EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0800

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Werkprogramma van de Commissie voor 2019 Beloften nakomen en de toekomst voorbereiden

COM/2018/800 final

Straatsburg, 23.10.2018

COM(2018) 800 final

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EMPTY

Werkprogramma van de Commissie voor 2019


Beloften nakomen en de toekomst voorbereiden
I.Beloften nakomen en de toekomst voorbereiden

De komende maanden zullen bepalend zijn voor onze Europese Unie. Volgend jaar mei zullen de Europese burgers naar de stembus trekken om een nieuw Europees Parlement te verkiezen. Zoals de Commissievoorzitter op 12 september 2018 in zijn toespraak over de Staat van de Unie heeft beklemtoond, zullen zij met hun keuze duidelijk maken of ze geloven dat de Europese Unie met oplossingen kan komen voor de uitdagingen die geen van onze lidstaten in zijn eentje het hoofd kan bieden.

Daarbij gaat het om uitdagingen zoals de vraag hoe we ervoor moeten zorgen dat Europa opnieuw aansluiting vindt bij economische groei die iedereen ten goede komt, d.w.z. investeren in de banen van de toekomst en de kansen aangrijpen die de transitie naar een digitale en koolstofarme economie biedt. Of de vraag hoe we omgaan met migratie, die dan sterk mag zijn teruggelopen tegenover de crisis in 2015-2016, maar waarmee we nog een hele tijd te maken zullen krijgen en waarvoor we met duurzame Europese oplossingen moeten komen. Of nog hoe we de uitdagingen aanpakken voor onze democratische samenlevingen, voor onze waarden en voor onze veiligheid die onder druk staan van terroristische aanslagen en cyberaanvallen, en steeds meer ook van desinformatiecampagnes. En de vraag hoe te handelen in een wereld die steeds meer in een volatiele situatie terechtkomt, waarin we door de druk van demografie, de strijd om hulpbronnen, en klimaatverandering samen moeten inzetten op duurzaamheid, net nu sommigen vraagtekens zetten bij hun betrokkenheid bij de instellingen en regels die de voorbije vijftig jaar de wereldorde ten goede hebben veranderd.

Meer dan ooit moet Europa laten zien dat onze Unie verenigd, sterk en democratisch is en dat we alleen samen met antwoorden voor die uitdagingen kunnen komen, zodat we onze burgers kunnen beschermen, sterk maken en verdedigen.

Sinds deze Commissie is aangetreden heeft zij in haar jaarlijkse werkprogramma's steeds stilgestaan bij de grootste uitdagingen waar Europees optreden volgens ons een verschil kan maken. Met de initiatieven die we samen met de toespraak over de Staat van Unie hebben gepresenteerd, liggen nu alle wetgevingsvoorstellen op tafel die voor een positieve omslag moeten zorgen voor de tien prioriteiten van de Europese Commissie voor de periode 2014-2019. We zijn tot dusver met het Europees Parlement en de Raad tot een akkoord gekomen over bijna de helft van deze voorstellen, en voor nog eens twintig procent is het wetgevingsproces vergevorderd. Nu moet de prioriteit zijn om de resterende voorstellen, waaronder alle voorstellen die in de gezamenlijke verklaringen prioritair werden genoemd, om te zetten in wetgeving en ze dan ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Tijdens het overleg dat de Commissie met het Europees Parlement en de Raad heeft gevoerd bij de voorbereiding van dit werkprogramma, werd duidelijk dat we de vaste wil hebben om samen deze kans aan te grijpen en verdere stappen te zetten. Nu is het moment aangebroken om te tonen dat we samen resultaten kunnen boeken.

Om onze aandacht geconcentreerd te houden op de initiatieven die al ter tafel liggen, komt de Commissie in het werkprogramma van dit jaar met slechts een beperkt aantal nieuwe initiatieven. Deze zijn, samen met de initiatieven die met de toespraak over de Staat van de Unie zijn gepresenteerd, onmisbaar om de tien prioriteiten ten volle waar te maken. Die initiatieven bieden een antwoord op de uitdagingen die er nog liggen en die eensgezind en vastberaden optreden vergen: het voltooien van de werkzaamheden op het gebied van migratie; het versterken van de Economische en Monetaire Unie; het zoeken naar antwoorden voor de toenemende spanningen in het mondiale handelssysteem; het aanpakken van de aanhoudende aanvallen op de rechtstaat in een aantal lidstaten; en het bereiken van een akkoord met het Verenigd Koninkrijk over de terugtrekking van het land uit de Unie. De aandacht van de Commissie zal ook gaan naar de uitvoering van wetgeving die is aangenomen, en naar de evaluatie van het bestaande acquis om ons voor te bereiden op de toekomst. Ook stellen we voor om een reeks achterhaalde voorstellen en wetten van tafel te halen of in te trekken.

Ten slotte zetten we met dit werkprogramma een verdere stap in de routekaart naar Sibiu die uitgesproken steun kreeg in het Europees Parlement en is opgenomen in de Leidersagenda. De top van Sibiu zal plaatsvinden op 9 mei 2019, op Europadag, zes weken nadat de brexit een feit is geworden en twee weken vóór de Europese verkiezingen. Deze top zal bepalend zijn voor de vraag hoe de EU met 27 haar eigen toekomst voor 2025 gestalte zal geven. Tegen die achtergrond is het belangrijk dat er in de aanloop naar Sibiu een politiek akkoord wordt bereikt over het voorstel van de Commissie om het toekomstige begrotingsraamwerk eenvoudiger en flexibel te maken. Daarnaast zal de Commissie de komende maanden met een reeks toekomstgerichte bijdragen komen om de top van Sibiu voor te bereiden, zodat EU-leiders het vertrouwen in de toekomst van onze Unie met 27 nieuw leven kunnen inblazen.

II.De tien prioriteiten van de Commissie-Juncker volledig realiseren vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement    

Een nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen

De Europese economie presteert goed. De groei bereikte in 2017 het hoogste niveau in tien jaar. Banen en investeringen hebben weer het niveau van vóór de crisis bereikt en de toestand van de overheidsfinanciën is aanzienlijk verbeterd. Toch geeft de economische, sociale en budgettaire situatie nog niet in alle lidstaten hetzelfde beeld te zien. Nu het mondiale economische klimaat verandert, moeten we de gelegenheid aangrijpen om verder beleid te promoten waarmee we nieuwe economische kansen kunnen aangrijpen en waarmee we de economie weerbaar maken tegen nieuwe uitdagingen die op ons afkomen.

Dit betekent dat we moeten blijven investeren in de hervormingen die nodig zijn om de Unie op een traject van stabiele en duurzame groei te houden. De moderne, eerlijke en evenwichtige voorstellen die de Commissie voor het komende meerjarig financieel kader voor de Unie met 27 heeft gedaan, zullen helpen om het komende decennium de gemeenschappelijke doelstellingen voor de Unie te behalen. Centraal daarbij staan de sectoren waarvan de EU-leiders in Bratislava en Rome eensgezind concludeerden dat de Unie de meest geschikte speler was om die doelstellingen te verwezenlijken. Daarmee kunnen we de grote uitdagingen aangaan zoals jeugdwerkloosheid, migratie, veiligheid, de technologische en digitale transformatie, maar ook de transitie naar een duurzamere, koolstofarme economie. De top van Sibiu moet het politieke akkoord over de nieuwe begroting bezegelen. Zo kan het bewijs worden geleverd dat de Unie met 27 eensgezind is, een duidelijke marsrichting heeft en bereid en in staat is om haar lot in eigen handen te nemen en haar burgers tastbare resultaten te bieden.

Overheidsmiddelen kunnen een rol spelen om het juiste soort investeringen te stimuleren, maar uiteindelijk zijn het bedrijven die voor banen en groei moeten zorgen. Daarom moeten we de beschikbare middelen als een hefboom blijven gebruiken. Het investeringsplan voor Europa (het plan-Juncker) heeft al 344 miljard EUR extra investeringen opgeleverd, en zo de oorspronkelijke doelstelling van 315 miljard EUR overtroffen. De verwachting is dat het plan 1,4 miljoen banen zal creëren en het bruto binnenlands product in de EU tegen 2020 met 1,3 % zal doen toenemen. Het plan-Juncker is versterkt en uitgebreid zodat het tegen eind 2020 naar raming 500 miljard EUR extra investeringen kan mobiliseren. De Commissie zal de balans opmaken van de gemaakte vorderingen en zal bezien hoe investeringen verder kunnen worden gestimuleerd, onder meer in het kader van het nieuwe InvestEU-programma.

Ook moeten we een akkoord bereiken over de resterende voorstellen om de transitie te sturen in de richting van een circulaire economie die innovatie, banen en groei ondersteunt en ons duurzaam laat omgaan met de schaarse hulpbronnen. We moeten snel een akkoord bereiken rond het voorstel over plastics voor eenmalig gebruik zodat er minder schadelijke plastics in onze oceanen en zeeën terechtkomen en bedrijven een sterke prikkel krijgen om op zoek te gaan naar duurzame en innoverende alternatieven. Hiermee zal de innovatie in Europa een impuls krijgen en nemen Europese bedrijven een technologische voorsprong op hun internationale concurrenten, hetgeen dan weer duurzame groei en banen voor de toekomst stimuleert.

Een connectieve digitale eengemaakte markt

De digitale eengemaakte markt brengt Europeanen nu al tastbare voordelen: roamingtarieven zijn afgeschaft, burgers hebben nu overal in de EU toegang tot hun abonnementen op films, sportevenementen, muziek, videogames en e-books en vanaf december dit jaar zullen zij online kunnen winkelen zonder dat ze nog worden gediscrimineerd louter op basis van hun woonplaats.

Van de 30 wetgevingsinitiatieven voor de digitale eengemaakte markt die de Commissie heeft gedaan, zijn er 18 omgezet in wetgeving. Het komt er nu op aan om de resterende voorstellen af te ronden, onder meer die over auteursrechten, e-privacy en contractenrecht. Het is belangrijk om, tegelijk met een netwerk van nationale coördinatiecentra, snel een Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging op te richten. Dit moet de EU helpen om voor cyberbeveiliging haar technologische en industriële capaciteit te behouden en uit te bouwen, die nodig is om onze digitale eengemaakte markt te beveiligen.

We zullen blijven verder werken rond de zich aandienende uitdaging van kunstmatige intelligentie door gecoördineerd optreden in de Europese Unie te faciliteren en door vervolginitiatieven te nemen voor de diverse stappen die eerder dit jaar zijn gezet. De Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger zullen ook met een nieuw gezamenlijk actieplan komen om de strijd aan te binden met de in Europa steeds verder om zich heen grijpende online desinformatie die het vertrouwen van de Europese burgers in de democratische processen en instellingen aantast en onze onafhankelijke en vrije media ondermijnt. Zeker in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar voor het Europees Parlement is het van bijzonder belang dat deze kwestie wordt aangepakt.

Voorts zullen we met een aanbeveling komen om een formaat vast te stellen voor het uitwisselen van Europese elektronische patiëntendossiers. Zo moet het eenvoudiger worden om patiëntengegevens over de grenzen heen uit te wisselen. Hiervan zullen zowel patiënten als zorgverstrekkers profiteren en het zal de medische vooruitgang helpen te bevorderen door de digitalisering van zorgdiensten. Op het gebied van volksgezondheid zullen we ook met een omvattend raamwerk voor endocrine disruptoren komen.

Een robuuste energie-unie met een toekomstgericht klimaatveranderingsbeleid

De voorbije vier jaar heeft de EU geïnvesteerd in onze eigen energie-unie met het oog op een duurzame, onafhankelijke en zekere bevoorrading van burgers. Mondiaal hebben we het voortouw genomen in de strijd tegen klimaatverandering en we zijn de enige grote economie met wetgeving om de broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 40 % te verminderen, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.

We moeten blijven samenwerken met de medewetgevers om tot een akkoord te komen over de resterende voorstellen uit het pakket "Schone energie voor alle Europeanen". Om de eengemaakte energiemarkt in de EU beter te laten functioneren en om de solidariteit tussen lidstaten te versterken, is het ook van essentieel belang dat de medewetgevers het eens raken over gemeenschappelijke regels voor gaspijpleidingen die de Europese interne gasmarkt binnenkomen, en de laatste hand leggen aan de nieuwe wetgeving over de elektriciteitsmarkten. Ook moeten we overeenstemming bereiken over de voorstellen van de Commissie in het kader van de "Europa in beweging"-mobiliteitspakketten zodat onze agenda voor veilige, schone en geconnecteerde mobiliteit tijdig ten uitvoer wordt gelegd. Hetzelfde geldt voor de voorstellen van de Commissie over duurzame financiering om het particuliere kapitaal aan te trekken dat nodig is om de EU-agenda voor klimaat en duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Als deze maatregelen snel kunnen worden goedgekeurd, hebben we de ondersteunende instrumenten en het juridische kader van het EU-klimaatbeleid voor 2030 in handen. Met dit klimaatbeleid en dit energiebeleid zal de totale reductie van broeikasgasemissies tegen 2030 uitkomen op rond 45 %. Daarmee zullen we verder gaan dan de EU-toezegging in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs om tegen 2030 de emissies met ten minste 40 % te reduceren ten opzichte van 1990. Zo komen we ook op een traject om tegen 2050 een emissiereductie van naar verwachting rond 60 % te halen. Dit alles is echter niet voldoende voor de bijdrage van de EU aan de temperatuurdoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Het jongste bijzonder verslag van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC) laat geen twijfel bestaan over de negatieve effecten van klimaatverandering. Tegen deze achtergrond zal de Commissie in de aanloop naar de conferentie over klimaatverandering van Katowice in december 2018 dan ook met een voorstel komen voor een EU-strategie voor broeikasgasreducties voor de lange termijn. Ook zullen we verslag doen over de staat van de energie-unie en over de vooruitgang die is geboekt bij het bevorderen van de Europese capaciteit als leider in de accusector.

Een diepere en eerlijkere interne markt met een sterkere industriële basis

In 2018 vieren we de vijfentwintigste verjaardag van de interne markt. De interne markt die één vijfde van de wereldeconomie uitmaakt, is uniek en is de grootste troef van Europa om economische groei te genereren en om ervoor te zorgen dat Europese bedrijven het goed doen, innoveren en banen creëren. Door dit collectieve voordeel kunnen we echt normbepalend zijn en het mondiale ijkpunt worden voor thema's zoals gegevensbescherming, big data, kunstmatige intelligentie en automatisering - en zo onze waarden uitdragen en onze stempel op de wereldeconomie drukken.

Nu moeten we onze belofte waarmaken om het potentieel van de interne markt in al zijn dimensies maximaal te benutten. Daarvoor is het van essentieel belang dat we overeenstemming bereiken over de in behandeling zijnde voorstellen van de "goederen en diensten"-pakketten die producten veilig moeten maken en het vertrouwen in de interne markt moeten versterken. We moeten onze inspanningen opvoeren om tot een akkoord te komen over een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) en over de voorstellen voor een eerlijke en efficiënte belastingheffing voor de digitale economie, zodat alle bedrijven, groot en klein, hun billijk aandeel aan belastingen betalen op de plaats waar zij winst maken Ook is de tijd gekomen om het eens te raken over de voorstellen voor een eerlijke en efficiënte belasting over de toegevoegde waarde, die het stelsel moeten vereenvoudigen met name voor kleine bedrijven, het fraudebestendig moeten maken en het systeem voor het vaststellen van verlaagde btw-tarieven moeten moderniseren. Voorts is er overeenstemming nodig over de voorstellen inzake vennootschapsrecht die moeten voorkomen dat het recht van bedrijven om over nationale grenzen te verhuizen en te groeien, door een kleine groep wordt misbruikt om belastingen te ontwijken of werknemersrechten te ondergraven. Er moet ook dringend een akkoord komen over de wetgevingsvoorstellen voor een "new deal" voor consumenten. Deze "new deal" zal de consumentenwetgeving moderniseren en vereenvoudigen en introduceert de mogelijkheid van versterkt individueel verhaal door middel van representatieve vorderingen.

Een volwaardig functionerende kapitaalmarktenunie met diepe en liquide markten is van cruciaal belang voor de financiële stabiliteit, voor het ondersteunen van de interne markt en voor het diversifiëren van de financieringsbronnen voor Europese bedrijven, met name voor kleinere bedrijven. Het is de hoogste tijd om overeenstemming te bereiken over de voorstellen voor het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct, de hervorming van de Europese marktinfrastructuur, het versterken van de EU-architectuur voor financieel toezicht, en voor het voorstel betreffende insolventie en herstructurering van bedrijven en het bieden van een tweede kans. Ook zou er een akkoord moeten komen over andere voorstellen met betrekking tot de kapitaalmarktenunie zoals die over crowdfunding, gedekte obligaties, het vergemakkelijken van de grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen, het bevorderen van de notering van mkb-bedrijven op publieke markten, en evenredigere en slagkrachtigere regels voor beleggingsondernemingen. In het licht van de recente onthullingen over ernstige gevallen van witwassen in de financiële sector, is het ook van vitaal belang om snel tot een akkoord te komen over de voorstellen om het toezicht op witwassen aan te scherpen zodat de regels in de hele EU beter worden nageleefd en gehandhaafd.

Niet alleen levert de interne markt resultaten op voor bedrijven, ook staat hij garant voor hoge sociale normen en werknemersbescherming. Op de sociale top van Gotenburg van vorig jaar hebben het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie de Europese pijler van sociale rechten geproclameerd. Binnen haar bevoegdheden heeft de Commissie concrete vervolginitiatieven ontplooid. Nu moeten we het eens raken over de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit en over de voorstellen om tot een beter evenwicht tussen werk en privéleven te komen en te zorgen voor transparante en beter voorspelbare arbeidsomstandigheden voor iedereen, ook voor werknemers met een atypisch contract. We moeten overeenstemming bereiken over de herziening van de regels voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten, over de bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemicaliën en over de toegang tot sociale bescherming. Het is ook de hoogste tijd om de laatste hand te leggen aan de Europese toegankelijkheidswet, zodat mensen met een beperking hun gelijke rechten om volwaardig deel te nemen aan de samenleving en de arbeidsmarkt ook beter kunnen uitoefenen.

De interne markt handhaven, afdwingen en verder uitdiepen is een taak die nooit af is. We moeten de resterende lacunes dichten en verbeteringen aanbrengen in de wijze waarop de interne markt functioneert. Daarom is overeenstemming over lopende wetgevingsdossiers en de correcte uitvoering van regelgeving in de lidstaten van kapitaal belang. Met het oog op de besprekingen van de leiders tijdens de Europese Raad van december zal de Commissie met een mededeling komen waarin het wegwerken van de resterende barrières centraal zal staan en opties voor maatregelen worden uitgetekend zodat Europa de nieuwe kansen aangrijpt van een mondiale omgeving die volop in beweging is.

Een diepere en billijkere economische en monetaire unie

Op 1 januari 2019 zullen we vieren dat de eenheidsmunt twintig jaar bestaat. Dagelijks gebruiken 340 miljoen Europeanen de euro in 19 lidstaten. De eurozone is goed voor bijna 85 % van het bruto binnenlands product van de Unie met 27. Zij heeft de ergste financiële crisis in onze generatie doorstaan en is daar sterker uit gekomen. Nu is de tijd aangebroken om duidelijker in te zetten op de strategische rol die voor de euro op het wereldtoneel is weggelegd, en op het verstevigen van de fundamenten ervan. In dit verband is het van bijzonder belang dat de kapitaalmarktenunie wordt voltooid.

Niet minder belangrijk is het dat we de voorstellen uit de routekaart voor het verdiepen van de economische en monetaire unie in Europa waarmaken, met onder meer ook de begrotingsinstrumenten die in het kader van het nieuwe meerjarig financieel kader zijn voorgesteld. Hiermee wordt de economische en monetaire unie - en met name de Europese Stabilisatiefunctie en het steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) - toegerust met de instrumenten die voor grotere macro-economische veerkracht moeten zorgen en die bijdragen tot de structurele hervormingen en het versterken van de convergentie. In juni 2018 zijn de leiders op de Eurotop waaraan alle lidstaten hebben deelgenomen, overeengekomen om de bankenunie te voltooien, door onder meer een gemeenschappelijke achtervang te creëren voor het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, door verdere stappen te zetten in de richting van de Europese depositoverzekeringsregeling. Voorts kwamen zij overeen om de rol van het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) als instrument voor crisisbeheer te versterken en verder uit te bouwen. De uitvoering van deze taak moet prioriteit krijgen en tegelijk moeten we nu snel overeenstemming bereiken over met name de voorstellen voor het verminderen van risico's in de banksector en over het pakket voor het terugdringen van niet-renderende leningen. Een veerkrachtige eurozone vereist ook veerkrachtige lidstaten en versterkte economische en sociale convergentie. Met deze doelstelling voor ogen zal de Commissie het Europees Semester verder versterken en daarbij inzetten op het ondersteunen en begeleiden van lidstaten om tot duurzame en inclusieve groei voor de lange termijn te komen.

Handel: een evenwichtig en progressief handelsbeleid om de globalisering in goede banen te leiden

Met haar omvang, gemeenschappelijke waarden en doelstellingen is de Europese Unie uniek doordat zij handelsakkoorden heeft met 69 landen over de hele wereld, die goed zijn voor 40 % van het mondiale bruto binnenlands product. De oplopende spanningen en het toenemende gebrek aan voorspelbaarheid in de internationale handelsorde betekenen echter dat we steeds opnieuw duidelijk moeten maken dat we gehecht zijn aan het behoud en de versterking van een op regels gebaseerd internationaal stelsel. Wanneer we snel de economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan sluiten, het grootste internationale handelsakkoord ooit van de Europese Unie, zal dat een krachtig signaal zijn van onze betrokkenheid. We zullen ons ook inspannen om de overeenkomsten met Singapore en met Vietnam snel in werking te laten treden en om de onderhandelingen af te ronden waar een beginselakkoord is bereikt (Mexico) of waar de onderhandelingen al in een gevorderd stadium verkeren, zoals die met Chili en de Mercosur. Daarnaast moeten we ook zoveel mogelijk vooruitgang boeken bij andere lopende handelsbesprekingen, zoals die met Australië en Nieuw-Zeeland.

De EU heeft alle redenen om zich zelfverzekerd te tonen over onze handelsrelaties, maar zij zal niet naïef zijn. Het is belangrijk dat de medewetgevers het snel eens worden over het voorstel voor het screenen van buitenlandse directe investeringen, zodat we buitenlandse overnamepogingen die schadelijk kunnen zijn voor EU-belangen, kunnen monitoren en beletten. Ook is het tijd voor de lidstaten om de impasse te doorbreken rond het voorstel voor een instrument voor internationale aanbestedingen, zodat we discriminatie tegen EU-bedrijven op de markten voor aanbestedingen in derde landen kunnen tegengaan. Ook moeten de lidstaten het eens raken over de hervorming van de regels inzake tweeërlei gebruik zodat handel nooit kan worden misbruikt als dekmantel voor goederen die kunnen worden gebruikt om elementaire mensenrechten te schenden.

Een op wederzijds vertrouwen gebaseerde ruimte van recht en grondrechten

De voorbije vier jaren was het beschermen van de grondrechten en de veiligheid een topprioriteit. Om de werkzaamheden met het oog op een daadwerkelijke veiligheidsunie te voltooien, komt het er nu op aan overeenstemming te bereiken over de voorstellen om rechtshandhavingsautoriteiten betere grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijsmateriaal te geven, de voorstellen over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, over het verbeteren van de beveiligingskenmerken van identiteitskaarten en om rechtshandhavingsautoriteiten gemakkelijker grensoverschrijdende toegang te geven tot elektronisch bewijsmateriaal en financiële gegevens. Ook moeten we terroristen de middelen voor het plegen van hun daden blijven onthouden door het eens te worden over maatregelen om de onlineverspreiding van terroristische content te voorkomen en door het mandaat van het Europees Openbaar Ministerie te verruimen tot de bestrijding van grensoverschrijdend terrorisme.

Om de Europese informatiesystemen voor veiligheid, migratie en grensbeheer slimmer en doeltreffender te laten samenwerken, dient er snel overeenstemming te komen over de voorstellen voor interoperabiliteit van die systemen, samen met de upgrades van bijvoorbeeld het Europese strafregisterinformatiesysteem, Eurodac en het Visuminformatiesysteem.

De onthullingen van Dieselgate tot Luxleaks, van de Panamapapers tot de Cambridge Analytica-affaire hebben laten zien dat klokkenluiders een belangrijke rol spelen bij het aan het licht brengen van onrechtmatige activiteiten die het algemeen belang en de welvaart van burgers kunnen schaden. Daarom moeten we een akkoord bereiken over een betere bescherming voor klokkenluiders die inbreuken op EU-recht melden.

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de EU beter hulp kan bieden aan mensen die getroffen worden door natuurrampen, door het eens te worden over het voorstel voor het EU-mechanisme voor civiele bescherming (rescEU).

Rechtstatelijkheid, als een van de waarden van de Unie, is van essentieel belang voor de democratie en voor de eerbiediging van de grondrechten. Tegelijk is het een essentiële garantie voor het functioneren van de Europese Unie, als een interne markt en als een gebied waar wetten eenvormig worden toegepast en begrotingsmiddelen correct worden besteed en waar lidstaten en hun burgers, in een geest van wederzijds vertrouwen, samen kunnen werken aan gemeenschappelijke doelstellingen. De Verdragsprocedure om te bepalen of er een duidelijk risico is op een ernstige schending van die waarden, en met name de rechtstatelijkheid, is ingeleid ten aanzien van twee lidstaten. Ook over een aantal andere lidstaten neemt de bezorgdheid toe. Daardoor groeit het besef dat de Europese Unie en haar lidstaten meer moeten doen om de rechtstaat te verdedigen en te handhaven. In dit verband wil de Commissie een initiatief presenteren om het kader van 2014 voor de rechtstaat verder te versterken.

Naar een nieuw migratiebeleid

Migratiedruk blijft voor de burgers in Europa een groot punt van zorg, ook al is de crisis nu achter de rug. Goed migratiebeheer zal voor vele jaren nog een uitdaging blijven en moet een breed antwoord krijgen.

Het aantal irregulier binnenkomende migranten in de Europese Unie is met 95 % gedaald ten opzichte van de piek van oktober 2015. Dit jaar is echter ook het belang gebleken van waakzaamheid op alle routes: op de centrale Middellandse Zeeroute is er een substantiële daling, maar op de oostelijke en vooral de westelijke Middellandse Zeeroute valt een toename waar te nemen. Migratieroutes en de bepalende factoren ervan evolueren voortdurend en we moeten ons voorbereiden op de toekomst. De topprioriteit blijft een akkoord over een goed functionerend gemeenschappelijk Europees asielstelsel dat is gebaseerd op de beginselen van verantwoordelijkheid en solidariteit. Over vijf van de zeven oorspronkelijke voorstellen om het stelsel te hervormen, is voorlopige of gedeeltelijke overeenstemming bereikt en de laatste stappen richting goedkeuring moeten nu worden gezet. Tegelijk kunnen we dan de aanpassingen integreren om de operationele capaciteit te versterken van het nieuwe Europese Asielagentschap, dat samen met de toespraak over de Staat van de Unie is voorgesteld. Parallel daarmee moeten we onze inspanningen bundelen, zodat we het eens kunnen worden over de twee resterende voorstellen: de hervorming van het Dublinsysteem en de verordening asielprocedures.

Migratiebeleid is pas geloofwaardig wanneer burgers ervan op aan kunnen dat we onze externe grenzen daadwerkelijk beheren en dat we bescherming kunnen bieden aan wie deze nodig heeft en terugsturen wie geen bescherming behoeft. Het is van cruciaal belang om de samenhang en doeltreffendheid van ons terugkeerbeleid te versterken en prikkels voor irreguliere migratie te verminderen. De Commissie heeft ook de nodige voorstellen in die zin ingediend. Ook moeten we snel een akkoord bereiken over de hervorming van de terugkeerrichtlijn en over het versterken van de capaciteit van het Europees Grens- en kustwachtagentschap. Dit moet gebeuren door tegen 2020 een permanent korps van 10 000 EU-grenswachters op te richten, dat meer bevoegdheden krijgt op het gebied van terugkeermaatregelen en meer mogelijkheden om in partnerlanden buiten de EU te opereren.

Tegelijkertijd moet Europa meer doen op het gebied van legale migratie. We moet adequaat kunnen inspelen op arbeidsmarktbehoeften en tekorten aan vaardigheden in de toekomst, zonder de EU-belangen uit het oog te verliezen. Daarom is het van essentieel belang dat er een akkoord komt over de herziene regeling inzake de Europese blauwe kaart, die het voor hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen makkelijker en aantrekkelijker zal maken om in Europa te komen werken en bij te dragen aan de prestaties van onze economieën.

Tegen december 2018 zal de Commissie een mededeling publiceren over visumwederkerigheid waarin zij een stand van zaken zal opmaken en zal aangeven welke verdere stappen er mogelijk zijn wat betreft de situatie van niet-wederkerigheid met de Verenigde Staten op het gebied van visumbeleid.

Een krachtiger optreden op het wereldtoneel

Wanneer we schouder aan schouder staan, heeft Europa het vereiste gewicht om een sterke wereldspeler te zijn, die werkt aan vrede, duurzame ontwikkeling, veiligheid en stabiliteit, en tegelijk inzet op democratie, verdediging van de mensenrechten en het bevorderen van de rechtstaat.

Om ervoor te zorgen dat dit ook het geval is, wil de Commissie, naast de inspanningen om een akkoord te bereiken over de voorgestelde financiële programma's die Europa's rol als globale speler moeten schragen, ervoor blijven pleiten dat er snel vervolgstappen komen voor haar initiatief voor een doeltreffendere besluitvorming in het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Zij zal zich ook blijven inzetten voor de uitvoering van de integrale strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, met name ten aanzien van India, Latijns-Amerika en Centraal-Azië.

Bij de uitvoering van de voorgestelde nieuwe Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame investeringen en werkgelegenheid zullen nieuwe stappen gezet worden. Met het oog daarop zal het EU-plan voor externe investeringen verder operationeel gemaakt en uitgevoerd worden zodat het zijn ambitieuze doelstelling kan waarmaken om als hefboom te fungeren voor 44 miljard EUR aan duurzame investeringen tegen 2020.

De uitvoering van ons nabuurschapsbeleid in zowel oost als west blijft een centrale prioriteit. Wat de uitbreiding van de EU betreft, zal de Commissie jaarlijks verslagen publiceren over alle vooruitgang die is geboekt in de betrekkingen met alle partners in kwestie. Voorts zal de Commissie een beoordeling maken van en een advies uitbrengen over het verzoek van Bosnië en Herzegovina om kandidaat-lidstaat te worden.

Een Unie van democratische verandering

De afgelopen vier jaar heeft de Commissie zich beijverd om de Europese Unie democratischer te maken, door bijvoorbeeld de beleidsvorming open te stellen voor input van burgers, door meer transparantie te bieden over de contacten tussen besluitvormers binnen de Commissie en belangenvertegenwoordigers, door onderhandelingsmandaten voor handelsakkoorden te publiceren en door de beginselen voor beter regelgeven te integreren in de vormgeving van het beleid. De regels voor de financiering van Europese politieke partijen zijn ingrijpend gewijzigd. Dit moet de banden tussen Europese politieke partijen en hun aangesloten partijen transparanter maken en zal de democratische legitimiteit versterken, zodat de financiering een betere afspiegeling is van de keuzes van het electoraat. Daarnaast wordt de handhaving aangescherpt om misbruik van publieke middelen te voorkomen.

Om onze democratische waarden te beschermen, moeten we garanderen dat de komende verkiezingen vrij en eerlijk verlopen. Daarom moet er dringend een akkoord komen over de voorstellen om onze democratische processen beter te beschermen tegen manipulatie door derde landen. Ook moet er prioritair overeenstemming worden bereikt over het voorstel waardoor Europese politieke partijen sancties kunnen krijgen omdat zij inbreuk maken op de bescherming van persoonsgegevens om zo bewust de uitkomst van de Europese verkiezingen te beïnvloeden.

Met de Europese burgerinitiatieven krijgen burgers een unieke en innovatieve kans om de agenda op EU-niveau mee te helpen bepalen doordat zij de Commissie rechtstreeks kunnen vragen actie te ondernemen rond een kwestie die hun nauw aan het hart ligt. Om dit instrument gebruiksvriendelijker te maken en om ervoor te zorgen dat het zijn volledige potentieel waarmaakt, is het van essentieel belang om snel tot een akkoord te komen over de hervorming van de verordening zodat burgers makkelijker nieuwe initiatieven kunnen opzetten en steunen. We gaan ook in op de wensen die burgers formuleren tijdens openbare raadplegingen, zoals bijvoorbeeld het voorstel om niet langer tweemaal per jaar de klok te verzetten.

Van bij de aanvang van haar ambtstermijn heeft deze Commissie beklemtoond dat de Unie zich meer moet concentreren op de dingen die ertoe doen, en dat de democratische legitimiteit van wat de Unie doet, beter moet. Een essentieel aspect daarvan is dat we ervoor zorgen dat de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid in acht worden genomen. Samen met dit werkprogramma presenteert de Commissie een mededeling waarin we uiteenzetten hoe we de rol van deze beginselen van subsidiariteit en evenredigheid in de EU-beleidsvorming willen versterken. Daarbij kunnen we voortbouwen op de rijke input die we hebben ontvangen van de Taskforce inzake subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden. Zoals ook voorgesteld door de taskforce, zal een en ander gebeuren in het kader van de bredere agenda voor betere regelgeving, onder meer wanneer we, zoals gepland, de stand van zaken opmaken. Die mededeling gaat vergezeld van het jaarlijkse verslag over de betrekkingen tussen de Europese Commissie en de nationale parlementen en het jaarlijkse verslag over de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.

III.Alle Europeanen een krachtig toekomstperspectief bieden

De top van Sibiu van 9 mei 2019 zal plaatsvinden op een scharniermoment: zes weken nadat de brexit een feit is geworden en twee weken vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dit zal het moment zijn waarop leiders het vertrouwen in de toekomst van de nieuwe Unie met 27 nieuw leven kunnen inblazen. Aan dit proces in de aanloop naar en voorbij Sibiu zal de Commissie bijdragen met een reeks verslagen en mededelingen met 2025 als tijdshorizon. Zij heeft initiatieven genomen, of zal dat doen, rond de volgende thema's:

·Versterking van de internationale rol van de euro, als onderdeel van de algemene inspanningen om de Europese soevereiniteit te versterken;

·Verruiming van het gebruik van stemmingen bij gekwalificeerde meerderheid en meer mogelijkheden voor een doeltreffendere besluitvorming op het gebied van fiscaal en sociaal beleid, zodat de wetgeving over de interne markt in de EU gelijke tred kan houden met economische en maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede voor diverse gerichte onderdelen van onze buitenlandse betrekkingen, zodat ons gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid de juiste besluitvormingsinstrumenten krijgt;

·Reflectie over de route naar een duurzaam Europa tegen 2030, als follow-up van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN, met inbegrip van het Klimaatakkoord van Parijs;

·Effenen van de weg naar een nieuw institutioneel raamwerk voor ons energie- en klimaatbeleid door de mogelijkheden te schetsen voor verruimde stemmingen bij gekwalificeerde meerderheid en een eventuele hervorming van het Euratom-Verdrag;

·Verdere versterking van het kader van 2014 voor de rechtstaat;

·Een schets van de wijze waarop de Unie eensgezinder, sterker en democratischer kan worden gemaakt in termen van communicatie.

IV.Voorbereiding op de brexit

Hoewel aanzienlijke inspanningen worden geleverd om een akkoord te bereiken over een ordelijke terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en over een raamwerk voor de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, zal toch een aantal maatregelen moeten worden genomen om het EU-acquis aan te passen aan de context van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, en dit ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen. Naast de zes wetgevingshandelingen die al ter aanneming bij de medewetgevers liggen, zal de Commissie nog twee verdere wetgevingsvoorstellen met het oog op de voorbereiding op de brexit goedkeuren. Daarin zal het gaan over de visumstatus van burgers van het Verenigd Koninkrijk na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en over de aanpassing van de cijfers voor primair energieverbruik en eindverbruik in de wetgeving inzake energie-efficiëntie. Deze voorstellen zullen in november 2018 worden ingediend, zodat de medewetgevers nog voldoende tijd over hebben om deze voorstellen vóór de terugtrekkingsdatum aan te nemen.

Vóór eind 2018 zal de Commissie ook met een reeks gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen komen die nodig zijn in het kader van de voorbereidingen op de brexit. Zij zal de situatie van nabij blijven volgen naarmate de onderhandelingen vorderen en zal zo nodig voorstellen voor verdere maatregelen doen, waarbij de medewetgevers de nodige tijd krijgen om hun werkzaamheden af te ronden.

V.Betere regelgeving en de tenuitvoerlegging en handhaving van EU-recht

Van bij haar aantreden heeft deze Commissie veel werk gemaakt van betere regelgeving. Deze aanpak begint echt deel uit te maken van haar dna. Recentelijk heeft de OESO de Commissie een koploper genoemd waar het gaat om goede regelgevingspraktijken. Om deze vooruitgang vast te houden, maken we nu een stand van zaken op van ons beleid inzake beter regelgeven en zullen we in het voorjaar verslag doen over de resultaten die zijn behaald en de lessen die kunnen worden getrokken. In afwachting daarvan zullen we al het nodige doen om met onze instrumenten voor betere regelgeving ons bestaande beleid grondig tegen het licht te houden zodat het nog geschikt is voor het beoogde doel en onnodige kosten worden vermeden. Bijlage II bij dit werkprogramma bevat de belangrijkste evaluaties en geschiktheidscontroles die we zullen uitvoeren, onder meer als follow-up van de adviezen van het REFIT-platform. Dit platform zet zijn werkzaamheden voort en zal binnenkort met een reeks nieuwe adviezen komen. Vervolgens zal de Commissie een nader overzicht geven van de follow-up van alle adviezen, zowel die uit het verleden als de nieuwe. Dit zal gebeuren in het online REFIT-scorebord en in het tweede jaarlijkse lastenoverzicht.

Voor elk voorschrift geldt dat, hoe zorgvuldig het ook is opgesteld en voorbereid, de effectiviteit ervan staat of valt met de uitvoering ervan. Juist daarom besteedt de Commissie evenveel zorg aan de juiste toepassing van wetgeving als aan het opstellen ervan. Van cruciaal belang voor een effectieve tenuitvoerlegging van het EU-recht is nauwe samenwerking en communicatie tussen de Commissie en de lidstaten. We zullen de dialoog met de lidstaten blijven aangaan om hen te ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van het EU-recht. De komende maanden zullen forse inspanningen vergen om wetgeving die recentelijk is aangenomen of binnenkort zal worden aangenomen, om te zetten en ten uitvoer te leggen. Tegelijk zal de Commissie prioriteit blijven geven aan het aanpakken van ernstige inbreuken op het EU-recht die de toegevoegde waarde van EU-regels aantasten. Wanneer dat nodig is zal zij doortastend optreden, zoals zij recentelijk bijvoorbeeld heeft gedaan voor de luchtkwaliteit.

VI.Conclusie

In de resterende maanden van deze ambtstermijn zal het erop aankomen de burgers duidelijk te maken dat we onze agenda van banen, groei, billijkheid en democratische verandering hebben waargemaakt. Het werkprogramma van de Commissie voor 2019 schetst een duidelijke agenda die inzet op de voltooiing van de taak die we bij het begin van deze ambtstermijn op ons hebben genomen. De Commissie zal intensief blijven samenwerken met het Europees Parlement en de Raad om deze agenda tot een goed einde te brengen zodat alle voorstellen die de Commissie heeft gedaan, nog goedgekeurd en tot uitvoering gebracht kunnen worden. Deze gezamenlijke Europese inspanning is van cruciaal belang, willen we de burgers tonen dat Europa het verschil kan maken als we doelgericht en doeltreffend handelen en met tastbare resultaten komen. Op 9 mei zullen we in Sibiu ook kunnen laten zien dat de Europese Unie met 27 een duidelijke toekomstvisie heeft en de fundamenten voor een sterk, verenigd en soeverein Europa heeft verstevigd.

Top

Straatsburg, 23.10.2018

COM(2018) 800 final

BIJLAGEN

bij de

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S


Werkprogramma van de Commissie voor 2019

Beloften nakomen en de toekomst voorbereiden


Bijlage I: Nieuwe initiatieven

Nr.

Beleidsdoelstelling

Initiatieven 1  

Een nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen

1.

Europa weer aan het investeren krijgen

Mededeling inzake een investeringsplan voor Europa: stand van zaken en volgende stappen (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2018)

2.

Een duurzame Europese toekomst

Discussienota "Naar een duurzaam Europa in 2030, over de follow-up van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering" (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2018).

Een connectieve digitale eengemaakte markt

3.

Voltooiing van de digitale eengemaakte markt

Gecoördineerd plan voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in Europa (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2018). Actieplan inzake desinformatie (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2018). Aanbeveling van de Commissie tot vaststelling van een formaat voor een Europees elektronisch medisch dossier (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2019)

Een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering

4.

Tenuitvoerlegging van de overeenkomst van Parijs

Strategie voor reductie van EU-broeikasgasemissies op lange termijn in overeenstemming met de overeenkomst van Parijs (in de aanloop naar de klimaatveranderingsconferentie van Katowice van 3-14 december) (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2018)

5.

Voltooiing van de energie-unie

4e verslag over de stand van de energie-unie (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2019). Verslag over het strategische actieplan inzake accu's (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2019)

6.

Toekomst van het energie- en klimaatbeleid

Naar een nieuw institutioneel raamwerk voor ons energie- en klimaatbeleid tegen 2025: opties voor een stemsysteem op basis van versterkte gekwalificeerde meerderheid en voor een mogelijke hervorming van het Euratom-Verdrag (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2019)

7.

Energie-efficiëntiedoelstellingen
(Brexit-paraatheid)

Voorstel tot aanpassing van vermeldingen van EU-energie-efficiëntiedoelstellingen (uitgedrukt in absolute waarden) voor 2030 aan een EU met 27 (wetgevend, artikel 194 VWEU, 4e kwartaal 2018) (Brexit-paraatheid)

Een diepere en eerlijkere interne markt met een versterkte industriële basis

8.

Eerlijke en toekomstbestendige interne markt

Mededeling "Naar een optimaal functionerende interne markt in een snel veranderende mondiale omgeving: barrières uitschakelen en nieuwe kansen aangrijpen in het belang van burgers en bedrijven" (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2018)

9.

Gezondheidsbescherming

Mededeling over een omvattend raamwerk van de Europese Unie voor endocriene disruptoren (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2018)

10.

Efficiënter wetgeven op het gebied van de interne markt

Efficiënter wetgeven op het gebied van belastingen: identificatie van sectoren waar kan worden overgestapt op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2019). Efficiënter wetgeven op het gebied van sociaal beleid: identificatie van sectoren waar kan worden overgestapt op besluitvorming met versterkte gekwalificeerde meerderheid (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2019)Een diepere en billijkere Economische en Monetaire Unie

11.

Versterken van de internationale rol van de euro

Mededeling over het versterken van de internationale rol van de euro (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2018)

Een op wederzijds vertrouwen gebaseerde ruimte van recht en grondrechten

12.

Rechtsstaat

Verdere versterking van het kader van 2014 voor de rechtsstaat (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2019)

Naar een nieuw migratiebeleid

13.

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visumbeleid

Mededeling over visumwederkerigheid (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2018) 

14.

Visumbeleid
(Brexit-paraatheid)

Voorstel om het Verenigd Koninkrijk ofwel op de lijst van de derde landen "visum vereist" te zetten of op de "visumvrij"-lijst (wetgevend, artikel 77, lid 2, VWEU, 4e kwartaal 2018) (Brexit-paraatheid)

Een Unie van democratische verandering

15.

Communiceren over Europa

Mededeling over de wijze waarop de Unie meer verenigd, sterker en meer democratisch kan worden gemaakt in termen van communicatie (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2019)

Bijlage II: REFIT-initiatieven 2

Nr.

Titel

Omschrijving

Een nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen 

1.

Geschiktheidscontrole kaderrichtlijn water en hoogwaterrichtlijn, samen met evaluatie richtlijn behandeling stedelijk afvalwater

De kaderrichtlijn water (Richtlijn 2000/60/EG) is het meest omvattende instrument van het EU-waterbeleid, met als belangrijkste doelstelling het beschermen van EU-wateren en het verbeteren ervan tot de status goed. In de geschiktheidscontrole zal een evaluatie worden gemaakt van deze richtlijn, twee andere daarmee rechtstreeks samenhangende richtlijnen (Richtlijn 2006/118/EG (grondwater) en Richtlijn 2008/105/EG (milieukwaliteitsnormen)) en de Richtlijn 2007/60 (hoogwaterrichtlijn), waarmee de voorzet werd gegeven om voor de hele EU een risicobeheersbenadering in te voeren voor overstromingen. De richtlijn stedelijk afvalwater (Richtlijn 91/271/EEG) hangt nauw samen met de kaderrichtlijn water, omdat deze onmisbaar is voor het bereiken van de doelstellingen ervan.

2.

Geschiktheidscontrole richtlijnen luchtkwaliteit

Bij deze geschiktheidscontrole, die naar verwachting tegen 2019 zal zijn afgerond, zal worden gekeken naar de prestaties van de EU-richtlijnen luchtkwaliteit (Richtlijn 2008/50/EG en Richtlijn 2004/107/EG). Deze richtlijnen stellen normen voor luchtkwaliteit vast die overal in de EU moeten worden gehaald, en leggen voorwaarden op die ervoor moeten zorgen dat lidstaten de luchtkwaliteit op hun grondgebied adequaat monitoren en beoordelen, op een geharmoniseerde en vergelijkbare wijze.

3.

Evaluatie verordening overbrenging afvalstoffen

Bij de evaluatie van Verordening (EG) nr. 1013/2006 zal naar alle aspecten van de tenuitvoerlegging worden gekeken, met inbegrip van de kwestie van de illegale handel in afvalstoffen. Ook zal daarin follow-up worden gegeven van advies IX.3.a-c van het REFIT-platform van 19 maart 2018 waarin het REFIT-platform oordeelde dat meer soorten afval aan de "groene lijst" moeten worden toegevoegd, en wijst op de uitdaging voor ondernemingen die voortvloeit uit de verplichte registratie van afvalvervoerders in alle lidstaten.

Een diepere en eerlijkere interne markt met een versterkte industriële basis

4.

Evaluatie richtlijn rechtsbescherming modellen en verordening Gemeenschapsmodellen

Met de evaluatie van Richtlijn 98/71/EG en van Verordening (EG) nr. 6/2002 komt er een grondige beoordeling van het algemene functioneren van het EU-stelsel voor rechtsbescherming van modellen, zowel op Unieniveau als op nationaal niveau, met name in het licht van de recente herziening van de EU-regeling voor handelsmerken, de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals 3D-printing en de markt voor reserveonderdelen.

5.

Evaluatie verordening bouwproducten

Deze evaluatie van Verordening (EU) nr. 305/2011 houdt verband met advies XII.8.b van het REFIT-platform van 7 juni 2017, waarin de Commissie werd uitgenodigd om de kwestie van de verplichting de prestatieverklaring tien jaar te bewaren te herzien, rekening houdende met het onderscheid tussen detailhandelaren die aan bedrijven en/of consumenten verkopen, alsmede met advies XII.8.c van 23 november 2017 en advies XII.8.a van 27-28 juni 2016 van het REFIT-platform.

6.

Evaluatie over maximumgehalten bestrijdingsmiddelenresiduen en toelating gewasbeschermingsmiddelen

In deze evaluatie zal worden gekeken naar de toelatingsprocedure en met name het dubbele systeem van toelating van de werkzame stof op EU-niveau en van het gewasbeschermingsmiddel op nationaal niveau, de tijd tot de marktintroductie, de wederzijdse nationale erkenning, het vergelijkingssysteem met het oog op vervanging door minder gevaarlijke stoffen, het systeem voor het bepalen van maximumwaarden voor residuen, de handhaving en de kosten van het systeem. Deze evaluatie betreft Verordening (EG) nr. 1107/2009 en Verordening (EG) nr. 396/2005. In deze evaluatie zal worden gekeken naar de kwesties die aan de orde zijn gesteld in advies XI.10.a van het REFIT-platform van 7 juni 2017 "Multiple use/Multiple source substances – Chlorate".

Een diepere en billijkere Economische en Monetaire Unie

7.

Geschiktheidscontrole toezichtsrapportage

Deze geschiktheidscontrole zal een analyse maken van de eisen inzake sectoroverschrijdende rapportage aan toezichthouders zoals die voortvloeien uit EU-wetgeving inzake financiële diensten (bijv. handelingen kapitaalvereisten (RKV/VKV IV), handelingen markten voor financiële instrumenten (MiFID/MiFIR), verordening Europese marktinfrastructuur (EMIR) enz.) Dit is een follow-up voor advies X.13.a van het REFIT-platform van 27 juni 2016.

8.

Geschiktheidscontrole bedrijfsrapportage

Deze geschiktheidscontrole zal een evaluatie maken van de eisen inzake bedrijfsrapportage in onder meer de jaarrekeningrichtlijn (Richtlijn 2013/34/EU), de richtlijn bekendmaking niet-financiële informatie (Richtlijn 2014/95/EU), de transparantierichtlijn (Richtlijn 2013/50/EU) en de verordening internationale standaarden voor jaarrekeningen (Verordening (EG) nr. 1606/2002).

Een op wederzijds vertrouwen gebaseerde ruimte van recht en grondrechten 

9.

Evaluatie richtlijn gelijke beloning voor gelijke arbeid en arbeid van gelijke waarde

Bij de evaluatie van Richtlijn 2006/54/EG zal vooral worden gekeken hoe de bestaande wettelijke bepalingen inzake gelijke beloning in de praktijk hebben uitgepakt, welke benaderingen EU-lidstaten hebben gevolgd bij de toepassing ervan, hoe deze bepalingen daadwerkelijk zijn gehandhaafd, en de mate waarin de oorspronkelijke doelstellingen zijn bereikt.

10.

Consumentenkrediet (Richtlijn 2008/48/EG) en verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten (Richtlijn 2002/65/EG)

Bij de evaluatie van Richtlijn 2008/48/EG en van Richtlijn 2002/65/EG zal worden gekeken naar het functioneren van de markt voor consumentenkrediet en de verkoop op afstand van financiële diensten voor consumenten. De evaluatie van de markt voor consumentenkrediet zal met name ingaan op de kwesties die het REFIT-platform in zijn advies (VI.4.a-f) van 21 september 2017 aan de orde heeft gesteld.

Bijlage III: Prioritaire lopende voorstellen

Nr.

Thema

Volledige titel 3

Referentie

Een nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen

1.

Pakket circulaire economie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)**

COM(2017) 753 final
2017/0332 (COD) 
1.2.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake minimumeisen voor hergebruik van water**

COM(2018) 337 final
2018/0169 (COD) 
28.5.2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu**

COM(2018) 340 final
2018/0172 (COD) 
30.5.2018

2.

Visserijcontrole

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1005/2008 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 2016/1139 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft visserijcontroles**

COM(2018) 368 final
2018/0193 (COD) 
30.5.2018

3.

Onderlinge afstemming verslagleggingsverplichtingen op gebied van milieubeleid

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr. 166/2006 en (EU) nr. 995/2010 en Verordeningen (EG) nr. 338/97 en (EG) nr. 2173/2005 van de Raad**

COM(2018) 381 final
2018/0205 (COD) 
31.5.2018

4.

Toegankelijkheidseisen producten en diensten

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten*

COM(2015) 615 final
2015/0278 (COD) 
2.12.2015

5.

Meerjarig Financieel Kader

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen

COM(2018) 391 final
2018/0213 (COD)

31.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het InvestEU-programma

COM(2018) 439 final
2018/0229 (COD)

6.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

COM(2018) 327 final
2018/0132 (APP)

2.5.2018

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

COM(2018) 325 final
2018/0135 (CNS)

2.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde

COM(2018) 328 final
2018/0133 (NLE)

2.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, het emissiehandelssysteem van de Europese Unie en niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval, en betreffende de maatregelen om in de behoefte van kasmiddelen te voorzien

COM(2018) 326 final
2018/0131 (NLE)

2.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027

COM(2018) 322 final
2018/0132 (APP)

2.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van het bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1369/2013 van de Raad

COM(2018) 466 final
2018/0251 (NLE)

13.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval, en tot intrekking van Verordening (Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad

COM(2018) 467 final
2018/0252 (NLE)

13.6.2018

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende wijziging van Beschikking 2007/198/Euratom tot oprichting van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie en tot toekenning van gunsten daaraan

COM(2018) 445 final
2018/0235 (NLE)

7.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad

COM(2018) 390 final
2018/0210 (COD)

12.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013

COM(2018) 385 final
2018/0209 (COD)

1.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

COM(2018) 380 final
2018/0202 (COD)

30.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF +)

COM(2018) 382 final
2018/0206 (COD)

30.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane

COM(2018) 442 final
2018/0232 (COD)

8.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen

COM(2018) 443 final
2018/0233 (COD)

8.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (het "programma Pericles IV")

COM(2018) 369 final
2018/0194 (COD)

31.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen

COM(2018) 387 final
2018/0212 (COD)

31.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013

COM(2018) 393 final
2018/0217 (COD)

1.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

COM(2018) 394 final
2018/0218 (COD)

1.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad

COM(2018) 392 final
2018/0216 (COD)

1.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014

COM(2018) 438 final
2018/0228 (COD)

6.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826

COM(2018) 441 final
2018/0231 (COD)

7.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU

COM(2018) 447 final
2018/0236 (COD)

6.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van het Europees Defensiefonds

COM(2018) 476 final
2018/0254 (COD)

13.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014

COM(2018) 440 final
2018/0230 (COD)

11.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013

COM(2018) 366 final
2018/0190 (COD)

30.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013

COM(2018) 367 final
2018/0191 (COD)

30.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa

COM(2018) 375 final
2018/0196 (COD)

29.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds

COM(2018) 372 final
2018/0197 (COD)

30.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen

COM(2018) 373 final
2018/0198 (COD)

29.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden

COM(2018) 374 final
2018/0199 (COD)

29.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen

COM(2018) 398 final
2018/0222 (NLE) 
6.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

COM(2018) 435 final
2018/0224 (COD)

7.6.2018

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

COM(2018) 436 final
2018/0225 (COD)

7.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter aanvulling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

COM(2018) 437 final
2018/0226 (NLE)

7.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

COM(2018) 434 final
2018/0227 (COD)

6.6.2018

6.

Connecting Europe Facility 2014-2020: terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit de Unie (wijziging Verordening (EU) nr. 1316/2013)
(Brexit-paraatheid)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

COM(2018) 568 final
2018/0299 (COD)

1.8.2018

7.

Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor organisaties belast met inspectie en controle van schepen: terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit de Unie (wijziging Verordening (EG) nr. 391/2009)
(Brexit-paraatheid)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

COM(2018) 567 final
2018/0298 (COD)

1.8.2018

Een connectieve digitale eengemaakte markt

8.

Digitale overeenkomsten

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud*

COM(2015) 634 final
2015/0287 (COD) 
9.12.2015

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen*

COM(2015) 635 final
2015/0288 (COD) 
9.12.2015

9.

Toepassing en werking .eu‑topniveaudomeinnaam

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie**

COM(2018) 231 final
2018/0110 (COD) 
27.4.2018

10.

Hergebruik overheidsinformatie (herschikking)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)**

COM(2018) 234 final
2018/0111 (COD) 
25.4.2018

11.

Bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers onlinetussenhandelsdiensten

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten*

COM(2018) 238 final
2018/0112 (COD) 
26.4.2018

12.

Eerbiediging privéleven en bescherming persoonsgegevens in elektronische communicatie (e‑privacy)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)*

COM(2017) 10 final
2017/0003 (COD) 
10.1.2017

13.

Cyberbeveiliging

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")*

COM(2017) 477 final
2017/0225 (COD) 
13.9.2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (Bijdrage van de Europese Commissie aan de bijeenkomst van leiders in Salzburg op 19-20 september 2018)**

COM(2018) 630 final
2018/0328 (COD) 
12.9.2018

14.

Auteursrechten-pakket

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt*

COM(2016) 593 final
2016/0280 (COD) 
14.9.2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's*

COM(2016) 594 final
2016/0284 (COD) 
14.9.2016

Een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering

15.

Mobiliteits- en klimaatveranderingspakket

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen**

COM(2018) 284 final
2018/0143 (COD)
17.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking)*

COM(2017) 676 final
2017/0293 (COD) 
8.11.2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten*

COM(2017) 647 final
2017/0288 (COD) 
8.11.2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten*

COM(2017) 648 final
2017/0290 (COD) 
8.11.2017

16.

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen*

COM(2017) 653 final
2017/0291 (COD) 
8.11.2017

17.

Gemeenschappelijke regels voor interne markt aardgas: pijpleidingen van en naar derde landen

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas**

COM(2017) 660 final
2017/0294 (COD) 
8.11.2017

18.

Pakket "Schone energie"

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG*

COM(2016) 862 final
2016/0377 (COD) 
30.11.2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking)*

COM(2016) 863 final
2016/0378 (COD) 
30.11.2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)*

COM(2016) 861 final
2016/0379 (COD) 
30.11.2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)*

COM(2016) 864 final
2016/0380 (COD) 
30.11.2016

19.

Pakket "Europa in beweging"

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk**

COM(2018) 277 final
2018/0138 (COD)

17.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU**

COM(2018) 278 final
2018/0139 (COD)

17.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake elektronische informatie over goederenvervoer**

COM(2018) 279 final
2018/0140 (COD)

17.5.2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg*

COM(2017) 282 final
2017/0113 (COD)

31.5.2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen*

COM(2017) 275 final
2017/0114 (COD)

31.5.2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector**

COM(2017) 278 final
2017/0121 (COD)

31.5.2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen**

COM(2017) 277 final
2017/0122 (COD)

31.5.2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de sector*

COM(2017) 281 final
2017/0123 (COD)

31.5.2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (herschikking)*

COM(2017) 280 final
2017/0128 (COD)

31.5.2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, wat betreft de bepalingen inzake belastingen op voertuigen**

COM(2017) 276 final
2017/0115 (CNS)

31.5.2017

20.

Einde omschakeling winter-/zomertijd

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG**

COM(2018) 639 final
2018/0332 (COD)

12.9.2018

Een diepere en eerlijkere eengemaakte markt met een sterkere industriële basis

21.

Pakket duurzame beleggingen

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen**

COM(2018) 353 final
2018/0178 (COD)

24.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341**

COM(2018) 354 final
2018/0179 (COD)

24.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans**

COM(2018) 355 final
2018/0180 (COD)

24.5.2018

22.

Grensoverschrijdende beleggingsfondsen

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen**

COM(2018) 92 final
2018/0041 (COD)

12.3.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties**

COM(2018) 93 final
2018/0042 (COD)

12.3.2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU**

COM(2018) 94 final
2018/0043 (COD)

12.3.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013**

COM(2018) 110 final
2018/0045 (COD)

12.3.2018

23.

Crowdfundingdiensten

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten**

COM(2018) 99 final
2018/0047 (COD)

8.3.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP)**

COM(2018) 113 final
2018/0048 (COD)

8.3.2018

24.

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen*

COM(2018) 134 final
2018/0060 (COD)

14.3.2018

25.

Aanpassingen verordening Europese marktinfrastructuur (EMIR)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters**

COM(2017) 208 final
2017/0090 (COD)

4.5.2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de erkenning van CTP's uit derde landen**

COM(2017) 331 final
2017/0136 (COD)

20.9.2017

26.

Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)**

COM(2017) 343 final
2017/0143 (COD)

29.6.2017

27.

Taken, governance en financiering Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA's)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; en Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten**

COM(2017) 536 final
2017/0230 (COD )

20.9.2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)**

COM(2017) 537
2017/0231 (COD)

20.9.2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's**

COM(2017) 538 final
2017/0232 (COD)

20.9.2017

28.

Vereisten voor en toezicht op beleggingsondernemingen

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010**

COM(2017) 790 final
2017/0359 (COD)

20.12.2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU**

COM(2017) 791 final
2017/0358 (COD)

20.12.2017

29.

Openbaarmaking informatie over winstbelasting 

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren**

COM(2016) 198 final
2016/0107 (COD)

12.4.2016

30.

Transparantie en duurzaamheid EU-risicobeoordeling in de voedselketen

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen]**

COM(2018) 179 final
2018/0088 (COD)

11.4.2018

31.

Sociale dimensie interne markt

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit**

COM(2018) 131 final
2018/0064 (COD)

13.3.2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (derde reeks)**

COM(2018) 171 final
2018/0081 (COD)

5.4.2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie**

COM(2017) 797
2017/0355 (COD)

21.12.2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad**

COM(2017) 253 final
2017/0085 (COD)

26.4.2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad**

COM(2016) 531 final
2016/0256 (COD)

23.8.2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004*

COM(2016) 815final
2016/0397 (COD)

13.12.2016

32.

Wijziging gemeenschappelijk btw-stelsel wat betreft bijzondere regeling voor kleine ondernemingen

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen**

COM(2018) 21 final
2018/0006 (CNS)

18.1.2018

33.

Eerlijke belastingheffing

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende het gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten**

COM(2018) 148 final
2018/0073 (CNS)

21.3.2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van regels betreffende de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid**

COM(2018) 147 final
2018/0072 (CNS)

21.3.2018

34.

Pakket btw-hervorming

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft harmonisering en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel en tot invoering van het definitieve stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten**

COM(2017) 569 final
2017/0251(CNS)

4.10.2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft de gecertificeerd belastingplichtige**

COM(2017) 567 final
2017/0248 (CNS)

4.10.2017

35.

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag vennootschapsbelasting

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)**

COM(2016) 683 final
2016/0336 (CNS)

25.10.2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting**

COM(2016) 685 final
2016/0337 (CNS)

25.10.2016

36.

Algemene regeling inzake accijns

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking)**

COM(2018) 346 final
2018/0176(CNS)

25.5.2018

37.

Oneerlijke handelspraktijken in relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen**

COM(2018) 173 final
2018/0082 (COD)

12.4.2018

38.

Aanvullend beschermingscertificaat geneesmiddelen

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen**

COM(2018) 317 final
2018/0161 (COD)

28.5.2018

39.

Dienstenpakket

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt**

COM(2016) 821 final
2016/0398 (COD)

10.1.2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het juridische en operationele kader van de Europese e-kaart voor diensten ingevoerd bij [Verordening elektronische stabiliteitscontrole]**

COM(2016) 823 final
2016/0402 (COD)

10.1.2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot invoering van een Europese e-kaart voor diensten en de bijbehorende administratieve faciliteiten**

COM(2016) 824 final
2016/0403 (COD)

10.1.2017

40.

Voorwaarden en procedure op grond waarvan de Commissie van ondernemingen mag vragen informatie te verstrekken

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de voorwaarden en procedure op grond waarvan de Commissie van ondernemingen en ondernemersverenigingen mag vragen informatie over de interne markt en aanverwante gebieden te verstrekken**

COM(2017) 257 final
2017/0087 (COD)

2.5.2017

41.

Goederenpakket

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad**

COM(2017) 795 final
2017/0353 (COD)

19.12.2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht**

COM(2017) 796 final
2017/0354 (COD)

19.12.2017

42.

Pakket vennootschapsrecht

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht**

COM(2018) 239 final
2018/0113 (COD)

25.4.2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen**

COM(2018) 241 final
2018/0114 (COD)

25.4.2018

43.

Insolventie- en kwijtingsprocedures

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging van Richtlijn 2012/30/EU**

COM(2016) 723 final
2016/0359 (COD)

22.11.2016

44.

Wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit de Unie
(Brexit-paraatheid)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

COM(2018) 397 final
2018/0220 (COD)

4.6.2018

Een diepere en billijkere Economische en Monetaire Unie

45.

Door overheidsobligaties gedekte effecten

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten*

COM(2018) 339 final
2018/0171 (COD)

24.5.2018

46.

Kredietservicers, kredietkopers en uitwinning van zekerheden

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden**

COM(2018) 135 final
2018/0063 (COD)

14.3.2018

47.

Steun structurele hervormingen in de lidstaten

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft steun voor structurele hervormingen in de lidstaten*

COM(2017) 826 final
2017/0336 (COD)

6.12.2017

48.

Versterking begrotingsverantwoordelijkheid en begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van bepalingen ter versterking van de begrotingsverantwoordelijkheid en de begrotingskoers op middellange termijn in de lidstaten*

COM(2017) 824 final
2017/0335 (CNS)

6.12.2017

49.

Bankenpakket

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012*

COM(2016) 850 final
2016/0360 (COD)

23.11.2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen*

COM(2016) 851 final
2016/0361 (COD)

23.11.2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn 2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG*

COM(2016) 852 final
2016/0362 (COD)

23.11.2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen*

COM(2016) 852 final
2016/0364 (COD)

23.11.2016

50.

Herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365*

COM(2016) 856 final
2016/0365 (COD)

28.11.2016

51.

Europees depositoverzekeringsstelsel

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel*

COM(2015) 586 final
2015/0270 (COD)

24.11.2015

52.

Gezamenlijke vertegenwoordiging eurozone in IMF

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van maatregelen om geleidelijk een gezamenlijke vertegenwoordiging van de eurozone in het Internationaal Monetair Fonds tot stand te brengen**

COM(2015)603 final
2015/250 (NLE)

21.10.2015

53.

Antiwitwasrichtlijn

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering**

COM(2018) 646 final

2017/0230 (COD)

12.9.2018

54.

Europees Monetair Fonds

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot instelling van het Europees Monetair Fonds*

COM(2017) 827 final
2017/0333 (APP)

6.12.2017

55.

Meerjarig Financieel Kader

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot uitbreiding tot de niet-deelnemende lidstaten van de toepassing van Verordening (EU) .../2018 tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (het programma "Pericles IV")

COM(2018) 371 final
2018/0219 (APP)

31.5.2018

Handel: Een evenwichtig en vooruitstrevend handelsbeleid om de globalisering in goede banen te leiden

56.

Screening buitenlandse directe investeringen in Europese Unie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie*

COM(2017) 487 final
2017/0224 (COD)

13.9.2017

57.

Gewijzigd voorstel Toegang goederen en diensten uit derde landen tot interne markt Europese Unie
(Overheidsopdrachten en derde landen)

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen**

COM(2016) 34 final
2012/0060 (COD) 29.1.2016

58.

In WTO-lijst van Unie opgenomen tariefcontingenten na terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit de Unie
(Brexit-paraatheid)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad

COM(2018) 312
2018/0158 (COD)

22.5.2018

Een op wederzijds vertrouwen gebaseerde ruimte van recht en grondrechten

59.

Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven**

COM(2018) 209 final
2018/0103 (COD)

17.4.2018

60.

Gebruik financiële en andere informatie met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen bepaalde strafbare feiten

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ*

COM(2018) 213 final
2018/0105 (COD)

17.4.2018

61.

Fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ**

COM(2017) 489 final
2017/0226 (COD)

13.9.2017

62.

Interoperabiliteit EU‑informatiesystemen

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399 en Verordening (EU) 2017/2226*

COM(2017) 793 final
2017/0351 (COD)

12.12.2017

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie)*

COM(2017) 794 final
2017/0352 (COD)

12.12.2017

63.

Voorkomen verspreiding terroristische inhoud op het internet

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud (Bijdrage van de Europese Commissie aan de bijeenkomst van de EU-leiders in Salzburg op 19-20 september 2018)**

COM(2018) 640 final
2018/0331 (COD)

12.9.2018

64.

Uniemechanisme voor civiele bescherming

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming**

COM(2017) 772 final
2017/0309 (COD)

23.11.2017

65.

Consumentenbescherming

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG**

COM(2018) 184 final
2018/0089 (COD)

11.4.2018

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU**

COM(2018) 185 final
2018/0090 (COD)

11.4.2018

66.

Versterking beveiliging identiteitskaarten

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen**

COM(2018) 212 final
2018/0104 (COD)

17.4.2018

67.

Voorstel inzake bescherming klokkenluiders

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden**

COM(2018) 218 final
2018/0106 (COD)

23.4.2018

68.

Europees bevel tot verstrekking en bewaring elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken*

COM (2018) 225 final
2018/0108 (COD)

17.4.2018

69.

Europees Strafregister Informatiesysteem

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011*

COM(2017) 344 final
2017/0144 (COD)

29.6.2017

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad*

COM(2016) 7 final
2016/0002 (COD)

19.1.2016

70.

EU-noodreisdocument

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van een EU-noodreisdocument en tot intrekking van Besluit 96/409/GBVB**

COM(2018) 358
2018/0186 (CNS)

31.5.2018

71.

Burgerlijke en handelszaken 

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (betekening en kennisgeving van stukken)**

COM(2018) 379 final
2018/0204 (COD)

31.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken**

COM(2018) 378 final
2018/0203 (COD)

31.5.2018

72.

Meerjarig Financieel Kader

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

COM(2018) 324 final
2018/0136 (COD)

2.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU

COM(2018) 386 final
2018/0211 (COD)

30.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het programma Rechten en waarden

COM(2018) 383 final
2018/0207 (COD)

30.5.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het programma Justitie

COM(2018) 384 final
2018/0208 (COD)

30.5.2018

Naar een nieuw migratiebeleid

73.

Visumcode

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)**

COM(2018) 252 final
2018/0061 (COD)

14.3.2018

74.

Visuminformatiesystemen

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad**

COM(2018) 302 final
2018/0152 (COD)

16.5.2018

75.

Europees netwerk immigratieverbindingsfunctionarissen

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking)**

COM(2018) 303 final
2018/0153 (COD)

16.5.2018

76.

Tijdelijke herinvoering grenstoezicht aan binnengrenzen

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 wat betreft de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen**

COM(2017) 571 final
2017/0245 (COD)

27.9.2017

77.

Europese grens- en kustwacht

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad (Bijdrage van de Europese Commissie aan de bijeenkomst van leiders in Salzburg op 19–20 september 2018)**

COM(2018) 631 final
2018/0330 (COD)

12.9.2018

78.

Terugkeerbeleid

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking) (Bijdrage van de Europese Commissie aan de bijeenkomst van de leiders in Salzburg op 19–20 september 2018)**

COM(2018) 634 final
2018/0329 (COD)

12.9.2018

79.

Toegang en verblijf onderdanen derde landen met oog op een hooggekwalificeerde baan
("Blue Card"-voorstel)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan*

COM(2016) 378 final
2016/0176 (COD)

7.6.2016

80.

Gemeenschappelijk Europees asielstelsel

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 439/2010

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 439/2010 (Bijdrage van de Europese Commissie aan de bijeenkomst van de leiders in Salzburg op 19-20 september 2018)**

COM(2016) 271 final

COM(2018) 633 final
2016/0131 (COD)

12.9.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van [Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend], voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking)*

COM(2016) 272 final
2016/0132 (COD)

4.5.2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking)* (Hervorming van het Dublinsysteem)

COM(2016) 270 final
2016/0133 (COD)

4.5.2016

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking)*

COM(2016) 465 final
2016/0222 (COD)

13.7.2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, alsook tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen*

COM(2016) 466 final
2016/0223 (COD)

13.7.2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU*

COM(2016) 467 final
2016/0224 (COD)

13.7.2016

81.

Meerjarig Financieel Kader

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

COM(2018) 473 final
2018/0249 (COD)

12.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

COM(2018) 471 final
2018/0248 (COD)

12.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid

COM(2018) 472 final
2018/0250 (COD)

13.6.2018

Krachtiger rol op het wereldtoneel

82.

Meerjarig Financieel Kader

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

COM(2018) 474 final
2018/0258 (COD)

12.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

COM(2018) 460 final
2018/0243 (COD)

14.6.2018

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds ("LGO-besluit")

COM(2018) 461 final
2018/0244 (CNS)

14.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag

COM(2018) 462 final
2018/0245 (NLE)

14.6.2018

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)

COM(2018) 465 final
2018/0247 (COD)

16.6.2018

Voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met steun van de Commissie, aan de Raad voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (niet-budgettair fonds voor de duur van het Meerjarig Financieel Kader)

HR(2018) 94Een Unie van democratische verandering

83.

Comitologie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie**

COM(2016) 799 final
2016/0400 (COD)

14.12.2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

COM (2016) 798 final

2016/0399 (COD)

14.12.2016

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

COM(2017) 85 final
2017/035 (COD)

14.2.2017

84.

Bescherming persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement (Bijdrage van de Europese Commissie aan de bijeenkomst van de leiders Salzburg 19–20 september 2018)**

COM(2018) 636 final
2018/0336 (COD)

12.9.2018

85.

Europees burgerinitiatief

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees burgerinitiatief*

COM(2017) 482 final
2017/0220 (COD)

13.9.2017

Bijlage IV: In te trekken voorstellen 4

Nr.

COM / Interinstitutionele referentie

Titel

Redenen voor de intrekking

Economische en financiële zaken, belastingen en douane

1.

SEC(2008) 2302 definitief

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Commissie wordt gemachtigd te onderhandelen over een overeenkomst met het Koninkrijk Noorwegen met het oog op de toepassing van maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

Achterhaald: De kwestie valt onder de Common Reporting Standard (CRS) over belastingaangelegenheden die is ontwikkeld in reactie op het verzoek van de G20 en op 15 juli 2014 is goedgekeurd door de OESO-Raad. De multilaterale overeenkomst tot uitvoering van de CRS bestrijkt de EU en Noorwegen.

2.

COM(2009) 644 definitief

2008/0234 (CNS)

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Vorstendom Liechtenstein, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden en tot uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken

Achterhaald: De kwestie komt aan bod in de overeenkomst EU-Liechtenstein inzake de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, als gewijzigd in 2015 ("overeenkomst over de automatische uitwisseling van fiscale informatie"), die in overeenstemming is met de Common Reporting Standard (CRS) over belastingaangelegenheden van de OESO.

3.

COM(2009) 648 definitief

2008/0234 (CNS)

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Vorstendom Liechtenstein, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden en tot uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken

Achterhaald: De kwestie komt aan bod in de overeenkomst EU-Liechtenstein inzake de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, als gewijzigd in 2015 ("overeenkomst over de automatische uitwisseling van fiscale informatie"), die in overeenstemming is met de Common Reporting Standard (CRS) over belastingaangelegenheden van de OESO.

Maritieme zaken en visserij

4.

COM(2012) 21 definitief, 2012/0013 (COD)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden

Achterhaald: De kwestie valt nu onder het nieuwe meerjarenbeheersplan voor de Noordzee (Verordening (EU) 2018/973, PB L 179 van 16.7.2018)

Veiligheid en migratie

5.

COM(2016) 491 final

2016/0236 (CNS)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een EU-certificeringssysteem voor apparatuur voor beveiligingsonderzoeken in de luchtvaart

Uit interinstitutioneel overleg is een consensus ontstaan dat de ontwikkeling van een Europese certificering beter kan worden bereikt door het wijzigen van de uitvoeringswetgeving die is gebaseerd op artikel 4, lid 3, en artikel 18, punt a), van Verordening (EG) nr. 300/2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart. De Commissie zal starten met de voorbereidingen voor de eventuele wijziging van de uitvoeringswetgeving van Verordening (EG) nr. 300/2008.

6.

COM(2015) 452 final

2015/0211 (COD)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst voor de toepassing van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming, en tot wijziging van Richtlijn 2013/32/EU

Een geactualiseerde benadering van deze kwestie wordt gegeven in het voorstel voor de verordening asielprocedures (COM(2016) 467 final), waarvoor de interinstitutionele procedure loopt in het kader van het pakket voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

7.

COM(2014) 382 final

2014/0202 (COD)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 604/2013 wat betreft de vaststelling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat is ingediend door een niet-begeleide minderjarige zonder gezinsleden, broers of zussen of familieleden die legaal in een lidstaat verblijven

Een geactualiseerde benadering van deze kwestie wordt gegeven in het voorstel voor de hervorming van het Dublinsysteem (COM(2016) 270 final), waarvoor de interinstitutionele procedure loopt in het kader van het pakket voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

8.

COM(2015) 450 final

2015/0208 (COD)

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een crisisherplaatsingsmechanisme en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend

Een geactualiseerde benadering van deze kwestie wordt gegeven in het voorstel voor de hervorming van het Dublinsysteem (COM(2016) 270 final), waarvoor de interinstitutionele procedure loopt in het kader van het pakket voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel.

9.

COM(2018) 167 final

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende machtiging van de Commissie om het mondiale pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking goed te keuren namens de Unie

Dit voorstel is niet langer vereist omdat de goedkeuring van het mondiale pact in twee stappen zal verlopen: de goedkeuring van het resultaat van de onderhandelingen op de intergouvernementele conferentie en daarna de formele bekrachtiging door een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN. Dit voorstel houdt verband met COM(2018) 168.

10.

COM(2018) 168 final

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende machtiging van de Commissie om het mondiale pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie op het gebied van migratiebeleid goed te keuren namens de Unie

Voorstellen niet langer vereist omdat de goedkeuring van het mondiale pact in twee stappen zal verlopen: de goedkeuring van het resultaat van de onderhandelingen op de intergouvernementele conferentie en daarna de formele bekrachtiging door een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN.

Bijlage V: Lijst van voorgenomen intrekkingen

Nr.

Beleidsterrein

Titel

Redenen voor intrekking

1.

Kapitaalmarktenunie

Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd

De meeste van de vereisten uit deze richtlijn komen nu aan bod in Richtlijn 2013/50/EG (gewijzigde transparantierichtlijn) en in de prospectusverordening. De resterende nog toepasselijke bepalingen van Richtlijn 2001/34/EG kunnen worden ingetrokken.

2.

Belastingen en douane

Verordening (EG) nr. 964/2007 van de Commissie van 14 augustus 2007 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de opening en het beheer van de tariefcontingenten voor rijst van oorsprong uit de minst ontwikkelde landen voor de verkoopseizoenen 2007/2008 en 2008/2009

Achterhaald: De tariefcontingenten uit deze handeling waren onderdeel van de uitvoeringsperiode van het "alles-behalve-wapens"-initiatief vanaf 2001. Zij bestaan niet langer omdat sinds 2009 geen tariefcontingenten meer worden gebruikt en de handel in rijst uit die landen thans rechten- en contingentvrij is.

3.

Belastingen en douane

Verordening (EEG) nr. 3512/80 van de Commissie van 23 december 1980 houdende afwijking voor de landen van de gemeenschappelijke markt van Midden-Amerika van de artikelen 1, 6 en 12 van Verordening (EEG) nr. 3510/80 van de Commissie van 23 december 1980 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" voor de toepassing van de door de Europese Economische Gemeenschap voor bepaalde producten uit ontwikkelingslanden verleende tariefpreferenties

Achterhaald: Deze handeling betreft herkomstregels voor algemene preferentiestelsels (APS) van de Unie die achterhaald zijn (Verordening (EEG) nr. 3322/80 van de Raad van 16 december 1980). Zij wijkt af van een aantal artikelen van een andere handeling (Verordening (EEG) nr. 3510/80) die reeds is ingetrokken.

4.

Belastingen en douane

Verordening (EEG) nr. 3513/80 van de Commissie van 23 december 1980 houdende afwijking voor de landen die de Overeenkomst van Carthagena (Andesgroep) ondertekend hebben van de artikelen 1, 6 en 12 van Verordening (EEG) nr. 3510/80 van de Commissie van 23 december 1980 betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" voor de toepassing van de door de Europese Economische Gemeenschap voor bepaalde producten uit ontwikkelingslanden verleende tariefpreferenties

Achterhaald: Deze handeling betreft herkomstregels voor algemene preferentiestelsels (APS) van de Unie die achterhaald zijn (Verordening (EEG) nr. 3322/80 van de Raad van 16 december 1980). Zij wijkt af van een aantal artikelen van een andere handeling (Verordening (EEG) nr. 3510/80) die reeds is ingetrokken.

5.

Voedselveiligheid

Richtlijn 78/142/EEG van de Raad van 30 januari 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake materialen en voorwerpen die vinylchloride-monomeer bevatten en bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen

De kwesties die in deze richtlijn van de Raad aan bod komen, vallen onder het toepassingsgebied en de bepalingen van Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Deze richtlijn van de Raad is daardoor nu achterhaald.

6.

Voedselveiligheid

Richtlijn 85/572/EEG van de Raad van 19 december 1985 tot vaststelling van de lijst van de simulatiestoffen waarvan gebruik moet worden gemaakt voor de controle op migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

De kwesties die in deze richtlijn van de Raad aan bod komen, vallen onder het toepassingsgebied en de bepalingen van Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Deze richtlijn van de Raad is daardoor nu achterhaald.

7.

Voedselveiligheid

Richtlijn 82/711/EEG van de Raad van 18 oktober 1982 betreffende de basisregels voor de controle op migratie van bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

De kwesties die in deze richtlijn van de Raad aan bod komen, vallen onder het toepassingsgebied en de bepalingen van Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Deze richtlijn van de Raad is daardoor nu achterhaald.

(1)    In deze bijlage geeft de Commissie (voor zover beschikbaar) nadere informatie over de initiatieven die zijn opgenomen in haar werkprogramma, in overeenstemming met het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven. Deze informatie, die bij de beschrijving van de verschillende initiatieven tussen haakjes wordt gegeven, is slechts indicatief en kan tijdens het voorbereidende proces veranderen, met name in het licht van de uitkomsten van een effectbeoordelingsprocedure. Bij grijs gemarkeerde items gaat het om initiatieven die richtinggevend zijn voor de toekomst van de Unie.
(2)

     Deze bijlage bevat de belangrijkste evaluaties en geschiktheidscontroles die we zullen uitvoeren, met inbegrip van evaluatiewerkzaamheden als follow-up van de adviezen van het REFIT-platform.

(3) * = voorstel vermeld in de gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2018 en 2019, ondertekend door de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.** = prioritaire dossiers Werkprogramma Commissie 2018 en Intentieverklaring 2018.
(4)      Deze lijst bevat lopende wetgevingsvoorstellen die de Commissie de komende zes maanden (tegen april 2019) wil intrekken.
Top