EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2226

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011

OJ L 327, 9.12.2017, p. 20–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force. Latest consolidated version: 03/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/oj

9.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/20


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2226

2017 m. lapkričio 30 d.

kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies b ir d punktus ir 87 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2008 m. vasario 13 d. komunikate „Pasirengimas kitiems Europos Sąjungos sienų valdymo etapams“ Komisija nurodė, kad įgyvendinant Sąjungos integruoto sienų valdymo strategiją reikia sukurti atvykimo ir išvykimo sistemą (AIS), kurią naudojant elektroninėmis priemonėmis registruojamas trečiųjų šalių piliečių, kuriems leista atvykti į valstybių narių teritoriją trumpalaikiam buvimui, atvykimo ir išvykimo laikas bei vieta ir apskaičiuojama jų leidžiamo buvimo trukmė;

(2)

2008 m. birželio 19–20 d. Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad svarbu toliau plėtoti Sąjungos integruoto sienų valdymo strategiją, be kita ko, geriau išnaudoti šiuolaikines technologijas, siekiant tobulinti išorės sienų valdymą;

(3)

2009 m. birželio 10 d. komunikate „Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė piliečių labui“ Komisija pasisako už elektroninės atvykimo į valstybių narių teritoriją ir išvykimo iš jos registravimo sistemos sukūrimą prie išorės sienų siekiant užtikrinti efektyvesnį patekimo į tą teritoriją valdymą;

(4)

2011 m. birželio 23–24 d. Europos Vadovų Taryba paragino sparčiai vykdyti darbą pažangaus sienų valdymo srityje. 2011 m. spalio 25 d. Komisija paskelbė komunikatą, pavadintą „Pažangus sienų valdymas. Galimybės ir perspektyvos“;

(5)

Europos Vadovų Taryba savo 2014 m. birželio mėn. priimtose strateginėse gairėse pabrėžė, jog, atsižvelgiant į tai, kad Šengeno erdvė suteikia žmonėms galimybę keliauti be kontrolės kertant vidaus sienas ir kad didėja į Sąjungą keliaujančių žmonių skaičius, būtina veiksmingai valdyti Sąjungos bendras išorės sienas, kad būtų užtikrinta tvirta apsauga. Ji taip pat pabrėžė, kad Sąjunga turi sutelkti visas savo turimas priemones, kad teiktų valstybėms narėms paramą joms vykdant šią užduotį, ir kad šiuo tikslu: turėtų būti ekonomiškai efektyviai modernizuotas integruotas išorės sienų valdymas, kad būtų užtikrintas pažangus sienų valdymas, apimantis atvykimo ir išvykimo sistemą bei Registruotų keliautojų programą, kurį vykdyti padėtų naujoji didelės apimties IT sistemų valdymo agentūra („eu-LISA“);

(6)

2015 m. gegužės 13 d. komunikate „Europos migracijos darbotvarkė“ Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad naujas etapas prasidės su pažangiai valdomų sienų iniciatyva, siekiant padidinti sienos perėjimo efektyvumą, palengvinti sienos perėjimą didžiajai daugumai sąžiningų keliautojų iš trečiųjų šalių, kartu, pradėjus fiksuoti visų trečiųjų šalių piliečių tarpvalstybines keliones, sustiprinti kovą su neteisėta migracija, visiškai laikantis proporcingumo principo;

(7)

siekiant toliau gerinti išorės sienų valdymą, visų pirma – įvertinti, ar laikomasi nuostatų dėl leidžiamo buvimo valstybių narių teritorijoje laiko, turėtų būti sukurta AIS, kurioje būtų elektroninėmis priemonėmis registruojamas trečiųjų šalių piliečių, kuriems leista atvykti į valstybių narių teritoriją trumpalaikiam buvimui, atvykimo ir išvykimo laikas bei vieta ir apskaičiuojama jų leidžiamo buvimo trukmė. Ši sistema turėtų pakeisti pareigą antspauduoti trečiųjų šalių piliečių pasus, kuri taikoma visoms valstybėms narėms;

(8)

būtina tiksliai nustatyti AIS tikslus, į AIS įvedamų duomenų kategorijas, duomenų naudojimo tikslus, jų įvedimo kriterijus, prieigą prie duomenų turinčias institucijas, kitas taisykles dėl duomenų tvarkymo bei asmens duomenų apsaugos, taip pat AIS techninę struktūrą, taisykles dėl jos veikimo bei naudojimo ir sąveikumą su kitomis informacinėmis sistemomis. Taip pat būtina apibrėžti su AIS susijusias pareigas;

(9)

AIS turėtų būti taikoma trečiųjų šalių piliečiams, kuriems leista atvykti trumpalaikiam buvimui į valstybių narių teritoriją. Ji taip pat turėtų būti taikoma trečiųjų šalių piliečiams, kuriems neleista atvykti trumpalaikiam buvimui;

(10)

AIS turėtų būti naudojama prie valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, išorės sienų. Pageidautina, kad valstybės narės, kurios kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, iki AIS veikimo pradžios pradėtų taikyti visą šią acquis. Vis dėlto, tuo atveju, jei iki AIS veikimo pradžios vidaus sienų kontrolė negali būti panaikinta, reikia apibrėžti valstybių narių, kurios taiko ne visą Šengeno acquis, naudojimosi AIS sąlygas ir nustatyti nuostatas dėl AIS veikimo ir naudojimo prie tų vidaus sienų, kurių kontrolė dar nepanaikinta.

Kalbant apie AIS veikimo sąlygas, AIS turėtų būti naudojama prie valstybių narių, kurios kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, tačiau kurių atžvilgiu jau sėkmingai užbaigtas patikrinimas pagal taikomą Šengeno vertinimo procedūrą, kurioms AIS naudojimo tikslu suteikta pasyvi prieiga prie Vizų informacinės sistemos (VIS), įsteigtos Tarybos sprendimu 2004/512/EB (3) ir kurioms pagal atitinkamą Stojimo Aktą pradėtos taikyti su Šengeno informacine sistema (SIS), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 (4) susijusios Šengeno acquis nuostatos, išorės sienų. Kalbant apie nuostatas, taikomas šias sąlygas atitinkančioms valstybėms narėms eksploatuojant ir naudojant AIS, AIS turėtų būti naudojama prie valstybių narių, kuriose dar nepanaikinta kontrolė, visų vidaus sienų. Tačiau turėtų būti taikomos specialios nuostatos dėl AIS veikimo ir naudojimo prie tokių sienų, kad būtų sumažintas prie tokių sienų vykdomų patikrinimų kertant sieną procedūrų poveikis, kartu nedarant poveikio saugumo lygiui bei tinkamam AIS veikimui ir nedarant poveikio kitoms sienų kontrolės pareigoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/399 (5);

(11)

trečiųjų šalių piliečių leidžiamo buvimo valstybių narių teritorijoje trukmė šio reglamento tikslais priklauso nuo taikytinos Šengeno acquis;

(12)

AIS turėtų būti įdiegta automatinė skaičiuoklė. Apskaičiuojant bendrą 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį apribojimą, automatinėje skaičiuoklėje turėtų būti atsižvelgiama į buvimo AIS naudojančių valstybių narių teritorijoje atvejus. Trečiosios šalies piliečiui kitą kartą atvykus į valstybių narių teritoriją, apskaičiuojant tą bendrą apribojimą turėtų būti atsižvelgiama į visus leidžiamo buvimo pratęsimo atvejus. Buvimo atvejai AIS dar nenaudojančių valstybių narių teritorijoje turėtų būti skaičiuojami atskirai, remiantis trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentuose dedamais spaudais;

(13)

į buvimo valstybių narių teritorijoje, kol kas taikančių ne visą Šengeno acquis, tačiau naudojančiose AIS, atvejus automatinėje skaičiuoklėje turėtų būti atsižvelgiama tik siekiant patikrinti, ar laikomasi bendro 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį apribojimo, ir siekiant patikrinti Šengeno trumpalaikės vizos galiojimo laikotarpį. Automatine skaičiuokle neturėtų būti apskaičiuojama buvimo, kuris leidžiamas pagal valstybės narės, kol kas taikančios ne visą Šengeno acquis, tačiau naudojančios AIS, išduotą nacionalinę trumpalaikę vizą, trukmė. Apskaičiuojant pagal Šengeno trumpalaikę vizą leidžiamo buvimo trukmę, automatinėje skaičiuoklėje neturėtų būti atsižvelgiama į buvimo valstybių narių teritorijoje, kol kas taikančių ne visą Šengeno acquis, tačiau naudojančių AIS, atvejus;

(14)

reikėtų nustatyti tikslias taisykles, susijusias su atsakomybe už AIS plėtojimą ir eksploatavimą, taip pat valstybių narių atsakomybe už jų prisijungimą prie AIS. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 (6) įsteigta Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra turėtų būti atsakinga už centralizuotos AIS plėtojimą ir operacijų valdymą pagal šį reglamentą. Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

AIS tikslai turėtų būti gerinti išorės sienų valdymą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ir palengvinti migracijos srautų valdymą. AIS visų pirma ir kai tinkama turėtų padėti nustatyti bet kokio asmens, kuris neatitinka arba nebeatitinka leidžiamo buvimo valstybių narių teritorijoje trukmės sąlygų, tapatybę. Be to, AIS turėtų prisidėti prie teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo;

(16)

AIS turėtų sudaryti centrinė sistema (AIS centrinė sistema), kurioje naudojama kompiuterizuota centrinė biometrinių ir raidinių skaitmeninių duomenų bazė, kiekvienos valstybės narės vienoda nacionalinė sąsaja, saugus AIS centrinės sistemos ir Centrinės vizų informacinės sistemos (VIS centrinės sistemos) ryšių kanalas bei ir saugi ir šifruota AIS centrinės sistemos ir vienodų nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūra. Kiekviena valstybė narė turėtų saugiai sujungti savo nacionalinę sienų infrastruktūrą su vienoda nacionaline sąsaja. Kad būtų galima generuoti statistinius duomenis ir teikti ataskaitas, centriniu lygmeniu turėtų būti sukurta duomenų saugykla. Kad trečiųjų šalių piliečiai bet kuriuo metu galėtų patikrinti likusį leidžiamo buvimo laiką, turėtų būti sukurta saityno paslauga. Saityno paslauga taip pat turėtų suteikti galimybę vežėjams patikrinti, ar trečiųjų šalių piliečiai, turintys trumpalaikę Šengeno vizą vienam arba dviem atvykimams, dar nepasinaudojo šia viza jiems leidžiamu atvykimų skaičiumi. Tos saityno paslaugos kūrimo etape turėtų būti konsultuojamasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Nustatant vežėjų naudojimosi saityno paslauga technines specifikacijas turėtų būti kuo labiau apribotas poveikis keleivių kelionėms ir vežėjams. Šiuo tikslu reikėtų apsvarstyti tinkamo integravimo su atitinkamomis sistemomis galimybes;

(17)

reikėtų užtikrinti AIS ir VIS sąveikumą sukuriant tiesioginį ryšių tarp VIS centrinės sistemos ir AIS centrinės sistemos kanalą, kad AIS naudojančios sienos apsaugos institucijos galėtų atlikti paiešką VIS siekdamos gauti su viza susijusius duomenis, kad sukurtų arba atnaujintų atvykimo ar išvykimo įrašus arba atsisakymo leisti atvykti įrašus, kad sienos apsaugos institucijos galėtų patikrinti vizos galiojimą ir vizos turėtojo tapatybę, prie sienų, prie kurių naudojama AIS, tiesiogiai atlikdamos pirštų atspaudų paieška su VIS, ir kad sienos apsaugos institucijos galėtų patikrinti trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, tapatybę, pirštų atspaudus palygindamos su VIS duomenimis. Užtikrinus sąveikumą, VIS naudojančios sienos apsaugos ir vizų institucijos taip pat turėtų turėti galimybę tiesiogiai iš VIS atlikti paiešką AIS, nagrinėdamos prašymus išduoti vizą ir priimdamos su šiais prašymais susijusius sprendimus, be to, vizų institucijos turėtų turėti galimybę atnaujinti su vizomis susijusius duomenis AIS tuo atveju, jeigu viza panaikinama, atšaukiama arba pratęsiama. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 (7) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Su vizomis susijusių duomenų gavimas, jų importavimas tiesiai iš VIS į AIS ir VIS duomenų atnaujinimas AIS, susijusiai institucijai pradėjus atitinkamą veiksmą, turėtų būti automatizuotas procesas. Nustatant AIS ir VIS sąveikumą turėtų būti laikomasi tikslų apribojimo principo;

(18)

šiame reglamente turėtų būti nurodytos valstybių narių institucijos, kurioms gali būti suteikiama prieiga prie AIS, kad jos į sistemą įvestų duomenis, juos keistų, ištrintų arba su jais susipažintų konkrečiais AIS tikslais ir tiek, kiek tai būtina jų užduotims atlikti;

(19)

AIS duomenų tvarkymas turėtų būti proporcingas siekiamiems tikslams ir būtinas kompetentingų institucijų užduotims atlikti. Naudodamos AIS, kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamas asmens, kurio duomenų prašoma, žmogaus orumas bei neliečiamybė ir kad asmenys nebūtų diskriminuojami dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių požymių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar bet kurių kitų įsitikinimų, priklausymo tautinei mažumai, turto, gimimo aplinkybių, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

(20)

AIS turėtų būti įrašomi raidiniai skaitmeniniai duomenys ir biometriniai duomenys visų pirma siekiant gerinti išorės sienų valdymą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ir palengvinti migracijos srautų valdymą. Be to, su AIS asmens duomenimis taip pat turėtų būti galima susipažinti siekiant prisidėti prie teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo šiame reglamente nustatytomis sąlygomis. Biometrinių duomenų naudojimas, nepaisant jo poveikio keliautojų privatumui, pateisinamas dėl dviejų priežasčių. Pirma, pagal biometrinius duomenis galima patikimai nustatyti valstybių narių teritorijoje esančių, bet kelionės dokumentų arba kitų asmens tapatybės dokumentų neturinčių trečiųjų šalių piliečių (tokia situacija dažna neteisėtų migrantų atveju) tapatybę. Antra, pagal biometrinius duomenis galima patikimiau nustatyti sąžiningų keliautojų atvykimo ir išvykimo duomenų atitiktį. Tais atvejais, kai veido atvaizdai naudojami kartu su pirštų atspaudų duomenimis, tai leidžia sumažinti bendrą reikalaujamų registruoti pirštų atspaudų kiekį ir sudaro sąlygas pasiekti tokį pat rezultatą tapatybės nustatymo tikslumo atžvilgiu;

(21)

AIS turėtų būti registruojami trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, keturių pirštų atspaudai (jei tai fiziškai įmanoma), siekiant sudaryti sąlygas atlikti tikslų patikrinimą ir tiksliai nustatyti tapatybę, taip užtikrinant, kad trečiosios šalies pilietis jau nėra įregistruotas naudojant kitą tapatybę arba kitą kelionės dokumentą, ir garantuoti, kad būtų turima pakankamai duomenų užtikrinti, kad visais atvejais bus pasiekti AIS tikslai. Vizas turinčių trečiųjų šalių piliečių pirštų atspaudai turėtų būti tikrinami VIS AIS turėtų būti registruojami ir asmenų, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, ir vizas turinčių trečiųjų šalių piliečių veido atvaizdai. Pirštų atspaudai arba veido atvaizdas turėtų būti naudojami kaip biometrinis identifikatorius tikrinant trečiųjų šalių piliečių, kurie anksčiau buvo įregistruoti AIS, tapatybę tol, kol jų asmens byla nėra ištrinta. Siekiant atsižvelgti į kiekvieno sienos perėjimo punkto ypatybes ir skirtingas sienų rūšis, nacionalinės institucijos kiekvieno sienos perėjimo punkto atveju turėtų nustatyti, ar atliekant reikiamus patikrinimus kaip pagrindinis biometrinis identifikatorius turėtų būti naudojami pirštų atspaudai, ar veido atvaizdas;

(22)

kovojant su teroristiniais nusikaltimais ir kitomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis, tam, kad paskirtosios institucijos vykdytų savo funkcijas, joms būtina turėti naujausią informaciją. Prieiga prie VIS duomenų teisėsaugos tikslais jau pasiteisino kaip naudinga nustatant nuo smurto mirusių žmonių tapatybę arba padedant tyrėjams gerokai pasistūmėti tiriant bylas, susijusias su prekyba žmonėmis, terorizmu ar neteisėta prekyba narkotikais. Prieiga prie AIS duomenų yra būtina teroristinių nusikaltimų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/541 (8), arba kitų sunkių nusikalstamų veikų, nurodytų Tarybos pagrindų sprendime 2002/584/TVR (9), prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais. AIS duomenis turėtų būti galima naudoti kaip tapatybės tikrinimo priemonę tiek tais atvejais, kai trečiosios šalies pilietis (-ė) yra sunaikinęs savo dokumentus, tiek tuomet, kai paskirtosios institucijos tiria nusikaltimą naudodamos pirštų atspaudus arba veido atvaizdus ir nori nustatyti tapatybę. Šiuos duomenis taip pat turėtų būti galima naudoti kaip priemonę, padedančią rinkti įrodymus sekant nusikaltimo padarymu įtariamo asmens arba nusikaltimo aukos kelionės maršrutus. Todėl AIS laikomi duomenys turėtų būti prieinami valstybių narių paskirtosioms institucijoms ir Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūrai, įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/794 (10) (toliau – Europolas), laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų ir apribojimų.Prieigos prie AIS teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais sąlygos turėtų būti tokios, kad valstybių narių paskirtosioms institucijoms būtų sudarytos sąlygos nagrinėti atvejus, susijusius su įtariamaisiais, kurie naudojasi keliomis tapatybėmis. Šiuo tikslu, jeigu atitiktis nustatoma atliekant paiešką atitinkamoje AIS duomenų bazėje dar prieš prisijungiant prie AIS, tai neturėtų užkirsti kelio tokiai prieigai. Teisėsaugos tikslais ir siekiant užkirsti kelią teroristiniams nusikaltimams ar kitoms sunkioms nusikalstamoms veikoms, juos atskleisti ir tirti, paieška AIS duomenų bazėje turėtų būti laikoma proporcinga, jeigu esama ypatingo susirūpinimo dėl visuomenės saugumo. Bet kokia paieška turėtų būti tinkamai pagrįsta ir proporcinga atsižvelgiant į interesą, kuriuo paieška motyvuojama;

(23)

susipažinti su AIS duomenimis turėtų turėti teisę tik paskirtosios institucijos, kurios yra atsakingos už teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą, kurių atžvilgiu valstybės narės gali garantuoti, kad taikomos visos šio reglamento, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/680 (11) nuostatos, ir kurių atžvilgiu tinkamą tų nuostatų taikymą gali tikrinti kompetentingos institucijos, įskaitant priežiūros instituciją, įsteigtą pagal Direktyvą (ES) 2016/680;

(24)

Europolas atlieka itin svarbų vaidmenį, kiek tai susiję su valstybių narių institucijų tarpusavio bendradarbiavimu tiriant tarpvalstybinius nusikaltimus, teikdamas paramą nusikaltimų prevencijai, atlikdamas analizę ir tyrimus visoje Sąjungoje. Todėl Europolas, vykdydamas jam pavestas užduotis ir laikydamasis Reglamento (ES) 2016/794, taip pat turėtų turėti prieigą prie AIS. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų stebėti, kaip Europolas tvarko duomenis, ir užtikrinti visišką atitiktį taikomoms duomenų apsaugos taisyklėms;

(25)

prieiga prie AIS teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais yra kišimasis į asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi AIS, pagrindines teises į asmens privataus gyvenimo gerbimą ir asmens duomenų apsaugą. Bet koks tokio pobūdžio kišimasis turi atitikti teisės nuostatas, kurios turi būti suformuluotos pakankamai tiksliai, kad asmenys prie jų galėtų priderinti savo elgesį, turėtų saugoti asmenis nuo savivalės ir pakankamai aiškiai apibrėžti kompetentingoms institucijoms suteiktos diskrecijos apimtį ir jos įgyvendinimo būdus. Be to, bet koks tų pagrindinių teisių ribojimas turi apsiriboti tuo, kas būtina demokratinėje visuomenėje siekiant apginti teisėtus ir proporcingus interesus, ir turi būti proporcingas siekiamam teisėtam tikslui;

(26)

duomenų palyginimai, pagrįsti daktiloskopiniu pėdsaku, kuris gali būti randamas nusikaltimo vietoje (toliau – latentinis piršto atspaudas), yra labai svarbūs užtikrinant policijos bendradarbiavimą. Galimybė latentinį piršto atspaudą palyginti su AIS saugomais pirštų atspaudų duomenimis tais atvejais, kai esama pagrįstų priežasčių manyti, kad nusikalstamos veikos vykdytojas arba auka gali būti įregistruoti AIS, yra būtina, kad valstybių narių paskirtosios institucijos galėtų užkirsti kelią teroristiniams nusikaltimams arba kitoms sunkioms nusikalstamoms veikoms, juos atskleisti arba tirti, pavyzdžiui, kai vienintelis nusikaltimo vietoje rastas įrodymas yra latentiniai pirštų atspaudai;

(27)

būtina paskirti valstybių narių kompetentingas institucijas ir centrinį prieigos punktą, per kurį turi būti teikiami prašymai gauti prieigą prie AIS duomenų, taip pat sudaryti ir tvarkyti paskirtųjų institucijų vykdomųjų padalinių, įgaliotų tokį prašymą pateikti konkrečiais teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais, sąrašą;

(28)

paskirtųjų institucijų vykdomieji padaliniai prašymus gauti prieigą prie AIS duomenų turėtų teikti centriniam prieigos punktui ir tie prašymai turėtų būti tinkamai pagrįsti. Paskirtųjų institucijų vykdomieji padaliniai, įgalioti teikti prašymus gauti prieigą prie AIS duomenų, neturėtų atlikti tikrinančiosios institucijos funkcijų. Centrinis prieigos punktas turėtų būti įstaiga arba subjektas, kuriam pagal nacionalinę teisę patikėta vykdyti viešosios valdžios funkcijas, ir turėdamas pakankamą skaičių tinkamos kvalifikacijos darbuotojų, turėtų gebėti veiksmingai patikrinti, ar kiekvienu atveju tenkinamos prašymo suteikti prieigą prie AIS sąlygos. Centriniai prieigos punktai turėtų veikti nepriklausomai nuo paskirtųjų institucijų ir jų pareiga turėtų būti nepriklausomai užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi šiame reglamente nustatytų prieigos sąlygų. Skubos atveju, kai siekiant reaguoti į konkrečią ir realią su teroristiniais nusikaltimais arba kitomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis susijusią grėsmę prieiga prie duomenų būtina iš anksto, centrinis prieigos punktas turėtų turėti galimybę tvarkyti prašymą nedelsdamas ir vėliau atlikti patikrinimą;

(29)

siekiant apsaugoti asmens duomenis ir išvengti sistemingų paieškų, AIS duomenys turėtų būti tvarkomi tik konkrečiais atvejais ir kai tai būtina teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais. Paskirtosios institucijos ir Europolas prašymus gauti prieigą prie AIS duomenų turėtų teikti tik tuomet, kai turi pagrįstą pagrindą manyti, kad pasinaudojus tokia prieiga bus gauta informacijos, kuri jiems iš esmės padės užkardyti, atskleisti ar tirti teroristinius nusikaltimus arba kitas sunkias nusikalstamas veikas;

(30)

be to, prieiga prie AIS siekiant nustatyti teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos padarymu nežinomų įtariamųjų, vykdytojų arba aukų tapatybę, turėtų būti suteikiama tik su sąlyga, kad buvo atliktos paieškos nacionalinėse valstybių narių duomenų bazėse ir buvo iki galo atlikta paieška visų valstybių narių automatizuotoje pirštų atspaudų identifikavimo sistemoje pagal Sprendimą 2008/615/TVR (12) arba paieška nebuvo atlikta iki galo per dvi dienas nuo jos pradžios;

(31)

veiksmingo asmens duomenų palyginimo ir jų mainų tikslais valstybės narės turėtų visapusiškai įgyvendinti esamus tarptautinius susitarimus, taip pat jau galiojančias Sąjungos teisės nuostatas, susijusias su keitimusi asmens duomenimis (visų pirma Sprendimą 2008/615/TVR), ir jais naudotis;

(32)

asmens duomenys AIS sistemoje turėtų būti saugomi ne ilgiau, nei tikrai būtina siekiant tikslų, kuriais tie duomenys yra tvarkomi. Su trečiųjų šalių piliečiais, kurie laikėsi leidžiamo buvimo AIS trukmės, susijusius duomenis sienų valdymo tikslais AIS pakanka saugoti trejus metus, siekiant išvengti poreikio pakartotinai AIS registruoti trečiųjų šalių piliečius prieš pasibaigiant šiam laikotarpiui. Dėl šio trejų metų duomenų saugojimo laikotarpio sumažės dažnos pakartotinės registracijos būtinybė, o tai bus naudinga visiems keliautojams, nes sutrumpės ir vidutinis sienos kirtimo laikas, ir laukimo prie sienos perėjimo punktų laikas. NET jeigu keliautojas į valstybių narių teritoriją atvyksta tik vieną kartą, dėl to, kad kiti AIS jau įregistruoti keliautojai iki šio trejų metų laikotarpio duomenų saugojimo pabaigos neturi būti dar kartą registruojami, laukimo laikas sienos perėjimo punkte sutrumpės. Šis trejų metų saugojimo laikotarpis taip pat reikalingas siekiant palengvinti ir paspartinti sienos kirtimą, be kita ko, naudojant automatizuotas ir savitarnos sistemas. Taip pat tikslinga nustatyti trejų metų duomenų saugojimo laikotarpį trečiųjų šalių piliečiams, kuriems neleista atvykti trumpalaikiam buvimui. Kiekvieną sujungtą atvykimo/išvykimo įrašą apie trečiųjų šalių piliečius, kurie yra Sąjungos piliečio šeimos nariai ir kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB (13), arba trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos teisę naudojasi laisvo judėjimo teise, šeimos nariai ir kurie neturi Direktyvoje 2004/38/EB nurodytos leidimo gyventi šalyje kortelės, tikslinga saugoti ne ilgiau nei vienus metus nuo išvykimo iš valstybės narės, susijusios su tuo įrašu, teritorijos dienos. Pasibaigus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpiui, duomenys turėtų būti automatiškai ištrinti;

(33)

su trečiųjų šalių piliečiais, kurie per leidžiamo buvimo laikotarpį neišvyko iš valstybių narių teritorijos, susijusius duomenis būtina saugoti penkerius metus, siekiant padėti vykdyti tapatybės nustatymo ir grąžinimo procesą. Jeigu nėra pagrindo duomenis ištrinti anksčiau, jie turėtų būti automatiškai ištrinti pasibaigus penkerių metų laikotarpiui;

(34)

su trečiųjų šalių piliečiais, kurie laikėsi leidžiamo buvimo trukmės, ir trečiųjų šalių piliečiais, kuriems neleista atvykti trumpalaikiam buvimui, susijusius asmens duomenis būtina saugoti trejus metus, o su trečiųjų šalių piliečiais, kurie per leidžiamo buvimo laikotarpį neišvyko iš valstybių narių teritorijos, susijusius asmens duomenis – penkerius metus, kad sienos apsaugos pareigūnas galėtų atlikti reikiamą rizikos analizę, reikalaujamą pagal Reglamentą (ES) 2016/399, prieš leisdamas keliautojui patekti į valstybių narių teritoriją. Konsulinėse įstaigose tvarkant prašymus išduoti vizą taip pat reikia išnagrinėti pareiškėjo kelionių istoriją, siekiant įvertinti ankstesnių vizų naudojimą ir tai, ar buvo laikomasi buvimo sąlygų. Spraga, susidariusia atsisakius pasuose dedamų spaudų, turi užpildyti informacijos paieška AIS. Todėl AIS pateikiama kelionių istorija turėtų apimti laikotarpį, kuris būtų pakankamas vizų išdavimo tikslais.

Atliekant rizikos analizę prie sienos ir tvarkant prašymus išduoti vizas turėtų būti patikrinta trečiųjų šalių piliečių kelionių istorija siekiant nustatyti, ar jie praeityje yra viršiję maksimalią jiems leidžiamo buvimo trukmę. Todėl trečiųjų šalių piliečių, kurie per leidžiamo buvimo laikotarpį neišvyko iš valstybių narių teritorijos, asmens duomenis reikia saugoti penkerių metų laikotarpį – ilgesnį nei trejų metų laikotarpį, taikomą trečiųjų šalių piliečių, kurie laikėsi leidžiamo buvimo trukmės, ir trečiųjų šalių piliečių, kuriems neleista atvykti trumpalaikiam buvimui, asmens duomenims;

(35)

turėtų būti nustatytos taisyklės dėl valstybių narių atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl šio reglamento pažeidimų;

(36)

nedarant poveikio šiame reglamente nustatytoms konkretesnėms asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančioms taisyklėms, asmens duomenų tvarkymui, kurį valstybės narės atlieka taikydamos šį reglamentą, turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (14), išskyrus atvejus, kai valstybių narių paskirtosios institucijos arba centriniai prieigos punktai duomenis tvarko teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo arba atskleidimo tikslais;

(37)

nedarant poveikio šiame reglamente nustatytoms konkretesnėms asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančioms taisyklėms, asmens duomenų tvarkymui, kurį valstybių narių kompetentingos institucijos atlieka teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo arba atskleidimo tikslais pagal šį reglamentą, taikomi nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai, priimti pagal Direktyvą (ES) 2016/680;

(38)

Sąjungos institucijų arba įstaigų veiklai, kurią jos atlieka vykdydamos savo užduotis, susijusias su AIS operacijų valdymu, turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (15);

(39)

asmens duomenys, kuriuos valstybės narės gavo pagal šį reglamentą, neturėtų būti perduodami bet kuriai trečiajai šaliai, tarptautinei organizacijai arba privačiam Sąjungoje ar už jos ribų įsisteigusiam subjektui ir joms neturėtų būti suteikiama prieiga prie tų duomenų. Tačiau tos taisyklės išimties tvarka turėtų būti galima perduoti tokius asmens duomenis trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai, jeigu tokiam perdavimui taikomos griežtos sąlygos ir kai to reikia pavieniais atvejais, siekiant padėti nustatyti trečiosios šalies piliečio tapatybę dėl jam taikomos grąžinimo procedūros. Jeigu nėra sprendimo dėl tinkamumo įgyvendinimo akto, nurodyto Reglamento (ES) 2016/679, forma arba perdavimams taikomų tinkamų apsaugos priemonių, nurodytų tame reglamente, AIS duomenis išimties tvarka turėtų būti galima perduoti tik trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai tik tuo atveju, jei tai būtina dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, kaip nurodyta tame reglamente;

(40)

taip pat turėtų būti galima perduoti asmens duomenis, kuriuos valstybės narės gavo pagal šį reglamentą, trečiajai šaliai išimtiniu skubos atveju, kai gresia rimtas pavojus, susijęs su teroristiniu nusikaltimu, arba kai gresia rimtas pavojus asmens gyvybei, siejamas su sunkia nusikalstama veika. Gresiantis rimtas pavojus asmens gyvybei turėtų būti suprantamas kaip apimantis pavojų, kylantį dėl sunkios nusikalstamos veikos prieš tą asmenį, pavyzdžiui, sunkų kūno sužalojimą, neteisėtą prekybą žmogaus organais ir audiniais, pagrobimą, neteisėtą laisvės atėmimą ir įkaitų ėmimą, seksualinį vaikų išnaudojimą ir vaikų pornografiją ir išžaginimą. Tokie duomenys turėtų būti perduodami trečiajai šaliai tik tuo atveju, jeigu užtikrinamas bet kokios informacijos apie atvykimo/išvykimo įrašus, kurią turi prašymą pateikusi trečioji šalis, teikimas abipusiu pagrindu AIS naudojančioms valstybėms narėms. Valstybių narių, kurių paskirtosios institucijos pagal šį reglamentą turi prieigą prie AIS, kompetentingos institucijos AIS duomenis turėtų galėti perduoti valstybėms narėms, nenaudojančioms AIS, ir valstybėms narėms, kurioms šis reglamentas netaikomas. Dėl tokio informacijos teikimo turėtų būti pateiktas tinkamai pagrįstas prašymas ir tokia informacija turėtų būti teikiama tik tais atvejais, kai tai būtina teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais. AIS naudojanti valstybė narė turėtų galėti tokią informaciją suteikti tik tuo atveju, jeigu užtikrinamas bet kokios informacijos apie atvykimo/išvykimo įrašus, kurią turi prašymą pateikusi valstybė narė, teikimas abipusiu pagrindu AIS naudojančioms valstybėms narėms. Visam vėlesniam iš AIS gautų duomenų tvarkymui taikoma Direktyva (ES) 2016/680;

(41)

kiekvienoje valstybėje narėje pagal Reglamentą (ES) 2016/679 įsteigta priežiūros institucija turėtų stebėti, ar valstybės narės asmens duomenis tvarko teisėtai, o Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų stebėti su asmens duomenų tvarkymu susijusią Sąjungos institucijų ir įstaigų veiklą. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir priežiūros institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje vykdydami AIS stebėseną;

(42)

kiekvienoje valstybėje narėje pagal Direktyvą (ES) 2016/680 įsteigta priežiūros institucija turėtų stebėti, ar asmens duomenys teisėtai tvarkomi teisėsaugos tikslais;

(43)

be nuostatų dėl informacijos, kuri turi būti teikiama pagal Reglamentą (ES) 2016/679, trečiųjų šalių piliečiams, kurių duomenys turi būti įrašyti AIS, turėtų būti suteikta atitinkama informacija apie tų duomenų įrašymą. Šią informaciją valstybės narės turėtų suteikti raštu bet kokiomis tinkamomis priemonėmis, įskaitant informacinius lapelius, plakatus ar kitas tinkamas elektronines priemones;

(44)

siekiant užtikrinti veiksmingą šio reglamento taikymo stebėseną, būtina reguliariai vykdyti šio reglamento vertinimą;

(45)

valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir užtikrinti jų įgyvendinimą;

(46)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (16);

(47)

kadangi šio reglamento tikslų, konkrečiai, sukurti AIS ir nustatyti bendras duomenų naudojimo prievoles, sąlygas bei procedūras, valstybės narės negali deramai pasiekti, bet dėl veiksmų masto ir poveikio jų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(48)

pradėjus veikti AIS, Konvencija dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (17) (toliau – Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo) turėtų būti iš dalies pakeista, kiek tai susiję su valstybių narių sudarytais dvišaliais susitarimais ir trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, leidžiamu buvimo laikotarpiu, viršijančiu 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Komisija į savo atliekamą bendrą AIS vertinimą turėtų įtraukti valstybių narių naudojimosi dvišaliais susitarimais įvertinimą. Komisija turėtų galėti į pirmąją vertinimo ataskaitą įtraukti pasirinkimo galimybes, kuriomis numatoma laipsniškai atsisakyti tokių dvišalių susitarimų ir juos pakeisti Sąjungos teisės aktu;

(49)

numatomos AIS išlaidos yra mažesnės nei biudžetas, skirtas pažangiam sienų valdymui Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 515/2014 (18). Atitinkamai, priėmus šį reglamentą, Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 5 dalies b punkte numatytu deleguotuoju aktu Komisija turėtų perskirstyti sumą, kuri šiuo metu paskirta IT sistemų, padedančių valdyti migracijos srautus prie išorės sienų, kūrimui;

(50)

šiuo reglamentu nedaromas poveikis Direktyvos 2004/38/EB taikymui;

(51)

pagal prie ES sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis reglamentas grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio reglamento, Danija turi nuspręsti, ar jį įtrauks į savo nacionalinę teisę;

(52)

šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (19); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(53)

šis reglamentas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (20), plėtojimas; todėl Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(54)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (21), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (22) 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį;

(55)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (23), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Sprendimo 2008/146/EB (24) 3 straipsniu ir Tarybos sprendimo 2008/149/TVR (25) 3 straipsniu;

(56)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (26), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Sprendimo 2011/350/ES (27) 3 straipsniu ir Tarybos sprendimo 2011/349/ES (28) 3 straipsniu;

(57)

Kipro, Bulgarijos, Rumunijos ir Kroatijos atžvilgiu šio reglamento nuostatos dėl SIS ir VIS yra nuostatos, grindžiamos Šengeno acquis arba kitaip su ja susijusios, kaip apibrėžta atitinkamai 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje, 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje ir 2011 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje, jas taikant kartu su Tarybos sprendimais 2010/365/ES (29), (ES) 2017/733 (30) ir (ES) 2017/2226 (31).

Be to, siekiant naudotis AIS, reikia, kad būtų suteikta pasyvi prieiga prie VIS ir kad pagal atitinkamus Tarybos sprendimus būtų pradėtos taikyti visos Šengeno acquis nuostatos, susijusios su Šengeno informacine sistema. Tos sąlygos gali būti įvykdytos tik sėkmingai užbaigus tikrinimą pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras. Todėl AIS turėtų naudoti tik tos valstybės narės, kurios iki AIS veikimo pradžios įvykdo šias sąlygas. Valstybės narės, nenaudojančios AIS nuo pačios veikimo pradžios, turėtų prisijungti prie AIS laikydamosi šiame reglamente nustatytos tvarkos, kai tik bus įvykdytos visos tos sąlygos;

(58)

vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę 2016 m. rugsėjo 21 d.;

(59)

šiuo reglamentu nustatomos griežtos prieigos prie AIS taisyklės ir būtinos tokios prieigos apsaugos priemonės. Juo taip pat nustatomos fizinių asmenų teisės turėti prieigą prie duomenų, juos ištaisyti, papildyti, ištrinti, taip pat naudotis teise į apskundimą teismine tvarka, visų pirma teisė kreiptis į teismą ir nepriklausomų valdžios institucijų vykdoma duomenų tvarkymo operacijų priežiūra. Todėl šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytų principų – tai, visų pirma, teisė į žmogaus orumą, vergijos ir priverčiamojo darbo uždraudimas, teisė į laisvę ir saugumą, teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, asmens duomenų apsauga, teisė į nediskriminavimą, vaiko teisės, pagyvenusių žmonių teisės, neįgaliųjų teisės ir teisė į veiksmingą teisinę gynybą;

(60)

šis reglamentas nedaro poveikio įsipareigojimams, atsirandantiems pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiuo reglamentu sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (toliau – AIS), kuria:

a)

registruojama ir saugoma informacija apie valstybių narių sienas, prie kurių naudojama AIS, kertančių trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir išvykimo datą, laiką ir vietą;

b)

apskaičiuojama tokiems trečiųjų šalių piliečiams leidžiamo buvimo trukmė;

c)

pasibaigus leidžiamo buvimo laikui generuojami valstybėms narėms skirti perspėjimai ir

d)

registruojama ir saugoma informacija apie atsisakymo leisti atvykti trečiųjų šalių piliečiams, kuriems neleista atvykti trumpalaikiam buvimui, datą, laiką ir vietą, ir informacija apie valstybės narės instituciją, kuri atsisakė leisti atvykti, ir tokio atsisakymo priežastis.

2.   Teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais šiuo reglamentu taip pat nustatomos sąlygos, kuriomis valstybių narių paskirtosios institucijos ir Europolas gali gauti prieigą prie AIS paieškai atlikti.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas:

a)

trečiųjų šalių piliečiams, kuriems į valstybių narių teritoriją leista atvykti trumpalaikiam buvimui ir kuriems pagal Reglamentą (ES) 2016/399 taikomi patikrinimai kertant sienas, prie kurių naudojama AIS, ir

b)

atvykstant į valstybių narių teritoriją ir iš jos išvykstant, trečiųjų šalių piliečiams, kurie:

i)

yra Sąjungos piliečio šeimos nariai ir kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB, arba kurie yra trečiosios šalies piliečio, pagal Sąjungos bei jos valstybių narių ir trečiosios šalies susitarimą besinaudojančio laisvo judėjimo teise, lygiaverte Sąjungos piliečių laisvo judėjimo teisei, šeimos nariai, ir

ii)

neturi Direktyvoje 2004/38/EB nurodytos leidimo gyventi šalyje kortelės arba leidimo gyventi pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1030/2002 (32).

2.   Šis reglamentas taip pat taikomas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems neleista atvykti į valstybių narių teritoriją trumpalaikiam buvimui pagal Reglamento (ES) 2016/399 14 straipsnį.

3.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra Sąjungos piliečio šeimos nariai, kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB ir kurie turi toje direktyvoje numatytą leidimo gyventi šalyje kortelę, nepaisant, ar jie lydi tą Sąjungos pilietį ar prie jo prisijungia;

b)

trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra trečiosios šalies piliečio šeimos nariai, nepaisant, ar jie lydi tą trečiosios šalies pilietį ar prie jo prisijungia, kai:

i)

tas trečiosios šalies pilietis pagal Sąjungos bei jos valstybių narių ir trečiosios šalies susitarimą naudojasi laisvo judėjimo teise, lygiaverte Sąjungos piliečių teisei, ir

ii)

tie trečiųjų šalių piliečiai turi Direktyvoje 2004/38/EB numatytą leidimo gyventi šalyje kortelę arba Reglamente (ES) Nr. 1030/2002 numatytą leidimą gyventi;

c)

Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 16 punkte nurodytų leidimų gyventi turėtojams, išskyrus asmenis, kuriems taikomi šios dalies a ir b punktai;

d)

trečiųjų šalių piliečiams, kurie naudojasi judumo teise pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/66/ES (33) arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/801 (34);

e)

ilgalaikių vizų turėtojams;

f)

Andoros, Monako ir San Marino piliečiams, ir Vatikano Miesto Valstybės išduoto paso turėtojams;

g)

asmenims, kuriems netaikomi patikrinimai kertant sieną arba kurie naudojasi konkrečiomis patikrinimų kertant sieną taisyklėmis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/399 6a straipsnio 3 dalies g punkte, arba tokių asmenų kategorijoms;

h)

asmenims ar asmenų kategorijoms, nurodytiems Reglamento (ES) 2016/399 6a straipsnio 3 dalies h, i, j ir k punktuose.

4.   Šio reglamento nuostatos, susijusios su leidžiamo buvimo trukmės apskaičiavimu ir valstybėms narėms skirtų perspėjimų generavimu pasibaigus leidžiamo buvimo laikui, netaikomos trečiųjų šalių piliečiams, kurie:

a)

yra Sąjungos piliečio šeimos nariai ir kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB, arba kurie yra trečiosios šalies piliečio, pagal Sąjungos bei jos valstybių narių ir trečiosios šalies susitarimą besinaudojančio laisvo judėjimo teise, lygiaverte Sąjungos piliečių laisvo judėjimo teisei, šeimos nariai, ir

b)

neturi Direktyvoje 2004/38/EB nurodytos leidimo gyventi šalyje kortelės arba leidimo gyventi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002.

3 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   išorės sienos– išorės sienos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 2 punkte;

2.   vidaus sienos– vidaus sienos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 1 punkte;

3.   sienos apsaugos institucija– sienos apsaugos pareigūnas, pagal nacionalinę teisę paskirtas vykdyti patikrinimus kertant sieną, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 11 punkte;

4.   imigracijos institucija– kompetentinga institucija, kuriai pagal nacionalinę teisę tenka viena ar daugiau iš toliau išvardytų pareigų:

a)

valstybių narių teritorijoje tikrinti, ar tenkinamos atvykimo į valstybių narių teritoriją arba buvimo joje sąlygos;

b)

nagrinėti sąlygas ir priimti sprendimus, susijusius su trečiųjų šalių piliečių gyvenimu valstybių narių teritorijoje, jei ta institucija nėra „sprendžiančioji institucija“, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES (35) 2 straipsnio f punkte, ir atitinkamais atvejais konsultuoti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 377/2004 (36);

c)

už trečiųjų šalių piliečių grąžinimą į trečiąją kilmės ar tranzito šalį;

5.   vizų institucija– institucija, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 767/2008 4 straipsnio 3 punkte;

6.   trečiosios šalies pilietis– bet kuris asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, kaip apibrėžta SESV 20 straipsnio 1 dalyje, išskyrus asmenis, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, lygiaverte Sąjungos piliečių teisėms, pagal Sąjungos bei jos valstybių narių susitarimus su trečiosiomis šalimis;

7.   kelionės dokumentas– pasas arba kitas lygiavertis dokumentas, kuris suteikia jo turėtojui teisę kirsti išorės sienas ir į kurį gali būti įklijuota viza;

8.   trumpalaikis buvimas– buvimo valstybių narių teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalyje, atvejai;

9.   trumpalaikė viza– viza, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009 (37) 2 straipsnio 2 punkto a papunktyje;

10.   nacionalinė trumpalaikė viza– valstybės narės, netaikančios visos Šengeno acquis, išduotas leidimas, skirtas numatomam buvimui tos valstybės narės teritorijoje, kurio trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

11.   leidžiamas buvimas– tikslus dienų skaičius, kurį trečiosios šalies piliečiui leidžiama teisėtai būti valstybių narių teritorijoje, skaičiuojant nuo atvykimo dienos pagal taikytinas nuostatas;

12.   atsakinga valstybė narė– valstybė narė, įvedusi duomenis į AIS;

13.   tikrinimas– duomenų rinkinių lyginimo siekiant nustatyti nurodytos tapatybės autentiškumą procesas (tikrinimas „vienas su vienu“);

14.   tapatybės nustatymas– asmens tapatybės nustatymo atliekant paiešką duomenų bazėje, kai duomenys lyginami su įvairiais duomenų rinkiniais, procesas (tikrinimas „vienas su daugeliu“);

15.   raidiniai skaitmeniniai duomenys– raidėmis, skaičiais, specialiais ženklais, tarpu ir skyrybos ženklais pateikiami duomenys;

16.   pirštų atspaudų duomenys– duomenys, susiję su keturiais dešinės rankos, o jeigu jos nėra, tuomet kairės rankos smiliaus, didžiojo, bevardžio ir mažojo piršto atspaudais;

17.   veido atvaizdas– skaitmeniniai veido atvaizdai;

18.   biometriniai duomenys– pirštų atspaudai ir veido atvaizdas;

19.   užsibuvęs asmuo– trečiosios šalies pilietis, kuris neatitinka arba nebeatitinka sąlygų, susijusių su jo leidžiamo trumpalaikio buvimo valstybių narių teritorijoje trukme;

20.   eu-LISA– Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra, įsteigta Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011;

21.   priežiūros institucijos– priežiūros institucija, įsteigta pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalį, ir priežiūros institucija, įsteigta pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalį;

22.   AIS duomenys– visi AIS centrinėje sistemoje pagal 14 ir 16–20 straipsnius saugomi duomenys;

23.   teisėsauga– teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencija, atskleidimas arba tyrimas;

24.   teroristinis nusikaltimas– nacionalinėje teisėje nustatyta nusikalstama veika, atitinkanti nurodytąsias Direktyvoje (ES) 2017/541 arba joms lygiavertė;

25.   sunki nusikalstama veika– nusikalstama veika, atitinkanti nurodytąsias Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje arba joms lygiavertė, jeigu už ją pagal nacionalinę teisę baudžiama laisvės atėmimu arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas – bent treji metai;

26.   paskirtoji institucija– institucija, valstybės narės pagal 29 straipsnį paskirta atsakinga už teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą arba tyrimą;

27.   savitarnos sistema– savitarnos sistema, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 23 punkte;

28.   e. vartų sistema– e. vartai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 24 punkte;

29.   nepavykusios duomenų registracijos koeficientas (NDRK)– atvejų, kai kokybė yra nepakankama biometrinių duomenų įregistravimui, santykinė dalis;

30.   klaidingai teigiamų identifikavimo rezultatų koeficientas (KTIK)– biometrinės paieškos metu gautų atitikčių, kurios nepriklauso tikrinamam keliautojui, santykinė dalis;

31.   klaidingai neigiamų identifikavimo rezultatų koeficientas (KNIK)– atliekant biometrinę paiešką nerastų biometrinių atitikčių, nors keliautojo biometriniai duomenys buvo įregistruoti, santykinė dalis.

2.   Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnyje apibrėžti terminai turi tą pačią reikšmę ir šiame reglamente, kai valstybių narių institucijos tvarko asmens duomenis šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais.

3.   Direktyvos (ES) 2016/680 3 straipsnyje apibrėžti terminai turi tą pačią reikšmę ir šiame reglamente, kai valstybių narių institucijos tvarko asmens duomenis šio reglamento 6 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais.

4 straipsnis

Sienos, prie kurių naudojama AIS, ir AIS naudojimas prie tų sienų

1.   AIS naudojama prie išorės sienų.

2.   Valstybės narės, kurios taiko visą Šengeno acquis, įdiegia AIS prie savo vidaus sienų su valstybėmis narėmis, kurios kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, tačiau naudoja AIS.

3.   Valstybės narės, kurios taiko visą Šengeno acquis, ir valstybės narės, kurios kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, tačiau naudoja AIS, įdiegia AIS prie savo vidaus sienų su valstybėmis narėmis, kurios kol kas taiko ne visą Šengeno acquis ir nenaudoja AIS.

4.   Valstybės narės, kurios kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, tačiau naudoja AIS, įdiegia AIS prie savo vidaus sienų, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/399 2 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose.

5.   Nukrypstant nuo 23 straipsnio 2 dalies trečios ir ketvirtos pastraipų ir 27 straipsnio, valstybė narė, kuri kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, tačiau naudoja AIS, įdiegia AIS be biometrinių funkcijų prie savo sausumos sienų su valstybe nare, kuri kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, tačiau naudoja AIS. Jeigu prie tų vidaus sienų trečiosios šalies pilietis dar nėra įregistruotas AIS, to trečiosios šalies piliečio asmens byla sukuriama neregistruojant biometrinių duomenų. Biometriniai duomenys įtraukiami prie kito sienos perėjimo punkto, kuriame AIS naudojama su biometrinėmis funkcijomis.

5 straipsnis

AIS sukūrimas

AIS plėtoja ir jos operacijų valdymą, įskaitant biometrinių duomenų tvarkymo funkcijas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalies d punkte ir 17 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, ir tinkamą AIS saugumą užtikrina „eu-LISA“.

6 straipsnis

AIS tikslai

1.   Įrašant ir saugant duomenis AIS ir suteikiant valstybėms narėms prieigą prie jų, AIS tikslai yra šie:

a)

didinti patikrinimų kertant sienas efektyvumą, šiuo tikslu apskaičiuojant ir stebint atvykstančių ir išvykstančių trečiųjų šalių piliečių, kuriems leista atvykti trumpalaikiam buvimui, leidžiamo buvimo trukmę;

b)

padėti nustatyti trečiųjų šalių piliečių, neatitinkančių arba nebeatitinkančių atvykimo į valstybių narių teritoriją ar trumpalaikio buvimo joje sąlygų, tapatybę;

c)

suteikti galimybę nustatyti ir išaiškinti užsibuvusius asmenis ir sudaryti sąlygas valstybių narių kompetentingoms nacionalinėms institucijoms imtis tinkamų priemonių;

d)

suteikti galimybę informaciją apie atsisakymo leisti atvykti atvejus AIS tikrinti elektroniniu būdu;

e)

sudaryti sąlygas automatizuoti trečiųjų šalių piliečių patikrinimus kertant sienas;

f)

sudaryti sąlygas vizų institucijoms turėti prieigą prie informacijos apie teisėtą ankstesnių vizų naudojimą;

g)

informuoti trečiųjų šalių piliečius apie jų leidžiamo buvimo trukmę;

h)

rinkti statistinius duomenis apie trečiųjų šalių piliečių atvykimą ir išvykimą, atsisakymą leisti jiems atvykti ir jų užsibuvimą, siekiant gerinti užsibuvimo rizikos vertinimą ir prisidėti prie įrodymais grindžiamos Sąjungos migracijos politikos formavimo;

i)

kovoti su tapatybės klastojimu ir netinkamu kelionės dokumentų naudojimu.

2.   Suteikdama paskirtosioms institucijoms prieigą laikantis šiame reglamente išdėstytų sąlygų, AIS tikslai yra šie:

a)

prisidėti prie teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo;

b)

sudaryti sąlygas generuoti informaciją, skirtą su teroristiniais nusikaltimais arba kitomis sunkiomis nusikalstamomis veikomis susijusiems tyrimams, įskaitant išorės sienas kirtusių šių nusikalstamų veikų vykdytojų, įtariamųjų jų padarymu ir jų aukų tapatybės nustatymą.

3.   Atitinkamais atvejais AIS remia valstybes nares joms vykdant nacionalines supaprastinimo programas, sukurtas pagal Reglamento (ES) 2016/399 8d straipsnį, kuriomis siekiama trečiųjų šalių piliečiams supaprastinti sienos kirtimą:

a)

Reglamento (ES) 2016/399 8d straipsnyje nurodytoms nacionalinėms kompetentingoms institucijoms suteikiant galimybę turėti prieigą prie informacijos apie ankstesnius trumpalaikio buvimo atvejus arba atsisakymo leisti atvykti atvejus, kai jos nagrinėja prašymus leisti dalyvauti nacionalinėse supaprastinimo programose ir priima šio reglamento 25 straipsnyje nurodytus sprendimus;

b)

pranešant sienos apsaugos institucijoms, kad suteikta galimybė dalyvauti nacionalinėje supaprastinimo programoje.

7 straipsnis

AIS techninė struktūra

1.   AIS sudaro:

a)

centrinė sistema (AIS centrinė sistema);

b)

kiekvienoje valstybėje narėje veikianti vienoda nacionalinė sąsaja (VNS), grindžiama bendromis techninėmis specifikacijomis ir tokia pati visose valstybėse narėse, per kurią saugiai užtikrinamas AIS centrinės sistemos ryšys su valstybių narių nacionaline sienų infrastruktūra;

c)

saugus ryšių kanalas tarp AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos;

d)

AIS centrinės sistemos ir VNS ryšių infrastruktūra, kuri yra saugi ir šifruota;

e)

13 straipsnyje nurodyta saityno paslauga;

f)

duomenų saugykla, sukurta centriniu lygmeniu, kaip nurodyta 63 straipsnio 2 dalyje.

2.   AIS centrinės sistemos prieglobą savo techninėse stotyse vykdo „eu-LISA“. Ji užtikrina, kad būtų vykdomos šiame reglamente nustatytos funkcijos, laikantis prieinamumo, kokybės ir operatyvumo sąlygų, kaip numatyta 37 straipsnio 3 dalyje.

3.   Nedarant poveikio Komisijos sprendimui 2008/602/EB (38), tam tikri AIS ryšių infrastruktūros aparatinės ir programinės įrangos komponentai naudojami bendrai su VIS ryšių infrastruktūra, nurodyta Sprendimo 2004/512/EB 1 straipsnio 2 dalyje. Užtikrinama VIS duomenų ir AIS duomenų loginė atskirtis.

8 straipsnis

Sąveikumas su VIS

1.   „eu-LISA“ sukuria saugų AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalą, kad būtų užtikrintas AIS ir VIS sąveikumas. Naudojant vieną sistemą tarp AIS ir VIS tiesiogiai atlikti paiešką kitoje sistemoje įmanoma tik tuo atveju, jei tokia galimybė nustatyta tiek šiame reglamente, tiek Reglamente (EB) Nr. 767/2008. Su viza susiję duomenys iš VIS tiesiogiai gaunami, importuojami į AIS ir iš VIS į AIS atnaujinami automatizuoto proceso būdu, kai atitinkama institucija inicijuoja konkrečią operaciją.

2.   Užtikrinus sąveikumą AIS naudojančioms sienos apsaugos institucijoms suteikiama galimybė susipažinti su VIS duomenimis naudojantis AIS, kad jos:

a)

gautų su viza susijusius duomenis tiesiogiai iš VIS ir importuotų juos į AIS, norėdamos AIS sukurti ar atnaujinti vizos turėtojo atvykimo/išvykimo įrašą arba atsisakymo leisti atvykti įrašą pagal šio reglamento 14, 16 ir 18 straipsnius ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18a straipsnį;

b)

gautų su viza susijusius duomenis tiesiogiai iš VIS, ir importuotų į AIS, norėdamos atnaujinti atvykimo/išvykimo įrašą tuo atveju, jeigu viza panaikinama, atšaukiama arba pratęsiama, pagal šio reglamento 19 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 13, 14 ir 18a straipsnius;

c)

pagal šio reglamento 23 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18 straipsnio 2 dalį patikrintų atitinkamos vizos autentiškumą bei galiojimą arba patikrintų, ar įvykdytos atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlygos pagal Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnį;

d)

prie sienų, prie kurių naudojama AIS, patikrintų, ar trečiosios šalies pilietis, kuriam netaikomas reikalavimas turėti vizą, anksčiau buvo įregistruotas VIS pagal šio reglamento 23 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 19a straipsnį; ir

e)

jeigu vizos turėtojo tapatybė tikrinama naudojant pirštų atspaudus, prie sienų, prie kurių naudojama AIS, patikrintų vizos turėtojo tapatybę palygindamos pirštų atspaudus su VIS duomenimis pagal šio reglamento 23 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18 straipsnio 6 dalį.

3.   Užtikrinus sąveikumą VIS naudojančioms vizų institucijoms suteikiama galimybė susipažinti su AIS duomenimis naudojantis VIS, kad jos:

a)

nagrinėtų prašymus išduoti vizą ir priimtų sprendimus dėl tų prašymų pagal šio reglamento 24 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 15 straipsnio 4 dalį;

b)

valstybių narių, kurios kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, tačiau naudoja AIS, atveju – nagrinėtų prašymus išduoti nacionalines trumpalaikes vizas ir priimtų su tokiais prašymais susijusius sprendimus;

c)

atnaujintų su viza susijusius duomenis atvykimo/išvykimo įraše tuo atveju, jeigu viza panaikinama, atšaukiama arba pratęsiama, pagal šio reglamento 19 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 13 ir 14 straipsnius.

4.   13 straipsnyje nurodytos AIS saityno paslaugos veikimo tikslais atskira 13 straipsnio 5 dalyje nurodyta tik skaitymo režimu prieinama duomenų bazė kas dieną Vizų informacinės sistemos atnaujinama taikant vienpusio VIS duomenų poaibio, apimančio būtiniausius duomenis, išgavimo procedūrą.

9 straipsnis

Prieiga prie AIS duomenims įvesti, keisti, trinti ir susipažinti su jais

1.   Prieiga prie AIS 14 ir 16–20 straipsniuose nurodytiems duomenims įvesti, keisti, trinti ir susipažinti su jais suteikiama tik tinkamai įgaliotiems kiekvienos valstybės narės nacionalinių institucijų, turinčių kompetenciją 23–35 straipsniuose nustatytais tikslais, darbuotojams. Šios prieigos apimtis yra tik tokia, kokia yra būtina tų nacionalinių institucijų užduotims atlikti siekiant tų tikslų, ir turėtų būti proporcinga siekiamiems tikslams.

2.   Kiekviena valstybė narė paskiria kompetentingas nacionalines institucijas, kurios šio reglamento tikslais yra sienos apsaugos institucijos, vizų institucijos ir imigracijos institucijos. Tinkamai įgaliotiems kompetentingų nacionalinių institucijų darbuotojams suteikiama prieiga prie AIS duomenims įvesti, keisti, trinti arba susipažinti su jais. Kiekviena valstybė narė tų kompetentingų nacionalinių institucijų sąrašą nedelsdama perduoda „eu-LISA“. Šiame sąraše nurodoma, kokiu tikslu kiekvienai institucijai suteikiama prieiga prie AIS saugomų duomenų.

3.   Institucijos, turinčios teisę susipažinti su AIS duomenimis arba turėti prie jų prieigą teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo ir tyrimo tikslais, skiriamos vadovaujantis IV skyriumi.

10 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Kiekviena kompetentinga institucija, kuriai suteikta prieiga prie AIS, užtikrina, kad AIS būtų naudojama tik tada, kai būtina, tinkamai ir proporcingai.

2.   Kiekviena kompetentinga institucija užtikrina, kad naudojantis AIS, įskaitant biometrinių duomenų fiksavimą, būtų laikomasi apsaugos priemonių, nustatytų Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje bei Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje. Visų pirma, fiksuojant vaiko duomenis pirmiausia vadovaujamasi vaiko gerove.

11 straipsnis

Automatinė skaičiuoklė ir pareiga informuoti trečiųjų šalių piliečius apie likusią leidžiamo buvimo trukmę

1.   AIS įdiegiama automatinė skaičiuoklė, kuri parodo AIS registruotų trečiųjų šalių piliečių maksimalią leidžiamo buvimo trukmę.

Automatinė skaičiuoklė netaikoma trečiųjų šalių piliečiams, kurie:

a)

yra Sąjungos piliečio šeimos nariai, kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB, arba trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos bei jos valstybių narių ir trečiosios šalies susitarimą naudojasi laisvo judėjimo teise, lygiaverte Sąjungos piliečių laisvo judėjimo teisei, šeimos nariai, ir

b)

neturi leidimo gyventi šalyje kortelės pagal Direktyvą 2004/38/EB arba leidimo apsigyventi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002.

2.   Iš automatinės skaičiuoklės kompetentingos institucijos gauna šią informaciją:

a)

atvykimo metu – apie trečiųjų šalių piliečių maksimalią leidžiamo buvimo trukmę ir apie tai, ar buvo išnaudotas pagal trumpalaikę vizą vienam ar dviem atvykimams leidžiamų atvykimų skaičius;

b)

per valstybių narių teritorijoje atliekamus asmenų patikrinimus arba informacijos tikrinimą – apie trečiųjų šalių piliečių likusią leidžiamo buvimo trukmę arba užsibuvimo trukmę;

c)

išvykimo metu – apie trečiųjų šalių piliečių užsibuvimo atvejus;

d)

nagrinėjant prašymus išduoti trumpalaikę vizą ir priimant sprendimus dėl jų – apie maksimalią likusią leidžiamo buvimo trukmę pagal numatomas atvykimo datas.

3.   Sienos apsaugos institucijos informuoja trečiosios šalies pilietį apie maksimalią leidžiamo buvimo trukmę, kurią nustatant atsižvelgiama į atvykimų skaičių ir buvimo trukmę, leidžiamus pagal vizą, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/399 8 straipsnio 9 dalimi. Tą informaciją pateikia sienos apsaugos pareigūnas patikrinimų kertant sieną metu arba ji gali būti suteikta naudojant sienų perėjimo punktuose įdiegtą įrangą, kuria trečiosios šalies piliečiui sudaroma galimybė pasinaudoti saityno paslauga, nurodyta šio reglamento 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

4.   Trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą ir kurie turėdami trumpalaikę vizą arba nacionalinę trumpalaikę vizą yra valstybėje narėje, kol kas taikančioje ne visą Šengeno acquis, tačiau naudojančioje AIS, atveju automatinė skaičiuoklė nenurodo leidžiamo buvimo pagal tą trumpalaikę vizą arba nacionalinę trumpalaikę vizą.

Pirmoje pastraipoje nurodytu atveju automatine skaičiuokle tik patikrinama:

a)

ar laikomasi bendro 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį apribojimo; ir

b)

trumpalaikių vizų atveju – ar laikomasi tokių vizų galiojimo laikotarpio.

5.   Siekiant patikrinti, ar trečiosios šalies piliečiai, turintys trumpalaikę vizą, išduotą vienam ar dviem atvykimams, dar nepasinaudojo šia trumpalaike viza jiems leidžiamu atvykimų skaičiumi, automatinė skaičiuoklė įtraukia tik atvykimus į valstybių narių, kurios taiko visą Šengeno acquis, teritoriją. Tas patikrinimas neatliekamas atvykimo į valstybių narių, kurios kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, tačiau naudoja AIS, atveju.

6.   Automatinė skaičiuoklė taip pat taikoma trumpalaikio buvimo pagal riboto teritorinio galiojimo trumpalaikę vizą, išduotą remiantis Reglamento (EB) Nr. 810/2009 25 straipsnio 1 dalies b punktu, atvejams. Tuo atveju automatinėje skaičiuoklėje atsižvelgiama į leidžiamą buvimą, nustatytą pagal tokią vizą, nepriklausomai nuo to, ar atitinkamo trečiosios šalies piliečio bendras buvimo laikas viršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

12 straipsnis

Informavimo mechanizmas

1.   AIS įdiegiamas mechanizmas, kuris automatiškai nustato, kuriuose atvykimo/išvykimo įrašuose nėra duomenų apie išvykimą, kai tik pasibaigia leidžiamo buvimo laikotarpis, ir automatiškai nustato įrašus, kurių atveju buvo viršyta maksimali leidžiamo buvimo trukmė.

2.   Trečiųjų šalių piliečių, kurie kerta sieną turėdami galiojantį supaprastinto tranzito dokumentą, išduotą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 693/2003 (39) (STD), atžvilgiu AIS įdiegiamas mechanizmas, kuris automatiškai nustato, kuriuose atvykimo/išvykimo įrašuose nėra duomenų apie išvykimą, kai tik pasibaigia leidžiamo buvimo laikotarpis, ir automatiškai nustato įrašus, kurių atveju buvo viršytas maksimalus leidžiamo buvimo terminas.

3.   Siekdamos imtis tinkamų priemonių, pagal 9 straipsnio 2 dalį paskirtos kompetentingos nacionalinės institucijos gali susipažinti su AIS sistemos sugeneruotu sąrašu, kuriame pateikiami 16 ir 17 straipsniuose išvardyti visų nustatytų užsibuvusių asmenų duomenys, kad šios institucijos galėtų imtis atitinkamų priemonių.

13 straipsnis

Saityno paslauga

1.   Kad trečiųjų šalių piliečiai bet kuriuo metu galėtų patikrinti likusį leidžiamo buvimo laikotarpį, jiems suteikiama galimybė, naudojant saugią internetinę prieigą prie saityno paslaugos, kurios prieglobą savo techninėse stotyse vykdo „eu-LISA“, pateikti duomenis, kurių reikalaujama pagal 16 straipsnio 1 dalies b punktą, kartu su numatomomis atvykimo ar išvykimo datomis arba jomis abiem. Remiantis įvestais duomenimis, saityno paslauga besinaudojantiems trečiųjų šalių piliečiams pateikiamas atsakymas „Gerai“ (angl. OK) arba „Negerai“ (angl. NOT OK) ir informacija apie likusį leidžiamo buvimo laikotarpį.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, numatomo buvimo valstybėje narėje, kol kas taikančioje ne visą Šengeno acquis, tačiau naudojančioje AIS, atveju saityno paslauga neteikiama informacija apie leidžiamą buvimą pagal trumpalaikę vizą arba nacionalinę trumpalaikę vizą.

Pirmoje pastraipoje nurodytu atveju saityno paslauga trečiųjų šalių piliečiams suteikiama galimybė patikrinti, ar neviršytas bendro 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį apribojimas, ir gauti informaciją apie tai, kiek yra likę dienų pagal leidžiamą buvimą iki tos ribos. Ši informacija pateikiama apie buvimo atvejus 180 dienų laikotarpiu iki paieškos naudojantis saityno paslauga arba iki jų numatomos atvykimo arba išvykimo datos arba jų abiejų.

3.   Siekdami vykdyti savo įsipareigojimus pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio 1 dalies b punktą, vežėjai naudojasi saityno paslauga, kad patikrintų, ar trečiųjų šalių piliečiai, turintys trumpalaikę vizą, išduotą vienam ar dviem atvykimams, dar nepasinaudojo šia viza jiems leidžiamu atvykimų skaičiumi. Vežėjai pateikia šio reglamento 16 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytus duomenis. Saityno paslauga besinaudojantiems vežėjams pagal įvestus duomenis pateikiamas atsakymas „Gerai“ (angl. OK) arba „Negerai“ (angl. NOT OK). Vežėjai išsiųstą informaciją ir gautą atsakymą gali saugoti laikydamiesi taikytinos teisės. Vežėjai sukuria tapatumo nustatymo sistemą, kuria užtikrina, kad prie saityno paslaugos galėtų prisijungti tik leidimus tam turintys darbuotojai. Atsakymas „Gerai“ (angl. OK) arba „Negerai“ (angl. NOT OK) negali būti laikomas sprendimu leisti arba neleisti atvykti pagal Reglamentą (ES) 2016/399.

4.   Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo arba galimo iš Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio kylančio ginčo sprendimo tikslais „eu-LISA“ saugo visų duomenų tvarkymo operacijų, kurias naudodamiesi saityno paslauga atliko vežėjai, registracijos žurnalus. Tuose registracijos žurnaluose nurodoma kiekvienos operacijos data ir laikas, užklausai atlikti naudoti duomenys, saityno paslaugos perduoti duomenys ir atitinkamo vežėjo pavadinimas.

Registracijos žurnalai saugomi dvejus metus. Registracijos žurnalai tinkamomis priemonėmis saugomi nuo neteisėtos prieigos.

5.   Saityno paslaugai teikti naudojama atskira tik skaitymo režimu prieinama duomenų bazė, kuri kas dieną atnaujinama taikant vienpusio AIS ir VIS duomenų poaibio, apimančio būtiniausius duomenis, išgavimo procedūrą. „eu-LISA“ yra atsakinga už saityno paslaugos saugumą, už ją teikiant naudojamų asmens duomenų saugumą ir atskirai tik skaitymo režimu prieinamai duomenų bazei skirtų asmens duomenų išgavimo procedūrą.

6.   Saityno paslauga vežėjams nesuteikiama galimybė patikrinti, ar trečiųjų šalių piliečiai, turintys nacionalinę trumpalaikę vizą, išduotą vienam ar dviem atvykimams, dar nepasinaudojo ta viza jiems leidžiamu atvykimų skaičiumi.

7.   Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl išsamių saityno paslaugos veikimo sąlygų taisyklės ir saityno paslaugai taikytinos duomenų apsaugos ir saugumo taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

II SKYRIUS

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ VYKDOMAS DUOMENŲ ĮVEDIMAS IR NAUDOJIMAS

14 straipsnis

Duomenų įvedimo į AIS procedūros

1.   Sienos apsaugos institucijos pagal 23 straipsnį patikrina, ar AIS yra sukurta ankstesnė trečiosios šalies piliečio asmens byla, ir patikrina jo tapatybę. Jeigu trečiosios šalies pilietis išankstinei duomenų registracijai arba patikrinimo kertant sieną metu naudoja savitarnos sistemą, tikrinimas atliekamas naudojant tą savitarnos sistemą.

2.   Jeigu ankstesnė asmens byla yra sukurta trečiosios šalies piliečiui, sienos apsaugos institucija prireikus:

a)

atnaujina tą asmens bylą, konkrečiai, atitinkamus 16, 17 ir 18 straipsniuose nurodytus duomenis, ir

b)

kiekvieno atvykimo atlieka atvykimo įrašą ir išvykimo atveju – išvykimo įrašą pagal 16 ir 17 straipsnius arba, kai taikytina, atsisakymo leisti atvykti įrašą pagal 18 straipsnį.

Tie šios dalies pirmos pastraipos b punkte nurodyti įrašai susiejami su atitinkamo trečiosios šalies piliečio asmens byla.

Kai taikytina, į atitinkamo trečiosios šalies piliečio atvykimo/išvykimo įrašą įtraukiami 19 straipsnio 1, 2, 4 ir 5 dalyse nurodyti duomenys. Į trečiosios šalies piliečio asmens bylą įtraukiami kelionės dokumentai ir tapatybės, kuriuos (-ias) jis teisėtai naudoja.

Jeigu yra įrašyta ankstesnė asmens byla ir trečiosios šalies pilietis pateikia galiojantį kelionės dokumentą, kuris skiriasi nuo anksčiau įrašytojo kelionės dokumento, pagal 15 straipsnį atnaujinami ir 16 straipsnio 1 dalies d punkte bei 17 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti duomenys.

3.   Tais atvejais, kai būtina įvesti arba atnaujinti vizos turėtojo atvykimo/išvykimo įrašo duomenis, sienos apsaugos institucijos gali šio reglamento 16 straipsnio 2 dalies c–f punktuose numatytus duomenis iš VIS gauti ir importuoti į AIS pagal šio reglamento 8 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18a straipsnį.

4.   Jeigu trečiosios šalies pilietis anksčiau nebuvo registruotas AIS, sienos apsaugos institucija sukuria to trečiosios šalies piliečio bylą įvesdama atitinkamus 16 straipsnio 1 ir 6 dalyse, 17 straipsnio 1 dalyje ir 18 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis.

5.   Jeigu trečiosios šalies pilietis išankstinei duomenų registracijai naudoja savitarnos sistemą, taikomas Reglamento (ES) 2016/399 8a straipsnis. Tokiu atveju trečiosios šalies pilietis gali iš anksto registruoti asmens bylos duomenis arba, jei taikytina, atvykimo/išvykimo įrašo duomenis, kuriuos reikia atnaujinti. Kai pagal Reglamentą (ES) 2016/399 yra priimtas sprendimas leisti arba neleisti atvykti, duomenis patvirtina sienos apsaugos institucijos. Šio reglamento 16 straipsnio 2 dalies c–f punktuose išvardyti duomenys gali būti gaunami iš VIS ir importuojami į AIS.

6.   Jeigu trečiosios šalies pilietis patikrinimams kertant sieną atlikti naudoja savitarnos sistemą, taikomas Reglamento (ES) 2016/399 8b straipsnis. Tokiu atveju šio straipsnio 1 dalyje nurodytas tikrinimas vykdomas naudojant savitarnos sistemą.

7.   Jeigu trečiosios šalies pilietis kirsdamas išorės sienas arba vidaus sienas, kur kontrolė dar nepanaikinta, naudoja e. vartus, taikomas Reglamento (ES) 2016/399 8b straipsnis. Tokiu atveju atvykimo/išvykimo įrašas atitinkamai įregistruojamas ir su atitinkama asmens byla susiejamas per e. vartų sistemą.

8.   Nedarant poveikio šio reglamento 20 straipsniui ir Reglamento (ES) 2016/399 12 straipsnio 3 daliai, jeigu valstybės narės teritorijoje esančio trečiosios šalies piliečio trumpalaikio buvimo laikotarpis prasideda iš karto po buvimo pagal leidimą gyventi arba ilgalaikę vizą ir jeigu anksčiau nebuvo sukurta asmens byla, tas trečiosios šalies pilietis gali prašyti šio reglamento 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų sukurti asmens bylą ir atvykimo ar išvykimo įrašą, įvedant šio reglamento 16 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse ir 17 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis. Vietoje šio reglamento 16 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų duomenų tos kompetentingos institucijos įveda trumpalaikio buvimo laikotarpio pradžios datą, o vietoje šio reglamento 16 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų duomenų – institucijos, įrašiusios tuos duomenis, pavadinimą.

15 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių veido atvaizdai

1.   Tuo atveju, kai būtina sukurti asmens bylą arba atnaujinti 16 straipsnio 1 dalies d punkte ir 17 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą veido atvaizdą, veido atvaizdas nuskaitomas vietoje.

2.   Išimtiniais atvejais, nukrypstant nuo 1 dalies, kai nėra galimybės laikytis kokybės ir skiriamosios gebos specifikacijų, taikomų vietoje nuskaityto veido atvaizdo įregistravimui AIS, veido atvaizdą galima elektroniniu būdu išgauti iš elektroninių mašininio nuskaitymo kelionės dokumento lusto. Tokiais atvejais veido atvaizdas įkeliamas į asmens bylą tik prieš tai elektroniniu būdu patikrinus, ar elektroninio mašininio nuskaitymo kelionės dokumento luste įrašytas veido atvaizdas atitinka vietoje nuskaitytą atitinkamo trečiosios šalies piliečio veido atvaizdą.

3.   Kiekviena valstybė narė kartą per metus Komisijai pateikia 2 dalies taikymo ataskaitą. Toje ataskaitoje nurodomas atitinkamų trečiosios šalies piliečių skaičius, taip pat paaiškinami išimtiniai atvejai, su kuriais buvo susidurta.

4.   Trečiųjų šalių piliečių veido atvaizdas turi pakankamą vaizdo skiriamąją gebą ir kokybę, kad būtų galima naudoti automatinę biometrinę atitiktį.

5.   Per dvejus metus nuo AIS veikimo pradžios Komisija parengia ataskaitą apie VIS saugomų veido atvaizdų kokybės standartus ir tai, ar jie sudaro sąlygas biometrinių duomenų atitikčiai patikrinti siekiant VIS saugomą veido atvaizdus panaudoti prie sienų ir valstybių narių teritorijoje tikrinant trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, tapatybę, tokių veido atvaizdų nesaugant AIS. Komisija tą ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai. Prie tos ataskaitos, jei Komisija mano tikslinga, prireikus pridedami teisėkūros pasiūlymai, įskaitant pasiūlymus iš dalies keisti šio reglamento, Reglamento (EB) Nr. 767/2008 arba jų abiejų nuostatas, susijusias su trečiųjų šalių piliečių veido atvaizdų, saugomų VIS, naudojimu nurodytais šioje dalyje tikslais.

16 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, asmens duomenys

1.   Prie sienų, prie kurių naudojama AIS, pasienio institucija sukuria trečiosios šalies piliečio, kuriam taikomas reikalavimas turėti vizą, asmens bylą įvesdama šiuos duomenis:

a)

pavardę; vardą (-us); gimimo datą; pilietybę (-es); lytį;

b)

kelionės dokumento (-ų) rūšį (-is), numerį (-ius) ir kelionės dokumentą (-us) išdavusios šalies trijų raidžių kodą;

c)

kelionės dokumento (-ų) galiojimo pabaigos datą;

d)

veido atvaizdą, kaip nurodyta 15 straipsnyje.

2.   Kaskart trečiosios šalies piliečiui, kuriam taikomas reikalavimas turėti vizą, atvykstant prie sienos, prie kurios naudojama AIS, į atvykimo/išvykimo įrašą įvedami toliau nurodyti duomenys:

a)

atvykimo data ir laikas;

b)

sienos perėjimo punktas ir leidimą atvykti suteikusi institucija;

c)

jei taikytina – trečiosios šalies piliečio statusas, nurodant, kad jis yra trečiosios šalies pilietis, kuris:

i)

yra Sąjungos piliečio, kuriam taikoma Direktyva 2004/38/EB, šeimos narys arba trečiosios šalies piliečio, kuris pagal Sąjungos bei jos valstybių narių ir trečiosios šalies susitarimą naudojasi laisvo judėjimo teise, lygiaverte Sąjungos piliečių laisvo judėjimo teisei, šeimos narys, ir

ii)

neturi leidimo gyventi šalyje kortelės pagal Direktyvą 2004/38/EB arba leidimo apsigyventi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002;

d)

trumpalaikės vizos įklijos numeris, įskaitant vizą išdavusios valstybės narės trijų raidžių kodą, trumpalaikės vizos rūšis, maksimalios pagal trumpalaikę vizą leidžiamo buvimo trukmės pabaigos data, kuri atnaujinama kiekvieno atvykimo metu, ir, jei taikytina, trumpalaikės vizos galiojimo pabaigos data;

e)

pirmą kartą atvykus pagal trumpalaikę vizą – atvykimų skaičius ir pagal trumpalaikę vizą leidžiamo buvimo laikotarpis, kaip nurodyta trumpalaikės vizos įklijoje;

f)

jei taikytina, informacija, kad išduota trumpalaikė viza yra riboto teritorinio galiojimo, remiantis Reglamento (EB) Nr. 810/2009 25 straipsnio 1 dalies b punktu;

g)

valstybių narių, kurios kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, tačiau naudoja AIS, atveju – kai taikytina, pranešimas, kuriame nurodoma, kad trečiosios šalies pilietis atvykimui naudojo nacionalinę trumpalaikę vizą.

Pirmoje pastraipoje nurodytas įrašas apie atvykimą ar išvykimą susiejamas su to trečiosios šalies piliečio asmens byla, naudojant AIS sukūrus tą asmens bylą suteiktą individualų numerį.

3.   Kaskart asmeniui išvykstant prie sienos, prie kurios naudojama AIS, į atvykimo/išvykimo įrašą, įvedami šie duomenys:

a)

išvykimo data ir laikas;

b)

išvykimo sienos perėjimo punktas;

Jeigu tas trečiosios šalies pilietis naudojasi kita viza nei paskutiniame atvykimo įraše įrašyta viza, atitinkamai atnaujinami atvykimo ar išvykimo įrašo duomenys, išvardyti 2 dalies d–g punktuose.

Pirmoje pastraipoje nurodytas atvykimo ar išvykimo įrašas turi būti susiejamas su to trečiosios šalies piliečio asmens byla.

4.   Jeigu, kai tik pasibaigia leidžiamo buvimo laikotarpis, išvykimo duomenų nėra, atvykimo ar išvykimo įrašas AIS pažymimas žyma, o trečiosios šalies piliečio, kuriam taikomas reikalavimas turėti vizą ir kuris nustatytas kaip užsibuvęs asmuo, duomenys įrašomi į 12 straipsnyje nurodytą sąrašą.

5.   Siekdama įvesti arba atnaujinti trečiosios šalies piliečio, kuriam taikomas reikalavimas turėti vizą, atvykimo/išvykimo įrašą, sienos apsaugos institucija gali gauti iš VIS ir importuoti į AIS šio straipsnio 2 dalies c–f punktuose numatytus duomenis pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18a straipsnį.

6.   Jeigu trečiosios šalies piliečiui taikoma valstybės narės nacionalinė režimo supaprastinimo programa pagal Reglamento (ES) 2016/399 8d straipsnį, atitinkama valstybė narė į to trečiosios šalies piliečio asmens bylą įrašo pranešimą, nurodydama atitinkamą valstybės narės nacionalinę supaprastinimo programą.

7.   Konkrečios II priede išdėstytos nuostatos taikomos tiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie kerta sieną turėdami galiojantį STD.

17 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikoma pareiga turėti vizą, asmens duomenys

1.   Sienos apsaugos institucija sukuria trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikoma pareiga turėti vizą, asmens bylą, įvesdama šiuos duomenis:

a)

16 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose numatytus duomenis;

b)

veido atvaizdą, kaip nurodyta 15 straipsnyje;

c)

dešinės rankos pirštų atspaudų duomenis, o jeigu tai neįmanoma, tuomet kairės rankos atitinkamų pirštų atspaudų duomenis. Pirštų atspaudų duomenų skiriamoji geba ir kokybė turi būti pakankamos, kad juos būtų galima panaudoti biometrinių duomenų atitikčiai automatiškai patikrinti;

d)

tam tikrais atvejais – 16 straipsnio 6 dalyje numatytus duomenis.

2.   Trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikoma pareiga turėti vizą, mutatis mutandis taikomi 16 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai, 16 straipsnio 3 dalies a ir b punktai ir 16 straipsnio 4 dalis.

3.   Vaikams iki 12 metų amžiaus reikalavimas duoti pirštų atspaudus netaikomas.

4.   Asmenims, kurių pirštų atspaudų neįmanoma paimti fiziškai, reikalavimas duoti pirštų atspaudus netaikomas.

Tačiau, jeigu pirštų atspaudų neįmanoma fiziškai paimti tik laikinai, ši aplinkybė užregistruojama AIS ir tas asmuo privalo duoti pirštų atspaudus išvykimo arba kito atvykimo metu. Paėmus pirštų atspaudus, ši informacija ištrinama iš AIS. Sienos apsaugos institucijos turi teisę prašyti išsamiau paaiškinti, dėl kokių priežasčių laikinai neįmanoma duoti pirštų atspaudų. Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai kyla sunkumų fiksuojant pirštų atspaudus, būtų taikomos tinkamos procedūros, užtikrinančios asmens orumą.

5.   Jeigu atitinkamam asmeniui reikalavimas duoti pirštų atspaudus netaikomas pagal 3 arba 4 dalį, specialiame duomenų lauke pažymima „netaikoma“.

18 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių, kuriems neleista atvykti, asmens duomenys

1.   Jeigu pagal Reglamento (ES) 2016/399 14 straipsnį ir V priedą sienos apsaugos institucija priima sprendimą trečiosios šalies piliečiui neleisti atvykti į valstybių narių teritoriją ir jeigu to trečiosios šalies piliečio byla anksčiau nebuvo įrašyta AIS, sienos apsaugos institucija sukuria asmens bylą ir įveda į ją:

a)

trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, atveju – raidinius skaitmeninius duomenis, kurių reikalaujama pagal šio reglamento 16 straipsnio 1 dalį, ir, tam tikrais atvejais, šio reglamento 16 straipsnio 6 dalyje nurodytus duomenis;

b)

trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, atveju – raidinius skaitmeninius duomenis, kurių reikalaujama pagal šio reglamento 17 straipsnio 1 dalį.

2.   Jei trečiosios šalies piliečiui neleidžiama atvykti remiantis priežastimi, nurodyta Reglamento (ES) 2016/399 V priedo B dalies B, D arba H punkte (-uose), ir jeigu to trečiosios šalies piliečio byla su biometriniais duomenimis anksčiau nebuvo įrašyta AIS, sienos apsaugos institucija sukuria asmens bylą ir į įveda į ją pagal atitinkamai šio reglamento 16 straipsnio 1 dalyje arba 17 straipsnio 1 dalyje nurodytus raidinius skaitmeninius duomenis, taip pat šiuos duomenis:

a)

trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, atveju – šio reglamento 16 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą veido atvaizdą;

b)

trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, atveju – biometrinius duomenis, kurių reikalaujama pagal šio reglamento 17 straipsnio 1 dalies b ir c punktus;

c)

trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą ir kurie nėra įregistruoti VIS, atveju – šio reglamento 16 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą veido atvaizdą ir šio reglamento 17 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus pirštų atspaudų duomenis.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, tuo atveju, kai taikoma Reglamento (ES) 2016/399 V priede B dalyje H punkte nurodyta priežastis, o trečiosios šalies piliečio biometriniai duomenys yra užregistruoti SIS perspėjime, dėl kurio jam neleista atvykti, trečiosios šalies piliečio biometriniai duomenys į AIS neįvedami.

4.   Jei trečiosios šalies piliečiui neleidžiama atvykti remiantis priežastimi, nurodyta Reglamento (ES) 2016/399 V priedo B dalies I punkte ir jeigu to trečiosios šalies piliečio byla su biometriniais duomenimis anksčiau nebuvo įrašyta AIS, biometriniai duomenys įvedami į AIS tik tuo atveju, kai neleidžiama atvykti dėl to, kad laikoma, jog trečiosios šalies pilietis kelia grėsmę vidaus saugumui, įskaitant, atitinkamais atvejais, viešosios tvarkos elementus.

5.   Jeigu trečiosios šalies piliečiui neleidžiama atvykti remiantis priežastimi, nurodyta Reglamento (ES) 2016/399 V priedo B dalies J punkte, sienos apsaugos institucija sukuria to trečiosios šalies piliečio asmens bylą be biometrinių duomenų. Jeigu tas trečiosios šalies pilietis turi elektroninį mašininio nuskaitymo kelionės dokumentą, veido atvaizdas išgaunamas iš to dokumento.

6.   Jeigu pasienio institucija pagal Reglamento (ES) 2016/399 14 straipsnį ir V priedą nusprendė atsisakyti leisti trečiosios šalies piliečiui trumpam atvykti į valstybių narių teritoriją, į atskirą atsisakymo leisti atvykti įrašą įvedami toliau nurodyti duomenys:

a)

atsisakymo leisti atvykti data ir laikas;

b)

sienos perėjimo punktas;

c)

institucija, kuri atsisakė leisti atvykti;

d)

punktas (-ai), kuriame (-iuose) nurodyta atsisakymo leisti atvykti priežastis (-ys), pagal Reglamento (ES) 2016/399 V priedo B dalį.

Be to, trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, atveju į atsisakymo leisti atvykti įrašą įvedami šio reglamento 16 straipsnio 2 dalies d, e, f ir g punktuose numatyti duomenys.

Siekdama sukurti arba atnaujinti trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, atsisakymo leisti atvykti įrašą, kompetentinga pasienio institucija gali gauti iš VIS ir importuoti į AIS šio reglamento 16 straipsnio 2 dalies d, e ir f punktuose numatytus duomenis pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18a straipsnį.

7.   6 dalyje numatytas atsisakymo leisti atvykti įrašas susiejamas su atitinkamo trečiosios šalies piliečio asmens byla.

19 straipsnis

Duomenys, kuriuos reikia įvesti, kai leidimas būti trumpą laiką atšaukiamas, panaikinamas arba pratęsiamas

1.   Jeigu priimamas sprendimas atšaukti arba panaikinti leidimą būti trumpą laiką arba vizą, arba pratęsti leidžiamo buvimo trukmę arba vizos galiojimą, tokį sprendimą priėmusi kompetentinga institucija į vėliausią atitinkamą atvykimo/išvykimo įrašą įtraukia šiuos duomenis:

a)

informaciją apie statusą, nurodydama, kad atšauktas arba panaikintas leidimas būti trumpą laiką arba viza, arba kad pratęsta leidžiamo buvimo trukmė arba vizos galiojimas;

b)

institucijos, atšaukusios arba panaikinusios leidimą būti trumpą laiką arba vizą, arba pratęsusios leidžiamo buvimo trukmę arba vizos galiojimą, identifikavimo duomenis;

c)

sprendimo atšaukti arba panaikinti leidimą būti trumpą laiką arba vizą, arba pratęsti leidžiamo buvimo trukmę arba vizos galiojimą priėmimo vietą ir datą;

d)

jei taikoma, naują vizos įklijos numerį, įskaitant vizą išdavusios šalies trijų raidžių kodą;

e)

jei taikoma, leidžiamo buvimo trukmės pratęsimo laikotarpį;

f)

jei taikoma, naują leidžiamo buvimo arba vizos galiojimo pabaigos datą.

2.   Jeigu leidžiamo buvimo trukmė buvo pratęsta pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 20 straipsnio 2 dalį, leidžiamo buvimo trukmę pratęsusi kompetentinga institucija į vėliausią atitinkamą atvykimo ar išvykimo įrašą įtraukia duomenis apie leidžiamo buvimo pratęsimo laikotarpį ir, kai taikytina, jame nurodo, kad leidžiamo buvimo laikotarpis buvo pratęstas pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 20 straipsnio 2 dalies b punktą.

3.   Jeigu priimamas sprendimas panaikinti, atšaukti arba pratęsti vizą, sprendimą priėmusi vizų institucija pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 13 ir 14 straipsnius nedelsdama iš VIS tiesiogiai gauna šio straipsnio 1 dalyje numatytus duomenis ir juos importuoja į AIS.

4.   Atvykimo ar išvykimo įraše nurodoma (-os) trumpalaikio buvimo atšaukimo arba panaikinimo priežastis (-ys):

a)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB (40) priimtas sprendimas grąžinti;

b)

bet koks kitas valstybės narės kompetentingų institucijų sprendimas, priimtas vadovaujantis nacionaline teise, pagal kurį atvykimo į valstybių narių teritoriją arba buvimo joje sąlygų neatitinkantis arba nebeatitinkantis trečiosios šalies pilietis grąžinamas, išsiunčiamas arba savanoriškai išvyksta.

5.   Atvykimo/išvykimo įraše nurodomos leidžiamo buvimo trukmės pratęsimo priežastys.

6.   Kai asmuo išvyksta arba yra išsiunčiamas iš valstybių narių teritorijos pagal šio straipsnio 4 dalyje nurodytą sprendimą, kompetentinga institucija pagal 14 straipsnio 2 dalį įveda duomenis į atvykimo/išvykimo įrašą, susijusį su tuo konkrečiu atvykimo atveju.

20 straipsnis

Duomenys, kurie turi būti įtraukiami, jei paneigiama prezumpcija, kad trečiosios šalies pilietis neatitinka leidžiamo buvimo trukmės sąlygų

Nedarant poveikio 22 straipsniui, jeigu valstybės narės teritorijoje esančio trečiosios šalies piliečio atžvilgiu nėra sukurta asmens byla AIS sistemoje arba nėra paskutinio atitinkamo trečiosios šalies piliečio atvykimo ar išvykimo įrašo, kompetentingos institucijos gali daryti prielaidą, kad tas trečiosios šalies pilietis neatitinka arba nebeatitinka leidžiamo buvimo valstybių narių teritorijoje trukmės sąlygų.

Šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytu atveju taikomas Reglamento (ES) 2016/399 12 straipsnis, o jeigu ta prezumpcija paneigiama pagal to reglamento 12 straipsnio 3 dalį, kompetentingos institucijos:

a)

prireikus sukuria AIS to trečiosios šalies piliečio asmens bylą

b)

atnaujina vėliausią atvykimo/išvykimo įrašą, įvesdamos trūkstamus duomenis pagal šio reglamento 16 ir 17 straipsnius, arba

c)

pašalina esamą bylą, jeigu šio reglamento 35 straipsnyje numatytas toks ištrynimas.

21 straipsnis

Atsarginės procedūros, taikomos tuo atveju, kai nėra techninių galimybių įvesti duomenų arba kai AIS neveikia

1.   Jeigu techniškai neįmanoma į AIS centrinę sistemą įvesti duomenų arba jeigu AIS centrinė sistema neveikia, 16–20 straipsniuose nurodyti duomenys laikinai saugomi, 7 straipsnyje numatytoje VNS. Jeigu tai neįmanoma, duomenys laikinai saugomi vietoje elektroniniu formatu. Abiem atvejais duomenys į AIS centrinę sistemą įvedami, kai tik pašalinamos techninės kliūtys arba sistema pradeda veikti. Valstybės narės imasi tinkamų priemonių ir parūpina būtiną infrastruktūrą, įrangą ir išteklius, siekdamos užtikrinti, kad tokius duomenis laikinai saugoti vietoje būtų galima bet kuriuo metu ir visuose jų sienų perėjimo punktuose.

2.   Nedarant poveikio pagal Reglamentą (ES) 2016/399 nustatytai pareigai atlikti patikrinimus kertant sieną, sienos apsaugos institucija išimtiniu atveju, kai techniškai neįmanoma įvesti duomenų nei į AIS centrinę sistemą ir į VNS bei techniškai neįmanoma vietoje laikinai išsaugoti duomenų elektroniniu formatu, šio reglamento 16–20 straipsniuose nurodytus duomenis, išskyrus biometrinius duomenis, išsaugo rankiniu būdu, o trečiosios šalies piliečio kelionės dokumente uždeda atvykimo arba išvykimo spaudą. Šie duomenys į AIS centrinę sistemą įvedami nedelsiant, kai tai techniškai įmanoma.

Valstybės narės informuoja Komisiją apie kelionės dokumentų spaudavimą šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytais išimtiniais atvejais. Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl išsamių taisyklių dėl Komisijai teikiamos informacijos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   AIS nurodoma, kad 16–20 straipsniuose nurodyti duomenys buvo įvesti taikant atsarginę procedūrą ir kad pagal šio straipsnio 2 dalį sukurtoje asmens byloje nėra biometrinių duomenų. Biometriniai duomenys užregistruojami AIS kitame sienos perėjimo punkte.

22 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis ir pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   180 dienų laikotarpiu nuo AIS veikimo pradžios, siekdamos patikrinti, ar atvykstantys ir išvykstantys trečiosios šalies piliečiai, kuriems leista atvykti trumpalaikiam buvimui, nėra viršiję maksimalios leidžiamo buvimo trukmės, ir, atitinkamais atvejais, patikrinti, ar šie trečiosios šalies piliečiai nėra viršiję trumpalaike viza vienam ar dviem atvykimams leidžiamo atvykimų skaičiaus, kompetentingos sienos apsaugos institucijos atsižvelgia į buvimą valstybių narių teritorijoje 180 dienų laikotarpiu iki atvykimo arba išvykimo patikrindamos ne tik AIS užregistruotus atvykimo/išvykimo duomenis, bet ir kelionės dokumentuose esančius spaudus.

2.   Jeigu trečiosios šalies pilietis atvyko į valstybių narių teritoriją iki AIS veikimo pradžios, o jo išvykimo iš šios teritorijos metu AIS jau veikia, jam išvykstant sukuriama asmens byla ir į atvykimo ar išvykimo įrašą pagal 16 straipsnio 2 dalį įrašoma paso spaude nurodyta atvykimo data. Šios taisyklės taikymas neapribojamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytu 180 dienų nuo AIS veikimo pradžios laikotarpiu. Esant atvykimo spaudo datos ir AIS duomenų neatitikimui, pirmenybė teikiama spaudui.

23 straipsnis

Duomenų naudojimas atliekant tikrinimą prie sienų, prie kurių naudojama AIS

1.   Sienos apsaugos institucijos turi prieigą prie AIS, kad patikrintų trečiosios šalies piliečio tapatybę ir ankstesnę registraciją, prireikus atnaujintų AIS duomenis ir susipažintų su duomenimis tiek, kiek to reikia patikrinimams kertant sieną atlikti.

2.   Sienos apsaugos institucijoms vykdant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus uždavinius, joms suteikiama prieiga atlikti paiešką pagal 16 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir 17 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus duomenis.

Be to, paieškos VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18 straipsnį tikslais trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, atveju sienos apsaugos institucijos tiesiogiai iš AIS, naudodamos tuos pačius skaitinius-raidinius duomenis, pradeda paiešką VIS arba, kai taikytina, susipažįsta su duomenimis VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18 straipsnio 2a dalį.

Jeigu pagal šiuos duomenis atlikus paiešką AIS pagal šios dalies pirmą pastraipą paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį yra įrašyti į AIS, sienos apsaugos institucijos palygina vietoje nuskaitytą to trečiosios šalies piliečio veido atvaizdą su šio reglamento 16 straipsnio 1 dalies d punkte ir 17 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu veido atvaizdu arba, trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, atveju, sienos apsaugos institucijos patikrina pirštų atspaudus AIS, o trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, atveju pirštų atspaudus patikrina tiesiogiai VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18 straipsnį. Kad patikrintų vizų turėtojų pirštų atspaudus VIS, sienos apsaugos institucijos gali pradėti paiešką VIS tiesiogiai iš AIS, kaip nustatyta to reglamento 18 straipsnio 6 dalyje.

Jeigu atlikus patikrinimą pagal veido atvaizdą negaunama rezultatų, patikrinimas atliekamas naudojant pirštų atspaudus, ir atvirkščiai.

3.   Jeigu atlikus paiešką pagal 2 dalyje nurodytus duomenis paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį yra įrašyti į AIS, sienos apsaugos institucijai suteikiama prieiga susipažinti su to trečiosios šalies piliečio asmens bylos duomenimis ir su ja susietu (-ais) atvykimo ar išvykimo įrašu (-ais) arba atsisakymo leisti atvykti įrašu (-ais).

4.   Jeigu atlikus paiešką pagal šio straipsnio 2 dalyje nurodytus skaitinius raidinius duomenis paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį nėra įrašyti į AIS, jeigu nepavyksta patikrinti trečiosios šalies piliečio pagal šio straipsnio 2 dalį arba jeigu kyla abejonių dėl trečiosios šalies piliečio tapatybės, sienos apsaugos institucijoms pagal šio reglamento 27 straipsnį suteikiama prieiga prie duomenų tapatybei nustatyti.

Be šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyto tapatybės nustatymo, taikomos šios nuostatos:

a)

trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, atveju – jeigu atlikus paiešką VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis paaiškėja, kad to trečiosios šalies piliečio duomenys yra įregistruoti VIS, pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18 straipsnio 5 dalį VIS tikrinami pirštų atspaudai. Šiuo tikslu sienos apsaugos institucija gali iš AIS pradėti paiešką VIS, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18 straipsnio 6 dalyje. Kai trečiosios šalies piliečio nepavyksta patikrinti pagal šio straipsnio 2 dalį, sienos apsaugos institucijos, kad nustatytų tapatybę, ieško duomenų VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 20 straipsnį;

b)

trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą ir kurių duomenų, atliekant tapatybės nustatymą pagal šio reglamento 27 straipsnį, nerandama AIS, atveju – susipažįstama su VIS duomenimis pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 19a straipsnį. Sienos apsaugos institucija gali iš AIS pradėti paiešką VIS, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 767/2008 19a straipsnyje.

5.   Trečiųjų šalių piliečių, kurių duomenys jau įrašyti į AIS, tačiau kurių asmens bylą AIS sukūrė valstybė narė, kuri kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, tačiau naudoja AIS, ir kurių duomenys AIS buvo užregistruoti remiantis nacionaline trumpalaike viza, atveju sienos apsaugos institucijos susipažįsta su VIS duomenimis pagal 4 dalies antros pastraipos a punktą, kai pirmą kartą po asmens bylos sukūrimo trečiosios šalies pilietis ketina kirsti valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis ir naudojančios AIS, sieną.

III SKYRIUS

KITŲ INSTITUCIJŲ NAUDOJIMASIS AIS

24 straipsnis

AIS naudojimas nagrinėjant prašymus išduoti vizą ir priimant sprendimus dėl jų

1.   Vizų institucijos susipažįsta su AIS duomenimis nagrinėdamos prašymus išduoti vizą ir priimdamos su tokiais prašymais susijusius sprendimus, įskaitant sprendimus dėl išduotos vizos panaikinimo, atšaukimo arba jos galiojimo pratęsimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 810/2009.

Be to, valstybės narės, kuri kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, tačiau naudoja AIS, vizų institucijos susipažįsta su AIS duomenimis nagrinėdamos prašymus išduoti nacionalinę trumpalaikę vizą ir priimdamos su tokiais prašymais susijusius sprendimus, įskaitant sprendimus dėl išduotos nacionalinės trumpalaikės vizos panaikinimo, atšaukimo arba jos galiojimo pratęsimo.

2.   Vizų institucijoms suteikiama prieiga tiesiogiai per VIS vienos ar kelių iš toliau nurodytų rūšių duomenų paieškai AIS atlikti:

a)

16 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų duomenų;

b)

trumpalaikės vizos įklijos numerio, įskaitant vizą išdavusios valstybės narės trijų raidžių kodą, nurodyto 16 straipsnio 2 dalies d punkte;

c)

pirštų atspaudų duomenų arba pirštų atspaudų duomenų kartu su veido atvaizdu.

3.   Jeigu atlikus paiešką pagal 2 dalyje nurodytus duomenis paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį yra įrašyti į AIS, vizų institucijoms suteikiama galimybė susipažinti su to trečiosios šalies piliečio asmens bylos duomenimis ir su ja susietais atvykimo ar išvykimo įrašais, taip pat atsisakymo leisti atvykti įrašais. Vizų institucijoms suteikiama prieiga naudotis automatine skaičiuokle siekiant patikrinti maksimalią likusią leidžiamo buvimo trukmę. Vizų institucijos taip pat turi turėti galimybę susipažinti su AIS duomenimis ir naudotis jos automatine skaičiuokle nagrinėdamos naujus prašymus išduoti vizą ir priimdamos su jais susijusius sprendimus, kad automatiškai būtų nustatyta maksimali leidžiamo buvimo trukmė.

4.   Valstybės narės, kuri kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, tačiau naudoja AIS, vizų institucijoms suteikiama prieiga vienos ar kelių rūšių duomenų, numatytų 2 dalyje, paieškai AIS atlikti. Jeigu atlikus paiešką paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį yra įrašyti į AIS, joms suteikiama prieiga susipažinti su to trečiosios šalies piliečio asmens bylos duomenimis ir su ja susietais atvykimo ar išvykimo įrašais, taip pat atsisakymo leisti atvykti įrašais. Valstybės narės, kuri kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, tačiau naudoja AIS, vizų institucijoms suteikiama prieiga naudotis automatine skaičiuokle siekiant patikrinti maksimalią likusią leidžiamo buvimo trukmę. Vizų institucijos taip pat turi galimybę susipažinti su AIS duomenimis ir naudotis jos automatine skaičiuokle nagrinėdamos naujus prašymus išduoti vizą ir priimdamos su jais susijusius sprendimus, siekdamos nustatyti maksimalią leidžiamo buvimo trukmę.

25 straipsnis

Naudojimasis AIS nagrinėjant prašymus leisti dalyvauti nacionalinėse supaprastinimo programose

1.   Reglamento (ES) 2016/399 8d straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos susipažįsta su AIS duomenimis, kad išnagrinėtų prašymus leisti dalyvauti tame straipsnyje nurodytose nacionalinėse supaprastinimo programose ir priimtų su tais prašymais susijusius sprendimus, įskaitant pagal tą straipsnį priimamus sprendimus atsisakyti suteikti teisę dalyvauti nacionalinėse supaprastinimo programose, ją atšaukti arba pratęsti tokios teisės galiojimo terminą.

2.   Kompetentingoms institucijoms suteikiama prieiga vienos ar kelių toliau nurodytų rūšių duomenų paieškai atlikti:

a)

16 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose arba 17 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų duomenų;

b)

pirštų atspaudų duomenų arba pirštų atspaudų duomenų kartu su veido atvaizdu.

3.   Jeigu atlikus paiešką pagal 2 dalyje nurodytus duomenis paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį yra įrašyti į AIS, kompetentingai institucijai suteikiama prieiga susipažinti su to trečiosios šalies piliečio asmens bylos duomenimis ir su ja susietais atvykimo ar išvykimo įrašais, taip pat atsisakymo leisti atvykti įrašais.

26 straipsnis

Prieiga prie duomenų patikrinimams valstybių narių teritorijoje atlikti

1.   Siekiant patikrinti trečiosios šalies piliečio tapatybę patikrinti arba įsitikinti, ar įvykdytos atvykimo į valstybių narių teritoriją arba buvimo joje sąlygos, ar atlikti šiuos abu veiksmus, valstybių narių imigracijos institucijoms suteikiama prieiga atlikti paiešką pagal 16 straipsnio 1 dalies a, b, c punktuose ir 17 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus duomenis.

Jeigu atlikus paiešką paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį yra įrašyti į AIS, imigracijos institucijos gali:

a)

palyginti vietoje nuskaitytą trečiosios šalies piliečio veido atvaizdą su 16 straipsnio 1 dalies d punkte ir šio reglamento 17 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu veido atvaizdu arba

b)

patikrinti trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, pirštų atspaudus AIS, taip pat trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, pirštų atspaudus VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 19 straipsnį.

2.   Jeigu atlikus paiešką pagal 1 dalyje nurodytus duomenis paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį yra įrašyti į AIS, imigracijos institucijoms suteikiama prieiga susipažinti su to trečiosios šalies piliečio bylos duomenimis, su ja susietu (-ais) atvykimo/išvykimo įrašu (-ais), automatinės skaičiuoklės duomenimis ir atsisakymo leisti atvykti įrašu.

3.   Jeigu atlikus paiešką pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį nėra įrašyti į AIS, jeigu patikrinti trečiosios šalies piliečio nepavyksta arba jeigu kyla abejonių dėl trečiosios šalies piliečio tapatybės, imigracijos institucijoms pagal 27 straipsnį suteikiama prieiga prie duomenų tapatybei nustatyti.

27 straipsnis

Prieiga prie duomenų tapatybei nustatyti

1.   Sienos apsaugos institucijoms arba imigracijos institucijoms suteikiama prieiga atlikti paiešką pagal pirštų atspaudų duomenis arba pirštų atspaudų duomenis kartu su veido atvaizdu, tik tam, kad būtų nustatyta trečiosios šalies piliečio, kuris anksčiau į AIS galėjo būti įregistruotas naudojant kitą tapatybę arba kuris neatitinka ar nebeatitinka atvykimo į valstybių narių teritoriją arba buvimo joje sąlygų, tapatybė.

Jeigu atlikus paiešką pagal pirštų atspaudų duomenis arba pirštų atspaudų duomenis kartu su veido atvaizdu paaiškėja, kad duomenys apie tą trečiosios šalies pilietį nėra įrašyti į AIS, suteikiama prieiga prie duomenų tapatybei nustatyti sistemoje VIS, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 767/2008 20 straipsniu. Prie sienų, prie kurių naudojama AIS, prieš nustatydamos tapatybę pagal VIS duomenis, kompetentingos institucijos pirmiausia turi naudotis prieiga prie VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18 arba 19a straipsnius.

Jeigu to trečiosios šalies piliečio pirštų atspaudų negalima panaudoti arba atlikus paiešką pagal pirštų atspaudų duomenis arba pirštų atspaudų duomenis kartu veido atvaizdu negaunama rezultatų, atliekama paieška pagal visus arba kai kuriuos 16 straipsnio 1 dalies a, b, c punktuose ir 17 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus duomenis.

2.   Jeigu atlikus paiešką pagal 1 dalyje nurodytus duomenis paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį yra įrašyti į AIS, kompetentingai institucijai suteikiama prieiga susipažinti su asmens bylos duomenimis, su ja susietais atvykimo ar išvykimo įrašais ir atsisakymo leisti atvykti įrašais.

28 straipsnis

Iš AIS gautų duomenų saugojimas

Iš AIS pagal šį skyrių gauti duomenys gali būti saugomi nacionalinėse bylose, kai to reikia konkrečiu atveju, atsižvelgiant į tikslą, kuriuo jie buvo gauti, ir laikantis susijusių Sąjungos teisės aktų, visų pirma duomenų apsaugos srityje, ir ne ilgiau, negu tikrai būtina minėtu konkrečiu atveju.

IV SKYRIUS

PRIEIGOS PRIE AIS TEISĖSAUGOS TIKSLAIS SUTEIKIMO PROCEDŪRA IR SĄLYGOS

29 straipsnis

Valstybių narių paskirtosios institucijos

1.   Valstybės narės paskiria institucijas, turinčias teisę susipažinti su AIS duomenimis teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais.

2.   Kiekviena valstybė narė sudaro paskirtųjų institucijų sąrašą. Kiekviena valstybė narė praneša „eu-LISA“ ir Komisijai apie savo paskirtąsias institucijas ir gali bet kuriuo metu padaryti savo pranešimo pakeitimų arba pakeisti jį kitu pranešimu.

3.   Kiekviena valstybė narė paskiria centrinį prieigos punktą, kuris turi prieigą prie AIS. Centrinis prieigos punktas tikrina, ar įvykdytos 32 straipsnyje nustatytos prašymo suteikti prieigą prie AIS sąlygos.

Paskirtoji institucija ir centrinis prieigos punktas gali priklausyti tai pačiai organizacijai, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinę teisę, tačiau vykdydamas šiame reglamente nustatytas užduotis, centrinis prieigos punktas veikia visiškai nepriklausomai nuo paskirtųjų institucijų. Centrinis prieigos punktas veikia atskirai nuo paskirtųjų institucijų ir nepriima jų nurodymų dėl tikrinimo, kurį jis atlieka nepriklausomai, rezultatų.

Valstybės narės gali paskirti daugiau nei vieną centrinį prieigos punktą, kad būtų atsižvelgta į jų organizacinę ir administracinę struktūrą vykdant konstitucinius ar teisinius reikalavimus.

4.   Valstybės narės praneša „eu-LISA“ ir Komisijai apie savo centrinius prieigos punktus ir gali bet kuriuo metu padaryti savo pranešimo pakeitimų arba pakeisti juos kitais pranešimais.

5.   Kiekviena valstybė narė nacionaliniu lygmeniu sudaro paskirtųjų institucijų vykdomųjų padalinių, turinčių teisę prašyti suteikti prieigą prie AIS duomenų per centrinį (-ius) prieigos punktą (-us), sąrašą.

6.   Prieiga prie AIS pagal 31 ir 32 straipsnius suteikiama tik tinkamai įgaliotiems centrinio (-ių) prieigos punkto (-ų) darbuotojams.

30 straipsnis

Europolas

1.   Europolas paskiria vieną iš savo vykdomųjų padalinių Europolo paskirtąja institucija ir suteikia jam teisę prašyti prieigos prie AIS per Europolo centrinį prieigos punktą, nurodytą 2 dalyje, siekiant remti ir stiprinti valstybių narių veiksmus, susijusius su teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencija, atskleidimu ar tyrimu.

2.   Europolas paskiria specializuotą padalinį, kuriame dirbtų tinkamai įgalioti Europolo pareigūnai, kad jis veiktų kaip Europolo centrinis prieigos punktas. Europolo centrinis prieigos punktas tikrina, ar įvykdytos 33 straipsnyje nustatytos prašymo suteikti prieigą prie AIS sąlygos.

Vykdydamas šiame reglamente nustatytas užduotis, Europolo centrinis prieigos punktas veikia nepriklausomai ir Europolo paskirtosios institucijos nepriima nurodymų dėl tikrinimo rezultatų.

31 straipsnis

Prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais suteikimo procedūra

1.   29 straipsnio 5 dalyje nurodytas vykdomasis padalinys pateikia 29 straipsnio 3 dalyje nurodytam centriniam prieigos punktui pagrįstą elektroninį arba rašytinį prašymą dėl prieigos prie AIS duomenų. Gavęs prašymą dėl prieigos, toks centrinis prieigos punktas patikrina, ar įvykdytos 32 straipsnyje nurodytos prieigos sąlygos. Jei prieigos sąlygos yra įvykdytos, toks centrinis prieigos punktas prašymą tvarko. AIS duomenys, prieiga prie kurių suteikta, perduodami 29 straipsnio 5 dalyje nurodytam vykdomajam padaliniui tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas duomenų saugumas.

2.   Skubos atveju, jeigu būtina užkirsti kelią asmens gyvybei gresiančiam pavojui, susijusiam su teroristiniu nusikaltimu arba kita sunkia nusikalstama veika, 29 straipsnio 3 dalyje nurodytas centrinis prieigos punktas prašymą tvarko nedelsdamas ir tik ex post patikrina, ar įvykdytos visos 32 straipsnyje nurodytos sąlygos, įskaitant tai, ar tikrai buvo skubos atvejis. Toks ex post patikrinimas atliekamas be reikalo nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias darbo dienas po prašymo tvarkymo.

3.   Jeigu atlikus ex post patikrinimą nustatoma, kad prieiga prie AIS duomenų suteikta nepagrįstai, visos su tokiais duomenimis susipažinusios institucijos iš AIS gautą informaciją ištrina ir praneša apie tai atitinkamam valstybės narės, kurioje buvo pateiktas prašymas„ kad ją ištrynė centriniam prieigos punktui.

32 straipsnis

Paskirtųjų institucijų prieigos prie AIS duomenų sąlygos

1.   Paskirtosios institucijos gali gauti prieigą prie AIS duomenų siekiant su jais susipažinti, jeigu įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos:

a)

prieiga prie duomenų siekiant su jais susipažinti būtina teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslu;

b)

prieiga prie duomenų siekiant su jais susipažinti būtina ir proporcinga konkrečiu atveju;

c)

yra įrodymų arba pagrįstų priežasčių manyti, kad susipažinimas su AIS duomenimis padės užkirsti kelią bet kurioms atitinkamoms nusikalstamoms veikoms, jas atskleisti ar tirti, visų pirma tais atvejais, kai yra pagrįstų įtarimų, kad teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos vykdytojas, jų padarymu įtariamas asmuo arba jų auka patenka į asmenų, kuriems taikomas šis reglamentas, kategoriją.

2.   Prieiga prie AIS, kaip priemonės siekiant nustatyti teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos vykdytojo, jų padarymu įtariamo asmens arba jų spėjamos aukos tapatybę, suteikiama, kai įvykdomos 1 dalyje nurodytos sąlygos ir įvykdomos toliau nurodytos sąlygos:

a)

nacionalinėse duomenų bazėse anksčiau buvo atlikta paieška ir

b)

jeigu paieška atliekama pagal pirštų atspaudus – kitų valstybių narių automatizuotoje pirštų atspaudų identifikavimo sistemoje anksčiau buvo pradėta paieška pagal Sprendimą 2008/615/TVR, jeigu pirštų atspaudus galima techniškai palyginti, ir ta paieška buvo atlikta iki galo arba paieška nebuvo atlikta iki galo per dvi dienas nuo jos pradžios.

Tačiau pirmos pastraipos a ir b punktuose nustatytos papildomos sąlygos netaikomos, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad atlikus palyginimą su kitų valstybių narių sistemomis duomenų subjekto tapatybė nebūtų patikrinta, arba skubos atveju, kai būtina užkirsti kelią gresiančiam pavojui žmogaus gyvybei, susijusiam su teroristiniu nusikaltimu arba kita sunkia nusikalstama veika. Tos pagrįstos priežastys nurodomos elektroniniame arba rašytiniame prašyme, kurį paskirtosios institucijos vykdomasis padalinys siunčia centriniam prieigos punktui.

Prašymas leisti susipažinti su VIS duomenimis apie tą patį duomenų subjektą gali būti teikiamas kartu su prašymu leisti susipažinti su AIS duomenimis, vadovaujantis Tarybos sprendime 2008/633/TVR (41) nustatytomis sąlygomis.

3.   Prieiga prie AIS, kaip priemonės siekiant susipažinti su teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos vykdytojo, jų padarymu įtariamo asmens arba jų spėjamos aukos kelionių istorija arba buvimo valstybių narių teritorijoje laikotarpiais, suteikiama, kai įvykdomos 1 dalyje išvardytos sąlygos.

4.   Siekiant susipažinti su AIS duomenimis tapatybės nustatymo tikslais, kaip nurodyta 2 dalyje, paiešką galima atlikti tik asmens byloje pagal bet kuriuos iš toliau nurodytų AIS duomenų:

a)

trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, arba STD turėtojų pirštų atspaudus. Siekiant pradėti tokią AIS duomenų paiešką, gali būti naudojami latentiniai pirštų atspaudai ir todėl jie gali būti palyginti su AIS saugomais pirštų atspaudais;

b)

veido atvaizdus.

Atliekant paiešką AIS atitikties atveju suteikiama prieiga prie visų kitų iš asmens bylos gautų duomenų, išvardytų 16 straipsnio 1 dalyje ir 16 straipsnio 6 dalyje, 17 straipsnio 1 dalyje ir 18 straipsnio 1 dalyje.

5.   Siekiant susipažinti su AIS duomenimis apie atitinkamo trečiosios šalies piliečio kelionių istoriją, paiešką galima atlikti tik pagal vieną ar daugiau iš toliau nurodytų asmens byloje, atvykimo ar išvykimo įrašuose arba atsisakymo leisti atvykti įrašų esančių AIS duomenų:

a)

pavardę (-es), vardą (-us), gimimo datą, pilietybę (-es); lytį;

b)

kelionės dokumento ar dokumentų rūšį ir numerį, tokį dokumentą išdavusios šalies trijų raidžių kodą ir kelionės dokumento galiojimo pabaigos datą;

c)

vizos įklijos numerį ir vizos galiojimo pabaigos datą;

d)

pirštų atspaudus, įskaitant latentinius pirštų atspaudus;

e)

veido atvaizdą;

f)

atvykimo datą ir laiką, leidimą atvykti suteikusios institucijos pavadinimą ir atvykimo sienos perėjimo punktą;

g)

išvykimo datą ir laiką ir išvykimo sienos perėjimo punktą.

Atliekant paiešką AIS atitikties atveju suteikiama prieiga prie pirmoje pastraipoje išvardytų duomenų, taip pat visų kitų iš asmens bylos, atvykimo/išvykimo įrašų ir atsisakymo leisti atvykti įrašų gautų duomenų, įskaitant duomenis, kurie susiję su trumpalaikio leidimo būti atšaukimu arba pratęsimu pagal 19 straipsnį.

33 straipsnis

Europolo prieigos prie AIS duomenų suteikimo procedūra ir sąlygos

1.   Europolui suteikiama prieiga susipažinti su AIS duomenimis, jeigu įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos:

a)

susipažinti su duomenimis būtina siekiant remti ir stiprinti valstybių narių veiksmus, susijusius su teroristinių nusikaltimų arba kitų sunkių nusikalstamų veikų, kuriuos tirti įgaliotas Europolas, prevencija, atskleidimu ar tyrimu;

b)

susipažinti su duomenimis būtina ir proporcinga konkrečiu atveju;

c)

yra įrodymų arba pagrįstų priežasčių manyti, kad susipažinimas su AIS duomenimis padės užkirsti kelią bet kurioms atitinkamoms nusikalstamoms veikoms, jas atskleisti ar tirti, visų pirma tais atvejais, kai yra pagrįstų įtarimų, kad teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos vykdytojas, jų padarymu įtariamas asmuo arba jų auka patenka į asmenų, kuriems taikomas šis reglamentas, kategoriją.

2.   Prieiga prie AIS, kaip priemonės siekiant nustatyti teroristinio nusikaltimo arba kitos sunkios nusikalstamos veikos vykdytojo, jų padarymu įtariamo asmens arba jų spėjamos aukos tapatybę, suteikiama, kai įvykdomos 1 dalyje nurodytos sąlygos ir jeigu prieš tai pirmenybės tvarka susipažinus su duomenimis, saugomais duomenų bazėse, kurios techniškai ir teisiškai Europolui yra prieinamos, atitinkamo asmens tapatybės nepavyko nustatyti.

Prašymas leisti susipažinti su VIS duomenimis apie tą patį duomenų subjektą gali būti teikiamas kartu su prašymu leisti susipažinti su AIS duomenimis, vadovaujantis Sprendime 2008/633/TVR nustatytomis sąlygomis.

3.   Atitinkamai taikomos sąlygos, nustatytos 32 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse.

4.   Europolo paskirtoji institucija gali 30 straipsnio 2 dalyje nurodytam Europolo centriniam prieigos punktui pateikti pagrįstą elektroninį prašymą leisti susipažinti su visais AIS duomenimis arba konkrečiu AIS duomenų rinkiniu. Gavęs prašymą suteikti prieigą, Europolo centrinis prieigos punktas patikrina, ar įvykdytos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos prieigos sąlygos. Jeigu visos prieigos sąlygos yra įvykdytos, tinkamai įgalioti Europolo centrinio prieigos punkto darbuotojai tvarko prašymus. AIS duomenys, prieiga prie kurių suteikta, perduodami Europolo paskirtajai institucijai tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas duomenų saugumas.

5.   Susipažinus su AIS duomenimis gautą informaciją Europolas tvarko tik gavęs kilmės valstybės narės leidimą. Toks leidimas suteikiamas per tos valstybės narės nacionalinį Europolo padalinį.

V SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR KEITIMAS

34 straipsnis

Duomenų saugojimo laikotarpis

1.   Kiekvienas su asmens byla susietas atvykimo/išvykimo įrašas arba atsisakymo leisti atvykti įrašas saugomas AIS centrinėje sistemoje trejus metus nuo atitinkamai išvykimo įrašo arba atsisakymo leisti atvykti įrašo datos.

2.   Kiekviena asmens byla kartu su susietu (-ais) atvykimo/išvykimo įrašu (-ais) arba atsisakymo leisti atvykti įrašais saugoma AIS centrinėje sistemoje trejus metus ir vieną dieną nuo paskutinio išvykimo įrašo datos, jeigu per trejus metus nuo to paskutinio išvykimo įrašo arba atsisakymo leisti atvykti įrašo datos neįvedama nė vieno atvykimo įrašo.

3.   Jeigu pasibaigus leidžiamo buvimo laikotarpiui nėra išvykimo įrašo, duomenys saugomi penkerius metus po paskutinės leidžiamo buvimo laikotarpio dienos. Likus trims mėnesiams iki numatyto duomenų apie užsibuvusius asmenis ištrynimo dienos, AIS iš anksto automatiškai informuoja valstybes nares, kad jos galėtų patvirtinti tinkamas priemones.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, atvykimo/išvykimo įrašas apie trečiųjų šalių piliečius, kurie turi 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą statusą, saugomi AIS ne ilgiau kaip vienus metus nuo tokių trečiųjų šalių piliečių išvykimo dienos. Jeigu išvykimo įrašo nėra, duomenys saugomi penkerius metus nuo paskutinio atvykimo įrašo datos.

5.   Pasibaigus 1–4 dalyse nurodytam saugojimo laikotarpiui, atitinkami duomenys iš AIS centrinės sistemos automatiškai ištrinami.

35 straipsnis

Duomenų keitimas ir paankstintas duomenų ištrynimas

1.   Atsakinga valstybė narė turi teisę keisti duomenis, kuriuos ji įvedė į AIS, duomenis ištaisydama, papildydama arba ištrindama.

2.   Jeigu atsakinga valstybė narė turi įrodymų, kuriais remiantis galima teigti, kad į AIS įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs arba neišsamūs arba kad duomenys AIS buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji atitinkamus duomenis patikrina ir, jei reikia, nedelsdama juos ištaiso ar papildo arba ištrina iš AIS ir, kai taikytina, iš 12 straipsnyje 3 dalyje nurodyto nustatytų asmenų sąrašo. Duomenis patikrinti ir ištaisyti, papildyti arba ištrinti taip pat galima atitinkamo asmens prašymu laikantis 52 straipsnio.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalių, jeigu valstybė narė, kuri nėra atsakinga valstybė narė, turi įrodymų, kuriais remiantis galima teigti, kad į AIS įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs arba neišsamūs arba kad duomenys AIS buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji atitinkamus duomenis patikrina, jeigu tai įmanoma padaryti nesikonsultuojant su atsakinga valstybe nare, ir, jei reikia, nedelsdama juos ištaiso, papildo arba ištrina iš AIS ir, kai taikytina, iš 12 straipsnio 3 dalyje nurodyto nustatytų asmenų sąrašo. Jeigu neįmanoma patikrinti duomenų nesikonsultuojant su atsakinga valstybe nare, ji per septynias dienas kreipiasi į atsakingos valstybės narės institucijas, o tada atsakinga valstybė narė per vieną mėnesį patikrina, ar duomenys tikslūs ir ar jie tvarkomi teisėtai. Duomenis patikrinti ir ištaisyti, papildyti arba ištrinti taip pat galima atlikti atitinkamo trečiosios šalies piliečio prašymu laikantis 52 straipsnio.

4.   Jeigu valstybė narė turi įrodymų, kuriais remiantis galima teigti, kad į AIS įrašyti su viza susiję duomenys yra faktiškai netikslūs arba neišsamūs arba kad tokie duomenys AIS buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji pirmiausia šių duomenų tikslumą patikrina VIS ir, jei reikia, juos ištaiso ar papildo arba ištrina iš AIS. Jeigu į VIS įrašyti duomenys sutampa su AIS duomenimis, ji nedelsdama per VIS infrastruktūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 24 straipsnio 2 dalį informuoja valstybę narę, atsakingą už tų duomenų įvedimą į VIS. Už duomenų įvedimą į VIS atsakinga valstybė narė tuos duomenis patikrina ir, jei reikia, nedelsdama juos ištaiso ar papildo arba ištrina iš VIS ir informuoja atitinkamą valstybę narę, o ši, jei reikia, nedelsdama juos ištaiso ar papildo arba ištrina iš AIS ir, kai taikytina, iš 12 straipsnyje 3 dalyje nurodyto nustatytų asmenų sąrašo.

5.   Duomenys apie 12 straipsnyje nurodytus nustatytus asmenis nedelsiant ištrinami iš tame straipsnyje nurodyto sąrašo ir ištaisomi arba papildomi AIS, jeigu atitinkamas trečiosios šalies pilietis pateikia įrodymų, vadovaujantis atsakingos valstybės narės arba prašymą gavusios valstybės narės nacionaline teise, kad jis dėl nenumatytų ir svarbių įvykių buvo priverstas viršyti leidžiamo buvimo trukmę, kad jam suteikta įstatymais įtvirtinta teisė į buvimą, arba jeigu buvo padaryta klaidų. Nedarant poveikio turimoms administracinėms arba neteisminėms teisių gynimo priemonėms, tas trečiosios šalies pilietis turi teisę į veiksmingą teisminę teisių gynimo priemonę siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų ištaisyti, papildyti arba ištrinti.

6.   Jeigu dar nepasibaigus 34 straipsnyje nurodytam laikotarpiui trečiosios šalies pilietis įgyja valstybės narės pilietybę arba jam pradėta taikyti 2 straipsnio 3 dalis, asmens bylą ir su ja susijusius atvykimo ar išvykimo įrašus pagal 16 ir 17 straipsnius ir atsisakymo leisti atvykti įrašus pagal 18 straipsnį nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo tada, kai dar nepasibaigus 34 straipsnyje nurodytam atitinkamam laikotarpiui trečiosios šalies pilietis įgijo valstybės narės pilietybę arba jam pradėta taikyti 2 straipsnio 3 dalis, ištrina, taip pat atitinkamais atvejais iš 12 straipsnio 3 dalyje nurodytų nustatytų asmenų sąrašo ištrina:

a)

valstybė narė, kurios pilietybę tas trečiosios šalies pilietis įgijo, arba

b)

valstybė narė, kuri išdavė leidimą gyventi arba leidimo gyventi kortelę arba ilgalaikę vizą.

Jeigu trečiosios šalies pilietis įgijo Andoros, Monako, San Marino pilietybę arba jeigu trečiosios šalies pilietis turi Vatikano Miesto Valstybės išduotą pasą, apie tą pasikeitimą jis informuoja pirmos valstybės narės, į kurią jis po to atvyksta, kompetentingas institucijas. Ta valstybė narė nedelsdama ištrina jo duomenis iš AIS. Šis trečiosios šalies pilietis turi teisę į veiksmingą teisminę teisių gynimo priemonę siekiant užtikrinti, kad tie duomenys būtų ištrinti.

7.   Visos valstybės narės per AIS centrinę sistemą nedelsiant informuojamos apie AIS duomenų ištrynimą ir, kai taikytina, iš 12 straipsnio 3 dalyje nurodyto nustatytų asmenų sąrašo.

8.   Jeigu valstybė narė, kuri nėra atsakinga valstybė narė, ištaisė, papildė arba ištrynė duomenis pagal šį reglamentą, ta valstybė narė tampa atsakinga už ištaisymą, papildymą ar ištrynimą yra atsakinga ta. AIS užregistruojami visi padaryti duomenų ištaisymai, papildymai ir ištrynimai.

VI SKYRIUS

KŪRIMAS, VEIKIMAS IR PAREIGOS

36 straipsnis

Įgyvendinimo aktai, kuriais Komisija patvirtina prieš pradedant kurti sistemą

Komisija patvirtina toliau nurodytus įgyvendinimo aktus, būtinus AIS centrinės sistemos, VNS, ryšių infrastruktūros, 13 straipsnyje nurodytos saityno paslaugos ir 63 straipsnio 2 dalyje nurodytos duomenų saugyklos kūrimui ir techniniam įdiegimui, visų pirma priemones, susijusias su:

a)

pirštų atspaudų kokybės, skiriamosios gebos ir pirštų atspaudų naudojimo biometriniam sutikrinimui ir tapatybės nustatymui AIS specifikacijomis;

b)

veido atvaizdo kokybės, skiriamosios gebos ir veido atvaizdo naudojimo biometriniam sutikrinimui ir tapatybės nustatymui AIS specifikacijomis, be kita ko, tais atvejais, kai veido atvaizdas nuskaitomas vietoje arba elektroniniu būdu išgaunamas iš elektroninio mašininio nuskaitymo kelionės dokumento;

c)

duomenų įvedimu pagal 16–20 straipsnius;

d)

prieiga prie duomenų pagal 23–33 straipsnius;

e)

duomenų keitimu, trynimu ir paankstintu trynimu pagal 35 straipsnį;

f)

registracijos žurnalų laikymu ir prieiga prie jų pagal 46 straipsnį;

g)

veiksmingumo reikalavimais, įskaitant būtiniausias techninės įrangos specifikacijas ir reikalavimus dėl AIS biometrinio veiksmingumo, visų pirma, kiek tai susiję su nustatytu klaidingai teigiamų identifikavimo rezultatų koeficientu, klaidingai neigiamų identifikavimo rezultatų koeficientu ir nepavykusios duomenų registracijos atvejų koeficientu;

h)

13 straipsnyje nurodytos saityno paslaugos teikimo specifikacijomis ir sąlygomis, įskaitant konkrečias nuostatas dėl vežėjų arba vežėjams teikiamų duomenų apsaugos;

i)

sąveikumo užtikrinimu ir aukšto lygmens projektavimu, kaip nurodyta 8 straipsnyje;

j)

63 straipsnio 2 dalyje nurodytos duomenų saugyklos specifikacijomis ir sąlygomis;

k)

12 straipsnio 3 dalyje nurodyto nustatytų asmenų sąrašo sudarymu ir procedūra, pagal kurią valstybėms narėms sudaromos sąlygos susipažinti su tuo sąrašu;

l)

techninių sprendimų, skirtų centriniams prieigos punktams prijungti pagal 31, 32 ir 33 straipsnius, ir techninio sprendimo, skirto pagal 72 straipsnio 8 dalį reikalaujamiems statistiniams duomenims rinkti, specifikacijomis.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Tvirtindamas įgyvendinimo aktus, nustatytus siekiant užtikrinti šio straipsnio pirmos dalies i punkte, pagal šio reglamento 68 straipsnį įsteigtas komitetas konsultuojasi su VIS komitetu, įsteigtu pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 49 straipsnį.

37 straipsnis

Kūrimas ir operacijų valdymas

1.   „eu-LISA“ atsako už AIS centrinės sistemos, VNS, ryšių infrastruktūros ir saugaus AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalo kūrimą. „eu-LISA“ taip pat atsako už 13 straipsnyje nurodytos saityno paslaugos ir 63 straipsnio 2 dalyje nurodytos duomenų saugyklos kūrimą vadovaujantis 13 straipsnio 7 dalyje ir 63 straipsnio 2 dalyje nurodytomis išsamiomis taisyklėmis ir specifikacijomis ir sąlygomis, priimtomis pagal 36 straipsnio pirmos dalies h ir j punktus.

„eu-LISA“ apibrėžia AIS, įskaitant jos ryšių infrastruktūrą, fizinės struktūros projektą, taip pat nustato techninės architektūros technines specifikacijas ir jų plėtojimą, kiek tai susiję su AIS centrine sistema, VNS, saugiu AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalu, šio reglamento 13 straipsnyje nurodyta saityno paslauga ir šio reglamento 63 straipsnio 2 dalyje nurodyta duomenų saugykla, o „eu-LISA“ valdyba patvirtina tas technines specifikacijas gavusi palankią Komisijos nuomonę. „eu-LISA“ taip pat įgyvendina visas pritaikymo prie VIS priemones, reikalingas sąveikumui su AIS užtikrinti ir šio reglamento 61 straipsnyje nustatytiems Reglamento (EB) Nr. 767/2008 pakeitimams įgyvendinti.

Komisijai patvirtinus 36 straipsnyje numatytas priemones, „eu-LISA“ kuo greičiau sukuria ir įdiegia AIS centrinę sistemą, VNS, saugų AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalą, 13 straipsnyje nurodytą saityno paslaugą ir 63 straipsnio 2 dalyje nurodytą duomenų saugyklą.

Kūrimas apima techninių specifikacijų parengimą ir įgyvendinimą, bandymus ir bendrą projekto koordinavimą.

Kurdama ir diegdama AIS centrinę sistemą, VNS, ryšių infrastruktūrą, saugų AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalą, 13 straipsnyje nurodytą saityno paslaugą ir 63 straipsnio 2 dalyje nurodytą duomenų saugyklą, „eu-LISA“ taip pat siekia šių uždavinių:

a)

atlikti saugumo rizikos vertinimą;

b)

per visą AIS kūrimo ciklą vadovautis pritaikytosios privatumo apsaugos ir standartizuotosios privatumo apsaugos principais;

c)

atlikti saugumo rizikos vertinimą, susijusį su 8 straipsnyje nurodytu sąveikumu su VIS, ir įvertina būtinas saugumo priemones, reikalingas sąveikumui su VIS įgyvendinti.

2.   Projektavimo ir kūrimo etapu įsteigiama projekto valdyba, kurią sudaro ne daugiau kaip dešimt narių. Ją sudaro septyni „eu-LISA“ valdybos iš savo narių paskirti nariai arba pakaitiniai nariai, 69 straipsnyje nurodytos AIS patariamosios grupės pirmininkas, „eu-LISA“ atstovaujantis narys, kurį skiria jos vykdomasis direktorius, ir vienas Komisijos paskirtas narys. „eu-LISA“ valdybos paskirti nariai renkami tik iš tų valstybių narių, kurios pagal Sąjungos teisę yra visapusiškai saistomos teisėkūros priemonių, reglamentuojančių visų „eu-LISA“ valdomų didelės apimties IT sistemų kūrimą, diegimą, veikimą ir naudojimą, ir kurios atitinka 66 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

Projekto valdyba posėdžiauja reguliariai ir ne rečiau kaip tris kartus per ketvirtį. Ji užtikrina tinkamą AIS projektavimo ir kūrimo etapo valdymą, taip pat centrinio ir nacionalinių AIS projektų tarpusavio suderinamumą.

Projekto valdyba kiekvieną mėnesį teikia „eu-LISA“ valdybai rašytines projekto pažangos ataskaitas. Projekto valdyba neturi teisės priimti sprendimus ir neturi jokių įgaliojimų atstovauti „eu-LISA“ valdybos nariams.

„eu-LISA“ valdyba nustato projekto valdybos darbo tvarkos taisykles; jas visų pirma sudaro taisyklės dėl:

a)

jos pirmininkavimo;

b)

posėdžių vietų;

c)

posėdžių rengimo;

d)

ekspertų dalyvavimo posėdžiuose;

e)

komunikacijos planų, kuriais būtų užtikrinamas visapusiškas nedalyvaujančių „eu-LISA“ valdybos narių informavimas.

Projekto valdybai pirmininkauja valstybė narė, kuri pagal Sąjungos teisę yra visapusiškai saistoma teisėkūros priemonių, reglamentuojančių visų „eu-LISA“ valdomų didelės apimties IT sistemų kūrimą, diegimą, veikimą ir naudojimą.

Visas projekto valdybos narių patirtas kelionių ir pragyvenimo išlaidas atlygina „eu-LISA“; mutatis mutandis taikomas „eu-LISA“ darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnis. „eu-LISA“ suteikia projekto valdybos sekretoriatą.

Projektavimo ir kūrimo etapu iš nacionalinių AIS projektų vadovų sudaroma 69 straipsnyje nurodyta AIS patariamoji grupė; jai pirmininkauja „eu-LISA“. Iki AIS veikimo pradžios ji susitinka reguliariai ir ne rečiau kaip tris kartus per ketvirtį. Po kiekvieno susitikimo ši grupė atsiskaito projekto valdybai. Ji teikia technines ekspertines žinias, kad padėtų vykdyti projekto valdybos užduotis, ir stebi, koks yra valstybių narių pasirengimo lygis.

3.   „eu-LISA“ atsako už AIS centrinės sistemos, VNS ir saugaus AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalo operacijų valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ji užtikrina, kad visada, remiantis sąnaudų ir naudos analize, AIS centrinei sistemai, VNS, ryšių infrastruktūrai, saugiam AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos ryšių kanalui„ 13 straipsnyje nurodytai saityno paslaugai ir 63 straipsnio 2 dalyje nurodytai duomenų saugyklai būtų naudojamos geriausios turimos technologijos. „eu-LISA“ taip pat atsako už AIS centrinės sistemos ir VNS ryšių infrastruktūros, 13 straipsnyje nurodytos saityno paslaugos ir 63 straipsnio 2 dalyje nurodytos duomenų saugyklos operacijų valdymą.

AIS operacijų valdymas apima visas užduotis, būtinas, kad AIS pagal šį reglamentą veiktų 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, visų pirma vykdant techninę priežiūrą ir darant techninius pakeitimus, būtinus siekiant užtikrinti pakankamą AIS operacijų kokybės lygį, visų pirma susijusį su laiku, per kurį AIS centrinė sistema pateikia atsakymą į užklausą, gautą iš pasienio institucijų, pagal technines specifikacijas.

4.   Nedarant poveikio Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos ir kitų Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygoms, nustatytoms Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (42), nuostatų 17 straipsniui, „eu-LISA“ užtikrina, kad jos darbuotojai, kurie turi dirbti su AIS duomenimis arba su AIS saugomais duomenimis, būtų saistomi atitinkamų profesinės paslapties taisyklių arba kitų lygiaverčių konfidencialumo pareigų. Ta pareiga taip pat taikoma šiems darbuotojams išėjus iš tarnybos ar darbo arba nutraukus savo veiklą.

38 straipsnis

Valstybių narių ir Europolo pareigos

1.   Kiekviena valstybė narė atsako už:

a)

esamos nacionalinės pasienio infrastruktūros integravimą ir jos prijungimą prie VNS;

b)

esamos nacionalinės sienų infrastruktūros organizavimą, valdymą, veikimą bei techninę priežiūrą ir jos prijungimą prie AIS 6 straipsnio, išskyrus 6 straipsnio 2 dalį, tikslais;

c)

centrinių prieigos punktų organizavimą ir jų prijungimą prie VNS teisėsaugos tikslais;

d)

tinkamai įgaliotų darbuotojų ir tinkamai įgaliotų kompetentingų nacionalinių institucijų darbuotojų prieigos prie AIS pagal šį reglamentą valdymą ir tvarką ir tų darbuotojų bei jų profilių sąrašo sudarymą ir reguliarų jo atnaujinimą.

2.   Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę instituciją, kuri 9 straipsnio 2 dalyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms suteikia prieigą prie AIS. Kiekviena valstybė narė prijungia tą nacionalinę instituciją prie VNS. Kiekviena valstybė narė prie VNS prijungia savo atitinkamus 29 straipsnyje nurodytus centrinius prieigos punktus.

3.   Kiekviena valstybė narė taiko automatizuotas AIS duomenų tvarkymo procedūras.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad sienų kontrolės infrastruktūros techninis veiksmingumas, jos prieinamumas, patikrinimų kertant sieną trukmė ir duomenų kokybė būtų atidžiai stebimi, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų bendrus tinkamo AIS veikimo ir veiksmingos pasienio kontrolės procedūros reikalavimus.

5.   Prieš prieigos prie AIS teisę turinčių institucijų darbuotojams suteikiant teisę tvarkyti AIS saugomus duomenis, jiems rengiami tinkami mokymai, visų pirma susiję su duomenų saugumu, ir duomenų apsaugos taisyklėmis, taip pat su atitinkamomis pagrindinėmis teisėmis.

6.   Valstybės narės netvarko AIS ar iš AIS gautų duomenų kitais nei šiame reglamente nustatytais tikslais.

7.   Europolas vykdo 1 dalies d punkte ir 3, 5 ir 6 dalyse numatytas pareigas. Jis prijungia prie AIS Europolo centrinį prieigos punktą ir atsako už tokį prijungimą.

39 straipsnis

Atsakomybė už duomenų tvarkymą

1.   Dėl asmens duomenų tvarkymo AIS kiekviena valstybė narė paskiria instituciją, kuri pagal Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 7 punktą turi būti laikoma duomenų valdytoja ir kuriai tenka pagrindinė atsakomybė už tos valstybės narės vykdomą duomenų tvarkymo veiklą. Kiekviena valstybė narė tos institucijos duomenis perduoda Komisijai.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad surinkti ir į AIS įrašyti duomenys būtų tvarkomi teisėtai ir, visų pirma, kad prieigą prie duomenų savo užduotims atlikti turėtų tik tinkamai įgalioti darbuotojai. Atsakinga valstybė narė pirmiausia užtikrina, kad šie duomenys:

a)

būtų renkami teisėtai ir visapusiškai gerbiant atitinkamo trečiosios šalies piliečio žmogiškąjį orumą;

b)

būtų teisėtai registruojami AIS;

c)

į AIS perduodami būtų tikslūs ir atnaujinti.

2.   „eu-LISA“ užtikrina, kad AIS būtų eksploatuojama pagal šį reglamentą ir įgyvendinimo aktus, nurodytus 36 straipsnyje. Visų pirma „eu-LISA“:

a)

imasi būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas AIS centrinės sistemos saugumas, taip pat AIS centrinės sistemos ir VNS ryšių infrastruktūros saugumas, nedarant poveikio valstybių narių pareigoms;

b)

užtikrina, kad prieigą prie AIS tvarkomų duomenų turėtų tik tinkamai įgalioti darbuotojai.

3.   „eu-LISA“ informuoja Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją, taip pat Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną, apie priemones, kurių ji imasi pagal 2 dalį, kad AIS pradėtų veikti.

40 straipsnis

Duomenų saugojimas nacionalinėse bylose ir nacionalinėse atvykimo ir išvykimo sistemose

1.   Valstybė narė savo nacionalinėje atvykimo ir išvykimo sistemoje arba lygiavertėse nacionalinėse bylose, visapusiškai laikydamasi Sąjungos teisės, gali saugoti raidinius skaitmeninius duomenis, kuriuos ta valstybė narė įvedė į AIS.

2.   Duomenys nacionalinėse atvykimo ir išvykimo sistemose arba lygiavertėse nacionalinėse bylose saugomi ne ilgiau nei jie saugomi AIS.

3.   Bet koks duomenų naudojimas, neatitinkantis 1 dalies, pagal kiekvienos valstybės narės nacionalinę teisę ir Sąjungos teisę laikomas piktnaudžiavimu.

4.   Negali būti laikoma, kad šiuo straipsniu reikalaujama atlikti kokį nors AIS techninį pritaikymą. Valstybės narės duomenis pagal šį straipsnį gali saugoti savo lėšomis ir rizika ir naudodamos savo technines priemones.

41 straipsnis

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms ir privatiems subjektams

1.   AIS saugomi duomenys neperduodami ir prieiga prie jų nesuteikiama trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms ar privatiems subjektams.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 1 dalies a, b, c ir d punktuose ir šio reglamento 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus duomenis sienos apsaugos institucijos arba imigracijos institucijos gali atskirais atvejais perduoti trečiajai šaliai arba šio reglamento I priede nurodytai tarptautinei organizacijai, jeigu tai būtina norint įrodyti trečiųjų šalių piliečių tapatybę tik grąžinimo tikslu ir tik jeigu tenkinama viena iš šių sąlygų:

a)

Komisija pagal Reglamento (ES) 2016/679 45 straipsnio 3 dalį yra priėmusi sprendimą dėl tinkamos asmens duomenų apsaugos toje trečiojoje šalyje;

b)

yra numatytos Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnyje nurodytos tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, pagal galiojantį Europos Sąjungos ar valstybės narės ir atitinkamos trečiosios šalies readmisijos susitarimą;

c)

taikomas Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 dalies d punktas.

3.   Šio reglamento 16 straipsnio 1 dalyje ir 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodyti duomenys gali būti perduodami vadovaujantis šio straipsnio 2 dalimi tik jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

duomenys perduodami laikantis atitinkamų Sąjungos teisės nuostatų, visų pirma nuostatų dėl duomenų apsaugos, įskaitant Reglamento (ES) 2016/679 V skyrių ir readmisijos susitarimų, ir duomenis perduodančios valstybės narės nacionalinės teisės;

b)

trečioji šalis arba tarptautinė organizacija sutiko tvarkyti duomenis tik tais tikslais, kuriais jie buvo suteikti; ir

c)

atitinkamo trečiosios šalies piliečio atžvilgiu pagal Direktyvą 2008/115/EB yra priimtas sprendimas grąžinti, su sąlyga, kad tokio sprendimo grąžinti vykdymas nėra sustabdytas ir kad nėra pateiktas skundas, dėl kurio galėtų būti sustabdytas jo vykdymas.

4.   Pagal 2 dalį perduodant asmens duomenis trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms nedaromas poveikis tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, teisėms, visų pirma susijusioms su negrąžinimu.

5.   Valstybės narės arba Europolo iš AIS centrinės sistemos teisėsaugos tikslais gauti asmens duomenys neperduodami ir prieiga prie jų nesuteikiama jokioms trečiosioms šalims, tarptautinėms organizacijoms ar privatiems subjektams, įsisteigusiems Sąjungoje arba už jos ribų. Šis draudimas taip pat taikomas, jei tie duomenys toliau tvarkomi nacionaliniu lygmeniu arba tarp valstybių narių pagal Direktyvą (ES) 2016/680.

6.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 5 dalies, 16 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, 16 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose, 16 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose ir 17 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus duomenis paskirtoji institucija gali perduoti trečiajai šaliai atskirais atvejais ir tik tada, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

ypatingos skubos atveju, jeigu:

i)

gresia pavojus, susijęs su teroristiniu nusikaltimu; arba

ii)

gresia pavojus asmens gyvybei ir tas pavojus yra susijęs su sunkia nusikalstama veika;

b)

perduoti duomenis būtina siekiant valstybių narių teritorijoje arba atitinkamoje trečiojoje šalyje užkirsti kelią tokiam teroristiniam nusikaltimui arba sunkioms nusikalstamoms veikoms, ją (-as) atskleisti ar tirti;

c)

paskirtoji institucija turi prieigą prie tokių duomenų 31 ir 32 straipsniuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

d)

duomenys perduodami laikantis taikytinų sąlygų, nustatytų Direktyvoje (ES) 2016/680, visų pirma jos V skyriuje;

e)

trečioji šalis pateikia tinkamai pagrįstą rašytinį arba elektroninį prašymą; ir

f)

užtikrinamas bet kokios informacijos apie atvykimo/išvykimo įrašus, kurią turi prašymą pateikusi trečioji šalis, teikimas abipusiu pagrindu AIS naudojančioms valstybėms narėms.

Jeigu duomenų perdavimas vykdomas vadovaujantis šios dalies pirma pastraipa, toks perdavimas dokumentuojamas ir dokumentai, gavus prašymą, pateikiami pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalį įsteigtai priežiūros institucijai, nurodant duomenų perdavimo datą ir laiką, informaciją apie gaunančiąją kompetentingą instituciją, perdavimo pagrindimą ir perduotus asmens duomenis.

42 straipsnis

Duomenų perdavimo AIS dar nenaudojančios valstybės narės ir valstybės narės, kuriai šis reglamentas nėra taikomas, sąlygos

1.   16 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, 16 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose, 16 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose ir 17 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus duomenis paskirtoji institucija gali perduoti AIS dar nenaudojančiai valstybei narei ir valstybei narei, kuriai šis reglamentas nėra taikomas, atskirais atvejais ir tik tada, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

ypatingos skubos atveju, jeigu:

i)

gresia pavojus, susijęs su teroristiniu nusikaltimu; arba

ii)

susijęs su sunkia nusikalstama veika;

b)

perduoti duomenis būtina siekiant užkirsti kelią tokiam teroristiniam nusikaltimui arba sunkioms nusikalstamoms veikoms, ją (-as) atskleisti ar tirti;

c)

paskirtoji institucija turi prieigą prie tokių duomenų 31 ir 32 straipsniuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

d)

taikoma Direktyva (ES) 2016/680;

e)

pateikiamas tinkamai pagrįstas rašytinis arba elektroninis prašymas ir

f)

užtikrinamas bet kokios informacijos apie atvykimo/išvykimo įrašus, kurią turi prašymą pateikusi valstybė narė, teikimas abipusiu pagrindu AIS naudojančioms valstybėms narėms.

Jeigu duomenų perdavimas grindžiamas šios dalies pirma pastraipa, toks perdavimas dokumentuojamas ir dokumentai, gavus prašymą, pateikiami pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalį įsteigtai priežiūros institucijai, nurodant duomenų perdavimo datą ir laiką, informaciją apie gaunančiąją kompetentingą instituciją, perdavimo pagrindimą ir perduotus asmens duomenis.

2.   Kai duomenys teikiami pagal šį straipsnį, mutatis mutandis taikomos tokios pačios sąlygos, kaip nurodyta 43 straipsnio 1 dalyje, 45 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 48 straipsnyje ir 58 straipsnio 4 dalyje.

43 straipsnis

Duomenų saugumas

1.   Atsakinga valstybė narė užtikrina duomenų saugumą iki jų perdavimo į VNS ir to perdavimo metu. Kiekviena valstybė narė užtikrina jos iš AIS gautų duomenų saugumą.

2.   Kiekviena valstybė narė, kiek tai susiję su jos nacionaline pasienio infrastruktūra, patvirtina būtinas priemones, įskaitant saugumo planą ir veiklos tęstinumo bei veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą, siekdama:

a)

fiziškai apsaugoti duomenis, be kita ko, parengiant nenumatytų atvejų planus ypatingos svarbos infrastruktūrai apsaugoti;

b)

nesuteikti leidimo neturintiems asmenims prieigos prie duomenų tvarkymo įrangos ir nacionalinių įrenginių, kuriuose valstybė narė vykdo operacijas AIS tikslais;

c)

užkirsti kelią neleistinam duomenų laikmenų skaitymui, kopijavimui, keitimui arba pašalinimui;

d)

užkirsti kelią neleistinam duomenų įvedimui ir neleistinam saugomų asmens duomenų tikrinimui, keitimui arba ištrynimui;

e)

užkirsti kelią tam, kad leidimo neturintys asmenys, kurie naudojasi duomenų perdavimo įranga, naudotųsi automatizuotomis duomenų tvarkymo sistemomis;

f)

užkirsti kelią neleistinam duomenų tvarkymui AIS ir neleistinam AIS tvarkomų duomenų keitimui arba ištrynimui;

g)

užtikrinti, kad asmenys, kurie turi leidimą naudotis AIS, turėtų prieigą tik prie tų duomenų, dėl kurių jiems išduotas prieigos leidimas, tik nurodę asmenines unikalias naudotojo tapatybes ir naudodamiesi konfidencialiais prieigos būdais;

h)

užtikrinti, kad visos institucijos, turinčios prieigos prie AIS teisę, parengtų profilius, kuriuose būtų apibūdintos asmenų, turinčių teisę įvesti, keisti, trinti duomenis, susipažinti su jais ir atlikti jų paiešką, funkcijos ir pareigos, ir suteiktų galimybę priežiūros institucijoms susipažinti su šiais profiliais;

i)

užtikrinti, kad būtų galima patikrinti ir nustatyti, kurioms įstaigoms asmens duomenys gali būti perduodami naudojantis duomenų perdavimo įranga;

j)

užtikrinti, kad būtų galima patikrinti ir nustatyti, kokius duomenis, kada, kas ir kokiu tikslu tvarkė AIS sistemoje;

k)

užkirsti kelią, visų pirma naudojant tinkamus šifravimo būdus, neleistinam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar trynimui, kai asmens duomenys perduodami į AIS arba iš jos arba kai gabenamos duomenų laikmenos;

l)

užtikrinti, kad nutrūkus įdiegtų sistemų darbui būtų galima atkurti normalų jų veikimą;

m)

užtikrinti patikimumą garantuojant, kad apie visus AIS veikimo trūkumus būtų tinkamai pranešama;

n)

stebėti šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių efektyvumą ir imtis būtinų su vidaus stebėsena susijusių organizacinių priemonių, kad būtų užtikrintas šio reglamento laikymasis.

3.   Kiek tai susiję su AIS veikimu, „eu-LISA“ imasi būtinų priemonių, kad būtų pasiekti 2 dalyje nustatyti tikslai, be kita ko, būtų priimtas saugumo planas ir veiklos tęstinumo bei veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planas. „eu-LISA“ taip pat užtikrina patikimumą garantuodama, kad būtų įdiegtos būtinos techninės priemonės siekiant užtikrinti, kad įvykus duomenų iškraipymui dėl AIS trikties asmens duomenis būtų galima atkurti.

4.   „eu-LISA“ ir valstybės narės bendradarbiauja siekdamos užtikrinti suderintą duomenų saugumo koncepciją, grindžiamą saugumo rizikos valdymo procesu, apimančiu visą AIS.

44 straipsnis

Saugumo incidentai

1.   Bet koks įvykis, kuris paveikė arba gali paveikti AIS saugumą ir kuris gali padaryti AIS saugomiems duomenims žalos arba dėl kurio AIS duomenys gali būti prarasti, laikomas saugumo incidentu, visų pirma, jeigu galėjo būti pasinaudota neleistina prieiga prie duomenų arba jeigu buvo pakenkta ar galėjo būti pakenkta duomenų prieinamumui, vientisumui ir konfidencialumui.

2.   Saugumo incidentai valdoma taip, kad būtų užtikrintas greitas, veiksmingas ir deramas reagavimas.

3.   Nedarant poveikio pranešimui ir informacijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus pagal Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnį, Direktyvos (ES) 2016/680 30 straipsnį arba abu šiuos straipsnius, valstybės narės praneša apie saugumo incidentus Komisijai, „eu-LISA“ ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Jeigu įvyksta su AIS centrine sistema susijęs saugumo incidentas, „eu-LISA“ praneša apie tai Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

4.   Informacija apie saugumo incidentą, kuris paveikė arba gali paveikti AIS veikimą arba duomenų prieinamumą, vientisumą ir konfidencialumą, pateikiama valstybėms narėms ir pranešama laikantis incidentų valdymo plano, kurį turi parengti „eu-LISA“.

5.   Įvykus saugumo incidentui atitinkamos valstybės narės ir „eu-LISA“ bendradarbiauja.

45 straipsnis

Atsakomybė

1.   Bet kuris asmuo ar valstybė narė, patyrę materialinę arba nematerialinę žalą dėl neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar bet kokio veiksmo, neatitinkančio šio reglamento, turi teisę gauti žalos atlyginimą iš valstybės narės, kuri yra atsakinga už padarytą žalą. Ta valstybė narė visiškai arba iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės, jei įrodo, kad ji jokiu būdu nėra atsakinga už įvykį, dėl kurio buvo padaryta ta žala.

2.   Jeigu dėl to, kad valstybė narė nesilaiko savo įsipareigojimų pagal šį reglamentą, padaroma žala AIS, ta valstybė narė laikoma atsakinga už tą žalą, šios nuostatos netaikant tais atvejais ir ta apimtimi, kuria „eu-LISA“ arba kita AIS dalyvaujanti valstybė narė nesiėmė pagrįstų priemonių, kad neleistų tai žalai atsirasti arba kuo labiau sumažintų jos poveikį.

3.   Valstybei narei pateiktus reikalavimus atlyginti 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą reglamentuoja pažeidimu kaltinamos valstybės narės nacionalinės teisės nuostatos.

46 straipsnis

„eu-LISA“ ir valstybių narių atliekamas registravimas

1.   „eu-LISA“ registruoja visas AIS atliekamas duomenų tvarkymo operacijas. Registracijos žurnalai apima:

a)

9 straipsnio 2 dalyje nurodytą prieigos tikslą;

b)

datą ir laiką;

c)

perduotus duomenis, kaip nurodyta 16–19 straipsniuose;

d)

užklausai atlikti naudotus duomenis, kaip nurodyta 23–27 straipsniuose; ir

e)

duomenis įvedančios arba juos gaunančios institucijos pavadinimą.

2.   Atliekant 8 straipsnyje išvardytas paieškos operacijas, kiekvienos AIS ir VIS atliktos duomenų tvarkymo operacijos registracijos žurnalas saugomas laikantis šio straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 34 straipsnio. „eu-LISA“ visų pirma užtikrina, kad su atitinkamomis duomenų tvarkymo operacijomis susiję registracijos žurnalai būtų saugomi tais atvejais, kai kompetentingos institucijos pradeda duomenų tvarkymo operaciją tiesiogiai per vieną sistemą kitoje sistemoje.

3.   Papildant tai, kas numatyta 1 ir 2 dalyse, kiekviena valstybė narė saugo registracijos žurnalus apie darbuotojus, tinkamai įgaliotus tvarkyti AIS duomenis.

4.   Tokie registracijos žurnalai gali būti naudojami tik duomenų apsaugai stebėti, įskaitant prašymo leistinumą ir duomenų tvarkymo tikslą, ir siekiant užtikrinti duomenų saugumą pagal 43 straipsnį. Šie registracijos žurnalai tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neleistinos prieigos ir ištrinami praėjus vieniems metams nuo 34 straipsnyje nurodyto saugojimo laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai jie reikalingi jau pradėtoms stebėsenos procedūroms vykdyti.

47 straipsnis

Savikontrolė

Valstybės narės užtikrina, kad kiekviena institucija, turinti prieigos prie AIS duomenų teisę, imasi priemonių, kurios yra būtinos, kad būtų laikomasi šio reglamento, ir prireikus bendradarbiautų su priežiūros institucijomis.

48 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės imasi priemonių, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti, kad už bet kokį į AIS įvestų duomenų naudojimą priešingai šiam reglamentui būtų baudžiama taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas pagal nacionalinę teisę, Reglamento (ES) 2016/679 84 straipsnį ir Direktyvos (ES) 2016/680 57 straipsnį.

49 straipsnis

Duomenų apsauga

1.   „eu-LISA“ pagal šį reglamentą vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

2.   Nacionalinių valdžios institucijų pagal šį reglamentą vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (ES) 2016/679, išskyrus atvejus, kai duomenys tvarkomi šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais.

3.   Valstybių narių paskirtųjų institucijų pagal šį reglamentą vykdomam asmens duomenų tvarkymui šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais taikoma Direktyva (ES) 2016/680.

4.   Europolo pagal šį reglamentą vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (ES) 2016/794.

VII SKYRIUS

SU DUOMENŲ APSAUGA SUSIJUSIOS TEISĖS IR PRIEŽIŪRA

50 straipsnis

Teisė gauti informaciją

1.   Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnyje nustatytai teisei gauti informaciją, atsakinga valstybė narė trečiųjų šalių piliečiams, kurių duomenys turi būti įrašyti į AIS, pateikia informaciją apie:

a)

tai, kad valstybės narės ir Europolas teisėsaugos tikslais gali susipažinti su AIS duomenimis;

b)

trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, ir STD turėtojų pareigą leisti paimti jų pirštų atspaudus;

c)

visų trečiųjų šalių piliečių, kurių duomenys registruojami AIS, pareigą leisti įrašyti jų veido atvaizdą;

d)

tai, kad siekiant išnagrinėti atvykimo sąlygas duomenų rinkimas yra privalomas;

e)

tai, kad atvykti nebus leista, jeigu trečiosios šalies pilietis atsisakys pateikti biometrinius duomenis, kurių reikalaujama registracijos, patikrinimo arba tapatybės nustatymo AIS tikslais;

f)

teisę gauti informaciją apie maksimalų likusią jiems leidžiamo buvimo trukmę pagal 11 straipsnio 3 dalį;

g)

tai, kad AIS saugomi asmens duomenys gali būti grąžinimo tikslais perduoti I priede nurodytai trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai, perduoti trečiajai šaliai pagal 41 straipsnio 6 dalį ir valstybėms narėms pagal 42 straipsnį;

h)

teisę prašyti duomenų valdytojo, kad jis suteiktų prieigą prie su jais susijusių duomenų, teisę prašyti, kad netikslūs su jais susiję duomenys būtų ištaisyti, kad neišsamūs su jais susiję asmens duomenys būtų papildyti, kad neteisėtai tvarkomi su jais susiję asmens duomenys būtų ištrinti arba jų tvarkymas būtų apribotas, taip pat teisę gauti informaciją apie naudojimosi tomis teisėmis procedūras, įskaitant duomenų valdytojo ir priežiūros institucijų arba, jei taikoma, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktinius duomenis; jie nagrinėja skundus dėl asmens duomenų apsaugos;

i)

tai, kad su AIS duomenimis bus susipažįstama sienų valdymo ir supaprastinimo tikslais, nurodant, kad dėl užsibuvimo jų duomenys bus automatiškai įtraukti į 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą nustatytų asmenų sąrašą, taip pat galimus užsibuvimo padarinius;

j)

duomenų saugojimo laikotarpį, pagal 34 straipsnį taikomą atvykimo ir išvykimo įrašams, atsisakymo leisti atvykti įrašams ir asmens byloms;

k)

nustatytų asmenų teisę į tai, kad jų asmens duomenys būtų ištrinti iš 12 straipsnio 3 dalyje nurodyto sąrašo ir ištaisyti AIS, jeigu jie pateikia įrodymų, kad leidžiamą buvimo laikotarpį viršijo dėl nenumatytų ir svarbių įvykių;

l)

teisę pateikti skundą priežiūros institucijoms.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija teikiama raštu, bet kuriomis tinkamomis priemonėmis, glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, ir tokia aiškiai išdėstyta kalba, kurią atitinkamas asmuo supranta arba pagrįstai galima tikėtis, kad supranta, siekiant užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiai būtų informuoti apie jų teises tuo metu, kai pagal 16, 17 ar 18 straipsnius kuriama jų byla.

3.   Be to, Komisija sukuria svetainę, kurioje pateikiama 1 dalyje nurodyta informacija.

4.   Komisija priima įgyvendinimo aktus su šio straipsnio 1 dalyje nurodytai informacijai parengti. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją Komisija pateikia naudodama šabloną. Šablonas parengiamas taip, kad valstybės narės galėtų į jį įtraukti papildomą su valstybe nare susijusią informaciją. Ši su valstybe nare susijusi informacija apima bent duomenų subjekto teises, galimybę gauti priežiūros institucijų pagalbą, taip pat duomenų valdytojo biuro, duomenų apsaugos pareigūno ir priežiūros institucijų kontaktinius duomenis. Komisija priima įgyvendinimo aktus, susijusius su šio straipsnio 3 dalyje nurodytos svetainės specifikacijomis ir sąlygomis. Tie įgyvendinimo aktai priimami prieš pradedant veikti AIS, laikantis 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

51 straipsnis

Informavimo kampanija

AIS veikimo pradžioje Komisija, bendradarbiaudama su priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, vykdo informavimo kampaniją, kurios metu visuomenė ir visų pirma trečiųjų šalių piliečiai informuojami apie AIS tikslus, AIS saugomus duomenis, prieigą turinčias institucijas ir susijusių asmenų teises. Tokios informavimo kampanijos vykdomos reguliariai.

52 straipsnis

Teisė gauti prieigą prie asmens duomenų, prašyti juos ištaisyti, papildyti ir ištrinti, taip pat apriboti jų tvarkymą

1.   Su Reglamento (ES) 2016/679 15–18 straipsniuose nustatytomis teisėmis susiję trečiųjų šalių piliečių prašymai gali būti teikiami bet kurios valstybės narės kompetentingai institucijai.

Atsakinga valstybė narė arba prašymą gavusi valstybė narė atsako į tokius prašymus per 45 dienas nuo prašymo gavimo.

2.   Jeigu prašymas ištaisyti, papildyti ar ištrinti asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą pateikiamas valstybei narei, kuri nėra atsakinga valstybė narė, prašymą gavusios valstybės narės institucijos per 30 dienų nuo prašymo gavimo patikrina duomenų tikslumą ir duomenų tvarkymo AIS teisėtumą, jeigu tokią patikrą įmanoma atlikti nesikreipiant į atsakingą valstybę narę. Priešingu atveju valstybė narė, kuriai pateiktas prašymas, per septynias dienas kreipiasi į atsakingos valstybės narės institucijas, o atsakinga valstybė narė per 30 dienų nuo tokio kreipimosi patikrina duomenų tikslumą ir duomenų tvarkymo teisėtumą.

3.   Jeigu į AIS įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs, neišsamūs arba buvo įrašyti neteisėtai, atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė pagal 35 straipsnį ištaiso, papildo arba ištrina asmens duomenis, arba apriboja asmens duomenų tvarkymą. Atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė atitinkamam asmeniui nedelsdama raštu patvirtina, kad ji ėmėsi veiksmų to asmens duomenims ištaisyti, papildyti arba ištrinti, arba apriboti tokių asmens duomenų tvarkymą.

Jeigu į AIS įrašyti su viza susiję duomenys yra faktiškai neteisingi, neišsamūs arba buvo įrašyti neteisėtai, atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė pirmiausia patikrina šių duomenų tikslumą VIS ir prireikus pakeičia juos AIS. Jeigu į VIS įrašyti duomenys sutampa su AIS duomenimis, atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė per septynias dienas kreipiasi į valstybės narės, atsakingos už tų duomenų įvedimą į VIS, institucijas. Valstybė narė, kuri yra atsakinga už duomenų įvedimą į VIS, per 30 dienų nuo tokio kreipimosi patikrina su viza susijusių duomenų tikslumą ir jų tvarkymo AIS teisėtumą ir informuoja atsakingą valstybę narę arba prašymą gavusią valstybę narę, o ši prireikus nedelsdama atitinkamo asmens duomenis ištaiso arba papildo arba ištrina iš AIS, arba apriboja tokių duomenų tvarkymą AIS, ir, kai taikytina, ištrina juos iš 12 straipsnio 3 dalyje nurodyto nustatytų asmenų sąrašo.

4.   Jeigu atsakinga valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė nesutinka, kad į AIS įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs, neišsamūs arba kad jie buvo įrašyti neteisėtai, ta valstybė narė nedelsdama priima administracinį sprendimą, kuriame atitinkamam trečiosios šalies piliečiui raštu paaiškina, kodėl ji nėra pasirengusi ištaisyti, papildyti arba ištrinti su juo susijusių asmens duomenų, arba apriboti tokių duomenų tvarkymo.

5.   Pagal šio straipsnio 4 dalį administracinį sprendimą priėmusi valstybė narė taip pat suteikia atitinkamam trečiosios šalies piliečiui informaciją apie veiksmus, kurių jis gali imtis, jei nesutinka su paaiškinimu. Informuojama, be kita ko, kaip pateikti tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba teismams ieškinį arba skundą, taip pat informuojama apie visą pagalbą, kuri yra numatyta pagal tos valstybės narės įstatymus, kitus teisės aktus ir procedūras, įskaitant pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalį įsteigtos priežiūros institucijos teikiamą pagalbą.

6.   Visuose pagal 1 ir 2 dalis pateiktuose prašymuose pateikiama minimali informacija, būtina atitinkamo trečiosios šalies piliečio tapatybei nustatyti. Pirštų atspaudų šiuo tikslu galima prašyti tik tinkamai pagrįstais atvejais ir jeigu kyla didelių abejonių dėl prašymą pateikusio trečiosios šalies piliečio tapatybės. Tokia informacija naudojama tik tam, kad būtų suteikta galimybė trečios šalies piliečiui naudotis 1 dalyje nurodytomis teisėmis; paskui ji nedelsiant ištrinama.

7.   Kai asmuo pateikia prašymą pagal šio straipsnio 1 dalį, atsakingos valstybės narės arba prašymą gavusios valstybės narės kompetentinga institucija rašytiniame dokumente užfiksuoja, kad toks prašymas buvo pateiktas. Tame dokumente nurodoma, kaip tas prašymas buvo nagrinėjamas ir kuri institucija jį nagrinėjo, Kompetentinga institucija per septynias dienas pateikia tą dokumentą pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalį įsteigtai priežiūros institucijai.

53 straipsnis

Bendradarbiavimas teisių į duomenų apsaugą įgyvendinimui užtikrinti

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos aktyviai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti 52 straipsnyje nustatytų teisių įgyvendinimą.

2.   Kiekvienoje valstybėje narėje pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalį įsteigta priežiūros institucija duomenų subjekto prašymu padeda jam pasinaudoti jo teise prašyti ištaisyti, papildyti arba ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, arba apriboti tokių duomenų tvarkymą pagal Reglamentą (ES) 2016/679, ir konsultuoja jį šiuo klausimu.

Duomenis perdavusios atsakingos valstybės narės priežiūros institucija ir prašymą gavusios valstybės narės priežiūros institucija siekdamos pirmoje pastraipoje nurodytų tikslų viena su kita bendradarbiauja.

54 straipsnis

Teisių gynimo priemonės

1.   Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2016/679 77 ir 79 straipsniams, kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienas asmuo turi teisę pateikti valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba teismams ieškinį arba skundą, jei ta valstybė narė nesuteikė jam prieigos prie su juo susijusių duomenų teisės arba teisės tuos duomenis ištaisyti, papildyti ar ištrinti, kaip numatyta šio reglamento 52 straipsnyje ir 53 straipsnio 2 dalyje. Teisė pateikti tokį ieškinį arba skundą taip pat galioja atvejais, kai į prašymus suteikti prieigą prie duomenų, juos ištaisyti arba ištrinti nebuvo atsakyta per 52 straipsnyje numatytus terminus arba jų duomenų valdytojas niekada nenagrinėjo.

2.   Pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalį įsteigta priežiūros institucija pagalbą teikia per visą skundo ar ieškinio nagrinėjimo laiką.

55 straipsnis

Priežiūros institucijos vykdoma priežiūra

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalį įsteigta priežiūros institucija nepriklausomai stebėtų, ar atitinkama valstybė narė teisėtai tvarko šio reglamento II, III, V ir VI skyriuose nurodytus asmens duomenis, įskaitant jų perdavimą į AIS ir iš jos.

2.   Priežiūros institucija, įsteigta remiantis Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalimi, užtikrina, kad ne rečiau kaip kas trejus metus po to, kai AIS pradeda veikti, pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas duomenų tvarkymo operacijų nacionalinėje sienų infrastruktūroje auditas. Į šio audito rezultatus gali būti atsižvelgta pagal Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 (43) sukurtą mechanizmą atliekamuose vertinimuose. Priežiūros institucija, įsteigta remiantis Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalimi, kasmet skelbia prašymų ištaisyti, papildyti ar ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą skaičių, veiksmus, kurių imtasi vėliau, ir ištaisymų, papildymų ir ištrynimų ir tvarkymo apribojimų, padarytų atsižvelgiant į atitinkamų asmenų pateiktus prašymus, skaičių.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros institucija, įsteigta remiantis Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalimi, turėtų pakankamai išteklių šiuo reglamentu jai patikėtoms užduotims atlikti ir galimybę gauti asmenų, turinčių pakankamai žinių apie biometrinius duomenis, konsultaciją.

4.   Valstybės narės teikia visą priežiūros institucijos, įsteigtos remiantis Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalimi, prašomą informaciją, visų pirma teikia jai informaciją apie pagal 38 straipsnį, 39 straipsnio 1 dalį ir 43 straipsnį vykdytą veiklą. Valstybės narės suteikia priežiūros institucijai, įsteigtai remiantis Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalimi, prieigą prie savo registracijos žurnalų pagal 46 straipsnį ir leidžia jai bet kuriuo metu patekti į visas savo su AIS susijusias patalpas.

56 straipsnis

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vykdoma priežiūra

1.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra atsakingas už „eu-LISA“ vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos, susijusios su AIS, stebėseną ir užtikrina, kad tokia veikla būtų vykdoma laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 ir šio reglamento.

2.   Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas trejus metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas „eu-LISA“ vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, „eu-LISA“ ir priežiūros institucijoms. „eu-LISA“ suteikiama galimybė pateikti pastabas prieš priimant ataskaitą.

3.   „eu-LISA“ pateikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno prašomą informaciją, suteikia jam prieigą prie visų dokumentų ir savo registracijos žurnalų, nurodytų 46 straipsnyje, ir leidžia jam bet kuriuo metu patekti į visas savo patalpas.

57 straipsnis

Priežiūros institucijų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno tarpusavio bendradarbiavimas

1.   Priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas – kiekvienas iš jų pagal atitinkamą savo kompetenciją aktyviai bendradarbiauja vykdydami savo atitinkamas pareigas ir užtikrina suderintą AIS ir nacionalinės sienų infrastruktūros priežiūrą.

2.   Priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas keičiasi atitinkama informacija, padeda vieni kitiems atlikti auditą ir patikrinimus, nagrinėja šio reglamento aiškinimo ar taikymo sunkumus, analizuoja problemas, susijusias su nepriklausomos priežiūros vykdymu ar naudojimusi duomenų subjekto teisėmis, rengia suderintus pasiūlymus dėl problemų bendrų sprendimų ir prireikus didina informuotumą apie teises į duomenų apsaugą.

3.   2 dalyje nurodytu tikslu priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ne rečiau kaip du kartus per metus rengia posėdžius Europos duomenų apsaugos valdyboje, įsteigtoje Reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Europos duomenų apsaugos valdyba). Tų posėdžių išlaidas dengia ir juos organizuoja ta valdyba. Pirmame posėdyje patvirtinamos darbo tvarkos taisyklės. Prireikus kartu nustatomi kiti darbo metodai.

4.   Europos duomenų apsaugos valdyba bendrą veiklos ataskaitą kas dvejus metus siunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir „eu-LISA“. Toje ataskaitoje yra kiekvienai valstybei narei skirtas skyrius, kurį parengia tos valstybės narės priežiūros institucijos.

58 straipsnis

Asmens duomenų, su kuriais susipažinta pagal IV skyrių, apsauga

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal Direktyvą (ES) 2016/680 priimti nacionalinės teisės aktai, taisyklės ir administracinės nuostatos, taip pat būtų taikomi jų nacionalinių institucijų prieigai prie AIS pagal šio reglamento 1 straipsnio 2 dalį, be kita ko, asmenų, su kurių duomenimis taip susipažinta, teisių atžvilgiu.

2.   Valstybių narių prieigos prie asmens duomenų pagal šio reglamento IV skyrių, įskaitant jų perdavimą AIS ir iš jos, teisėtumo stebėseną vykdo pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalį įsteigta priežiūros institucija. Atitinkamai taikomos šio reglamento 55 straipsnio 3 ir 4 dalys.

3.   Europolas asmens duomenis pagal šį reglamentą tvarko laikydamasis Reglamento (ES) 2016/794, o tokio tvarkymo priežiūrą vykdo Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

4.   Asmens duomenys, su kuriais susipažinta AIS pagal IV skyrių, tvarkomi tik konkretaus atvejo, su kuriuo susijusių duomenų yra paprašiusi valstybė narė arba Europolas, prevencijos, atskleidimo ar tyrimo tikslais.

5.   AIS centrinė sistema, paskirtosios institucijos, centriniai prieigos punktai ir Europolas saugo paieškų įrašus, kad priežiūros institucija, įsteigta remiantis Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalimi, ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas galėtų stebėti, ar tvarkant duomenis laikomasi Sąjungos ir nacionalinių duomenų apsaugos taisyklių. Išskyrus šį tikslą, asmens duomenys ir paieškų įrašai po 30 dienų ištrinami iš visų nacionalinių ir Europolo bylų, nebent šie duomenys ir įrašai reikalingi vykdomam konkrečiam nusikalstamos veikos tyrimui, dėl kurio jų yra paprašiusi valstybė narė arba Europolas.

59 straipsnis

Registravimas ir dokumentavimas

1.   Kiekviena valstybė narė ir Europolas užtikrina, kad visos duomenų tvarkymo operacijos, pagal IV skyrių atliktos pagal prašymus suteikti prieigą prie AIS duomenų, būtų registruojamos arba dokumentuojamos siekiant patikrinti prašymo priimtinumą, stebėti duomenų tvarkymo teisėtumą ir duomenų vientisumą bei saugumą ir vykdyti savikontrolę.

2.   Registracijos žurnale arba dokumentuose visais atvejais nurodoma:

a)

tikslus prašymo suteikti prieigą prie AIS duomenų tikslas, įskaitant duomenis apie atitinkamą teroristinį nusikaltimą arba kitą sunkią nusikalstamą veiką, o Europolo atveju – tikslus prašymo suteikti prieigą tikslas;

b)

pateiktos pagrįstos priežastys neatlikti palyginimo su kitų valstybių narių duomenimis pagal Sprendimą 2008/615/TVR, kaip nustatyta šio reglamento 32 straipsnio 2 dalies b punkte;

c)

nacionalinės bylos numeris;

d)

centrinio prieigos punkto AIS centrinei sistemai pateikto prašymo suteikti prieigą data ir tikslus laikas;

e)

prieigos susipažinimo tikslais paprašiusios institucijos pavadinimas;

f)

kai taikytina – šio reglamento 31 straipsnio 2 dalyje nurodytos skubos tvarkos taikymas ir priimtas sprendimas dėl ex post tikrinimo;

g)

susipažinimui naudoti duomenys;

h)

pagal nacionalines taisykles arba Reglamentą (ES) 2016/794 – paiešką atlikusio pareigūno ir paiešką atlikti nurodžiusio pareigūno unikalus naudotojo identifikavimo ženklas.

3.   Registracijos žurnalai ir dokumentai naudojami tik duomenų tvarkymo teisėtumo stebėsenai ir siekiant užtikrinti duomenų vientisumą ir saugumą. šio reglamento 72 straipsnyje nurodytai stebėsenai ir vertinimui gali būti naudojami tik tokie registracijos žurnalai, kuriuose nėra saugomi asmens duomenys. Pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnio 1 dalį įsteigta priežiūros institucija, atsakinga už prašymų priimtinumo tikrinimą, duomenų tvarkymo teisėtumo stebėseną ir duomenų vientisumą bei saugumą, vykdydama savo pareigas, pateikusi prašymą gali gauti prieigą prie šių registracijos žurnalų.

VIII SKYRIUS

KITŲ SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

60 straipsnis

Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo dalinis pakeitimas

Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalis nedaro poveikio kiekvienos Susitariančiosios Šalies teisei pratęsti užsieniečio buvimą savo teritorijoje ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui bet kuriuo 180 dienų laikotarpiu:

a)

išskirtinėmis aplinkybėmis arba

b)

pagal dvišalį susitarimą, sudarytą prieš įsigaliojant šiai Konvencijai, apie kurį pranešta Komisijai pagal 2d dalį.“;

2.

įterpiamos šios dalys:

„2a.   Užsieniečio buvimas Susitariančiosios Šalies teritorijoje gali būti pratęstas pagal dvišalį susitarimą vadovaujantis 2 dalies b punktu užsieniečio prašymu, kuris pateikiamas tos Susitariančiosios Šalies kompetentingoms institucijoms užsieniečiui atvykstant arba jo buvimo metu ne vėliau kaip paskutinę jo 90 dienų buvimo laikotarpio bet kuriuo 180 dienų laikotarpiu darbo dieną.

Jeigu užsienietis nepateikia prašymo per savo 90 dienų buvimo laikotarpį bet kuriuo 180 dienų laikotarpiu, jo buvimas gali būti pratęstas remiantis Susitariančiosios Šalies sudarytu dvišaliu susitarimu, ir tos Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos jo buvimą, kurio trukmė viršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį iki to pratęsimo, gali laikyti teisėtu, jeigu tas užsienietis pateikia patikimų įrodymų, įrodančių, kad tuo laiku jis buvo tik tos Susitariančiosios Šalies teritorijoje.

2b.   Jeigu buvimas pratęsiamas pagal šio straipsnio 2 dalį, tos Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos įveda su pratęsimu susijusius duomenis vėliausiame atitinkamame atvykimo ar išvykimo įraše, susietame su užsieniečio asmens byla pagal Europos Sąjungos ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2226 (*1) sukurtoje atvykimo ir išvykimo sistemoje. Šie duomenys įrašomi pagal to reglamento 19 straipsnį.

2c.   Jeigu buvimas pratęsiamas pagal 2 dalį, atitinkamam užsieniečiui leidžiama būti tik tos Susitariančiosios Šalies teritorijoje ir jis turi išvykti per tos Susitariančiosios Šalies išorės sieną.

Buvimą pratęsusi kompetentinga institucija informuoja atitinkamą užsienietį, kad buvimo pratęsimas atitinkamam užsieniečiui leidžiamas tik tos Susitariančiosios Šalies teritorijoje ir kad jis turi išvykti per tos Susitariančiosios Šalies išorės sieną.

2   d. Ne vėliau kaip 2018 m. kovo 30 d. Susitariančiosios Šalys pateikia Komisijai jų atitinkamų taikytinų dvišalių susitarimų, kaip nurodyta 2 dalies b punkte, tekstą. Jeigu Susitariančioji Šalis nustoja taikyti bet kurį iš tokių dvišalių susitarimų, ji apie tai praneša Komisijai. Komisija informaciją apie tokius dvišalius susitarimus, įskaitant informaciją bent apie atitinkamas valstybes nares ir trečiąsias valstybes, užsieniečiams tais dvišaliais susitarimais suteikiamas teises, taip pat apie visus jų pakeitimus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(*1)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys ir nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keisti Konvenciją, įgyvendinančią Šengeno susitarimą, ir reglamentus (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20).“"

61 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 767/2008 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 iš dalies keičiamas taip:

1.

10 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įterpiamas šis punktas:

„da)

jei taikoma, informaciją, kad išduota viza yra riboto teritorinio galiojimo, remiantis Reglamento (EB) 810/2009 25 straipsnio 1 dalies b punktu;“;

b)

papildoma šiuo punktu:

„l)

jei taikoma – asmens statusą, nurodant, kad tas trečiosios šalies pilietis yra Sąjungos piliečio šeimos narys, kuriam taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB (*2), arba trečiosios šalies piliečio, pagal Sąjungos teisę besinaudojančio laisvo judėjimo teise, pagal Sąjungos ir jos valstybių narių ir trečiosios šalies susitarimą atitinkančia Sąjungos piliečių teisę, šeimos narys.

(*2)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).“;"

2.

13 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Jeigu priimamas sprendimas panaikinti arba atšaukti vizą, sprendimą priėmusi vizų institucija nedelsdama gauna iš VIS ir eksportuoja į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2226 (*3) įsteigtą atvykimo ir išvykimo sistemą (AIS) to reglamento 19 straipsnio 1 dalyje išvardytus duomenis.

(*3)  2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys ir nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiantis Konvenciją, įgyvendinančią Šengeno susitarimą, ir reglamentus (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20)“;"

3.

14 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Vizų institucija, priėmusi sprendimą pratęsti išduotos vizos galiojimo laikotarpį, buvimo pagal išduotą vizą trukmę arba abiem atvejais nedelsdama gauna iš VIS Reglamento (ES) 2017/2226 19 straipsnio 1 dalyje išvardytus duomenis ir eksportuoja juos į AIS.“;

4.

15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

pavardės (-džių), vardo (-ų); gimimo datos; pilietybės (-ių); lyties;

c)

kelionės dokumento rūšies ir numerio; kelionės dokumentą išdavusios šalies trijų raidžių kodo ir kelionės dokumento galiojimo pabaigos datos;“;

b)

įrašomos šios dalys:

„4.   Kad kompetentinga vizų institucija galėtų susipažinti su AIS duomenimis, kurių jai reikia pagal Reglamento (ES) 2017/2226 24 straipsnį nagrinėjant prašymus išduoti vizą ir priimant dėl jų sprendimus, jai suteikiama prieiga tiesiogiai iš VIS atlikti AIS vienos ar kelių rūšių duomenų, nurodytų tame straipsnyje, paiešką.

5.   Jeigu atlikus paiešką pagal šio straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį nėra įrašyti į AIS, arba jeigu kyla abejonių dėl trečiosios šalies piliečio tapatybės, kompetentingai vizų institucijai pagal 20 straipsnį suteikiama prieiga prie duomenų tapatybei nustatyti.“;

5.

III skyriuje įterpiamas šis straipsnis:

„17a straipsnis

Sąveikumas su AIS

1.   AIS pradėjus veikti, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2226 66 straipsnio 1 dalyje, siekiant didesnio patikrinimų kertant sieną veiksmingumo ir spartos, užtikrinamas AIS ir VIS sąveikumas. Šiuo tikslu „eu-LISA“ sukuria saugų ryšių kanalą tarp AIS centrinės sistemos ir VIS centrinės sistemos. Tiesioginė informacijos paieška tarp šių sistemų galima tik tuo atveju, jeigu tokia galimybė numatyta ir šiame reglamente, ir Reglamente (ES) 2017/2226. Su viza susiję duomenys tiesiogiai iš VIS gaunami, eksportuojami į AIS ir atnaujinami tiesiogiai iš VIS į AIS automatizuoto proceso būdu, kai atitinkama institucija inicijuoja konkrečią operaciją.

2.   VIS naudojančioms vizų institucijoms sąveikumu suteikiama galimybė susipažinti su AIS duomenimis naudojantis VIS, kad jos:

a)

susipažintų su AIS duomenimis nagrinėdamos prašymus išduoti vizą ir priimdamos dėl jų sprendimus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2017/2226 24 straipsnyje ir šio reglamento 15 straipsnio 4 dalyje;

b)

gautų su vizomis susijusius duomenis tiesiogiai iš VIS ir eksportuotų juos į AIS tais atvejais, kai viza panaikinama, atšaukiama arba pratęsiama pagal Reglamento (ES) 2017/2226 19 straipsnį ir šio reglamento 13 ir 14 straipsnius.

3.   AIS naudojančioms sienos apsaugos institucijoms sąveikumu suteikiama galimybė susipažinti su VIS duomenimis naudojantis AIS, kad jos:

a)

gautų su viza susijusius duomenis tiesiogiai iš VIS ir importuotų juos į AIS, kai norima sukurti arba atnaujinti vizos turėtojo atvykimo ar išvykimo įrašą arba atsisakymo leisti atvykti įrašą AIS pagal Reglamento (ES) 2017/2226 14, 16 ir 18 straipsnius ir šio reglamento 18a straipsnį;

b)

gautų su vizomis susijusius duomenis tiesiogiai iš VIS ir importuotų juos į AIS tais atvejais, kai viza panaikinama, atšaukiama arba pratęsiama pagal Reglamento (ES) 2017/2226 19 straipsnį ir šio reglamento 13 ir 14 straipsnius;

c)

patikrintų vizos autentiškumą bei galiojimą, patikrintų, ar įvykdytos atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlygos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/399 (*4) 6 straipsnį, arba patikrintų abi šias aplinkybes, kaip nurodyta šio reglamento 18 straipsnio 2 dalyje;

d)

patikrintų, ar trečiųjų šalių piliečiai, kuriems netaikoma pareiga turėti vizą ir kurių asmens byla neįregistruota AIS, buvo anksčiau registruoti VIS pagal Reglamento (ES) 2017/2226 23 straipsnį ir šio reglamento 19a straipsnį;

e)

jeigu vizos turėtojo tapatybė tikrinama naudojant pirštų atspaudus, patikrintų vizos turėtojo tapatybę palygindamos pirštų atspaudus su VIS duomenimis pagal Reglamento (ES) 2017/2226 23 straipsnio 2 ir 4 dalis ir šio reglamento 18 straipsnio 6 dalį.

4.   Reglamento (ES) 2017/2226 13 straipsnyje nurodytos AIS saityno paslaugos veikimo tikslais atskira to reglamento (ES) 2017/2226 13 straipsnio 5 dalyje nurodyta tik skaitymo režimu prieinama duomenų bazė kas dieną Vizų informacinės sistemos atnaujinama taikant vienpusio VIS duomenų poaibio išgavimo procedūrą, per kurią surenkami tik būtiniausi duomenys.

5.   Komisija pagal Reglamento (ES) 2017/2226 36 straipsnį patvirtina priemones, būtinas, kad būtų užtikrintas sąveikumas ir aukšto lygio jo projektavimas. Siekdama užtikrinti sąveikumą su AIS, valdymo institucija nustato reikalingus centrinės VIS, kiekvienos valstybės narės nacionalinės sąsajos ir centrinės Vizų informacinės sistemos ir nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros pakeitimus ir pritaikymo priemones. Valstybės narės pritaiko ir plėtoja nacionalinę infrastruktūrą.

(*4)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).“"

6.

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Prieiga prie duomenų tikrinimo tikslu prie sienų, prie kurių naudojama AIS

1.   Tik tam, kad būtų patikrinta vizų turėtojų tapatybė, vizos autentiškumas, galiojimo terminas, teritorinis galiojimas ir statusas ir (arba) tai, ar įvykdytos Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnyje nustatytos atvykimo į valstybių narių teritoriją sąlygos, institucijoms, turinčioms kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, suteikiama prieiga paieškai VIS atlikti naudojant šiuos duomenis:

a)

pavardę, vardą (-us); gimimo datą; pilietybę (-es); lytį; kelionės dokumento (-ų) rūšį ir numerį; kelionės dokumentą (-us) išdavusios šalies trijų raidžių kodą ir kelionės dokumento (-ų) galiojimo pabaigos datą arba

b)

vizos įklijos numerį.

2.   Tik 1 dalyje nurodytais tikslais, kai pagal Reglamento (ES) 2017/2226 23 straipsnio 2 dalį atliekama paieška AIS, kompetentinga sienos apsaugos institucija pradeda paiešką VIS tiesiogiai iš AIS, naudodama šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus duomenis.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, kai pagal Reglamento (ES) 2017/2226, 23 straipsnio 2 arba 4 dalį atliekama paieška AIS, kompetentinga sienos apsaugos institucija gali atlikti paiešką VIS nesinaudodama sąveikumu su AIS, jei to reikia dėl konkrečių aplinkybių, visų pirma kai dėl trečiosios šalies piliečio konkrečios padėties tinkamesnė yra paieška naudojant šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytus duomenis, arba tuo atveju, kai laikinai nėra techninių galimybių susipažinti su AIS duomenimis, arba jeigu AIS neveikia.

4.   Jeigu atlikus paiešką pagal 1 dalyje išvardytus duomenis paaiškėja, kad VIS saugomi duomenys apie vieną arba kelias išduotas arba pratęstas vizas, kurios galioja laiko ir teritorijos atžvilgiu kertant sieną, institucijai, turinčiai kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais suteikiama prieiga prie toliau nurodytų atitinkamos prašymo bylos ir susietos (-ų) prašymo bylos (-ų) duomenų pagal 8 straipsnio 4 dalį, kad ji galėtų su jais susipažinti:

a)

informacijos apie statusą ir duomenų iš prašymo formos, nurodytų 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse;

b)

nuotraukų;

c)

10, 13 ir 14 straipsniuose nurodytų ir įvestų duomenų apie išduotą (-as), panaikintą (-as), atšauktą (-as) vizą (-as) arba vizą (-as), kurių galiojimas pratęstas.

Be to, dėl vizų turėtojų, kurių atveju dėl teisinių priežasčių nereikalaujama pateikti tam tikrų duomenų arba tokių duomenų faktiškai neįmanoma pateikti, institucija, turinti kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, gauna pranešimą, susijusį su atitinkamu (-ais) konkrečių duomenų lauku (-ais); jis (jie) pažymimas (-i) „netaikoma“.

5.   Jeigu atlikus paiešką pagal šio straipsnio 1 dalyje išvardytus duomenis paaiškėja, kad duomenys apie asmenį yra įrašyti į VIS, tačiau neįregistruota galiojanti viza, institucijai, turinčiai kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais suteikiama prieiga prie toliau nurodytų prašymo byloje (-ose) ir pagal 8 straipsnio 4 dalį susietoje (-ose) prašymo (-ų) byloje (-ose) esančių duomenų, kad ji galėtų su jais susipažinti:

a)

informacijos apie statusą ir duomenų iš prašymo formos, nurodytų 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse;

b)

nuotraukų;

c)

10, 13 ir 14 straipsniuose nurodytų ir įvestų duomenų apie išduotą (-as), panaikintą (-as), atšauktą (-as) vizą (-as) arba vizą (-as), kurių galiojimas pratęstas.

6.   Be pagal šio straipsnio 1 dalį atliekamos paieškos, institucija, turinti kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, patikrina asmens tapatybę VIS, jeigu atlikus paiešką pagal šio straipsnio 1 dalyje išvardytus duomenis paaiškėja, kad duomenys apie tą asmenį yra įrašyti į VIS ir tenkinama viena iš toliau nurodytų sąlygų:

a)

asmens tapatybės neįmanoma patikrinti AIS pagal Reglamento (ES) 2017/2226 23 straipsnio 2 dalį, kadangi:

i)

vizos turėtojas dar neįregistruotas AIS;

ii)

atitinkamame sienos perėjimo punkte tapatybė tikrinama naudojant pirštų atspaudus pagal Reglamento (ES) 2017/2226 23 straipsnio 2 dalį;

iii)

kyla abejonių dėl vizos turėtojo tapatybės;

iv)

dėl bet kurios kitos priežasties;

b)

asmens tapatybę galima patikrinti AIS, bet taikoma Reglamento (ES) 2017/2226 23 straipsnio 5 dalis.

Institucijos, turinčios kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, patikrina vizos turėtojo pirštų atspaudus palygindama juos su VIS įregistruotais pirštų atspaudais. Vizų turėtojų, kurių pirštų atspaudų negalima naudoti, atveju 1 dalyje nurodyta paieška atliekama tik pagal 1 dalyje nurodytus raidinius skaitmeninius duomenis.

7.   Siekdama patikrinti pirštų atspaudus VIS, kaip numatyta 6 dalyje, kompetentinga institucija gali iš AIS pradėti paiešką VIS.

8.   Jei nepavyksta patikrinti vizos turėtojo ar vizos arba yra abejonių dėl vizos turėtojo tapatybės arba vizos arba kelionės dokumento autentiškumo, šių kompetentingų institucijų tinkamai įgaliotam personalui atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, suteikiama prieiga prie duomenų pagal 20 straipsnio 1 ir 2 dalis.“;

7.

įterpiamas šis straipsnis:

„18a straipsnis

VIS duomenų gavimas kuriant ar atnaujinant vizos turėtojo atvykimo/išvykimo įrašą arba atsisakymo leisti atvykti įrašą AIS

Tik vizos turėtojo atvykimo ar išvykimo įrašo arba atsisakymo leisti atvykti įrašo sukūrimo arba atnaujinimo AIS pagal Reglamento (ES) 2017/2226 14 straipsnio 2 dalį ir 16 bei 18 straipsnius tikslais, institucijai, turinčiai kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, suteikiama prieiga, kad ji gautų VIS duomenis, kurie yra saugomi VIS ir išvardyti to reglamento 16 straipsnio 2 dalies c–f punktuose, ir importuotų juos į AIS.“;

8.

įterpiamas šis straipsnis:

„19a straipsnis

VIS naudojimas prieš sukuriant AIS trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikoma pareiga turėti vizą, asmens bylas

1.   Siekdamos patikrinti, ar asmuo buvo anksčiau įregistruotas VIS, institucijos, turinčios kompetenciją pagal Reglamentą (ES) 2016/399 atlikti patikrinimus išorės sienų perėjimo punktuose, susipažįsta su VIS duomenimis, prieš sukurdamos AIS trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikoma pareiga turėti vizą, asmens bylas, kaip nustatyta Reglamento 2017/2226 17 straipsnyje.

2.   Taikant šio straipsnio 1 dalį, kai taikoma Reglamento 2017/2226 23 straipsnio 4 dalis, o pagal to reglamento 27 straipsnį atlikus paiešką paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį neįrašyti į AIS, institucijai, turinčiai atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, suteikiama prieiga paieškai VIS atlikti naudojant šiuos duomenis: pavardę (-es), vardą (-us); gimimo datą; pilietybę (-es); lytį; kelionės dokumento rūšį ir numerį; kelionės dokumentą išdavusios šalies trijų raidžių kodą ir kelionės dokumento galiojimo pabaigos datą.

3.   Tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais, be pagal Reglamento (ES) 2017/2226, 23 straipsnio 4 dalį AIS pradėtos paieškos, institucija, turinti kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, gali tiesiogiai iš AIS pradėti paiešką VIS naudodama šio straipsnio 2 dalyje numatytus raidinius skaitmeninius duomenis.

4.   Be to, jeigu atlikus paiešką pagal 2 dalyje nurodytus duomenis paaiškėja, kad duomenys apie trečiosios šalies pilietį yra įrašyti į VIS, institucija, turinti kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, patikrina to trečiosios šalies piliečio pirštų atspaudus palygindama juos su VIS įregistruotais pirštų atspaudais. Ta institucija gali pradėti tikrinimą AIS. Trečiųjų šalių piliečių, kurių pirštų atspaudų negalima naudoti, atveju paieška atliekama tik pagal 2 dalyje numatytus raidinius skaitmeninius duomenis.

5.   Jeigu atlikus paiešką pagal šio straipsnio 2 dalyje išvardytus duomenis ir šio straipsnio 4 dalyje nurodytą patikrinimą paaiškėja, kad duomenys apie asmenį yra įrašyti į VIS, institucijai, turinčiai kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, tik šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais suteikiama prieiga prie toliau nurodytų atitinkamos (-ų) prašymo bylos (-ų) ir susietos (-ų) prašymo (-ų) bylos (-ų) duomenų pagal 8 straipsnio 4 dalį, kad ji galėtų su jais susipažinti:

a)

informacijos apie statusą ir duomenų iš prašymo formos, nurodytų 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse;

b)

nuotraukų;

c)

10, 13 ir 14 straipsniuose nurodytų ir įvestų duomenų apie išduotą (-as), panaikintą (-as), atšauktą (-as) vizą (-as) arba vizą (-as), kurių galiojimas pratęstas.

6.   Kai tikrinimo pagal šio straipsnio 4 arba 5 dalis nepavyksta atlikti arba kai kyla abejonių dėl asmens tapatybės arba kelionės dokumento autentiškumo, tų kompetentingų institucijų tinkamai įgaliotiems darbuotojams atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, suteikiama prieiga prie duomenų pagal 20 straipsnio 1 ir 2 dalis. Institucija, turinti kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, gali AIS pradėti 20 straipsnyje nurodytus tapatybės nustatymo veiksmus.“;

9.

20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Tik siekiant nustatyti bet kurio asmens, kuris anksčiau galėjo būti įregistruotas VIS arba kuris gali neatitikti ar nebeatitikti atvykimo į valstybių narių teritoriją, ar buvimo ar gyvenimo joje sąlygų, tapatybę, institucijoms, turinčioms kompetenciją atlikti patikrinimus prie sienų, prie kurių naudojama AIS, arba patikrinimus valstybių narių teritorijoje dėl atvykimo į valstybių narių teritoriją, ar buvimo ar gyvenimo joje sąlygų įvykdymo, suteikiama prieiga paieškai VIS pagal to asmens pirštų atspaudus atlikti.“;

10.

26 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„3a.   Nuo 2018 m. birželio 30 d. valdymo institucija atsako už 3 dalyje nurodytų užduočių vykdymą.“;

11.

34 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kiekviena valstybė narė ir valdymo institucija saugo įrašus apie visas VIS sistemoje vykdomas duomenų tvarkymo operacijas. Tuose įrašuose nurodomas:

a)

prieigos tikslas, nurodytas 6 straipsnio 1 dalyje ir 15–22 straipsniuose;

b)

data ir laikas;

c)

perduotų duomenų tipas, kaip nurodyta 9–14 straipsniuose;

d)

užklausai naudotų duomenų tipas, kaip nurodyta 15 straipsnio 2 dalyje, 17 straipsnyje ir 18 straipsnio 1 ir 6 dalyse, 19 straipsnio 1 dalyje, 19a straipsnio 2 ir 4 dalyse, 20 straipsnio 1 dalyje, 21 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnio 1 dalyje, ir

e)

duomenis įvedusios arba juos gavusios institucijos pavadinimas.

Be to, kiekviena valstybė narė saugo įrašus apie darbuotojus, tinkamai įgaliotus įvesti arba gauti duomenis.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„1a.   Atliekant 17a straipsnyje išvardytas operacijas, įrašas apie kiekvieną VIS ir AIS atliktą duomenų tvarkymo operaciją saugomas pagal šį straipsnį ir Reglamento (ES) 2017/2226, 46 straipsnį.“

62 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1077/2011 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Agentūra yra atsakinga už antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II), Vizų informacinės sistemos (VIS), „Eurodac“ ir atvykimo ir išvykimo sistemos, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2226 (*5) (AIS), operacijų valdymą.

(*5)  2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys ir nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keisti Konvenciją, įgyvendinančią Šengeno susitarimą, ir reglamentus (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20).“;"

2.

įterpiamas šis straipsnis:

„5a straipsnis

Su AIS susijusios užduotys

AIS atžvilgiu Agentūra vykdo:

a)

užduotis, pavestas jai Reglamentu (ES) 2017/2226;

b)

užduotis, susijusias su mokymu AIS sistemos techninio naudojimo klausimais.“;

3.

7 straipsnio 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

„5.   Su ryšių infrastruktūros operacijų valdymu susijusios užduotys pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (*6) gali būti pavestos privačiojo sektoriaus išorės subjektams arba įstaigoms. Tokiu atveju tinklo paslaugų teikėjas privalo taikyti šio straipsnio 4 dalyje nurodytas saugumo priemones ir jokiais būdais neturi prieigos prie SIS II, VIS, „Eurodac“ arba AIS operatyvinių duomenų, arba prie su SIS II susijusių duomenų, kuriais keičiamasi sistemoje SIRENE.

6.   Nedarant poveikio galiojančioms sutartims dėl SIS II, VIS, „Eurodac“ ir AIS tinklo, šifravimo kodų valdymas toliau priklauso Agentūros kompetencijai ir negali būti pavestas jokiam privačiojo sektoriaus išorės subjektui.

(*6)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).“;"

4.

8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Agentūra vykdo mokslinių tyrimų, susijusių su SIS II, VIS, „Eurodac“, AIS ir kitų didelės apimties IT sistemų operacijų valdymu, eigos stebėseną.“;

5.

12 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įterpiamas šis punktas:

„sa)

priima ataskaitas dėl AIS kūrimo pagal Reglamento (ES) 2017/2226 72 straipsnio 2 dalį;“;

b)

t punktas pakeičiamas taip:

„t)

priima ataskaitas dėl SIS II techninio veikimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 50 straipsnio 4 dalį ir Sprendimo 2007/533/TVR 66 straipsnio 4 dalį, dėl VIS techninio veikimo – pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 50 straipsnio 3 dalį ir Sprendimo 2008/633/TVR 17 straipsnio 3 dalį ir dėl AIS techninio veikimo – pagal Reglamento (ES) 2017/2226 72 straipsnio 4 dalį;“;

c)

v punktas pakeičiamas taip:

„v)

teikia pastabas dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno audito ataskaitų pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 45 straipsnio 2 dalį, Reglamento (EB) Nr. 767/2008 42 straipsnio 2 dalį, Reglamento (ES) Nr. 603/2013 31 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (ES) 2017/2226 56 straipsnio 2 dalį ir užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų tolesnių veiksmų atsižvelgiant į tokio audito rezultatus;“;

d)

įterpiamas šis papunktis:

„xa)

skelbia su AIS susijusius statistinius duomenis pagal Reglamento (ES) 2017/2226 63 straipsnį;“;

e)

įterpiamas šis punktas:

„za)

užtikrina, kad kasmet būtų skelbiamas kompetentingų institucijų sąrašas pagal Reglamento (ES) 2017/2226 9 straipsnio 2 dalį;“;

6.

15 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Europolas ir Eurojustas gali stebėtojo teisėmis dalyvauti Valdybos posėdžiuose, kai į darbotvarkę yra įtrauktas su SIS II susijęs klausimas dėl Sprendimo 2007/533/TVR taikymo. Europolas stebėtojo teisėmis taip pat gali dalyvauti Valdybos posėdžiuose, kai į darbotvarkę yra įtrauktas su VIS susijęs klausimas dėl Sprendimo 2008/633/TVR taikymo, su „Eurodac“ susijęs klausimas dėl Reglamento (ES) Nr. 603/2013 taikymo, arba su AIS susijęs klausimas dėl Reglamento (ES) 2017/2226 taikymo.“;

7.

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

5 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„g)

nedarant poveikio Tarnybos nuostatų 17 straipsniui, nustato konfidencialumo reikalavimus, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 17 straipsnio, Sprendimo 2007/533/TVR 17 straipsnio, Reglamento (EB) Nr. 767/2008 26 straipsnio 9 dalies, Reglamento (ES) Nr. 603/2013 4 straipsnio 4 dalies ir Reglamento (ES) 2017/2226 37 straipsnio 4 dalies;“;

b)

6 dalis papildoma šiuo punktu:

„k)

AIS plėtros ataskaitos, nurodytos Reglamento (ES) 2017/2226 72 straipsnio 2 dalyje“;

8.

19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šiuo punktu:

„da)

AIS patariamoji grupė;“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„Europolas ir Eurojustas gali paskirti po vieną atstovą į SIS II patariamąją grupę. Europolas taip pat gali paskirti atstovą į VIS, „Eurodac“ ir AIS patariamąsias grupes.“

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63 straipsnis

Duomenų naudojimas ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais

1.   Tinkamai įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų, Komisijos ir „eu-LISA“ darbuotojai tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais, nesuteikiant galimybės nustatyti atskirų asmenų tapatybės laikydamiesi 10 straipsnio 2 dalyje nurodytų su nediskriminavimu susijusių apsaugos priemonių turi prieigą, kad susipažintų su toliau nurodytais duomenimis:

a)

informacija apie statusą;

b)

trečiosios šalies piliečio pilietybė, lytis ir gimimo metai;

c)

atvykimo į valstybę narę data ir sienos perėjimo punktas ir išvykimo iš valstybės narės data ir sienos perėjimo punktas;

d)

kelionės dokumento rūšis ir jį išdavusios šalies trijų raidžių kodas;

e)

12 straipsnyje nurodytų nustatytų užsibuvusių asmenų skaičius, nustatytų užsibuvusių asmenų pilietybė ir atvykimo sienos perėjimo punktas;

f)

įvesti duomenys apie bet kurį atšauktą arba bet kurį pratęstą leidimą būti;

g)

vizą išdavusios valstybės narės trijų raidžių kodas, jei taikytina;

h)

asmenų, kuriems netaikomas reikalavimas duoti pirštų atspaudus pagal 17 straipsnio 3 ir 4 dalis, skaičius;

i)

trečiųjų šalių piliečių, kuriems neleista atvykti, skaičius, tokių piliečių pilietybė, sienos rūšis (sausumos, oro ar jūros), sienos perėjimo punktas, kuriame jiems neleista atvykti, ir priežastys, dėl kurių neleista atvykti, kaip nurodyta 18 straipsnio 6 dalies d punkte.

Tinkamai įgalioti Europos pasienio ir pakrančių apsaugos agentūros, įsteigtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/1624 (44), darbuotojai turi galimybę susipažinti su šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytais duomenimis, kad galėtų atlikti rizikos analizę ir pažeidžiamumo vertinimus, kaip nurodyta to reglamento 11 ir 13 straipsniuose.

2.   Taikydama šio straipsnio 1 dalį, „eu-LISA“ centriniu lygmeniu sukuria ir savo techninėse stotyse įdiegia duomenų saugyklą, kurios prieglobą ji vykdo ir kurioje saugomi šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys. Dėl tos duomenų saugyklos neturi būti įmanoma nustatyti atskirų asmenų tapatybės, bet kurioje šio straipsnio 1 dalyje išvardytos institucijos gali gauti individualiems poreikiams pritaikytas ataskaitas ir statistinius duomenis apie trečiųjų šalių piliečių atvykimą ir išvykimą, atsisakymą leisti jiems atvykti ir jų užsibuvimą, siekiant didinti patikrinimų kertant sienas veiksmingumą, padėti konsulatams tvarkyti prašymus išduoti vizą ir remti įrodymais grindžiamą Sąjungos migracijos politikos formavimą. Toje duomenų saugykloje taip pat laikoma kasdienė statistinė informacija, susijusi su 4 dalyje nurodytais duomenimis. Prieiga prie tos duomenų saugyklos suteikiama naudojant saugią prieigą per TESTA, užtikrinant prieigos kontrolę ir naudojant konkrečius naudotojų profilius, tik ataskaitų teikimo ir statistinių duomenų rinkimo tikslais. Išsamios tos duomenų saugyklos veikimo taisyklės ir saugyklai taikytinos duomenų apsaugos ir saugumo taisyklės priimamos laikantis 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   „eu-LISA“ nustatytos procedūros, kurių paskirtis – stebėti AIS kūrimą ir veikimą, kaip nurodyta 72 straipsnio 1 dalyje, apima galimybę reguliariai rengti statistinius duomenis, kad būtų užtikrinta ta stebėsena.

4.   Kiekvieną ketvirtį „eu-LISA“ skelbia statistinius duomenis apie AIS, kuriuose rodomas visų pirma užsibuvusių asmenų, trečiųjų šalių piliečių, kuriems neleista atvykti, ir trečiųjų šalių piliečių, kurių leidimas būti panaikintas arba pratęstas, skaičius, pilietybė, amžius, lytis, buvimo trukmė ir atvykimo sienos perėjimo punktas, įskaitant atsisakymo leisti atvykti priežastis, taip pat trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas duoti pirštų atspaudus, skaičius.

5.   Kiekvienų metų pabaigoje statistiniai duomenys įtraukiami į tų metų metinę ataskaitą. Statistiniai duomenys skirstomi į grupes pagal atskiras valstybes nares. Ataskaita paskelbiama ir perduodama Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir nacionalinėms priežiūros institucijoms.

6.   Komisijos prašymu „eu-LISA“ teikia jai statistinius duomenis, susijusius su konkrečiais šio reglamento įgyvendinimo aspektais, taip pat 3 dalyje nurodytus statistinius duomenis.

64 straipsnis

Išlaidos

1.   Patirtos išlaidos, susijusios su AIS centrinės sistemos, ryšių infrastruktūros, VNS, saityno paslaugos ir 63 straipsnio 2 dalyje nurodytos duomenų saugyklos sukūrimu ir veikimu, apmokamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

2.   Išlaidos, patirtos dėl esamos nacionalinės sienų infrastruktūros integravimo ir jos prijungimo prie VNS, taip pat dėl VNS prieglobos, apmokamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

Tai netaikoma išlaidoms, susijusioms su:

a)

valstybių narių projekto valdymo biuru (posėdžiai, komandiruotės, biurai);

b)

nacionalinių IT sistemų priegloba (patalpos, įgyvendinimas, elektra, aušinimas);

c)

nacionalinių IT sistemų veikimu (operatorių ir paramos sutartys);

d)

esamų pasienio kontrolės ir policijos sistemų pritaikymu nacionalinių atvykimo ir išvykimo sistemų reikmėms;

e)

nacionalinių atvykimo ir išvykimo sistemų projektų valdymu;

f)

nacionalinių ryšių tinklų projektavimu, kūrimu, diegimu, veikimu ir technine priežiūra;

g)

automatizuotos sienų kontrolės sistemomis, savitarnos sistemomis ir e. vartais.

3.   Centrinių prieigos punktų, kaip nurodyta 29 ir 30 straipsniuose, patirtas išlaidas apmoka atitinkamai kiekviena valstybė narė ir Europolas. Tų centrinių prieigos punktų prijungimo prie VNS ir prie AIS išlaidas apmoka atitinkamai kiekviena valstybė narė ir Europolas.

4.   Kiekviena valstybė narė ir Europolas savo sąskaita sukuria ir prižiūri techninę infrastruktūrą, kurios reikia IV skyriui įgyvendinti, ir atlygina su prieigos prie AIS tuo tikslu užtikrinimu susijusias išlaidas.

65 straipsnis

Pranešimai

1.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie instituciją, kuri turi būti laikoma duomenų valdytoju, nurodytu 39 straipsnyje.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai ir „eu-LISA“ apie 9 straipsnio 2 dalyje nurodytas kompetentingas institucijas, kurios turi prieigą, kad įvestų, keistų, trintų, tikrintų duomenis arba jų ieškotų. Praėjus trims mėnesiams nuo AIS veikimo pradžios pagal 66 straipsnį „eu-LISA“Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia suvestinį tų institucijų sąrašą. Be to, valstybės narės nedelsdamos praneša apie visus sąrašo pakeitimus. Jeigu daroma sąrašo pakeitimų, „eu-LISA“ kartą per metus skelbia atnaujintą suvestinę tos informacijos redakciją.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai ir „eu-LISA“ apie savo paskirtąsias institucijas ir 29 straipsnyje nurodytus centrinius prieigos punktus ir nedelsdamos praneša apie visus pakeitimus, susijusius su tokiomis institucijomis ar prieigos punktais.

4.   Europolas praneša Komisijai ir „eu-LISA“ apie savo paskirtą instituciją ir 30 straipsnyje nurodytą centrinį prieigos punktą ir nedelsdamas praneša apie visus pakeitimus, susijusius su šia institucija ar prieigos punktu.

5.   „eu-LISA“ praneša Komisijai apie sėkmingai atliktą bandymą, nurodytą 66 straipsnio 1 dalies b punkte.

6.   Komisija skelbia 1, 3 ir 4 dalyse nurodytą informaciją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jeigu nurodytoje informacijoje daroma pakeitimų, Komisija kartą per metus skelbia atnaujintą suvestinę tos informacijos redakciją. Komisija prižiūri nuolat atnaujinamą viešą svetainę, kurioje laikoma ta informacija.

66 straipsnis

Veikimo pradžia

1.   Komisija nusprendžia, nuo kurios datos AIS turi pradėti veikti, po to, kai įvykdomos šios sąlygos:

a)

patvirtinamos 36 straipsnyje ir 50 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytos priemonės;

b)

„eu-LISA“ praneša, kad sėkmingai atliktas išsamus AIS bandymas, kurį ji turi atlikti bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis,;

c)

valstybės narės patvirtina technines ir teisines priemones, skirtas 16–20 straipsniuose nurodytiems duomenims rinkti ir perduoti į AIS, ir praneša apie jas Komisijai;

d)

valstybės narės pateikia Komisijai 65 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus pranešimus.

2.   AIS naudoja:

a)

valstybės narės, kurios taiko visą Šengeno acquis, ir

b)

valstybės narės, kurios kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, tačiau kurių atveju tenkinamos visos šios sąlygos:

i)

sėkmingai užbaigtas patikrinimas pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras,

ii)

pagal atitinkamą Stojimo aktą pradėtos taikyti su SIS susijusios Šengeno acquis nuostatos, ir

iii)

pagal Stojimo aktą pradėtos taikyti su VIS susijusios atitinkamos Šengeno acquis nuostatos, kurios reikalingos AIS naudojimui, kaip apibrėžta šiame reglamente.

3.   Valstybė narė, kuriai netaikoma 2 dalis, prijungiama prie AIS, kai tik įvykdomos 1 dalies b, c ir d punktuose ir 2 dalies b punkte nurodytos sąlygos. Komisija nustato datą, nuo kurios AIS turi pradėti veikti tose valstybėse narėse.

4.   Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie bandymo, atlikto pagal 1 dalies b punktą, rezultatus.

5.   1 ir 3 dalyse nurodytas Komisijos sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6.   Valstybės narės ir Europolas pradeda naudoti AIS nuo tos dienos, kurią Komisija nustato pagal 1 dalį arba, kai taikytina, pagal 3 dalį.

67 straipsnis

Seuta ir Melilja

Šis reglamentas nedaro poveikio specialioms taisyklėms, taikomoms Seutos ir Meliljos (Melilijos) miestams, kaip nustatyta Ispanijos Karalystės deklaracijoje dėl Seutos ir Melilijos miestų, skelbiamoje Susitarimo dėl Ispanijos Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo baigiamajame akte.

68 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

69 straipsnis

Patariamoji grupė

„eu-LISA“ sudaro patariamąją grupę; ši grupė teikia jai ekspertines žinias, susijusias su AIS, visų pirma rengiant metinę darbo programą ir metinę veiklos ataskaitą. Projektavimo ir AIS kūrimo etape taikoma 37 straipsnio 2 dalis.

70 straipsnis

Mokymas

„eu-LISA“ vykdo su mokymu AIS sistemos techninio naudojimo klausimais susijusias užduotis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1077/2011.

71 straipsnis

Praktinis vadovas

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, „eu-LISA“ ir kitomis atitinkamomis agentūromis, parengia praktinį AIS įgyvendinimo ir valdymo vadovą. Šiame praktiniame vadove pateikiamos techninės ir veiklos gairės, rekomendacijos ir geriausios praktikos pavyzdžiai. Komisija priima praktinį vadovą kaip rekomendaciją.

72 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

1.   „eu-LISA“ užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros AIS kūrimui stebėti, atsižvelgiant į tikslus, susijusius su planavimu ir išlaidomis, ir AIS sistemos veikimui stebėti, atsižvelgiant į tikslus, susijusius su techniniais rezultatais, išlaidų efektyvumu, saugumu ir paslaugų kokybe.

2.   Praėjus 2018 m. birželio 30 d. ir po to kas šešis mėnesius per AIS kūrimo etapą „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl padėties kuriant AIS centrinę sistemą, vienodas sąsajas ir AIS centrinės sistemos ir vienodų sąsajų ryšių infrastruktūrą. Toje ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie patirtas išlaidas ir informacija apie bet kokią riziką, galinčią daryti poveikį bendroms AIS sąnaudoms, kurios bus padengiamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto pagal 64 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies pirmą pastraipą. Sukūrus AIS, „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje išsamiai paaiškinama, kaip buvo įgyvendinti tikslai, visų pirma su planavimu ir išlaidomis susiję tikslai, taip pat pagrindžiami bet kokie nukrypimai.

3.   Techninės priežiūros tikslais „eu-LISA“ suteikiama prieiga prie būtinos informacijos, susijusios su AIS atliekamomis duomenų tvarkymo operacijomis.

4.   Praėjus dvejiems metams nuo AIS veikimo pradžios ir vėliau kas dvejus metus „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai AIS techninio veikimo, įskaitant jos saugumą, ataskaitą.

5.   Praėjus trejiems metams nuo AIS veikimo pradžios ir vėliau kas ketverius metus Komisija parengia bendrą AIS įvertinimą. Šis bendras įvertinimas apima:

a)

šio reglamento taikymo vertinimą;

b)

tikslų įgyvendinimo rezultatų ir poveikio pagrindinėms teisėms vertinimą;

c)

tolesnio sistemos AIS loginio pagrindo tinkamumo vertinimą;

d)

biometrinių duomenų, kurių reikia tinkamam AIS veikimui, tinkamumo vertinimą;

e)

spaudų naudojimo išimtinėmis aplinkybėmis, kaip nurodyta 21 straipsnio 2 dalyje, vertinimą;

f)

AIS saugumo vertinimą;

g)

visų pasekmių, įskaitant bet kokį neproporcingą poveikį eismo srautui sienos perėjimo punktuose ir Sąjungos biudžetui poveikį darančias pasekmes, vertinimą.

Į šiuos įvertinimus įtraukiamos būtinos rekomendacijos. Komisija vertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai, įsteigtai 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 168/2007 (45).

Atliekant tuos vertinimus taip pat įvertinama, kaip naudojamasi 60 straipsnyje nurodytomis nuostatomis tiek dažnumo – trečiųjų šalių piliečių, kurie naudojasi šiomis nuostatomis kiekvienoje valstybėje narėje, skaičiaus, jų pilietybės, vidutinės jų buvimo trukmės – tiek praktinių pasekmių atžvilgiu, ir atsižvelgiama į bet kokius susijusius Sąjungos vizų politikos pokyčius. Pirma vertinimo ataskaita gali apimti pasirinkimo galimybes dėl laipsniško 60 straipsnyje nurodytų nuostatų panaikinimo, jas pakeičiant Sąjungos priemone. Kartu su ja prireikus pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamos 60 straipsnyje nurodytos nuostatos.

6.   Valstybės narės ir Europolas teikia „eu-LISA“ ir Komisijai informaciją, kuri būtina 4 ir 5 dalyse nurodytoms ataskaitoms parengti, pagal Komisijos, „eu-LISA“ arba jų abiejų iš anksto nustatytus kiekybinius rodiklius. Ši informacija neturi trikdyti darbo metodų ar apimti informacijos, atskleidžiančios paskirtųjų institucijų šaltinius, darbuotojus arba jų atliekamus tyrimus.

7.   „eu-LISA“ teikia Komisijai informaciją, kuri būtina 5 dalyje nurodytiems bendriems vertinimams parengti.

8.   Kiekviena valstybė narė ir Europolas, laikydamiesi nacionalinės teisės nuostatų dėl neskelbtinos informacijos viešinimo, parengia metines ataskaitas dėl prieigos prie AIS duomenų teisėsaugos tikslais efektyvumo; jose pateikiami informacija ir statistiniai duomenys apie:

a)

tai, ar duomenys tikrinti siekiant nustatyti tapatybę, ar susipažinti su atvykimo/išvykimo įrašais, ir apie teroristinio nusikaltimo ar sunkios nusikalstamos veikos rūšį, dėl kurių tikrinami duomenys;

b)

pateiktas priežastis, kuriomis grindžiamas įtarimas, kad atitinkamas asmuo pateko į šio reglamento taikymo sritį;

c)

pateiktas priežastis nepradėti informacijos paieškos kitų valstybių narių automatinėse pirštų atspaudų identifikavimo sistemose pagal Sprendimą 2008/615/TVR, vadovaujantis šio reglamento 32 straipsnio 2 dalies b punktu;

d)

prašymų suteikti prieigą prie AIS teisėsaugos tikslais skaičių;

e)

atvejų, kuriais, gavus prieigą prie AIS teisėsaugos tikslais, buvo sėkmingai nustatyta tapatybė, skaičių ir pobūdį;

f)

atvejų, kuriais buvo taikoma skubos procedūra, nurodyta 31 straipsnio 2 dalyje ir 32 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, skaičių ir pobūdį, įskaitant atvejus, kai skubos pagrįstumo centrinis prieigos punktas per ex post patikrinimą nepripažino.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pagal IV skyrių rinkti šios dalies pirmoje pastraipoje išvardytus duomenis šioje dalyje nurodytų statistinių duomenų rengimo tikslais, valstybėms narėms pateikiamas techninis sprendimas. Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl techninio sprendimo specifikacijų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Valstybių narių ir Europolo metinės ataskaitos perduodamos Komisijai ne vėliau kaip kitų metų birželio 30 d.

73 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo Komisijos pagal šio reglamento 66 straipsnio 1 dalį nustatytos dienos, išskyrus šias nuostatas, kurios taikomos nuo 2017 m. gruodžio 29 d.: šio reglamento 5, 36, 37, 38, 43, 51 straipsnis; šio reglamento 61 straipsnio 5 punktas dėl Reglamento (EB) Nr. 767/2008 17a straipsnio 5 dalies; šio reglamento 61 straipsnio 10 punktas dėl Reglamento (EB) Nr. 767/2008 26 straipsnio 3a dalies; ir šio reglamento 62, 64, 65, 66, 68, 69 ir 70 straipsniai bei 72 straipsnio 2 dalis.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 30 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  OL C 487, 2016 12 28, p. 66.

(2)  2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. lapkričio 20 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (OL L 213, 2004 6 15, p. 5).

(4)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 381, 2006 12 28, p. 4).

(5)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).

(6)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p. 1).

(7)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).

(8)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

(9)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).

(10)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).

(11)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

(12)  2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (OL L 210, 2008 8 6, p. 1).

(13)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77).

(14)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(15)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(16)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(17)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19.

(18)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).

(19)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(20)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(21)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(22)  1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).

(23)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(24)  2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/146/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 1).

(25)  2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/149/TVR dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 50).

(26)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.

(27)  2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/350/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su patikrinimų prie vidaus sienų panaikinimu ir asmenų judėjimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 19).

(28)  2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/349/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo, pridedamo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję visų pirma su teismų bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 1).

(29)  2010 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas 2010/365/ES dėl Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje (OL L 166, 2010 7 1, p. 17).

(30)  2017 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/733 dėl su Šengeno informacine sistema susijusių Šengeno acquis nuostatų taikymo Kroatijos Respublikoje (OL L 108, 2017 4 26, p. 31).

(31)  2017 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1908 dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine sistema, taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje (OL L 269, 2017 10 19, p. 39).

(32)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1030/2002, nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą (OL L 157, 2002 6 15, p. 1).

(33)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/66/ES dėl bendrovės viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų (OL L 157, 2014 5 27, p. 1).

(34)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).

(35)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013 6 29, p. 60).

(36)  2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (OL L 64, 2004 3 2, p. 1).

(37)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL L 243, 2009 9 15, p. 1).

(38)  2008 m. birželio 17 d. Komisijos sprendimas 2008/602/EB, kuriuo nustatoma nacionalinių sąsajų ir centrinės VIS bei nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros fizinė architektūra ir reikalavimai, taikytini kūrimo etape (OL L 194, 2008 7 23, p. 3).

(39)  2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 693/2003, nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą (OL L 99, 2003 4 17, p. 8).

(40)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).

(41)  2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (OL L 218, 2008 8 13, p. 129).

(42)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(43)  2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27).

(44)  2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

(45)  2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 168/2007, įsteigiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą (OL L 53, 2007 2 22, p. 1).


I PRIEDAS

41 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

1.

JT organizacijos (pavyzdžiui, UNHCR);

2.

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO);

3.

Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas.


II PRIEDAS

SPECIALIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS, KURIE KERTA SIENĄ TURĖDAMI GALIOJANTĮ STD

1.

Nukrypstant nuo šio reglamento 16 straipsnio 1–3 dalių, trečiųjų šalių piliečių, kurie kerta sieną turėdami galiojantį STD, atžvilgiu pasienio institucijos:

a)

sukuria arba atnaujina jų asmens bylą, kurioje pateikiami šio reglamento 17 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodyti duomenys. Be to, jų asmens byloje nurodoma, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis turi STD. Nurodžius tokią informaciją, į atvykimo ar išvykimo įrašą automatiškai įtraukiama informacija apie daugkartinį STD pobūdį,

b)

į atvykimo ar išvykimo įrašą, susijusį su kiekvienu atvykimu turint STD, įveda šio reglamento 16 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose išdėstytus duomenis ir informaciją, kad atvykta buvo turint STD.

Apskaičiuojant maksimalią tranzito trukmę, to laikotarpio pradžia laikoma atvykimo data ir laikas. AIS automatiškai apskaičiuoja leidžiamo tranzito laikotarpio pabaigos datą ir laiką pagal Reglamento (EB) Nr. 693/2003 3 straipsnio 2 dalį.

2.

Be to, pirmą kartą atvykus turint STD, į atvykimo/išvykimo įrašą įvedama STD galiojimo pabaigos data.

3.

Trečiųjų šalių piliečiams, turintiems (STD), mutatis mutandis taikomos 16 straipsnio 3 ir 4 dalys.

4.

Patikrinimo prie sienos, prie kurios naudojama AIS, ir valstybių narių teritorijoje tikslu trečiųjų šalių piliečiams, kurie kerta sieną turėdami galiojantį STD, mutatis mutandis taikomas reikalavimas atlikti patikrinimus ir tapatybės nustatymą, numatytus pagal šio reglamento 23 ir 26 straipsnius ir Reglamento (EB) Nr. 767/2008 19a straipsnį, taikomus trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą.

5.

1–4 punktai netaikomi trečiųjų šalių piliečiams, kurie kerta sieną turėdami galiojantį STD, su sąlyga, kad laikomasi visų šių sąlygų:

a)

jie tranzitu vyksta traukiniu ir

b)

jie neišlipa jokios valstybės narės teritorijoje.


Top