EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0810

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas)

OL L 243, 2009 9 15, p. 1–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj

15.9.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 810/2009

2009 m. liepos 13 d.

nustatantis Bendrijos vizų kodeksą

(Vizų kodeksas)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies a punktą ir b punkto ii papunktį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties 61 straipsnį erdvė, kurioje asmenys gali laisvai judėti, turėtų būti kuriama numatant išorės sienų kontrolei, prieglobsčio suteikimui ir imigracijai skirtas priemones.

(2)

Pagal Sutarties 62 straipsnio 2 dalį priemonėmis, susijusiomis su valstybių narių išorės sienų kirtimu, turi būti nustatytos vizų ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui taisyklės, įskaitant valstybių narių vizų išdavimo tvarką ir sąlygas.

(3)

Vizų politikos srityje viena iš pagrindinių „bendros vizų politikos, kaip dalies daugiasluoksnės sistemos, skirtos supaprastinti teisėtą keliavimą ir sustabdyti neteisėtą imigraciją toliau vienodinant nacionalinius teisės aktus ir aptarnavimo praktiką vietos konsulinėse misijose, tolesnio tobulinimo“ sudedamųjų dalių, kaip apibrėžta Hagos programoje: laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimas Europos Sąjungoje (2), yra „bendros teisės aktų visumos“ kūrimas, visų pirma konsoliduojant ir plėtojant acquis (atitinkamas 1985 m. birželio 14 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo (3) ir Bendrųjų konsulinių instrukcijų (4) nuostatas).

(4)

Valstybės narės vizų išdavimo tikslu turėtų turėti atstovą ar joms turėtų būti atstovaujama visose trečiosiose šalyse, kurių piliečiams taikomi vizų reikalavimai. Valstybės narės, neturinčios savo konsulato atitinkamoje trečiojoje šalyje ar atitinkamos trečiosios šalies tam tikroje dalyje, turėtų stengtis sudaryti susitarimus dėl atstovavimo siekiant išvengti, jog prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims būtų pernelyg sunku pasiekti konsulatus.

(5)

Kovojant su nelegalia imigracija būtina nustatyti tranzito per oro uostų tarptautines zonas taisykles. Taigi turėtų būti reikalaujama, kad į bendrą sąrašą įtrauktų trečiųjų šalių piliečiai turėtų oro uosto tranzitines vizas. Tačiau ypatingais masinio nelegalių imigrantų antplūdžio atvejais atskiroms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nustatyti tokį reikalavimą kitų nei į bendrą sąrašą įtrauktų trečiųjų šalių piliečiams. Valstybių narių atskiri sprendimai turėtų būti peržiūrimi kasmet.

(6)

Prašymų išduoti vizą pateikiančių asmenų priėmimo tvarka turėtų būti nustatoma užtikrinant deramą pagarbą žmogiškajam orumui. Prašymai išduoti vizą turėtų būti tvarkomi profesionaliai, pagarbiai ir atitikti tikslus, kurių siekiama.

(7)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visuomenei teikiamų paslaugų kokybė būtų aukšta ir atitiktų gerą administracinę praktiką. Jos turėtų skirti atitinkamą skaičių parengto personalo ir pakankamus išteklius, kad būtų kuo labiau supaprastintas prašymų išduoti vizą teikimo procesas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visiems prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims būtų taikomas „vieno langelio“ principas.

(8)

Jeigu yra tenkinamos tam tikros sąlygos, turėtų būti išduodamos daugkartinės vizos siekiant sumažinti valstybių narių konsulatų administracinę naštą ir sudaryti palankesnes sąlygas sklandžiam dažnai ir reguliariai keliaujančių asmenų keliavimui. Supaprastinta procedūra turėtų būti kuo naudingesnė prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, kurių sąžiningumas ir patikimumas yra žinomas.

(9)

Kaip numatyta 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (5) 1 straipsnyje Vizų informacinėje sistemoje (VIS), yra registruojami biometriniai identifikatoriai, todėl asmeninis prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens atvykimas – bent jau pirmą kartą pateikiant tokį prašymą – turėtų būti vienas iš pagrindinių reikalavimų vizai išduoti.

(10)

Siekiant supaprastinti vėlesnių prašymų išduoti vizą nagrinėjimo tvarką, turėtų būti numatyta galimybė kopijuoti pirmame įvedime į VIS esančius pirštų atspaudus, jei nuo pirmojo prašymo pateikimo praėjo ne daugiau kaip 59 mėnesiai. Pasibaigus šiam laikotarpiui, pirštų atspaudai turi būti paimti iš naujo.

(11)

Visi dokumentai, duomenys ar biometriniai identifikatoriai, kuriuos valstybė narė gauna prašymo išduoti vizą tvarkymo proceso metu, laikomi konsuliniais dokumentais pagal 1963 m. balandžio 24 d. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių ir yra atitinkamai tvarkomi.

(12)

Valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis pagal šį reglamentą taikoma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (6).

(13)

Siekiant supaprastinti procedūrą, reikėtų numatyti keletą bendradarbiavimo formų, pavyzdžiui, ribotą atstovavimą, paslaugų teikimą bendroje vietoje, bendrus prašymų išduoti vizą centrus, naudojimąsi garbės konsulų paslaugomis ir bendradarbiavimą su išorės paslaugų teikėjais, atsižvelgiant į specifinius duomenų apsaugos reikalavimus, išdėstytus Direktyvoje 95/46/EB. Laikydamosi šiame reglamente nustatytų sąlygų, valstybės narės turėtų nustatyti organizacinę struktūrą, kurią jos naudos kiekvienoje trečiojoje šalyje.

(14)

Būtina numatyti nuostatas, taikytinas atvejais, kai valstybė narė nusprendžia bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju priimant prašymus. Toks sprendimas gali būti priimamas, jeigu tam tikrais atvejais arba dėl tam tikrų vietos aplinkybių atitinkamai valstybei narei netinka šios bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis formos: atstovavimas, ribotas atstovavimas bendradarbiavimas, paslaugų teikimas bendroje vietoje ar bendras prašymų išduoti vizą centras. Tokia tvarka turėtų būti nustatoma laikantis bendrųjų vizų išdavimo principų ir laikantis duomenų apsaugos reikalavimų, nustatytų Direktyvoje 95/46/EB. Be to, nustatant ir įgyvendinant tokią tvarką reikėtų atsižvelgti į tai, kad būtų vengiama ieškoti palankiausių vizų išdavimo sąlygų.

(15)

Kai valstybė narė nusprendė bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju, ji toliau gali visiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims leisti tiesiogiai pateikti prašymus jos diplomatinėse atstovybėse arba konsulinėse įstaigose.

(16)

Valstybė narė turėtų bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju remdamasi teisiniu dokumentu, kuriame būtų numatytos nuostatos, tiksliai apibrėžiančios jo pareigas, numatančios galimybę tiesiogiai ir visapusiškai patekti į jo patalpas, nuostatos dėl informacijos teikimo prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, konfidencialumo ir bendradarbiavimo sustabdymo arba nutraukimo aplinkybių, sąlygų ir tvarkos.

(17)

Šiame reglamente, suteikiant valstybėms narėms teisę bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju priimant prašymus tuo pačiu nustatant „vieno langelio“ principą prašymų teikimui, numatoma nuo bendros taisyklės dėl asmeninio atvykimo į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą leidžianti nukrypti nuostata. Tai neturi įtakos galimybei pakviesti prašymą išduoti vizą pateikusį asmenį asmeniniam pokalbiui.

(18)

Bendradarbiavimas Šengeno klausimais vietos lygiu turi lemiamos svarbos suderintam bendros vizų politikos taikymui ir tinkamam su migracija ir (arba) saugumu susijusios rizikos vertinimui. Atsižvelgiant į vietos aplinkybių skirtumus, turėtų būti įvertintas tam tikrų teisės aktų nuostatų taikymas valstybių narių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veikloje įvairiose vietose, siekiant užtikrinti suderintą teisinių nuostatų taikymą, jog būtų užkirstas kelias palankiausių vizų išdavimo sąlygų paieškai ir skirtingų sąlygų taikymui prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims.

(19)

Statistiniai duomenys yra svarbi migrantų judėjimo stebėsenos priemonė, kuri gali būti naudojama kaip veiksminga valdymo priemonė. Todėl tokie duomenys turėtų būti reguliariai renkami naudojant bendras formas.

(20)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7).

(21)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti šio reglamento priedų pakeitimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, papildant jį naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu, numatytą Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje.

(22)

Siekiant užtikrinti suderintą reglamento taikymą veiklos lygiu, turėtų būti parengtos instrukcijos dėl praktikos ir tvarkos, kurių valstybės narės turi laikytis tvarkydamos prašymus išduoti vizą.

(23)

Siekiant pagerinti informuotumą apie bendrą vizų politiką ir jos bendrą įvaizdį, turėtų būti sukurta bendra Šengeno vizų interneto svetainė. Šioje svetainėje plačiajai visuomenei bus pateikiama visa svarbi informacija, susijusi su prašymų išduoti vizą teikimu.

(24)

Turėtų būti nustatytos tinkamos šio reglamento taikymo stebėsenos ir vertinimo priemonės.

(25)

Siekiant atsižvelgti į šio reglamento nuostatas turėtų būti iš dalies pakeistas VIS reglamentas ir 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksą) (8).

(26)

Bendrijos ir trečiųjų šalių sudarytais dvišaliais susitarimais, kuriais siekiama supaprastinti prašymų išduoti vizas tvarkymą, gali būti nukrypstama nuo šio reglamento nuostatų.

(27)

Kai valstybėje narėje yra rengiamos olimpinės ir parolimpinės žaidynės, turėtų būti taikoma tam tikra tvarka, supaprastinanti vizų išdavimą olimpiečiams.

(28)

Šio reglamento tikslų, t. y. nustatyti procedūras ir sąlygas, taikomas išduodant vizas vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui jose, neviršijančiam trijų mėnesių per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį, valstybės narės negali deramai pasiekti, o Bendrija gali juos pasiekti geriau, pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(29)

Šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, visų pirma pripažintų Europos Tarybos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.

(30)

Atvykimą į valstybių narių teritoriją ar vizų išdavimą reglamentuojančios sąlygos neturi įtakos šiuo metu galiojančioms kelionės dokumentų galiojimo pripažinimą reglamentuojančioms taisyklėms.

(31)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą, todėl jis jai nėra privalomas ar taikomas. Kadangi šis reglamentas remiasi Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinę dalį, Danija pagal to protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius nuo šio reglamento priėmimo dienos turėtų nuspręsti, ar jį įgyvendins savo nacionalinėje teisėje, ar ne.

(32)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (9), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (10) dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį.

(33)

Turėtų būti tvarka kuria Islandijos ir Norvegijos atstovai galėtų dalyvauti Komisijai naudotis jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais padedančių komitetų darbe, kaip numatyta šiame reglamente. Tokio susitarimo galimybė buvo svarstyta Europos Sąjungos Tarybai ir Islandijai bei Norvegijai pasikeičiant laiškais dėl komitetų, kurie padeda Komisijai įgyvendinti įgaliojimus (11), pridedamais prie pirmiau minėto susitarimo. Derybų dėl šio susitarimo tikslais Komisija pateikė Tarybai rekomendacijos projektą.

(34)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytame Susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (12), patenkančios į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkto, taikant jį kartu su Sprendimo 2004/860/EB (13) dėl to susitarimo sudarymo 3 straipsniu, nurodytą sritį.

(35)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės pasirašytame protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą siejant su Sprendimo 2008/261/EB (14) dėl to protokolo pasirašymo 3 straipsniu.

(36)

Šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (15). Todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį reglamentą, jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(37)

Šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (16). Todėl Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą, jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(38)

Šio reglamento nuostatos, išskyrus 3 straipsnį, grindžiamos Šengeno acquis ar yra kitaip su juo susijusios, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje ir kaip apibrėžta 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos procedūros ir sąlygos, taikomos išduodant vizas vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, neviršijančiam trijų mėnesių per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį.

2.   Šio reglamento nuostatos taikomos trečiųjų šalių piliečiams, kurie kirsdami valstybių narių išorės sienas turi turėti vizą pagal 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (17), nepažeidžiant:

a)

laisvo judėjimo teisių, kurias turi trečiųjų šalių piliečiai, esantys Sąjungos piliečių šeimos nariais;

b)

lygiaverčių teisių, kurias turi trečiųjų šalių piliečiai ir jų šeimos nariai, kurie pagal Bendrijos bei jos valstybių narių ir šių trečiųjų šalių susitarimus turi laisvo judėjimo teises, lygiavertes Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisėms.

3.   Šiame reglamente taip pat išvardinamos trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą, taikant Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 9 priede nustatyto laisvo tranzito principo išimtį, ir nustatomos procedūros ir sąlygos, taikomos išduodant vizas tranzito tikslu per valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas.

2 straipsnis

Sąvokos

Šio reglamento tikslais taikomos šios sąvokos:

1)

trečiosios šalies pilietis – asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, kaip apibrėžta Sutarties 17 straipsnio 1 dalyje;

2)

viza – valstybės narės išduotas leidimas:

a)

vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, kurio bendra trukmė neviršija itrijų mėnesių per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmo atvykimo į valstybių narių teritoriją datos;

b)

vykti tranzitu per valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas;

3)

vienoda viza – visoje valstybių narių teritorijoje galiojanti viza;

4)

riboto teritorinio galiojimo viza – viza, galiojanti tik vienos valstybės narės arba kelių valstybių narių, bet ne visų valstybių narių, teritorijoje;

5)

oro uosto tranzitinė viza – viza, galiojanti vykstant tranzitu per vieno ar kelių valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas;

6)

vizos įklija – vienoda vizų forma, kaip apibrėžta 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1683/95, nustatančiame vienodą vizų formą (18);

7)

pripažįstamas kelionės dokumentas – kelionės dokumentas, kurį viena ar kelios valstybės narės pripažįsta vizų įklijavimo tikslu;

8)

atskiras lapas vizai įklijuoti – vienodo pavyzdžio vizų įklijų forma, valstybių narių išduodama asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijų formas rengianti valstybė narė, kaip apibrėžta 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 333/2002 dėl vienodo pavyzdžio vizų įklijų formų, valstybių narių išduodamų asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijų formas rengianti valstybė narė (19);

9)

konsulatas – valstybės narės diplomatinė atstovybė ar valstybės narės konsulinė įstaiga, kuri turi įgaliojimus išduoti vizas ir kuriai vadovauja karjeros konsulinis pareigūnas, kaip apibrėžta 1963 m. balandžio 24 d. Vienos konvencijoje dėl konsulinių santykių;

10)

prašymas – prašymas išduoti vizą;

11)

komercinis tarpininkas – privati administravimo agentūra, transporto bendrovė ar kelionių agentūra (kelionių operatorius ar mažmeninis prekybininkas).

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

ORO UOSTO TRANZITINĖ VIZA

3 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečiai, kurie privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą

1.   Trečiųjų šalių, išvardytų IV priede, piliečiai, vykdami per valstybių narių teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas, privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą.

2.   Skubiais masinio nelegalių imigrantų antplūdžio atvejais atskiros valstybės narės gali reikalauti, kad trečiųjų šalių, nenurodytų 1 dalyje, piliečiai, vykdami per jų teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas, turėtų oro uosto tranzitinę vizą. Prieš įsigaliojant tokiems sprendimams valstybės narės apie juos, taip pat apie sprendimus nebetaikyti tokių vizų reikalavimo, praneša Komisijai.

3.   52 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto posėdžiuose kiekvienais metais peržiūrimi pranešimai atitinkamos trečiosios šalies perkėlimo į IV priede pateiktą sąrašą tikslu.

4.   Jei trečioji šalis neperkeliama į IV priede pateikiamą sąrašą, atitinkama valstybė narė gali toliau taikyti reikalavimą turėti oro uosto tranzitinę vizą, jei tenkinamos 2 dalyje nustatytos sąlygos, arba gali jo nebetaikyti.

5.   1 ir 2 dalyse numatytas reikalavimas turėti oro uosto tranzitinę vizą netaikomas šių kategorijų asmenims:

a)

valstybės narės išduotos galiojančios vienodos vizos, nacionalinės ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi turėtojams;

b)

trečiųjų šalių piliečiams, turintiems galiojančius Andoros, Kanados, Japonijos, San Marino ar Jungtinių Amerikos Valstijų išduotus leidimus gyventi, garantuojančius besąlyginę teisę grįžti, ir kurie išvardyti V priede;

c)

trečiųjų šalių piliečiams, turintiems valstybės narės ar valstybės, kuri yra 1992 m. gegužės 2 d. Europos ekonominės erdvės susitarimo Šalis, Kanados, Japonijos ar Jungtinių Amerikos Valstijų galiojančią vizą, arba jiems grįžtant iš tų šalių pasinaudojus ta viza;

d)

Sąjungos piliečių šeimos nariams, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkte;

e)

diplomatinių pasų turėtojams;

f)

skrydžio įgulos nariams, kurie yra Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos vienos iš Susitariančiųjų Šalių piliečiai.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

VIZŲ IŠDAVIMO PROCEDŪROS IR SĄLYGOS

I   SKYRIUS

Su prašymais susijusiose procedūrose dalyvaujančios valdžios institucijos

4 straipsnis

Valdžios institucijos, kompetentingos dalyvauti procedūrose, susijusiose su prašymais

1.   Konsulatai nagrinėja prašymus bei priima sprendimus dėl jų.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, prie valstybių narių išorės sienų pagal 35 ir 36 straipsnius gali nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl jų valdžios institucijos, atsakingos už asmenų patikrinimus.

3.   Valstybių narių užjūrio teritorijose, nepriklausančiose Europai, nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl jų gali atitinkamos valstybės narės paskirtos valdžios institucijos.

4.   Valstybė narė gali nustatyti reikalavimą, kad nagrinėjant prašymus ir priimant sprendimus dėl jų dalyvautų kitos valdžios institucijos nei nurodytos 1 ir 2 dalyse.

5.   Valstybė narė gali nustatyti reikalavimą, kad su ja konsultuotųsi kita valstybė narė ar reikalavimą kitos valstybės narės informaciją pagal 22 ir 31 straipsnius.

5 straipsnis

Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą ir priimti sprendimą dėl jo

1.   Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą išduoti vienodą vizą ir priimti sprendimą dėl jo, yra:

a)

valstybė narė, kurios teritorija yra vienintelis kelionės (-ų) tikslas;

b)

jei apsilankymas apima daugiau nei vieną kelionės tikslą, valstybė narė, kurios teritorija yra pagrindinis kelionės (-ių) tikslas atsižvelgiant į buvimo trukmę arba paskirtį; arba

c)

jeigu negalima nustatyti pagrindinio kelionės tikslo, valstybės narė, kurios išorės sieną prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina kirsti, kad atvyktų į valstybių narių teritoriją.

2.   Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą išduoti vienodą vizą tranzito tikslu ir priimti sprendimą dėl jo, yra:

a)

tranzito tik per vieną valstybę narę atveju – atitinkama valstybė narė; arba

b)

tranzito per kelias valstybes nares atveju – valstybė narė, kurios išorės sieną prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina kirsti pradėdamas vykti tranzitu.

3.   Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą išduoti oro uosto tranzitinę vizą ir priimti sprendimą dėl jo, yra:

a)

vienkartinio oro uosto tranzito atveju – valstybė narė, kurios teritorijoje yra tranzito oro uostas; arba

b)

daugkartinio oro uosto tranzito atveju – valstybė narė, kurios teritorijoje yra pirmasis tranzito oro uostas.

4.   Valstybės narės bendradarbiauja siekdamos išvengti situacijų, kai prašymas negali būti nagrinėjamas ir sprendimas dėl jo negali būti priimamas todėl, kad valstybė narė, kuri yra kompetentinga pagal 1–3 dalis, neturi atstovo ir nėra atstovaujama kitos šalies trečiojoje šalyje, kurioje asmuo pateikia prašymą pagal 6 straipsnį.

6 straipsnis

Konsulatų teritorinė kompetencija

1.   Prašymą nagrinėja ir sprendimą dėl jo priima kompetentingos valstybės narės konsulatas, kurio jurisdikcijai priklauso vieta, kurioje teisėtai gyvena prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo.

2.   Kompetentingos valstybės narės konsulatas nagrinėja prašymą, kurį pateikė trečiosios šalies pilietis, teisėtai esantis, bet negyvenantis jo jurisdikcijai priklausančioje vietoje, ir priima sprendimą dėl jo, jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo pagrindė prašymo pateikimą tame konsulate.

7 straipsnis

Kompetencija išduoti vizas teisėtai valstybės narės teritorijoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams

Trečiųjų šalių piliečiai, kurie teisėtai yra valstybės narės teritorijoje ir kurie privalo turėti vizą, kad galėtų atvykti į vieną ar kelias kitas valstybes nares, prašymą išduoti vizą pateikia valstybės narės, kuri yra kompetentinga pagal 5 straipsnio 1 ar 2 dalis, konsulate.

8 straipsnis

Atstovavimo tvarka

1.   Valstybė narė gali sutikti atstovauti kitai valstybei narei, kuri yra kompetentinga pagal 5 straipsnį, nagrinėjant prašymus ir išduodant vizas tos valstybės narės vardu. Valstybė narė taip pat gali ribotai atstovauti kitai valstybei narei tik prašymų priėmimo ir biometrinių identifikatorių registravimo tikslais.

2.   Atstovaujančiosios valstybės narės konsulatas, numatydamas atsisakyti išduoti vizą, pateikia prašymą atitinkamoms atstovaujamosios valstybės narės valdžios institucijoms, kad jos galėtų priimti galutinį sprendimą dėl prašymo per 23 straipsnio 1, 2 ar 3 dalyse nustatytą terminą.

3.   Dokumentai ir duomenys renkami ir perduodami atstovaujamajai valstybei narei laikantis atitinkamų duomenų apsaugos ir saugumo taisyklių.

4.   Atstovaujančioji valstybė narė ir atstovaujamoji valstybė narė sudaro dvišalį susitarimą, kuris apima šiuos aspektus:

a)

jame nurodoma tokio atstovavimo trukmė, jei jis tik laikinas, bei nutraukimo procedūra;

b)

visų pirma tuo atveju, jei atstovaujamoji valstybė narė turi konsulatą atitinkamoje trečiojoje šalyje, jame gali būti nustatyta, kad atstovaujamoji valstybė suteiks patalpas, personalą ir atliks mokėjimus;

c)

jame gali būti nustatyta, kad trečiųjų šalių tam tikrų kategorijų piliečių prašymus atstovaujančioji valstybė narė turi perduoti atstovaujamosios valstybės narės centrinėms valdžios institucijoms išankstiniam konsultavimuisi, kaip numatyta 22 straipsnyje;

d)

nukrypstant nuo 2 dalies, jame atstovaujančiosios valstybės narės konsulatui gali būti leidžiama išnagrinėjus prašymą atsisakyti išduoti vizą.

5.   Valstybės narės, neturinčios savo konsulato trečiojoje šalyje, stengiasi susitarti dėl atstovavimo tvarkos su valstybėmis narėmis, kurios turi konsulatus toje šalyje.

6.   Siekiant užtikrinti, kad dėl blogos transporto infrastruktūros ar didelių atstumų konkrečiame regione ar geografiniame rajone prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims nebūtų pernelyg sunku pasiekti konsulatą, valstybės narės, neturinčios konsulato tame regione ar zonoje, stengiasi sudaryti susitarimus dėl atstovavimo su valstybėmis narėmis, kurios turi konsulatus tame regione arba rajone.

7.   Atstovaujamoji valstybė narė praneša Komisijai apie susitarimus dėl atstovavimo arba jų nutraukimą prieš jiems įsigaliojant ar prieš juos nutraukiant.

8.   Tuo pat metu atstovaujančiosios valstybės narės konsulatas praneša kitų valstybių narių konsulatams ir Komisijos delegacijai atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje apie susitarimus dėl atstovavimo ar tokių susitarimų nutraukimą prieš jiems įsigaliojant ar prieš juos nutraukiant.

9.   Atstovaujančiosios valstybės narės konsulatui nusprendus bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju pagal 43 straipsnį, ar su akredituotais komerciniais tarpininkais, kaip numatyta 45 straipsnyje, toks bendradarbiavimas apima prašymus, kuriems taikomi susitarimai dėl atstovavimo. Atstovaujamosios valstybės narės centrinėms valdžios institucijoms iš anksto pranešama apie šio bendradarbiavimo sąlygas.

II   SKYRIUS

Prašymas

9 straipsnis

Praktiniai prašymo pateikimo aspektai

1.   Prašymai pateikiami ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius iki numatomo apsilankymo pradžios. Daugkartinio atvykimo vizos turėtojai gali pateikti prašymą iki vizos, galiojančios ne trumpiau kaip šešis mėnesius, galiojimo laikotarpio pabaigos.

2.   Gali būti reikalaujama, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys prieš jį pateikdami susitartų dėl susitikimo. Susitikimas paprastai įvyksta per dvi savaites nuo susitikimo paprašymo dienos.

3.   Pagrįstais skubos atvejais konsulatas gali leisti prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims pateikti jį nesusitarus dėl susitikimo arba susitikimas paskiriamas nedelsiant.

4.   Prašymus konsulate gali pateikti prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo arba akredituoti komerciniai tarpininkai, kaip numatyta 45 straipsnio 1 dalyje, nepažeidžiant 13 straipsnio, arba pagal 42 ar 43 straipsnius.

10 straipsnis

Bendrosios prašymo pateikimo taisyklės

1.   Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys asmeniškai atvyksta jį pateikti, nepažeidžiant 13, 42, 43 ir 45 straipsnių nuostatų.

2.   Konsulatai gali netaikyti 1 dalyje nurodyto reikalavimo tuo atveju, kai žinomas prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens sąžiningumas ir patikimumas.

3.   Prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo:

a)

pateikia prašymo formą pagal 11 straipsnį;

b)

pateikia kelionės dokumentą pagal 12 straipsnį;

c)

pateikia nuotrauką, atitinkančią Reglamente (EB) Nr. 1683/95 nustatytus standartus, o tuo atveju, kai VIS veikia pagal VIS reglamento 48 straipsnį – atitinkančią šio Reglamento 13 straipsnyje išdėstytus standartus;

d)

leidžia paimti jo pirštų atspaudus pagal 13 straipsnį, kai taikoma;

e)

sumoka vizos mokestį pagal 16 straipsnį;

f)

pateikia patvirtinamuosius dokumentus pagal 14 straipsnį ir II priedą;

g)

kai taikoma, pateikia patvirtinantį dokumentą, kad yra tinkamai apsidraudęs galiojančiu sveikatos draudimu kelionės metu, kaip numatyta 15 straipsnyje.

11 straipsnis

Prašymo forma

1.   Kiekvienas prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo pateikia užpildytą ir pasirašytą prašymo formą, pateiktą I priede. Asmenys, įtraukti į prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens kelionės dokumentą, pateikia atskirą prašymo formą. Nepilnamečiai pateikia prašymo formą, pasirašytą asmens, kuris turi nuolatines ar laikinas tėvų ar globėjų teises.

2.   Konsulatai užtikrina, kad prašymo formos būtų visiems prieinamos, o prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys galėtų lengvai jų gauti nemokamai.

3.   Forma teikiama šiomis kalbomis:

a)

valstybės narės, kurios vizos prašoma, oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis);

b)

priimančiosios šalies oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis);

c)

priimančiosios šalies oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) ir valstybės narės, kurios vizos prašoma, oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis); arba

d)

atstovavimo atveju oficialiąja (-iosiomis) atstovaujančiosios valstybės narės kalba (-omis).

Be a punkte nurodytos (-ų) kalbos (-ų), gali būti naudojama forma kuria nors kita Europos Sąjungos institucijų oficialiąja kalba.

4.   Jei prašymo formos priimančiosios šalies oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) nėra, tai prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims turi būti pateikiamas prašymo formos vertimas į tą (tas) kalbą (-as).

5.   Prašymo formos vertimas į priimančiosios šalies oficialiąją (-iąsias) kalbą (-as) rengiamas laikantis bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu tvarkos, numatytos 48 straipsnyje.

6.   Konsulatas praneša prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, kuria (-iomis) kalba (-omis) galima užpildyti prašymo formą.

12 straipsnis

Kelionės dokumentas

Prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo pateikia galiojantį kelionės dokumentą, atitinkantį šiuos kriterijus:

a)

jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip trys mėnesiai po numatomo išvykimo iš valstybių narių teritorijos dienos arba, keleto apsilankymų atveju, po numatomo paskutinio išvykimo iš valstybių narių teritorijos dienos. Tačiau pagrįstu ypatingu atveju šio reikalavimo galima netaikyti;

b)

jame turi būti mažiausiai du tušti puslapiai;

c)

jis turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų.

13 straipsnis

Biometriniai identifikatoriai

1.   Valstybės narės iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens turi paimti biometrinius identifikatorius – veido nuotrauką ir dešimt jo pirštų atspaudų – laikydamosi apsaugos sąlygų, nustatytų Europos Tarybos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje bei Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje.

2.   Prašymą pirmą kartą pateikiantis asmuo turi atvykti asmeniškai. Tuomet surenkami šie prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens biometriniai identifikatoriai:

nuotrauka, nuskaityta arba padaryta teikiant prašymą, ir

jo dešimt tiesiai įspaustų ir skaitmeniniu būdu paimtų pirštų atspaudų.

3.   Jeigu iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens paimti pirštų atspaudai dėl ankstesnio prašymo buvo įvesti į VIS pirmą kartą likus mažiau nei 59 mėnesiams iki naujo prašymo pateikimo dienos, jie nukopijuojami į vėlesnį prašymą.

Tačiau jei yra pagrįstų abejonių dėl prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų tapatybės, konsulatas paima pirštų atspaudus per laikotarpį, nurodyta pirmoje pastraipoje.

Be to, jei prašymo pateikimo metu nedelsiant negali būti patvirtinta, kad pirštų atspaudai buvo paimti per pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį, prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo gali prašyti, kad jie būtų paimti.

4.   Pagal VIS reglamento 9 straipsnio 5 dalį prie kiekvieno prašymo pridėta nuotrauka patalpinama į VIS. Nereikalaujama, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo šiuo tikslu atvyktų asmeniškai.

Nuotraukai taikomi techniniai reikalavimai turi atitikti tarptautinius standartus, išdėstytus Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) dokumento 9303 6-ojo leidimo 1 dalyje.

5.   Pirštų atspaudai imami laikantis ICAO standartų ir 2006 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimo 2006/648/EB, nustatančio techninius biometrinių požymių standartų, susijusių su Vizų informacinės sistemos plėtojimu, reikalavimus (20).

6.   Biometrinius identifikatorius paima kvalifikuotas ir tinkamai įgaliotas valdžios institucijų, kompetentingų pagal 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, personalas. Prižiūrint konsulatams, biometrinius identifikatorius taip pat gali paimti kvalifikuotas ir tinkamai įgaliotas 42 straipsnyje nurodyto garbės konsulo arba 43 straipsnyje nurodyto išorės paslaugų teikėjo personalas. Tais atvejais, kai pirštų atspaudus yra paėmęs išorės paslaugų teikėjas ir kyla abejonių, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) numato galimybę patikrinti pirštų atspaudus konsulate.

7.   Reikalavimas leisti paimti pirštų atspaudus netaikomas šiems prašymus išduoti vizą pateikiantiems asmenims:

a)

vaikams iki 12 metų;

b)

asmenims, kurių pirštų atspaudų neįmanoma paimti fiziškai. Jei įmanoma paimti mažiau nei dešimties pirštų atspaudus, paimamas maksimalus pirštų atspaudų skaičius. Tačiau jei pirštų atspaudų negalima fiziškai paimti tik laikinai, prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens pirštų atspaudai turi būti paimti pateikiant naują prašymą. Valdžios institucijos, kompetentingos pagal 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, turi teisę prašyti tiksliau paaiškinti, dėl kokių priežasčių pirštų atspaudų laikinai negalima paimti. Valstybės narės užtikrina, kad veiktų atitinkamos procedūros, užtikrinančios prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens orumą, tais atvejais, kai kyla registravimo sunkumų;

c)

valstybių ar Vyriausybių vadovams ir nacionalinių Vyriausybių nariams kartu su juos lydinčiais sutuoktiniais ir jų oficialių delegacijų nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi oficialiu tikslu;

d)

monarchams ir kitiems karališkosios šeimos vyresniesiems nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi oficialiu tikslu.

8.   7 dalyje nurodytais atvejais VIS sistemoje įrašoma „netaikytina“ pagal VIS reglamento 8 straipsnio 5 dalį.

14 straipsnis

Patvirtinamieji dokumentai

1.   Prašymą išduoti vienodą vizą pateikiantis asmuo pateikia:

a)

dokumentus, nurodančius kelionės tikslą,

b)

dokumentus, nurodančius apgyvendinimo vietą, arba pakankamų lėšų susimokėti už apgyvendinimą įrodymą;

c)

dokumentus, pagal Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies c punktą ir 3 dalį nurodančius, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų, tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas arba gali teisėtai gauti tokių lėšų;

d)

informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

2.   Prašymą išduoti oro uostą tranzitinę vizą pateikiantis asmuo pateikia:

a)

dokumentus, susijusius su tolimesne kelione galutiniam kelionės tikslui pasiekti po ketinamo tranzito per oro uostą;

b)

informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo neketina atvykti į valstybių narių teritoriją.

3.   Patvirtinamųjų dokumentų, kurių konsulatas gali reikalauti iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens, kad patikrintų, ar tenkinamos 1 ir 2 dalyse nurodytos sąlygos, neišsamus sąrašas nustatytas II priede.

4.   Valstybės narės gali reikalauti, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys pateiktų užpildytą rėmimo ir (arba) asmens apgyvendinimo įrodymo formą, kurią nustato kiekviena valstybė narė. Toje formoje visų pirma nurodoma:

a)

ar jos paskirtis yra rėmimo ir (arba) apgyvendinimo įrodymas;

b)

ar kviečiantis asmuo yra fizinis asmuo, įmonė ar organizacija;

c)

kviečiančio asmens tapatybė ir kontaktiniai duomenys;

d)

kviečiamas (-i) prašymą išduoti vizą pateikiantis (-ys) asmuo (-enys);

e)

apgyvendinimo vietos adresas;

f)

buvimo trukmė ir tikslas;

g)

galimas giminystės ryšys su kviečiančiu asmeniu.

Forma parengiama ne tik valstybės narės oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis), bet ir mažiausiai viena kita oficialiąja Europos Sąjungos institucijų kalba. Formą pasirašančiam asmeniui pateikiama informacija pagal VIS reglamento 37 straipsnio 1 dalį. Formos pavyzdys turi būti pateiktas Komisijai.

5.   Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu įvertinamas poreikis užbaigti ir suderinti kiekvienai jų jurisdikcijai priklausančiai teritorijai skirtus patvirtinamųjų dokumentų sąrašus, kad būtų atsižvelgta į vietos aplinkybes.

6.   Konsulatai gali netaikyti 1 dalyje nurodyto vieno ar kelių reikalavimų tuo atveju, kai žinomas prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens sąžiningumas ir patikimumas, visų pirma teisėtas naudojimasis ankstesnėmis vizomis, jeigu neabejojama dėl to, kad jis kirsdamas valstybių narių išorės sienas atitiks Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

15 straipsnis

Sveikatos draudimas kelionės metu

1.   Prašymą išduoti vienodą vizą, kurią turint leidžiama atvykti vieną ar du kartus, pateikiantys asmenys įrodo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu išlaidoms, galinčioms susidaryti dėl grąžinimo dėl sveikatos priežasčių, mirties atveju, skubios gydytojo apžiūros ir (arba) skubios pagalbos ligoninėje jų buvimo valstybių narių teritorijoje metu, padengti.

2.   Prašymą išduoti vienodą vizą, kurią turint leidžiama atvykti daugiau kaip du kartus (daug kartų), pateikiantys asmenys įrodo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, kuris apima jų pirmo numatomo apsilankymo laikotarpį.

Be to, tokie prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys pasirašo prašymo formoje pateikiamą pareiškimą, pažymėdami, kad žino, jog turi turėti sveikatos draudimą kelionės metu vėlesniems buvimo laikotarpiams.

3.   Draudimas turi galioti visoje valstybių narių teritorijoje ir visą numatomą asmens buvimo arba tranzito laikotarpį. Minimali draudimo suma yra 30 000 EUR.

Jei išduodama riboto teritorinio galiojimo viza, galiojanti daugiau nei vienos valstybės narės teritorijoje, draudimas turi galioti bent atitinkamose valstybėse narėse.

4.   Paprastai prašymą išduoti vizą pateikę asmenys apsidraudžia savo gyvenamosios vietos šalyje. Kai to padaryti neįmanoma, jie įsigyja draudimą bet kurioje kitoje šalyje.

Kai kitas asmuo sudaro draudimo sutartį prašymą išduoti vizą pateikusio asmens vardu, taikomos 3 dalyje išdėstytos sąlygos.

5.   Vertindami, ar draudimas yra tinkamas, konsulatai įsitikina, ar prašymai draudimo bendrovei atlyginti žalą būtų tenkinami valstybėje narėje.

6.   Reikalavimą turėti draudimą galima laikyti įvykdytu, jei nustatoma, kad, atsižvelgiant į prašymą išduoti leidimą pateikiančio asmens profesinę padėtį, galima numatyti draudimo lygį esant tinkamą. Išimtis dėl sveikatos draudimo kelionės metu įrodymo pateikimo gali būti taikoma tam tikroms profesinėms grupėms, pavyzdžiui, jūrininkams, kurie dėl savo profesinės veiklos jau yra apdrausti sveikatos draudimu kelionės metu.

7.   Diplomatinių pasų turėtojams netaikomas reikalavimas turėti sveikatos draudimą kelionės metu.

16 straipsnis

Vizos mokestis

1.   Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys moka 60 EUR mokestį.

2.   Vaikams nuo šešerių iki 12 metų vizos mokestis yra 35 EUR.

3.   Vizos mokesčio dydis reguliariai tikslinamas siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų administracines išlaidas.

4.   Reikalavimas mokėti vizos mokestį netaikomas prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, priklausantiems vienai iš šių kategorijų:

a)

vaikams iki šešerių metų;

b)

moksleiviams, studentams, magistrantams bei doktorantams ir lydintiesiems mokytojams, vykstantiems į kelionę studijų arba pedagoginio mokymo tikslu;

c)

trečiųjų šalių mokslo darbuotojams, keliaujantiems mokslinių tyrimų vykdymo tikslais, kaip apibrėžta 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje Nr. 2005/761/EB siekiant supaprastinti valstybių narių vykdomą vienodų trumpalaikių vizų išdavimą trečiųjų šalių mokslo darbuotojams, keliaujantiems Bendrijoje mokslinių tyrimų vykdymo tikslais (21);

d)

ne pelno organizacijų atstovams, jaunesniems nei 25 metų amžiaus, dalyvaujantiems seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos.

5.   Reikalavimas mokėti vizos mokestį gali būti netaikomas:

a)

vaikams nuo šešerių iki 12 metų amžiaus;

b)

diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams;

c)

seminarų, konferencijų, sporto, kultūrinių ar švietimo renginių, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos, dalyviams, jaunesniems nei 25 metų.

Vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu valstybės narės siekia suderinti šių išimčių taikymą.

6.   Atskirais atvejais mokėtina vizos mokesčio suma gali būti neimama arba sumažinama, kai šia priemone skatinami kultūriniai ar sportiniai interesai bei interesai užsienio politikos bei vystymosi politikos srityse, kitose esminių visuomeninės svarbos interesų srityse arba dėl humanitarinių priežasčių.

7.   Vizos mokestis mokamas eurais, trečiosios šalies, kurioje pateikiamas prašymas, nacionaline valiuta arba paprastai naudojama valiuta ir nėra grąžinamas, išskyrus 18 straipsnio 2 dalyje ir 19 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais.

Kai vizos mokestis imamas ne eurais, o kita valiuta, ta valiuta imamo mokesčio suma nustatoma ir reguliariai peržiūrima taikant Europos centrinio banko nustatytą bazinį euro keitimo kursą. Imamas mokestis gali būti apvalinamas ir konsulatai pagal bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu susitarimus užtikrina, kad jų imami mokesčiai būtų panašūs.

8.   Prašymą išduoti vizą pateikiančiam asmeniui už sumokėtą mokestį išduodamas kvitas.

17 straipsnis

Aptarnavimo mokestis

1.   43 straipsnyje nurodytas išorės paslaugų teikėjas gali imti papildomą aptarnavimo mokestį. Aptarnavimo mokestis yra proporcingas išlaidoms, kurių išorės paslaugų teikėjas turėjo vykdydamas vieną ar daugiau 43 straipsnio 6 dalyje nurodytų užduočių.

2.   Aptarnavimo mokestis nustatomas 43 straipsnio 2 dalyje nurodytame teisiniame dokumente.

3.   Vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, valstybės narės užtikrina, kad iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens imamas aptarnavimo mokestis tinkamai atspindėtų išorės paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas ir būtų pritaikytas vietos aplinkybėms. Be to, jos turi siekti suderinti taikomą aptarnavimo mokestį.

4.   Aptarnavimo mokestis neturi viršyti pusės 16 straipsnio 1 dalyje nustatytos vizos mokesčio sumos, neatsižvelgiant į galimą sumažintą vizos mokestį ar galimas vizos mokesčio taikymo išimtis, kaip numatyta 16 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalyse.

5.   Atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) turėtų būti palikta galimybė visiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims leisti tiesiogiai pateikti prašymus jos (jų) konsulatuose.

III   SKYRIUS

Prašymo nagrinėjimas ir sprendimas dėl jo

18 straipsnis

Konsulinės kompetencijos patikrinimas

1.   Kai pateikiamas prašymas, konsulatas patikrina, ar jis yra kompetentingas nagrinėti prašymą ir priimti sprendimą dėl jo pagal 5 ir 6 straipsnių nuostatas.

2.   Jeigu konsulatas nėra kompetentingas, jis nedelsdamas grąžina prašymo formą bei dokumentus, kuriuos pateikė prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo, bei sugrąžina vizos mokestį ir nurodo, kuris konsulatas yra kompetentingas.

19 straipsnis

Priimtinumas

1.   Kompetentingas konsulatas patikrina, ar:

prašymas buvo pateiktas per 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį,

prašyme pateikiama informacija, nurodyta 10 straipsnio 3 dalies a–c punktuose,

buvo paimti prašymą išduoti vizą pateikusio asmens biometriniai duomenys, ir

sumokėtas vizos mokestis.

2.   Kai kompetentingas konsulatas nustato, kad įvykdytos 1 dalyje nurodytos sąlygos, prašymas yra priimtinas ir konsulatas:

atlieka VIS reglamento 8 straipsnyje nurodytas procedūras, ir

toliau nagrinėja prašymą.

Duomenis į VIS įveda tik tinkamai įgaliotas konsulinės įstaigos personalas pagal VIS reglamento 6 straipsnio 1 dalį, 7 straipsnį ir 9 straipsnio 5 ir 6 dalis.

3.   Kai kompetentingas konsulatas nustato, kad neįvykdytos 1 dalyje nurodytos sąlygos, prašymas yra nepriimtinas ir konsulatas nedelsdamas:

grąžina prašymo formą bei dokumentus, kuriuos pateikė prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo,

sunaikina paimtus biometrinius duomenis,

grąžina vizos mokestį, ir

prašymo toliau nenagrinėja.

4.   Taikant nukrypti leidžiančias nuostatas, 1 dalyje nustatytų reikalavimų neatitinkantis prašymas gali būti laikomas priimtinu dėl humanitarinių motyvų ar nacionalinių interesų.

20 straipsnis

Spaudas, rodantis, kad prašymas yra priimtinas

1.   Kai prašymas yra priimtinas, kompetentingas konsulatas prašymą išduoti vizą pateikusio asmens kelionės dokumente uždeda spaudą. VI priede nustatytas spaudo pavyzdys ir nurodoma jo dėjimo tvarka.

2.   Diplomatiniuose, tarnybiniuose ir (arba) pareiginiuose bei specialiuosiuose pasuose spaudas nededamas.

3.   Šio straipsnio nuostatos taikomos valstybių narių konsulatams iki tos dienos, kurią pagal VIS reglamento 48 straipsnį visuose regionuose visiškai pradės veikti VIS.

21 straipsnis

Patikrinimas, ar tenkinamos atvykimo sąlygos, ir rizikos įvertinimas

1.   Nagrinėjant prašymą išduoti vienodą vizą, nustatoma, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose nustatytas atvykimo sąlygas, ir ypatingas dėmesys skiriamas įvertinimui, ar jis nekelia nelegalios imigracijos rizikos ar rizikos valstybių narių saugumui, ir ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

2.   Nagrinėjant kiekvieną prašymą informacija VIS patikrinama pagal VIS reglamento 8 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį. Siekdamos išvengti nepagrįsto atsisakymo ir klaidingo nustatymo, valstybės narės užtikrina, kad būtų visapusiškai pasinaudota visais paieškos kriterijais pagal VIS reglamento 15 straipsnį.

3.   Tikrindamas, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka atvykimo sąlygas, konsulatas patikrina:

a)

ar pateiktas kelionės dokumentas nėra netikras, suklastotas arba padirbtas;

b)

prašymą išduoti vizą pateikusio asmens pateiktą numatomo buvimo tikslą ir sąlygas ir ar jis turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį, arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas, arba gali teisėtai gauti tokių lėšų;

c)

ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo yra asmuo, dėl kurio Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti;

d)

ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo nėra laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai, kaip nurodyta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 19 punkte, arba tarptautiniams santykiams, visų pirma kai valstybių narių nacionaliniuose registruose nebuvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti dėl tų pačių priežasčių;

e)

kai taikoma, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu.

4.   Konsulatas, kai taikoma, patikrina ankstesnio ir numatomo buvimo trukmę siekdamas nustatyti, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo neviršijo didžiausios leidžiamo buvimo valstybių narių teritorijoje trukmės, neatsižvelgiant į galimus buvimo atvejus, kurie leidžiami pagal kitos valstybės narės išduotą nacionalinę ilgalaikę vizą ar leidimą gyventi.

5.   Pragyvenimo lėšos, reikalingos numatomam buvimui, įvertinamos atsižvelgiant į buvimo trukmę bei tikslą ir remiantis orientacinėmis ekonomiško būsto ir maisto kainomis atitinkamoje (-ose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse), dauginant jas iš buvimo dienų skaičiaus, remiantis valstybių narių nustatytomis orientacinėmis kainomis pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnio 1 dalies c punktą. Rėmimo ir (arba) asmens apgyvendinimo įrodymas taip pat gali būti įrodymas, kad turima pakankamai pragyvenimo lėšų.

6.   Nagrinėdamas prašymą išduoti oro uosto tranzitinę vizą konsulatas visų pirma patikrina:

a)

ar pateiktas kelionės dokumentas nėra netikras, suklastotas arba padirbtas;

b)

atitinkamo trečiosios šalies piliečio išvykimo bei kelionės tikslo vietas ir tai, ar numatomą maršrutą galima susieti su tranzitu per oro uostą;

c)

tolimesnės kelionės į galutinį kelionės tikslą įrodymą.

7.   Prašymo nagrinėjimas visų pirma grindžiamas pateiktų dokumentų autentiškumu bei patikimumu ir prašymą išduoti vizą pateikusio asmens padarytų pareiškimų tikrumu bei patikimumu.

8.   Nagrinėdami prašymus konsulatai gali pagrįstais atvejais pakviesti prašymą išduoti vizą pateikusį asmenį pokalbiui ir paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

9.   Dėl to, kad anksčiau buvo atsisakyta išduoti vizą neturi būti automatiškai atsisakoma nagrinėti naują prašymą išduoti vizą. Naujas prašymas vertinamas remiantis visa turima informacija.

22 straipsnis

Išankstinės konsultacijos su kitų valstybių narių centrinėmis valdžios institucijomis

1.   Valstybė narė gali reikalauti, kad kitų valstybių narių centrinės valdžios institucijos konsultuotųsi su jos centrinės valdžios institucijomis nagrinėdamos prašymus, kuriuos pateikė konkrečių trečiųjų šalių piliečiai arba tokių piliečių konkrečios kategorijos. Tokios konsultacijos netaikomos prašymams išduoti oro uosto tranzitines vizas.

2.   Centrinės valdžios institucijos, su kuriomis konsultuojamasi, pateikia galutinį atsakymą per septynias kalendorines dienas nuo konsultacijos prašymo dienos. Jei per šį terminą atsakymas nepateikiamas, tai reiškia, kad jos neturi pagrindo prieštarauti vizos išdavimui.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai apie tokių išankstinių konsultacijų reikalavimo įdiegimą ar panaikinimą prieš tokiam sprendimui įsigaliojant. Ši informacija taip pat teikiama vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.

4.   Komisija informuoja valstybes nares apie tokius pranešimus.

5.   Nuo Šengeno konsultavimosi tinklo pakeitimo datos, kaip nurodyta VIS reglamento 46 straipsnyje, išankstinės konsultacijos vykdomos pagal to reglamento 16 straipsnio 2 dalį.

23 straipsnis

Sprendimas dėl prašymo

1.   Sprendimas dėl prašymų priimamas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo, kuris yra priimtinas pagal 19 straipsnį, pateikimo datos.

2.   Šis laikotarpis atskirais atvejais gali būti pratęstas daugiausiai iki 30 kalendorinių dienų, visų pirma kai reikia toliau nagrinėti prašymą, arba atstovavimo atveju, kai konsultuojamasi su atstovaujamosios valstybės narės valdžios institucijomis.

3.   Išimties tvarka, kai konkrečiais atvejais reikalingi papildomi dokumentai, šis laikotarpis gali būti pratęstas daugiausiai iki 60 kalendorinių dienų.

4.   Jei prašymas nepanaikinamas, priimamas sprendimas:

a)

išduoti vienodą vizą pagal 24 straipsnį, arba

b)

išduoti riboto teritorinio galiojimo vizą pagal 25 straipsnį, arba

c)

atsisakyti išduoti vizą pagal 32 straipsnį, arba

d)

toliau nenagrinėti prašymo, o perduoti jį atitinkamoms atstovaujamosios valstybės narės valdžios institucijoms pagal 8 straipsnio 2 dalį.

Tai, kad fiziškai neįmanoma paimti pirštų atspaudų, pagal 13 straipsnio 7 dalies b punktą, neturi įtakos vizos suteikimui ar atsisakymui ją suteikti.

IV   SKYRIUS

Vizos išdavimas

24 straipsnis

Vienodos vizos išdavimas

1.   Visos galiojimo laikotarpis ir leidžiamo buvimo trukmė grindžiami pagal 21 straipsnį atliekamu nagrinėjimu.

Viza gali būti išduodama vienam, dviem ar keletui atvykimų. Galiojimo laikotarpis negali viršyti penkerių metų.

Vykimo tranzitu atveju leidžiamo buvimo trukmė turi neviršyti vykimui tranzitu reikalingo laiko.

Nepažeidžiant 12 straipsnio a punkto, vizos galiojimo laikotarpis apima papildomą 15 dienų „pratęsiamą galiojimo laikotarpį“.

Valstybės narės gali nuspręsti nesuteikti tokio pratęsiamo galiojimo laikotarpio dėl su viešąja tvarka susijusių priežasčių arba dėl bet kurios iš valstybių narių tarptautinių santykių.

2.   Nepažeidžiant 12 straipsnio a punkto, daugkartinės vizos išduodamos nuo šešių mėnesių iki penkerių metų galiojimo laikotarpiui, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo įrodo arba pagrindžia ketinimą keliauti dažnai ir (arba) reguliariai, visų pirma dėl jo profesinės ar šeiminės padėties, pavyzdžiui, verslininkai, reguliarius ryšius su valstybėmis narėmis ir Bendrijos institucijomis palaikantys valstybės tarnautojai, pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, keliaujantys mokymo, seminarų ir konferencijų tikslais, Sąjungos piliečių šeimos nariai, trečiųjų šalių piliečių, teisėtai gyvenančių valstybėse narėse, šeimos nariai, taip pat jūrininkai, ir

b)

prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo įrodo savo sąžiningumą ir patikimumą, visų pirma teisėtą naudojimąsi ankstesnėmis vienodomis vizomis arba riboto teritorinio galiojimo vizomis, savo ekonominę padėtį kilmės šalyje ir savo nuoširdų ketinimą išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

3.   Priėmus sprendimą dėl tokios vizos išdavimo, VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys įvedami į VIS.

25 straipsnis

Riboto teritorinio galiojimo vizos išdavimas

1.   Riboto teritorinio galiojimo viza išduodama išimties tvarka šiais atvejais:

a)

jei, valstybės narės manymu, dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų būtina

i)

nukrypti nuo principo, pagal kurį turi būti patenkintos atvykimo sąlygos, nustatytos Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose; arba

ii)

išduoti vizą nepaisant valstybės narės, su kuria konsultuotasi pagal 22 straipsnį, prieštaravimo vienodos vizos išdavimui; arba

iii)

išduoti vizą dėl neatidėliotinų priežasčių, nors ir nebuvo išankstinės konsultacijos pagal 22 straipsnį,

arba

b)

jei dėl priežasčių, kurias konsulatas laiko pagrįstomis, buvimui tam pačiam šešių mėnesių laikotarpiui išduodama nauja viza prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui, kuris per tą šešių mėnesių laikotarpį jau pasinaudojo vienoda viza arba riboto teritorinio galiojimo viza, suteikiančia galimybę būti tris mėnesius.

2.   Riboto teritorinio galiojimo viza galioja vizą išduodančiosios valstybės narės teritorijoje. Išimties tvarka ji gali galioti daugiau nei vienos valstybės narės teritorijoje esant kiekvienos tokios valstybės narės pritarimui.

3.   Jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo turi kelionės dokumentą, kuris nėra pripažįstamas vienos ar kelių, bet ne visų valstybių narių, išduodama viza, kuri galioja valstybių narių, pripažįstančių išduotą kelionės dokumentą, teritorijoje. Jei vizą išduodančioji valstybė narė nepripažįsta prašymą išduoti vizą pateikusio asmens kelionės dokumento, išduota viza galioja tik toje valstybėje narėje.

4.   Jei riboto teritorinio galiojimo viza išduota 1 dalies a punkte nurodytais atvejais, vizą išduodančiosios valstybės narės centrinės valdžios institucijos nedelsdamos išplatina atitinkamą informaciją kitų valstybių narių centrinės valdžios institucijoms, taikydamos VIS reglamento 16 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.

5.   Priėmus sprendimą dėl tokios vizos išdavimo, VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys įvedami į VIS.

26 straipsnis

Oro uosto tranzitinės vizos išdavimas

1.   Oro uosto tranzitinė viza galioja vykimui tranzitui per valstybių narių teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas.

2.   Nepažeidžiant 12 straipsnio a punkto, vizos galiojimo laikotarpis apima papildomą 15 dienų „pratęsiamą galiojimo laikotarpį“.

Valstybės narės gali nuspręsti nesuteikti tokio pratęsiamo galiojimo laikotarpio dėl su viešąja tvarka susijusių priežasčių arba dėl bet kurios iš valstybių narių tarptautinių santykių.

3.   Nepažeidžiant 12 straipsnio a punkto, daugkartinės oro uosto tranzitinės vizos gali būti išduodamos daugiausiai šešių mėnesių galiojimo laikotarpiui.

4.   Priimant sprendimą išduoti daugkartines oro uosto tranzitines vizas ypač svarbūs šie kriterijai:

a)

prašymą išduoti vizą pateikusio asmens poreikis keliauti dažnai ir (arba) reguliariai, bei

b)

prašymą išduoti vizą pateikusio asmens sąžiningumas ir patikimumas, visų pirma teisėtas naudojimasis ankstesnėmis vienodomis vizomis, riboto teritorinio galiojimo vizomis ar oro uosto tranzitinėmis vizomis, jo ekonominė padėtis jo kilmės šalyje ir nuoširdus ketinimas dėl tolimesnės kelionės.

5.   Jei pagal 3 straipsnio 2 dalies nuostatas reikalaujama, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo turėtų oro uosto tranzitinę vizą, oro uosto tranzitinė viza galioja tik vykimui tranzitu per atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas.

6.   Priėmus sprendimą dėl tokios vizos išdavimo, VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys įvedami į VIS.

27 straipsnis

Vizos įklijos pildymas

1.   Pildant vizos įkliją daromi VII priede nustatyti privalomi įrašai ir užpildoma mašininio nuskaitymo zona, kaip numatyta ICAO dokumento 9303 2 dalyje.

2.   Valstybės narės gali daryti papildomus įrašus vizos įklijos skiltyje „Pastabos“, kurioje turi nekartoti VII priede nurodytų privalomų įrašų.

3.   Visi įrašai vizos įklijoje yra spausdinami, o išpausdintoje vizos įklijoje negali būti daromi pakeitimai rankiniu būdu.

4.   Vizų įklijos gali būti pildomos ranka tik techninės nenugalimos jėgos (force majeure) atveju. Ranka užpildytoje vizos įklijoje negali būti daromi jokie pakeitimai.

5.   Kai vizos įklija pildoma ranka pagal šio straipsnio 4 dalį, ši informacija įvedama į VIS pagal VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalies k punktą.

28 straipsnis

Užpildytų vizų įklijų pripažinimas negaliojančiomis

1.   Jei vizos įklijoje, kuri dar neįklijuota kelionės dokumente, pastebima klaida, vizos įklija pripažįstama negaliojančia.

2.   Jei klaida pastebėta po to, kai vizos įklija buvo įklijuota kelionės dokumente, vizos įklijos galiojimas panaikinamas kryžmai perbraukiant vizos įkliją nenuplaunamu rašalu, o kitame lape įklijuojama nauja vizos įklija.

3.   Jei klaida pastebėta atitinkamus duomenis įvedus į VIS pagal VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalį, klaida ištaisoma vadovaujantis to reglamento 24 straipsnio 1 dalimi.

29 straipsnis

Vizų įklijų klijavimas

1.   Atspausdinta vizos įklija, kurioje yra 27 straipsnyje ir VII priede numatyti duomenys, įklijuojama kelionės dokumente laikantis VIII priede išdėstytų nuostatų.

2.   Jei vizą išduodančioji valstybė narė nepripažįsta prašymą išduoti vizą pateikusio asmens kelionės dokumento, naudojamas atskiras lapas vizai įklijuoti.

3.   Jei vizos įklija įklijuojama atskirame lape vizai įklijuoti, ši informacija įvedama į VIS pagal VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalies j punktą.

4.   Asmeninės vizos, išduotos asmenims, kurie yra įrašyti į prašymą išduoti vizą pateikusio asmens kelionės dokumentą, įklijuojamos tame kelionės dokumente.

5.   Kai vizą išduodančioji valstybė narė nepripažįsta kelionės dokumento, į kurį yra įrašyti šie asmenys, asmeninės vizos įklijos klijuojamos atskiruose lapuose vizai įklijuoti.

30 straipsnis

Išduotos vizos suteikiamos teisės

Vien tik vienodos vizos ar riboto teritorinio galiojimo vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti.

31 straipsnis

Kitų valstybių narių centrinių valdžios institucijų informavimas

1.   Valstybė narė gali reikalauti, kad jos centrinės valdžios institucijos būtų informuojamos apie kitų valstybių narių konsulatų konkrečių trečiųjų šalių piliečiams arba tokių piliečių konkrečioms kategorijoms išduotas vizas, išskyrus oro uosto tranzitinių vizų atveju.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie tokios informacijos prašymo reikalavimo įdiegimą ar panaikinimą prieš įsigaliojant tokiam sprendimui. Ši informacija taip pat teikiama vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.

3.   Komisija informuoja valstybes nares apie tokius pranešimus.

4.   Nuo VIS reglamento 46 straipsnyje nurodytos datos informacija teikiama pagal to reglamento 16 straipsnio 3 dalį.

32 straipsnis

Atsisakymas išduoti vizą

1.   Nepažeidžiant 25 straipsnio 1 dalies, vizą išduoti atsisakoma:

a)

jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo:

i)

pateikia netikrą, suklastotą arba padirbtą kelionės dokumentą;

ii)

nepagrindžia numatomo buvimo tikslo ir sąlygų;

iii)

nepateikia įrodymų, kad turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas, arba kad gali teisėtai gauti tokių lėšų;

iv)

valstybių narių teritorijoje jau išbuvo tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį turėdamas vienodą vizą arba riboto teritorinio galiojimo vizą;

v)

yra asmuo, dėl kurio SIS buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti;

vi)

laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai, kaip nurodyta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 19 punkte, arba tarptautiniams santykiams, visų pirma, kai valstybių narių nacionaliniuose registruose buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti dėl tų pačių priežasčių; arba

vii)

nepateikia įrodymo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, kai to reikalaujama;

arba

b)

jei kyla pagrįstų abejonių dėl prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens patvirtinamųjų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo, prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens pareiškimo dėl ketinimo išvykti iš valstybių narių teritorijos iki baigiantis prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpiui patikimumo.

2.   Sprendimas dėl atsisakymo, nurodant jo priežastis, prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešamas naudojant VI priede nustatytą standartinę formą.

3.   Prašymą išduoti vizą pateikę asmenys, kuriems buvo atsisakyta išduoti vizą, turi teisę pateikti apeliacinį skundą. Apeliaciniai skundai pateikiami prieš valstybę narę, kuri priėmė galutinį sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės teisę. Valstybės narės prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims suteikia informaciją apie apeliacinių skundų teikimo procedūrą, kaip nurodyta VI priede.

4.   8 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais atstovaujančiosios valstybės narės konsulatas praneša prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui apie atstovaujamosios valstybės narės priimtą sprendimą.

5.   Informacija apie atsisakytą išduoti vizą įvedama į VIS pagal VIS reglamento 12 straipsnį.

V   SKYRIUS

Išduotos vizos keitimas

33 straipsnis

Pratęsimas

1.   Išduotos vizos galiojimo laikotarpis ir (arba) buvimo trukmė pratęsiama, jei valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad vizos turėtojas pateikė nenugalimos jėgos (force majeure) ar humanitarinių priežasčių įrodymus, kodėl jis negali išvykti iš valstybių narių teritorijos iki vizos galiojimo laikotarpio ar vizoje nurodytos leidžiamo buvimo trukmės pabaigos. Tokiu atveju viza pratęsiama nemokamai.

2.   Išduotos vizos galiojimo laikotarpis ir (arba) buvimo trukmė gali būti pratęsta, jei vizos turėtojas pateikia svarbių asmeninių priežasčių įrodymus, pagrindžiančius vizos galiojimo laikotarpio ar buvimo trukmės pratęsimą. Tokiu atveju už vizos pratęsimą imamas 30 EUR mokestis.

3.   Jei vizą pratęsianti valdžios institucija nenusprendžia kitaip, pratęsta viza yra tokio pat teritorinio galiojimo kaip pirminė viza.

4.   Valdžios institucijos, kompetentingos pratęsti vizą, yra valstybės narės, kurios teritorijoje yra trečiosios šalies pilietis kreipimosi dėl pratęsimo metu, institucijos.

5.   Valstybės narės Komisijai praneša apie valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos pratęsti vizas.

6.   Vizų galiojimas pratęsiamas įklijuojant vizos įkliją.

7.   Informacija apie pratęstą vizą įvedama į VIS pagal VIS reglamento 14 straipsnį.

34 straipsnis

Vizos panaikinimas ir atšaukimas

1.   Viza panaikinama, kai paaiškėja, kad tos vizos išdavimo metu nebuvo patenkintos vizos išdavimo sąlygos, visų pirma jei yra rimtų priežasčių manyti, kad viza buvo gauta nesąžiningu būdu. Paprastai vizą panaikina valstybės narės, kuri išdavė vizą, kompetentingos institucijos. Vizą gali panaikinti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos; tokiu atveju vizą išdavusios valstybės narės valdžios institucijos informuojamos apie tokį panaikinimą.

2.   Viza atšaukiama, kai paaiškėja, kad nebetenkinamos vizos išdavimo sąlygos. Iš esmės vizą paprastai atšaukia valstybės narės, kuri ją išdavė, kompetentingos institucijos. Vizą gali atšaukti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos; tokiu atveju vizą išdavusios valstybės narės valdžios institucijos informuojamos apie tokį atšaukimą.

3.   Viza gali būti atšaukta vizos turėtojo prašymu. Vizą išdavusios valstybės narės kompetentingos institucijos informuojamos apie tokį atšaukimą.

4.   Jei vizos turėtojas pasienyje nepateikia vieno ar kelių patvirtinamųjų dokumentų, nurodytų 14 straipsnio 3 dalyje, tai automatiškai nereiškia, kad bus priimtas sprendimas panaikinti ar atšaukti vizą.

5.   Jei viza panaikinama arba atšaukiama, ant jos uždedamas spaudas „PANAIKINTA“ arba „ATŠAUKTA“, o optiškai kintantis vizos įklijos elementas, latentinio vaizdo įspūdį daranti apsaugos priemonė ir žodis „viza“ padaromi negaliojančiais išbraukiant.

6.   Sprendimas dėl vizos panaikinimo ar atšaukimo, nurodant jo priežastis, prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešamas naudojant VI priede nustatytą standartinę formą.

7.   Vizos turėtojai, kurių viza buvo panaikinta ar atšaukta, turi teisę pateikti apeliacinį skundą, išskyrus atvejus, kai viza buvo atšaukta vizos turėtojo prašymu pagal 3 dalį. Apeliaciniai skundai pateikiami prieš valstybę narę, kuri priėmė sprendimą dėl vizos panaikinimo arba atšaukimo, pagal tos valstybės narės teisę. Valstybės narės prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims suteikia informaciją apie apeliacinių skundų teikimo procedūrą, kaip nurodyta VI priede.

8.   Informacija apie panaikintą ar atšauktą vizą įvedama į VIS pagal VIS reglamento 13 straipsnį.

VI   SKYRIUS

Prie išorės sienų išduodamos vizos

35 straipsnis

Vizos, dėl kurių išdavimo prašymai pateikti prie išorės sienos

1.   Išimtiniais atvejais vizos gali būti išduotos sienos perėjimo punktuose, jeigu yra įvykdytos šios sąlygos:

a)

prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka sąlygas, nustatytas Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose;

b)

prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo negalėjo pateikti prašymo išduoti vizą iš anksto ir prireikus pateikia patvirtinamuosius dokumentus, pagrindžiančius būtinas atvykimo priežastis, kurių negalėjo numatyti, ir

c)

įvertinama, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo tikrai sugrįš į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vyks tranzitu per valstybes, kurios nėra visapusiškai Šengeno acquis įgyvendinančios valstybės narės.

2.   Jei dėl vizos kreipiamasi prie išorės sienos, reikalavimas prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui turėti sveikatos draudimą kelionės metu gali būti netaikomas, kai nėra galimybių sudaryti sveikatos draudimo kelionės metu sutarties tame sienos perėjimo punkte arba dėl humanitarinių priežasčių.

3.   Prie išorės sienos išduodama viza turi būti vienodos formos viza, suteikianti jos turėtojui teisę būti ne ilgiau kaip 15 dienų, atsižvelgiant į numatomo buvimo tikslą ir sąlygas. Vykimo tranzitu atveju leidžiamo buvimo trukmė turi neviršyti vykimui tranzitu reikalingo laiko.

4.   Jei Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d, ir e punktų sąlygos neįvykdytos, už vizos išdavimą pasienyje atsakingos valdžios institucijos gali pagal šio reglamento 25 straipsnio 1 dalies a punktą išduoti riboto teritorinio galiojimo vizą, galiojančią tik vizą išduodančiosios valstybės narės teritorijoje.

5.   Trečiosios šalies piliečiui, priklausiančiam asmenų, dėl kurių pagal 22 straipsnį būtinos išankstinės konsultacijos, kategorijai, viza prie išorės sienos iš esmės neišduodama.

Tačiau pagal 25 straipsnio 1 dalies a punktą išimtiniais atvejais tokiems asmenims prie išorės sienos gali būti išduota riboto teritorinio galiojimo viza, galiojanti vizą išduodančiosios valstybės narės teritorijoje.

6.   Be 32 straipsnio 1 dalyje numatytų atsisakymo išduoti vizą priežasčių, taip pat atsisakoma išduoti vizą sienos perėjimo punkte, jei nėra patenkintos šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos sąlygos.

7.   Taikomos 32 straipsnio 3 dalyje ir VI priede išdėstytos nuostatos dėl atsisakymo išduoti vizą pateisinamųjų aplinkybių ir pranešimo apie jį bei teisės pateikti apeliacinį skundą.

36 straipsnis

Vizų išdavimas prie išorės sienų, tranzitu vykstantiems jūrininkams

1.   Jūrininkui, kuris kirsdamas valstybių narių išorės sienas turi turėti vizą, tranzitinė viza gali būti išduodama pasienyje, jei:

a)

jis atitinka 35 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, ir

b)

jis kerta atitinkamą sieną, kad įsilaipintų ar grįžtų į laivą, kuriame jis dirbs ar dirbo jūrininku, arba iš jo išsilaipintų.

2.   Nacionalinės kompetentingos institucijos, prieš pasienyje išduodamos vizą tranzitu vykstančiam jūrininkui, laikosi IX priedo 1 dalyje nustatytų taisyklių ir įsitikina, kad buvo pasikeista būtina informacija apie atitinkamą jūrininką tinkamai užpildant formą, skirtą tranzitu vykstantiems jūrininkams, kaip nustatyta IX priedo 2 dalyje.

3.   Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant 35 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINIS VALDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

37 straipsnis

Vizų skyrių darbo organizavimas

1.   Valstybės narės yra atsakingos už vizų skyrių darbo organizavimą savo konsulatuose.

Siekiant, kad nesumažėtų budrumas, o personalas būtų apsaugotas nuo įtampos vietos lygiu, tam tikrais atvejais sukuriamos personalo, tiesiogiai dirbančio su prašymą išduoti vizą pateikusiais asmenimis, rotacijos sistemos. Ypač daug dėmesio skiriama aiškioms darbo struktūroms ir aiškiam pareigų paskirstymui priimant galutinius sprendimus dėl prašymų. Galimybė naudotis VIS bei SIS ir kita konfidencialia informacija suteikiama tik ribotam skaičiui tinkamai įgaliotų personalo narių. Imamasi tinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie tokių duomenų bazių.

2.   Vizų įklijų saugojimui ir tvarkymui taikomos tinkamos saugumo priemonės, siekiant išvengti klastojimo arba jų praradimo. Kiekvienas konsulatas veda turimų vizų įklijų atsargų apskaitą ir registruoja kiekvienos vizos įklijos panaudojimo atvejį.

3.   Valstybių narių konsulatai archyvuoja prašymus. Kiekvienoje asmens byloje saugoma prašymo forma, atitinkamų patvirtinamųjų dokumentų kopijos, įrašas apie atliktus patikrinimus ir išduotos vizos numeris, kad prireikus personalas galėtų atkurti dėl prašymo priimto sprendimo aplinkybes.

Asmenų prašymų bylos saugomos mažiausiai dvejus metus nuo sprendimo dėl prašymo priėmimo dienos, nurodytos 23 straipsnio 1 dalyje.

38 straipsnis

Prašymų nagrinėjimui ir konsulatų stebėsenai skirti ištekliai

1.   Valstybės narės skiria pakankamai tinkamo personalo užduotims, susijusioms su prašymų nagrinėjimu, atlikti, kad būtų užtikrinta derama ir vienoda visuomenei teikiamų paslaugų kokybė.

2.   Patalpos turi atitikti tinkamus funkcinius reikalavimus ir būti pritaikytos taikyti tinkamas saugumo priemones.

3.   Valstybių narių centrinės valdžios institucijos suteikia galimybę mokytis iš valstybės narės atvykusiam bei vietoje įdarbintam personalui ir yra atsakingos už išsamios, tikslios ir atnaujintos informacijos apie atitinkamus Bendrijos ir nacionalinės teisės aktus teikimą.

4.   Valstybių narių centrinės valdžios institucijos užtikrina dažną ir tinkamą prašymų nagrinėjimo stebėseną, o nustačiusios, kad buvo nukrypta nuo šio reglamento nuostatų, imasi taisomųjų priemonių.

39 straipsnis

Darbuotojų elgesys

1.   Valstybių narių konsulatai užtikrina, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys būtų mandagiai aptarnaujami.

2.   Vykdydami pareigas konsuliniai darbuotojai visapusiškai gerbia žmogaus orumą. Priemonės, kurių imamasi, turi būti proporcingos tikslams, kurių jomis siekiama.

3.   Atlikdamas savo užduotis, konsulinės įstaigos personalas nediskriminuoja asmenų dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos.

40 straipsnis

Bendradarbiavimo formos

1.   Kiekviena valstybė narė atsako už procedūrų, susijusių su prašymais, organizavimą. Paprastai prašymai pateikiami valstybės narės konsulatui.

2.   Valstybės narės:

a)

aprūpina savo konsulatus ir už vizų išdavimą prie sienų atsakingas valdžios institucijas reikiama įranga biometriniams identifikatoriams rinkti, taip pat tokia įranga jos aprūpina savo garbės konsulų biurus, jeigu jos naudojasi jų paslaugomis biometriniams identifikatoriams rinkti pagal 42 straipsnį, ir (arba)

b)

bendradarbiauja su viena ar keliomis valstybėmis narėmis laikydamosi bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu tvarkos arba palaikydamos kitus atitinkamus ryšius riboto atstovavimo bendradarbiavimo forma, teikdamos paslaugas bendroje vietoje arba įsteigdamos bendrą prašymų išduoti vizą centrą pagal 41 straipsnį.

3.   Ypatingomis aplinkybėmis arba dėl priežasčių, susijusių su vietos sąlygomis, pavyzdžiui, kai:

a)

dėl didelio prašymus išduoti vizą pateikiančių asmenų skaičiaus nėra galimybės organizuoti prašymų priėmimą ir duomenų surinkimą laiku bei tinkamomis sąlygomis, arba

b)

jokiu kitu būdu neįmanoma užtikrinti atitinkamos trečiosios šalies pakankamos teritorinės aprėpties,

ir kai 2 dalies b punkte nurodytos bendradarbiavimo formos atitinkamai valstybei narei netinka, valstybė narė kraštutiniu atveju gali bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju pagal 43 straipsnį.

4.   Nepažeidžiant teisės pakviesti prašymą išduoti vizą pateikiantį asmenį pokalbiui, kaip numatyta 21 straipsnio 8 dalyje, dėl pasirinktos darbo organizavimo formos prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo neprivalo asmeniškai atvykti daugiau nei į vieną prašymui pateikti skirtą vietą.

5.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie tai, kaip jos ketina organizuoti su prašymais susijusias procedūras kiekvienoje konsulinėje įstaigoje.

41 straipsnis

Valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas

1.   Kai pasirenkama teikti paslaugas bendroje vietoje, vienos ar kelių valstybių narių konsulatų personalas vykdo su kitos valstybės narės konsulate pateiktais jiems skirtais prašymais susijusias procedūras (įskaitant biometrinių identifikatorių rinkimą) ir naudojasi tos valstybės narės įranga. Atitinkamos valstybės narės susitaria dėl paslaugų teikimo bendroje vietoje trukmės ir tokio bendradarbiavimo nutraukimo sąlygų, taip pat dėl vizos mokesčio dalies, kurią turi gauti valstybė narė, kurios konsulatu naudojamasi.

2.   Kai steigiami bendri prašymų išduoti vizą centrai, dviejų ar daugiau valstybių narių konsulatų personalas dirba kartu viename pastate, kad asmenys galėtų pateikti prašymus (įskaitant biometrinius identifikatorius). Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys nukreipiami į valstybę narę, kuri yra kompetentinga išnagrinėti prašymą ir priimti sprendimą. Valstybės narės susitaria dėl tokio bendradarbiavimo trukmės ir jo nutraukimo sąlygų, taip pat dėl išlaidų padalijimo tarp dalyvaujančių valstybių narių. Viena valstybė narė yra atsakinga už su logistika susijusias sutartis ir diplomatinius santykius su priimančiąja šalimi.

3.   Tuo atveju, jei nutraukiamas bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis narėmis, valstybės narės užtikrina visų paslaugų tęstinumą.

42 straipsnis

Naudojimasis garbės konsulų paslaugomis

1.   Garbės konsulai taip pat gali būti įgalioti atlikti kai kurias arba visas 43 straipsnio 6 dalyje nurodytas užduotis. Turi būti imtasi atitinkamų priemonių saugumui ir duomenų apsaugai užtikrinti.

2.   Jei garbės konsulas nėra valstybės narės valstybės tarnautojas, vykdant minėtas užduotis turi būti laikomasi X priede nustatytų reikalavimų, išskyrus to priedo D punkto c papunktyje nustatytas nuostatas.

3.   Jei garbės konsulas yra valstybės narės valstybės tarnautojas, atitinkama valstybė narė užtikrina, kad būtų taikomi reikalavimai, panašūs į tuos, kurie būtų taikomi tuo atveju, jei užduotis vykdytų tos valstybės narės konsulatas.

43 straipsnis

Bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėjais

1.   Valstybės narės stengiasi bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju kartu su viena ar daugiau valstybių narių, nepažeisdamos viešųjų pirkimų ir konkurencijos taisyklių.

2.   Bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėju grindžiamas teisiniu dokumentu, atitinkančiu X priede nustatytus reikalavimus.

3.   Valstybės narės, vykdydamos bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, keičiasi informacija apie išorės paslaugų teikėjų pasirinkimą ir savo atitinkamų teisinių dokumentų sąlygų ir reikalavimų nustatymą.

4.   Prašymus nagrinėja, atitinkamais atvejais pokalbius rengia ir, reikiamais atvejais, sprendimus dėl prašymų priima ir vizų įklijas spausdina bei įklijuoja tik konsulatas.

5.   Išorės paslaugų teikėjams jokiomis aplinkybėmis nesuteikiama galimybė naudotis VIS. VIS gali naudotis tik tinkamai įgaliotas konsulatų personalas.

6.   Išorės paslaugų teikėjui gali būti patikėtas vienos ar kelių iš toliau išvardytų užduočių vykdymas:

a)

teikti bendrą informaciją apie vizų išdavimo reikalavimus ir prašymo formas;

b)

informuoti prašymą išduoti vizą pateikiantį asmenį apie reikalaujamus patvirtinamuosius dokumentus, remiantis kontroliniu sąrašu;

c)

rinkti duomenis ir priimti prašymus (įskaitant biometrinių identifikatorių rinkimą) ir perduoti prašymą konsulatui;

d)

rinkti vizos mokestį;

e)

tvarkyti asmens atvykimo į konsulatą arba išorės paslaugų teikėjo patalpas tvarkaraštį;

f)

paimti iš konsulato kelionės dokumentus, įskaitant pranešimą apie atsisakymą išduoti vizą, jei taikoma, ir grąžinti juos prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui.

7.   Atrinkdama (-os) išorės paslaugų teikėją, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) patikrina bendrovės mokumą bei patikimumą, įskaitant tai, ar ji turi būtinas licencijas, yra įregistruota įmonių registre, turi bendrovės įstatus, sutartis su bankais, ir užtikrina, kad nebūtų interesų konflikto.

8.   Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) užtikrina, kad atrinktas išorės paslaugų teikėjas laikytųsi 2 dalyje nurodytu teisiniu dokumentu jam nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

9.   Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) toliau atsako už tai, kad būtų laikomasi duomenų tvarkymui taikytinų duomenų apsaugos taisyklių, ir yra prižiūrima (-os) pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnį.

Bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėju neapriboja ir nepanaikina atsakomybės pagal atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) nacionalinę teisę už įsipareigojimų, susijusių su prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų asmens duomenų tvarkymu ir 6 dalyje nurodytų vienos ar kelių užduočių vykdymu, pažeidimus. Ši nuostata neturi įtakos veiksmams, kurių gali būti tiesiogiai imamasi prieš išorės paslaugų teikėją pagal atitinkamos trečiosios šalies nacionalinę teisę.

10.   Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) rengia mokymo kursus išorės paslaugų teikėjui, kuriuose suteikiama žinių, būtinų norint teikti tinkamas paslaugas ir pakankamą informaciją prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims.

11.   Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) atidžiai stebi, kaip įgyvendinamas 2 dalyje nurodytas teisinis dokumentas, be kita ko:

a)

kaip išorės paslaugų teikėjas teikia bendro pobūdžio informaciją apie vizų išdavimo reikalavimus ir prašymo formas prašymą pateikiantiems asmenims;

b)

užtikrina, kad būtų įgyvendinamos visos techninės ir organizacinės saugumo priemonės, būtinos apsaugoti asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų, ypač kai bendradarbiaujant dokumentai ir duomenys perduodami atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) konsulatui, taip pat siekiant juos apsaugoti nuo visų kitų neteisėtų asmens duomenų tvarkymo būdų;

c)

kaip renkami ir perduodami biometriniai identifikatoriai;

d)

priemones, kurių imamasi siekiant užtikrinti nuostatų dėl duomenų apsaugos laikymąsi.

Šiuo tikslu atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) konsulatas (-ai) reguliariai ir iš anksto nepranešdamas vykdo patikrinimus išorės paslaugų teikėjo patalpose.

12.   Tuo atveju, jei nutraukiamas bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėju, valstybės narės užtikrina visų paslaugų tęstinumą.

13.   Valstybės narės pateikia Komisijai 2 dalyje nurodyto teisinio dokumento kopiją.

44 straipsnis

Duomenų šifravimas ir saugus perdavimas

1.   Jei valstybės narės sudarė atstovavimo susitarimą, bendradarbiauja su išorės paslaugų teikėju arba naudojasi garbės konsulų paslaugomis, atstovaujamoji (-osios) valstybė (-ės) narė (-ės) arba atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) užtikrina, kad duomenys, kuriuos elektroniniu būdu ar fiziškai elektroninėje laikmenoje perduoda atstovaujančiosios valstybės narės valdžios institucijos atstovaujamosios (-ųjų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms arba išorės paslaugų teikėjas ar garbės konsulas atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms, būtų visiškai užšifruoti.

2.   Trečiosiose šalyse, kuriose draudžiama šifruoti duomenis, kuriuos elektroniniu būdu perduoda atstovaujančiosios valstybės narės valdžios institucijos atstovaujamosios (-ųjų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms arba išorės paslaugų teikėjas ar garbės konsulas atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms, atstovaujamoji (-osios) valstybė (-ės) narė (-ės) arba atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) neleidžia atstovaujančiajai valstybei nariai, išorės paslaugų teikėjui arba garbės konsului perduoti duomenis elektroniniu būdu.

Tokiu atveju atstovaujamoji (-osios) valstybė (-ės) narė (-ės) arba atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) užtikrina, kad atstovaujančiosios valstybės narės valdžios institucijų atstovaujamosios (-ųjų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms arba išorės paslaugų teikėjo ar garbės konsulo atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms perduodami elektroniniai duomenys būtų visiškai užšifruoti elektroninėje laikmenoje ir kad juos fiziškai perduotų konsulinis pareigūnas, arba, jei dėl tokio perdavimo reikėtų imtis neproporcingų ar nepagrįstų priemonių, jie būtų perduodami kitu saugiu ir patikimu būdu, pavyzdžiui, pasitelkiant įsisteigusius ūkio subjektus, turinčius patirties atitinkamoje trečiojoje šalyje gabenant neskelbtinus dokumentus ir duomenis.

3.   Visais atvejais perdavimo saugumo lygis nustatomas atsižvelgiant į duomenų slaptumo pobūdį.

4.   Valstybės narės arba Bendrija stengiasi pasiekti susitarimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, kad būtų panaikintas draudimas šifruoti atstovaujančiosios valstybės narės valdžios institucijų atstovaujamosios (-ųjų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms arba išorės paslaugų teikėjo ar garbės konsulo atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) valdžios institucijoms elektroniniu būdu perduodamus duomenis.

45 straipsnis

Valstybių narių bendradarbiavimas su komerciniais tarpininkais

1.   Valstybės narės gali bendradarbiauti su komerciniais tarpininkais prašymų pateikimo tikslais, išskyrus biometrinių identifikatorių rinkimo tikslus.

2.   Toks bendradarbiavimas vykdomas, jei valstybių narių atitinkamos valdžios institucijos yra suteikusios akreditaciją. Akreditacija suteikiama visų pirma patikrinus šiuos aspektus:

a)

esamo komercinio tarpininko statusą: galiojančias licencijas, registraciją įmonių registre, sutartis su bankais;

b)

galiojančias sutartis su komerciniais partneriais, esančiais valstybėse narėse, siūlančiais apgyvendinimo ir kitas organizuotų turistinių kelionių paslaugas;

c)

sutartis su transporto bendrovėmis, kuriose turi būti numatytas išvykimas ir garantuotas sugrįžimas nustatytu laiku.

3.   Akredituoti komerciniai tarpininkai reguliariai stebimi atliekant patikrinimus vietoje, įskaitant asmeninių pokalbių arba pokalbių telefonu su prašymą išduoti vizą pateikusiais asmenimis, kelionių ir apgyvendinimo tikrinimą, taip pat tikrinimą, ar parūpintas sveikatos draudimas kelionės metu yra tinkamas ir ar juo apdrausti atskiri keliautojai, ir, jeigu laikoma būtina – dokumentų, susijusių su grupės grįžimu, tikrinimą.

4.   Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, keičiamasi informacija apie akredituotų komercinių tarpininkų veiklos rezultatus, nustatytus pažeidimus ir komercinių tarpininkų pateiktų prašymų atmetimą bei apie nustatytus kelionės dokumentų klastojimo būdus ir neįvykdytas planuotas keliones.

5.   Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, keičiamasi komercinių tarpininkų, kuriems kiekvienas konsulatas suteikė akreditaciją arba kurių akreditacija buvo panaikinta, nurodant tokio panaikinimo priežastis, sąrašais.

Kiekvienas konsulatas užtikrina, kad apie akredituotų komercinių tarpininkų, su kuriais jis bendradarbiauja, sąrašą būtų pranešta visuomenei.

46 straipsnis

Statistinių duomenų rinkimas

Valstybės narės renka metinius statistinius duomenis vizų klausimais pagal XII priede pateiktą lentelę. Šie statistiniai duomenys pateikiami kiekvienais metais iki kovo 1 d., už praėjusius kalendorinius metus.

47 straipsnis

Plačiosios visuomenės informavimas

1.   Valstybių narių centrinės valdžios institucijos ir konsulatai pateikia plačiajai visuomenei visą atitinkamą informaciją, susijusią su prašymu išduoti vizą, ir visų pirma nurodo:

a)

prašymo išduoti vizą pateikimo kriterijus, sąlygas ir tvarką;

b)

atitinkamais atvejais būdus, kaip susitarti dėl susitikimo;

c)

kam prašymas gali būti pateiktas (kompetentingam konsulatui, bendram prašymų išduoti vizą centrui ar išorės paslaugų teikėjui);

d)

akredituotus komercinius tarpininkus;

e)

tai, kad 20 straipsnyje numatytas spaudas neturi teisinių padarinių;

f)

23 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytus prašymų nagrinėjimo terminus;

g)

trečiąsias šalis, dėl kurių piliečių arba konkrečių tokių piliečių kategorijų taikomos išankstinio konsultavimosi arba informacijos teikimo procedūros;

h)

kad nepalankūs sprendimai dėl prašymų turi būti pranešti prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui, kad tokiuose sprendimuose turi būti nurodytos juos pagrindžiančios priežastys ir kad prašymą išduoti vizą pateikę asmenys, kuriems buvo atsisakyta išduoti vizą, turi teisę pateikti apeliacinį skundą, nurodant informaciją dėl apeliacinio skundo pateikimo procedūros, įskaitant kompetentingą teisinę instanciją bei apeliacinio skundo pateikimo terminus;

i)

kad vien tik vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti ir kad vizos turėtojų prie išorės sienos reikalaujama pateikti įrodymų, jog jie tenkina atvykimo sąlygas, kaip numatyta Šengeno sienų kodekso 5 straipsnyje.

2.   Atstovaujančioji valstybė narė ir atstovaujamoji valstybė narė informuoja plačiąją visuomenę apie susitarimus dėl atstovavimo tvarkos, kaip nurodyta 8 straipsnyje, prieš įsigaliojant tokiems susitarimams.

V   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS ŠENGENO KLAUSIMAIS VIETOS LYGIU

48 straipsnis

Valstybių narių konsulatų bendradarbiavimas Šengeno klausimais vietos lygiu

1.   Kad būtų užtikrintas suderintas bendros vizų politikos taikymas, tam tikrais atvejais atsižvelgiant į vietos aplinkybes, valstybių narių konsulatai ir Komisija bendradarbiauja kiekvienoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje ir įvertina poreikį visų pirma nustatyti:

a)

suderintą patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos turi pateikti prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys, sąrašą, atsižvelgiant į 14 straipsnį ir II priedą;

b)

bendrus prašymų nagrinėjimo kriterijus, susijusius su vizos mokesčio taikymo išimtimis pagal 16 straipsnio 5 dalį ir su prašymo formos vertimo klausimais pagal 11 straipsnio 5 dalį;

c)

išsamų priimančiosios šalies išduotų kelionės dokumentų sąrašą, kuris reguliariai atnaujinamas.

Jei bendradarbiaujant Šengeno klausimais vietos lygiu atliekamo vertinimo metu patvirtinama, kad dėl vieno ar kelių iš a–c punktų reikia suderinto požiūrio vietos lygiu, priemonės dėl tokio požiūrio tvirtinamos taikant 52 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

2.   Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, parengiamas bendras informacinis biuletenis dėl vienodų vizų, riboto teritorinio galiojimo vizų ir oro uosto tranzitinių vizų, t. y. vizų suteikiamų teisių, prašymų išduoti tokias vizas pateikimo sąlygų, įskaitant tam tikrais atvejais 1 dalies a punkte nurodytą patvirtinamųjų dokumentų sąrašą.

3.   Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, keičiamasi šia informacija:

a)

mėnesio statistiniais duomenimis apie išduotas vienodas vizas, riboto teritorinio galiojimo vizas ir oro uosto tranzitines vizas bei atsisakytų išduoti vizų skaičių;

b)

atsižvelgiant į su migracija ir (arba) saugumu susijusios rizikos įvertinimą, informacija apie:

i)

socialinę ir ekonominę priimančiosios šalies struktūrą;

ii)

informacijos šaltinius vietos lygiu, įskaitant apie socialinę apsaugą, sveikatos draudimą, fiskalinius registrus ir atvykimo ir išvykimo registraciją;

iii)

netikrų, padirbtų ar suklastotų dokumentų naudojimą;

iv)

nelegalios imigracijos maršrutus;

v)

atsisakymus išduoti vizą;

c)

informacija apie bendradarbiavimą su transporto bendrovėmis;

d)

informacija apie draudimo bendroves, draudžiančias tinkamu sveikatos draudimu kelionės metu, įskaitant draudimo rūšies ir galimos perteklinės sumos tikrinimą.

4.   Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, reguliariai organizuojami valstybių narių ir Komisijos atstovų posėdžiai konkretiems veiklos klausimams, susijusiems su bendros vizų politikos taikymu, spręsti. Šiuos posėdžius savo jurisdikcijos ribose sušaukia Komisija, jei Komisijos prašymu nesusitariama kitaip.

Gali būti organizuojami vienai temai skirti posėdžiai ir steigiami pogrupiai bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu konkretiems klausimams nagrinėti.

5.   Bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu posėdžių ataskaitų santraukos rengiamos sistemingai ir platinamos vietos lygiu. Komisija gali pavesti ataskaitų rengimą valstybei narei. Kiekvienos valstybės narės konsulatai jas pateikia savo šalies centrinės valdžios institucijoms.

Remdamasi šiomis ataskaitomis, Komisija kiekvienoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje rengia metinę ataskaitą, kuri pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Valstybių narių, netaikančių Bendrijos acquis dėl vizų, arba trečiųjų šalių konsulatų atstovai gali būti ad hoc kviečiami dalyvauti posėdžiuose ir keistis informacija su vizomis susijusiais klausimais.

VI   ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49 straipsnis

Tvarka, taikoma olimpinių ir parolimpinių žaidynių atveju

Valstybės narės, kuriose rengiamos olimpinės ir parolimpinės žaidynės, taiko specialias procedūras ir sąlygas, kurios padeda supaprastinti vizų išdavimą, kaip nustatyta XI priede.

50 straipsnis

Priedų pakeitimai

Priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šio reglamento nuostatas, susijusios su I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ir XII priedų pakeitimais, tvirtinamos taikant 52 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

51 straipsnis

Vizų kodekso praktinio taikymo instrukcijos

Šio reglamento nuostatų praktiniam taikymui skirtos veiklos instrukcijos rengiamos 52 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

52 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas (toliau – Vizų komitetas).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas ir su sąlyga, kad taikant šią procedūrą patvirtintos įgyvendinamosios priemonės nekeičia esminių šio reglamento nuostatų.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

53 straipsnis

Pranešimas

1.   Valstybės narės Komisijai praneša apie:

a)

8 straipsnyje nurodyto atstovavimo tvarką;

b)

trečiąsias šalis, kurių piliečiai atskirų valstybių narių reikalavimu vykdami per jų teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas, privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą, kaip nurodyta 3 straipsnyje;

c)

nacionalinę formą rėmimui ir (arba) asmens apgyvendinimui patvirtinti, nurodytą 14 straipsnio 4 dalyje, jei taikoma;

d)

trečiųjų šalių, kurių atveju būtina 22 straipsnio 1 dalyje nurodyta išankstinio konsultavimosi procedūra, sąrašą;

e)

trečiųjų šalių, kurių atveju būtina 31 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, sąrašą;

f)

papildomus nacionalinius įrašus vizos įklijos skiltyje „Pastabos“, kaip nurodyta 27 straipsnio 2 dalyje;

g)

33 straipsnio 5 dalyje nurodytas valdžios institucijas, kompetentingas pratęsti vizas;

h)

bendradarbiavimo formas, pasirinktas pagal 40 straipsnį;

i)

statistinius duomenis, surinktus pagal 46 straipsnį ir XII priedą.

2.   Komisija supažindina valstybes nares ir visuomenę su šia informacija skelbdama pagal 1 dalį praneštą informaciją nuolat atnaujinamame elektroniniame leidinyje.

54 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 767/2008 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

„vienoda viza“, kaip apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, įsteigiančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksą) (22) 2 straipsnio 3 dalyje;

b)

b punktas išbraukiamas;

c)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

„oro uosto tranzitinė viza“, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 810/2009 2 straipsnio 5 dalyje;“;

d)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

„riboto teritorinio galiojimo viza“, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 810/2009 2 straipsnio 4 dalyje;“;

e)

e punktas išbraukiamas.

2.

8 straipsnio 1 dalyje žodžiai „Gavusi prašymą“ pakeičiami taip:

„Tuo atveju, kai prašymas priimtinas pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 19 straipsnį“.

3.

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Pateikus prašymą įvedami duomenys“;

b)

4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

pavardė, pavardė gimimo metu (ankstesnė (-ės) pavardė (-ės)), vardas (-ai); gimimo data, gimimo vieta, gimimo šalis, lytis;“;

ii)

e punktas išbraukiamas;

iii)

g punktas pakeičiamas taip:

„g)

pagrindinio kelionės tikslo valstybė (-ės) narė (-ės) ir numatomo buvimo ar vykimo tranzitu trukmė;“;

iv)

h punktas pakeičiamas taip:

„h)

pagrindinį kelionės tikslą (-us)“;

v)

i punktas pakeičiamas taip:

„i)

numatoma atvykimo į Šengeno erdvę data ir numatoma išvykimo iš Šengeno erdvės data;“;

vi)

j punktas pakeičiamas taip:

„j)

valstybę narę, į kurią atvykstama pirmiausia;“;

vii)

k punktas pakeičiamas taip:

„k)

prašytojo namų adresas;“;

viii)

l punkte žodis „mokyklos“ pakeičiamas žodžiais „švietimo įstaigos“;

ix)

m punkte žodžiai „tėvo ir motinos“ pakeičiami žodžiais „tėvų teises turinčio asmens arba teisėto globėjo“.

4.

10 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„k)

jei taikoma, informaciją apie tai, kad vizos įklija užpildyta ranka.“

5.

11 straipsnio įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Kai kitai valstybei narei atstovaujanti vizų institucija nutraukia prašymo nagrinėjimą, ji į prašymo bylą įtraukia šiuos duomenis:“.

6.

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje a punktas pakeičiamas taip:

„a)

informacija apie statusą, kurioje nurodoma, kad buvo atsisakyta išduoti vizą ir tai, ar ta institucija atsisakė ją išduoti kitos valstybės narės vardu;“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Prašymo byloje taip pat nurodomas (-i) pagrindas (-ai), dėl kurio (-ių) buvo atsisakyta išduoti vizą; tai gali būti vienas ar keli iš toliau išvardytų pagrindų:

a)

prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo:

i)

pateikia netikrą, suklastotą arba padirbtą kelionės dokumentą;

ii)

nepagrindžia numatomo buvimo tikslo ir sąlygų;

iii)

nepateikia įrodymų, kad turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas, arba kad gali teisėtai gauti tokių lėšų;

iv)

valstybių narių teritorijoje jau išbuvo tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį turėdamas vienodą vizą arba riboto teritorinio galiojimo vizą;

v)

yra asmuo, dėl kurio SIS buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti;

vi)

laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai, kaip nurodyta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 19 punkte, arba tarptautiniams santykiams, visų pirma, kai valstybių narių nacionaliniuose registruose buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti dėl tų pačių priežasčių;

vii)

nepateikia įrodymo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, kai to reikalaujama;

b)

buvo pateikta nepatikima informacija apie numatomo buvimo tikslo ir sąlygų pagrindimą;

c)

nebuvo galima nustatyti, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki vizos galiojimo laikotarpio pabaigos;

d)

nebuvo pateikta pakankamai įrodymų, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo negalėjo pateikti prašymo išduoti vizą iš anksto ir todėl pagrįstai pateikė prašymą išduoti vizą pasienyje.“

7.

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Panaikinus ar atšaukus vizą įvedami duomenys

1.   Priėmus sprendimą panaikinti ar atšaukti vizą, šį sprendimą priėmusi vizų institucija į prašymo bylą įveda šiuos duomenis:

a)

informacija apie statusą, kurioje nurodoma, kad viza buvo panaikinta ar atšaukta;

b)

vizą panaikinusi arba atšaukusi institucija, įskaitant jos buvimo vietą;

c)

sprendimo priėmimo vieta ir data.

2.   Prašymo byloje taip pat nurodomas (-i) pagrindas (-ai), kuriuo (-iais) remiantis viza buvo panaikinta ar atšaukta:

a)

vienas ar keli iš 12 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų;

b)

vizos turėtojo prašymas atšaukti vizą.“

8.

14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

i)

Įžanginė dalis pakeičiama taip:

„1.   Priėmus sprendimą pratęsti išduotos vizos galiojimą ir (arba) buvimo pagal išduotą vizą trukmę, vizos galiojimą pratęsusi vizų institucija į prašymo bylą įveda šiuos duomenis:“;

ii)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

pratęstos vizos įklijos numerį;“;

iii)

g punktas pakeičiamas taip:

„g)

teritoriją, kurioje vizos turėtojas turi teisę keliauti, jei pratęstos vizos teritorinis galiojimas skiriasi nuo pirminės vizos galiojimo;“;

b)

2 dalyje išbraukiamas c punktas.

9.

15 straipsnio 1 dalyje žodžiai „jos galiojimo pratęsimo ar sutrumpinimo“ pakeičiami žodžiais „arba galiojimo pratęsimo“.

10.

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

valstybę narę, į kurią atvykstama pirmiausia;“;

b)

6 punktas pakeičiamas taip:

„6.

išduotos vizos rūšis;“;

c)

11 punktas pakeičiamas taip:

„11.

pagrindinį kelionės tikslą (-us);“.

11.

18 straipsnio 4 dalies c punkte, 19 straipsnio 2 dalies c punkte, 20 straipsnio 2 dalies d punkte ir 22 straipsnio 2 dalies d punkte išbraukiami žodžiai „ar sutrumpinimą“.

12.

23 straipsnio 1 dalies d punkte išbraukiami žodžiai „jos galiojimo laikotarpis buvo sutrumpintas“.

55 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 562/2006 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 562/2006 V priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

a)

1 punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

atitinkamai panaikina arba atšaukia vizas pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (vizų kodeksas) (23) 34 straipsnyje nustatytas sąlygas;

b)

2 punktas išbraukiamas.

56 straipsnis

Panaikinimas

1.   1985 m. birželio 14 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 9–17 straipsniai panaikinami.

2.   Panaikinami šie teisės aktai:

a)

1999 m. balandžio 28 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimas dėl bendrųjų konsulinių instrukcijų bendrojo vadovo (SCH/Com-ex (99) 13 (Bendrosios konsulinės instrukcijos, įskaitant priedus);

b)

1993 m. gruodžio 14 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimai Dėl vienodos formos vizos taikymo išplėtimo(SCH/Com-ex (93) 21), ir Dėl vienodos formos vizos panaikinimo, atšaukimo ar galiojimo trukmės sutrumpinimo bendrųjų principų, (SCH/Com-ex (93) 24), 1994 m. gruodžio 22 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimas dėl statistikos apie išduotas vienodos formos vizas mainų (SCH/Com-ex (94) 25), 1998 m. balandžio 21 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimas dėl statistikos apie išduotas vizas mainų (SCH/Com-ex (98) 12), ir 1998 m. gruodžio 16 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimas dėl kvietimo, rėmimo ir apgyvendinimo įrodymo vienodos formos nustatymo (SCH/Com-ex (98) 57);

c)

1996 m. kovo 4 d. Bendrieji veiksmai 96/197/TVR dėl oro uosto tranzito susitarimų (24);

d)

2001 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 789/2001 paliekantis tarybai įgyvendinimo įgaliojimus dėl tam tikrų išsamių nuostatų ir praktinės tvarkos nagrinėjant prašymus išduoti vizą (25);

e)

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1091/2001 dėl judėjimo laisvės turint ilgalaikę vizą (26);

f)

2003 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 415/2003 dėl vizų išdavimo pasienyje, įskaitant tokių vizų išdavimą tranzitu vykstantiems jūrininkams (27);

g)

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 390/2009, iš dalies keičiančio Bendrąsias konsulines instrukcijas diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms dėl vizų, atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir tvarkymo organizavimo (28), 2 straipsnis.

3.   Nuorodos į panaikintus dokumentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos remiantis XIII priede pateikta koreliacijos lentele.

57 straipsnis

Stebėsena ir įvertinimas

1.   Praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento visų nuostatų taikymo Komisija pateikia jo taikymo įvertinimo ataskaitą. Bendrai vertindama Komisija apsvarsto tikslų įgyvendinimo ir šio reglamento nuostatų įgyvendinimo rezultatus, nepaisant 3 dalyje nurodytų ataskaitų.

2.   Komisija perduoda 1 dalyje nurodytą įvertinimo ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Remdamasi šiuo įvertinimu, Komisija pateikia, jei reikia, tinkamus pasiūlymus dėl šio reglamento keitimo.

3.   Praėjus trejiems metams nuo VIS veikimo pradžios, o vėliau – kas ketverius metus, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 13, 17, 40–44 straipsnių įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant biometrinių identifikatorių rinkimo ir naudojimo įgyvendinimą, pasirinkto ICAO standarto tinkamumą, duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi, darbo su išorės paslaugų teikėjais patirtį konkrečiai atsižvelgiant į biometrinių duomenų rinkimą, 59 mėnesių taisyklės, taikomos pirštų atspaudų kopijavimui, įgyvendinimą ir su prašymais susijusių procedūrų organizavimą. Ataskaitoje, remiantis VIS reglamento 17 straipsnio 12, 13 ir 14 dalimis bei 50 straipsnio 4 dalimi, turi būti nurodomi atvejai, kai pirštų atspaudų faktiškai nebuvo galima paimti arba nebuvo reikalaujama juos paimti dėl teisinių priežasčių, palyginti su atvejų, kai pirštų atspaudai buvo paimti, skaičiumi. Ataskaitoje nurodoma informacija apie atvejus, kai asmeniui, kurio pirštų atspaudų faktiškai nebuvo galima paimti, viza nebuvo išduota. Su ataskaita prireikus pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl šio reglamento pakeitimų.

4.   Pirmojoje iš 3 dalyje nurodytų ataskaitų, remiantis Komisijos atsakomybe atlikto tyrimo rezultatais, taip pat nagrinėjama, ar vaikų iki 12 metų pirštų atspaudai yra tikrai patikimi tapatybės nustatymo ir patikrinimo tikslais, visų pirma kaip kintant amžiui kinta pirštų atspaudai.

58 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2010 m. balandžio 5 d.

3.   52 straipsnis ir 53 straipsnio 1 dalies a–h punktai ir 2 dalis taikomi nuo 2009 m. spalio 5 d.

4.   Šengeno konsultavimosi tinklo (techninės specifikacijos) atžvilgiu 56 straipsnio 2 dalies d punktas taikomas nuo VIS reglamento 46 straipsnyje nurodytos datos.

5.   32 straipsnio 2 ir 3 dalys, 34 straipsnio 6 ir 7 dalys bei 35 straipsnio 7 dalis taikomos nuo 2011 m. balandžio 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje 2009 m. liepos 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. ERLANDSSON


(1)  2009 m. balandžio 2 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19.

(3)  OL C 326, 2005 12 22, p. 1.

(4)  OL C 53, 2005 3 3, p. 1.

(5)  OL L 218, 2008 8 13, p. 60.

(6)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(8)  OL L 105, 2006 4 13, p. 1.

(9)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(10)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(11)  OL L 176, 1999 7 10, p. 53.

(12)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(13)  OL L 53, 2008 2 27, p. 1.

(14)  OL L 83, 2008 3 26, p. 3.

(15)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(16)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(17)  OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

(18)  OL L 164, 1995 7 14, p. 1.

(19)  OL L 53, 2002 2 23, p. 4.

(20)  OL L 267, 2006 9 27, p. 41.

(21)  OL L 289, 2005 11 3, p. 23.

(22)  OL L 243, 2009 9 15, p. 1“;

(23)  OL L 243, 2009 9 15, p. 1“;

(24)  OL L 63, 1996 3 13, p. 8.

(25)  OL L 116, 2001 4 26, p. 2.

(26)  OL L 150, 2001 6 6, p. 4.

(27)  OL L 64, 2003 3 7, p. 1.

(28)  OL L 131, 2009 5 28, p. 1.


I PRIEDAS

Image

Image

Image


II PRIEDAS

Neišsamus patvirtinamųjų dokumentų sąrašas

14 straipsnyje nurodyti patvirtinamieji dokumentai, kuriuos turi pateikti prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys, gali būti tokie:

A.

SU KELIONĖS TIKSLU SUSIJĘ DOKUMENTAI

1.

verslo kelionėms:

a)

įmonės arba valdžios institucijos kvietimas dalyvauti susitikimuose, konferencijose arba renginiuose, susijusiuose su prekyba, pramone ar darbu;

b)

kiti dokumentai, parodantys verslo ryšius arba ryšius darbo tikslais;

c)

tam tikrais atvejais mugių ir kongresų bilietai;

d)

dokumentai, įrodantys įmonės verslo veiklą;

e)

dokumentai, įrodantys prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens įdarbinimą [statusą] [padėtį] bendrovėje;

2.

kelionėms, kurių tikslas – studijos arba kitos mokymo rūšys:

a)

pažyma, liudijanti priėmimą į mokymo įstaigą tam, kad būtų lankomi profesinio rengimo arba teoriniai kursai pagal pagrindinio ar tolesnio mokymo programą;

b)

studento pažymėjimai arba kursų, kuriuos ketinama lankyti, sertifikatai;

3.

turistinėms kelionėms arba kelionėms dėl asmeninių priežasčių:

a)

dokumentai, susiję su apgyvendinimu:

priimančiojo asmens kvietimas, jei bus apsistota pas jį,

dokumentas iš apgyvendinimą teikiančios įstaigos arba kitas tinkamas dokumentas, rodantis, kur numatoma apsigyventi;

b)

dokumentai, susiję su kelionės maršrutu:

organizuotos kelionės rezervacijos patvirtinimas arba kitas atitinkamas dokumentas, nurodantis numatomus kelionės planus,

tranzito atveju: viza arba kitas leidimas atvykti į trečiąją šalį, į kurią vykstama; tolesnės kelionės bilietai;

4.

kelionėms, į kurias vykstama dėl politinių, mokslo, kultūrinių, sporto arba religinių renginių arba kitų priežasčių:

kvietimas, renginių bilietai, priėmimo dokumentai arba programos (jei įmanoma), nurodant priimančiosios organizacijos pavadinimą ir buvimo trukmę, ar kitas atitinkamas dokumentas, nurodantis kelionės tikslą;

5.

oficialių delegacijų, kurios atitinkamai trečiosios šalies Vyriausybei gavus oficialių kvietimą dalyvauja posėdžiuose, konsultacijose, derybose ar mainų programose, taip pat tarpvyriausybinių organizacijų valstybės narės teritorijoje rengiamuose renginiuose, narių kelionėms:

atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijos laiškas, patvirtinantis, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo yra oficialios delegacijos, vykstančios į valstybę narę dalyvauti pirmiau nurodytuose renginiuose, narys, kartu pateikiant oficialaus kvietimo kopiją;

6.

kelionėms, kurių tikslas yra gydymasis:

oficialus gydymo įstaigos dokumentas, patvirtinantis gydymo šioje įstaigoje būtinumą, ir pakankamų finansinių lėšų gydymui apmokėti įrodymas.

B.

DOKUMENTAI, KURIAIS REMIANTIS ĮVERTINAMAS PRAŠYMĄ IŠDUOTI VIZĄ PATEIKIANČIO ASMENS KETINIMAS IŠVYKTI IŠ VALSTYBIŲ NARIŲ TERITORIJOS

1.

grįžimo arba kelionės pirmyn ir atgal bilietas arba rezervacija;

2.

finansines lėšas gyvenamosios vietos šalyje patvirtinantis dokumentas;

3.

įdarbinimą patvirtinantis dokumentas: banko pažymos;

4.

nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinantis dokumentas;

5.

integravimąsi gyvenamosios vietos šalyje patvirtinantis dokumentas: giminystės ryšiai; profesinė padėtis.

C.

DOKUMENTAI, SUSIJĘ SU PRAŠYMĄ IŠDUOTI VIZĄ PATEIKIANČIO ASMENS ŠEIMINE PADĖTIMI

1.

tėvų valdžią vykdančių asmenų ar teisėtų globėjų sutikimas (jei nepilnametis keliauja be tėvų);

2.

giminystės ryšio su priimančiu ir (arba) kviečiančiu asmeniu patvirtinimas.


III PRIEDAS

VIENODA SPAUDO, RODANČIO, KAD PRAŠYMAS IŠDUOTI VIZĄ YRA PRIIMTINAS, FORMA IR NAUDOJIMAS

… viza … (1)

 

xx/xx/xxxx (2)

 (3)

Pavyzdys:

 

C visa FR

 

22.4.2009

Consulat de France

Djibout

 

Spaudas dedamas pirmame kelionės dokumento puslapyje, kuriame nėra įrašų arba spaudų.


(1)  Prašymą nagrinėjančios valstybės narės kodas. Naudojami X priedo 1.1 punkte nurodyti kodai.

(2)  Prašymo data (aštuoni skaitmenys: xx diena, xx mėnuo, xxxx metai).

(3)  Prašymą išduoti vizą nagrinėjanti institucija.


IV PRIEDAS

Bendras trečiųjų šalių, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 539/2001 i priede, kurių piliečiai turi turėti oro uosto tranzitinę vizą kirsdami oro uostų, esančių valstybių narių teritorijoje, tarptautinę tranzitinę zoną, sąrašas

 

AFGANISTANAS

 

BANGLADEŠAS

 

KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

 

ERITRĖJA

 

ETIOPIJA

 

GANA

 

IRANAS

 

IRAKAS

 

NIGERIJA

 

PAKISTANAS

 

SOMALIS

 

ŠRI LANKA


V PRIEDAS

LEIDIMŲ GYVENTI, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS TURINTIEMS ASMENIMS VYKTI TRANZITU PER VALSTYBIŲ NARIŲ ORO UOSTUS BE ORO UOSTO TRANZITINĖS VIZOS, SĄRAŠAS

 

ANDORA:

Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (laikinas leidimas gyventi ir dirbti) (baltos spalvos). Šie leidimai išduodami sezoniniams darbuotojams; galiojimo laikotarpis priklauso nuo įdarbinimo trukmės, tačiau jokiu būdu neviršija šešių mėnesių. Šis leidimas neatnaujinamas,

Tarjeta de estancia y de trabajo (leidimas gyventi ir dirbti) (baltos spalvos). Šis leidimas išduodamas šešiems mėnesiams ir gali būti atnaujinamas dar vieniems metams,

Tarjeta de estancia (leidimas gyventi) (baltos spalvos). Šis leidimas išduodamas šešiems mėnesiams ir gali būti atnaujinamas dar vieniems metams,

Tarjeta temporal de residencia (laikinas leidimas gyventi) (rožinės spalvos). Šis leidimas išduodamas vieneriems metams ir gali būti atnaujinamas du kartus, kiekvieną kartą dar vieneriems metams,

Tarjeta ordinaria de residencia (paprastasis leidimas gyventi) (geltonos spalvos). Šis leidimas išduodamas trejiems metams ir gali būti atnaujinamas dar trejiems metams,

Tarjeta privilegiada de residencia (specialusis leidimas gyventi) (žalios spalvos). Šis leidimas yra išduodamas penkeriems metams ir gali būti atnaujinamas kiekvieną kartą dar penkeriems metams,

Autorización de residencia (leidimas gyventi) (žalios spalvos). Šis leidimas išduodamas vieniems metams ir gali būti atnaujinamas kiekvieną kartą dar trejiems metams,

Autorización temporal de residencia y de trabajo (laikinas leidimas gyventi ir dirbti) (rožinės spalvos). Šis leidimas išduodamas dvejiems metams ir gali būti atnaujinamas dar dvejiems metams,

Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (paprastasis leidimas gyventi ir dirbti) (geltonos spalvos). Šis leidimas išduodamas penkeriems metams,

Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (specialusis leidimas gyventi ir dirbti) (žalios spalvos). Šis leidimas yra išduodamas dešimčiai metų ir gali būti atnaujinamas kiekvieną kartą dar dešimčiai metų.

 

KANADA:

Permanent resident card (nuolatinio gyventojo kortelė) (plastikinė kortelė).

 

JAPONIJA:

Re-entry permit to Japan (pakartotino atvykimo į Japoniją leidimas).

 

SAN MARINAS:

Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) (paprastasis leidimas gyventi (nenurodomas galutinis galiojimo terminas)),

Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (specialusis nuolatinis leidimas gyventi (nenurodomas galutinis galiojimo terminas)),

Carta d’identità de San Marino (validità illimitata) (San Marino asmens tapatybės kortelė (nenurodomas galutinis galiojimo terminas)).

 

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS:

Form I-551 permanent resident card (I-551 forma – nuolatinio gyventojo kortelė) (galioja nuo dvejų iki dešimties metų),

Form I-551 Alien registration receipt card (I-551 forma – užsieniečio registracijos kortelė) (galioja nuo dvejų iki dešimties metų),

Form I-551 Alien registration receipt card (I-551 forma – užsieniečio registracijos kortelė) (nenurodomas galutinis galiojimo terminas),

Form I-327 Re-entry document (I-327 forma – pakartotinio atvykimo dokumentas) (galioja dvejus metus, išduodama I-551 formos turėtojams),

Resident alien card (šalyje gyvenančio užsieniečio kortelė) (galioja nuo 2 iki 10 metų arba nenurodomas galutinis galiojimo terminas. Šis dokumentas jo turėtojui užtikrina grįžimą tik tuo atveju, jei už JAV ribų jis buvo ne ilgiau kaip vienus metus),

Permit to re-enter (leidimas pakartotinai atvykti) (galioja dvejus metus. Šis dokumentas jo turėtojui užtikrina grįžimą tik tuo atveju, jei už JAV ribų jis buvo ne ilgiau kaip dvejus metus),

Valid temporary residence stamp in a valid passport (galiojantis laikinojo gyventojo spaudas galiojančiame pase) (galioja vienus metus nuo išdavimo dienos).


VI PRIEDAS

Image

Image


VII PRIEDAS

VIZOS ĮKLIJOS PILDYMAS

1.   Bendrųjų įrašų skiltis

1.1.   Skirsnis „GALIOJA“:

Šiame skirsnyje nurodoma teritorija, kurioje vizos turėtojui leidžiama keliauti.

Šis skirsnis gali būti pildomas tik taip:

a)

Šengeno valstybėse;

b)

Šengeno valstybėje arba valstybėse, kurių teritorijoje galioja viza (šiuo atveju naudojamos tokios santrumpos):

BE

BELGIJA

CZ

ČEKIJA

DK

DANIJA

DE

VOKIETIJA

EE

ESTIJA

GR

GRAIKIJA

ES

ISPANIJA

FR

PRANCŪZIJA

IT

ITALIJA

LV

LATVIJA

LT

LIETUVA

LU

LIUKSEMBURGAS

HU

VENGRIJA

MT

MALTA

NL

NYDERLANDAI

AT

AUSTRIJA

PL

LENKIJA

PT

PORTUGALIJA

SI

SLOVĖNIJA

SK

SLOVAKIJA

FI

SUOMIJA

SE

ŠVEDIJA

IS

ISLANDIJA

NO

NORVEGIJA

CH

ŠVEICARIJA

1.2.   Kai įklija naudojama vienodai vizai išduoti, šis skirsnis užpildomas vizą išduodančios valstybės narės kalba įrašant žodžius „Šengeno valstybėse“.

1.3.   Kai įklija naudojama riboto teritorinio galiojimo vizai išduoti vadovaujantis šio reglamento 25 straipsnio 1 dalimi, šiame skirsnyje vizą išduodančios valstybės narės kalba įrašomas valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje (-ose) vizos turėtojui leidžiama būti, pavadinimas (-ai).

1.4.   Kai įklija naudojama riboto teritorinio galiojimo vizai išduoti vadovaujantis šio reglamento 25 straipsnio 3 dalimi, galima pasirinkti šiuos įrašytinų kodų variantus:

a)

įrašyti atitinkamų valstybių narių kodus;

b)

įrašyti žodžius „Šengeno valstybėse“, toliau skliaustuose įrašant minuso ženklą ir valstybių narių, kurių teritorijose viza negalioja, kodus;

c)

tuo atveju, jei skirsnio „galioja“ nepakanka visų valstybių narių, kurios pripažįsta atitinkamą kelionės dokumentą (nepripažįsta šio dokumento), kodams įrašyti, naudojamas mažesnio dydžio šriftas.

2.   Skirsnis „NUO … IKI“:

Šiame skirsnyje nurodomas laikotarpis, kuriuo vizos turėtojui leidžiama būti teritorijoje.

Data, nuo kurios vizos turėtojas gali atvykti į teritoriją, kurioje galioja viza, įrašoma po žodžio „NUO“, kaip nurodyta toliau:

diena užrašoma dviem skaitmenimis, iš kurių pirmasis yra nulis, jei atitinkama diena žymima vienaženkliu skaitmeniu,

horizontalus brūkšnys,

mėnuo užrašomas dviem skaitmenimis, iš kurių pirmasis yra nulis, jei atitinkamas mėnuo žymimas vienaženkliu skaitmeniu,

horizontalus brūkšnys,

metai užrašomi dviem skaitmenimis, kurie atitinka paskutinius du metų skaitmenis.

Pavyzdžiui: 05–12–07 = 2007 m. gruodžio 5 d.

Laikotarpio, kuriuo vizos turėtojui leidžiama būti teritorijoje, paskutinės dienos data įrašoma po žodžio „IKI“ tokiu pat būdu, kaip pirmoji data. Vizos turėtojas privalo palikti teritoriją, kurioje galioja viza, iki tos dienos pusiaunakčio.

3.   Skirsnis „ATVYKIMŲ SKAIČIUS“:

Šiame skirsnyje skaičiumi nurodoma, kiek kartų vizos turėtojas gali atvykti į teritoriją, kurioje galioja viza, t. y. jame nurodomas buvimo laikotarpių, kurie gali būti nustatyti per visą vizos galiojimo laikotarpį, skaičius (žr. 4 punktą).

Atvykimų skaičius gali būti vienas, du ar daugiau. Šis skaičius įrašomas dešinėje pusėje iš anksto išspausdintoje dalyje, pažymint „01“, „02“ arba santrumpą „MULT“, kai viza leidžiama atvykti daugiau nei du kartus.

Kai pagal šio reglamento 26 straipsnio 3 dalį išduodama daugkartinė oro uosto tranzitinė viza, vizos galiojimo laikotarpis apskaičiuojamas taip: pirmo išvykimo data + 6 mėnesiai.

Vizos galiojimas baigiasi, kai bendras vizos turėtojo išvykimų skaičius yra lygus leidžiamų atvykimų skaičiui, net jei vizos turėtojas neišnaudojo viso viza leidžiamų dienų skaičiaus.

4.   Skirsnis „APSILANKYMO TRUKMĖ … DIENŲ“:

Šiame skirsnyje skaičiumi nurodoma, kiek dienų vizos turėtojas gali būti teritorijoje, kurioje galioja viza. Šis buvimas gali būti nepertraukiamas arba, atsižvelgiant į leidžiamų dienų skaičių, išskaidytas į kelis laikotarpius tarp 2 punkte minėtų datų, atsižvelgiant į pagal 3 punktą leidžiamų atvykimų skaičių.

Leidžiamų dienų skaičius įrašomas tuščioje vietoje tarp žodžių „APSILANKYMO TRUKMĖ“ ir „DIENŲ“ dviem skaitmenimis, iš kurių pirmasis yra nulis, jei dienų skaičius yra mažesnis nei 10.

Didžiausias į šį skirsnį įrašomų dienų skaičius yra 90 per kiekvieną pusmetį.

Jei išduodama daugiau negu šešis mėnesius galiojanti viza, buvimo trukmė yra 90 dienų per kiekvienus šešis mėnesius.

5.   Skirsnis „IŠDUOTA (KUR) … (KADA) …“:

Šiame skirsnyje nurodomas vizą išduodančios institucijos buvimo vietos pavadinimas. Išdavimo data nurodoma antrojo daugtaškio vietoje.

Išdavimo data rašoma taip pat, kaip 2 punkte nurodyta data.

6.   Skirsnis „PASO NUMERIS“:

Šioje antraštėje nurodomas kelionės dokumento, prie kurio tvirtinama vizos įklija, numeris.

Jei asmuo, kuriam yra išduota viza, yra nurodytas sutuoktinio, tėvų valdžią vykdančių asmenų ar teisėtų globėjų pasuose, nurodomas to asmens kelionės dokumento numeris.

Jeigu prašymą išduoti vizą pateikusio asmens kelionės dokumento nepripažįsta vizą išduodanti valstybė narė, vizai įklijuoti naudojamas atskiras vienodos formos lapas.

Jei viza klijuojama atskirame lape, šioje antraštėje įrašomas ne paso numeris, bet ant formos esantis spaustuvinis numeris, sudarytas iš šešių skaitmenų.

7.   Skirsnis „VIZOS RŪŠIS“:

Siekiant palengvinti kontroliuojančių institucijų darbą, šiame skirsnyje vizos rūšis nurodoma raidėmis A, C ir D:

A

:

oro uosto tranzitinė viza (kaip apibrėžta šio reglamento 2 straipsnio 5 dalyje)

C

:

viza (kaip apibrėžta šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje)

D

:

ilgalaikė viza

8.   Skirsnis „PAVARDĖ IR VARDAS“:

Vizos turėtojo kelionės dokumente „pavardės“ langelyje esantis pirmasis žodis ir po jo įrašytas „vardo“ langelyje esantis pirmasis žodis rašomi šia tvarka. Vizą išduodanti institucija patikrina, ar kelionės dokumente esantys ir į šį skirsnį bei elektroniniu būdu nuskaitomą skiltį įrašytini pavardė ir vardas yra tie patys, kaip ir prašyme išduoti vizą. Jei pavardės ir vardo simbolių yra daugiau nei numatyta laukelių, netelpantys simboliai pakeičiami tašku (.).

a)

Privalomi įrašai, kuriais turi būti papildyta skiltis „PASTABOS“

Tuo atveju, kai pagal 8 straipsnį viza išduodama kitos valstybės narės vardu, įrašomas šis tekstas: „R/[atstovaujamosios valstybės narės kodas].“

Tuo atveju, jei viza išduodama tranzitui, įrašomas šis tekstas: „TRANSIT“.

b)

Nacionaliniai įrašai skiltyje „PASTABOS“

Šioje skiltyje taip pat pateikiamos su nacionalinėmis nuostatomis susijusios pastabos vizą išduodančios valstybės narės kalba. Tačiau šios pastabos negali dubliuoti privalomųjų pastabų, nurodytų 1 punkte.

c)

Skiltis nuotraukai

Vizos turėtojo spalvota nuotrauka turi būti integruota šiam tikslui skirtoje vietoje.

Turi būti laikomasi toliau nurodytų taisyklių, taikomų vizos įklijai skirtai nuotraukai.

Galvos atvaizdas nuo smakro iki viršugalvio sudaro 70–80 % nuotraukos vertikalaus matmens.

Minimalūs skiriamosios gebos reikalavimai:

300 pikselių į colį (ppi), nesuspaustų – skenuojant,

720 taškų į colį (dpi) – spalvotas nuotraukas spausdinant.

10.   Mašininio nuskaitymo zona

Šią skiltį sudaro dvi 36 ženklų (OCR B-10 cpi) eilutės.

1 eilutė: 36 ženklai (privaloma)

Pozicijos

Ženklų skaičius

Skirsnio turinys

Specifikacijos

1–2

2

Dokumento rūšis

1-as ženklas: V

2-as ženklas: vizos rūšies kodas (A, C arba D)

3–5

3

Išdavusioji valstybė

ICAO 3 raidžių kodas: BEL, CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR.

6–36

31

Pavardė ir vardas

Pavardė nuo vardų turėtų būti atskirta 2 simboliais (<<); atskiri pavardės ir vardo elementai turėtų būti atskirti vienu simboliu (<); nereikalingos vietos turėtų būti užpildytos vienu simboliu <.

2 eilutė: 36 ženklai (privaloma)

Pozicijos

Ženklų skaičius

Skirsnio turinys

Specifikacijos

1

9

Vizos numeris

Tai numeris, atspausdintas įklijos viršutiniame dešiniajame kampe.

10

1

Kontrolinis ženklas

Šis ženklas gaunamas atliekant sudėtingą skaičiavimą remiantis pirmesniu laukeliu naudojant ICAO nustatytą algoritmą.

11

3

Prašymą išduoti vizą pateikusio asmens pilietybė

Raidžių kodas pagal ICAO trijų ženklų kodus.

14

6

Gimimo data

Rašoma MMMNDD, kur:

MM

=

metai (privaloma)

MN

=

mėnuo arba <<, jei nežinoma

DD

=

diena arba <<, jei nežinoma

20

1

Kontrolinis ženklas

Šis ženklas gaunamas atliekant sudėtingą skaičiavimą remiantis pirmesniu laukeliu naudojant ICAO nustatytą algoritmą.

21

1

Lytis

F

=

moteris,

M

=

vyras,

<

=

nenurodyta.

22

6

Vizos galiojimo pabaigos data

Rašoma MMMNDD be pakeičiančių ženklų.

28

1

Kontrolinis ženklas

Šis ženklas gaunamas atliekant sudėtingą skaičiavimą remiantis pirmesniu laukeliu naudojant ICAO nustatytą algoritmą.

29

1

Teritorinis galiojimas

a)

RTG vizų atveju įrašyti raidę.

b)

Vienodo pavyzdžio vizų atveju įrašyti pakeičiantį ženklą <.

30

1

Atvykimų skaičius

1, 2 arba M

31

2

Buvimo trukmė

a)

Trumpalaikė: dienų skaičius turėtų būti įrašytas į vizualiai skaitomą dalį.

b)

Ilgalaikė: <<

33

4

Galiojimo pradžia

Rašoma MNDD be pakeičiančių ženklų.


VIII PRIEDAS

VIZOS ĮKLIJOS ĮKLIJAVIMAS

1.

Vizos įklija įklijuojama pirmame kelionės dokumento puslapyje, kuriame nėra jokių įrašų ar spaudų, išskyrus spaudą, nurodantį, kad prašymas yra priimtinas.

2.

Įklija sulygiuojama su kelionės dokumento puslapio kraštu ir įklijuojama prie jo. Mašininio nuskaitymo zona sulygiuojama su puslapio kraštu.

3.

Vizą išduodančių institucijų spaudas skiltyje „PASTABOS“ dedamas taip, kad jo dalis atsispaustų ne tik ant įklijos, bet ir ant kelionės dokumento puslapio.

4.

Kai elektroniniu būdu nuskaitomą skiltį būtina palikti neužpildytą, spaudas gali būti dedamas į šią skiltį, kad ji negalėtų būti naudojama. Naudojamo spaudo dydis ir turinys nustatomi pagal valstybės narės nacionalines taisykles.

5.

Siekiant užkirsti kelią tam, kad prie atskiro vizai įklijuoti skirto lapo pritvirtinta įklija nebūtų panaudota dar kartą, vizas išduodančių institucijų spaudas turi būti dedamas dešinėje pusėje, apimant ir įkliją, ir atskirą lapą taip, kad netrukdytų perskaityti antraščių bei pastabų ir neuždengtų mašininio nuskaitymo zonos.

6.

Vizos galiojimo pratęsimas pagal šio reglamento 33 straipsnį atliekamas naudojant vizos įkliją. Ant vizos įklijos uždedamas vizas išduodančių institucijų antspaudas.


IX PRIEDAS

1   DALIS

Vizų išdavimo pasienyje tranzitu vykstantiems jūrininkams, kuriems taikomas vizų režimas, taisyklės

Šios taisyklės susijusios su valstybių narių kompetentingų institucijų keitimusi informacija apie tranzitu vykstančius jūrininkus, kuriems taikomas vizų režimas. Jei viza yra išduota pasienyje, remiantis pasikeista informacija, atsakomybė tenka vizą išdavusiai valstybei narei.

Šiose taisyklėse:

 

Valstybės narės uostas – uostas, laikomas valstybės narės išorės siena;

 

Valstybės narės oro uostas – oro uostas, laikomas valstybės narės išorės siena.

I.   Užsiregistravimas laive, prisišvartavusiame valstybės narės uoste ar turinčiame atplaukti į valstybės narės uostą (atvykimas į valstybių narių teritoriją)

laivybos bendrovė arba jos atstovas informuoja valstybės narės uosto, kuriame laivas yra prisišvartavęs ar į kurį turi atplaukti, kompetentingas institucijas, kad jūrininkai, kuriems taikomas vizų režimas, turi atvykti per valstybės narės oro uostą, sausumos ar jūrų sieną. Laivybos bendrovė arba jos atstovas pasirašo garantinį raštą dėl šių jūrininkų, kuriame nurodyta, kad visas jūrininkų buvimo, o prireikus ir repatriacijos išlaidas padengs laivybos bendrovė,

tos kompetentingos institucijos kuo skubiau patikrina, ar laivybos bendrovės arba jos atstovo pateikta informacija yra tiksli, ir nustato, ar laikomasi kitų atvykimo į valstybių narių teritoriją reikalavimų. Taip pat patikrinamas kelionės maršrutas valstybių narių teritorijoje, pavyzdžiui, patikrinami (lėktuvo) bilietai,

kai jūrininkai turi atvykti per valstybės narės oro uostą, valstybės narės uosto kompetentingos institucijos faksu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis pateikdamos tinkamai užpildytą formą, skirtą tranzitu vykstantiems jūrininkams, kuriems taikomas vizų režimas (kaip nustatyta 2 dalyje), informuoja valstybės narės atvykimo oro uosto kompetentingas institucijas apie patikrinimo rezultatus ir nurodo, ar vizos apskritai gali būti išduodamos pasienyje. Kai jūrininkai turi atvykti per sausumos arba jūrų sieną, ta pačia tvarka informuojamos pasienio posto, per kurį atitinkamas jūrininkas atvyksta į valstybių narių teritoriją, kompetentingos institucijos,

jei turimų duomenų patikrinimo rezultatai yra teigiami ir gauti duomenys akivaizdžiai sutampa su jūrininko pareiškimu ar dokumentais, valstybės narės atvykimo ar išvykimo oro uosto kompetentingos institucijos gali pasienyje išduoti vizą, kai leidžiama buvimo trukmė atitinka tą, kuri būtina tranzito tikslais. Be to, tokiais atvejais į jūrininko kelionės dokumentą yra dedamas valstybės narės atvykimo ar išvykimo spaudas ir šis dokumentas atiduodamas atitinkamam jūrininkui.

II.   Tarnybos baigimas laive, atplaukusiame į valstybės narės uostą (išvykimas iš valstybių narių teritorijos)

laivybos bendrovė arba jos atstovas informuoja to valstybės narės atvykimo uosto kompetentingas institucijas apie jūrininkus, kuriems taikomas vizų režimas ir kurie turi baigti tarnybą bei išvykti iš valstybių narių teritorijos per valstybės narės oro uostą, sausumos arba jūrų sieną. Laivybos bendrovė arba jos atstovas pasirašo garantinį raštą dėl šių jūrininkų, kuriame nurodyta, kad visas jūrininkų buvimo, o prireikus ir repatriacijos išlaidas padengs laivybos bendrovė,

tos kompetentingos institucijos kuo skubiau patikrina, ar laivybos bendrovės arba jos atstovo pateikta informacija yra tiksli, ir nustato, ar laikomasi kitų atvykimo į valstybių narių teritoriją reikalavimų. Taip pat patikrinamas kelionės maršrutas valstybių narių teritorijoje, pavyzdžiui, patikrinami (lėktuvo) bilietai,

jei turimų duomenų patikrinimo rezultatai yra teigiami, kompetentingos institucijos gali išduoti vizą, kai leidžiama buvimo trukmė atitinka tą, kuri būtina tranzito tikslais.

III.   Persikėlimas iš laivo, atplaukusio į valstybės narės uostą, į kitą laivą

laivybos bendrovė arba jos atstovas informuoja to valstybės narės atvykimo uosto kompetentingas institucijas apie jūrininkus, kuriems taikomas vizų režimas ir kurie turi baigti tarnybą bei išvykti iš valstybių narių teritorijos per kitos valstybės narės uostą. Laivybos bendrovė arba jos atstovas pasirašo garantinį raštą dėl šių jūrininkų, kuriame nurodyta, kad visas jūrininkų buvimo, o prireikus ir repatriacijos išlaidas padengs laivybos bendrovė,

tos kompetentingos institucijos kuo skubiau patikrina, ar laivybos bendrovės arba jos atstovo pateikta informacija yra tiksli, ir nustato, ar laikomasi kitų atvykimo į valstybių narių teritoriją reikalavimų. Šio patikrinimo tikslu susisiekiama su valstybės narės uosto, iš kurio jūrininkai laivu išvyks iš valstybių narių teritorijos, kompetentingomis institucijomis. Tikrinama siekiant nustatyti, ar laivas, į kurį jie ketina patekti, yra ten prisišvartavęs arba laukiamas atplaukiant. Taip pat patikrinamas kelionės maršrutas valstybių narių teritorijoje,

jei turimų duomenų patikrinimo rezultatai yra teigiami, kompetentingos institucijos gali išduoti vizą, kai leidžiama buvimo trukmė atitinka tą, kuri būtina tranzito tikslais.

2   DALIS

Image

IŠSAMUS FORMOS APRAŠYMAS

1–4 punktai: jūrininko tapatybė

1)

A.

Pavardė (-ės):

B.

Vardas (-ai)

C.

Pilietybė

D.

Rangas/kategorija

2)

A.

Gimimo vieta

B.

Gimimo data

3)

A.

Paso numeris

B.

Išdavimo data

C.

Galiojimo laikotarpis

4)

A.

Jūrininko knygelės numeris

B.

Išdavimo data

C.

Galiojimo laikotarpis

3 ir 4 punktai: atsižvelgiant į jūrininko pilietybę ir valstybę narę, į kurią atvykstama, asmens tapatybė gali būti nustatoma pagal kelionės dokumentą arba jūrininko knygelę.

5–8 punktai: atitinkamas laivybos atstovas ir laivas

5)

5A punktas – laivybos atstovo (asmens ar bendrovės, atstovaujančių laivo savininkui vietoje visais klausimais, susijusiais su savininko pareigomis aprūpinant laivą) vardas ir pavardė (pavadinimas), 5B punktas – jo telefono numeris (ir kita kontaktinė informacija, pavyzdžiui, fakso numeris, el. pašto adresas).

6)

A.

Laivo pavadinimas

B.

TJO numeris (šį numerį sudaro 7 skaitmenys; jis taip pat vadinamas „Loido numeriu“).

C.

Vėliava (su kuria tas prekybinis laivas plaukioja)

7)

A.

Laivo atvykimo data

B.

Vieta (uostas), iš kurios laivas atvyksta

Raidė „A“ rodo laivo atvykimo į uostą, kuriame jūrininkas turi užsiregistruoti, datą.

8)

A.

Laivo išvykimo data

B.

Laivo kelionės tikslas (kitas uostas)

7A ir 8A punktai: nurodyta, kiek dienų jūrininkas gali keliauti, kad užsiregistruotų.

Reikėtų atsiminti, kad didelės įtakos maršrutui gali turėti netikėtos kliūtys ir išorės veiksniai, pavyzdžiui, audros, avarijos ir pan.

9–12 punktai: jūrininko kelionės motyvai ir jo kelionės tikslas

9)

„Galutinis kelionės tikslas“ yra jūrininko kelionės pabaiga. Tai gali būti arba uostas, kuriame jis turi užsiregistruoti, arba šalis, į kurią jis vyksta baigęs tarnybą.

10)

Prašymo motyvai

a)

Užsiregistravimo atveju galutinis kelionės tikslas yra uostas, kuriame jūrininkas turi užsiregistruoti.

b)

Persikėlimo į kitą laivą valstybių narių teritorijoje atveju tai taip pat yra uostas, kuriame jūrininkas turi užsiregistruoti. Persikėlimas į laivą, esantį ne valstybių narių teritorijoje, turi būti laikomas tarnybos baigimu.

c)

Tarnyba gali būti baigiama dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, sutarties pabaigos, nelaimingo atsitikimo darbe, neatidėliotinų šeimyninių priežasčių ir pan.

11)

Transporto rūšis

Priemonių, kuriomis valstybių narių teritorijoje naudojasi tranzitu vykstantis jūrininkas, kuriam taikomas vizų režimas, galutiniam kelionės tikslui pasiekti, sąrašas. Formoje numatomos šios trys galimybės:

a)

Automobilis (arba autobusas).

b)

Traukinys.

c)

Lėktuvas.

12)

Atvykimo (į valstybių narių teritoriją) data

Iš esmės taikoma jūrininkui pirmame valstybės narės oro uoste ar sienos perėjimo punkte (kadangi tai ne visuomet yra oro uostas) prie išorės sienos, per kurią jis nori atvykti į valstybių narių teritoriją.

Tranzito data

Diena, kurią jūrininkas išsiregistruoja valstybių narių teritorijoje esančiame uoste ir vyksta į kitą uostą, kuris taip pat yra valstybių narių teritorijoje.

Išvykimo data

Diena, kurią jūrininkas išsiregistruoja valstybių narių teritorijoje esančiame uoste, kad persikeltų į kitą laivą uoste, esančiame ne valstybių narių teritorijoje, arba diena, kurią jūrininkas išsiregistruoja valstybių narių teritorijoje esančiame uoste, kad grįžtų į savo namus (esančius ne valstybių narių teritorijoje).

Nustačius tris keliavimo būdus, taip pat turėtų būti pateikta turima informacija apie:

a)

automobilį, autobusą: registracijos numeris

b)

traukinį: pavadinimas, numeris ir pan.

c)

skrydį: data, laikas, numeris

13)

Laivybos kompanijos atstovo arba laivo savininko pasirašytas oficialus pareiškimas, patvirtinantis atsakomybę už jūrininko buvimą ir prireikus jo repatrijavimo išlaidas.


X PRIEDAS

BŪTINIAUSIŲ REIKALAVIMŲ, ĮTRAUKTINŲ Į TEISINĮ DOKUMENTĄ BENDRADARBIAVIMO SU IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAIS ATVEJAIS, SĄRAŠAS

A.

Vykdydamas veiklą išorės paslaugų teikėjas duomenų apsaugos tikslu:

a)

visais atvejais užkerta kelią duomenų neleistinam skaitymui, kopijavimui, pakeitimui arba ištrynimui, visų pirma duomenis perduodant valstybės (-ių) narės (-ių), kompetentingos (-ų) tvarkyti prašymą išduoti vizą, diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;

b)

laikydamasis atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) nurodymų perduoda duomenis:

elektroniniu būdu, užšifruotus, arba

fiziškai, užtikrindamas saugumą;

c)

kuo greičiau perduoda duomenis:

fiziškai perduodamus duomenis – ne rečiau kaip kartą per savaitę,

elektroniniu būdu perduodamus šifruotus duomenis – ne vėliau kaip dienos, kai jie buvo surinkti, pabaigoje;

d)

ištrina duomenis iš karto po perdavimo ir užtikrina, kad prireikus būtų išsaugoti tik šie duomenys: prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens vardas bei pavardė ir kontaktiniai duomenys, kurie būtų naudojami susitikimo organizavimo tikslais, ir tam tikrais atvejais paso numeris iki paso grąžinimo prašymą išduoti vizą pateikiančiam asmeniui;

e)

užtikrina, kad būtų įgyvendinamos visos techninės ir organizacinės saugumo priemonės, būtinos apsaugoti asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų, ypač kai bendradarbiaujant dokumentai ir duomenys perduodami atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, taip pat siekiant juos apsaugoti nuo visų kitų neteisėtų asmens duomenų tvarkymo būdų;

f)

tvarko duomenis tik prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų asmens duomenų tvarkymo atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) vardu tikslais;

g)

taiko bent Direktyvoje 95/46/EB nustatytiems reikalavimams lygiaverčius duomenų apsaugos standartus;

h)

teikia prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims informaciją, privalomą pagal VIS reglamento 37 straipsnį.

B.

Vykdydamas veiklą išorės paslaugų teikėjas darbuotojų elgesio atžvilgiu:

a)

užtikrina, kad darbuotojai būtų tinkamai apmokyti;

b)

užtikrina, kad darbuotojai vykdydami pareigas:

mandagiai bendrautų su prašymą išduoti vizą pateikiančiais asmenimis,

gerbtų prašymus išduoti vizą pateikiančių asmenų orumą ir neliečiamybę,

nediskriminuotų asmenų dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, neįgalumo, amžiaus ar seksualinės orientacijos, ir

laikytųsi konfidencialumo reikalavimų, kuriuos personalo nariai turi vykdyti ir išėję iš darbo arba laikinai ar visam laikui nutraukus teisinio dokumento galiojimą;

c)

užtikrina, kad visuomet būtų žinoma išoriniam paslaugų teikėjui dirbančių darbuotojų tapatybė;

d)

įrodo, kad darbuotojai yra neteisti ir turi reikiamos patirties.

C.

Tikrinant vykdomą veiklą išorės paslaugų teikėjas:

a)

sudaro sąlygas atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) įgaliotiems darbuotojams bet kuriuo metu ir iš anksto nepranešus patekti į išorės paslaugų teikėjo patalpas, visų pirma patikrinimo tikslais;

b)

užtikrina nuotolinės prieigos prie susitikimų organizavimo sistemos galimybę patikrinimo tikslais;

c)

užtikrina atitinkamų stebėsenos metodų taikymą (pvz., bandomųjų prašymų išduoti vizą pateikimas; Webcam);

d)

užtikrina galimybę susipažinti su dokumentais, įrodančiais duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi, įskaitant įsipareigojimų teikti informaciją, išorės auditą ir reguliarius patikrinimus vietoje;

e)

nedelsdamas praneša atitinkamai (-oms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) apie saugumo pažeidimus arba prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų skundus dėl netinkamo duomenų panaudojimo arba neteisėtos prieigos prie duomenų ir derina veiksmus su atitinkama (-omis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis), kad klausimas būtų išspręstas ir besiskundžiantiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims būtų nedelsiant pateiktas paaiškinimas.

D.

Atsižvelgdamas į bendro pobūdžio reikalavimus išorės paslaugų teikėjas:

a)

veikia laikydamasis atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių), kompetentingos (-ų) tvarkyti prašymą išduoti vizą, nurodymų;

b)

patvirtina atitinkamas kovos su korupcija priemones (pvz., nuostatas dėl personalo atlyginimo; bendradarbiavimo atrenkant personalo narius užduočiai vykdyti; „keturių akių“ principo; rotacijos principo);

c)

visapusiškai vykdo teisinio dokumento nuostatas, kuriose numatyta sutarties laikino ar galutinio nutraukimo sąlyga, visų pirma pažeidus nustatytas taisykles, ir sąlyga dėl peržiūros, siekiant užtikrinti, kad teisiniame dokumente būtų pateikti geriausios praktikos pavyzdžiai.


XI PRIEDAS

SPECIALIOS PROCEDŪROS IR SĄLYGOS, SUPAPRASTINANČIOS VIZŲ IŠDAVIMĄ OLIMPIEČIAMS, DALYVAUJANTIEMS OLIMPINĖSE IR PAROLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE

I   SKYRIUS

Tikslas ir sąvokos

1 straipsnis

Tikslas

Šiomis specialiomis procedūromis ir sąlygomis supaprastinamas prašymų išduoti vizą pateikimas ir vizų išdavimas olimpiečiams olimpinių ir parolimpinių žaidynių, kurios rengiamos valstybėje narėje, metu.

Be to, taikomos atitinkamos Bendrijos acquis nuostatos dėl prašymų išduoti vizą pateikimo ir vizų išdavimo tvarkos.

2 straipsnis

Sąvokos

Šio reglamento tikslais:

1.

Atsakingosios organizacijos, susijusios su priemonėmis, numatytomis siekiant supaprastinti prašymų išduoti vizą pateikimo ir vizų išdavimo tvarką olimpiečiams, dalyvaujantiems olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse – Olimpinėje chartijoje apibrėžtos oficialios organizacijos, įgaliotos pateikti olimpiečių sąrašus valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizaciniam komitetui, kad jiems būtų išduotos žaidynių akreditacijos korteles.

2.

Olimpiečiai – asmenys, kurie yra Tarptautinio olimpinio komiteto, Tarptautinio parolimpinio komiteto, tarptautinių federacijų, nacionalinių olimpinių ir parolimpinių komitetų, olimpinių žaidynių organizacinių komitetų ir nacionalinių asociacijų nariai, pavyzdžiui, atletai, teisėjai (arbitrai), treneriai ir kiti sporto specialistai, medicinos personalo nariai, susiję su komandomis ar atskirais sportininkais, taip pat akredituoti žurnalistai, vyresnieji pareigūnai, pagalbos teikėjai, rėmėjai ar kiti oficialūs kviestiniai svečiai, sutinkantys vadovautis Olimpine chartija ir veikti kontroliuojant bei vadovaujant Tarptautiniam olimpiniam komitetui, ir kurie yra įtraukti į atsakingųjų organizacijų parengtus sąrašus ir yra valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizacinio komiteto akredituoti kaip [metai] m. olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių dalyviai.

3.

Olimpinės akreditacijos kortelės, kurias išduoda valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizacinis komitetas, vadovaudamasis jos nacionalinės teisės aktais – vienas iš dviejų saugių dokumentų, kurių vienas skirtas olimpinėms žaidynėms, o kitas – parolimpinėms žaidynėms, kuriuose yra turėtojo nuotrauka, bei olimpiečio tapatybę įrodantys duomenys ir kurie suteikia leidimą patekti į patalpas, kuriose vyksta varžybos, bei į kitus žaidynių metu vykstančius renginius.

4.

Olimpinių žaidynių ir parolimpinių žaidynių trukmė – laikotarpis, kuriuo vyksta olimpinės žaidynės, ir laikotarpis, kuriuo vyksta parolimpinės žaidynės.

5.

Valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizacinis komitetas – priimančiosios valstybės narės pagal jos nacionalinės teisės aktus įsteigtas komitetas, kuriam pavesta surengti olimpines ir parolimpines žaidynes ir kuris priima sprendimą dėl tose žaidynėse dalyvaujančių olimpiečių akreditavimo.

6.

Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos – olimpines ir parolimpines žaidynes priimančios valstybės narės paskirtos tarnybos, kurioms pavesta nagrinėti prašymus išduoti vizą ir išduoti vizas olimpiečiams.

II   SKYRIUS

Vizų išdavimas

3 straipsnis

Sąlygos

Pagal šį reglamentą viza gali būti išduodama tik tam asmeniui:

a)

kuris buvo paskirtas vienos iš atsakingųjų organizacijų ir valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizacinio komiteto akredituotas kaip olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių dalyvis;

b)

kuris turi galiojantį kelionės dokumentą, leidžiantį kirsti išorės sienas, kaip nustatyta Šengeno sienų kodekso 5 straipsnyje;

c)

dėl kurio nebuvo paskelbtas perspėjimas dėl draudimo atvykti;

d)

kuris nėra laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, nacionaliniam saugumui ar tarptautiniams santykiams.

4 straipsnis

Prašymo pateikimas

1.   Kai atsakingoji organizacija sudaro asmenų, atrinktų dalyvauti olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse, sąrašą, ji gali pateikti bendrą prašymą išduoti vizas šiems atrinktiems asmenims, kurie turi turėti vizą pagal Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, kartu su prašymu išduoti olimpinės akreditacijos korteles atrinktiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tie asmenys turi valstybės narės arba Jungtinės Karalystės ar Airijos jiems išduotą leidimą gyventi pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (1).

2.   Bendras prašymas išduoti vizas atitinkamiems asmenims perduodamas valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizaciniam komitetui tuo pat metu kaip ir prašymai išduoti olimpinės akreditacijos korteles to komiteto nustatyta tvarka.

3.   Dėl kiekvieno asmens, dalyvaujančio olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse, pateikiamas atskiras prašymas išduoti vizą.

4.   Valstybės narės, priimančios olimpines ir (arba) parolimpines žaidynes, organizacinis komitetas už vizų išdavimą atsakingoms tarnyboms kuo greičiau perduoda bendrą prašymą išduoti vizą, kartu su atitinkamų asmenų prašymų išduoti olimpinės akreditacijos korteles, kuriuose nurodomas asmens vardas ir pavardė, pilietybė, lytis, gimimo data ir vieta, kelionės dokumento numeris, rūšis ir galiojimo laikas, kopijomis.

5 straipsnis

Bendrų prašymų išduoti vizą nagrinėjimas ir išduodamos vizos rūšis

1.   Vizas išduoda už vizų išdavimą atsakingos tarnybos, išnagrinėjusios, ar laikomasi 3 straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.   Išduodama vienodos formos daugkartinė viza, suteikianti teisę šalyje būti ne ilgiau kaip tris mėnesius olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių metu.

3.   Jei atitinkamas olimpietis neatitinka 3 straipsnio c arba d punktuose nustatytų sąlygų, pagal šio reglamento 25 straipsnį už vizų išdavimą atsakingos tarnybos gali išduoti riboto teritorinio galiojimo vizą.

6 straipsnis

Vizos forma

1.   Vizos forma – tai olimpinės akreditacijos kortelėje įrašomi du numeriai. Pirmasis numeris yra vizos numeris. Vienodos vizos numerį sudaro septyni (7) ženklai – šeši (6) skaitmenys, o prieš juos rašoma raidė „C“. Riboto teritorinio galiojimo vizos numerį sudaro aštuoni (8) ženklai – šeši (6) skaitmenys, o prieš juos rašomos raidės „XX“ (2). Antrasis numeris yra atitinkamo asmens kelionės dokumento numeris.

2.   Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos vizų numerius nurodo valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizaciniam komitetui, kad jis galėtų išduoti olimpinės akreditacijos korteles.

7 straipsnis

Atsisakymas imti mokesčius

Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos už prašymų išduoti vizą nagrinėjimą ir vizų išdavimą neima jokių mokesčių.

III   SKYRIUS

Bendrosios ir baigiamosios nuostatos

8 straipsnis

Vizų galiojimo panaikinimas

Jei asmenų, paskirtų dalyvauti olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse, sąrašas iš dalies pakeičiamas prieš prasidedant žaidynėms, atsakingosios organizacijos nedelsdamos apie tai informuoja valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes organizacinį komitetą, kad būtų galima panaikinti iš sąrašo išbrauktų asmenų olimpinės akreditacijos kortelių galiojimą. Organizacinis komitetas apie tai praneša už vizų išdavimą atsakingoms tarnyboms ir nurodo joms atitinkamų vizų numerius.

Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos panaikina atitinkamų asmenų vizų galiojimą. Jos nedelsdamos apie tai informuoja už pasienio kontrolę atsakingas institucijas, o pastarosios nedelsdamos šią informaciją perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

9 straipsnis

Patikrinimai prie išorės sienų

1.   Kai atvykstantys olimpiečiai, turintys pagal šį reglamentą išduotą vizą, kerta valstybių narių išorės sienas, tikrinama tik jų atitiktis 3 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

2.   Olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių metu:

a)

atvykimo ir išvykimo spaudai dedami olimpiečių, kurių pasuose pagal Šengeno sienų kodekso 10 straipsnio 1 dalį turi būti dedamas toks spaudas, pirmame laisvame kelionės dokumento puslapyje Atvykstant pirmą kartą, tame pačiame puslapyje įrašomas vizos numeris;

b)

olimpiečiui tinkamai gavus akreditaciją, Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies c punkte numatytos atvykimo sąlygos laikomos įvykdytomis.

3.   2 dalies nuostatos taikomos olimpiečiams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, neatsižvelgiant į tai, ar jiems taikomas vizų režimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 539/2001.


(1)  OL L 158, 2004 4 30, p. 77.

(2)  Nurodomas rengiančios valstybės narės ISO kodas.


XII PRIEDAS

VIENODŲ VIZŲ, RIBOTO TERITORINIO GALIOJIMO VIZŲ IR ORO UOSTO TRANZITINIŲ VIZŲ METINĖ STATISTIKA

Kiekvienos vietos, kurioje atskiros valstybės narės išduoda vizas, duomenys, kurie Komisijai turi būti pateikti per 46 straipsnyje nurodytą terminą:

bendras pateiktų prašymų išduoti A vizas skaičius (įskaitant daugkartines A vizas),

bendras išduotų A vizų skaičius (įskaitant daugkartines A vizas),

bendras išduotų daugkartinių A vizų skaičius,

bendras neišduotų A vizų skaičius (įskaitant daugkartines A vizas),

bendras pateiktų prašymų išduoti C vizas skaičius (įskaitant daugkartines C vizas),

bendras išduotų C vizų skaičius (įskaitant daugkartines C vizas),

bendras išduotų daugkartinių C vizų skaičius,

bendras neišduotų C vizų skaičius (įskaitant daugkartines C vizas),

bendras išduotų RTG vizų skaičius.

Bendros duomenų pateikimo taisyklės:

vsų praėjusių metų duomenys pateikiami vienoje rinkmenoje,

domenys pateikiami naudojant bendrą modelį (pateiktą Komisijos),

domenys pateikiami nurodant atskiras vietas, kuriose atitinkama valstybė narė išduoda vizas, ir sugrupuojami pagal trečiąsias šalis,

domenys apie neišduotas vizas apima duomenis apie vizas, kurias atsisakyta išduoti, ir prašymus, kurių nagrinėjimas buvo nutrauktas (kaip numatyta 8 straipsnio 2 dalyje).

Tuo atveju, jei duomenų nėra ir jie nėra svarbūs tam tikrai kategorijos ir trečiosios šalies atžvilgiu, valstybės narės laukelio nepildo (ir neįrašo 0 (nulio), „netaikoma“ arba jokių kitų įrašų).


XIII PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

Šio reglamento nuostata

Keičiama Šengeno konvencijos (ŠK), Bendrųjų konsulinių instrukcijų (BKI) arba Šengeno vykdomojo komiteto (SCH/Com-ex) nuostata

I   

ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

BKI I dalies 1 punktas. Taikymo sritis (ŠK 9 ir 10 straipsniai)

2 straipsnis

Sąvokos

1–4

1–4 dalys BKI I dalies 2 punktas. Vizų apibrėžtys ir rūšys

1–4 dalys BKI IV dalis „Teisinis pagrindas“

Teisinis pagrindas ŠK 11 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnio 1 dalis, 15, 16 straipsniai

II   

ANTRAŠTINĖ DALIS

ORO UOSTO TRANZITINĖ VIZA

3 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečiai, kurie privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą

Bendrieji veiksmai 96/197/TVR, BKI I dalies 2.1.1 papunktis

III   

ANTRAŠTINĖ DALIS

VIZŲ IŠDAVIMO PROCEDŪROS IR SĄLYGOS

I   SKYRIUS

Su prašymais susijusiose procedūrose dalyvaujančios valdžios institucijos

4 straipsnis

Valdžios institucijos, kompetentingos dalyvauti procedūrose, susijusiose su prašymais

BKI II dalies 4 punktas, ŠK 12 straipsnio 1 dalis, Reglamentas 415/2003

5 straipsnis

Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą ir priimti sprendimą dėl jo

BKI II dalies 1.1 punkto a ir b papunkčiai, ŠK 12 straipsnio 2 dalis

6 straipsnis

Konsulatų teritorinė kompetencija

BKI II dalies 1.1 ir 3 punktai

7 straipsnis

Kompetencija išduoti vizas teisėtai valstybės narės teritorijoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams

8 straipsnis

Atstovavimo tvarka

BKI II dalies 1.2 punktas

II   SKYRIUS

Prašymas

9 straipsnis

Praktiniai prašymo pateikimo aspektai

BKI 13 priedas, pranešimas (10 straipsnio 1 dalis)

10 straipsnis

Bendrosios prašymo pateikimo taisyklės

11 straipsnis

Prašymo forma

BKI III dalies 1,1 punkto a ir b papunkčiai, ŠK 13 straipsnio 1 ir 2 dalys

12 straipsnis

Kelionės dokumentas

BKI III dalies 2 punkto a ir b papunkčiai, ŠK 13 straipsnio 1 ir 2 dalys Šio reglamento nuostata

13 straipsnis

Biometriniai identifikatoriai

BKI III dalies 1.2 punkto a ir b papunkčiai

14 straipsnis

Patvirtinamieji dokumentai

BKI III dalies 2 punkto b papunktis ir V dalies 1.4 punktas, Com-ex (98) 57

15 straipsnis

Sveikatos draudimas kelionės metu

BKI V dalies 1.4 punktas

16 straipsnis

Vizos mokestis

BKI VII dalies 4 punktas ir12 priedas

17 straipsnis

Aptarnavimo mokestis

BKI VII dalies 1.7 punktas

III   SKYRIUS

Prašymo nagrinėjimas ir sprendimas dėl jo

18 straipsnis

Konsulinės kompetencijos patikrinimas

19 straipsnis

Priimtinumas

20 straipsnis

Spaudas, rodantis, kad prašymas yra priimtinas

BKI VIII dalies 2 punktas

21 straipsnis

Patikrinimas, ar tenkinamos atvykimo sąlygos, ir rizikos įvertinimas

BKI III dalies 4 punktas ir V dalies 1 punktas

22 straipsnis

Išankstinės konsultacijos su kitų valstybių narių centrinėmis valdžios institucijomis

BKI II dalies 2.3 punktas ir V dalies 2.3 punkto a–d papunkčiai

23 straipsnis

Sprendimas dėl prašymo

BKI V dalies 2.1 punktas (2 įtrauka), 2.2 punktas

IV   SKYRIUS

Vizos išdavimas

24 straipsnis

Vienodos vizos išdavimas

BKI V dalies 2,1 punktas

25 straipsnis

Riboto teritorinio galiojimo vizos išdavimas

BKI V dalies 3 punktas 14 priedas, ŠK 11 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnio 1 dalis ir 16 straipsnis.

26 straipsnis

Oro uosto tranzitinės vizos išdavimas

BKI I dalies 2.1.1 papunktis, Bendrieji veiksmai 96/197/TVR

27 straipsnis

Vizos įklijos pildymas

BKI VI dalies 1, 2, 3 ir 4 punktai

28 straipsnis

Užpildytų vizų įklijų pripažinimas negaliojančiomis

BKI VI dalies 5.2 punktas

29 straipsnis

Vizų įklijų klijavimas

BKI VI dalies 5.3 punktas

30 straipsnis

Išduotos vizos suteikiamos teisės

BKI I dalies 2.1 punkto paskutinis sakinys

31 straipsnis

Kitų valstybių narių centrinių valdžios institucijų informavimas

32 straipsnis

Atsisakymas išduoti vizą

V   SKYRIUS

Išduotos vizos keitimas

33 straipsnis

Pratęsimas

Com-ex (93) 21

34 straipsnis

Vizos panaikinimas ir atšaukimas

Com-ex (93) 24 ir BKI 14 priedas

VI   SKYRIUS

Prie išorės sienų išduodamos vizos

35 straipsnis

Vizos, dėl kurių išdavimo prašymai pateikti prie išorės sienos

Reglamentas (EB) Nr. 415/2003

36 straipsnis

Vizų išdavimas prie išorės sienų, tranzitu vykstantiems jūrininkams

IV   

ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINIS VALDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

37 straipsnis

Vizų skyrių darbo organizavimas

BKI VII dalies 1–3 punktai

38 straipsnis

Prašymų nagrinėjimui ir konsulatų stebėsenai skirti ištekliai

 

BKI VII dalies 1.A punktas

39 straipsnis

Darbuotojų elgesys

BKI III dalies 5 punktas

40 straipsnis

Bendradarbiavimo formos

BKI VII dalies 1.AA punktas

41 straipsnis

Valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas

42 straipsnis

Naudojimasis garbės konsulų paslaugomis

BKI VII dalies AB punktas

43 straipsnis

Bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėjais

BKI VII dalies 1.B punktas

44 straipsnis

Duomenų šifravimas ir saugus perdavimas

BKI II dalies 1.2 punktas, VII dalies 1.6 punktas, 6, 7, 8 ir 9 papunkčiai

45 straipsnis

Valstybių narių bendradarbiavimas su komerciniais tarpininkais

BKI VIII dalies 5.2 punktas

46 straipsnis

Statistinių duomenų rinkimas

SCH Com-ex (94) 25 ir (98) 12

47 straipsnis

Plačiosios visuomenės informavimas

V   

ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS ŠENGENO KLAUSIMAIS VIETOS LYGIU

48 straipsnis

Valstybių narių konsulatų bendradarbiavimas Šengeno klausimais vietos lygiu

BKI VIII dalies 1, 3, 4 punktai

IV   

ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49 straipsnis

Tvarka, taikoma olimpinių ir parolimpinių žaidynių atveju

50 straipsnis

Priedų pakeitimai

51 straipsnis

Vizų kodekso praktinio taikymo instrukcijos

52 straipsnis

Komiteto procedūra

53 straipsnis

Pranešimas

54 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 767/2008 pakeitimai

55 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 562/2008 pakeitimai

56 straipsnis

Panaikinimas

57 straipsnis

Stebėsena ir įvertinimas

58 straipsnis

Įsigaliojimas


PRIEDAI

I priedas

Suderinta prašymo forma

BKI 16 priedas

II priedas

Neišsamus patvirtinamųjų dokumentų sąrašas

Iš dalies BKI V dalies 1.4 punktas

III priedas

Vienoda spaudo, rodančio, kad prašymas išduoti vizą yra priimtinas, forma ir naudojimas

BKI VIII dalies 2 punktas

IV priedas

Bendras trečiųjų šalių, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 539/2001 I priede, kurių piliečiai turi turėti oro uosto tranzitinę vizą kirsdami oro uostų, esančių valstybių narių teritorijoje, tarptautinę tranzitinę zoną, sąrašas

BKI 3 priedo I dalis

V priedas

Leidimų gyventi, suteikiančių teisę juos turintiems asmenims vykti tranzitu per valstybių narių oro uostus be oro uosto tranzitinės vizos, sąrašas

BKI 3 priedo III dalis

VI priedas

Standartinė pranešimo apie atsisakymą išduoti vizą, vizos panaikinimą ar atšaukimą ir jo pagrindimo forma

VII priedas

Vizos įklijos pildymas

BKI VI dalies 1–4 punktai, 10 priedas

VIII priedas

Vizos įklijos įklijavimas

BKI VI dalies 5.3 punktas

IX priedas

Vizų išdavimo pasienyje tranzitu vykstantiems jūrininkams, kuriems taikomas vizų režimas, taisyklės

Reglamento (EB) Nr. 415/2003 I ir II priedai

X priedas

Būtiniausių reikalavimų, įtrauktinų į teisinį dokumentą bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėjais atvejais, sąrašas

XI priedas

Specialios procedūros ir sąlygos, supaprastinančios visų išdavimą olimpiečiams, dalyvaujantiems olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse

XII priedas

Vienodų vizų, riboto teritorinio galiojimo vizų ir oro uosto tranzitinių vizų metinė statistika


Top