EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0557

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/557 (2020. gada 22. aprīlis), ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 988/2014 groza attiecībā uz Savienības tarifu kvotām konkrētiem Moldovas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktiem

C/2020/2378

OJ L 128, 23.4.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/557/oj

23.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 128/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/557

(2020. gada 22. aprīlis),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 988/2014 groza attiecībā uz Savienības tarifu kvotām konkrētiem Moldovas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 58. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (2), (“nolīgums”) Savienības vārdā tika noslēgts 2016. gada 23. maijā ar Padomes Lēmumu (ES) 2016/839 (3). Nolīgums stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā, bet to provizoriski piemēro no 2014. gada 1. septembra.

(2)

2014. gada 18. septembrī tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 988/2014 (4), ar ko atver Savienības tarifu kvotas Moldovas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktiem un paredz to pārvaldību.

(3)

Asociācijas padome 2014. gada 16. decembrī ar Lēmumu Nr. 3/2014 (5) deleģēja Asociācijas komitejai īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai, kā minēts nolīguma 438. panta 4. punktā, pilnvaras atjaunināt vai grozīt konkrētus ar tirdzniecību saistītus nolīguma pielikumus.

(4)

Pēc apspriešanās ar Moldovas Republiku saskaņā ar nolīguma 147. pantu Savienība piekrita palielināt tarifa likmes kvotu (“TRQ”) apjomu Moldovas izcelsmes galda vīnogām un plūmēm un ieviest jaunu tarifa likmes kvotu ķiršiem (6). Attiecīgi Asociācijas komiteja īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai ir pieņēmusi Lēmumu Nr. 1/2020, ar ko atjaunina nolīguma XV pielikumu (7).

(5)

Pēc Savienības Muitas kodeksa un tā īstenošanas un deleģēto aktu stāšanās spēkā Komisija pārvalda tarifa likmes kvotas saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (8) izklāstītajiem noteikumiem par tarifu kvotu pārvaldību, pamatojoties uz to datumu hronoloģisko secību, kuros pieņemtas muitas deklarācijas par preču laišanu brīvā apgrozībā.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 988/2014.

(7)

ES un Moldovas Asociācijas komitejas Lēmums Nr. 1/2020 stājās spēkā 2020. gada 23. janvārī. Lai nodrošinātu šīs regulas pielikumā noteikto kvotu efektīvu pārvaldību un savlaicīgu piemērošanu, šī regula būtu jāpiemēro no iepriekš minētās dienas.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 988/2014 groza šādi:

1)

regulas 4. pantu aizstāj ar šādu:

4. pants

Šīs regulas pielikumā noteiktās tarifu kvotas pārvalda saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (*1) 49.–54. pantu.

(*1)  Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).”;"

2)

pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 23. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  OV L 260, 30.8.2014., 4. lpp.

(3)  Padomes 2016. gada 23. maija Lēmums (ES) 2016/839 par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (OV L 141, 28.5.2016., 28. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 988/2014, ar ko atver Savienības tarifu kvotas Moldovas Republikas izcelsmes lauksaimniecības produktiem un paredz to pārvaldību (OV L 278, 20.9.2014., 12. lpp.).

(5)  ES un Moldovas Republikas Asociācijas padomes 2014. gada 16. decembra Lēmums Nr. 3/2014 par atsevišķu Asociācijas padomes pilnvaru deleģēšanu Asociācijas komitejai īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai (OV L 110, 29.4.2015., 40. lpp.).

(6)  Padomes 2019. gada 19. decembra Lēmums (ES) 2019/2245 par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas komitejā īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai, kura izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, attiecībā uz nolīguma XV pielikuma (Muitas nodokļu atcelšana) atjaunināšanu (OV L 336, 30.12.2019., 283. lpp.).

(7)  ES un Moldovas Republikas Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai 2020. gada 23. janvāra Lēmums Nr. 1/2020 attiecībā uz Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, XV pielikuma (Muitas nodokļu atcelšana) atjaunināšanu (OV L 34, 6.2.2020., 52. lpp.).

(8)  Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem izstrādājumu apraksta formulējums uzskatāms vienīgi par informatīvu. Preferences sistēmu šā pielikuma kontekstā nosaka pēc KN kodu tvēruma šīs regulas pieņemšanas laikā.

Kārtas nr.

KN kods

Preču apraksts

Kvotas periods

Gada kvotas apjoms

(tīrsvars tonnās, ja nav norādīts citādi)

09.6800

0702 00 00

Svaigi vai atdzesēti tomāti

No 1.9.2014. līdz 31.12.2014.

2 000

No 1.1.2015. līdz 31.12.2015. un pēc tam katru kalendāro gadu

2 000

09.6801

0703 20 00

Svaigi vai atdzesēti ķiploki

No 1.9.2014. līdz 31.12.2014.

220

No 1.1.2015. līdz 31.12.2015. un pēc tam katru kalendāro gadu

220

09.6802

0806 10 10

Galda vīnogas, svaigas

No 1.9.2014. līdz 31.12.2014.

10 000

No 1.1.2015. līdz 31.12.2015. un pēc tam katru kalendāro gadu līdz 31.12.2019.

10 000

 

 

 

No 1.1.2020. līdz 31.12.2020. un pēc tam katru kalendāro gadu

20 000

09.6803

0808 10 80

Svaigi āboli (izņemot sidra ābolus bez taras no 16. septembra līdz 15. decembrim)

No 1.9.2014. līdz 31.12.2014.

40 000

No 1.1.2015. līdz 31.12.2015. un pēc tam katru kalendāro gadu

40 000

09.6806

0809 29 00

Svaigi ķirši (izņemot skābos ķiršus)

No 23.1.2020. līdz 31.12.2020. un pēc tam katru kalendāro gadu

1 500

09.6804

0809 40 05

Plūmes, svaigas

No 1.9.2014. līdz 31.12.2014.

10 000

No 1.1.2015. līdz 31.12.2015. un pēc tam katru kalendāro gadu līdz 31.12.2019.

10 000

 

 

 

No 1.1.2020. līdz 31.12.2020. un pēc tam katru kalendāro gadu

15 000

09.6805

2009 61 10

Vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu), neraudzēta un bez spirta piedevas, kuras Briksa vērtība nepārsniedz 30 un kuras vērtība pārsniedz 18 euro par 100 kg tīrā svara, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu

No 1.9.2014. līdz 31.12.2014.

500

No 1.1.2015. līdz 31.12.2015. un pēc tam katru kalendāro gadu

500

 

2009 69 19

Vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu), neraudzēta un bez spirta piedevas, kuras Briksa vērtība pārsniedz 67 un kuras vērtība pārsniedz 22 euro par 100 kg tīrā svara, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu

 

 

 

2009 69 51

2009 69 59

Vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu), neraudzēta un bez spirta piedevas, kuras Briksa vērtība pārsniedz 30, bet nepārsniedz 67, un kuras vērtība pārsniedz 18 euro par 100 kg tīrā svara, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu

 

 


Top