EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nood-reisdocument (NRD)

Nood-reisdocument (NRD)

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 96/409/CSFP betreffende de opstelling van een nood-reisdocument

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT?

  • Het besluit stelt een standaardmodel vast voor een noodreisdocument (NRD). NRD's worden verstrekt in het geval het paspoort van een EU-burger wegens verlies, vernietiging, diefstal dan wel om andere redenen tijdelijk niet beschikbaar is.
  • NRD’s mogen worden verstrekt aan burgers van de EU voor een enkele reis terug naar het EU-land waarvan zij ingezetenen zijn, het EU-land waar zij permanent verblijf hebben of, in uitzonderlijke gevallen, naar een andere bestemming (binnen of buiten de EU).

KERNPUNTEN

Werkingssfeer

Het besluit geldt niet voor verlopen nationale paspoorten; het is specifiek begrensd tot gevallen waarin reisdocumenten verloren, gestolen of vernietigd, dan wel tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Een NRD verkrijgen

Ambassades en consulaten van lidstaten van de EU kunnen in de volgende omstandigheden NRD’s afgeven:

  • de aanvrager is een ingezetene van een lidstaat van de EU wiens paspoort of reisdocument verloren, gestolen of vernietigd, dan wel tijdelijk niet meer beschikbaar is;
  • de aanvrager bevindt zich in een land waar zijn/haar EU-land geen toegankelijke ambassade of toegankelijk consulaat heeft die of dat een reisdocument mag verstrekken of waar dat land niet anderszins vertegenwoordigd is;
  • nadat toestemming van de autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de aanvrager is verkregen.

Personen die een NRD aanvragen, dienen hiertoe een aanvraagformulier in te vullen dat, samen met gewaarmerkte fotokopieën van beschikbare bewijsstukken waaruit de identiteit en de nationaliteit van de aanvrager blijken, wordt doorgezonden naar de daartoe aangewezen autoriteit van zijn/haar land van herkomst.

Kosten en leges

Het EU-land dat het NRD verstrekt, rekent de aanvrager dezelfde kosten en leges aan die normaliter voor de afgifte van een paspoort voor noodgevallen in rekening worden gebracht. Aanvragers die niet over voldoende middelen beschikken om andere ter plaatse te maken onkosten te dekken, ontvangen in voorkomend geval de nodige middelen overeenkomstig de instructies die het land van herkomst van de aanvrager op het tijdstip van de aanvraag geeft, in overeenstemming met Besluit 95/553/EG (dat per 1 mei 2018 zal worden ingetrokken door Richtlijn (EU) 2015/637).

Geldigheidsduur

Om er zeker van te zijn dat burgers naar een bepaalde plaats kunnen terugkeren, moet een NRD iets langer geldig zijn dan de minimumperiode die nodig is voor het maken van de reis waarvoor het document wordt verstrekt. Bij de berekening van deze periode dienen eventueel noodzakelijke overnachtingen of aansluitingen in aanmerking te worden genomen.

Veiligheidsmaatregelen

In Bijlage III van het Besluit staan de veiligheidsmaatregelen voor NRD’s. Dit betreft onder meer aspecten als de papiersoort, de nummering en hoe de stempel wordt geplaatst van de autoriteit die het document afgeeft.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie :

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit 96/409/GBVB van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 25 juni 1996, betreffende de opstelling van een nood-reisdocument (PB L 168 van 6.7.1996, blz. 4-11)

Opeenvolgende wijzigingen van Besluit 96/409/CSFP zijn in de basistekst verwerkt. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit 95/553/EG van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lid-staten, in het kader van de Raad bijeen, van 19 december 1995 betreffende bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen (PB L 31 van 28.12.1995, blz. 73-76)

Richtlijn (EU) 2015/637 van de Raad van 20 april 2015 betreffende de coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen ter vergemakkelijking van de consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde burgers van de Unie in derde landen en tot intrekking van Besluit 95/553/EG (PB L 106 van 24.4.2015, blz. 1-13)

Laatste bijwerking 23.08.2016

Top