych statystycznych i metadanych (SDMX), która dotyczy norm statystycznych i technicznych w zakresie wymiany danych i metadanych, przewiduje normy dotyczące wymiany i rozpowszechniania oficjalnych statystyk. W związku z tym w stosownych przypadkach należy stosować niezbędne definicje dotyczące struktur danych zgodnie z SDMX.

(17)

Komisja (Eurostat) powinna udostępnić na swojej stronie internetowej (Eurostatu) dokumentację dotyczącą struktur danych, w tym definicje struktur danych zgodnie z SDMX, oraz zapewnić wytyczne w zakresie ich stosowania, w szczególności pod względem formatu technicznego, jaki należy zastosować.

(18)

Państwa członkowskie powinny zapewnić standardowe raporty dotyczące metadanych i raporty jakości na potrzeby krajowych statystycznych rejestrów przedsiębiorstw i całej statystyki gospodarczej zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) 2019/2152. Należy zatem podjąć ustalenia dotyczące tych sprawozdań i terminy ich przekazywania.

(19)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu powinny zastąpić środki przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 586/2001 (3), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 912/2004 (4), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1982/2004 (5), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1503/2006 (6), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 657/2007 (7), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2008 (8), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 472/2008 (9), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 192/2009 (10), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 250/2009 (11), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 251/2009 (12), rozporządzeniu Komisji (WE) nr 834/2009 (13), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 92/2010 (14), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 113/2010 (15), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 275/2010 (16), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1097/2010 (17), rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 995/2012 (18) i rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1106/2012 (19). Rozporządzenia te należy uchylić.

(20)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wymogi dotyczące danych

Elementy danych na potrzeby tematów szczegółowych wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/2152 określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Główne Grupy Przemysłowe i specjalne dane zagregowane

Główne Grupy Przemysłowe i inne specjalne dane zagregowane dotyczące obszarów działalności według nomenklatury działalności gospodarczych (NACE) oraz produktów według klasyfikacji produktów według działalności (CPA) wykorzystywane do celów podziałów wymaganych zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2019/2152 określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Uproszczenia

Uproszczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/2152, określono w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Definicje techniczne

1.   Definicje techniczne zmiennych i innych elementów zestawów danych, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/2152, określono w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

2.   Definicje techniczne dotyczące europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodowego handlu towarami określono w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

3.   Definicje techniczne dotyczące europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodowego handlu usługami określono w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Specyfikacje techniczne na potrzeby europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodowego handlu towarami, w tym handlu towarami, w podziale według cech przedsiębiorstw

Specyfikacje techniczne na potrzeby europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodowego handlu towarami, w tym handlu towarami w podziale według cech przedsiębiorstw, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. j) rozporządzenia (UE) 2019/2152, oraz powiązane definicje zgodnie z art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia określono w załączniku V do niniejszego rozporządzenia. Wymogi dotyczące danych odnoszące się do europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodowego handlu towarami określono w tabelach 16 i 34–37 w części B załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Definicje i podziały na potrzeby europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodowego handlu usługami w podziale według cech przedsiębiorstw oraz międzynarodowego świadczenia usług

Definicje zmiennych i podziałów na potrzeby europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodowego handlu usługami w podziale według cech przedsiębiorstw oraz międzynarodowego świadczenia usług określono w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia. Wymogi dotyczące danych odnoszące się do europejskiej statystyki w dziedzinie międzynarodowego handlu usługami w podziale według cech przedsiębiorstw oraz międzynarodowego świadczenia usług określono w tabelach 17 i 38 w części B załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Ważenie i zmiana roku bazowego dla dziedziny „krótkookresowa statystyka gospodarcza”

Ważenie i zmiana roku bazowego dla dziedziny „krótkookresowa statystyka gospodarcza”, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. i) rozporządzenia (UE) 2019/2152, określono w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia. W załączniku tym określone zostały również ustalenia przejściowe w zakresie wymogów dotyczących danych dla dziedziny określonej w tabelach 1–9 w części B załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Zmienne powiązane z tematami szczegółowymi na potrzeby europejskich ram dla statystycznych rejestrów przedsiębiorstw

Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/2152 zmienne odnoszące się do tematów szczegółowych na potrzeby europejskich ram dla statystycznych rejestrów przedsiębiorstw określono w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Specyfikacje techniczne do celów wymiany poufnych danych na potrzeby europejskich ram dla statystycznych rejestrów przedsiębiorstw

Zgodnie z art. 10 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2019/2152 szczegóły techniczne dotyczące zmiennych, które wymieniono w załączniku IV do tego rozporządzenia, określono w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2019/2152 w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia określono format oraz środki bezpieczeństwa i poufności do celów wymiany poufnych danych na potrzeby europejskich ram dla statystycznych rejestrów przedsiębiorstw.

Artykuł 10

Procedura i specyfikacje do celów przekazywania danych i metadanych

1.   Dane i metadane przekazywane Komisji (Eurostatowi) na podstawie niniejszego rozporządzenia wymienia się w formacie elektronicznym oraz przesyła lub ładuje za pośrednictwem pojedynczego punktu wprowadzania danych i – w stosownych przypadkach – metadanych.

2.   Państwa członkowskie udostępniają Komisji (Eurostatowi) dane i metadane wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia przy użyciu standardów wymiany danych i metadanych statystycznych określonych przez Komisję (Eurostat).

3.   Poufne dane i metadane przekazuje się za pośrednictwem bezpiecznych sieci wykorzystywanych przez Komisję (Eurostat) lub za pośrednictwem bezpiecznego dostępu zdalnego z wykorzystaniem standardów wymiany określonych przez Komisję (Eurostat).

4.   Państwa członkowskie powinny wdrażać standardy wymiany zgodnie z wytycznymi wykonawczymi przekazanymi przez Komisję (Eurostat).

5.   Państwa członkowskie przekazują poufne dane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Unii w zakresie przekazywania danych objętych zasadą poufności.

Poufne dane przesyła się wraz z rzeczywistą wartością i oznaczeniem wskazującym, że dane te są objęte zasadą poufności.

Państwa członkowskie zapewniają wszystkie poziomy agregacji podziałów, o których mowa w tabelach w załączniku I część B, a przekazywane dane opatrzone są – w stosownych przypadkach – wszystkimi oznaczeniami poufności pierwszego i drugiego stopnia zgodnie z zasadami poufności, które istnieją na szczeblu krajowym.

6.   Dane pieniężne wyrażone są w krajowych jednostkach walutowych (w euro w przypadku państw członkowskich należących do strefy euro), chyba że określono inaczej. Państwa członkowskie przystępujące do strefy euro zgłaszają roczne dane pieniężne w euro w roku ich przystąpienia. Państwa członkowskie przystępujące do strefy euro zgłaszają dane pieniężne dotyczące przedziałów czasowych poniżej jednego roku w walucie krajowej stosowanej w okresie referencyjnym.

7.   Jeżeli dane przekazane Komisji (Eurostatu) podlegają korektom, państwa członkowskie przekazują dane skorygowane najpóźniej do czasu ich rozpowszechnienia na szczeblu krajowym lub, jeżeli nie są one rozpowszechniane na szczeblu krajowym, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia ich udostępnienia krajowemu organowi statystycznemu.

Artykuł 11

Raporty dotyczące jakości i metadanych

1.   Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) roczne raporty dotyczące jakości i metadanych w odniesieniu do statystycznych rejestrów przedsiębiorstw, korzystając ze standardów ESS dotyczących raportowania metadanych i jakości.

2.   Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) raporty dotyczące metadanych do celów statystyki gospodarczej przekazywane z częstotliwością określoną w art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/2152 najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od ostatniego terminu przekazywania statystyk, których dotyczy dany raport.

3.   W należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) dodatkowe raporty jakości, które zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat jakości niezbędne do oceny jakości statystyki gospodarczej przekazywanej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2152 w terminie uzgodnionym przez państwa członkowskiego i Komisję (Eurostat).

4.   W przypadku tematu „wykorzystanie ICT i handel elektroniczny” terminy dostarczania raportów dotyczących jakości i metadanych określone są w odrębnym akcie wykonawczym.

5.   W odniesieniu do struktury i treści raportów dotyczących jakości i metadanych korzysta się z najnowszych standardów Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS).

6.   Poza standardowymi raportami dotyczącymi jakości i metadanych państwa członkowskie w należycie uzasadnionych przypadkach przekazują Komisji (Eurostatowi) na jej (jego) wniosek dodatkowe metadane i informacje na temat jakości, które są niezbędne do oceny jakości statystyki gospodarczej, w tym – w stosownych przypadkach – korekty przekazanych wcześniej informacji.

Artykuł 12

Uchylenie

1.   Rozporządzenia (WE) nr 912/2004, (WE) nr 364/2008, (WE) nr 192/2009, (WE) nr 250/2009, (WE) nr 251/2009, (WE) nr 834/2009, (UE) nr 275/2010 i (UE) nr 1097/2010 oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 tracą moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r.

2.   Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1982/2004, (UE) nr 92/2010, (UE) nr 113/2010 i (UE) nr 1106/2012 tracą moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r.

3.   Rozporządzenia Komisji (WE) nr 586/2001, (WE) nr 1503/2006, (WE) nr 657/2007 i (WE) nr 472/2008 tracą moc ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r.

4.   Ust. 1–3 pozostają bez uszczerbku dla określonych w tych rozporządzeniach obowiązków dotyczących przekazywania danych i metadanych, w tym raportów jakości, w odniesieniu do okresów referencyjnych, które w całości lub w części przypadają przed odpowiednimi datami określonymi w tych ustępach.

5.   Odesłania do uchylonych aktów traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Tabele 16 i 34–37 załącznika I oraz załącznik V stosuje się jednak od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 586/2001 z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowej statystyki w zakresie definicji Głównych Grup Przemysłowych (Dz.U. L 86 z 27.3.2001, s. 11).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, s. 71).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92 (Dz.U. L 343 z 19.11.2004, s. 3).

(6)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych (Dz.U. L 281 z 12.10.2006, s. 15).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie ustanowienia europejskich systemów doboru prób (Dz.U. L 155 z 15.6.2007, s. 7).

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do formatu technicznego dla przesyłania statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych oraz odstępstw, jakie mają zostać przyznane państwom członkowskim (Dz.U. L 112 z 24.4.2008, s. 14).

(9)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 472/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1165/98 dotyczącego krótkoterminowych statystyk w zakresie pierwszego roku bazowego, jaki ma być zastosowany w przypadku szeregów czasowych w NACE Rev. 2 oraz, w przypadku szeregów czasowych sprzed 2009 r., które będą przekazywane według NACE Rev. 2, w zakresie poziomu szczegółowości, formy, pierwszego okresu odniesienia i okresu odniesienia (Dz.U. L 140 z 30.5.2008, s. 5).

(10)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (Dz.U. L 67 z 12.3.2009, s. 14).

(11)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji cech, technicznego formatu przekazywania danych, wymogów dotyczących podwójnej sprawozdawczości dla NACE wersja 1.1 i NACE wersja 2 oraz odstępstw, które mają zostać przyznane w zakresie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Dz.U. L 86 z 31.3.2009, s. 1).

(12)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania i zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do serii danych, które mają być tworzone na potrzeby statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw, oraz w zakresie dostosowań koniecznych po wprowadzeniu zmian w statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) (Dz.U. L 86 z 31.3.2009, s. 170).

(13)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2009 z dnia 11 września 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych w zakresie sprawozdań dotyczących jakości (Dz.U. L 241 z 12.9.2009, s. 3).

(14)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyki Wspólnoty dotyczącej handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi, sporządzania statystyk i oceny jakości (Dz.U. L 31 z 3.2.2010, s. 4).

(15)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenie (WE) nr 471/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do zakresu zgłaszanego handlu, definicji danych, sporządzania statystyk handlowych w podziale według charakterystyki działalności oraz według waluty fakturowania, a także w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów (Dz.U. L 37 z 10.2.2010, s. 1).

(16)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 275/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 w odniesieniu do kryteriów oceny jakości statystyki strukturalnej dotyczącej przedsiębiorstw (Dz.U. L 86 z 1.4.2010, s. 1).

(17)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1097/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a bankami centralnymi (Dz.U. L 312 z 27.11.2010, s. 1).

(18)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Dz.U. L 299 z 27.10.2012, s. 18).

(19)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami niebędącymi członkami UE, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 7).


ZAŁĄCZNIK I

Elementy danych, które mają być przekazywane w odniesieniu do tematów szczegółowych

Część A. Zmienne

Dziedzina 1. Krótkookresowa statystyka gospodarcza

Wszystkie krótkookresowe statystyki gospodarcze, z wyjątkiem statystyk dotyczących tematu szczegółowego „Ceny przywozu” (tabela 4) oraz tematu „Nieruchomości” (tabela 9), odnoszą się do działalności jednostek statystycznych będących rezydentami.

Tematy

Tematy szczegółowe

Zmienne

Elementy wymogów dotyczących danych określone w tabelach w części B

Temat 1.1

Populacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

1

Zdarzenia dotyczące demografii przedsiębiorstw (upadłości, rejestracje)

1

Rejestracje

Tabela 1

2

Upadłości

Tabela 1

Temat 1.2

Nakłady pracy

1

Zatrudnienie

1

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

Tabela 2

2

Godziny przepracowane

1

Godziny przepracowane przez zatrudnionych

Tabela 3

3

Koszty pracy

1

Wynagrodzenia i pensje

Tabela 3

Temat 1.3

Ceny

1

Ceny przywozu

1

Ceny przywozu

Tabela 4

2

Ceny przywozu (strefa euro)

Tabela 4

3

Ceny przywozu (spoza strefy euro)

Tabela 4

2

Ceny producenta

1

Ceny producenta

Tabela 5

2

Ceny producenta krajowego

Tabela 5

3

Ceny producenta zagranicznego

Tabela 5

4

Ceny producenta zagranicznego (strefa euro)

Tabela 5

5

Ceny producenta zagranicznego (spoza strefy euro)

Tabela 5

Temat 1.4

Produkcja i wyniki działalności

1

Produkcja

1

Produkcja (wielkość)

Tabela 6

2

Wolumen sprzedaży

1

Wolumen sprzedaży

Tabela 7

3

Przychody netto ze sprzedaży

1

Przychody netto ze sprzedaży (wartość)

Tabela 8

2

Przychody netto ze sprzedaży krajowej (wartość)

Tabela 8

3

Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość)

Tabela 8

4

Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (strefa euro) (wartość)

Tabela 8

5

Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (poza strefą euro) (wartość)

Tabela 8

Temat 1.5

Nieruchomości

1

Nieruchomości

1

Pozwolenia na budowę: liczba lokali mieszkalnych

Tabela 9

2

Pozwolenia na budowę: metry kwadratowe

Tabela 9

Dziedzina 2. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym

Z wyjątkiem statystyki gospodarczej na poziomie krajowym dotyczącej przedsiębiorstw przywożących towary oraz przedsiębiorstw wywożących towary (tabela 16), statystyka gospodarcza na poziomie krajowym odnosi się do działalności jednostek statystycznych będących rezydentami. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca przedsiębiorstw przywożących towary i przedsiębiorstw wywożących towary (tabela 16) odnosi się do terytorium statystycznego kraju sprawozdającego, o którym mowa w sekcji 4 załącznika V do niniejszego rozporządzenia.

Tematy

Tematy szczegółowe

Zmienne

Elementy wymogów dotyczących danych określone w tabelach w części B

Temat 2.1

Populacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

1

Populacja przedsiębiorstw aktywnych

1

Liczba przedsiębiorstw aktywnych

Tabele 10, 11, i 14.

2

Liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika

Tabela 12

3

Liczba przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

Tabela 13

4

Liczba młodych przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

Tabela 13

2

Zdarzenia dotyczące demografii przedsiębiorstw (powstanie, likwidacja, przeżycie)

1

Przedsiębiorstwa nowo powstałe

Tabela 12

2

Przedsiębiorstwa zlikwidowane

Tabela 12

3

Przedsiębiorstwa, które przetrwały

Tabela 12

4

Przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracownika

Tabela 12

5

Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników

Tabela 12

6

Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika

Tabela 12

3

Liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

1

Liczba przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

Tabela 14

4

Liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolujących podmioty zagraniczne i krajowych podmiotach zależnych

1

Liczba przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne (koncepcja „ostatecznej kontrolującej jednostki instytucjonalnej – OKJI) i krajowych podmiotów zależnych

Tabela 15

5

Populacja przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie handlu międzynarodowego

1

Liczba przedsiębiorstw przywożących towary

Tabela 16

2

Liczba przedsiębiorstw wywożących towary

Tabela 16

Temat 2.2

Nakłady pracy

1

Zatrudnienie

1

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

Tabele 10, 11, i 14.

2

Liczba zatrudnionych

Tabele 10 i 11

3

Liczba zatrudnionych w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

Tabela 10

4

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej jednego pracownika

Tabela 12

5

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej jednego pracownika

Tabela 12

6

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu

Tabela 13

7

Liczba zatrudnionych w młodych przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu

Tabela 13

2

Godziny przepracowane

1

Godziny przepracowane przez zatrudnionych

Tabele 10 i 11

3

Koszty pracy

1

Koszty świadczeń pracowniczych

Tabele 10, 11, i 14.

2

Wynagrodzenia i pensje

Tabele 10 i 11

3

Koszty zabezpieczenia społecznego

Tabele 10 i 11

4

Zatrudnienie związane ze zdarzeniami dotyczącymi demografii przedsiębiorstw (powstaniem, likwidacją, przeżyciem)

1

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach

Tabela 12

2

Liczba zatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach

Tabela 12

3

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych

Tabela 12

4

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych

Tabela 12

5

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały

Tabela 12

6

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały, w roku ich powstania.

Tabela 12

7

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika

Tabela 12

8

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika

Tabela 12

9

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników

Tabela 12

10

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników

Tabela 12

11

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika

Tabela 12

12

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika

Tabela 12

5

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

1

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

Tabela 14

6

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach kontrolujących podmioty zagraniczne i krajowych podmiotach zależnych

1

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolujących podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotach zależnych

Tabela 15

7

Koszty pracy w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

1

Koszty świadczeń pracowniczych w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

Tabela 14

Temat 2.3

Nakłady na działalność badawczą i rozwojową

1

Wydatki na działalność badawczą i rozwojową

1

Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową

Tabele 14 i 18

2

Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej

1

Personel w działalności badawczej i rozwojowej

Tabele 14 i 19

2

Naukowcy

Tabela 18

3

Wydatki na działalność badawczą i rozwojową przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

1

Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

Tabela 14

4

Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

1

Personel w działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

Tabela 14

5

Działalność badawcza i rozwojowa finansowana ze środków publicznych

1

Środki budżetowe alokowane na działalność badawczą i rozwojową

Tabela 20

2

Krajowe środki publiczne na koordynowaną transgranicznie działalność badawczą i rozwojową

Tabela 20

Temat 2.4

Zakupy

1

Zakupy towarów i usług

1

Zakupy towarów i usług ogółem

Tabele 10, 11, i 14.

2

Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży

Tabele 14 i 21

3

Wydatki na usługi świadczone za pośrednictwem pracowników tymczasowych

Tabela 21

4

Wydatki na wynajem długoterminowy i leasing operacyjny

Tabela 21

5

Zakupy produktów energetycznych

Tabela 21

6

Płatności na rzecz podwykonawców

Tabela 21

2

Zmiana stanu zapasów

1

Zmiana stanu zapasów

Tabela 22

2

Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku

Tabela 22

3

Zmiana stanu zapasów wyrobów do odsprzedaży

Tabela 22

3

Zakupy towarów i usług przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

1

Zakupy towarów i usług przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne ogółem

Tabela 14

2

Zakupy towarów i usług przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne w celu odsprzedaży

Tabela 14

4

Przywóz realizowany przez przedsiębiorstwa

1

Wartość statystyczna przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa

Tabele 16 i 17

Temat 2.5

Produkcja i wyniki działalności

1

Przychody netto ze sprzedaży

1

Przychody netto ze sprzedaży

Tabele 10, 11, i 14.

2

Przychody netto ze sprzedaży w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie oraz działalności przemysłowej

Tabela 24

3

Przychody netto ze sprzedaży w działalności przemysłowej

Tabela 24

4

Przychody netto ze sprzedaży w działalności przemysłowej z wyłączeniem działalności budowlanej

Tabela 24

5

Przychody netto ze sprzedaży w działalności budowlanej

Tabela 24

6

Przychody netto ze sprzedaży w działalności usługowej

Tabela 24

7

Przychody netto ze sprzedaży w działalności handlowej obejmującej zakupy i odsprzedaż oraz w pośrednictwie

Tabela 24

8

Przychody netto ze sprzedaży w działalności obejmującej roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Tabela 24

9

Przychody netto ze sprzedaży w działalności roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Tabela 24

10

Przychody netto ze sprzedaży w ramach przeważającej działalności na trzycyfrowym poziomie klasyfikacji NACE

Tabela 25

11

Przychody netto z tytułu podwykonawstwa

Tabela 25

12

Przychody netto ze sprzedaży według siedziby klienta

Tabela 23

13

Przychody netto ze sprzedaży według produktu

Tabela 23

2

Marża brutto z odsprzedaży towarów

1

Marża brutto z odsprzedaży towarów

Tabela 10

3

Wartość produkcji

1

Wartość produkcji

Tabele 10, 11, i 14.

4

Wartość dodana

1

Wartość dodana

Tabele 10, 11, i 14.

5

Nadwyżka operacyjna brutto

1

Nadwyżka operacyjna brutto

Tabele 10 i 11

6

Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

1

Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

Tabela 14

7

Wartość produkcji przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

1

Wartość produkcji przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

Tabela 14

8

Wartość dodana przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

1

Wartość dodana przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

Tabela 14

9

Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne i krajowych podmiotów zależnych

1

Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotów zależnych

Tabela 15

10

Produkcja przemysłowa

1

Produkcja sprzedana

Tabela 26

2

Produkcja w ramach podwykonawstwa

Tabela 26

3

Produkcja wytworzona

Tabela 26

11

Wywóz realizowany przez przedsiębiorstwa

1

Wartość statystyczna wywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa

Tabele 16 i 17

Temat 2.6

Inwestycje

1

Inwestycje brutto przedsiębiorstw aktywnych

1

Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe

Tabele 10 i 14

2

Inwestycje brutto w grunty

Tabela 27

3

Inwestycje brutto w nabycie istniejących budynków

Tabela 27

4

Inwestycje brutto w budowę i ulepszenie budynków

Tabela 27

5

Inwestycje brutto w maszyny i urządzenia

Tabela 27

6

Inwestycje brutto w niematerialne aktywa trwałe, inne niż wartość firmy

Tabela 10

7

Inwestycje w zakupione oprogramowanie

Tabela 28

8

Przychody ze sprzedaży inwestycji rzeczowych

Tabela 10

2

Inwestycje brutto przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

1

Inwestycje brutto przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne w rzeczowe aktywa trwałe

Tabela 14

Dziedzina 3. Regionalna statystyka gospodarcza

Wszystkie regionalne statystyki gospodarcze odnoszą się do działalności jednostek statystycznych będących rezydentami.

Tematy

Tematy szczegółowe

Zmienne

Elementy wymogów dotyczących danych określone w tabelach w części B

Temat 3.1

Populacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

1

Populacja według regionów

1

Liczba jednostek lokalnych

Tabela 29

2

Liczba przedsiębiorstw aktywnych

Tabela 30

3

Liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika

Tabela 30

4

Liczba przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

Tabela 30

2

Zdarzenia dotyczące demografii przedsiębiorstw według regionów (powstanie, likwidacja, przeżycie)

1

Przedsiębiorstwa nowo powstałe

Tabela 30

2

Przedsiębiorstwa zlikwidowane

Tabela 30

3

Przedsiębiorstwa, które przetrwały (tylko przeżycia trzech lat kalendarzowych)

Tabela 30

4

Przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracownika

Tabela 30

5

Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników

Tabela 30

6

Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika (tylko w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)

Tabela 30

Temat 3.2

Nakłady pracy

1

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach aktywnych według regionów

1

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w jednostkach lokalnych

Tabela 29

2

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

Tabela 30

3

Liczba zatrudnionych

Tabela 30

4

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej jednego pracownika

Tabela 30

5

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej jednego pracownika

Tabela 30

2

Zatrudnienie związane ze zdarzeniami dotyczącymi demografii przedsiębiorstw według regionów (powstanie, likwidacja, przeżycie)

1

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach

Tabela 30

2

Liczba zatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach

Tabela 30

3

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych

Tabela 30

4

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych

Tabela 30

5

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały (tylko w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)

Tabela 30

6

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały (tylko w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)

Tabela 30

7

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika

Tabela 30

8

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika

Tabela 30

9

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników

Tabela 30

10

Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników

Tabela 30

11

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika (tylko w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)

Tabela 30

12

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika (tylko w przypadku przedsiębiorstw, które przetrwały trzy lata kalendarzowe)

Tabela 30

3

Koszty pracy według regionów

1

Wynagrodzenia i pensje w jednostkach lokalnych

Tabela 29

Temat 3.3

Nakłady na działalność badawczą i rozwojową

1

Wydatki na działalność badawczą i rozwojową według regionów

1

Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową

Tabela 31

2

Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej według regionów

1

Personel w działalności badawczej i rozwojowej

Tabela 32

2

Naukowcy

Tabela 32

Dziedzina 4. Statystyka dotycząca działalności międzynarodowej

Statystyka dotycząca tematów „Populacja przedsiębiorstw”, „Nakłady pracy”, „Inwestycje” oraz „Produkcja i wyniki działalności” (tabela 33) dla tej dziedziny odnosi się do działalności jednostek statystycznych będących nierezydentami.

Statystyka dotycząca tematu „Międzynarodowy handel towarami” (tabele 34–37) odnosi się wyłącznie do terytorium statystycznego kraju sprawozdającego, o którym mowa w sekcji 4 załącznika V do niniejszego rozporządzenia.

Statystyka dotycząca tematu „Międzynarodowy handel usługami” (tabela 38) odnosi się do handlu usługami prowadzonego przez jednostki będące rezydentami.

Tematy

Tematy szczegółowe

Zmienne

Elementy wymogów dotyczących danych określone w tabelach w części B

Temat 4.1

Populacja przedsiębiorstw

1

Populacja przedsiębiorstw działających za granicą, kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami kraju sprawozdającego

1

Liczba przedsiębiorstw zagranicznych ostatecznie kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego

Tabela 33

Temat 4.2

Nakłady pracy

1

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach działających za granicą, kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami kraju sprawozdającego

1

Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zagranicznych ostatecznie kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego

Tabela 33

2

Koszty pracy w przedsiębiorstwach działających za granicą, kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami kraju sprawozdającego

1

Koszty świadczeń pracowniczych w przedsiębiorstwach zagranicznych ostatecznie kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego

Tabela 33

Temat 4.3

Inwestycje

1

Inwestycje brutto przedsiębiorstw działających za granicą, kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami kraju sprawozdającego

1

Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe przedsiębiorstw zagranicznych ostatecznie kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego

Tabela 33

Temat 4.4

Produkcja i wyniki działalności

1

Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw działających za granicą, kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami kraju sprawozdającego

1

Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw zagranicznych ostatecznie kontrolowanych przez jednostki instytucjonalne kraju sprawozdającego

Tabela 33

Temat 4.5

Międzynarodowy handel towarami

1

Wewnątrzunijny handel towarami

1a

Wartość statystyczna wewnątrzunijnego wywozu towarów – dane szczegółowe

Tabela 34

1b

Ilość wewnątrzunijnego wywozu towarów – dane szczegółowe

Tabela 34

2a

Wartość statystyczna wewnątrzunijnego przywozu towarów – dane szczegółowe

Tabela 34

2b

Ilość wewnątrzunijnego przywozu towarów – dane szczegółowe

Tabela 34

3

Wartość statystyczna wywozu towarów – dane zagregowane

Tabela 36

4

Wartość statystyczna przywozu towarów – dane zagregowane

Tabela 36

2

Pozaunijny handel towarami

1a

Wartość statystyczna wywozu towarów poza Unię – dane szczegółowe

Tabela 35

1b

Ilość wywozu towarów poza Unię – dane szczegółowe

Tabela 35

2a

Wartość statystyczna przywozu towarów spoza Unii – dane szczegółowe

Tabela 35

2b

Ilość przywozu towarów spoza Unii – dane szczegółowe

Tabela 35

3

Wartość statystyczna wywozu towarów poza Unię według waluty fakturowania

Tabela 37

4

Wartość statystyczna przywozu towarów spoza Unii według waluty fakturowania

Tabela 37

Temat 4.6

Międzynarodowy handel usługami

1

Import usług

1

Import i nabywanie usług

Tabela 38

2

Eksport usług

1

Eksport i świadczenie usług

Tabela 38

Część B. Elementy wymogów dotyczących danych

Tabela 1. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca populacji przedsiębiorstw

Zmienne

110101. Rejestracje

110102. Upadłości

Jednostka miary

Wartość bezwzględna: nieskorygowana

Populacja statystyczna

Działalność rynkowa w sekcjach B-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96

Podziały

Podział według działalności

Dane zagregowane sekcji NACE:

B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96

Sekcje NACE:

F, G, H, I i J

Specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia:

przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych)

Termin przekazania danych

T+40D

Pierwszy okres referencyjny

Pierwszy kwartał 2021 r.


Tabela 2. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca zatrudnienia

Zmienne

120101. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

Jednostka miary

Wskaźniki: nieskorygowane

Populacja statystyczna

Działalność rynkowa w sekcjach B, C, D NACE, działach E36, F, G, H–M (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N

Podziały

Podział według działalności

W odniesieniu do wszystkich państw:

Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B, C, D NACE i dziale E36, określone w załączniku II.A do niniejszego rozporządzenia;

Dane zagregowane sekcji NACE

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (z wyłączeniem M701, M72, M75)+N;

Sekcje NACE:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72, M75) i N;

Działy NACE:

E36, G45, G46, G47 oraz G47 (z wyłączeniem G473)

W odniesieniu do średnich i dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia:

Dodatkowo działy sekcji B, C i D NACE.

W odniesieniu do dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia:

Dodatkowo działy sekcji H, I i J NACE.

Dodatkowe kategorie podziału wymagane w przypadku średnich i dużych państw są nieobowiązkowe w przypadku małych państw (zgodnie z definicją zawartą w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia).

Wykorzystanie szacunków i wymogi dotyczące jakości

Liczbę zatrudnionych i osób samozatrudnionych można podawać w przybliżeniu jako liczbę pracowników. W przypadku działalności w sekcjach G, H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) oraz N, w okresach referencyjnych przed 2021 r. oraz od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. w roku bazowym 2015 zamiast jednostek rodzaju działalności (JRD) można wykorzystać przedsiębiorstwo (ENT).

Termin przekazania danych

T+2M dla danych kwartalnych lub miesięcznych (opcjonalnie), z wyjątkiem:

wymogów dotyczących małych i średnich państw: T+2M+15 dni.

Ustalenia przejściowe dla sekcji L NACE, działu N77 NACE i grup N811 i N813 NACE, które mają być włączone do ich danych zagregowanych od pierwszego kwartału lub miesiąca (opcjonalnie) 2021 r., jak określono w załączniku VII (3.a).

Pierwszy okres referencyjny

Pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2000 r., z wyjątkiem:

sekcji L NACE, działu N77 NACE i grup N811 i N813 NACE, które mają być włączone do ich danych zagregowanych od pierwszego kwartału lub miesiąca (opcjonalnie) 2021 r.

Hiszpanii: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2002 r. dla wymaganych sekcji G–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N, z wyłączeniem działu G47 i działu G47 (z wyłączeniem G473) oraz pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2005 r. dla J58, J59, J60, I55 i I56;

Finlandii: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2005 r. dla działów C32 i C33 NACE;

Austrii: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2003 r. dla wymaganych sekcji H–N NACE (z wyłączeniem K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) oraz pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2005 r. dla działu B09 NACE.


Tabela 3. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca przepracowanych godzin oraz wynagrodzeń i pensji

Zmienne

120201. Godziny przepracowane przez zatrudnionych

120301. Wynagrodzenia i pensje

Jednostka miary

Wskaźniki: niewyrównane i wyrównane kalendarzowo

Populacja statystyczna

Działalność rynkowa w sekcjach B, C, D, E36, F, G, H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N

Podziały

Podział według działalności

W odniesieniu do wszystkich państw:

Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B, C, D NACE i dziale E36, określone w załączniku II.A do niniejszego rozporządzenia;

Dane zagregowane sekcji NACE:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (z wyłączeniem M701, M72 i M75)+N;

Sekcje NACE:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N;

Działy NACE:

E36, G45, G46, G47 oraz G47 (z wyłączeniem G473).

W odniesieniu do średnich i dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia:

Dodatkowo działy sekcji B, C i D NACE.

W odniesieniu do dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia:

Dodatkowo działy sekcji H, I i J NACE.

Dodatkowe kategorie podziału wymagane w przypadku średnich i dużych państw są nieobowiązkowe w przypadku małych państw (zgodnie z definicją zawartą w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia).

Wykorzystanie szacunków i wymogi dotyczące jakości

W przypadku działalności w sekcjach G, H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) oraz N, w okresach referencyjnych przed 2021 r. oraz od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. w roku bazowym 2015 zamiast JRD można zastosować przedsiębiorstwo.

Termin przekazania danych

T+3M dla danych kwartalnych lub miesięcznych (opcjonalnie), z wyjątkiem:

wymogów dotyczących małych i średnich państw: T+3M+15 dni.

Ustalenia przejściowe dla danych zagregowanych G47_X_G473 NACE sekcji L, działu N77 NACE i grup N811 i N813 NACE, które mają być włączone do ich danych zagregowanych od pierwszego kwartału lub miesiąca (opcjonalnie) 2021 r., jak określono w załączniku VII (3.a).

Pierwszy okres referencyjny

Pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2000 r. dla wymaganych sekcji B–F NACE, z wyjątkiem:

Finlandii: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2005 r. dla wymaganych działów C32 i C33;

Austrii: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2005 r. dla działu B09 NACE.

Pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2010 r. dla wymaganych sekcji G–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N, z wyjątkiem:

danych zagregowanych G47_X_G473 NACE, sekcji L NACE, działu N77 NACE i grup N811 i N813 NACE, które mają być włączone do ich danych zagregowanych od pierwszego kwartału lub miesiąca (opcjonalnie) 2021 r.


Tabela 4. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca cen przywozu

Zmienne

130101. Ceny przywozu (opcjonalnie dla państw spoza strefy euro i państw stosujących europejskie plany wyboru próby kontrolnej)

130102. Ceny przywozu (strefa euro) (opcjonalnie dla państw spoza strefy euro i państw stosujących europejskie systemy doboru próby)

130103. Ceny przywozu (poza strefą euro) (opcjonalnie dla państw spoza strefy euro)

Jednostka miary

Wskaźniki: nieskorygowane

Populacja statystyczna

Produkty w CPA B (z wyłączeniem B0721 i B09), C (z wyłączeniem C18, C2446, C254, C301, C303, C304 i C33) oraz D

Podziały

Podział według produktów

W odniesieniu do wszystkich państw:

Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B (z wyłączeniem B0721 i B09), C (z wyłączeniem C18, C2446, C254, C301, C303, C304 i C33) oraz D CPA, określone w załączniku II.A do niniejszego rozporządzenia;

Dane zagregowane sekcji B (z wyłączeniem B0721 i B09)+C (z wyłączeniem C18, C2446, C254, C301, C303, C304 i C33)+D CPA;

Sekcje B (z wyłączeniem B0721 i B09), C (z wyłączeniem C18, C2446, C254, C301, C303, C304 i C33) oraz D CPA.

W odniesieniu do średnich i dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia:

Dodatkowo działy sekcji B (z wyłączeniem B0721 i B09), C (z wyłączeniem C18, C2446, C254, C301, C303, C304 i C33) oraz D CPA.

Dodatkowe kategorie podziału w przypadku średnich i dużych państw są nieobowiązkowe w przypadku małych państw (zgodnie z definicją zawartą w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia).

Wykorzystanie szacunków i wymogi dotyczące jakości

Zakres dostarczania danych ograniczony przez europejskie plany wyboru próby kontrolnej dla określonych państw, o których mowa w załączniku III.C do niniejszego rozporządzenia

Termin przekazania danych

T+1M+15 dni

Pierwszy okres referencyjny

Styczeń 2006 r., z wyjątkiem:

Austrii: styczeń 2009 r. dla C161, C2811, C2892 NACE.

W przypadku państw członkowskich ze strefy euro, które przystąpiły do strefy euro po styczniu 2006 r., zmienne 130101 (ceny przywozu), 130102 (ceny przywozu (strefa euro)) i 130103 (ceny przywozu (spoza strefy euro)) są wymagane od początku roku, w którym dane państwo przystąpiło do strefy euro.


Tabela 5. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca cen producenta

Zmienne

130201. Ceny producenta

130202. Ceny producenta krajowego

130203. Ceny producenta zagranicznego

130204. Ceny producenta zagranicznego (strefa euro) (opcjonalnie dla państw spoza strefy euro)

130205. Ceny producenta zagranicznego (spoza strefy euro) (opcjonalnie dla państw spoza strefy euro)

Jednostka miary

Wskaźniki: nieskorygowane

Populacja statystyczna

Dla zmiennej 130201 (ceny producenta):

Działalność rynkowa w sekcjach B (z wyłączeniem B0721), C (z wyłączeniem C2446, C254, C301, C303 i C304), D NACE i dziale E36, 41.00.1 CPA, z wyłączeniem 41.00.14 (tylko nowe budynki), sekcji H, I, J, L, M NACE (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N.

Dla zmiennych 130202 (ceny producenta zagranicznego), 130203 (ceny producenta zagranicznego), 130204 (ceny producenta zagranicznego (strefa euro)) oraz 130205 (ceny producenta zagranicznego (spoza strefy euro)):

Działalność rynkowa w sekcjach B (z wyłączeniem B0721), C (z wyłączeniem C2446, C254, C301, C303 i C304), D NACE i dziale E36.

Podziały

Podział według działalności i produktów

W odniesieniu do wszystkich państw:

Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B (z wyłączeniem B0721), C (z wyłączeniem C2446, C254, C301, C303 i C304) i D NACE oraz dziale E36, określone w załączniku II.A do niniejszego rozporządzenia;

Dane zagregowane sekcji NACE:

B (z wyłączeniem B0721)+C (z wyłączeniem C2446, C254, C301, C303 i C304)+D+E36, H+I+J+L+M (z wyłączeniem M701, M72 i M75)+N;

Sekcje NACE:

B (z wyłączeniem B0721), C (z wyłączeniem C2446, C254, C301, C303 i C304), D, H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N;

Dział E36 oraz działy sekcji H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N NACE;

41.00.1 CPA, z wyłączeniem 41.00.14 (wyłącznie nowe budynki).

W odniesieniu do średnich państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia:

Dodatkowo działy sekcji B (z wyłączeniem B0721), C (z wyłączeniem C2446, C254, C301, C303 i C304) oraz D NACE.

W odniesieniu do dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia:

Podobnie jak w przypadku średnich państw i dodatkowo grup i klas sekcji C NACE dla zmiennych 130201 (ceny producenta), 130202 (ceny producenta krajowego) i 130203 (ceny producenta zagranicznego) (stanowiących co najmniej 90 % wartości dodanej sekcji C).

Dodatkowe podziały wymagane dla średnich i dużych państw są opcjonalne dla małych państw; dodatkowe podziały dla dużych państw są opcjonalne dla średnich państw (określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia).

Wykorzystanie szacunków i wymogi dotyczące jakości

Zakres dostarczania danych w podziale na strefę euro/państwa spoza strefy euro, ograniczony przez europejskie systemy plany wyboru próby kontrolnej dla określonych państw, o których mowa w załączniku III.C do niniejszego rozporządzenia.

Całkowite koszty budowy (koszty materiałów i koszty pracy) można wykorzystać jako wskaźnik zastępczy dla cen producenta w budownictwie (41.00.1 CPA, z wyłączeniem 41.00.14). Kosztami, które stanowią części składowe kosztów budowlanych, są także koszty zakładu i wyposażenia, transportu, energii i inne koszty (z wyłączeniem honorariów pobieranych przez architektów).

Preferowane są wskaźniki oparte na rzeczywistych cenach producenta. Jeżeli nie są one dostępne, można użyć przybliżonych wskaźników dla H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 i N82. Produkty (CPA) można wykorzystać do orientacyjnych działalności (NACE).

W przypadku działalności w sekcjach H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) oraz N, w okresach referencyjnych przed 2021 r. oraz od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. w roku bazowym 2015 zamiast JRD można wykorzystać przedsiębiorstwo.

Indeksy cen producentów usług odnoszą się do transakcji przedsiębiorstw z wszystkimi podmiotami (B2All). W przypadku gdy udział transakcji z konsumentami prywatnymi (B2C) jest znikomy, można określić przybliżone wskaźniki cen producentów w odniesieniu do usług za pomocą wskaźników stosowanych do transakcji między przedsiębiorstwami (B2B). Dla okresów referencyjnych sprzed 2021 r. wskaźniki cen producentów w odniesieniu do usług mogą być przybliżone za pomocą wskaźników B2B zamiast wskaźników B2All.

Termin przekazania danych

T+1M w przypadku danych miesięcznych dla wymaganej klasyfikacji B do E36 NACE;

T+3M w przypadku wszystkich pozostałych wymaganych klasyfikacji 41.00.1 NACE i CPA (z wyłączeniem 41.00.14), z wyjątkiem: małych i średnich państw dla wymaganej 41.00.1 CPA (z wyłączeniem 41.00.14), danych kwartalnych i miesięcznych (opcjonalnych) na dzień: T+3M+15 dni.

Ustalenia przejściowe dotyczące włączania danych zagregowanych H+I+J+L+M NACE (z wyłączeniem M701, M72 i M75)+N; sekcje H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75), N; działy H49, H50, H52 NACE; I55, I56; J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81, N82 określone w załączniku VII (3.a).

Pierwszy okres referencyjny

Pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2000 r. dla wymaganej 41.00.1 CPA (z wyłączeniem 41.00.14), z wyjątkiem:

Bułgarii: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2003 r.

Styczeń 2005 r. dla wymaganej klasyfikacji B do E36 NACE, z wyjątkiem:

Austrii: styczeń 2008 r. (130201 (ceny producenta) i 130202 (ceny producenta krajowego)) i styczeń 2009 r. (130203 (ceny producenta zagranicznego), 130204 (ceny producenta zagranicznego (strefa euro)) i 130205 (ceny producenta zagranicznego (spoza strefy euro)) dla działu B09 NACE.

Styczeń 2005 r. w odniesieniu do wymogów pozycji 130204 (ceny producenta zagranicznego (strefa euro)) i 130205 (ceny producenta zagranicznego (spoza strefy euro)).

Pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2010 r. w odniesieniu do wymogów sekcji H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N, z wyjątkiem:

danych zagregowanych sekcji H+I+J+L+M NACE (z wyłączeniem M701, M72 i M75) + N; dla sekcji od H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N oraz działów H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82, które mają zostać włączone od pierwszego kwartału lub miesiąca (opcjonalnie) 2021 r.

W przypadku państw członkowskich ze strefy euro, które przystąpiły do strefy euro po styczniu 2005 r., zmienne 130204 (ceny producenta zagranicznego (strefa euro)), 130205 (ceny producenta zagranicznego (spoza strefy euro)) są wymagane od początku roku, w którym dane państwo przystąpiło do strefy euro.


Tabela 6. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca (wielkości) produkcji

Zmienne

140101. Produkcja (wielkość)

Jednostka miary

Wskaźniki: niewyrównane, wyrównane kalendarzowo i sezonowo

Populacja statystyczna

Działalność rynkowa w sekcjach B, C, D NACE (z wyłączeniem D353), F, H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) oraz N

Podziały

Podział według działalności

W odniesieniu do wszystkich państw:

Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B, C, D NACE (z wyłączeniem grupy D353) określone w załączniku II.A do niniejszego rozporządzenia (Główna Grupa Przemysłowa ds. Energii, z wyłączeniem grupy D353 i sekcji E);

Dane zagregowane sekcji NACE:

B+C+D (z wyłączeniem D353), H+I+J+L+M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) + N;

Sekcje NACE:

B, C, D (z wykluczeniem D353), F, H, I, J, L, M (z wykluczeniem M701, M72 i M75) i N;

Działy sekcji NACE:

H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N.

W odniesieniu do średnich i dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia:

Dodatkowo działy sekcji B, C, D i F NACE.

W odniesieniu do dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia:

Dodatkowo grupy i klasy sekcji C NACE (stanowiące co najmniej 90 % wartości dodanej sekcji C).

Dodatkowe podziały wymagane dla średnich i dużych państw są opcjonalne dla małych państw; dodatkowe podziały dla dużych państw są opcjonalne dla średnich państw (określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia).

Ustalenia przejściowe dotyczące sekcji F NACE dla okresów referencyjnych sprzed stycznia 2024 r., określone w załączniku VII pkt 3.b.

Wykorzystanie szacunków i wymogi dotyczące jakości

W przypadku działalności w sekcjach H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) oraz N, w okresach referencyjnych przed 2021 r. oraz od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. w roku bazowym 2015 zamiast JRD można wykorzystać przedsiębiorstwo.

Termin przekazania danych

T+1M+10 dni dla sekcji B, C, D NACE (z wyłączeniem D353)

Dla sekcji F NACE:

w odniesieniu do średnich i dużych państw: T+1M+15 dni;

w przypadku małych państw: T+2M.

T+2M dla sekcji H, I, J, L, M NACE (z wykluczeniem M701, M72, M75) i N.

Ustalenia przejściowe dotyczące włączania danych zagregowanych sekcji H+I+J+L+M NACE (z wyłączeniem M701, M72 i M75) + N; sekcji NACE i działów sekcji H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N; działów sekcji F NACE określonych w załączniku VII pkt 3.a.

Pierwszy okres referencyjny

Styczeń 2000 r. dla wymaganych sekcji B–D NACE (z wyłączeniem D353), z wyjątkiem:

Hiszpanii (grupy i klasy NACE) – styczeń 2002 r.

Austrii (dział B09 NACE) – styczeń 2005 r.

Styczeń 2005 r. dla działu C33 NACE.

Pierwszy kwartał 2000 r. (lub miesiąc 2005 r.) w przypadku małych państw – wymagana sekcja F NACE oraz styczeń 2005 r. w przypadku dużych i średnich państw – wymagana sekcja F NACE.

Styczeń 2021 r.

dla danych zagregowanych sekcji H+I+J+L+M NACE (z wyłączeniem M701, M72 i M75) + N; dla sekcji NACE i działów sekcji H–M (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N; dla działów sekcji F.


Tabela 7. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca wolumenu sprzedaży

Zmienne

140201. Wolumen sprzedaży

Jednostka miary

Wskaźniki: niewyrównane, wyrównane kalendarzowo i sezonowo

Populacja statystyczna

Działalność rynkowa w sekcji G NACE

Podziały

Podział według działalności

W odniesieniu do wszystkich państw:

Sekcja G NACE;

Działy sekcji G NACE;

Dane zagregowane w dziale G47 NACE, z wyłączeniem grupy G473;

Dane zagregowane w klasie G4711 NACE + grupa G472 NACE;

Dane zagregowane w klasie G4719 NACE + grupy G474+G475+G476+G477+G478+G479 NACE;

Grupa G473 NACE.

W odniesieniu do średnich i dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia:

Dodatkowo grupy sekcji G NACE, klasy G4711, G4719 i G4791 NACE.

Dodatkowe kategorie podziału wymagane w przypadku średnich i dużych państw są nieobowiązkowe w przypadku małych państw (zgodnie z definicją zawartą w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia).

Wykorzystanie szacunków i wymogi dotyczące jakości

W przypadku działalności w sekcjach G NACE, w okresach referencyjnych przed 2021 r. oraz od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. w roku bazowym 2015 zamiast JRD można wykorzystać przedsiębiorstwo.

Termin przekazania danych

T+2M w przypadku danych miesięcznych dla:

dla NACE

sekcja G;

działy G45 i G46;

grupy G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 i G479;

klasy G4711, G4719 i G4791.

T+1M w przypadku danych miesięcznych dla: dla NACE

dział G47;

dane zagregowane w dziale G47, z wyłączeniem grupy G473;

dane zagregowane w klasie G4711 NACE + grupa G472;

dane zagregowane w klasie G4719 NACE + grupy G474+G475+G476+G477+G478+G479;

grupa G473.

Pierwszy okres referencyjny

Styczeń 2000 r., z wyjątkiem:

sekcji G NACE, działów i grup działów G45 i G46 NACE, grup działów G47 NACE (z wyjątkiem G472 i G473), dla których dane mają być dostarczane od stycznia 2021 r.


Tabela 8. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca przychodów netto ze sprzedaży (wartość)

Zmienne

140301. Przychody netto ze sprzedaży (wartość)

140302. Przychody netto ze sprzedaży krajowej (wartość)

140303. Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość)

140304. Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość) (strefa euro) (opcjonalnie dla państw spoza strefy euro)

140305. Przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość) (spoza strefy euro) (opcjonalnie dla państw spoza strefy euro)

Jednostka miary

Wskaźniki: niewyrównane i wyrównane kalendarzowo dla wszystkich rodzajów działalności oraz wyrównane sezonowo dla sekcji G, H, I, J, L, M NACE (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N

Populacja statystyczna

Dla zmiennej 140301 (przychody netto ze sprzedaży (wartość)): sekcje B, C, G, H, I, J, L, M NACE (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N.

Dla zmiennych 140302 (przychody netto ze sprzedaży krajowej (wartość)), 140303 (przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość)), 140304 (przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość) (strefa euro) (opcjonalnie dla państw nienależących do strefy euro)) oraz 140305 (przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość) (poza strefą euro) (opcjonalnie dla państw nienależących do strefy euro)); sekcje B i C NACE.

Podziały

Podział według działalności

Dla zmiennej 140301 (przychody netto ze sprzedaży (wartość)):

W odniesieniu do wszystkich państw:

Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B i C NACE, o których mowa w załączniku II.A do niniejszego rozporządzenia (Główna Grupa Przemysłowa ds. Energii, z wyłączeniem sekcji D i E);

Dane zagregowane sekcji NACE:

B+C, H+I+J+L+M (z wyłączeniem M701, M72 i M75)+N;

Sekcje NACE:

B, C, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N;

Działy sekcji NACE:

G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N;

Dział G47 NACE, z wyłączeniem grupy G473;

Grupa G473 NACE;

Dane zagregowane w klasie G4711 NACE + grupa G472; Dane zagregowane w klasie G4719 NACE + grupy G474+G475+G476+G477+G478+G479.

W odniesieniu do średnich i dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia:

Dodatkowo działy sekcji B i C NACE, grupy sekcji G NACE, klasy G4711, G4719 i G4791 NACE.

Dla zmiennych 140302 (przychody netto ze sprzedaży krajowej (wartość)), 140303 (przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość)), 140304 (przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość) (strefa euro) oraz 140305 (przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość) (poza strefą euro):

W odniesieniu do wszystkich państw:

Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B i C NACE, określone w załączniku II.A do niniejszego rozporządzenia (Główna Grupa Przemysłowa ds. Energii, z wyłączeniem sekcji D i E);

Dane zagregowane sekcji B+C NACE;

Sekcje B i C NACE.

W odniesieniu do średnich i dużych państw określonych w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia:

Dodatkowo działy sekcji B i C NACE.

Dodatkowe kategorie podziału wymagane w przypadku średnich i dużych państw są nieobowiązkowe w przypadku małych państw (zgodnie z definicją zawartą w załączniku III.A.2 do niniejszego rozporządzenia).

Wykorzystanie szacunków i wymogi dotyczące jakości

W przypadku działalności w sekcjach G, H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) oraz N, w okresach referencyjnych przed 2021 r. oraz od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r. w roku bazowym 2015 zamiast JRD można zastosować przedsiębiorstwo.

Termin przekazania danych

T+2M:

Główne Grupy Przemysłowe w sekcji B i C NACE, o których mowa w załączniku II.A do niniejszego rozporządzenia (Główna Grupa Przemysłowa ds. Energii, z wyłączeniem sekcji D i E);

Dane zagregowane sekcji NACE:

B+C, H+I+J+L+M (z wyłączeniem M701, M72 i M75)+N;

Sekcje NACE:

B, C, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N;

Działy sekcji NACE:

B, C, H, I, J, L, M (z wyłączeniem M701, M72 i M75) i N;

Działy G45 i G46 NACE;

Grupy G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 i G479 NACE;

Klasy G4711, G4719 i G4791 NACE.

Ustalenia przejściowe dotyczące włączania danych zagregowanych sekcji H+I+J+L+M NACE (z wyłączeniem M701, M72 i M75) + N; sekcji NACE i działów sekcji od H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N, określonych w załączniku VII pkt 3.a.

T+1M:

Dział G47 NACE:

Dane zagregowane w dziale G47 NACE, z wyłączeniem grupy G473;

Dane zagregowane w klasie G4711 NACE + grupa G472;

Dane zagregowane w klasie G4719 NACE + grupy G474+G475+G476+G477+G478+G479;

Grupa G473 NACE.

Pierwszy okres referencyjny

Styczeń 2000 r. dla wymaganych danych zagregowanych NACE, sekcji i działów sekcji B i C NACE, z wyjątkiem:

Hiszpanii: styczeń 2002 r.;

Austrii: styczeń 2005 r. dla B09 NACE.

Styczeń 2000 r. dla działu G47 NACE, dane zagregowane w dziale G47 NACE, z wyłączeniem grupy G473; dane zagregowane w klasie G4711 NACE + grupa G472; dane zagregowane w klasie G4719 NACE + grupy G474+G475+G476+G477+G478+G479; dla grup G472 i G473 NACE oraz dla klas G4711, G4719 i G4791 NACE.

Styczeń 2005 dla wymaganych zmiennych 140304 (przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość) (strefa euro) oraz 140305 (przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość) (poza strefą euro));

Styczeń 2021 r. dla danych zagregowanych sekcji H+I+J+L+M NACE (z wyłączeniem M701, M72 i M75) + N; dla sekcji G, H–M NACE (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N; dla działów G45, G46 NACE oraz działów sekcji H–M (z wyłączeniem K, M701, M72 i M75) i N; dla grup działów G45, G46 i G47 NACE (z wyjątkiem G472 i G473).

W odniesieniu do państw członkowskich ze strefy euro zmienne 140304 (przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość) (strefa euro)) oraz 140305 (przychody netto ze sprzedaży zagranicznej (wartość) (poza strefą euro)) są wymagane od początku roku, w którym dane państwo weszło do strefy euro.


Tabela 9. Krótkookresowa statystyka gospodarcza dotycząca nieruchomości

Zmienne

150101. Pozwolenia na budowę – liczba lokali mieszkalnych

150102. Pozwolenia na budowę – metry kwadratowe

Jednostka miary

Wartości bezwzględne: niewyrównane, wyrównane kalendarzowo i sezonowo

Populacja statystyczna

Dla zmiennej 150101 (Pozwolenia na budowę – liczba lokali mieszkalnych): 41.00.1 CPA (z wyłączeniem 41.00.14) – wyłącznie nowe budynki mieszkalne.

Dla zmiennej 150102 (Pozwolenia na budowę – metry kwadratowe): 41.00.1 i 41.00.2 CPA – wyłącznie nowe budynki mieszkalne i niemieszkalne.

Podziały

Podział według produktów

Dla zmiennej 150101 (Pozwolenia na budowę – liczba lokali mieszkalnych): wyłącznie nowe budynki mieszkalne.

41.00.1 CPA, z wyłączeniem 41.00.14 CPA

41.00.11 CPA

41.00.12 CPA + 41.00.13 CPA

Dla zmiennej 150102 (Pozwolenia na budowę – metry kwadratowe): wyłącznie nowe budynki mieszkalne i niemieszkalne.

41.00.1 CPA

41.00.1 CPA, z wyłączeniem 41.00.14 CPA

41.00.11 CPA

41.00.12 CPA + 41.00.13 CPA

41.00.14 CPA

41.00.2 CPA

41.00.2 CPA, z wyłączeniem 41.00.23 CPA

41.00.23 CPA

Termin przekazania danych

T+3M

Pierwszy okres referencyjny

Pierwszy kwartał 2000 r., z wyjątkiem:

Grecji: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2001 r. dla 150102 (Pozwolenia na budowę – metry kwadratowe)

Słowacji: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2003 r. dla 150101 (Pozwolenia na budowę – liczba lokali mieszkalnych) i 150102 (Pozwolenia na budowę – metry kwadratowe)

Austrii: pierwszy kwartał lub miesiąc (opcjonalnie) 2005 r. dla 150102 (Pozwolenia na budowę – metry kwadratowe)


Tabela 10. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca działalności przedsiębiorstw

Zmienne

210101. Liczba przedsiębiorstw aktywnych

220101. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

220102. Liczba zatrudnionych

220103. Liczba zatrudnionych w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

220201. Godziny przepracowane przez zatrudnionych

220301. Koszty świadczeń pracowniczych

220302. Wynagrodzenia i pensje

220303. Koszty zabezpieczenia społecznego

240101. Zakupy towarów i usług ogółem

250101. Przychody netto ze sprzedaży

250201. Marża brutto z odsprzedaży towarów (można zastosować zasadę 1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” i „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE)

250301. Wartość produkcji

250401. Wartość dodana

250501. Nadwyżka operacyjna brutto

260101. Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe

260106. Inwestycje brutto w niematerialne aktywa trwałe, inne niż wartość firmy, (można zastosować zasadę 1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na przychodach netto ze sprzedaży i liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych na poziomie działu NACE)

260108. Przychody ze sprzedaży inwestycji rzeczowych (można zastosować zasadę 1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” i „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE)

Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach), z wyjątkiem zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych), 220102 (Liczba pracowników), 220103 (Liczba zatrudnionych w ekwiwalentach pełnego czasu pracy) i 220201 (Godziny przepracowane przez zatrudnionych): wartość bezwzględna

Populacja statystyczna

Dla zmiennych innych niż 250201 (Marża brutto z odsprzedaży towarów), 260106 (Inwestycje brutto w niematerialne aktywa trwałe, inne niż wartość firmy) i 260108 (Przychody ze sprzedaży inwestycji rzeczowych): producenci rynkowi w sekcjach B-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96.

Dla zmiennych 250201 (Marża brutto z odsprzedaży towarów) i 260108 (Przychody ze sprzedaży inwestycji rzeczowych): producenci rynkowi w sekcjach B–G NACE.

Dla zmiennej 260106 (Inwestycje brutto w niematerialne aktywa trwałe, inne niż wartość firmy): producenci rynkowi w sekcjach B–E NACE.

Podziały

1.

Podział według działalności (można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B):

Dla wszystkich zmiennych z wyjątkiem zmiennych 260106 (Inwestycje brutto w niematerialne aktywa trwałe, inne niż wartość firmy) i 260108 (Przychody ze sprzedaży inwestycji rzeczowych); dla zmiennej 250201 (Marża brutto z odsprzedaży towarów) tylko sekcje B–G NACE:

dla sekcji B–J, L–N oraz P–R NACE: sekcje, działy, grupy i klasy;

dla sekcji K NACE: sekcja, działy, grupy 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 i 65.3, klasy 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 i 65.30;

dla działów 95 i 96: działy, grupy i klasy;

specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia dotyczące:

przemysłu, budownictwa i usług (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych),

ICT ogółem,

wytwarzanie ICT,

usługi ICT,

wytwarzanie technologii wysoko zaawansowanych i zaawansowanych (opcjonalnie),

wytwarzanie technologii wysoko zaawansowanych,

wytwarzanie technologii zaawansowanych,

wytwarzanie technologii nisko zaawansowanych i średnio zaawansowanych (opcjonalnie),

wytwarzanie technologii średnio zaawansowanych,

wytwarzanie technologii nisko zaawansowanych,

sektor informacyjny,

usługi komputerowe,

usługi intensywnie wykorzystujące wiedzę łącznie (opcjonalnie)

usługi zaawansowanych technologii intensywnie wykorzystujące wiedzę,

usługi rynkowe oparte na wiedzy,

usługi finansowe intensywnie wykorzystujące wiedzę,

inne usługi intensywnie wykorzystujące wiedzę (opcjonalnie),

działalności intensywnie wykorzystujące wiedzę – branże biznesowe,

działalności intensywnie wykorzystujące wiedzę (opcjonalnie),

branże turystyczne (łącznie) (opcjonalnie),

branże turystyczne (głównie turystyka) (opcjonalnie),

branże turystyczne (częściowo turystyka) (opcjonalnie),

branże turystyczne – transport (łącznie) (opcjonalnie),

branże turystyczne – transport lądowy (opcjonalnie),

branże turystyczne – transport wodny (opcjonalnie),

branże turystyczne – zakwaterowanie (opcjonalnie),

branże turystyczne – wyżywienie (łącznie) (opcjonalnie),

branże turystyczne – wynajem samochodów i innych pojazdów (łącznie) (opcjonalnie),

usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności organizacji członkowskich, gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych);

Dla zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych), 220102 (Liczba zatrudnionych), 220302 (Wynagrodzenia i pensje), 250101 (Przychody netto ze sprzedaży) i 250401 (Wartość dodana): ponadto:

1)

Specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia dotyczące:

sektora kultury i sektora twórczości – łącznie,

sektora kultury i sektora twórczości – usługi.

Dla zmiennych 260106 (Inwestycje brutto w niematerialne aktywa trwałe, inne niż wartość firmy) i 260108 (Przychody ze sprzedaży inwestycji rzeczowych):

sekcje i działy NACE.

Wykorzystanie szacunków i wymogi dotyczące jakości

W przypadku działalności objętych 642, 643 i 653 NACE, które nie mają znaczenia gospodarczego pod względem wartości dodanej oraz liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych, można podać wartości zerowe, z wyjątkiem zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych) i 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych). Jeżeli pozycja 220102 (liczba zatrudnionych) wynosi 0, należy podać również wartość.

W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek statystycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalendarzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.

Termin przekazania danych

Wstępne dane: T+10M dla sekcji, działów i grup NACE w odniesieniu do zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych) oraz 250101 (Przychody netto ze sprzedaży).

Dane końcowe i zatwierdzone: T+18M dla wszystkich zmiennych.

Pierwszy okres referencyjny

2021


Tabela 11. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca działalności przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości lub w podziale na formy prawne

Zmienne

210101. Liczba przedsiębiorstw aktywnych

220101. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

220102. Liczba zatrudnionych

220201. Godziny przepracowane przez zatrudnionych

220301. Koszty świadczeń pracowniczych

220302. Wynagrodzenia i pensje

220303. Koszty zabezpieczenia społecznego

240101. Zakupy towarów i usług ogółem

250101. Przychody netto ze sprzedaży

250301. Wartość produkcji

250401. Wartość dodana

250501. Nadwyżka operacyjna brutto

Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach), z wyjątkiem zmiennych 210101 (liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych), 220102 (liczba zatrudnionych) i 220201 (godziny przepracowane przez zatrudnionych): wartość bezwzględna

Populacja statystyczna

W odniesieniu do podziału według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych dla zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych), 250101 (Przychody netto ze sprzedaży) i 250401 (Wartość dodana) oraz w odniesieniu do podziału według działalności i formy prawnej oraz w podziału według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych dla zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych) i 220102 (Liczba zatrudnionych): producenci rynkowi w sekcjach B-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96.

W odniesieniu do podziału według działalności i klasy wielkości przychodów dla zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych), 250101 (Przychody netto ze sprzedaży) i 250401 (Wartość dodana): producenci rynkowi w sekcji G NACE.

W odniesieniu do podziału według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych i samozatrudnionych dla pozostałych zmiennych niż 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych), 250101 (Przychody netto ze sprzedaży) i 250401 (Wartość dodana): producenci rynkowi w sekcjach B–F NACE.

Podziały

1.

Podział według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych (można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B):

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów.

Podział działalności:

dla sekcji B–J, L–N oraz P–R NACE: sekcje, działy i grupy;

dla sekcji K NACE: sekcja, działy, grupy 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 i 65.3;

dla działów 95 i 96: działy i grupy;

specjalne dane zagregowane określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia:

przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych).

Klasa wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:

w sekcjach F-J, L-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96 tylko dla zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych) i 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych): ogółem, 0–1 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 2–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 10–19 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 20–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych;

w sekcjach F-J, L-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96 dla zmiennych innych niż 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych) i 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych): ogółem, 0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 10–19 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 20–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych;

w sekcjach B–E i K NACE: ogółem, 0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 10–19 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 20–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych, 250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych.

2.

Podział według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych (można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B):

Wyłącznie dla zmiennych 210101 (liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych) i 220102 (liczba zatrudnionych).

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów.

Podział działalności:

sekcje NACE;

dane zagregowane w działach NACE:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

działy NACE:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 oraz wszystkie działy sekcji G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q i R NACE;

grupy działów G47 i J62 NACE oraz sekcji L, M i N NACE;

klasy działu J62 NACE;

specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia:

przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych),

usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności organizacji członkowskich, gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych),

ICT ogółem,

wytwarzanie ICT,

usługi ICT.

Podział według klasy wielkości liczby zatrudnionych:

ogółem, 0 zatrudnionych, 1–4 zatrudnionych, 5–9 zatrudnionych, 10 i więcej zatrudnionych

3.

Podział według działalności i formy prawnej (można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B):

Wyłącznie dla zmiennych 210101 (liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych) i 220102 (liczba zatrudnionych).

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:

Podział działalności:

taki sam podział działalności jak w podziale 2.

Podział według form prawnych:

ogółem,

spółki prywatne i z nieograniczoną odpowiedzialnością osobistą,

spółki akcyjne prywatne lub emitujące akcje w obrocie publicznym z ograniczoną odpowiedzialnością udziałowców,

prywatne spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne (w tym również pozostałe formy prawne, takie jak spółdzielnie, spółki stowarzyszone itd.).

4.

Podział według działalności i klasy wielkości przychodów:

Wyłącznie dla sekcji G NACE.

(można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B; można zastosować zasadę 1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” i „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na poziomie działu NACE).

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów.

Podział działalności: sekcja, działy i grupy NACE

Klasa wielkości podziału przychodów: Roczny obrót w mln EUR: ogółem od 0 do mniej niż 1, od 1 do mniej niż 2, od 2 do mniej niż 5, od 5 do mniej niż 10, od 10 do mniej niż 20, od 20 do mniej niż 50, od 50 do mniej niż 200, 200 i więcej.

Wykorzystanie szacunków i wymogi dotyczące jakości

W przypadku działalności objętych 642, 643 i 653 NACE, które nie mają znaczenia gospodarczego pod względem wartości dodanej oraz liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych, można podać wartości zerowe, z wyjątkiem zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych) i 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych). Jeżeli pozycja 220102 (liczba zatrudnionych) wynosi 0, należy podać również wartość.

W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek statystycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalendarzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.

Termin przekazania danych

Wstępne dane: T+10M w odniesieniu do działalności i podziału według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych i samozatrudnionych dla zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych) i 250101 (Przychody netto ze sprzedaży).

Dane końcowe i zatwierdzone: T+18M dla wszystkich zmiennych.

Pierwszy okres referencyjny

2021


Tabela 12. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym na temat zdarzeń dotyczących demografii przedsiębiorstw

Zmienne

210201. Przedsiębiorstwa nowo powstałe

210202. Przedsiębiorstwa zlikwidowane

210203. Przedsiębiorstwa, które przetrwały

210102. Liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika

210204. Przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracownika

210205. Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników

210206. Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika

220401. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach

220402. Liczba zatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach

220403. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych

220404. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych

220405. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały

220406. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały, w roku ich powstania.

220104. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej jednego pracownika

220105. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej jednego pracownika

220407. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika

220408. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika

220409. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników

220410. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników

220411. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika

220412. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika

Jednostka miary

Wartość bezwzględna

Populacja statystyczna

Producenci rynkowi w sekcjach B-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96

Podziały

1.

Podział według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych (można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B):

Dla wszystkich zmiennych, z wyjątkiem zmiennych:

210203 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały),

210206 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika),

220405 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały),

220406 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały),

220411 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika),

220412 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika).

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów.

Podział działalności:

sekcje NACE;

dane zagregowane w działach NACE:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

działy NACE:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 oraz wszystkie działy sekcji G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q i R NACE;

grupy działów G47 i J62 NACE oraz sekcji L, M i N NACE;

klasy działu J62 NACE;

specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia:

przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych),

usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności organizacji członkowskich, gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych),

ICT ogółem,

wytwarzanie ICT,

usługi ICT.

Podział według klasy wielkości liczby zatrudnionych:

ogółem, 0 zatrudnionych, 1–4 zatrudnionych, 5–9 zatrudnionych, 10 i więcej zatrudnionych.

Klasy wielkości 0, obejmującej zatrudnionych, nie podaje się w odniesieniu do zmiennych:

210102 (Liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika),

210204 (Przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracownika),

210205 (Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników),

220104 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej jednego pracownika),

220105 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej jednego pracownika),

220407 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika),

220408 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika),

220409 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników),

220410 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników).

2.

Podział według działalności i formy prawnej (można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B):

Dla wszystkich zmiennych, z wyjątkiem zmiennych:

210203 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały),

210206 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika),

220405 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały),

220406 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały),

220411 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika),

220412 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika).

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:

Podział działalności:

taki sam podział działalności jak w podziale 1.

Podział według form prawnych:

ogółem,

spółki prywatne i z nieograniczoną odpowiedzialnością osobistą,

spółki akcyjne prywatne lub emitujące akcje w obrocie publicznym z ograniczoną odpowiedzialnością udziałowców,

prywatne spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne (w tym również pozostałe formy prawne, takie jak spółdzielnie, spółki stowarzyszone itd.).

3.

Podział według działalności, klasy wielkości liczby zatrudnionych i liczby lat kalendarzowych przetrwania na rynku (można zastosować oznaczenie CETO, o którym mowa w załączniku III.B):

Dla zmiennych:

210203 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały),

210206 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika),

220405 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały),

220406. (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały),

224011 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika) oraz

224012 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika).

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów.

Podział działalności: taki sam podział działalności jak w podziale 1.

Podział według klasy wielkości liczby zatrudnionych:

ogółem, 0, 1–4, 5–9, 10+

Klasy wielkości 0 nie podaje się w odniesieniu do zmiennych:

210206 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika),

220411 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika),

220412 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika).

Podział według liczby lat kalendarzowych przetrwania na rynku:

1, 2, 3, 4, 5

Termin przekazania danych

Wstępne dane:

T+18M dla zmiennych 210202 (Przedsiębiorstwa zlikwidowane), 220403 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych) i 220404 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych);

T+20M dla zmiennych 210205 (Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników), 220409 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników) i 220410 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników).

Dane końcowe i zatwierdzone:

T+18 dla zmiennych 210201 (Przedsiębiorstwa nowo powstałe), 210203 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały), 220401 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach), 220402 (Liczba zatrudnionych w nowo powstałych przedsiębiorstwach), 220405 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały) oraz 220406 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały, w roku powstania przedsiębiorstwa);

T+20M dla zmiennych 210102 (Liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej jednego pracownika), 210204 (Przedsiębiorstwa zatrudniające pierwszego pracownika), 210206 (Przedsiębiorstwa, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika), 220104 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej jednego pracownika), 220105 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniają co najmniej jednego pracownika), 220407 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika), 220408 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających pierwszego pracownika), 220411 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika) oraz 220412 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w roku powstania w przedsiębiorstwach, które przetrwały i zatrudniają co najmniej jednego pracownika);

T+30M dla zmiennych 210202 (Przedsiębiorstwa zlikwidowane), 220403 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych) i 220404 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach zlikwidowanych);

T+32M dla zmiennych 210205 (Przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają już żadnych pracowników), 220409 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników) i 220410 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które nie zatrudniają już żadnych pracowników).

Pierwszy okres referencyjny

2021


Tabela 13. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

Zmienne

210103. Liczba przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

210104. Liczba młodych przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

220106. Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu

220107. Liczba zatrudnionych w młodych przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu

Jednostka miary

Wartość bezwzględna

Populacja statystyczna

Producenci rynkowi w sekcjach B-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96

Podziały

Podział według działalności (można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B).

sekcje NACE (wyłącznie dla sekcji B–N i P–R),

działy i

grupy (z wyjątkiem sekcji P–R NACE)

specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia:

przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych),

usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności organizacji członkowskich, gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych).

Termin przekazania danych

Wstępne dane: T+12M dla zmiennych 210103 (Liczba przedsiębiorstw wysokiego wzrostu) i 220106 (Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu).

Dane końcowe i zatwierdzone: T+18M dla wszystkich zmiennych.

Pierwszy okres referencyjny

2021


Tabela 14. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca przedsiębiorstw według kraju sprawującego ostateczną kontrolę

Zmienne

210101. Liczba przedsiębiorstw aktywnych

210301. Liczba przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

220101. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych

220301. Koszty świadczeń pracowniczych

220501. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

220701. Koszty świadczeń pracowniczych w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

230101. Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową (można stosować zasadę 1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” lub „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na odpowiednim poziomie danych zagregowanych A*38 NACE dla sekcji B–F NACE)

230201. Personel w działalności badawczej i rozwojowej (można zastosować zasadę 1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” i „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na odpowiednim poziomie danych zagregowanych A*38 NACE dla sekcji B–F NACE)

230301. Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne (można zastosować zasadę 1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” lub „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na odpowiednim poziomie danych zagregowanych A*38 NACE dla sekcji B–F NACE)

230401. Personel w działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne (można zastosować zasadę 1 %, o której mowa w załączniku III.A.1, opierającą się na „przychodach netto ze sprzedaży” lub „liczbie zatrudnionych i osób samozatrudnionych” na odpowiednim poziomie danych zagregowanych A*38 NACE dla sekcji B–F NACE)

240101. Zakupy towarów i usług ogółem

240102. Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży

240301. Zakupy towarów i usług przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne ogółem

240302. Zakupy towarów i usług przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne w celu odsprzedaży

250101. Przychody netto ze sprzedaży

250301. Wartość produkcji

250401. Wartość dodana

250601. Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

250701. Wartość produkcji przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

250801. Wartość dodana przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne

260101. Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe

260201. Inwestycje brutto przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne w rzeczowe aktywa trwałe

Jednostka miary

Wartość bezwzględna dla zmiennych: 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 210301 (Liczba przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych), 220501 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 230201 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej) oraz 230401 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne).

Waluta krajowa (w tysiącach) dla innych zmiennych.

Populacja statystyczna

Dla wszystkich zmiennych, z wyjątkiem zmiennych 230101 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową), 230301 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 230201 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej) i 230401 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne): producenci rynkowi w sekcjach B-N i P-R NACE oraz w działach S95 i S96.

Dla zmiennych: 230101 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową), 230301 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 230201 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej) i 230401 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne): producenci rynkowi w sekcjach B–F NACE.

Podziały

Dostarczane będą szczegółowe dane według kraju sprawującego ostateczną kontrolę, zgodnie z koncepcją „ostatecznej kontrolującej jednostki instytucjonalnej”, oraz według działalności przedsiębiorstwa.

1.

Podział według działalności i podział geograficzny:

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów.

Dla wszystkich zmiennych, z wyjątkiem zmiennych 230101 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową), 230301 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 230201 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej) i 230401 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne):

Podział działalności:

sekcje NACE;

dane zagregowane w działach NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96;

działy NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;

specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia:

przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych),

usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności organizacji członkowskich, działalności organizacji członkowskich, gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych).

Dla zmiennych: 230101 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową), 230301 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 230201 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej) i 230401 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne):

Podział działalności:

sekcje NACE;

dane zagregowane w działach NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

działy NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33;

specjalne dane zagregowane określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia

przemysł i budownictwo.

Podział geograficzny:

Dla zmiennych: 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych), 220301 (Koszty świadczeń pracowniczych), 230101 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową) i 230201 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej), 240101 (Zakupy towarów i usług ogółem), 240102 (Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży), 250101 (Przychody netto ze sprzedaży), 250301 (Wartość produkcji), 250401 (Wartość dodana) i 260101 (Inwestycje brutto w rzeczowe aktywa trwałe) zagregowane dane geograficzne „Świat razem” i „Kontrolowane wewnętrznie”.

Dla pozostałych zmiennych poziom Geo 1, jak określono w akcie wykonawczym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2019/2152.

2.

Podział geograficzny:

Dla zmiennych: 210301 (Liczba przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 220501 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 220701 (Koszty świadczeń pracowniczych w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 230301 (Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 230401 (Personel w działalności badawczej i rozwojowej w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 240301 (Zakupy towarów i usług przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne w celu odsprzedaży ogółem), 240302 (Zakupy towarów i usług przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne w celu odsprzedaży, 250601 (Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 250701 (Wartość produkcji przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne), 250801 (Wartość dodana przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne) i 260201 (Inwestycje brutto przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne w rzeczowe aktywa trwałe) poziom Geo 3, jak określono w akcie wykonawczym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2019/2152

Wykorzystanie szacunków i wymogi dotyczące jakości

W przypadku działu K64 wartość zmiennych 250101 i 250601 (Przychody netto ze sprzedaży) może być zbliżona do wartości produkcji określonej w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

W przypadku działalności objętych 642, 643 i 653 NACE, zawartych w danych, które są ekonomicznie nieistotne pod względem wartości dodanej oraz liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych, można przyjąć wartości zerowe, z wyjątkiem zmiennych 210101 (Liczba przedsiębiorstw aktywnych), 220101 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych), 210301 (Liczba przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmioty zagraniczne) oraz 220501 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne).

W przypadku działalności w sekcji K NACE można założyć, że wartość zmiennych 240102 i 240302 (Zakupy towarów i usług w celu odsprzedaży) jest ekonomicznie nieistotna, dlatego też dla zmiennych 240102 i 240302 można podać wartość zerową.

Komisja (Eurostat) i państwa członkowskie mogą uzgodnić dodatkowe szacunki dotyczące działalności w sekcji K NACE, biorąc pod uwagę warunki danego państwa.

W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek statystycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalendarzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.

Termin przekazania danych

T+20M

Pierwszy okres referencyjny

2021


Tabela 15. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne i krajowych podmiotów zależnych prowadzących działalność w kraju sprawozdającym

Zmienne

210401. Liczba przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotów zależnych

220601. Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolujących podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotach zależnych

250901. Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotów zależnych

Jednostka miary

Wartość bezwzględna dla zmiennych 210401 (Liczba przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotów zależnych) i 220601 (Liczba zatrudnionych i osób samozatrudnionych w przedsiębiorstwach kontrolujących podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotach zależnych).

Waluta krajowa (w tysiącach) dla zmiennej 250901 (Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotów zależnych).

Populacja statystyczna

Producenci rynkowi w sekcjach B–N i P–S NACE

Podziały

Podział według działalności przedsiębiorstwa:

sekcje NACE;

dane zagregowane w działach NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88;

działy NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86;

specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia:

przemysł, budownictwo i usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych),

usługi (z wyjątkiem administracji publicznej, obronności, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, działalności gospodarstw domowych jako pracodawców oraz organizacji i organów eksterytorialnych).

Wykorzystanie szacunków i wymogi dotyczące jakości

W przypadku działu K64 wartość zmiennej 250901 (Przychody netto ze sprzedaży) może być zbliżona do wartości produkcji określonej w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Dla działalności NACE 642, 643 i 653, które zostały uwzględnione w danych i które nie mają znaczenia gospodarczego pod względem wartości dodanej oraz liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych, można podać wartość zerową dla zmiennej 250901 (Przychody netto ze sprzedaży przedsiębiorstw kontrolujących podmioty zagraniczne (koncepcja OKJI) i krajowych podmiotów zależnych).

Komisja (Eurostat) i państwa członkowskie mogą uzgodnić dodatkowe szacunki dotyczące działalności w sekcji K NACE, biorąc pod uwagę warunki danego państwa.

W przypadkach gdy dane źródłowe wykorzystane do zestawienia danych dotyczących zmiennej są dostępne dla roku budżetowego w odniesieniu do niektórych jednostek statystycznych i nie można ponownie obliczyć tych danych w celu uwzględnienia roku kalendarzowego, dane dotyczące roku kalendarzowego mogą być zbliżone do danych dotyczących roku budżetowego w odniesieniu do tych jednostek statystycznych.

Termin przekazania danych

T+20M

Pierwszy okres referencyjny

2021


Tabela 16. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca handlu towarami w podziale na cechy przedsiębiorstw

Zmienne

210501. Liczba przedsiębiorstw przywożących towary

210502. Liczba przedsiębiorstw wywożących towary

240401. Wartość statystyczna przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa

251101. Wartość statystyczna wywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa

Jednostka miary

Wartość bezwzględna dla zmiennych 210501 (Liczba przedsiębiorstw wywożących towary) i 210502 (Liczba przedsiębiorstw przywożących towary).

Waluta krajowa (jednostki) dla zmiennych 240401 (Wartość statystyczna przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa) i 251101 (Wartość statystyczna wywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa).

Populacja statystyczna

Wywóz lub przywóz towarów ogółem;

sekcje A–U NACE.

Podziały

Podziały 1–11 należy połączyć z następującym podziałem geograficznym:

Podział geograficzny:

Świat

wewnątrz Unii,

poza Unią.

1.

Podział według działalności:

ogółem

sekcje NACE

działy NACE

grupy NACE sekcji C, D, E i G

nieznana

2.

Podział według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:

Podział działalności:

ogółem

sekcje NACE

działy NACE w sekcji C i G

specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia:

przemysł

działalności inne niż przemysł i handel

nieznane

Podział według klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:

ogółem

0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych

10–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych

50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych

250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych

nieznane

3.

Podział według działalności i dodatkowy podział geograficzny:

Podział działalności:

ogółem

sekcja G NACE

specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia

przemysł

działalności inne niż przemysł i handel

nieznane

Dodatkowy podział geograficzny:

poszczególne państwa członkowskie

najważniejsze pozaunijne kraje i strefy partnerskie

4.

Podział na klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych oraz dodatkowy podział geograficzny:

Podział według klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:

ogółem

0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych

10–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych

50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych

250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych

nieznane

Dodatkowy podział geograficzny:

poszczególne państwa członkowskie

najważniejsze pozaunijne kraje i strefy partnerskie

5.

Podział według działalności i liczby krajów partnerskich:

Podział działalności:

Taki sam podział działalności jak w podziale 3

Podział według liczby krajów partnerskich:

ogółem

1

2

3–5

6–9

10–14

15–19

20+

nieznane

6.

Podział według działalności i koncentracji handlu (wyłącznie dla zmiennych 251101 (Wartość statystyczna wywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa) i 240401 (Wartość statystyczna przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa)):

Podział działalności:

taki sam podział działalności jak w podziale 3

Podział według koncentracji handlu:

ogółem

5 głównych

10

20

50

100

500

1 000 przedsiębiorstw

7.

Podział według działalności i rodzaju przedsiębiorcy handlowego

Dane, które należy przedstawić w odniesieniu do przywozu, wywozu i całkowitej wymiany handlowej

Podział działalności:

taki sam podział działalności jak w podziale 2

Podział według rodzaju przedsiębiorcy handlowego:

ogółem

jednostronni przedsiębiorcy handlowi

dwustronni przedsiębiorcy handlowi

wszystkie rodzaje przedsiębiorców handlowych

8.

Podział według działalności i intensywności wywozu (udział wywozu w obrocie)

Podział działalności:

taki sam podział działalności jak w podziale 2

Podział według intensywności wywozu:

ogółem

brak wywozu (0)

od 0 do mniej niż 25

od 25 do mniej niż 50

od 50 do mniej niż 75

75 lub więcej

nieznane

9.

Podział według działalności i rodzaju kontroli

Podział działalności:

taki sam podział działalności jak w podziale 2

Podział według rodzaju kontroli:

ogółem

kontrolowane wewnętrznie przedsiębiorstwa, dodatkowy podział, jeśli jest dostępny:

kontrolowane wewnętrznie przedsiębiorstwa bez własnych oddziałów za granicą,

kontrolowane wewnętrznie przedsiębiorstwa z własnymi oddziałami za granicą,

przedsiębiorstwa kontrolowane przez podmioty zagraniczne

nieznane

10.

Podział według działalności i towaru (wyłącznie dla zmiennych 251101 (Wartość statystyczna wywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa) i 240401 (Wartość statystyczna przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa))

Podział działalności:

taki sam podział działalności jak w podziale 2

Podział na towary:

ogółem

poziom działu CPA dla produktów z działów 10-32 sekcji C

poziom sekcji CPA dla produktów z sekcji A, B, C, D i E

specjalne dane zagregowane określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia

inne produkty CPA

nieznane

11.

Populacja handlowa

Dane, które należy przedstawić w odniesieniu do przywozu, wywozu i całkowitej wymiany handlowej

Podział zgodności danych handlowych z rejestrem przedsiębiorstw pod względem liczby przedsiębiorstw i liczby przedsiębiorstw handlowych dla poszczególnych populacji przedsiębiorstw handlowych.

Podział zgodności danych handlowych z rejestrem przedsiębiorstw pod względem wartości statystycznej dla poszczególnych populacji przedsiębiorstw handlowych.

Termin przekazania danych

T+12M

Pierwszy okres referencyjny

2022


Tabela 17. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca handlu usługami w podziale na cechy przedsiębiorstw (STEC) – dane roczne

Zmienne

240401. Wartość statystyczna przywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa

251101. Wartość statystyczna wywozu realizowanego przez przedsiębiorstwa

Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach)

Populacja statystyczna

Eksport lub import usług będących przedmiotem handlu między rezydentami a nierezydentami;

sekcje A–U NACE

Podziały

Wszystkie rodzaje podziału (od 1 do 3) należy połączyć z następującym podziałem geograficznym

Podział geograficzny:

Świat

wewnątrz Unii

poza Unią

1.

Podział według działalności i klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:

Podział działalności:

ogółem

W odniesieniu do poniższych podziałów można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B:

dane zagregowane sekcji NACE:

A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U

sekcje NACE:

C, F, G, H, J, K, M, N

nieznane

Podział według klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:

ogółem

W odniesieniu do poniższych podziałów można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B:

0-49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych

opcjonalnie: 0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych

opcjonalnie: 10–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych

50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych

250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych

nieznane

2.

Podział według działalności i rodzaju produktu oraz dodatkowy podział geograficzny:

Podział działalności:

taki sam podział działalności jak w podziale 1

Podział na produkty:

usługi ogółem

W odniesieniu do poniższych podziałów można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B:

główne komponenty EBOPS 2010, jak określono w załączniku VI sekcja 2 tabela 1

nieznane

opcjonalnie: szczegółowe komponenty 10.1, 10.2 i 10.3 EBOPS 2010, o których mowa w załączniku VI sekcja 2 tabela 1

opcjonalnie: dodatkowy podział geograficzny:

należy przedstawić wyłącznie dla usług ogółem:

poszczególne państwa członkowskie UE

Stany Zjednoczone Ameryki

3.

Podział według działalności i rodzaju kontroli

Podział działalności:

taki sam podział działalności jak w podziale 1.

Podział według rodzaju kontroli:

ogółem

W odniesieniu do poniższych podziałów można zastosować oznaczenie CETO określone w załączniku III.B:

kontrolowane wewnętrznie przedsiębiorstwa

opcjonalnie: dodatkowy podział, jeśli jest dostępny:

kontrolowane wewnętrznie przedsiębiorstwa bez własnych oddziałów za granicą

kontrolowane wewnętrznie przedsiębiorstwa z własnymi oddziałami za granicą

przedsiębiorstwa kontrolowane przez podmioty zagraniczne

nieznane

Termin przekazania danych

T+18M

Wykorzystanie szacunków i wymogi dotyczące jakości

Należy stosować metody i szacunki zalecane w przewodniku Eurostat-OECD dotyczącym statystyk w zakresie handlu usługami w podziale na cechy charakterystyczne przedsiębiorstw. Kraje mogą stosować także wszelkie inne równoważne metody lub szacunki zgodnie z zasadami MSITS 2010 oraz z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152.

We wszystkich przypadkach stosowane metody powinny być wyraźnie opisane w metadanych.

Pierwszy okres referencyjny

2022


Tabela 18. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca wydatków wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową

Zmienne

230101. Wydatki wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową

Jednostka miary

Waluta krajowa (w tysiącach)

Populacja statystyczna

Wszystkie jednostki prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju sklasyfikowane w sekcjach A–U NACE

Podziały

1.

Podział według sektora działalności

ogółem we wszystkich wymienionych poniżej sektorach

sektor przedsiębiorstw,

sektor szkolnictwa wyższego,

sektor rządowy,

sektor niekomercyjnych podmiotów prywatnych

2.

Podział według sektora działalności i źródła finansowania

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:

Podział według sektora działalności:

taki sam jak w podziale 1

Podział według źródła finansowania

ogółem we wszystkich wymienionych poniżej źródłach finansowania

sektor przedsiębiorstw

sektor rządowy

sektor niekomercyjnych podmiotów prywatnych

sektor szkolnictwa wyższego

reszta świata

przedsiębiorstwa zagraniczne

przedsiębiorstwa zagraniczne w ramach tej samej grupy (wyłącznie w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw)

inne przedsiębiorstwa zagraniczne (wyłącznie w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw)

Komisja Europejska

organizacje międzynarodowe

inne źródła

3.

Podział według sektora działalności i rodzaju działalności badawczej i rozwojowej (nieobowiązkowo dla sektora szkolnictwa wyższego i dla ogółu)

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:

Podział według sektora działalności:

taki sam jak w podziale 1

Podział według rodzaju działalności badawczej i rozwojowej

Badania podstawowe

Badania stosowane

Eksperymentalne prace rozwojowe

4.

Podział według sektora działalności i rodzaju kosztów

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:

Podział według sektora działalności:

taki sam jak w podziale 1

Podział według rodzaju kosztów:

koszty bieżące (koszty pracy i inne koszty),

wydatki kapitałowe

5.

Podział według działalności (wyłącznie w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw):

ogółem we wszystkich sekcjach NACE A–U;

dane zagregowane w sekcjach D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U;

sekcje A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T;

dane zagregowane w działach C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;

działy C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99;

grupy C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 NACE;

specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia

ICT ogółem,

wytwarzanie ICT,

usługi ICT.

6.

Podział według branż (wyłącznie w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw) (opcjonalnie)

Podział według „branż”:

taki sam jak w podziale 5.

7.

Podział na klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych (wyłącznie sektor przedsiębiorstw)

Klasa wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:

ogółem we wszystkich klasach wielkości wymienionych poniżej, łącznie z opcjonalną klasą wielkości 0–9

0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych (opcjonalnie)

10–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych

50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych

250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych

8.

Podział według źródła finansowania i klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych (wyłącznie w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw)

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:

Podział według źródła finansowania:

ogółem we wszystkich wymienionych poniżej źródłach finansowania

sektor przedsiębiorstw

sektor rządowy

sektor niekomercyjnych podmiotów prywatnych

sektor szkolnictwa wyższego

reszta świata

Klasa wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:

ogółem we wszystkich klasach wielkości wymienionych poniżej, łącznie z opcjonalną klasą wielkości 0–9

0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych (opcjonalnie)

10–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych

50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych

250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych

9.

Podział według głównych dziedzin badań i rozwoju (wyłącznie w odniesieniu do sektora rządowego oraz sektora szkolnictwa wyższego)

nauki przyrodnicze

inżynieria i technika

nauki medyczne i o zdrowiu

nauki rolnicze i weterynaryjne

nauki społeczne

nauki humanistyczne i sztuka

10.

Podział według celów społeczno-ekonomicznych (wyłącznie w odniesieniu do sektora rządowego) (opcjonalnie)

Nomenklatura dla analizy i porównań programów i budżetów naukowych na poziomie rozdziału (NABS)

Termin przekazania danych

Wszystkie podziały (z wyjątkiem podziału według sektorów działalności):

Dane końcowe i zatwierdzone w T+18M za każdy nieparzysty rok.

Podział według sektora działalności:

Corocznie

wstępne dane w T+10M,

dane końcowe i zatwierdzone w T+18M.

Pierwszy okres referencyjny

2021


Tabela 19. Statystyka gospodarcza na poziomie krajowym dotycząca zatrudnienia w sektorze badań i rozwoju

Zmienne

230201. Personel w działalności badawczej i rozwojowej

230202. Naukowcy

Jednostka miary

Wartość bezwzględna

Populacja statystyczna

Wszystkie jednostki prowadzące działalność w zakresie badań i rozwoju sklasyfikowane w sekcjach A–U NACE

Podziały

1.

Podział według sektora działalności

Dane, które należy przedstawić według stanu osobowego i w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

ogółem we wszystkich wymienionych poniżej sektorach

sektor przedsiębiorstw

sektor szkolnictwa wyższego

sektor rządowy

sektor niekomercyjnych podmiotów prywatnych

2.

Podział według sektora działalności i zawodów

Wyłącznie dla zmiennej 230201 (personel w działalności badawczej i rozwojowej); dane, które należy przedstawić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:

Podział według sektora działalności:

taki sam jak w podziale 1

Podział według zawodów:

ogółem we wszystkich wymienionych poniżej zawodach

naukowcy,

inny personel w działalności badawczej i rozwojowej,

technicy i równoważni pracownicy (opcjonalnie)

pozostały personel pomocniczy (opcjonalnie)

3.

Podział według sektora działalności i kwalifikacji (opcjonalnie)

Dane, które należy przedstawić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:

Podział według sektora działalności:

taki sam jak w podziale 1

Podział według kwalifikacji:

ogółem na wszystkich poziomach kwalifikacji wymienionych poniżej

posiadacze tytułu doktora (ISCED 2011, poziom 8),

inne stopnie uniwersyteckie oraz inne dyplomy trzeciego stopnia (ISCED 2011, poziomy 5, 6 i 7),

inne kwalifikacje

4.

Podział według sektora działalności, zawodów i płci

Wyłącznie dla zmiennej 230201 (personel w działalności badawczej i rozwojowej); dane, które należy przedstawić według stanu osobowego

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:

Podział według sektora działalności:

taki sam jak w podziale 1

Podział według zawodów:

taki sam jak w podziale 2

Podział według płci:

ogółem,

kobiety

5.

Podział według sektora działalności, kwalifikacji i płci (opcjonalnie)

Dane, które należy przedstawić według stanu osobowego

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:

Podział według sektora działalności:

taki sam jak w podziale 1

Podział według kwalifikacji:

taki sam jak w podziale 3

Podział według płci:

taki sam jak w podziale 4

6.

Podział według działalności

Dane, które należy przedstawić wyłącznie w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw; dane, które należy przedstawić według stanu osobowego i w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

ogółem we wszystkich sekcjach NACE A–U;

dane zagregowane w sekcjach D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U;

sekcje A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T;

dane zagregowane w działach C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;

działy C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99;

grupy C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 NACE;

specjalne dane zagregowane określone w załączniku II.B do niniejszego rozporządzenia

ICT ogółem,

wytwarzanie ICT,

usługi ICT.

7.

Podział według głównych dziedzin badań i rozwoju oraz według płci

Dane, które należy przedstawić wyłącznie w odniesieniu do sektora rządowego oraz sektora szkolnictwa wyższego

liczba osób zatrudnionych

ekwiwalent pełnego czasu pracy (opcjonalnie)

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:

Podział według głównych dziedzin badań i rozwoju:

nauki przyrodnicze,

inżynieria i technika,

nauki medyczne i o zdrowiu,

nauki rolnicze i weterynaryjne,

nauki społeczne,

nauki humanistyczne i sztuka

Podział według płci:

taki sam jak w „podziale 4”

8.

Podział według działalności i płci

Dane, które należy przedstawić według stanu osobowego i wyłącznie w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:

Podział działalności:

taki sam jak w podziale 6

Podział według płci:

taki sam jak w „podziale 4”

9.

Podział na klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych

Dane, które należy przedstawić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy i wyłącznie dla sektora przedsiębiorstw

Podział według klasy wielkości liczby zatrudnionych i osób samozatrudnionych:

0–9 zatrudnionych i osób samozatrudnionych (opcjonalnie),

10–49 zatrudnionych i osób samozatrudnionych,

50–249 zatrudnionych i osób samozatrudnionych,

250 i więcej zatrudnionych i osób samozatrudnionych

Suma dla sektora przedsiębiorstw obejmuje wszystkie klasy wielkości wymienione powyżej, w tym opcjonalną klasę wielkości 0–9.

10.

Podział według sektora działalności i płci

Wyłącznie dla zmiennej 230202 (Naukowcy); dane, które należy przedstawić według

stanu osobowego

w ekwiwalentach pełnego czasu pracy (opcjonalnie)

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:

Podział według sektora działalności:

taki sam jak w podziale 1

Podział według płci:

taki sam jak w „podziale 4”

11.

Podział według sektora działalności, grupy wiekowej i płci (opcjonalnie)

Wyłącznie dla zmiennej 230202 (Naukowcy); dane, które należy przedstawić według stanu osobowego

Dane należy przedstawić jako połączenie wszystkich określonych poniżej podziałów:

Podział według sektora działalności:

taki sam jak w podziale 1

W odniesieniu do sektora przedsiębiorstw i niekomercyjnych podmiotów prywatnych: opcjonalne

Podział według grupy wiekowej:

ogółem we wszystkich wymienionych poniżej grupach wiekowych

< 25

25–34