EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0268

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/268 2020 m. spalio 28 d. kuriuo dėl 2021–2025 m. valstybių narių taikytinų miškų atskaitos lygių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/841 IV priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2020/7316

OL L 60, 2021 2 22, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/268/oj

2021 2 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 60/21


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/268

2020 m. spalio 28 d.

kuriuo dėl 2021–2025 m. valstybių narių taikytinų miškų atskaitos lygių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/841 IV priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/841 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir absorbuojamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 ir Sprendimas Nr. 529/2013/ES (1), ypač į jo 8 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

valstybės narės Komisijai pateikė nacionalinius miškininkystės apskaitos planus, kuriuose nurodė siūlomus 2021–2025 m. miškų atskaitos lygius;

(2)

vadovaudamasi Reglamento (ES) 2018/841 8 straipsnio 6 dalimi Komisija atliko valstybių narių pateiktų nacionalinių miškininkystės apskaitos planų techninį įvertinimą, siekdama įvertinti, kiek siūlomi miškų atskaitos lygiai buvo nustatyti laikantis to reglamento 8 straipsnio 4 bei 5 dalyse ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų ir reikalavimų;

(3)

laikydamasi Reglamento (ES) 2018/841 8 straipsnio 6 dalyje nurodyto reikalavimo ir per derybas dėl to reglamento prisiimto įsipareigojimo, išdėstyto Europos Parlamentui skirtame pareiškime dėl ekspertų dalyvavimo, 2018 m. spalio 30 d. Komisija sudarė Komisijos ekspertų grupę (2) (toliau – ekspertų grupė), kurios užduotis – padėti Komisijai atlikti techninį įvertinimą. Ekspertų grupę, be kita ko, sudarė valstybių narių paskirti ekspertai ir individualiai paskirti asmenys, veikiantys nepriklausomai viešojo intereso labui, mokslo tiriamųjų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai ir suinteresuotieji subjektai;

(4)

remdamasi ekspertų grupės nuomone ir techniniu įvertinimu ir siekdama palengvinti techninę siūlomų miškų atskaitos lygių peržiūrą, Komisija pateikė valstybėms narėms technines rekomendacijas. Jas Komisija paskelbė 2019 m. birželio 18 d. (3);

(5)

kaip reikalaujama Reglamento (ES) 2018/841 8 straipsnio 7 dalyje, valstybės narės, remdamosi techniniu įvertinimu ir techninėmis rekomendacijomis, persvarstė savo nacionalinius miškininkystės apskaitos planus bei kai kuriais atvejais pasiūlė miškų atskaitos lygius ir perdavė informaciją Komisijai. Komisija pasiūlytus ir atitinkamais atvejais persvarstytus miškų atskaitos lygius paskelbė 2020 m. vasario 25 d.;

(6)

ekspertų grupė sutiko, kad miškų atskaitos lygiai, kuriuos Komisija siūlo įtraukti į Reglamento (ES) 2018/841 IV priedą, buvo nustatyti laikantis Reglamento (ES) 2018/841 8 straipsnio 4 bei 5 dalyse ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų ir reikalavimų;

(7)

todėl Komisija turėtų nustatyti 2021–2025 m. valstybių narių taikytinus miškų atskaitos lygius;

(8)

šis reglamentas atitinka Komisijos žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės ekspertų grupės nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2018/841 IV priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 156, 2018 6 19, p. 1.

(2)  Komisijos žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF) ekspertų grupė (E03638).

(3)  2019 m. birželio 18 d. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas SWD(2019) 213 final dėl nacionalinių miškininkystės apskaitos planų vertinimo.


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2018/841 IV priedas papildomas C skirsniu:

„C.   Miškų atskaitos lygiai, kuriuos valstybės narės turi taikyti 2021–2025 m.

Valstybė narė

2021–2025 m. miškų atskaitos lygis, išreikštas CO2 ekvivalento tonomis per metus

Belgija

– 1 369 009

Bulgarija

– 5 105 986

Čekija

– 6 137 189

Danija

+ 354 000

Vokietija

– 34 366 906

Estija

– 1 750 000

Airija

+ 112 670

Graikija

– 2 337 640

Ispanija

– 32 833 000

Prancūzija

– 55 399 290

Kroatija

– 4 368 000

Italija

– 19 656 100

Kipras

– 155 779

Latvija

– 1 709 000

Lietuva

– 5 164 640

Liuksemburgas

– 426 000

Vengrija

– 48 000

Мalta

–38

Nyderlandai

– 1 531 397

Austrija

– 4 533 000

Lenkija

– 28 400 000

Portugalija

– 11 165 000

Rumunija

– 24 068 200

Slovėnija

– 3 270 200

Slovakija

– 4 827 630

Suomija

– 29 386 695

Švedija

– 38 721 000

Jungtinė Karalystė

– 20 701 550 “


Top