EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0807

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 807/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi

OJ L 227, 31.7.2014, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/807/oj

31.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 227/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 807/2014

оd 11. ožujka 2014.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (1), a osobito njezin članak 2. stavak 3., članak 14. stavak 5., članak 16. stavak 5., članak 19. stavak 8., članak 22. stavak 3., članak 28. stavak 10., članak 28. stavak 11., članak 29. stavak 6., članak 30. stavak 8., članak 33. stavak 4., članak 34. stavak 5., članak 35. stavak 10., članak 36. stavak 5., članak 45. stavak 6., članak 47. stavak 6. i članak 89.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1305/2013 utvrđena su opća pravila kojima se uređuje potpora ruralnom razvoju Unije koja se financira Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj (EPFRR), nadopunjujući zajedničke odredbe za europske strukturne i investicijske fondove utvrđene u drugom dijelu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2). Potrebno je utvrditi dodatna pravila.

(2)

Države članice trebale bi odrediti i primjenjivati posebne uvjete za pristup potporama za mlade poljoprivrednike u slučaju kada ne osnivaju gospodarstvo kao jedini voditelji gospodarstva. Kako bi se osiguralo jednako postupanje s korisnicima neovisno o pravnom obliku u kojem oni odluče osnovati poljoprivredno gospodarstvo, potrebno je predvidjeti da uvjeti pod kojima se pravna osoba ili druga vrsta partnerstva može smatrati „mladim poljoprivrednikom” budu jednaki uvjetima koji vrijede za fizičke osobe. Potrebno je predvidjeti dovoljno dugo razdoblje počeka u kojem mladi poljoprivrednici mogu steći potrebne kvalifikacije.

(3)

Kako bi se osiguralo da se programi razmjene na poljoprivrednim gospodarstvima i šumama i posjeti poljoprivrednim gospodarstvima i šumama koji se financiraju iz EPFRR-a jasno definiraju i razgraniče u odnosu na slične mjere koje se provode na temelju drugih programa Unije, istodobno uzimajući u obzir različitost nacionalnih situacija, države članice trebale bi definirati trajanje i sadržaj takvih programa i posjeta u svojim programima ruralnog razvoja. Taj bi sadržaj trebao biti usmjeren na određena područja, usko povezana s postizanjem prioriteta Unije za ruralni razvoj.

(4)

Potrebno je utvrditi pravila kojima se određuju značajke skupina proizvođača i vrste mjera za koje se može dodijeliti potpora na temelju komponente za promidžbu u sklopu mjere za sustave kvalitete, utvrđuju uvjeti u svrhu sprečavanja narušavanja tržišnog natjecanja i diskriminacije određenih proizvoda i izuzimaju iz potpore trgovački nazivi proizvoda.

(5)

Poslovnim planovima iz članka 19. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013 potrebno je predvidjeti dostatne elemente kojima se omogućuje procjena postizanja ciljeva odabrane aktivnosti. Kako bi se osiguralo jednako postupanje s korisnicima diljem Unije i olakšalo praćenje, kriterij koji će se koristiti za određivanje pragova iz članka 19. stavka 4. te Uredbe trebao bi biti proizvodni potencijal poljoprivrednog gospodarstva.

(6)

Potrebno je utvrditi minimalne zahtjeve zaštite okoliša koje mora ispunjavati pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta, osiguravajući neprovođenje neprikladnog pošumljavanja osjetljivih staništa uključujući poljoprivredne površine velike prirodne vrijednosti te vodeći računa o potrebi očuvanja otpornosti na klimatske promjene. U područjima određenima kao područja Natura 2000, pošumljavanje treba izvoditi u skladu s ciljevima upravljanja predmetnim područjima. Posebna bi se pozornost trebala obratiti na posebne potrebe okoliša za posebna mjesta kao što su sprečavanje erozije tla. Potrebno je predvidjeti stroža pravila za aktivnosti pošumljavanja koje dovode do stvaranja većih šuma kako bi se uzeo u obzir utjecaj razmjera tih aktivnosti na ekosustave i osigurati njihovu usklađenost s ciljevima Strategije o zelenoj infrastrukturi (3) i nove Strategije EU-a za šume (4).

(7)

Uvjetima koji se primjenjuju na obveze prelaska na ekstenzivno stočarstvo i uzgoja lokalnih pasmina koje su u opasnosti od nestanka iz poljoprivredne djelatnosti te očuvanja biljnih genetskih resursa pod prijetnjom genetske erozije trebalo bi osigurati definiranje obveza u skladu s prioritetima Unije za ruralni razvoj, a ponajprije s potrebom osiguranja zaštite krajobraza i njegovih obilježja, prirodnih resursa uključujući vodu, tlo i genetsku raznolikost.

(8)

Treba utvrditi aktivnosti koje mogu biti prihvatljive za potporu za očuvanje te održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi te za očuvanje i promicanje šumskih genetskih resursa.

(9)

Kako bi se spriječilo dvostruko financiranje poljoprivrednih praksi kojima se pogoduje klimi i okolišu te jednakovrijednih praksi iz članka 43. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5), spriječilo narušavanje tržišnog natjecanja među poljoprivrednicima i osiguralo dobro financijsko upravljanje sredstvima iz EPFRR-a, potrebno je predvidjeti da dodatni troškovi i prihodi izgubljeni uslijed tih praksi budu oduzeti od odgovarajućih plaćanja.

(10)

Potrebno je odrediti područja u kojima obveze u vezi s dobrobiti životinja postoje da bi se osiguralo poboljšanje standarda proizvodnih metoda. Pri tome treba spriječiti preklapanje tih obveza u vezi s dobrobiti životinja sa standardnim poljoprivrednim praksama, a osobito cijepljenjem u svrhu sprečavanja bolesti.

(11)

Potrebno je precizirati kratke lance opskrbe i lokalna tržišta za koja se mogu dodijeliti potpore. U svrhu jasnog razgraničavanja između njih, broj posrednika trebao bi poslužiti kao kriterij kojim se definiraju kratki lanci opskrbe, dok bi kao kriterij kojim se definiraju lokalna tržišta trebala poslužiti udaljenost u kilometrima od poljoprivrednoga gospodarstva, uzimajući u obzir posebna geografska obilježja predmetnog područja, osim u slučaju pronalaska uvjerljivog alternativnog kriterija. Suradnja između malih gospodarskih subjekata trebala bi se strogo usmjeriti na svladavanje općenitog nepovoljnog položaja uzrokovanog rascjepkanošću u ruralnim područjima. Stoga bi se trebala ograničiti na mikropoduzeća i fizičke osobe koje upravo pokreću mikropoduzeće u trenutku podnošenja zahtjeva za dobivanje potpore. Kako bi se osigurao dosljedan pristup u provedbi mjere suradnje, potporu na temelju te mjere trebalo bi odobravati samo za promotivne aktivnosti povezane s kratkim lancima opskrbe i lokalnim tržištima.

(12)

Kako bi se osiguralo da se doprinosi povezani s kamatom na komercijalne kredite odobrene uzajamnim fondovima iz članka 38. stavka 3. točke (b) i članka 39. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013 održavaju na odgovarajućoj razini, najkraće i najdulje trajanje tih komercijalnih kredita trebalo bi biti između jedne i pet godina.

(13)

Kako bi se osiguralo učinkovito korištenje sredstava iz EPFRR-a određene vrste izdataka povezane s ugovorima o leasingu poput marže najmodavca, troškova refinanciranja kredita, režijskih troškova i osiguranje treba izuzeti iz potpore. Da bi se uzele u obzir različitosti između financijskih i razvojnih uvjeta u poljoprivrednim sektorima u državama članicama, istodobno osiguravajući pravilno financijsko upravljanje sredstvima iz EPFRR-a, od država članica treba zahtijevati da u svojim programima ruralnog razvoja definiraju uvjete pod kojima rabljena oprema može biti prihvatljiva za potporu. U skladu s prioritetima Unije za ruralni razvoj, samo bi ulaganja povezana s obnovljivim izvorima energije s visokom energetskom učinkovitošću i visokom razinom ekološke učinkovitošću trebala primati potporu iz EPFRR-a. Za tu namjenu, države bi članice trebale utvrditi minimalne kriterije za energetsku učinkovitost. Države članice trebale bi osigurati da su primjenjivi kriteriji održivosti za bioenergiju ispunjeni. Uz to bi države članice trebale dati potporu prijelazu s prve na drugu generaciju biogoriva te poticati veću proizvodnju naprednih biogoriva koja daju visoke uštede stakleničkih plinova s niskim rizikom uzrokovanja neizravnih promjena korištenja zemljišta i koji se ne natječu izravno za poljoprivredno zemljište za hranu i hranu za životinje tržišta.

(14)

Potrebno je utvrditi uvjete primjenjive na konverziju ili prilagodbu obveza na temelju mjera utvrđenih u člancima 28., 29., 33. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i definirati situacije u kojima se ne zahtijeva povrat potpore. Potrebno je osigurati da konverzija ili prilagodba obveza bude moguća samo kada su ciljevi zaštite okoliša obveze očuvani ili dodatno osnaženi.

(15)

Potrebno je donijeti odredbe za prijelaz s potpore za ruralni razvoj na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (6) ili, u slučaju Hrvatske, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 (7), na potporu na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013. Uzimajući u obzir da je niz prijelaznih odredaba za ruralni razvoj već uveden Uredbom (EU) br. 1310/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (8), ovom Uredbom je potrebno utvrditi uvjete pod kojima izdaci povezani s mjerama iz članaka 52. i 63. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 postaju prihvatljivi na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013. Ovom bi se Uredbom trebali i uskladiti datumi za podnošenje ex post evaluacije programa i njezin sažetak, kako bi se uzelo u obzir prijelazne odredbe koje se odnose na provedbu programa za razdoblje od 2007. do 2013. programskog razdoblja 2014. uvedene na temelju članka 1. Uredbe (EU) br. 1310/2013.

(16)

Budući da se Uredbom (EU) br. 1305/2013 zamjenjuje Uredba (EZ) br. 1698/2005, prikladno je staviti izvan snage provedbena pravila Uredbe (EZ) br. 1698/2005 utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1974/2006 (9). Uredbu (EZ) br. 1974/2006 stoga bi trebalo staviti izvan snage.

(17)

S obzirom na činjenicu da će u trenutku objave ove Uredbe u Službenom listu Europske unije programsko razdoblje 2014. –2020. već započeti, potrebno je što je moguće više skratiti odgodu njezina stupanja na snagu. Stoga ona treba stupiti na snagu na dan objave i primjenjivati se od prvog dana programskog razdoblja 2014. –2020. tj. od 1. siječnja 2014.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju:

(1)

odredbe kojima se dopunjuje Uredba (EU) br. 1305/2013 u pogledu:

(a)

mladih poljoprivrednika,

(b)

programa razmjene i posjeta poljoprivrednim gospodarstvima i šumama,

(c)

sustava kvalitete – promidžbe,

(d)

razvoja poljoprivrednog gospodarstva i poslovanja,

(e)

pošumljavanja i stvaranja šuma,

(f)

agrookolišno-klimatskih mjera,

(g)

očuvanja genetskih resursa u poljoprivredi i šumarstvu,

(h)

sprečavanja dvostrukog financiranja,

(i)

dobrobiti životinja,

(j)

suradnje,

(k)

komercijalnih kredita za uzajamne fondove,

(l)

ulaganja,

(m)

konverzije ili prilagodbe obveza,

(n)

proširenih ili novih obveza;

(2)

posebna prijelazna pravila kojima se utvrđuju uvjeti pod kojima potpore koje odobrava Komisija na temelju Uredbe (EZ) br. 1698/2005, ili, u slučaju Hrvatske, na temelju Uredbe (EZ) br. 1085/2006, mogu biti integrirane s potporama koje su predviđene na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013, uključujući, u slučaju Hrvatske, potpore za tehničku pomoć.

POGLAVLJE II.

ODREDBE KOJIMA SE DOPUNJUJU PRAVILA O MJERAMA ZA RURALNI RAZVOJ

Članak 2.

Mladi poljoprivrednici

1.   Države članice uspostavljaju i primjenjuju posebne uvjete za pristup potpori ako mladi poljoprivrednik kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (n) Uredbe (EU) br. 1305/2013 ne osniva gospodarstvo kao jedini voditelj gospodarstva, bez obzira na njegov pravni oblik. Ti su uvjeti jednaki uvjetima koji se zahtijevaju od mladih poljoprivrednika koji su jedini voditelji gospodarstva. U svakom slučaju pravo raspolaganja gospodarstvom imaju mladi poljoprivrednici.

2.   Ako se zahtjev za potporu odnosi na gospodarstvo u vlasništvu pravne osobe, mladi poljoprivrednik u smislu članka 2. stavka 1. točke (n) Uredbe (EU) br. 1305/2013 vrši učinkovitu i dugoročnu kontrolu nad pravnom osobom u smislu odluka povezanih s upravljanjem, koristima i financijskim rizicima. Ako u kapitalu ili upravljanju pravne osobe sudjeluje nekoliko fizičkih osoba, uključujući i osobu ili osobe koje nisu mladi poljoprivrednici, mladi poljoprivrednik mora biti u mogućnosti izvršavati takvu učinkovitu i dugoročnu kontrolu samostalno ili zajedno s drugim poljoprivrednicima.

Ako je pravna osoba pod samostalnom ili zajedničkom kontrolom druge pravne osobe, zahtjevi utvrđeni u prvom podstavku primjenjuju se na sve fizičke osobe koje imaju kontrolu nad tom drugom pravnom osobom.

3.   Svi elementi definicije mladog poljoprivrednika utvrđeni u članku 2. stavku 1. točki (n) Uredbe br. 1305/2013 moraju biti ispunjeni u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu na temelju te Uredbe. Međutim, korisniku se može odobriti razdoblje počeka ne dulje od 36 mjeseci od datuma izdavanja zasebne odluke kojom se odobrava potpora, kako bi ispunio uvjete povezane sa stjecanjem stručnih vještina određenih u programu ruralnog razvoja.

Članak 3.

Programi razmjene i posjeta poljoprivrednim gospodarstvima i šumama

Države članice određuju trajanje i sadržaj kratkoročnih programa razmjene za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima i šumama te posjeta poljoprivrednim gospodarstvima i šumama iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 u svojim programima ruralnog razvoja. Takvi programi i posjeti usmjeravaju se ponajprije na metode i/ili tehnologije održive poljoprivrede i šumarstva, diversifikaciju poljoprivrednih gospodarstava, poljoprivredna gospodarstva koja sudjeluju u kratkim lancima opskrbe, razvoj novih poslovnih prilika i novih tehnologija te poboljšanje otpornosti šuma.

Članak 4.

Sustavi kvalitete – promidžba

1.   Skupine proizvođača koji primaju potporu na temelju članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013 subjekti su koji, bez obzira na svoj pravni oblik, okupljaju gospodarske subjekte koji sudjeluju u sustavu kvalitete za poljoprivredne proizvode, pamuk ili prehrambene proizvode kako je navedeno u članku 16. stavku 1. te Uredbe, za određeni proizvod koji je obuhvaćen jednim od tih sustava.

2.   Vrste mjera prihvatljivih za potporu na temelju članka 16. stavka 2. Uredbe br. 1305/2013 imaju sljedeće značajke:

(a)

osmišljene su na način da se njima potrošače potiče na kupnju proizvoda obuhvaćenih sustavom kvalitete za poljoprivredne proizvode, pamuk ili prehrambene proizvode kako je navedeno u članku 16. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013, a za sudjelovanje se prima potpora u skladu s programom ruralnog razvoja; i

(b)

privlače pažnju na posebne značajke ili prednosti predmetnih proizvoda, osobito na kvalitetu, posebne metode proizvodnje, visoke standarde dobrobiti životinja i poštovanja okoliša u vezi s predmetnim sustavom kvalitete.

3.   Mjerama prihvatljivima za potporu potrošače se ne potiče na kupnju proizvoda na temelju njihova posebnog podrijetla, izuzev proizvoda obuhvaćenih sustavima kvalitete uvedenih glavom II. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (10), poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (11), poglavljem III. Uredbe (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (12) i dijelom II. glavom II. poglavljem I. odjeljkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (13) u vezi s vinom. Podrijetlo proizvoda može se naznačiti pod uvjetom da je naznaka podrijetla podređena glavnoj poruci.

4.   Potpore na temelju članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ne dodjeljuju se za mjere informiranja i promidžbe trgovačkih zaštićenih naziva.

Članak 5.

Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

1.   Poslovni plan iz članka 19. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013 opisuje najmanje sljedeće:

(a)

u slučaju potpore za započinjanje poslovanja mladih poljoprivrednika:

i.

početno stanje poljoprivrednoga gospodarstva;

ii.

ključne točke i ciljeve za razvoj djelatnosti poljoprivrednoga gospodarstva;

iii.

pojedinosti djelovanja, uključujući i one koji se odnose na ekološku održivost i učinkovitost resursa, koje su potrebne za razvoj djelatnosti poljoprivrednoga gospodarstva, kao što su ulaganja, osposobljavanje, savjetovanje;

(b)

u slučaju potpore za započinjanje poslovanja za nepoljoprivredne aktivnosti u ruralnim područjima:

i.

početno gospodarsko stanje osobe ili mikro ili malog poduzeća koje podnosi zahtjev za potporu;

ii.

ključne točke i ciljeve za razvoj novih djelatnosti osobe ili poljoprivrednoga gospodarstva ili mikro ili malog poduzeća;

iii.

pojedinosti o mjerama potrebnima za razvoj djelatnosti osobe ili poljoprivrednoga gospodarstva ili mikro ili malog poduzeća kao što su pojedinosti o ulaganjima, osposobljavanju, savjetovanju;

(c)

u slučaju potpore za započinjanje poslovanja za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava:

i.

početno stanje poljoprivrednoga gospodarstva i

ii.

pojedinosti djelovanja, uključujući i one koji se odnose na ekološku održivost i učinkovitost resursa, kojim bi se podržalo ostvarivanje gospodarske održivosti, kao što su ulaganja, osposobljavanje, suradnja.

2.   Države članice određuju pragove iz članka 19. stavka 4. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1305/2013 s obzirom na proizvodni potencijal poljoprivrednoga gospodarstva, koji se mjeri prema standardnom rezultatu, kako je utvrđeno u članku 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 1242/2008 (14), ili prema drugoj istovjetnoj vrijednosti.

Članak 6.

Pošumljavanje i stvaranje šumskih područja

Sljedeći minimalni zahtjevi zaštite okoliša primjenjuju se u kontekstu pošumljavanja i mjere stvaranja šuma iz članka 22. Uredbe (EU) br. 1305/2013:

(a)

pri odabiru vrsta za sadnju, područja i metoda koje će se koristiti izbjegava se neprikladno pošumljavanje osjetljivih staništa poput tresetišta i močvarnih područja te negativne utjecaje na područja visoke ekološke vrijednosti uključujući poljoprivredne površine velike prirodne vrijednosti. U područjima određenima kao područja Natura 2000 prema Direktivi Vijeća 92/43/EEZ (15) i Direktivi 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (16) dopušteno je samo pošumljavanje koje je u skladu s ciljevima upravljanja predmetnim područjima i koje je odobrilo tijelo države članice nadležno za provedbu mreže Natura 2000;

(b)

pri odabiru vrsta i sorti, ekotipova i podrijetla stabala vodi se računa o potrebi za otpornošću na klimatske promjene i prirodne katastrofe te o biotičkom, pedološkom i hidrološkom stanju predmetnog područja kao i o potencijalnom invazivnom karakteru vrsta u lokalnim uvjetima kako ih definiraju države članice. Od korisnika se zahtijeva zaštita i briga za šumu barem tijekom razdoblja za koje je plaćena premija za izgubljene poljoprivredne prihode i održavanje. To prema potrebi uključuje njegu sastojine, prorjeđivanje ili ispašu u interesu budućeg razvoja šume i reguliranje sukobljavanja s travnastim biljem te izbjegavanje prekomjernog rasta niskog raslinja sklonog zapaljenju. U pogledu brzorastućih vrsta, države članice određuju minimalno i maksimalno vrijeme prije sječe. Minimalno vrijeme ne smije biti kraće od 8 godina, a maksimalno vrijeme ne smije prelaziti 20 godina;

(c)

u slučajevima kada se zbog teških okolišnih ili klimatskih uvjeta, uključujući uništavanje okoliša, ne očekuje da bi sadnja višegodišnjih drvenastih vrsta dovela do uspostave šumskog pokrova kako je definirano primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom, država članica može dozvoliti korisniku da uspostavi neki drugi drvenasti vegetacijski pokrov. Korisnik osigurava istu razinu brige i zaštitu jednaku onoj koja je primjenjiva na šume;

(d)

u slučaju aktivnosti pošumljavanja koje dovode do stvaranja šuma čija veličina prelazi određenu granicu koju određuju države članice aktivnost uključuje:

i.

isključivu sadnje ekološki prilagođenih vrsta i/ili vrsta otpornih na klimatske promjene u predmetnom bio-geografskom području za koje se procjenom utjecaja pokazalo da ne predstavljaju prijetnju za usluge bioraznolikosti i ekosustava niti imaju negativan utjecaj na zdravlje ljudi; ili

ii.

mješavinu drvenastih vrsta koja uključuje:

najmanje 10 % širokolisnih stabala po površini, ili

najmanje tri drvenaste vrste ili sorte pri čemu ona najmanje brojna pokriva barem 10 % površine.

Članak 7.

Poljoprivreda, okoliš i klima

1.   Obveze preuzete na temelju agrookolišno-klimatske mjere iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 o prelasku na ekstenzivno stočarstvo moraju biti u skladu barem sa sljedećim uvjetima:

(a)

upravljanje i održavanje cijele pašnjačke površine na gospodarstvu obavlja se tako da ne dođe do pretjeranog napasivanja ili premale iskorištenosti pašnjaka;

(b)

gustoća stoke određuje se uzimajući u obzir sve pašne životinje koje se drže na poljoprivrednom gospodarstvu ili, ako se radi o obvezi ograničenja ispiranja hranjiva, sve životinje koje se drže na poljoprivrednom gospodarstvu, a koje su bitne za predmetnu obvezu.

2.   Obveze preuzete na temelju agrookolišno-klimatske mjere iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 o uzgoju lokalnih pasmina koje su u opasnosti od nestanka iz poljoprivredne djelatnosti ili očuvanja biljnih genetskih resursa pod prijetnjom genetske erozije zahtijevaju:

(a)

uzgoj domaćih životinja koje su lokalne pasmine, genetski prilagođene jednom ili više tradicionalnih sustava proizvodnje ili okolišu u zemlji, a koje su u opasnosti od nestanka iz poljoprivredne djelatnosti; ili

(b)

očuvanje biljnih genetskih resursa koji su se prirodno prilagodili lokalnim i regionalnim uvjetima i kojima prijeti genetska erozija.

Sljedeće vrste životinja na gospodarstvu prihvatljive su za potporu:

(a)

goveda;

(b)

ovce;

(c)

koze;

(d)

kopitari;

(e)

svinje;

(f)

ptice.

3.   Smatra se da su lokalne pasmine u opasnosti od nestanka iz poljoprivredne djelatnosti ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

naveden je broj predmetnih rasplodnih ženki na nacionalnoj razini;

(b)

taj broj i status ugroženosti navedenih pasmina potvrdilo je propisno priznato relevantno znanstveno tijelo;

(c)

propisno priznato relevantno znanstveno tijelo vodi i ažurira matične knjige i uzgojne upisnike za predmetnu pasminu;

(d)

predmetna tijela posjeduju vještine i znanja potrebna za utvrđivanje životinja ugroženih pasmina.

Informacije o ispunjenju tih zahtjeva uključuje se u program ruralnog razvoja.

4.   Biljni genetski resursi kojima prijeti genetska erozija smatraju se u opasnosti od genetske erozije pod uvjetom da se u program ruralnog razvoja uvrste dostatni dokazi o genetskoj eroziji koji se temelje na znanstvenim rezultatima i na pokazateljima koji ukazuju na smanjenje autohtonih/primitivnih lokalnih sorti, raznolikost njihove populacije i, prema potrebi, promjena u prevladavajućoj poljoprivrednoj praksi na lokalnoj razini.

5.   Aktivnosti obuhvaćene vrstama agrookolišno-klimatskih obveza iz stavaka od 1. do 4. ovog članka nisu prihvatljive za potporu na temelju članka 28. stavka 9. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Članak 8.

Očuvanje genetskih resursa u poljoprivredi i šumarstvu

1.   Za potrebe ovog članka primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„očuvanje in situ” u poljoprivredi znači očuvanje genetskog materijala u ekosustavu i prirodnim staništima te održavanje i obnavljanje vrsta ili divljih pasmina sposobnih za opstanak u njihovu prirodnom okruženju, a u slučaju udomaćenih životinjskih pasmina ili uzgojenih biljnih vrsta, u kultiviranom okruženju u kojemu su razvile svoja specifična svojstva;

(b)

„očuvanje in situ” u šumarstvu znači očuvanje genetskog materijala u ekosustavu i prirodnim staništima te održavanje i obnavljanje vrsta sposobnih za opstanak u njihovu prirodnom okruženju;

(c)

„očuvanje na poljoprivrednom gospodarstvu ili šumarskom gospodarstvu” znači očuvanje in situ i razvoj na razini poljoprivrednog gospodarstva ili šumarskoga gospodarstva;

(d)

„očuvanje ex situ” znači očuvanje genetskog materijala za poljoprivredu ili šumarstvo izvan njegova prirodnog staništa;

(e)

„zbirka ex situ” znači zbirka genetskog materijala za poljoprivredu ili šumarstvo koji se čuva izvan njegova prirodnog staništa.

2.   Aktivnosti za očuvanje genetskih resursa u poljoprivredi i šumarstvu koje su prihvatljive za potporu na temelju članka 28. stavka 9. i članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013 uključuju sljedeće:

(a)

ciljano djelovanje: mjere kojima se promiče in situ i ex situ očuvanje, karakterizacija, skupljanje i korištenje genetskih resursa u poljoprivredi, uključujući uspostavljanje internetskog popisa genetskih resursa koji se trenutno čuvaju in situ, uključujući čuvanje na poljoprivrednom gospodarstvu ili na šumarskom gospodarstvu i zbirki ex situ te baza podataka;

(b)

usklađeno djelovanje: mjere kojima se promiče razmjena informacija među nadležnim organizacijama država članica s ciljem očuvanja, karakterizacije, skupljanja i korištenja genetskih resursa u poljoprivredi ili šumarstvu Unije;

(c)

prateće aktivnosti: mjere informiranja, pružanja informacija i savjetovanja u kojima sudjeluju nevladine organizacije i druge zainteresirane strane te izobrazba i pripremanje tehničkih izvješća.

Članak 9.

Sprečavanje dvostrukog financiranja poljoprivrednih praksi kojima se pogoduje klimi i okolišu te jednakovrijednih praksi

1.   Za potrebe potpora na temelju članka 28. stavka 6., članka 29. stavka 4. i članka 30. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013, pri obračunu tih plaćanja uzimaju se u obzir samo dodatni troškovi i/ili izgubljeni prihodi povezani s obvezama koji prelaze okvire odgovarajućih obveznih praksi na temelju članka 43. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

2.   Kada je agrookolišno-klimatska obveza na temelju članka 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 za prakse iz točaka 3. i 4. odjeljka I. i točke 7. odjeljka III. Priloga IX. Uredbi (EU) br. 1307/2013 i za sve daljnje prakse dodane u taj Prilog prijavljena u skladu s pravilima članka. 43. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1307/2013 kao istovjetna jednoj ili više praksi uspostavljenih na temelju članka 43. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013, plaćanje za agrookolišno-klimatsku obvezu na temelju članka 28. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1305/2013 umanjuje se za paušalni iznos koji je jednak dijelu plaćanja za ozelenjivanje u državi članici ili regiji za svaku praksu ozelenjivanja kako je utvrđena u skladu s člankom 43. stavkom 12. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Članak 10.

Dobrobit životinja

Obvezama u pogledu dobrobiti životinja koje su prihvatljive za potporu na temelju članka 33. Uredbe (EU) br. 1305/2013 osiguravaju se poboljšani standardi proizvodnih metoda u jednom od sljedećih područja:

(a)

voda, hrana i skrb za životinje u skladu s prirodnim potrebama uzgoja životinja;

(b)

uvjeti smještaja, kao što su povećan raspoloživi prostor, podne površine, obogaćenje materijala, prirodno svjetlo;

(c)

pristup ispustu;

(d)

prakse u kojima se izbjegava sakaćenje i/ili kastracija životinja ili predviđa korištenje anestetika, analgezije i protuupalnih lijekova ili imunokastracije u određenim slučajevima kada su sakaćenje ili kastracija životinja nužni.

Članak 11.

Suradnja

1.   Potporom za uspostavu i razvoj kratkih lanaca opskrbe, kako je navedeno u članku 35. stavku 2. točki (d) Uredbe (EU) br. 1305/2013 obuhvaćeni su isključivo lanci opskrbe u koje je uključen samo jedan posrednik između poljoprivrednika i potrošača.

2.   Potporom za uspostavu i razvoj lokalnih tržišta, kako je navedeno u članku 35. stavku 2. točki (d) Uredbe (EU) br. 1305/2013 obuhvaćena su tržišta za koja:

(a)

program ruralnog razvoja utvrđuje radijus u kilometrima od poljoprivrednog gospodarstva podrijetla proizvoda, unutar kojega se moraju odvijati aktivnosti prerade i prodaje krajnjem potrošaču; ili

(b)

program ruralnog razvoja predviđa opravdanu zamjensku definiciju.

3.   Za potrebe aktivnosti za koje se odobrava potpora na temelju članka 35. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 1305/2013, „mali gospodarski subjekt” znači mikropoduzeće kako je definirano u Preporuci Komisije 2003/361/EZ (17) ili fizička osoba koja ne obavlja gospodarsku djelatnost u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

4.   Aktivnosti promidžbe iz članka 35. stavka 2. točke (e) Uredbe (EU) br. 1305/2013 prihvatljive su za potporu samo u vezi kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene u stavcima 1. i 2. ovog članka.

Članak 12.

Komercijalni krediti za uzajamne fondove

U slučaju kada je izvor sredstava za novčanu naknadu koja se isplaćuje iz uzajamnih fondova iz članaka 38. i 39. Uredbe (EU) br. 1305/2013 komercijalni kredit, trajanje kredita mora biti između jedne i pet godina.

Članak 13.

Ulaganja

Za potrebe članka 45. Uredbe (EU) br. 1305/2013:

(a)

u slučaju leasinga, ostali troškovi povezani s ugovorom o leasingu poput marže najmodavca, troškovi refinanciranja kredita, režijski troškovi i osiguranje nisu prihvatljivi izdaci;

(b)

države članice u svojim programima ruralnog razvoja utvrđuju uvjete pod kojima se kupnja rabljene opreme može smatrati prihvatljivim izdacima;

(c)

države članice zahtijevaju poštovanje minimalnih standarda energetske učinkovitosti za ulaganja u infrastrukturu obnovljivih izvora energije, financirana iz potpora koja uključuju potrošnju ili proizvodnju energije, ako takvi standardi postoje na nacionalnoj ili međunarodnoj razini;

(d)

ulaganja u postrojenja čija je primarna svrha proizvodnja električne energije od biomase prihvatljiva su za potporu samo u slučaju korištenja minimalnog postotka toplinske energije koji određuju države članice;

(e)

države članice utvrđuju pragove za maksimalne udjele žitarica i ostalih kultura bogatih škrobom, šećera i uljane kulture koje se koriste za proizvodnju bioenergije, uključujući biogoriva, za različite vrste postrojenja. Potpora projektima za bioenergiju ograničava se bioenergiju koja ispunjava primjenjive kriterije održivosti utvrđene u zakonodavstvu Unije, uključujući članak 17. stavke 2. do 6. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (18). U tom kontekstu u stratešku procjenu utjecaja na okoliš programa ruralnog razvoja uključuje se opća procjena.

Članak 14.

Konverzija ili prilagodba obveza

1.   Države članice mogu odobriti konverziju jedne obveze na temelju članaka 28., 29., 33. ili 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 u neku drugu obvezu tijekom razdoblja njezine izvedbe pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

konverzija je od značajne koristi za okoliš ili dobrobit životinja;

(b)

postojeća je obveza znatno osnažena;

(c)

odobreni program ruralnog razvoja uključuje predmetne obveze.

Nova se obveza provodi tijekom čitavog razdoblja navedenog u relevantnoj mjeri bez obzira na razdoblje tijekom kojeg je već provođena izvorna obveza.

2.   Države članice mogu dopustiti prilagodbu obveza na temelju članaka 28., 29., 33. i 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013 tijekom razdoblja u kojem se primjenjuju, pod uvjetom da odobreni program ruralnog razvoja predviđa mogućnost takve prilagodbe i da je prilagodba valjano utemeljena s obzirom na postizanje ciljeva izvorne obveze.

Korisnik ispunjava prilagođenu obvezu tijekom ostatka trajanja izvorne obveze.

Prilagodbe mogu biti i u obliku produljenja trajanja obveze.

Članak 15.

Situacije u kojima se ne zahtijeva povrat

1.   Ako korisnik poveća površinu gospodarstva tijekom razdoblja trajanja obveze koja je bila uvjet za odobrenje potpore, države članice mogu predvidjeti proširenje obveze kako bi obuhvatila dodatnu površinu tijekom ostatka razdoblja trajanja obveze ili zamjenu izvorne obveze novom. Isto vrijedi i u slučaju povećanja površine koju obuhvaća obveza unutar samoga gospodarstva.

2.   Obveza se može proširiti kako bi obuhvatila dodatnu površinu kako je navedeno u stavku 1. samo pod sljedećim uvjetima:

(a)

ona služi ispunjenju cilja zaštite okoliša kojem je obveza namijenjena;

(b)

opravdana je u smislu prirode obveze, duljine trajanja ostatka razdoblja i veličine dodatne površine;

(c)

ne smanjuje učinkovitost provjera u svrhu osiguranja usklađenosti s uvjetima za odobravanje potpore.

Izvorno trajanje obveze mora se poštovati.

3.   Moguće je uvesti novu obvezu kao zamjenu za postojeću obvezu kako je navedeno u stavku 1. pod uvjetom da ona obuhvaća cijelu predmetnu površinu i da njezini uvjeti nisu manje zahtjevni od uvjeta izvorne obveze.

U slučaju zamjene izvorne obveze novom obvezom, nova se obveza provodi tijekom cijelog razdoblja navedenog u odgovarajućoj mjeri bez obzira na razdoblje tijekom kojeg se već provodila izvorna obveza.

POGLAVLJE III.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 16.

Prihvatljivost rashoda

1.   Izdaci povezani sa zakonskim obvezama prema korisnicima, preuzetima tijekom programskog razdoblja 2007. –2013. na temelju mjera iz članaka 52. i 63. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, prihvatljivi su za doprinos iz EPFRR-a u programskom razdoblju 2014. –2020. za plaćanja koja se vrše:

(a)

između 1. siječnja 2014. i 31. prosinca 2015., ako je financijska alokacija za predmetnu mjeru predmetnog programa donesenog u skladu s Uredbom (EZ) br. 1698/2005 već potrošena;

(b)

nakon 31. prosinca 2015.

2.   Izdaci iz stavka 1. prihvatljivi su za doprinos iz EPFRR-a u programskom razdoblju 2014. –2020. pod sljedećim uvjetima:

(a)

predmetni je izdatak predviđen u odgovarajućem programu ruralnog razvoja za programsko razdoblje 2014. –2020.;

(b)

primjenjuje se stopa doprinosa iz EPFRR-a u odnosu na odgovarajuću mjeru iz Uredbe (EU) br. 1305/2013 kako je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(c)

države članice osiguravaju da su odgovarajuće prijelazne aktivnosti jasno određene u njihovim sustavima upravljanja i kontrole.

Članak 17.

Hrvatska

1.   Izdaci povezani sa zakonskim obvezama prema korisnicima u Hrvatskoj, preuzetima na temelju programa Instrumenta pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (IPARD), za aktivnosti na temelju mjera iz članka 171. stavka 3. točke (b) i stavka 4. točaka (a) i (b) Uredbe Komisije (EZ) br. 718/2007 (19), prihvatljivi su za doprinos iz EPFRR-a u programskom razdoblju 2014. –2020. za plaćanja koja se vrše:

(a)

između 1. siječnja 2014. i 31. prosinca 2016., ako je financijska alokacija za predmetnu mjeru predmetnog programa usvojenog u skladu s Uredbom (EZ) br. 718/2007 već potrošena;

(b)

nakon 31. prosinca 2016.

2.   Izdaci iz stavka 1. prihvatljivi su za doprinos iz EPFRR-a u programskom razdoblju 2014. –2020. pod sljedećim uvjetima:

(a)

predmetni je izdatak predviđen u odgovarajućem programu ruralnog razvoja za programsko razdoblje 2014. –2020.;

(b)

primjenjuje se stopa doprinosa iz EPFRR-a u odnosu na odgovarajuću mjeru iz Uredbe (EU) br. 1305/2013 kako je utvrđeno u Prilogu II. ovoj Uredbi;

(c)

Hrvatska osigurava da su odgovarajuće prijelazne aktivnosti jasno određene u njezinim sustavima za upravljanje i kontrolu.

3.   Izdaci nastali nakon 31. prosinca 2013. povezani s aktivnostima potrebnima za zatvaranje IPARD programa i ex post evaluaciju kako je navedeno u članku 191. Uredbe (EZ) br. 718/2007 prihvatljivi su za potporu iz EPFRR-a iz komponente za tehničku pomoć programa u programskom razdoblju 2014. –2020., pod uvjetom da program sadržava odredbu o takvom izdatku.

Članak 18.

Ex post evaluacija

1.   Izvješće o ex post evaluaciji iz članka 86. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 podnosi se Komisiji do 31. prosinca 2016.

2.   Sažetak ex post evaluacija iz članka 87. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 dovršava se najkasnije do 31. prosinca 2017.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 1974/2006 stavlja se izvan snage.

Nastavlja se primjenjivati na aktivnosti koje se provode u skladu s programima koje je Komisija odobrila na temelju Uredbe (EZ) br. 1698/2005 prije 1. siječnja 2014.

Članak 20.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu na dan njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 487.

(2)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(3)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o zelenoj infrastrukturi – Jačanje prirodnog kapitala Europe (COM(2013) 249 završna verzija).

(4)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o novoj Strategiji EU-a za šume: za šume i šumarski sektor (COM(2013) 659 završna verzija).

(5)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608).”

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (SL L 210, 31.7.2006., str. 82.).

(8)  Uredba (EU) br. 1310/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u godini 2014. (SL L 347, 20.12.2013., str. 865.).

(9)  Uredba Komisije (EZ) br. 1974/2006 od 15. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 368, 23.12.2006., str. 15.).

(10)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).

(11)  Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 (SL L 39, 13.2.2008., str. 16.).

(12)  Uredba (EU) br. 251/2014 od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za aromatizirane proizvode na bazi vina (SL L 84, 20.3.2014., str. 14.).

(13)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(14)  Uredba Komisije (EZ) br. 1242/2008 od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju tipologije Zajednice za poljoprivredna gospodarstva (SL L 335, 13.12.2008., str. 3.).

(15)  Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.)

(16)  Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

(17)  Preporuka Komisije br. 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

(18)  Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).

(19)  Uredba Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 o uspostavi instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (SL L 170, 29.6.2007., str. 1.).


PRILOG I.

Korelacijska tablica za mjere predviđene Uredbom (EZ) br. 1698/2005 i Uredbom (EU) br. 1305/2013 ili Uredbom (EU) br. 1303/2013

Mjere iz Uredbe (EZ) br. 1698/2005

Oznake u programskom razdoblju 2007. – 2013.

Mjere iz Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili Uredbe (EU) br. 1303/2013

Oznake u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Članak 20. točka (a) podtočka i. i članak 21.: izobrazba i informiranje

111

Članak 14. Uredbe (EU) br. 1305/2013

1

Članak 20. točka (a) podtočka ii. i članak 22.: ustrojavanje mladih poljoprivrednika

112

Članak 19. stavak 1. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) br. 1305/2013

6

Članak 20. točka (a) podtočka iii. i članak 23.: prijevremeno umirovljenje

113

/

/

Članak 20. točka (a) podtočka iv. i članak 24.: korištenje savjetodavnih službi

114

Članak 15. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013

2

Članak 20. točka (a) podtočka v. i članak 25.: ustrojavanje službi za upravljanje farmama, pomoć i savjetodavnih službi

115

Članak 15. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013

2

Članak 20. točka (b) podtočka i. i članak 26.: modernizacija poljoprivrednih gospodarstava

121

Članak 17. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013

4

Članak 20. točka (b) podtočka ii. i članak 27.: povećanje ekonomske vrijednosti šuma

122

Članak 17. stavak 1. točke (d) i (e) Uredbe (EU) br. 1305/2013

8

Članak 20. točka (b) podtočka iii. i članak 28.: dodavanje vrijednosti poljoprivrednim i šumskim proizvodima

123

Članak 17. stavak 1. točka (b) i članak 21. stavak 1. točka (e) Uredbe (EU) br. 1305/2013

4

8

Članak 20. točka (b) podtočka iv. i članak 29.: suradnja za razvoj novih proizvoda, procesa i tehnologija

124

Članak 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013

16

Članak 20. točka (b) podtočka v. i članak 30.: infrastruktura vezana za razvoj i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

125

Članak 17. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 1305/2013

4

Članak 20. točka (b) podtočka vi.: obnavljanja i preventivne radnje

126

Članak 18. Uredbe (EU) br. 1305/2013

5

Članak 20. točka (c) podtočka i. i članak 31.: ispunjavanje standarda

131

/

/

Članak 20. točka (c) podtočka ii. i članak 32.: programi kvalitete hrane

132

Članak 16. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013

3

Članak 20. točka (c) podtočka iii. i članak 33.: informiranje i aktivnosti promicanja proizvoda u programima kvalitete hrane

133

Članak 16. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013

3

Članak 20. točka (d) podtočka i. i članak 34.: samoopskrbna poljoprivredna proizvodnja

141

Članak 19. stavak 1. točka (a) podtočka iii. Uredbe (EU) br. 1305/2013

6

Članak 20. točka (d) podtočka ii. i članak 35.: skupine proizvođača

142

Članak 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013

9

Članak 36. točka (a) podtočka i.: plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima u planinskim područjima

211

Članak 31. Uredbe (EU) br. 1305/2013

13

Članak 36. točka (a) podtočka ii.: plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima, osim planinskih područja

212

Članak 31. Uredbe (EU) br. 1305/2013

13

Članak 36. točka (a) podtočka iii. i članak 38.: plaćanja vezana uz mrežu Natura 2000 i uz Direktivu 2000/60/EZ

213

Članak 30. Uredbe (EU) br. 1305/2013

12

Članak 36. točka (a) podtočka iv. i članak 39.: agro-okolišna plaćanja

214

Članci 28. i 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013

10

11

Članak 36. točka (a) podtočka v. i članak 40.: plaćanja za dobrobit životinja

215

Članak 33. Uredbe (EU) br. 1305/2013

14

Članak 36. točka (a) podtočka vi. i članak 41.: neproduktivna ulaganja

216

Članak 17. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) br. 1305/2013

4

Članak 36. točka (b) podtočka i. i članak 43.: prvo pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta

221

Članak 21. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013

8

Članak 36. točka (b) podtočka ii. i članak 44.: prva uspostava poljoprivredno šumarskih sustava na poljoprivrednom zemljištu

222

Članak 21. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013

8

Članak 36. točka (b) podtočka iii. i članak 45.: prvo pošumljavanje nepoljoprivrednog zemljišta

223

Članak 21. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013

8

Članak 36. točka (b) podtočka iv. i članak 46.: plaćanja vezana uz mrežu Natura 2000.

224

Članak 30. Uredbe (EU) br. 1305/2013

12

Članak 36. točka (b) podtočka v. i članak 47.: šumsko-okolišna plaćanja

225

Članak 34. Uredbe (EU) br. 1305/2013

15

Članak 36. točka (b) podtočka vi. i članak 48.: obnavljanje šumskog potencijala i uvođenje preventivnih radnji

226

Članak 21. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 1305/2013

8

Članak 36. točka (b) podtočka vii. i članak 49.: neproduktivna ulaganja

227

Članak 21. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) br. 1305/2013

8

Članak 52. točka (a) podtočka i. i članak 53.: proširenje ruralnog gospodarstva na nepoljoprivredne djelatnosti

311

Članak 19. stavak 1. točka (a) podtočka ii. i točka (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013

6

Članak 52. točka (a) podtočka ii. i članak 54.: potpora stvaranju i razvoju poduzetnika

312

Članak 19. stavak 1. točka (a) podtočka ii. i točka (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013

6

Članak 52. točka (a) podtočka iii. i članak 55.: poticanje turističkih djelatnosti

313

Članak 19. stavak 1. točka (a) podtočka ii. i članci 20. i 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013

6

6

7

16

Članak 52. točka (b) podtočka i. i članak 56.: osnovne gospodarske i usluge za stanovništvo

321

Članak 20. Uredbe (EU) br. 1305/2013

7

Članak 52. točka (b) podtočka ii.: obnova i razvoj sela

322

Članak 20. Uredbe (EU) br. 1305/2013

7

Članak 53. točka (b) podtočka iii. i članak 57.: očuvanje i unapređenje ruralnog nasljeđa

323

Članak 20. Uredbe (EU) br. 1305/2013

7

Članak 52. točka (c) i članak 58.: obuka i informiranje

331

Članak 14. Uredbe (EU) br. 1305/2013

1

Članak 52. točka (d) i članak 59.: usvajanje vještina, animiranje i provedba

341

/

/

Članak 63. točka (a): lokalne strategije razvoja

41 (411, 412, 413)

Članak 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013

19

Članak 63. točka (b): provedba projekata suradnje

421

Članak 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013

19

Članak 63. točka (c): upravljanje lokalnom skupinom djelovanja, usvajanje vještina i animiranje teritorija

431

Članak 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013

19

Glava IV. poglavlje II.: tehnička pomoć

511

Članak 51. do 54. Uredbe (EU) br. 1305/2013: tehnička pomoć i umrežavanje

20

Članak 19. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 1305/2013: godišnja plaćanja poljoprivrednicima koji sudjeluju u programima za male poljoprivrednike

6

Članak 36. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013: osiguranje usjeva, životinja i bilja

17

Članak 36. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013: uzajamni fondovi za nepovoljne klimatske prilike, bolesti životinja i biljaka, najezde nametnika te ekološke incidente

17

Članak 36. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 1305/2013: sredstvo za stabilizaciju prihoda

17


PRILOG II.

Korelacijska tablica za mjere predviđene Uredbom (EZ) br. 718/2007 i Uredbom (EU) br. 1305/2013 ili Uredbom (EU) br. 1303/2013

Mjere iz Uredbe (EZ) br. 718/2007

Oznake u programskom razdoblju 2007. – 2013.

Mjere iz Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili Uredbe (EU) br. 1303/2013

Oznake u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Članak 171. stavak 2. točka (a) i članak 174.: ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i prilagodbe standardima Zajednice

101

Članak 17. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013

4

Članak 171. stavak 2. točka (c) i članak 176.: ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda s ciljem restrukturiranja tih aktivnosti i njihove prilagodbe standardima Zajednice

103

Članak 17. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013

4

Članak 171. stavak 3. točka (b) i članak 178.: priprema i provedba lokalnih strategija za ruralni razvoj

202

Članak 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013

19

Članak 171. stavak 4. točka (a) i članak 179.: unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture

301

Članak 20. stavak 1. točke (b) i (d) Uredbe (EU) br. 1305/2013

7

Članak 171. stavak 4. točka (b) i članak 180.: diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

302

Članak 19. stavak 1. točka (a) podtočka ii. i članak 19. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013

6

Članak 182.: tehnička pomoć

501

Članak 51. do 54. Uredbe (EU) br. 1305/2013: tehnička pomoć i umrežavanje

20


Top