EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

EU-bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

SAMENVATTING VAN:

Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting — COM(2010) 758 def.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

Deze mededeling legt het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting vast, een van de voornaamste initiatieven van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Hierin wordt uiteengezet hoe verschillende beleidslijnen en specifieke maatregelen kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van het doel om tegen 2020 ten minste 20 miljoen mensen een uitweg uit armoede en sociale uitsluiting te bieden.

KERNPUNTEN

Doelstellingen

Het platform is ontworpen om een partnerschap tussen verschillende groepen van de samenleving tot stand te brengen, waaronder nationale regeringen, EU-instellingen, regionale en lokale autoriteiten, ngo’s en mensen in armoede.

Dit partnerschap heeft tot doel een EU-brede aanpak te ontwikkelen op alle gebieden in verband met sociale insluiting, met name:

toegang tot werk, door de beoordeling van inclusiestrategieën op nationaal niveau en de Europese strategie om werkgelegenheid te scheppen en vaardigheden van werknemers te ontwikkelen

toegang tot basisdiensten en sociale bescherming, met name in het kader van de vergrijzing van de bevolking en de toename van sociale uitsluiting

onderwijs en jeugd, om voortijdig schoolverlaten en ongelijkheden in het onderwijs te beperken

economische en sociale integratie van migranten via een nieuwe Europese strategie

de aanpak van discriminatie, en in het bijzonder van discriminatie tegen minderheden, personen met gebreken en daklozen, maar ook de verbetering van financiële onafhankelijkheid en gendergelijkheid

toegang tot informatie- en communicatietechnologieën, netwerkdiensten, alsmede financiële (minimale bank-) en energiediensten (verlichting en verwarming).

Vijf actieterreinen:

1.

Maatregelen ter bestrijding van armoede op alle beleidsterreinen maar in het bijzonder de arbeidsmarkt, minimale inkomenssteun, gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting.

2.

Een beter gebruik van EU-middelen, waaronder structuurfondsen, ter bevordering van sociale inclusie.

3.

Uitvoerig testen en beoordelen van wat wel en niet werkt bij vernieuwingen op het gebied van sociaal beleid (methoden en instrumenten om maatschappelijke kwesties aan te pakken) alvorens ze op grotere schaal toe te passen.

4.

Samenwerking in partnerschappen met ngo’s en belangengroepen voor een efficiëntere uitvoering van hervormingen van het sociale beleid.

5.

Een verbeterde coördinatie van het beleid van EU-landen via de open coördinatiemethode voor sociale bescherming en sociale integratie (sociale OCM) en het Comité voor sociale bescherming in het bijzonder.

Kernmaatregelen

Alle EU-landen hebben nationale doelen en beleidslijnen voor groei opgesteld, met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor ogen. De Commissie controleert deze hervormingen aan de hand van een jaarlijkse coördinatiecyclus van het economische beleid, het zogenoemde Europees semester. Ze doet dan aanbevelingen voor de komende 12 tot 18 maanden.

De vooruitgang op de vijf actieterreinen wordt bijgehouden op scoreborden. Sinds juli 2013 werden 23 van de 64 initiatieven van de Commissie voltooid. Deze omvatten:

een aanbeveling van de Commissie voor EU-landen over het verbeteren van bankdiensten en

een aanbeveling van de Raad inzake het beleid om voortijdige schoolverlating te bestrijden.

Voortdurende actie omvat het opstellen van een Europees innovatiepartnerschap inzake actief en gezond ouder worden en het garanderen dat de doelstelling van armoedebestrijding en sociale integratie gehandhaafd blijft in Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014-2020.

ACHTERGROND

Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang (COM(2010) 758 def. van 16.12.2010)

Laatste bijwerking 15.10.2015

Top