EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1263

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1263/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa

OJ L 161, 26.6.1999, p. 54–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Uchylony przez 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1263/oj

31999R1263Dziennik Urzędowy L 161 , 26/06/1999 P. 0054 - 0056


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1263/1999

z dnia 21 czerwca 1999 r.

w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólna polityka rybołówstwa wspiera realizację ogólnych celów art. 33 Traktatu; w szczególności rozporządzenie Rady (EWG) nr 3760/92 z dnia 20 grudnia 1992 r. ustanawiające wspólnotowy system rybołówstwa i akwakultury [4] przyczynia się do osiągnięcia równowagi między ochroną i zarządzaniem zasobami z jednej strony, a połowami oraz stabilnym i racjonalnym wykorzystaniem tych zasobów z drugiej.

(2) Środki strukturalne w zakresie rybołówstwa i akwakultury powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa oraz celów art. 100 Traktatu.

(3) Włączenie takich środków strukturalnych w ramy działań funduszy strukturalnych w 1993 r. poprawiło synergię działań wspólnotowych oraz umożliwiło wniesienie spójnego wkładu do procesu wzmacniania spójności gospodarczej i społecznej.

(4) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych [5] wprowadza całościowy przegląd mechanizmów funkcjonowania w zakresie polityki strukturalnej, wchodzących w życie w dniu 1 stycznia 2000 r.; takie działania strukturalne będą częścią środków i zadań określonych w art. 2 wspomnianego rozporządzenia; dlatego też rozporządzenie Rady (EWG) nr 2080/1993 z 20 czerwca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia (EWG) nr 2052/1988 w odniesieniu do Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa [6] powinno zostać uchylone i zastąpione przez nowe rozporządzenie, przewidujące w szczególności ustalenia konieczne w celu uniknięcia jakichkolwiek zakłóceń w okresie przejściowym w zakresie środków strukturalnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Środki strukturalne wykonywane z wykorzystaniem wspólnotowej pomocy finansowej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w sektorze rybołówstwa oraz akwakultury oraz przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzących z tego sektora (zwanego dalej "sektorem") wspierają realizację ogólnych celów zawartych w art. 33 i 100 Traktatu oraz celów wyznaczonych w rozporządzeniach, (EWG) nr 3760/1992 oraz (WE) nr 1260/1999.

2. Środki określone w ust. 1 mają na celu:

a) przyczynianie się do osiągnięcia trwałej równowagi między zasobami połowowymi a ich eksploatacją;

b) wzmocnienie konkurencyjności struktur oraz rozwój ekonomicznie stabilnych przedsiębiorstw w sektorze;

c) poprawę zaopatrzenia rynku oraz wzrost wartości produktów rybołówstwa i akwakultury;

d) przyczynianie się do ożywienia gospodarczego obszarów uzależnionych od rybołówstwa i akwakultury.

3. Wspólnotowa pomoc finansowa może zostać przyznana na realizację środków wspierających jedno lub więcej z zadań, określonych w ust. 2, w zgodzie z art. 2.

4. Zgodnie z procedurą określoną w art. 4, Rada ustanowi zakres interwencji w działaniach strukturalnych określonych w ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 2

1. Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa otrzymuje niniejszym nazwę "FIFG".

2. Środki wykonywane z pomocą FIFG w zakresie Celu 1 funduszy strukturalnych stanowią część programowania tego Celu.

Środki wykonywane z pomocą FIFG poza celem 1 podlegają jednolitemu dokumentowi programowemu w każdym zainteresowanym Państwie Członkowskim.

3. Środki określone w ust. 2, obejmują wszystkie środki strukturalne w sektorze w następujących dziedzinach:

- odnowienie floty oraz modernizacja jednostek połowowych,

- dostosowanie nakładu połowowego do zasobów,

- wspólne przedsiębiorstwa,

- rybołówstwo przybrzeżne,

- środki społeczno-ekonomiczne,

- ochrona zasobów połowowych na wodach przybrzeżnych,

- akwakultura,

- rybacka infrastruktura portowa,

- przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i kultur wodnych,

- środki w celu znajdywania i promowania nowych rynków zbytu,

- działania organizacji rynku rybnego,

- tymczasowe zaprzestanie wykonywania działalności i inne rekompensaty finansowe,

- działania innowacyjne i pomoc techniczna.

Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 4, Rada może przyjąć ten wykaz środków.

4. Państwa Członkowskie zapewnią na szczeblu krajowym, że interwencje w zakresie restrukturyzacji floty w ramach FIFG będą zbieżne z ich zobowiązaniami w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności w ramach wieloletnich programów zarządzania połowami.

5. Dodatkowo, oraz w zgodzie z art. 22–23 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, FIFG uczestniczy w:

a) działaniach innowacyjnych obejmujących w szczególności operacje wielostronne oraz tworzenie sieci operatorów w sektorze i na obszarach uzależnionych od rybołówstwa i akwakultury;

b) stosowaniu środków pomocy technicznej.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, zakres projektów pilotażowych objętych niniejszym akapitem lit. a), zostaje rozszerzony decyzją o udziałach funduszy w środkach, które mogą być finansowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1261/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Regionalnego [7], rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1262/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego [8] oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia [9], w celu wykonania wszystkich środków przewidzianych w działaniach innowacyjnych, których dotyczą.

Artykuł 3

Udział finansowy przyznany dla każdego pojedynczego działania w ramach środków określonych w art. 1 ust. 3 nie może przekroczyć maksymalnej kwoty, która zostanie ustalona zgodnie z procedurą, określoną w art. 4.

Artykuł 4

Bez uszczerbku dla przepisów art. 5, Rada, działając na podstawie wniosku Komisji zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 Traktatu, przyjmie, nie później niż do dnia 31 grudnia 1999 r., szczegółowe zasady i warunki wspólnotowego udziału finansowego w środkach strukturalnych określonych w art. 2.

Artykuł 5

1. Rozporządzenia Rady (EWG) nr 4028/86 [10] oraz 4042/89 [11] powinny nadal mieć zastosowanie w odniesieniu do wniosków o pomoc złożonych do Komisji przed dniem 1 stycznia 1994 r.

2. Części kwot przydzielonych przez Komisję jako pomoc dla projektów między 1 stycznia 1989 r. i 31 grudnia 1993 r. zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 4028/86, w odniesieniu do których nie został złożony do Komisji żaden końcowy wniosek o wypłatę przez ostatnich sześć lat i trzy miesiące po dacie przyznania pomocy, zostaną automatycznie zwolnione przez Komisję za ostatnie sześć lat i dziewięć miesięcy po dacie przyznania pomocy, stanowiąc przesłankę zwrotu kwot bezzasadnie wypłaconych, bez uszczerbku dla projektów, które zostały zawieszone na podstawie prawa.

Artykuł 6

Niniejszym rozporządzenie (EWG) nr 2080/93 z dniem 1 stycznia 2000 r. traci moc.

Odniesienia do uchylonego rozporządzenia będą traktowane jak odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Przepisy przejściowe określone w art. 52 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 stosuje się mutatis mutandis do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 czerwca 1999 r.

W imieniu Rady

G. Verheugen

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 176 z 9.6.1998, str. 44.

[2] Opinia wydana dnia 6 maja 1999 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. C 407 z 28.12.1998, str. 74.

[4] Dz.U. L 389 z 31.12.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 1181/98 (Dz.U. L 164 z 9.6.1998, str. 3).

[5] Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1.

[6] Dz.U. L 193 z 31.7.1993, str. 1.

[7] Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 43.

[8] Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 48.

[9] Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80.

[10] Dz.U. L 376 z 31.12.1986, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 2080/93.

[11] Dz.U. L 388 z 30.12.1989, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 2080/93.

--------------------------------------------------

Top