EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0294

Priekšlikums PADOMES IETEIKUMS, ar ko groza Padomes 2020. gada 13. oktobra Ieteikumu (ES) 2020/1475 par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju

COM/2021/294 final

Briselē, 31.5.2021

COM(2021) 294 final

2021/0138(NLE)

Priekšlikums

PADOMES IETEIKUMS,

ar ko groza Padomes 2020. gada 13. oktobra Ieteikumu (ES) 2020/1475 par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju

(Dokuments attiecas uz EEZ)


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Lai nodrošinātu labi koordinētu, paredzamu un pārredzamu pieeju pārvietošanās brīvības ierobežojumu pieņemšanai, Padome 2020. gada 13. oktobrī pieņēma Padomes Ieteikumu (ES) 2020/1475 par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju 1 . Padomes ieteikumā tika noteikta koordinēta pieeja šādos galvenajos jautājumos: kopējo kritēriju un robežvērtību piemērošana, lemjot par to, vai ieviest brīvas pārvietošanās ierobežojumus, Covid-19 pārnešanas riska kartēšana Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) publikācijā, izmantojot saskaņotu krāsu kodu, un koordinēta pieeja pasākumiem, ja tādi ir, kurus var piemērot personām, kas pārvietojas no vienas teritorijas uz citu, atkarībā no pārnešanas riska līmeņa šajās zonās.

Ar Padomes Ieteikumu (ES) 2020/1475 tiecas panākt ciešāku koordināciju starp tām dalībvalstīm, kuras apsver iespēju noteikt pasākumus, ar kuriem sabiedrības veselības apsvērumu dēļ tiek ierobežota brīva pārvietošanās sakarā ar pandēmiju. Pieņemot un piemērojot brīvas pārvietošanās ierobežojumus, dalībvalstīm būtu jāievēro ES tiesību akti, jo īpaši proporcionalitātes un nediskriminācijas principi. Ieteikums (ES) 2020/1475 vēlāk tika grozīts, ņemot vērā ļoti augsto pārneses sabiedrībā līmeni visā ES, iespējams, saistībā ar jauno bažas raisošo SARS-CoV-2 variantu palielinātu pārnēsājamību 2 .

Pēc tam, kad aprīļa sākumā inficēšanās gadījumu skaits bija sasniedzis vēl vienu maksimumu, pēdējā laikā tas visā ES ir samazinājies. Līdz 19. nedēļas beigām (2021. gada 16. maijam) 14 dienu kumulatīvais paziņoto gadījumu rādītājs ES/EEZ bija samazinājies līdz 224 uz 100 000 iedzīvotāju un samazināšanās bija turpinājusies sešas nedēļas 3 . Šis samazinājums ir vērojams, neraugoties uz nepārtraukto testēšanas rādītāja pieaugumu. Līdzīgu samazinājumu var novērot attiecībā uz Covid-19 pacientu skaitu slimnīcās un intensīvās terapijas nodaļās un jaunu uzņemto pacientu skaitu.

Epidemioloģiskās situācijas uzlabošanās galvenokārt ir saistīta ar ES vakcinācijas kampaņas paātrināšanu. Līdz 2021. gada 27. maijam vismaz vienas vakcīnas devas saņemšanas kumulatīvais rādītājs pieaugušajiem vecumā no 18 gadiem ES/EEZ bija sasniedzis 42,8 % un pilna vakcinācijas kursa saņemšanas kumulatīvais rādītājs pieaugušajiem vecumā no 18 gadiem bija sasniedzis 18,9 %. Svarīgi ir tas, ka pilna vakcinācijas kursa saņemšanas kumulatīvais rādītājs ir sasniedzis augstu līmeni mērķgrupās, piemēram, 80 gadus vecas un vecākas personas (63,5 %) un veselības aprūpes darbinieki (64,2 %) 4 . Līdz 2021. gada maija beigām dalībvalstīm būs piegādāti vairāk nekā 300 miljoni vakcīnu devu. Līdz 2021. gada jūlija beigām tiks piegādāts pietiekams daudzums devu, lai ES vakcinētu 70 % pieaugušo iedzīvotāju.

Ņemot vērā šīs apsveicamās norises, dalībvalstis ir sākušas pakāpeniski atcelt ierobežojumus, kas noteikti SARS-CoV-2 izplatības ierobežošanai gan attiecībā uz ceļošanu, gan citām darbībām. Lai to darītu drošā veidā, daudzas dalībvalstis izmanto Covid-19 sertifikātus, kas attiecas uz vakcināciju, testu rezultātiem un/vai pārslimošanu.

Eiropas Parlaments un Padome 2021. gada 20. maijā panāca politisku vienošanos par ES digitālo Covid sertifikātu – satvaru sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanai, verifikācijai un akceptēšanai, lai atvieglotu turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos īstenošanu Covid-19 pandēmijas laikā 5 . Politisko vienošanos par abām Komisijas ierosinātajām regulām 6 vēlāk apstiprināja Padomes Pastāvīgo pārstāvju komiteja 7 un Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 8 . ES digitālā Covid sertifikāta, kas ļaus visām ES dzīvojošām personām saņemt sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, mērķis ir palīdzēt pakāpeniski un koordinēti atcelt brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas ieviesti saskaņā ar ES tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

Ir svarīgi pielikt pūles, lai nodrošinātu ES digitālā Covid sertifikāta raitu ieviešanu. Šajā nolūkā Komisija iesaka dalībvalstīm maksimāli izmantot esošās iespējas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, lai sāktu izdot ES digitālo Covid sertifikātu jau pirms regulas piemērošanas sākuma, pamatojoties uz tehniskajām specifikācijām, ko dalībvalstis izstrādājušas e-veselības tīklā 9 . Ja valsts tiesību aktos ir paredzēta Covid-19 sertifikātu verifikācija, ES digitālā Covid sertifikāta turētāji tos varētu izmantot ceļojot jau pirms regulas piemērošanas sākuma. Komisija atbalsta šo procesu, ieviešot ES digitālā Covid sertifikāta centrālo daļu – ES vārteju, kurā glabā publiskās atslēgas, kas vajadzīgas ES digitālā Covid sertifikāta verifikācijai. Ņemot vērā to, ka ES vārtejā nenotiek apmaiņa ar personas datiem, dalībvalstis jau varētu izmantot tās funkcionalitāti.

Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos, kā arī gaidāmo ES digitālā Covid sertifikāta ieviešanu, Ieteikums (ES) 2020/1475 būtu jāgroza, lai koordinētu šo brīvās pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku atcelšanu. No vienas puses, vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu turētājiem, kas ceļo ES teritorijā, principā nevajadzētu piemērot papildu ierobežojumus, piemēram, ar ceļošanu saistītus testus SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai vai ar ceļošanu saistītu pašizolāciju vai karantīnu. No otras puses, būtu jāracionalizē noteikumi par personām, kurām ir negatīvs testa rezultāts, lai mazinātu sarežģītību un neskaidrības ceļotājiem, tādējādi veicinot noteikto pasākumu ievērošanu. Šajā nolūkā dažādos pasākumus, ko varētu piemērot ceļotājiem, varētu ciešāk saistīt ar izbraukšanas vietas krāsu kodu. Jo īpaši ceļošanu ES varētu vienkāršot SARS-CoV-2 infekcijas testu standarta derīguma termiņš.

Turklāt Ieteikums 2020/1475 būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā to, ka ir pieņemts Padomes Ieteikums (ES) 2021/816, ar ko groza Ieteikumu (ES) 2020/912 par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu 10 , tostarp paziņoto Covid-19 gadījumu 14 dienu kumulatīvā rādītāja robežvērtības palielināšanu no 25 līdz 75.

Vienlaikus ir jāsaglabā modrība attiecībā uz SARS-CoV-2 variantiem. ECDC regulāri izvērtē jaunus pierādījumus par variantiem, kas konstatēti epidemioloģiskā informācijā, uz noteikumiem balstītā genoma variantu skrīningā vai citos zinātniskos avotos 11 . Tas jo īpaši attiecas uz “bažas raisošajiem variantiem”, par kuriem ir pieejami skaidri pierādījumi, kas liecina par būtisku ietekmi uz pārnēsājamību, smagumu un/vai imunitāti, kura varētu ietekmēt epidemioloģisko situāciju ES/EEZ. Tas attiecas arī uz “uzmanību prasošiem variantiem”, par kuriem ir pieejami pierādījumi par genoma īpašībām, epidemioloģiski pierādījumi vai in vitro pierādījumi, kas varētu būtiski ietekmēt pārnēsājamību, smagumu un/vai imunitāti, reāli ietekmējot epidemioloģisko situāciju ES/EEZ.

ECDC nodrošina “SARS-CoV-2 variantu infopaneli” 12 , lai sniegtu pārskatu par bažas raisošo un uzmanību prasošo variantu proporciju, kā arī sekvencēšanas apjomiem. Dalībvalstīm šī informācija būtu jāņem vērā, apsverot brīvas pārvietošanās ierobežojumu ieviešanu. Lai iegūtu savlaicīgu un precīzu informāciju par SARS-CoV-2 variantu parādīšanos un apriti, ir svarīgi, lai dalībvalsts izpildītu ECDC ieteikumus attiecībā uz sekvencēšanas apjomiem, kuriem būtu jāatbilst 10 % vai 500 sekvencēm no sekvencēto SARS-CoV-2-pozitīvo gadījumu kopskaita, saskaņā ar Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Eiropadomei un Padomei “Vienotība Covid-19 apkarošanā” 13 .

Kā paredzēts noteikumos par ES digitālo Covid sertifikātu, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai no jauna ieviest ierobežojumus sertifikātu turētājiem, tostarp vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu turētājiem, ja, piemēram, epidemioloģiskā situācija dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā strauji pasliktinās. Šī “apturēšanas sistēma” jo īpaši ir paredzēta, lai novērstu bažas raisošo SARS-CoV-2 variantu vai uzmanību prasošo variantu izplatīšanos.

Saskanība ar pašreizējiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā

Šis ieteikums palīdz īstenot spēkā esošos noteikumus, kas saistīti ar pārvietošanās brīvības ierobežojumiem sabiedrības veselības apsvērumu dēļ. Jo īpaši tā nolūks ir atvieglot ES digitālā Covid sertifikāta ieviešanu.

Saskanība ar citām Savienības politikas jomām

Šis ieteikums ir saskaņā ar citām Savienības politikas jomām, ieskaitot tās, kas attiecas uz sabiedrības veselību un robežkontroles neveikšanu pie iekšējām robežām.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 21. panta 2. punkts, 168. panta 6. punkts un 292. pants;

Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)

LESD 292. pants ļauj Padomei pieņemt ieteikumus. Saskaņā ar šo noteikumu Padome pieņem lēmumus pēc Komisijas priekšlikuma tajos gadījumos, kad Līgumos ir paredzēts, ka Padome pieņem lēmumus pēc Komisijas priekšlikuma.

Šis pants ir piemērojams šajā konkrētajā situācijā, jo ir nepieciešama konsekventa pieeja, lai izvairītos no turpmākiem traucējumiem, kurus rada vienpusēji un nepietiekami koordinēti pasākumi, kas ierobežo brīvu pārvietošanos Savienībā. LESD 21. panta 1. punktā ir noteikts, ka ikvienam Savienības pilsonim ir tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstīs, ievērojot Līgumos noteiktos ierobežojumus un nosacījumus, kā arī to īstenošanai paredzētos pasākumus. Ja izrādās, ka šā mērķa sasniegšanai ir vajadzīga Savienības rīcība, Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru var pieņemt noteikumus, lai sekmētu šo tiesību īstenošanu.

Saskaņā ar LESD 168. panta 6. punktu Padome pēc Komisijas priekšlikuma var pieņemt arī ieteikumus augsta cilvēku veselības aizsardzības līmeņa nodrošināšanai, nosakot un īstenojot visu Savienības politiku un darbības.

Proporcionalitāte

Vienpusēju vai nekoordinētu pasākumu noteikšana varētu radīt brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas ir nekonsekventi un sadrumstaloti, tādējādi Savienības pilsoņiem radot nenoteiktību par viņu tiesību īstenošanu. Šis priekšlikums paredz samērīgus izvirzītā mērķa sasniegšanas pasākumus, kas nepārsniedz nepieciešamo.

3.EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANOS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Ex post izvērtējumi / spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaudes

Neattiecas

Apspriešanās ar ieinteresētajām personām

Priekšlikumā ņemtas vērā regulārās diskusijas ar dalībvalstīm kopš pirmo pagaidu ierobežojumu ieviešanas, pieejamā informācija par epidemioloģiskās situācijas attīstību un attiecīgās pieejamās zinātniskās atziņas.

Ietekmes novērtējums

Neattiecas

Pamattiesības

Pārvietošanās brīvība ir pamattiesības, kas citu starpā nostiprinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (“Harta”) 45. pantā. Ievērojot samērīguma principu, ierobežojumus drīkst noteikt tikai tad, ja tie ir nepieciešami un patiešām atbilst Savienības mērogā atzītiem vispārējas nozīmes mērķiem vai vajadzībai aizsargāt citu personu tiesības un brīvības. Hartas 21. pants, ievērojot Līgumu piemērošanas jomu, aizliedz jebkādu diskrimināciju pilsonības dēļ.

Pārvietošanās brīvības ierobežojumiem Savienībā, kuri ir atzīti par attaisnojamiem sabiedrības veselības aizsardzības apsvērumu dēļ, jābūt nepieciešamiem, samērīgiem un balstītiem uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem. Tiem ir jāspēj nodrošināt izvirzītā mērķa sasniegšanu, un tie nedrīkst pārsniegt šā mērķa sasniegšanai nepieciešamo.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Nav.

2021/0138 (NLE)

Priekšlikums

PADOMES IETEIKUMS,

ar ko groza Padomes 2020. gada 13. oktobra Ieteikumu (ES) 2020/1475 par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 21. panta 2. punktu, 168. panta 6. punktu un 292. panta pirmo un otro teikumu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)Padome 2020. gada 13. oktobrī pieņēma Ieteikumu (ES) 2020/1475 par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju 14 . Ar Ieteikumu (ES) 2020/1475 tika izveidota koordinēta pieeja šādos galvenajos jautājumos: kopēju kritēriju un robežvērtību piemērošana, kad tiek lemts, vai ieviest brīvas pārvietošanās ierobežojumus, Covid19 pārneses riska kartēšana, izmantojot saskaņotus krāsu kodus, un koordinēta pieeja pasākumiem (ja tādi tiek noteikti), kurus var atbilstoši piemērot personām, kas pārvietojas starp apgabaliem, atkarībā no pārneses riska līmeņa attiecīgajos apgabalos.

(2)Nolūkā dalībvalstīm atvieglot lēmumu pieņemšanu Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs, vadoties pēc Ieteikumā (ES) 2020/1475 noteiktajiem kritērijiem un robežvērtībām, reizi nedēļā publicē dalībvalstu karti, kas sadalīta pa reģioniem 15 .

(3)Kā paredzēts Ieteikuma (ES) 2020/1475 15. apsvērumā, Komisijai ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra atbalstu, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību, būtu regulāri jāizvērtē minētajā ieteikumā paredzētie kritēriji, nepieciešamie dati un robežvērtības, tostarp tas, vai būtu jāapsver citi kritēriji vai jāpielāgo robežvērtības, un jānosūta Padomei izskatīšanai savi konstatējumi kopā ar priekšlikumu grozīt ieteikumu.

(4)Pēc šāda Komisijas priekšlikuma Padome 2021. gada 1. februārī pieņēma Padomes Ieteikumu (ES) 2021/119, ar ko groza Ieteikumu (ES) 2020/1475 par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju 16 , ņemot vērā visā Savienībā ļoti augsto pārneses līmeni sabiedrībā, kas, iespējams, saistīts ar to, ka jaunie bažas raisošie SARS-CoV-2 varianti ir transmisīvāki.

(5)Saskaņā ar Savienības tiesību aktiem dalībvalstis var ierobežot pamattiesības brīvi pārvietoties, pamatojoties uz sabiedrības veselības apsvērumiem. Visiem ierobežojumiem attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos Savienībā, kuri tiek ieviesti, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos, būtu jābalstās uz konkrētiem un ierobežotiem apsvērumiem sabiedrības interesēs, proti, sabiedrības veselības aizsardzību. Šādi ierobežojumi ir jāpiemēro, ievērojot Savienības tiesību vispārīgos principus, jo īpaši proporcionalitātes un nediskriminēšanas principu. Tāpēc visiem veiktajiem pasākumiem vajadzētu būt tvēruma un laika ziņā stingri ierobežotiem atbilstoši centieniem atjaunot brīvu pārvietošanos Savienībā, un tie nedrīkstētu pārsniegt sabiedrības veselības aizsardzībai absolūti nepieciešamo. Turklāt šādiem pasākumiem vajadzētu būt saskanīgiem ar Savienības veiktajiem pasākumiem, lai nodrošinātu netraucētu preču un pamatpakalpojumu brīvu apriti iekšējā tirgū, tai skaitā medicīnas preču brīvu apriti un medicīniskā un veselības aprūpes personāla brīvu pārvietošanos, izmantojot tā dēvētās “zaļās joslas” robežšķērsošanas vietas, kas minētas Komisijas 2020. gada 23.marta Paziņojumā par zaļo joslu ieviešanu atbilstoši Vadlīnijām par robežu pārvaldības pasākumiem veselības aizsardzībai un preču un pamatpakalpojumu pieejamības nodrošināšanai 17 .

(6)Lai atvieglotu iespēju izmantot tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, Eiropas Parlaments un Padome 2021. gada 20. maijā vienojās izveidot vienotu satvaru sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanai, verifikācijai un akceptēšanai – ES digitālo Covid sertifikātu. ES digitālajam Covid sertifikātam būtu jāveicina tas, ka tiek pakāpeniski un koordinētā veidā atcelti brīvas pārvietošanās ierobežojumi, kuri ieviesti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos. Pārvietošanās brīvības veicināšana ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai varētu sākties ekonomikas atveseļošana.

(7)Padome 2021. gada 20. maijā pieņēma Padomes Ieteikumu (ES) 2021/816, ar ko groza Ieteikumu (ES) 2020/912 par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu 18 , iesakot dalībvalstīm atvieglot ierobežojumus nebūtiskiem ceļojumiem uz ES, jo īpaši attiecībā uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri saņēmuši pēdējo ieteicamo tādas Covid-19 vakcīnas devu, kam piešķirta tirdzniecības atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 19 . Turklāt dalībvalstīm ir iespēja atļaut nebūtiskus ceļojumus uz ES tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri saņēmuši pēdējo ieteicamo tādas Covid-19 vakcīnas devu, kura iekļauta PVO ārkārtas lietojuma sarakstā 20 . Ar Ieteikumu (ES) 2021/816 tika palielinātas arī robežvērtības 14 dienu kumulatīvajam paziņoto Covid-19 gadījumu rādītājam, ko izmanto, lai noteiktu to trešo valstu sarakstu, no kurām nebūtiskus ceļojumus vajadzētu atļaut. Vienlaikus, lai ierobežotu risku, ka Eiropas Savienībā iekļūst bažas raisoši vai uzmanību prasoši SARS-CoV-2 varianti, Ieteikumā (ES) 2021/816 ir paredzēts “ārkārtas apturēšanas” mehānisms, kas ļauj dalībvalstīm ātri un koordinēti rīkoties, lai visa veida ceļošanu no skartajām trešām valstīm uz laiku ierobežotu līdz stingri noteiktam minimumam. Ieteikums 2020/1475 būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā šīs norises, tostarp izmaiņas paziņoto gadījumu rādītāja robežvērtībā.

(8)Eiropadome savos 2021. gada 25. maija secinājumos 21 norādīja, ka centieni nodrošināt koordinētu pieeju būtu jāturpina arī pirms vasaras. Šajā saistībā Eiropadome atzinīgi novērtēja par ES digitālo Covid sertifikātu panākto vienošanos un aicināja to ātri īstenot. Eiropadome aicina spert nākamo soli, lai atvieglotu brīvu pārvietošanos ES, proti, līdz jūnija vidum pārskatīt Ieteikumu (ES) 2020/1475. Eiropadome atzinīgi novērtēja arī Ieteikuma (ES) 2021/816 pieņemšanu.

(9)[ES digitālā Covid sertifikāta regulu] sāks piemērot no 2021. gada 1. jūlija. No minētā datuma vakcinētām, testētām vai pārslimojušām personām būs tiesības saņemt ES digitālo Covid sertifikātu, tostarp tad, ja tās ir vakcinētas pirms [ES digitālā Covid sertifikāta regulas] piemērošanas dienas, pat ja vakcinācija ir veikta klīniskā izmēģinājuma ietvaros. Tāpēc Ieteikums 2020/1475 būtu jāpielāgo, lai pēc iespējas labāk izmantotu ES digitālā Covid sertifikāta sistēmu. Proti, ES digitālie Covid sertifikāti nodrošina sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu drošu izdošanu, verifikāciju un akceptēšanu, un saskaņā ar [ES digitālā Covid sertifikāta regulu] izdotiem sertifikātiem tādējādi vajadzētu būt galvenajam rīkam, kas izmantojams saistībā ar ceļošanu ES.

(10)[ES digitālā Covid sertifikāta regula] paredz sešu nedēļu pakāpeniskas ieviešanas periodu, lai dalībvalstīm, kuras no regulas piemērošanas dienas nevar izdot sertifikātus regulai atbilstošā formātā, dotu iespēju turpināt izdot sertifikātus, kas vēl neatbilst [ES digitālā Covid sertifikāta regulai]. Pakāpeniskas ieviešanas periodā šādi sertifikāti, kā arī pirms [ES digitālā Covid sertifikāta regulas] piemērošanas dienas izdotie sertifikāti, ir jāakceptē visām dalībvalstīm ar noteikumu, ka tajos ir ietverti vajadzīgie dati. Tāpēc Ieteikuma 2020/1475 vajadzībām šādi sertifikāti arī būtu jāuzskata par tādiem, kas izdoti saskaņā ar [ES digitālā Covid sertifikāta regulu].

(11)Turklāt personām, kurām nav ES digitālā Covid sertifikāta, jo īpaši tāpēc, ka tās ir vakcinētas pirms [ES digitālā Covid sertifikāta regulas] piemērošanas dienas, būtu jādod visas pienācīgās iespējas ar citiem līdzekļiem pierādīt, ka tām būtu jāgūst labums no attiecīgo brīvas pārvietošanās ierobežojumu atcelšanas, ko dalībvalsts šādu sertifikātu turētājiem noteikusi.

(12)Būtu jācenšas nodrošināt ES digitālā Covid sertifikāta raitu ieviešanu. Šajā nolūkā dalībvalstīm, cik vien iespējams, būtu jāizmanto iespējas, kas attiecībā uz Covid-19 sertifikātu izdošanu pastāv valsts tiesību aktos, lai, pamatojoties uz tehniskajām specifikācijām, ko dalībvalstis izstrādājušas e-veselības tīklā 22 , sāktu izdot [ES digitālā Covid sertifikāta regulai] atbilstoša formāta sertifikātus jau pirms regulas piemērošanas sākuma. Ja valsts tiesību aktos ir paredzēta Covid-19 sertifikātu verifikācija, ES digitālā Covid sertifikāta turētāji ceļošanas laikā tos jau varētu izmantot. Komisija šo procesu atbalsta, uzsākot ES digitālā Covid sertifikāta centrālas daļas — ES vārtejas, kurā glabā ES digitālā Covid sertifikāta verifikācijai vajadzīgās publiskās atslēgas — darbību. Ņemot vērā to, ka ES vārtejā nenotiek apmaiņa ar personas datiem, dalībvalstis tās funkcionalitāti varētu izmantot jau pirms [ES digitālā Covid sertifikāta regulas] piemērošanas sākuma.

(13)Galvenokārt saistībā ar ievērojamu vakcinācijas tvēruma palielinājumu visā Savienībā pastāv spēcīga un pastāvīga lejupejoša tendence 14 dienu kumulatīvajā paziņoto Covid-19 gadījumu īpatsvarā ES/EEZ. Vismaz vienas vakcīnas devas kumulatīvais tvērums no 2021. gada 27. maija pieaugušajiem vecumā no 18 gadiem ir sasniedzis 42,8 %, un pilnas vakcinācijas kumulatīvais tvērums pieaugušajiem vecumā no 18 gadiem ir sasniedzis 18,9 %. Svarīgi ir tas, ka pilnas vakcinācijas kumulatīvais tvērums ir sasniedzis augstu līmeni tādās prioritārajās grupās, kā piemēram, personas vecumā no 80 gadiem un veselības aprūpes darbinieki 23 . Apsverot, vai piemērot ierobežojumus, dalībvalstīm būtu jāņem vērā aizsardzības līmenis, ko nodrošina vakcinācijas tvēruma palielinājums, jo īpaši mērķa grupu vidū.

(14)Ņemot vērā šīs pozitīvās norises, dalībvalstis gan attiecībā uz ceļošanu, gan citām darbībām ir sākušas pakāpeniski atcelt ierobežojumus, kas noteikti SARS-CoV-2 izplatīšanās ierobežošanai. Lai to darītu drošā veidā, daudzas dalībvalstis izmanto Covid-19 sertifikātus attiecībā uz vakcināciju, testu rezultātiem un/vai pārslimošanu. Lai koordinētu centienus pakāpeniski atcelt brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ieviesti, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos, būtu jāpielāgo Ieteikums (ES) 2020/1475. Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas atšķirības starp apgabaliem, kas klasificēti dažādās krāsās, kuras noteiktas Ieteikumā (ES) 2020/1475, un lai nodrošinātu lielāku skaidrību un noteiktību Savienībā ceļojošām personām, būtu sīkāk jāprecizē ierobežojumi, kurus dalībvalstis varētu piemērot, pamatojoties uz saviem lēmumu pieņemšanas procesiem.

(15)Ņemot vērā zemo inficēšanās līmeni apgabalos, kas klasificēti kā “oranži”, personām, kas ceļo no šādām teritorijām, nevajadzētu piemērot karantīnu vai pašizolāciju. Tomēr dalībvalstis varētu pieprasīt šādiem ceļotājiem veikt SARS-CoV-2 infekcijas testu vai piedāvāt testus pēc ierašanās.

(16)Lai vienkāršotu ceļošanu Savienībā, SARS-CoV-2 infekcijas testiem būtu jānosaka standarta derīguma termiņi, ņemot vērā arī sadarbspējīgā ES digitālā Covid sertifikāta gaidāmo ieviešanu. Lielākā daļa dalībvalstu jau paredz, ka, lai molekulāram nukleīnskābju pastiprināšanas testam (NAAT), vajadzīgā paraugu ņemšana būtu atbilstīga, tā jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms ierašanās. Īsāks derīguma termiņš, kas nepārsniedz 48 stundas, ir pamatots attiecībā uz ātrajiem antigēna testiem, kuri uzskaitīti Covid-19 ātro antigēna testu kopējā saraksta 24 , par ko vienojusies Veselības drošības komiteja, I pielikumā, ja šādus testus dalībvalsts ir akceptējusi ceļošanai. Abos gadījumos testi būtu jāveic veselības aprūpes speciālistiem vai kvalificētiem testēšanas darbiniekiem.

(17)Kā norādīts [ES digitālā Covid sertifikāta regulā], lai atvieglotu brīvas pārvietošanās tiesību īstenošanu, dalībvalstis tiek mudinātas nodrošināt testēšanas iespējas, kas ir par cenām, ko var atļauties, un plaši pieejamas, ņemot vērā to, ka vēl ne visiem iedzīvotājiem ir bijusi iespēja vakcinēties. Ātro antigēna testu izmantošana atvieglotu cenas ziņā pieejamu testa rezultātu sertifikātu izdošanu. Komisija ir arī paziņojusi, ka tā piesaistīs 100 miljonus EUR, lai atbalstītu dalībvalstis cenas ziņā pieejamu testu nodrošināšanā.

(18)Personām, kas ceļo no apgabaliem, kuri klasificēti kā “sarkani”, joprojām varētu pieprasīt ievērot karantīnu vai pašizolāciju, ja vien tām nav testēšanas sertifikāta ar standarta derīguma termiņu. Personām, kurām nav šāda testēšanas sertifikāta, pēc ierašanās varētu pieprasīt veikt SARS-CoV-2 infekcijas testu un vajadzības gadījumā ievērot karantīnu vai pašizolāciju, līdz tiek iegūts negatīvs testa rezultāts.

(19)Obligāta karantīna vai pašizolācija personām, kuras ierodas no citām dalībvalstīm, ir būtisks brīvas pārvietošanās ierobežojums. Tas būtu jāpiemēro tikai tad, ja ir absolūti nepieciešams aizsargāt sabiedrības veselību, piemēram, ja attiecīgā persona ierodas no apgabala, kas klasificēts kā “sarkans”, bez SARS-CoV-2 infekcijas testa, ja attiecīgā persona ierodas no apgabala, kurš klasificēts kā “tumši sarkans” vai par kuru tiek ziņots, ka tajā ir augsta SARS-CoV-2 bažas raisošu vai uzmanību prasošu variantu izplatība. Personām, kurām šādās situācijās piemēro ar ceļošanu saistītu karantīnu vai pašizolāciju, vajadzētu būt iespējai saīsināt tās ilgumu, ja piecas līdz septiņas dienas pēc ierašanās tiek iegūts negatīvs testa rezultāts, izņemot gadījumus, kad ceļotājam parādās Covid-19 simptomi.

(20)SARS-CoV-2 varianti joprojām raisa bažas, un dalībvalstīm tie būtu jāņem vērā to brīvas pārvietošanās ierobežojumu kontekstā, kas noteikti, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs regulāri izvērtē jaunus pierādījumus par variantiem, kas atklāti ar epidemioloģiskās informācijas, uz noteikumiem balstīta genomiskā variantu skrīninga vai citu zinātnisko avotu 25 palīdzību. Tas jo īpaši attiecas uz bažas raisošiem variantiem, par kuriem ir pieejami skaidri pierādījumi, kas norāda uz būtisku ietekmi uz pārnesi, slimības smagumu un/vai imunitāti un kas varētu ietekmēt epidemioloģisko situāciju ES/EEZ, un uz uzmanību prasošiem variantiem, par kuriem ir pieejami pierādījumi par genomiskajām īpašībām, epidemioloģiski pierādījumi vai in-vitro pierādījumi, kas varētu būtiski ietekmēt pārnesi, slimības smagumu un/vai imunitāti, reāli ietekmējot epidemioloģisko situāciju ES/EEZ. Lai sniegtu pārskatu par ES/EEZ bažas raisošo variantu un uzmanību prasošo variantu proporciju kopā ar sekvencēšanas apjomu, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs dara pieejamu “SARS-CoV-2 variantu infopaneli” 26 . Lai iegūtu savlaicīgu un precīzu informāciju par bažas radošo vai uzmanību prasošo SARS-CoV-2 variantu rašanos un cirkulāciju, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs iesaka, ka dalībvalstu sekvencēšanas apjomam būtu jāatbilst ieteiktajam līmenim, proti, vismaz 10 % vai 500 sekvencēti SARS-CoV-2 pozitīvi gadījumi nedēļā, kā norādīts arī Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Eiropadomei un Padomei “Vienotība Covid-19 apkarošanā” 27 . Ja sekvencēšanas apjoms ir nepietiekams, spēja noteikt cirkulējošos bažas radošos variantus, pirms tie ietekmē vispārējo epidemioloģisko situāciju, ir vāja.

(21)Tāpēc ir lietderīgi arī turpmāk stingri mudināt atturēties no visiem nebūtiskiem ceļojumiem uz un no apgabaliem, kuri klasificēti kā “tumši sarkani”, un uz un no tiem apgabaliem, kuros bažas raisoši vai uzmanību prasoši SARS-CoV-2 vīrusa varianti ir ļoti izplatīti, jo īpaši tie varianti, kas palielina pārnesamību, slimības smagumu vai ietekmē vakcīnu iedarbīgumu, un uz un no apgabaliem, kuros nepietiekama sekvencēšanas apjoma dēļ nav zināma izplatība.

(22)Saskaņā ar pašreizējiem zinātniskajiem pierādījumiem, kas joprojām veidojas, vakcinētajām personām un personām, kas pēdējo sešu mēnešu laikā ir pārslimojušas Covid-19, šķiet, ir samazināts risks inficēt citas personas ar SARS-CoV-2. To personu brīva pārvietošanās, kuras saskaņā ar pamatotiem zinātniskajiem pierādījumiem sabiedrības veselību būtiski neapdraud, piemēram, tāpēc, ka tās ir imūnas pret SARS-CoV-2 un nevar to pārnēsāt, nebūtu jāierobežo, jo izvirzīto sabiedrības veselības aizsardzības mērķi var sasniegt bez šādiem ierobežojumiem. Ja epidemioloģiskā situācija to ļauj, šādām personām nevajadzētu piemērot ar Covid-19 pandēmiju saistītus brīvas pārvietošanās papildu ierobežojumus, piemēram, ar ceļošanu saistītu testēšanu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai vai ar ceļošanu saistītu pašizolāciju vai karantīnu, izņemot, ja šādi papildu ierobežojumi saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem un saskaņā ar piesardzības principu ir nepieciešami un samērīgi sabiedrības veselības aizsardzības nolūkā un ir nediskriminējoši.

(23)Daudzas dalībvalstis jau ir atbrīvojušas vai plāno atbrīvot vakcinētās personas no brīvas pārvietošanās ierobežojumiem Savienībā, un sadarbspējīgā ES digitālā Covid sertifikāta gaidāmā ieviešana ceļotājiem atvieglos iespēju pierādīt, ka viņi ir vakcinēti. Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2021. gada 21. aprīlī publicētajiem pagaidu norādījumiem par ieguvumiem no pilnīgas vakcinācijas pret Covid-19 attiecībā uz pārnesi un ietekmi uz ierobežošanas pasākumiem 28 pilnībā vakcinētām personām var atcelt vai grozīt prasības attiecībā uz ceļotāju testēšanu un karantīnu, ja vien izcelsmes valsts sabiedrībā nepastāv bažas raisošu vai uzmanību prasošu variantu aprite vai to aprites līmenis ir ļoti zems. Tas ir tāpēc, ka iespējamība, ka pilnībā vakcinēts ceļotājs radīs Covid-19 tālākas pārneses risku, ir novērtēta kā ļoti zema, izņemot, ja to palielina tādi faktori kā bažas raisošu vai uzmanību prasošu variantu augsta izplatība. Tādējādi personas, kuras ir pilnībā vakcinētas ar Covid-19 vakcīnu, kam piešķirta tirdzniecības atļauja saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004, nebūtu jāpakļauj papildu ar ceļošanu saistītai testēšanai, lai noteiktu SARS-CoV-2 infekciju, vai ar ceļošanu saistītai pašizolācijai vai karantīnai, kad tās pārvietojas Savienībā. Tajā pašā laikā atbilstoši pašreizējai epidemioloģiskajai situācijai ES/EEZ sabiedriskās vietās un lielas pulcēšanās vietās, tostarp ceļošanas laikā, neatkarīgi no personas vakcinācijas statusa būtu jāsaglabā ierobežošanas pasākumi, piemēram, fiziska distancēšanās, sejas masku nēsāšana un roku un elpceļu higiēna.

(24)Lai vienkāršotu ceļošanu Savienībā, būtu jāizveido kopīga izpratne par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem vakcinētas personas būtu jāatbrīvo no ceļošanas ierobežojumiem. Vakcinētas personas būtu jāatbrīvo no ierobežojumiem, tiklīdz ir pagājušas vismaz 14 dienas kopš pilnīgas vakcinācijas. Personas, kas divu Covid-19 vakcīnas devu shēmā ir saņēmušas otro devu, un personas, kas saņēmušas vienas devas vakcīnu, būtu jāuzskata par pilnībā vakcinētām.

(25)Lai panāktu ātru vakcinācijas izvēršanu, dažas dalībvalstis ir noteikušas rīcībpolitiku, kas paredz vakcinēt pēc iespējas vairāk personu grupās, kurām ir augsts smagas saslimšanas risks attiecībā uz Covid-19. Cits ieteikums paredz, ka personas, kuras iepriekš bijušas inficētas ar SARS-CoV-2, būtu jāvakcinē ar tikai vienu vakcīnas devu (divu devu shēmas gadījumā). Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2021. gada 6. maija ziņojumu 29 9 no 23 ES/EEZ valstīm, kas sniedza atbildes, iesaka iepriekš inficētās personas vakcinēt ar vienu devu (divu devu vakcīnu shēmas gadījumā). Ir gūti jauni pierādījumi, ka personām, kuras iepriekš bijušas inficētas ar SARS-CoV-2, viena deva Comirnaty un Moderna Covid-19 vakcīnas (mRNS vakcīnas) izsauc līdzīgas vai augstākas antivielas, B šūnu un T šūnu atbildes reakcijas salīdzinājumā ar personām, kuras iepriekš nav bijušas inficētas. Turklāt dažos pētījumos ir ziņots, ka viena vakcīnas deva iepriekš inficētām personām, šķiet, rada līdzīgas antivielas, B šūnu un T šūnu atbildes reakcijas kā tām personām, kuras nav bijušas inficētas un kuras saņēmušas divas vakcīnas devas. Ir gūti arī jauni pierādījumi par augstāku antivielu līmeni pēc vienas Vaxzevria vakcīnas devas personām, kuras iepriekš bijušas inficētas, salīdzinājumā ar antivielu līmeni pēc vienas devas iepriekš neinficētām personām, un viena deva iepriekš inficētām personām, šķiet, rada līdzīgas antivielu reakcijas kā neinficētām personām, kuras saņēmušas divas vakcīnas devas. Neskarot dalībvalstu kompetenci noteikt savas vakcinācijas stratēģijas, persona, kas iepriekš bijusi inficēta ar SARS-CoV-2 un kas saņēmusi vienu devu no divu devu Covid-19 vakcīnas, attiecībā uz kuru saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 ir piešķirta tirdzniecības atļauja, ceļošanas kontekstā būtu jāuzskata par pilnībā vakcinētu arī tad, ja vakcinācijas sertifikātā ir norādīts, ka vakcinācijas kursā ir veikta vienas devas ievadīšana.

(26)Dalībvalstis varētu atcelt ierobežojumus arī citos apstākļos. Saskaņā ar [ES digitālā Covid sertifikāta regulas] 5. panta 5. punkta pirmo daļu, ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas apliecinājumu nolūkā atbrīvot no brīvas pārvietošanās ierobežojumiem arī citās situācijās, piemēram, pēc pirmās devas divu devu shēmas gadījumā, tās ar tādiem pašiem nosacījumiem akceptē vakcinācijas sertifikātus arī Covid-19 vakcīnai, uz kuru attiecas minētās regulas 5. panta 5. punkta pirmā daļa. Šim pašam nolūkam dalībvalstīm vajadzētu būt arī iespējai akceptēt vakcinācijas sertifikātus, kas izdoti Covid-19 vakcīnai, uz kuru attiecas [ES digitālā Covid sertifikāta regulas] 5. panta 5. punkta otrā daļa.

(27)Gūtie pierādījumi atbalsta ieteikumu, ka personām, kuras ir pārslimojušas laboratorijā apstiprinātu Covid-19, vismaz pirmo 180 dienu laikā pēc pirmā pozitīvā NAAT testa nav vajadzīga ar ceļošanu saistīta testēšana SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai vai ar ceļošanu saistīta pašizolācija vai karantīna, ar nosacījumu, ka tiek saglabāti ierobežošanas pasākumi, piemēram, fiziska distancēšanās, sejas masku valkāšana un roku un elpceļu higiēna. Tā rezultātā daudzas dalībvalstis jau ir atbrīvojušas vai plāno atbrīvot pārslimojušas personas no brīvas pārvietošanās ierobežojumiem Savienībā, un sadarbspējīgā ES digitālā Covid sertifikāta gaidāmā ieviešana ceļotājiem atvieglos iespēju pēc pozitīva NAAT testa attiecībā uz SARS-CoV-2 infekciju pierādīt, ka viņi ir pārslimojuši slimību.

(28)Saskaņā ar piesardzības pieeju būtu jāizveido “ārkārtas apturēšanas” mehānisms, saskaņā ar kuru dalībvalstīm būtu atkal jāpieprasa, lai vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu turētājiem tiktu veikta testēšana SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai un/vai noteikta karantīna/pašizolācija, ja epidemioloģiskā situācija dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā strauji pasliktinās, kā rezultātā saskaņā ar 10. punktu minētā reģiona klasifikācija tiek noteikta kā “tumši sarkana”, vai ja ir ziņots par bažas raisošu vai uzmanību prasošu SARS-CoV-2 variantu augstu izplatību, kas palielina pārnēsājamību, slimības smagumu vai ietekmē vakcīnu iedarbīgumu. [ES digitālā Covid sertifikāta regulas] 11. panta 2. punktā ir noteikts, ka šādās situācijās attiecīgā dalībvalsts attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis, ja iespējams, 48 stundas pirms šādu jaunu ierobežojumu ieviešanas. Lai nodrošinātu koordināciju, jo īpaši gadījumos, kad tiek noteikti ierobežojumi sakarā ar jauniem bažas raisošiem vai uzmanību prasošiem SARS-CoV-2 variantiem, būtu, pamatojoties uz šādu informāciju, jāuzdod Padomei koordinēti pārskatīt situāciju, cieši sadarbojoties ar Komisiju.

(29)Lai nodrošinātu ceļojošu ģimeņu vienotību, nepilngadīgajiem, kas ir vecāka vai vecāku pavadībā, nebūtu jāievēro ar ceļošanu saistīta karantīna/pašizolācija, ja šāda prasība nav izvirzīta vecākam vai vecākiem, piemēram, tāpēc, ka viņiem ir vakcinācijas sertifikāts vai pārslimošanas sertifikāts. Turklāt bērni, kas jaunāki par 6 gadiem, būtu jāatbrīvo no prasības veikt ar ceļošanu saistītus testus SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai.

(30)Kontaktu izsekošana ir svarīgs faktors cīņā pret vīrusa izplatīšanos, sevišķi saistībā ar jaunu variantu parādīšanos. Tajā pašā laikā efektīva un savlaicīga kontaktu izsekošana ir sarežģītāka, ja tā jāveic pāri robežām un lielam skaitam pasažieru, kas ceļo cits cita ciešā tuvumā. Lai to risinātu, dalībvalstīm būtu jāapsver prasība personām, kas ieceļo to teritorijā, izmantojot kolektīvos transporta veidus ar iepriekš piešķirtu sēdvietu vai kajīti, iesniegt pasažieru lokalizācijas veidlapas (PLF) atbilstoši datu aizsardzības prasībām, sevišķi tad, ja šīm personām veic testu tikai pēc ierašanās. Šim nolūkam ES Healthy Gateways ir izstrādāta vienota digitāla pasažieru lokalizācijas veidlapa 30 , ko varētu izmantot dalībvalstis. Lai dalībvalstis uzlabotu savas pārrobežu kontaktu izsekošanas spējas attiecībā uz visiem transporta veidiem, tās būtu jāmudina pievienoties PLF datu apmaiņas platformai, kas ietilpst Agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmā. PLF datu apmaiņas platforma nodrošinās drošu, savlaicīgu un efektīvu datu apmaiņu starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ļaujot tām sadarbspējīgā un automātiskā veidā pārsūtīt informāciju no savām esošajām valsts digitālajām PLF sistēmām, kā arī attiecīgo epidemioloģisko informāciju citām kompetentajām iestādēm. Šajā nolūkā Komisija 2021. gada 27. maijā pieņēma Komisijas Īstenošanas lēmumu, ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/253 groza attiecībā uz brīdinājumiem, ko izraisījuši nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi, un tādu pasažieru kontaktu izsekošanu, kuri identificēti, izmantojot pasažieru lokalizācijas veidlapas 31 .

(31)Dalībvalstis būtu jāmudina publicēt attiecīgo informāciju arī mašīnlasāmā formātā, lai atvieglotu datu apstrādi ieinteresētajām personām, piemēram, pasažieru pārrobežu pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem.

(32)Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību un turpmākās sekmes vakcinācijas tvēruma ziņā, kā arī to, ka kļūst pieejami papildu zinātniskie pierādījumi, t. sk. par atkārtotas imunizācijas nepieciešamību aizsardzības nodrošināšanai pret jauniem variantiem vai par nepieciešamību regulāri saņemt atkārtotas devas, Komisijai arī turpmāk ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra atbalstu būtu regulāri jāizvērtē šajā ieteikumā paredzētie kritēriji, nepieciešamie dati un robežvērtības, tostarp tas, vai būtu jāapsver citi kritēriji vai jāpielāgo robežvērtības, un jānosūta Padomei izskatīšanai savi konstatējumi, nepieciešamības gadījumā kopā ar priekšlikumu grozīt Ieteikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

Padomes Ieteikumu (ES) 2020/1475 par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju groza šādi:

1.Ieteikuma 8. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) “testēšanas rādītājs”, tas ir, iepriekšējās nedēļas laikā veikto Covid-19 infekcijas testu skaits uz 100 000 iedzīvotāju;”;

2.Ieteikuma 8. punktam pievieno šādu d) apakšpunktu:

“d) bažas raisošu vai uzmanību prasošu SARS-CoV-2 variantu izplatību, kā ziņojis Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs, ņemot vērā sekvencēšanas apjomu un to pārnešanas līmeni ES/EEZ zonā.”;

3.Ieteikuma 10. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“b) oranža, ja 14 dienu kumulatīvais paziņoto Covid-19 gadījumu rādītājs ir mazāks par 75, bet pozitīvo testu rādītājs attiecībā uz Covid-19 infekcijas testiem ir 4 % vai lielāks, vai ja 14 dienu kumulatīvais paziņoto Covid-19 gadījumu rādītājs ir robežās no 25 līdz 150, bet pozitīvo testu rādītājs attiecībā uz Covid-19 infekcijas testiem ir mazāks par 4 %;

c) sarkana, ja 14 dienu kumulatīvais paziņoto Covid-19 gadījumu rādītājs ir robežās no 75 līdz 150 un pozitīvo testu rādītājs attiecībā uz Covid-19 infekcijas testiem ir 4 % vai lielāks, vai ja 14 dienu kumulatīvais paziņoto Covid-19 gadījumu rādītājs pārsniedz 150, bet nepārsniedz 500;”;

4.Ieteikuma 13. punkta b), c) un d) apakšpunktu aizstāj šādiem:

“b) dalībvalstis varētu ņemt vērā papildu kritērijus un tendences, ieskaitot vakcinēšanas tvērumu. Šajā nolūkā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs ik nedēļu sniegs datus par iedzīvotāju skaitu, stacionēto pacientu skaitu, intensīvās terapijas nodaļā uzņemto pacientu skaitu un mirstības rādītāju, ja šādi dati ir pieejami;

c) dalībvalstīm būtu jāņem vērā epidemioloģiskā situācija pašām savā teritorijā, tostarp bažas raisošu vai uzmanību prasošu SARS-CoV-2 variantu izplatība, vakcinēšanas tvērums, testēšanas politika, veikto testu skaits un pozitīvo testu rādītājs, kā arī citi epidemioloģiskie rādītāji;

d) dalībvalstīm būtu jāņem vērā testēšanas stratēģijas un īpaša uzmanība jāpievērš situācijai tajos apgabalos, kur ir augsts testēšanas rādītājs.”;

5.Ieteikuma 13. punktā svītro e) apakšpunktu;

6.Ieteikumā iekļauj šādu 13.a punktu:

“Atkāpjoties no 12., 15. un 16. punkta, dalībvalstīm būtu jāņem vērā bažas raisošu vai uzmanību prasošu SARS-CoV-2 variantu izplatība, īpaši tādu variantu, kas palielina pārnēsājamību vai slimības smagumu vai ietekmē vakcīnu efektivitāti, kā arī sekvencēšanas apjoms un to pārnešanas līmenis ES/EEZ teritorijā neatkarīgi no tā, kā attiecīgā teritorija ir klasificēta. Šajā nolūkā dalībvalstīm būtu jāizmanto Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra publicētie dati par bažas raisošiem vai uzmanību prasošiem variantiem ES/EEZ 32 . Lai iegūtu savlaicīgu un precīzu informāciju par bažas raisošu vai uzmanību prasošu SARS-CoV-2 variantu rašanos un apriti, dalībvalstīm būtu jāievēro Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieteiktais sekvencēšanas apjoms: vismaz 10 % vai 500 sekvencētu SARS-CoV-2 pozitīvu gadījumu nedēļā.”;

7.Ieteikuma 16.a punktu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstīm būtu stingri jāiesaka atturēties no visiem nebūtiskiem ceļojumiem uz apgabaliem, kas saskaņā ar 10. punktu klasificēti kā “tumši sarkani”.

Dalībvalstīm būtu arī stingri jāiesaka atturēties no visiem nebūtiskiem ceļojumiem uz un no teritorijām, kurās ir liels bažas raisošu vai uzmanību prasošu SARS-CoV-2 variantu īpatsvars, kā arī uz un no teritorijām, kurās izplatība nav zināma nepietiekama sekvencēšanas apjoma dēļ.

Tajā pašā laikā dalībvalstīm būtu jācenšas izvairīties no traucējumu radīšanas būtiskiem ceļojumiem, lai nodrošinātu transporta plūsmu kustību saskaņā ar “zaļo joslu” sistēmu, kā arī tām būtu jācenšas izvairīties no traucējumiem attiecībā uz piegādes ķēdēm un tādu darba ņēmēju un pašnodarbināto personu pārvietošanos, kas ceļo darba vai profesionālās darbības iemeslu dēļ.”;

8.Ieteikuma 17. punktu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstīm principā nevajadzētu atteikt ieceļošanu personām, kuras ieceļo no citām dalībvalstīm.

Dalībvalstis, kuras, pamatojoties uz savu lēmumu pieņemšanas procesu, uzskata par nepieciešamu ieviest brīvas pārvietošanās ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, varētu prasīt, lai personām, kas ceļo no apgabala, kurš saskaņā ar 10. punktu klasificēts kā “oranžs”, būtu testa sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar [ES Covid digitālā sertifikāta regulu] un kurā norādīts negatīvs testa rezultāts, kas iegūts

ne agrāk kā 72 stundas pirms ierašanās molekulāra nukleīnskābes amplifikācijas testa (NAAT) gadījumā; vai

ne agrāk kā 48 stundas pirms ierašanās ātrā antigēna testa (RAT) gadījumā.

Personām, kurām nav šāda testa sertifikāta, varētu pieprasīt veikt testu pēc ierašanās.

Dalībvalstis, kuras, pamatojoties uz savu lēmumu pieņemšanas procesu, uzskata par nepieciešamu ieviest brīvas pārvietošanās ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, varētu prasīt, lai personas, kas ceļo no apgabala, kurš saskaņā ar 10. punktu klasificēts kā “sarkans” vai “pelēks”, ievēro karantīnu/pašizolāciju, kā ieteikusi Veselības drošības komiteja 33 , ja šīm personām nav testa sertifikāta, kas izsniegts saskaņā ar [ES Covid digitālā sertifikāta regulu] un kurā norādīts negatīvs testa rezultāts, kas iegūts

ne agrāk kā 72 stundas pirms ierašanās molekulāra nukleīnskābes amplifikācijas testa (NAAT) gadījumā; vai

ne agrāk kā 48 stundas pirms ierašanās ātrā antigēna testa (RAT) gadījumā.

Karantīna/pašizolācija, kas noteikta personām, kurām nav šāda testa sertifikāta, būtu jāatceļ, kad pēc ierašanās ir iegūts negatīvs testa rezultāts, ja vien ceļotājam nerodas Covid-19 simptomi.

Dalībvalstīm būtu jāstiprina koordinācijas centieni attiecībā uz karantīnas/pašizolācijas ilgumu un aizstāšanas iespējām. Kad vien iespējams un saskaņā ar stratēģijām, par kurām lemj dalībvalstis, vajadzētu mudināt pilnveidot testēšanu.

SARS-CoV-2 infekcijas tests, kas jāveic saskaņā ar šo punktu, varētu būt vai nu molekulārais nukleīnskābes amplifikācijas tests (NAAT), vai ātrais antigēna tests, kas minēts I pielikumā kopējā Covid-19 ātro antigēna testu sarakstā, par ko vienojusies Veselības drošības komiteja 34 , kā noteikusi galamērķa dalībvalsts. Dalībvalstīm būtu jāpiedāvā cenas ziņā pieejamas un plašas testēšanas iespējas, vienlaikus nodrošinot, ka netiek traucēta veselības aprūpes pamatpakalpojumu sniegšana, it īpaši saistībā ar laboratoriju jaudu.”;

9.iekļauj šādu 17.aa punktu:

“Atkāpjoties no 17. un 17.a punkta un neskarot 17.ac punktu, uz tādu vakcinācijas sertifikātu turētājiem, kuri saskaņā ar [ES digitālā Covid sertifikāta regulu] izdoti Covid-19 vakcīnai, uz kuru attiecas 5. panta 5. punkta pirmā daļa minētajā regulā, saskaņā ar kuru kopš pilna vakcinācijas kursa ir pagājušas vismaz 14 dienas, nebūtu jāattiecina brīvas pārvietošanās papildu ierobežojumi, piemēram, ar ceļošanu saistīta papildu testēšana SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai vai ar ceļošanu saistīta pašizolācija vai karantīna. Šajā ieteikumā pilns vakcinācijas kurss būtu jāsaprot šādi:

(a)saņemta otrā deva divu devu vakcinācijas shēmā;

(b)saņemta vienas devas vakcīna;

(c)saņemta divu devu vakcīnas viena deva pēc agrākas inficēšanās ar SARS-CoV-2.”;

10.iekļauj šādu 17.ab punktu:

“Atkāpjoties no 17. un 17.a punkta un neskarot 17.ac punktu, uz tādu pārslimošanas sertifikātu turētājiem, kuri izdoti saskaņā ar [ES digitālā Covid sertifikāta regulu] un kuros norādīts, ka kopš pirmā pozitīvā testa rezultāta datuma ir pagājušas mazāk nekā 180 dienas, nebūtu jāattiecina brīvas pārvietošanās papildu ierobežojumi, piemēram, ar ceļošanu saistīta papildu testēšana SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai vai ar ceļošanu saistīta pašizolācija vai karantīna.”;

11.iekļauj šādu 17.ac punktu:

“Ja epidemioloģiskā situācija dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā strauji pasliktinās, kā rezultātā tos klasificē kā “tumši sarkanus” saskaņā ar 10. punktu, vai ja ir ziņots par tādu SARS-CoV-2 bažas raisošu vai uzmanību prasošu variantu plašu izplatību, kas palielina pārnēsājamību, slimības norises smagumu vai ietekmē vakcīnu iedarbīgumu, dalībvalstīm vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu turētājiem būtu jāpieprasa veikt SARS-CoV-2 infekcijas testu un/vai ievērot karantīnu/pašizolāciju.

Pamatojoties uz informāciju, kas Komisijai un dalībvalstīm sniegta saskaņā ar [ES digitālā Covid sertifikāta regulas] 11. pantu, un jo īpaši, ja ir noteikti ierobežojumi sakarā ar jauniem SARS-CoV-2 bažas raisošiem vai uzmanību prasošiem variantiem, Padomei ciešā sadarbībā ar Komisiju situācija būtu jāpārskata koordinēti.”;

12.18. punktu svītro.

13.19.a punktu aizstāj ar šādu:

“Saskaņā ar 17.a punktu un ievērojot 17.aa un 17.ab punktā minētos izņēmumus ceļotājiem, kuri veic būtiskas funkcijas vai kuriem ir būtiska vajadzība, un kuri ceļo no “tumši sarkana” apgabala, būtu jāizpilda testēšanas prasības un jāievēro karantīna/pašizolācija ar nosacījumu, ka tam nav nesamērīgas ietekmes uz viņu funkciju vai vajadzību izpildi.

Atkāpjoties no šā punkta, prasība veikt 17. punkta b) apakšpunktā un 17.a punktā paredzēto Covid-19 infekcijas testu principā nebūtu jāpiemēro 19. punkta b) apakšpunktā minētajiem transporta darbiniekiem un transporta pakalpojumu sniedzējiem. Ja dalībvalsts pieprasa transporta darbiniekiem un transporta pakalpojumu sniedzējiem veikt Covid-19 infekcijas testu, būtu jāizmanto ātrie antigēna testi un būtu jāpiemēro17.aa un 17.ab punktā minētie izņēmumi, un šādai prasībai nevajadzētu izraisīt transporta traucējumus. Ja rodas transporta vai piegādes ķēdes traucējumi, dalībvalstīm nolūkā saglabāt “zaļo joslu” darbību šādas prasības par sistemātisku testēšanu būtu nekavējoties jāatceļ vai jāatsauc. Transporta darbiniekiem un transporta pakalpojumu sniedzējiem šīs būtiskās funkcijas veikšanas laikā nebūtu jāievēro karantīna saskaņā ar 17. punkta a) apakšpunktu un 17.a punktu.”;

14.19.b punktu aizstāj ar šādu:

Papildus 19.a punktā paredzētajiem atbrīvojumiem dalībvalstīm nebūtu jāpieprasa veikt testu vai ievērot karantīnu/pašizolāciju tām personām, kas dzīvo pierobežas reģionos un katru dienu vai bieži ceļo pāri robežai ar darbu, profesionālo darbību, izglītību, ģimeni, medicīniskās aprūpes saņemšanu vai aprūpes sniegšanu saistītu iemeslu dēļ, jo īpaši personām, kas veic kritiski svarīgas funkcijas vai kas ir būtiskas kritiskai infrastruktūrai. Ja šajos reģionos tiek ieviesta prasība veikt testēšanu saistībā ar pārrobežu ceļošanu, šādu personu testēšanas biežumam un testu veidam vajadzētu būt samērīgiem un būtu jāpieļauj 17.aa un 17.ab punktā noteiktie izņēmumi. Ja epidemioloģiskā situācija abās robežas pusēs ir līdzīga, saistībā ar ceļošanu nebūtu jāpiemēro prasība veikt testu. Personām, kuras apgalvo, ka šis punkts aptver viņu situāciju, šajā sakarā var pieprasīt uzrādīt apliecinošus dokumentus vai iesniegt deklarāciju.”;

15.iekļauj šādu 19.c punktu:

“Nepilngadīgajiem, kas ir vecāka vai vecāku pavadībā, nebūtu jāievēro ar ceļošanu saistīta karantīna/pašizolācija, ja šāda prasība nav izvirzīta vecākam vai vecākiem, piemēram, 17.aa un 17.ab punktā minēto izņēmumu dēļ. Turklāt bērni, kas jaunāki par 6 gadiem, būtu jāatbrīvo no prasības veikt ar ceļošanu saistītus testus SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai.”;

16.20. punktu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstīm būtu jāapsver prasība personām, kas to teritorijā ieceļo, izmantojot kolektīvos transporta veidus ar iepriekš nozīmētām sēdvietām vai kajītēm, iesniegt pasažieru lokalizācijas veidlapas (PLF) saskaņā ar datu aizsardzības prasībām. Šajā nolūkā dalībvalstis tiek mudinātas izmantot Pasažieru lokalizācijas vienoto digitālo veidlapu, kas izstrādāta ES vienotās rīcības Healthy Gateways 35 ietvaros. Dalībvalstīm būtu jāpievienojas PLF apmaiņas platformai, lai uzlabotu savas pārrobežu kontaktu izsekošanas spējas attiecībā uz visiem transporta veidiem.”;

17.23. punktu aizstāj ar šādu:

“Ja personai parādās simptomi, kad tā ierodas galamērķī, būtu jāveic testēšana, diagnosticēšana, izolēšana un kontaktu izsekošana saskaņā ar vietējo praksi, un ieceļošana nebūtu jāatsaka. Kontaktu izsekošanas nolūkā informācija par gadījumiem, kas atklāti ierašanās brīdī, būtu nekavējoties, attiecīgā gadījumā izmantojot PLF apmaiņas platformu vai Agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu, jādara zināma to valstu sabiedrības veselības aizsardzības iestādēm, kurās attiecīgā persona ir uzturējusies iepriekšējo 14 dienu laikā.;

18.25. punktu aizstāj ar šādu:

“Saskaņā ar [ES digitālā Covid sertifikāta regulas] 11. pantu dalībvalstīm pēc iespējas ātrāk, pirms stājas spēkā jauni vispārēji pasākumi, būtu jāsniedz attiecīgajām ieinteresētajām personām un sabiedrībai skaidra, visaptveroša un savlaicīga informācija par visiem brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, visām saistītajām prasībām (piemēram, par to, kādi konkrēti testi SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai kvalificējas atbrīvošanai no ierobežojumiem, vai par nepieciešamību iesniegt pasažieru lokalizācijas veidlapas), kā arī par pasākumiem, kas piemērojami ceļotājiem, kuri ceļo no riska apgabaliem. Parasti šī informācija būtu jāpublicē 24 stundas pirms pasākumu stāšanās spēkā, bet jāņem vērā, ka epidemioloģiskās ārkārtas situācijās ir vajadzīga zināma elastība. Informācija būtu jāpublicē arī mašīnlasāmā formātā.

Šī informācija būtu arī jādara pieejama platformā Re-open EU, kur būtu jāietver karte, kuru Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs regulāri publicē saskaņā ar 10. un 11. punktu.

Būtu skaidri jāapraksta pasākumu būtība, to ģeogrāfiskā piemērošanas joma un personu kategorijas, kurām tie ir piemērojami.”;

19.aiz 25. punkta iekļauj šādu virsrakstu:

“ES digitālā Covid sertifikāta ieviešana”;

20.iekļauj šādu 25.a punktu:

“ES digitālā Covid sertifikāta ieviešanai būtu jāsākas iespējami drīz, pamatojoties uz tehniskajām specifikācijām, ko dalībvalstis izstrādājušas e-veselības tīklā 36 .

Pirms sāk piemērot [ES digitālā Covid sertifikāta regulu], atsaucēm uz sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar šo regulu, būtu jāattiecas arī uz sertifikātiem, kas izdoti citā formātā.”.

Briselē,

   Padomes vārdā —

   priekšsēdētājs

(1)    OV L 337, 14.10.2020., 3. lpp.
(2)    Padomes Ieteikums (ES) 2021/119 (2021. gada 1. februāris), ar ko groza Ieteikumu (ES) 2020/1475 par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju (OV L 36I, 2.2.2021., 1. lpp.).
(3)     https://covid19-surveillance-report.ecdc.europa.eu/archive-COVID19-reports/index.html  
(4)     https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab  
(5)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2593  
(6)    Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts) (COM(2021) 130 final) un priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā (digitālais zaļais sertifikāts) (COM(2021) 140 final).
(7)     https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/21/covid-19-coreper-endorses-political-agreement-on-the-eu-digital-covid-certificate-to-facilitate-free-movement/  
(8)     https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04606/civil-liberties-committee-endorses-eu-digital-covid-certificate  
(9)    Pieejama: https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_en  
(10)    OV L 182, 21.5.2021., 1. lpp.
(11)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern  
(12)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard  
(13)    COM(2021) 35 final.
(14)    OV L 337, 14.10.2020., 3. lpp.
(15)    Pieejama: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement .
(16)    OV L 36I, 2.2.2021., 1. lpp.
(17)    OV C 96I, 24.3.2020., 1. lpp.
(18)    OV L 182, 21.5.2021., 1. lpp.
(19)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.).
(20)     https://extranet.who.int/pqweb/key-resources/documents/status-covid-19-vaccines-within-who-eulpq-evaluation-process  
(21)    EUCO 5/21.
(22)    Pieejams: https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_lv .
(23)     https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab .
(24)    Pieejams: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf .
(25)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern .
(26)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard .
(27)    COM(2021) 35 final.
(28)    Pieejami vietnē: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Interim-guidance-benefits-of-full-vaccination-against-COVID-19-for-transmission-and-implications-for-non-pharmaceutical-interventions.pdf  
(29)    Pieejams vietnē: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/overview-implementation-covid-19-vaccination-strategies-and-vaccine-deployment
(30)     https://www.euplf.eu/en/home/index.html  
(31)    C(2021) 3921.
(32)    Pieejami šeit: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard  
(33)    Ieteikumi par kopīgu ES pieeju attiecībā uz Covid-19 pacientu izolēšanu un karantīnas noteikšanu kontaktpersonām un ceļotājiem; par šiem ieteikumiem Veselības drošības komiteja vienojās 2021. gada 11. janvārī, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf .
(34)    Pieejami šeit: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(35)     https://www.euplf.eu/en/home/index.html  
(36)    Pieejams: https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_lv  
Top