EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0389-20190722

Consolidated text: Komission asetus (EU) N:o 389/2013, annettu 2 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/389/2019-07-22

02013R0389 — FI — 22.07.2019 — 004.002


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 389/2013,

annettu 2 päivänä toukokuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 122 3.5.2013, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/1844, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015,

  L 268

1

15.10.2015

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) 2018/208, annettu 12 päivänä helmikuuta 2018,

  L 39

3

13.2.2018

 M3

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/401, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018,

  L 72

4

14.3.2019

►M4

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1122, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019,

  L 177

3

2.7.2019


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 073, 15.3.2019, s.  193 (2019/401)
▼B

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 389/2013,

annettu 2 päivänä toukokuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I

OSASTO

YHTEISET YLEISET SÄÄNNÖKSET1

LUKU

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavaa päästökauppakautta ja myöhempiä päästökauppakausia varten yleiset säännökset sekä toimintaa ja ylläpitoa koskevat vaatimukset, joita sovelletaan riippumattomaan tapahtumalokiin, josta säädetään direktiivin 2003/87/EY 20 artiklan 1 kohdassa, sekä rekisterijärjestelmään, josta säädetään päätöksen N:o 280/2004/EY 6 artiklassa.

Tässä asetuksessa säädetään myös unionin rekisterin ja kansainvälisen tapahtumalokin (ITL) välisestä tiedonvaihtojärjestelmästä.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan päästöoikeuksiin, jotka on luotu unionin päästökauppajärjestelmän 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavaa päästökauppakautta ja sitä seuraavia kausia varten, vuotuisiin päästökiintiöyksiköihin ja Kioton yksiköihin.

Tätä asetusta sovelletaan myös huutokaupattaviin ilmailun päästöoikeuksiin, jotka on luotu 1 päivän tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 2012 välistä päästökauppakautta varten.

3 artikla

Määritelmät

Ellei toisin mainita, tämän asetuksen II osastossa käytetyillä termeillä on sama merkitys kuin direktiivissä 2003/87/EY. Lisäksi sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1031/2010 3 artiklan ja komission päätöksen 2011/278/EU 3 artiklan määritelmiä. Lisäksi tässä asetuksessa

1) 

”tilinomistajalla” tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on tili rekisterijärjestelmässä;

2) 

”keskusvalvojalla” tarkoitetaan henkilöä, jonka komissio on nimennyt direktiivin 2003/87/EY 20 artiklan mukaisesti;

3) 

”toimivaltaisella viranomaisella” tarkoitetaan jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY 18 artiklan mukaisesti nimeämää viranomaista tai nimeämiä viranomaisia;

4) 

”ulkopuolisella kaupankäyntijärjestelmällä” tarkoitetaan monenkeskistä vaihtojärjestelmää, joka kokoaa yhteen kolmansien osapuolten osto- ja myynti-intressit, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY ( 1 ) 4 artiklassa; tässä tapauksessa osto- ja myynti-intressit kohdistuvat päästöoikeuksiin tai Kioton yksiköihin;

5) 

”todentajalla” tarkoitetaan komission asetuksen (EU) N:o 600/2012 ( 2 ) 3 artiklan 3 kohdassa määriteltyä todentajaa;

6) 

’sallituilla päästömääräyksiköillä’ (AAU) tarkoitetaan päätöksen N:o 280/2004/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnettyjä yksiköitä;

7) 

”ilmailun päästöoikeuksilla” tarkoitetaan päästöoikeuksia, jotka on luotu direktiivin 2003/87/EY 3 c artiklan 2 kohdan mukaisesti;

8) 

”yleisillä päästöoikeuksilla” tarkoitetaan kaikkia muita direktiivin 2003/87/EY mukaisesti luotuja päästöoikeuksia;

9) 

”pitkäaikaisilla sertifioiduilla päästövähennyksillä” (lCER) tarkoitetaan puhtaan kehityksen mekanismin (CDM) alaiselle metsittämis- tai uudelleenmetsittämishankkeelle myönnettyjä sertifioituja päästöyksiköitä, joiden voimassaolo lakkaa sen puhtaan kehityksen mekanismin alaista metsittämis- tai uudelleenmetsittämishanketta koskevan päästövähennysten hyvityskauden lopussa, jota varten ne myönnettiin, ellei Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssin päätöksestä 5/CMP.1 muuta johdu;

10) 

”poistoyksiköillä (RMU)” tarkoitetaan päätöksen 13/CMP.1 liitteen asiaa koskevien määräysten mukaisesti myönnettyjä yksiköitä;

11) 

”väliaikaisilla sertifioiduilla päästövähennyksillä” (tCER) tarkoitetaan puhtaan kehityksen mekanismin (CDM) alaiselle metsittämis- tai uudelleenmetsittämishankkeelle myönnettyjä yksiköitä, joiden voimassaolo lakkaa sitä Kioton pöytäkirjan velvoitekautta seuraavan velvoitekauden lopussa, jonka aikana ne myönnettiin, jollei päätöksestä 5/CMP.1 muuta johdu;

12) 

”Kioton yksiköillä” tarkoitetaan sallittuja päästömääräyksiköitä (AAU), päästövähennysyksiköitä (ERU), sertifioituja päästövähennyksiä (CER), poistoyksiköitä (RMU), pitkäaikaisia sertifioituja päästövähennyksiä (lCER) ja väliaikaisia sertifioituja päästövähennyksiä (tCER);

13) 

”prosessilla” tarkoitetaan automaattista teknistä menettelyä, joka suorittaa rekisterissä tiliin, yksikköön tai päästöhyvitysten käyttöoikeuden osaan liittyvän toimen;

14) 

”tapahtumalla” tarkoitetaan unionin rekisterissä tapahtuvaa prosessia, joka sisältää muun muassa päästöoikeuden, Kioton yksikön, vuotuisen päästökiintiöyksikön tai päästöhyvitysten käyttöoikeuden osan siirto tililtä toiselle;

15) 

”palauttamisella” tarkoitetaan sitä, että toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä palauttaa laitoksensa tai ilma-aluksensa todennettuja päästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia;

16) 

”Kioton yksikön mitätöinnillä” tarkoitetaan sitä, että Kioton yksikön haltija poistaa yksikön lopullisesti ilman, että se vastaa todennettuja päästöjä;

17) 

”päästöoikeuden mitätöinnillä” tarkoitetaan sitä, että päästöoikeuden haltija poistaa päästöoikeuden lopullisesti ilman, että se vastaa todennettuja päästöjä;

18) 

”poistolla” tarkoitetaan sitä, että Kioton pöytäkirjan osapuoli käyttää Kioton yksikköä vastaamaan ilmoitettuja päästöjään;

19) 

”rahanpesulla” tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/ETY ( 3 ) 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyä rahanpesua;

20) 

”vakavalla rikoksella” tarkoitetaan direktiivin 2005/60/EY 5 artiklan 3 kohdassa määriteltyä vakavaa rikosta;

21) 

”terrorismin rahoituksella” tarkoitetaan direktiivin 2005/60/EY 1 artiklan 4 kohdassa määriteltyä terrorismin rahoitusta;

22) 

”kansallisella valvojalla” tarkoitetaan 8 artiklan mukaisesti nimettyä yksikköä, joka on unionin rekisterissä vastuussa jäsenvaltion puolesta tiettyjen käyttäjätilien hallinnoinnista jäsenvaltion lainkäyttövallan mukaisesti;

23) 

”johtajilla” tarkoitetaan henkilöitä, jotka käytännössä johtavat oikeushenkilön päivittäisiä toimintoja;

24) 

”Keski-Euroopan ajalla” tarkoitetaan Keski-Euroopan kesäaikaa kesäaikana sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2000/84/EY 1, 2 ja 3 artiklassa;

25) 

”kansallisella valvontajärjestelmällä” tarkoitetaan kansallisen valvojan tai toimivaltaisen viranomaisen käyttämää ulkopuolista järjestelmää, joka on suojatusti yhdistetty unionin rekisteriin unionin rekisterissä suoritettavia tilien hallinnointiin ja velvoitteiden täyttämiseen liittyviä automaattisia toimintoja varten;

26) 

”kansainvälisillä hyvityksillä” tarkoitetaan sertifioituja päästövähennyksiä, päästövähennysyksiköitä ja hankkeista tai muista päästövähennystoimista saatuja yksiköitä, joita voidaan käyttää direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan 5 kohdan mukaisesti;

27) 

”vuotuisella päästökiintiöyksiköllä” (AEA) tarkoitetaan päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan nojalla määritetyn, jäsenvaltion vuotuisen päästökiintiön yhtä hiilidioksidiekvivalenttitonnia vastaavaa osaa;

28) 

”päästöhyvityksen käyttöoikeudella” tarkoitetaan päätöksen N:o 406/2009/EY 5 artiklan 4 kohdassa yksilöityjen jäsenvaltion vuotta 2005 koskevien kasvihuonekaasupäästöjen prosentuaalista osuutta vastaavana määränä ilmaistua oikeutta käyttää mainitun päätöksen 5 artiklassa tarkoitettuja hyvityksiä mainitun päätöksen 3 artiklan mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen;

29) 

”käyttämättömällä päästöhyvityksen käyttöoikeudella” tarkoitetaan jäsenvaltion päästöhyvitysten käyttöoikeutta, josta on vähennetty ESD-velvoitetilillä pidettävien kansainvälisten hyvitysten, väliaikaisten sertifioitujen päästövähennysten ja pitkäaikaisten sertifioitujen päästövähennysten määrä määriteltäessä velvoitetilannetta kuvaavaa lukua tämän asetuksen 79 artiklan mukaisesti;

30) 

”velvoitekaudella” tarkoitetaan 1 päivän tammikuuta 2013 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välistä ajanjaksoa, jonka aikana jäsenvaltioiden on rajoitettava kasvihuonekaasupäästönsä päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan mukaisesti.2

LUKU

Rekisterijärjestelmä

4 artikla

Unionin rekisteri

1.  
Perustetaan unionin rekisteri 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavaa unionin päästökauppajärjestelmän päästökauppakautta ja sitä seuraavia päästökauppakausia varten.
2.  
Unionin rekisteriä ja sen teknistä infrastruktuuria hoitaa ja ylläpitää keskusvalvoja.
3.  
Jäsenvaltioiden on käytettävä unionin rekisteriä täyttääkseen direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan ja päätöksen N:o 406/2009/EY 11 artiklan mukaiset velvoitteensa ja varmistaakseen, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista päästöoikeuksista, AEA:ista ja päästöhyvitysten käyttöoikeuksista pidetään tarkkaa kirjanpitoa. Unionin rekisterin on tarjottava kansallisille valvojille ja tilinomistajille kaikki tässä asetuksessa kuvatut prosessit.
4.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri noudattaa päätöksen 12/CMP.1 nojalla laadittuja Kioton pöytäkirjan mukaisten rekisterijärjestelmien tiedonsiirtostandardien toiminnallisia ja teknisiä eritelmiä sekä ottaa huomioon tämän asetuksen 105 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä vahvistetut laitteisto-, verkko-, ohjelmisto- ja turvallisuusvaatimukset.

5 artikla

Kansalliset ja unionin KP-rekisterit

1.  
Voidakseen täyttää Kioton pöytäkirjan osapuolille asetetut velvoitteet ja päätöksen N:o 280/2004/EY 6 artiklaan perustuvat velvoitteet Kioton yksiköiden tarkasta tilinpidosta, kunkin jäsenvaltion ja unionin on ylläpidettävä rekisteriä, jäljempänä ’KP-rekisteri’, standardoidun sähköisen tietokannan muodossa, joka vastaa UNFCCC:n rekisterejä koskevia vaatimuksia ja erityisesti Kioton pöytäkirjan mukaisten rekisterijärjestelmien tiedonsiirtostandardien toiminnallisia ja teknisiä eritelmiä, jotka on laadittu Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan UNFCCC:n osapuolten konferenssin päätöksen 12/CMP.1 nojalla, ja erityisesti tämän asetuksen 105 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä vahvistettuja laitteisto-, verkko-, ohjelmisto- ja turvallisuusvaatimuksia.
2.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri toimii myös unionin, joka on Kioton pöytäkirjan osapuoli, KP-rekisterinä. Keskusvalvoja on myös unionin rekisteriin kuuluvan unionin KP-rekisterin valvoja.

6 artikla

Euroopan unionin tapahtumaloki

1.  
Perustetaan Euroopan unionin tapahtumaloki (EUTL) standardoidun sähköisen tietokannan muodossa direktiivin 2003/87/EY 20 artiklan mukaisesti tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tapahtumia varten. EUTL:ää käytetään tallentamaan kaikki tileillä pidettäviä Kioton yksiköitä ja niiden siirtoja koskevat tiedot, jotka on asetettu saataville päätöksen N:o 280/2004/EY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
2.  
Keskusvalvojan on hoidettava ja ylläpidettävä EUTL:ää tämän asetuksen säännösten mukaisesti.
3.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL pystyy tarkistamaan ja tallentamaan kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut prosessit ja noudattaa päätöksen 12/CMP.1 nojalla laadittuja Kioton pöytäkirjan rekisterijärjestelmien tiedonsiirtostandardien toiminnallisia ja teknisiä eritelmiä sekä tämän asetuksen 105 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä vahvistettuja laitteisto-, verkko- ja ohjelmistovaatimuksia.
4.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL pystyy tallentamaan kaikki I jakson 3 luvussa sekä II, III ja IV jaksossa kuvatut prosessit.

7 artikla

Rekisterien, ITL:n ja EUTL:n väliset tiedonsiirtoyhteydet

1.  
Keskusvalvojan ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että unionin rekisteri ja KP-rekisteri ylläpitävät tiedonsiirtoyhteyttä ITL:n kanssa, jotta voidaan välittää tiedot Kioton yksiköihin liittyvistä tapahtumista.
2.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL ylläpitää tiedonsiirtoyhteyttä ITL:n kanssa, jotta voidaan tallentaa ja tarkistaa 1 kohdassa tarkoitetut siirrot. EUTL:n on käsiteltävä ja tarkastettava kaikki KP-rekisteriin liittyvät ehdotetut tapahtumat ennen tapahtuman tallentamista.
3.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri ylläpitää suoraa tiedonsiirtoyhteyttä EUTL:n kanssa, jotta voidaan tarkastaa ja kirjata päästöoikeuksiin, AEA:ihin tai päästöhyvitysten käyttöoikeuksien osiin liittyvät tapahtumat ja I jakson 3 luvussa esitetyt tilinhallintaprosessit. Kaikki päästöoikeuksia, AEA:ita tai päästöhyvitysten käyttöoikeuksien osia koskevat tapahtumat toteutetaan unionin rekisterissä, ja EUTL tallentaa ja tarkistaa ne. Keskusvalvoja voi perustaa rajoitetun tiedonsiirtoyhteyden EUTL:n ja unioniin liittymistä koskevan sopimuksen allekirjoittaneen kolmannen maan rekisterin välille, jotta tällaiset rekisterit ovat tiedonsiirtoyhteydessä ITL:n kanssa EUTL:n kautta ja jotta toiminnanharjoittajien todennetut päästötiedot voidaan kirjata EUTL:ään. Ennen tämän tiedonsiirtoyhteyden muodostamista näissä rekistereissä on saatettava onnistuneesti päätökseen kaikki rekistereiltä vaaditut testaus- ja käynnistysmenettelyt.

▼M4

4.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri ylläpitää tiedonsiirtoyhteyttä niiden kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmien rekistereiden kanssa, joiden kanssa on voimassa direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan mukainen päästökauppajärjestelmien yhteyssopimus, jotta voidaan välittää tiedot päästöoikeuksiin liittyvistä tapahtumista.

▼B

8 artikla

Kansalliset valvojat ja KP-rekisterin valvojat

1.  
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen valvoja. Sen estämättä, mitä 13 artiklan 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiolla on 11 artiklan mukaisesti kansallisen valvojansa kautta oltava pääsy omiin tileihinsä ja mahdollisuus hallinnoida niitä sekä sellaisia unionin rekisterissä olevia tilejä, jotka kuuluvat sen lainkäyttövaltaan, kuten liitteessä I on määritelty. Kunkin jäsenvaltion kansallisen valvojan on toimittava myös oman KP-rekisterinsä valvojana tämän asetuksen säännösten mukaisesti.
2.  
Jäsenvaltioiden ja komission on varmistettava, että kansallisten valvojien, keskusvalvojan ja tilinomistajien välillä ei ole eturistiriitoja.
3.  
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kansallisen valvojansa henkilöllisyys ja tämän yhteystiedot, mukaan luettuna hätäpuhelinnumero, jota käytetään tapauksessa, jossa turvallisuus on vaarantunut.
4.  
Komissio koordinoi tämän asetuksen täytäntöönpanoa kunkin jäsenvaltion kansallisen valvojan ja keskusvalvojan kanssa. Erityisesti komissio kuulee ilmastonmuutoskomitean yhteydessä toimivaa valvojien työryhmää tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rekisterien toimintaan ja tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista ja menettelyistä. Valvojien työryhmän on sovittava 31 päivään maaliskuuta 2012 mennessä keskusvalvojan ja kansallisten valvojien välisen yhteistyön ehdoista, joihin kuuluvat tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvät yhteiset toiminnalliset menettelyt, unionin rekisterin muutosten ja häiriöiden hallinnointiin liittyvät menettelyt sekä unionin rekisterin ja EUTL:n toimintaan ja luotettavuuteen liittyvät tekniset eritelmät. Yhteistyön ehtoihin voivat kuulua yksityiskohtaiset säännöt unionin rekisterin ulkopuolisten tiedonvälitysyhteyksien, tietotekniikkainfrastruktuurin, käyttäjätileille pääsyä koskevat menettelyt sekä Kioton pöytäkirjan tilien hallintamekanismien yhdistämisestä kaikkien muiden KP-rekisterien kanssa eurooppalaisten rekisterien konsolidoiduksi järjestelmäksi, jota ylläpitää keskusvalvoja. Valvojien työryhmän työjärjestyksen vahvistaa ilmastonmuutoskomitea.
5.  
Keskusvalvojan, toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten valvojien on toteutettava vain omien tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat prosessit, kuten on säädetty direktiivissä 2003/87/EY, päätöksessä N:o 280/2004/EY ja päätöksessä N:o 406/2009/EY sekä näiden säännösten nojalla hyväksytyissä toimenpiteissä.3

LUKU

Tilit1

jakso

Kaikkiin tileihin sovellettavat yleiset säännökset

9 artikla

Tilit

1.  
Jäsenvaltioiden ja keskusvalvojan on varmistettava, että kukin KP-rekisteri ja unionin rekisteri sisältää liitteessä I yksilöidyt tilit.
2.  
Kussakin tilityypissä voidaan säilyttää liitteessä I yksilöityjä yksikkötyyppejä.

10 artikla

Tilin tila

1.  
Tilien on oltava jossakin seuraavista tiloista: avoin, estetty, poissuljettu tai suljettu.
2.  
Suljetuilla tileillä voi käynnistää ainoastaan 25, 31, 35, 67, 77, 81 ja 82 artiklassa yksilöityjä prosesseja.
3.  
Suljetuilta tileiltä ei voida käynnistää prosesseja. Suljettua tiliä ei voida avata uudestaan eikä se voi vastaanottaa yksikköjä.
4.  
Jos jokin laitos on suljettu unionin järjestelmän ulkopuolelle direktiivin 2003/87/EY 27 artiklan mukaisesti, kansallisen valvojan on asetettava vastaava toiminnanharjoittajan päästöoikeustili poissuljettuun tilaan järjestelmän ulkopuolelle sulkemisen ajaksi.
5.  
Kun toimivaltainen viranomainen ilmoittaa siitä, että ilma-aluksen käyttäjän lennot eivät enää kuuluu unionin järjestelmään direktiivin 2003/87/EY I liitteen mukaisesti tiettynä vuotena, kansallisen valvojan on, annettuaan ennakkoilmoituksen kyseiselle ilma-aluksen käyttäjälle, asetettava vastaava ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili poissuljettuun tilaan siihen saakka, kun saadaan toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus siitä, että ilma-aluksen käyttäjän lennot sisältyvät taas unionin järjestelmään.
6.  
Poissuljetuilla tileillä voi käynnistää ainoastaan 25 ja 68 artiklassa yksilöityjä prosesseja sekä 35 ja 67 artiklassa yksilöityjä prosesseja, jota liittyvät ajanjaksoon, jolloin tilin tila ei ollut poissuljettu.

11 artikla

Tilien hallinnointi

1.  
Kullakin tilillä on oltava valvoja, joka on vastuussa tilin hallinnoinnista jäsenvaltion tai unionin puolesta.
2.  
Tilin valvoja määrittyy kutakin tilityyppiä varten liitteen I mukaisesti.
3.  
Tilin valvojan tehtävänä on tämän asetuksen säännösten mukaisesti avata tili, estää pääsy tilille, rajoittaa pääsyä tilille tai sulkea tili, muuttaa tilin tilaa, hyväksyä valtuutetut edustajat, hyväksyä valvojan suostumuksen edellyttämät tilitietojen muutokset ja käynnistää tapahtumia, mikäli tilinomistaja tätä vaatii tämän asetuksen 23 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
4.  
Tilin valvoja voi vaatia, että tilinomistajat ja sen edustajat suostuvat noudattamaan tämän asetuksen mukaisia kohtuullisia ehtoja ja edellytyksiä, joissa käsitellään liitteessä II yksilöitäviä kysymyksiä.
5.  
Tileihin sovelletaan kyseisen tilin valvojan jäsenvaltion lakeja, ne kuuluvat valvojansa jäsenvaltion lainkäyttövaltaan ja niillä pidettävien yksiköiden katsotaan sijaitsevan kyseisen jäsenvaltion alueella.

12 artikla

Ilmoitukset keskusvalvojalta

Keskusvalvojan on ilmoitettava tilin edustajille ja kansalliselle valvojalle kaikkien tiliin liittyvien prosessien käynnistämisestä, saattamisesta päätökseen tai lopettamisesta taikka tilin tilan muutoksesta käyttäen automaattisia menetelmiä, jotka on kuvattu 105 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä.2

jakso

Tilien avaaminen ja päivittäminen

13 artikla

Keskusvalvojan avaamat tilit

1.  
Keskusvalvojan on avattava kaikki unionin rekisterin ETS-hallintatilit, unionin KP-tilit, EU:n AEA-kokonaismäärätilit, ESD-mitätöintitilit ja yksi ESD-velvoitetili kullekin jäsenvaltiolle kutakin velvoitekauden vuotta varten 20 työpäivän kuluessa III liitteessä yksilöityjen tietojen vastaanottamisesta.
2.  
Edellä 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn kansallisen valvojan on toimittava ESD-velvoitetilin valtuutettuna edustaja, ellei kyseessä oleva jäsenvaltio nimeä muuta henkilöä.
3.  
Kunkin jäsenvaltion on toimitettava keskusvalvojalle liitteessä VIII olevassa taulukossa VIII-I yksilöidyt tiedot kustakin ESD-velvoitetilin valtuutetusta edustajasta ja muusta edustajasta.

14 artikla

Kansallisen valvontajärjestelmän tilien avaaminen unionin rekisterissä

1.  
Kansallinen valvoja voi 1 päivästä tammikuuta 2014 toimittaa pyynnön kansallisen valvontajärjestelmän tilin avaamisesta unionin rekisterissä. Tämä pyyntö on toimitettava keskusvalvojalle. Kansallisen valvojan on toimitettava keskusvalvojan edellyttämät tiedot. Tietojen on sisällettävä vähintään liitteessä III esitetyt tiedot sekä todisteet siitä, että kansallinen valvontajärjestelmä varmistaa tietosuojan tason, joka vastaa vähintään unionin rekisterin tämän asetuksen mukaisesti varmistamaa tietosuojan tasoa, ja joka 105 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä vahvistetut laitteisto-, verkko-, ohjelmisto- ja tietosuojavaatimukset.
2.  
Keskusvalvojan on avattava unionin rekisterissä kansallinen valvontajärjestelmätili 20 työpäivän kuluessa 1 kohdan mukaisten täydellisten tietojen vastaanottamisesta tai ilmoitettava kansalliselle valvojalle, että se kieltäytyy avaamista tiliä, koska kansallisen valvontajärjestelmän varmistaman tietosuojan taso ei ole riittävä 1 kohdan vaatimuksiin verrattuna.
3.  
Edellä 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn kansallisen valvojan on toimittava kansallisen valvontajärjestelmän tilin valtuutettuna edustajana.

15 artikla

Huutokaupan toimitustilin avaaminen unionin rekisterissä

1.  
Huutokaupanpitäjä, selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä, sellaisena kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 1031/2010, tai mainitun asetuksen 26 tai 30 artiklan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka, voi jättää kansalliselle valvojalle pyynnön huutokaupan toimitustilistä unionin rekisterissä. Tiliä pyytävän henkilön on toimitettava liitteessä IV ilmoitetut tiedot.
2.  
Kansallisen valvojan on 20 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki tämän artiklan 1 kohdan ja 24 artiklan perusteella edellytetyt tiedot, avattava huutokaupan toimitustili unionin rekisterissä tai ilmoitettava tiliä pyytävälle henkilölle, että kansallinen valvoja kieltäytyy avaamasta tiliä 22 artiklan nojalla.

16 artikla

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilien avaaminen unionin rekisterissä

1.  
Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen tai toiminnanharjoittajan on 20 työpäivän kuluessa kasvihuonekaasujen päästöluvan voimaantulosta toimitettava asianomaiselle kansalliselle valvojalle liitteessä VI esitetyt tiedot ja pyydettävä kansallista valvojaa avaamaan toiminnanharjoittajan päästöoikeustili unionin rekisterissä.
2.  
Kansallisen valvojan on 20 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki tämän artiklan 1 kohdan ja 24 artiklan perusteella edellytetyt tiedot, avattava kutakin laitosta varten toiminnanharjoittajan päästöoikeustili unionin rekisterissä tai ilmoitettava mahdolliselle tilinomistajalle, että se kieltäytyy avaamasta tiliä 22 artiklan nojalla.

17 artikla

Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilien avaaminen unionin rekisterissä

1.  
Toimivaltaisen viranomaisen tai ilma-aluksen käyttäjän on 20 työpäivän kuluessa siitä, kun ilma-aluksen käyttäjän seurantasuunnitelma on hyväksytty, toimitettava asianomaiselle kansalliselle valvojalle liitteessä VII esitetyt tiedot ja pyydettävä kansallista valvojaa avaamaan ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili unionin rekisterissä.
2.  
Kullakin ilma-aluksen käyttäjällä on vain yksi ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili.
3.  
Ilma-alusten käyttäjät, joiden ilmailutoimintojen vuotuiset kokonaispäästöt ovat alle 25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai jotka suorittivat alle 243 lentoa kolmen peräkkäisen neljän kuukauden ajanjakson aikana, voivat valtuuttaa luonnollisen tai oikeushenkilön avaamaan ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin ja palauttamaan päästöoikeudet direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 2 a kohdan mukaisesti niiden puolesta. Ilma-aluksen käyttäjä on kuitenkin edelleen vastuussa sääntöjen noudattamisesta. Valtuuttaessaan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön ilma-aluksen käyttäjän on varmistettava, ettei valtuutetun luonnollisen tai oikeushenkilön ja toimivaltaisten viranomaisten, kansallisten valvojien, todentajien tai muiden direktiivin 2003/87/EY säännösten ja sen täytäntöönpanosäädösten toimivaltaan kuuluvien elinten välillä ole eturistiriitaa. Tässä tapauksessa valtuutetun luonnollisen tai oikeushenkilön on annettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.
4.  
Kansallisen valvojan on 40 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki tämän artiklan 1 kohdan ja 24 artiklan perusteella edellytetyt tiedot, avattava kutakin ilma-aluksen käyttäjää varten ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili unionin rekisterissä tai ilmoitettava mahdolliselle tilinomistajalle, että se kieltäytyy avaamasta tiliä 22 artiklan nojalla.
5.  
Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilien tila muutetaan estetystä avoimeksi sen jälkeen, kun todennetut päästöt on kirjattu 35 artiklan 1–5 kohdan mukaisesti ja 37 artiklan 1 kohdan mukaan laskettu velvoitetilannetta kuvaava luku on vähintään nolla. Tilin tila muutetaan avoimeksi myös aiemmin tilin avaamispäivän ja sen päivän välisenä aikana, jona todennetut päästöt kirjataan unionin rekisteriin ensimmäisen kerran, jos kansallinen valvoja saa tilinomistajalta pyynnön tilin aktivoimisesta kaupankäyntiä varten edellyttäen, että kyseisessä pyynnössä on vähintään kaikki 105 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä edellytetyt osat.

18 artikla

Henkilöiden päästöoikeustilien ja kaupankäyntitilien avaaminen unionin rekisterissä

1.  
Mahdollisen tilinomistajan on toimitettava kansalliselle valvojalle pyyntö henkilön päästöoikeustilin tai kaupankäyntitilin avaamisesta unionin rekisterissä. Mahdollisen tilinomistajan on toimitettava kansallisen valvojan pyytämät tiedot, joiden on sisällettävä ainakin liitteessä IV esitetyt tiedot.
2.  
Kansallisen valvojan jäsenvaltio voi vaatia henkilön päästöoikeustilin tai kaupankäyntitilin avaamisen edellytyksenä, että mahdolliset tilinomistajat asuvat vakituisesti tai että ne on rekisteröity tiliä hallinnoivan kansallisen valvojan jäsenvaltiossa.
3.  
Kansallisen valvojan jäsenvaltio voi vaatia henkilön päästöoikeustilin tai kaupankäyntitilin avaamisen edellytyksenä, että mahdolliset tilinomistajat on merkitty arvonlisäverorekisteriin tiliä hallinnoivan kansallisen valvojan jäsenvaltiossa.
4.  
Kansallisen valvojan on 20 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki tämän artiklan 1 kohdan ja 24 artiklan perusteella edellytetyt tiedot, avattava henkilön päästöoikeustili tai kaupankäyntitili unionin rekisterissä tai ilmoitettava mahdolliselle tilinomistajalle, että se kieltäytyy avaamasta tiliä 22 artiklan nojalla.

19 artikla

Kansallisten päästöoikeustilien avaaminen unionin rekisterissä

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä kansallinen valvoja avaamaan kansallinen päästöoikeustili unionin rekisterissä 20 työpäivän kuluessa liitteessä III esitettyjen tietojen vastaanottamisesta.

20 artikla

Ulkopuolisen kaupankäyntijärjestelmän tilien avaaminen unionin rekisterissä

1.  
Ulkopuoliset kaupankäyntijärjestelmät voivat tehdä pyynnön ulkopuolisen kaupankäyntijärjestelmän tilin avaamisesta unionin rekisterissä. Tämä pyyntö on toimitettava kansalliselle valvojalle. Tiliä pyytävän henkilön on toimitettava kansallisen valvojan pyytämät tiedot. Tietojen on sisällettävä vähintään IV liitteessä esitetyt tiedot sekä todisteet siitä, että ulkopuolinen kaupankäyntijärjestelmä varmistaa turvatason, joka vastaa vähintään unionin rekisterin tämän asetuksen mukaisesti varmistamaa turvatasoa, ja että sillä on käytössään turvajärjestelyt, jotka takaavat vähintään saman suojan kuin 23 artiklan 3 kohdassa vaaditussa muun tilin edustajan hyväksynnän tapauksessa.
2.  
Kansallisten valvojien on varmistettava, että ulkopuoliset kaupankäyntijärjestelmät noudattavat teknisiä ja turvallisuusvaatimuksia, jotka esitetään 105 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä.
3.  
Kansallisen valvojan on 20 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki tämän artiklan 1 kohdan ja 24 artiklan perusteella edellytetyt tiedot, avattava ulkopuolisen kaupankäyntijärjestelmän tili unionin rekisterissä tai ilmoitettava keskusvalvojalle tai tilin avaamista pyytävälle henkilölle, että se kieltäytyy avaamasta tiliä 22 artiklan nojalla. Kyseessä olevan kansallisen valvojan on ilmoitettava tällaisten tilien avaamisesta komissiolle viipymättä.
4.  
Jäljempänä olevan 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti muun valtuutetun edustajan hyväksyntää ei vaadita tapahtuman käynnistämiseksi, kun tapahtuman käynnistäjänä on ulkopuolinen kaupankäyntijärjestelmä.

21 artikla

Todentajan tilien avaaminen unionin rekisterissä

1.  
Pyyntö, joka koskee todentajan tilin avaamista unionin rekisterissä, on toimitettava kansalliselle valvojalle. Tilin avaamista pyytävän henkilön on toimitettava kansallisen valvojan vaatimat tiedot, joiden on sisällettävä liitteissä III ja IV esitetyt tiedot.
2.  
Kansallisen valvojan on 20 työpäivän kuluessa siitä, kun on vastaanotettu kaikki tiedot tämän artiklan 1 kohdan ja 24 artiklan mukaisesti, avattava todentajan tili unionin rekisterissä tai ilmoitettava mahdolliselle tilinomistajalle, että kansallinen valvoja kieltäytyy avaamasta tiliä 22 artiklan nojalla.

22 artikla

Kieltäytyminen avaamasta tiliä

1.  
Kansallisen valvojan on tarkistettava, ovatko tilin avaamista varten toimitetut tiedot ja asiakirjat täydellisiä, ajantasaisia, tarkkoja ja totuudenmukaisia.
2.  

Kansallinen valvoja voi kieltäytyä avaamasta tiliä,

a) 

jos toimitetut tiedot ja asiakirjat ovat puutteellisia, vanhentuneita tai muutoin epätarkkoja tai vääriä;

b) 

jos mahdollinen tilinomistaja, tai jos kyseessä on oikeushenkilö, kuka tahansa mahdollisen tilinomistajan johtajista, on tutkittavana tai tuomittu edeltävän viiden vuoden aikana päästöoikeuksia tai Kioton yksiköitä koskevasta petoksesta, rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta tai muusta vakavasta rikoksesta, jossa tiliä voidaan käyttää välineenä;

c) 

jos kansallisella valvojalla on kohtuulliset perusteet uskoa, että tilejä voidaan käyttää päästöoikeuksia tai Kioton yksiköitä koskevaan petokseen, rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai muuhun vakavaan rikokseen;

d) 

muusta kansallisessa lainsäädännössä esitetystä syystä.

3.  
Jos kansallinen valvoja kieltäytyy avaamasta tiliä, tilin avaamista pyytä henkilö voi esittää kansallisen lainsäädännön mukaan asiaa hoitavalle viranomaiselle vastalauseen, jolloin toimivaltainen viranomainen perustellussa päätöksessä joko määrää kansallisen valvojan avaamaan tilin tai säilyttää kielteisen päätöksen, jollei muuta johdu kansallisen lainsäädännön säännöksistä, joilla pyritään tämän asetuksen mukaiseen oikeutettuun tavoitteeseen ja jotka ovat oikeasuhteisia.

23 artikla

Valtuutetut edustajat

1.  
Kullakin tilillä, todentajan tiliä lukuun ottamatta, on oltava ainakin kaksi valtuutettua edustajaa. Todentajan tilillä on oltava ainakin yksi valtuutettu edustaja. Valtuutetut edustajat käynnistävät tapahtumia ja muita prosesseja tilinomistajan puolesta.
2.  
Edellä 1 kohdassa määritettyjen valtuutettujen edustajien lisäksi tileillä voi myös olla valtuutettuja edustajia, joilla on ainoastaan lukuoikeus.
3.  

Tileillä voi olla yksi tai useampi muu valtuutettu edustaja. Muun valtuutetun edustajan hyväksyntä tarvitaan valtuutetun edustajan hyväksynnän lisäksi tapahtuman käynnistämiseksi, paitsi kun kyseessä ovat:

a) 

siirrot tilille, joka on tilinomistajan luotettavien tilien luettelossa unionin rekisterissä;

b) 

sellaisten ulkopuolisten kaupankäyntijärjestelmien käynnistämät tapahtumat, joiden tilit on avattu 20 artiklan mukaisesti; ja

c) 

päästöoikeuksien vaihto 60 artiklan nojalla, päästöoikeuksien palauttaminen 67 artiklan mukaisesti, päästöoikeuksien mitätöinti 68 artiklan nojalla ja Kioton yksiköiden mitätöinti 69 artiklan nojalla, jos muuta valtuutettua edustajaa ei ole nimetty. Tällaisessa tapauksessa toisen tiliedustajan on vahvistettava tapahtuman käynnistäminen.

4.  
Tilinomistajat voivat mahdollistaa tilien käytön ulkopuolisen kaupankäyntijärjestelmän kautta. Tilinomistajien on tällöin nimettävä valtuutetuksi edustajaksi henkilö, joka on jo ulkopuolisen kaupankäyntijärjestelmän valtuutettu edustaja.
5.  
Jos valtuutettu edustaja ei pääse unionin rekisteriin teknisistä tai muista syistä, kansallinen valvoja voi pyynnöstä käynnistää tapahtumia valtuutetun edustajan puolesta edellyttäen, että kansallinen valvoja sallii kyseiset pyynnöt ja että pääsyä ei ole keskeytetty tämän asetuksen mukaisesti.
6.  
Tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä voidaan määrittää kullekin tilityypille valtuutettujen edustajien sekä muiden valtuutettujen edustajien enimmäismäärä.
7.  
Valtuutettujen edustajien ja muiden valtuutettujen edustajien on oltava yli 18-vuotiaita luonnollisia henkilöitä. Tietyn tilin kaikkien valtuutettujen edustajien ja muiden valtuutettujen edustajien on oltava eri henkilöitä, mutta sama henkilö voi olla useamman kuin yhden tilin valtuutettu edustaja tai muu valtuutettu edustaja. Kansallisen valvojan jäsenvaltio voi vaatia, että tilien valtuutetuista edustajista ainakin yhden on asuttava vakituisesti kyseisessä jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta todentajan tilejä.

24 artikla

Valtuutettujen edustajien ja muiden valtuutettujen edustajien nimeäminen ja hyväksyminen

1.  
Tilin avaamista pyytäessään mahdollisen tilinomistajan on nimettävä tietty määrä valtuutettuja edustajia ja muita valtuutettuja edustajia 23 artiklan mukaisesti.
2.  
Kun tilinomistaja nimeää valtuutetun edustajan tai muun valtuutetun edustajan, tilinomistajan on toimitettava valvojan vaatimat tiedot. Kyseisiin tietoihin on sisällyttävä vähintään liitteessä VIII luetellut tiedot.
3.  
Kansallisen valvojan on hyväksyttävä valtuutettu edustaja tai muu valtuutettu edustaja 20 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut kaikki 2 kohdassa edellytetyt tiedot, tai ilmoitettava tilinomistajalle kielteisestä päätöksestään. Jos ehdotettua edustajaa koskevien tietojen arviointiin tarvitaan enemmän aikaa, valvoja voi pidentää arviointiprosessia enintään 20 työpäivällä ja ilmoittaa pidennyksestä tilinomistajalle.
4.  
Kansallisen valvojan on tarkistettava, ovatko valtuutetun edustajan tai muun valtuutetun edustajan nimeämistä varten toimitetut tiedot ja asiakirjat täydellisiä, ajantasaisia, tarkkoja ja totuudenmukaisia.
5.  

Kansallinen valvoja voi kieltäytyä hyväksymästä valtuutettua edustajaa tai muuta valtuutettua edustajaa:

a) 

jos toimitetut tiedot ja asiakirjat ovat puutteellisia, vanhentuneita tai muutoin epätarkkoja tai vääriä;

b) 

jos mahdollinen valtuutettu edustaja on tutkittavana tai tuomittu edeltävien viiden vuoden aikana päästöoikeuksia tai Kioton yksiköitä koskevasta petoksesta, rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta tai muusta vakavasta rikoksesta, jossa tiliä voidaan käyttää;

c) 

muusta kansallisessa lainsäädännössä esitetystä syystä.

6.  
Jos kansallinen valvoja on kieltäytynyt hyväksymästä valtuutettua edustajaa tai muuta valtuutettua edustajaa, tilinomistaja voi esittää vastalauseen kansallisen lainsäädännön nojalla asiaa hoitavan viranomaisen kautta, joka perustellussa päätöksessä joko määrää kansallisen valvojan hyväksymään edustajan tai säilyttämään kielteisen päätöksen, jollei muuta johdu kansallisen lainsäädännön säännöksistä, joilla pyritään tämän asetuksen mukaiseen oikeutettuun tavoitteeseen ja jotka ovat oikeasuhteisia.

25 artikla

Tilitietojen ja valtuutettuja edustajia koskevien tietojen päivittäminen

1.  
Kaikkien tilinomistajien on ilmoitettava kansalliselle valvojalle 10 työpäivän kuluessa kaikista muutoksista tiedoissa, jotka on toimitettu tilin avaamista varten. Lisäksi tilinomistajien on vahvistettava kansalliselle valvojalle kunakin vuonna 31 päivään joulukuuta mennessä, että heidän tiliään varten toimitetut tiedot ovat edelleen täydellisiä, ajantasaisia, tarkkoja ja totuudenmukaisia.
2.  
Ilma-alusten käyttäjien on ilmoitettava tilinsä valvojalle 10 työpäivän kuluessa, jos ne ovat osallisina kahden tai useamman ilma-aluksen käyttäjän sulautumisessa tai jos ilma-aluksen käyttäjä on jakautunut kahdeksi tai useammaksi ilma-aluksen käyttäjäksi.
3.  
Muutoksia koskevien ilmoitusten tueksi on liitettävä kansallisen valvojan edellyttämät tiedot tämän jakson mukaisesti. Kyseessä olevan kansallisen valvojan on hyväksyttävä tietojen saattaminen ajan tasalle 15 työpäivän kuluessa kyseisen ilmoituksen ja sitä tukevien tietojen vastaanottamisesta. Valvoja voi kieltäytyä päivittämästä tietoja 24 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti. Tilinomistajalle on ilmoitettava kieltäytymisestä. Tästä kielteisestä päätöksestä voidaan esittää vastalause toimivaltaiselle viranomaiselle tai kansallisen lainsäädännön nojalla asiaa hoitavalle viranomaiselle 22 artiklan mukaisesti.
4.  
Kansallisen valvojan on vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkistettava, ovatko tilin avaamista varten toimitetut tiedot edelleen täydellisiä, ajantasaisia, tarkkoja ja totuudenmukaisia ja pyydettävä, että tilinomistaja ilmoittaa tarvittaessa mahdollisista muutoksista.
5.  
Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin omistaja voi myydä tai luovuttaa toiminnanharjoittajan päästöoikeustilinsä ainoastaan yhdessä sen laitoksen kanssa, johon toiminnanharjoittajan päästöoikeustili liittyy.
6.  
Jollei 5 kohdasta muuta johdu, tilinomistaja ei saa myydä tai luovuttaa tilinomistajuutta toiselle henkilölle.
7.  
Valtuutettu edustaja tai muu valtuutettu edustaja ei voi siirtää asemaansa sellaisenaan toiselle henkilölle.
8.  
Tilinomistaja voi pyytää valtuutetun edustajan poistamista tililtä. Kansallisen valvojan on pyynnön saatuaan estettävä valtuutetun edustajan tai muun valtuutetun edustajan pääsy tilille. Asiasta vastaavan valvojan on vapautettava valtuutettu edustaja tehtävästään 10 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
9.  
Tilinomistaja voi nimetä uusia valtuutettuja edustajia tai muita valtuutettuja edustajia 24 artiklan mukaisesti.
10.  
Jos ilma-aluksen käyttäjää hallinnoiva jäsenvaltio vaihtuu direktiivin 2003/87/EY 18 a artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti tai unionin laajentumisen vuoksi, keskusvalvojan on saatettava ajan tasalle kyseessä olevan ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin kansallinen valvoja. Jos ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin valvoja vaihtuu, uusi valvoja voi määrätä ilma-aluksen käyttäjän toimittamaan edellyttämänsä tilin avaamista koskevat tiedot tämän asetuksen 17 artiklan mukaisesti ja edellyttämänsä tiedot valtuutetuista edustajista tämän asetuksen 24 artiklan mukaisesti.
11.  
Tilin hallinnoinnista vastaava jäsenvaltio ei voi vaihtua, jollei 10 kohdasta muuta johdu.

26 artikla

Luotettavien tilien luettelo

1.  
Huutokaupan toimitustileillä, päästöoikeustileillä ja kaupankäyntitileillä voi olla unionin rekisterissä luotettavien tilien luettelo.
2.  
Saman tilinomistajan tilit sisältyvät automaattisesti luotettavien tilien luetteloon.
3.  
Luotettavien tilien luetteloon tehtävät muutokset käynnistetään ja saatetaan päätökseen käyttäen menettelyä, joka esitetään 39 artiklassa II osaston 2 luvun 6 jaksossa määritettyjä siirtoja varten. Muutokselle on saatava muun valtuutetun edustajan vahvistus, tai jos muuta valtuutettua edustajaa ei ole nimetty, jonkin toisen valtuutetun edustajan vahvistus. Jäljempänä 39 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua viivettä ei sovelleta tilien poistamiseen luotettavien tilien luettelosta; muita luotettavien tilien luetteloon tehtäviä muutoksia varten viive on seitsemän päivää.3

jakso

Tilien sulkeminen

27 artikla

Tilien sulkeminen

Valvojan on suljettava tili 10 työpäivän kuluessa siitä, kun tilinomistajalta on vastaanotettu pyyntö sulkea jokin muu kuin 28, 29, 30 ja 31 artiklassa määritetty tili, jollei 32 artiklan 1 kohdasta muuta johdu.

28 artikla

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilien sulkeminen

1.  
Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava kansalliselle valvojalle 10 työpäivän kuluessa siitä, että kasvihuonekaasujen päästölupa on peruutettu lopullisesti tai määräaikaisesti tai että on saatu tieto laitoksen sulkemisesta. Kansallisen valvojan on 10 työpäivän kuluessa tällaisesta ilmoituksesta kirjattava kyseinen päivämäärä unionin rekisteriin.
2.  
Kansallinen valvoja voi sulkea toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin 30 päivään kesäkuuta mennessä sinä vuonna, joka seuraa sitä vuotta, jona laitos on suljettu tai kasvihuonekaasujen päästölupa on peruutettu lopullisesti tai määräaikaisesti, jos kyseessä oleva laitos on palauttanut päästöoikeuksia määrän, joka vastaa vähintään sen todennettujen päästöjen määrää eikä sitä ole suljettu pois järjestelmästä direktiivin 2003/87/EY 27 artiklan nojalla.

29 artikla

Ilma-alusten käyttäjän päästöoikeustilien sulkeminen

Kansallinen valvoja voi sulkea ilma-alusten päästöoikeustilit ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen on määrännyt niin sillä perusteella, että toimivaltaisen viranomaisen tietoon on tullut joko tilinomistajan ilmoituksen tai muun näytön kautta, että ilma-aluksen käyttäjä on sulautunut jonkin muun ilma-aluksen käyttäjän kanssa tai että ilma-aluksen käyttäjä on lopettanut kaikki direktiivin 2003/87/EY liitteessä I mainitut toiminnat.

30 artikla

Todentajan päästöoikeustilien sulkeminen

1.  
Kansallisen valvojan on suljettava todentajan päästöoikeustili 10 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut todentajalta pyynnön tilin sulkemisesta.
2.  

Toimivaltainen viranomainen voi myös määrätä kansallisen valvojan sulkemaan todentajan päästöoikeustilin, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) 

todentajan valtuutuksen voimassaolo on päättynyt tai se on peruttu,

b) 

todentaja on lopettanut toimintansa.

31 artikla

ESD-velvoitetilin sulkeminen

1.  
Keskusvalvojan on suljettava ESD-velvoitetili aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun kyseiselle tilille on määritetty velvoitetilannetta kuvaava luku 79 artiklan mukaisesti, viimeistään kuitenkin 21 päivänä joulukuuta ja annettuaan siitä ennakkoilmoituksen tilinomistajalle.
2.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää kaikki 81 artiklan mukaisesti käytetyt kansainväliset hyvitykset, tCER:it ja lCER:it asianomaiselle KP-poistotilille.
3.  
Jos suora siirto asianomaiselle KP-poistotilille on kielletty Kioton pöytäkirjan nojalla laadituissa ITL:ään sovellettavissa tapahtumia koskevissa säännöissä, velvoitteiden täyttämiseksi käytetyt kansainväliset hyvitykset, tCER:it ja lCER:it on ensin siirrettävä kansallisen valvojan tätä tarkoitusta varten perustamalle päästöoikeustilille.
4.  
ESD-velvoitetilin sulkemisen yhteydessä keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterissä siirretään ESD-velvoitetilillä jäljellä olevat AEA:t ESD-mitätöintitilille.

32 artikla

Suljettavien tilien positiivinen saldo

1.  
Jos päästöoikeuksien tai Kioton yksiköiden saldo tilillä, jonka valvoja aikoo sulkea 27, 28 ja 29 artiklan mukaisesti, on positiivinen, valvojan on pyydettävä tilinomistajaa ilmoittamaan toinen tili, jolle päästöoikeudet tai Kioton yksiköt siirretään. Jos tilinomistaja ei ole vastannut valvojan pyyntöön 40 työpäivän kuluessa, valvojan on siirrettävä päästöoikeudet tai Kioton yksiköt kansalliselle päästöoikeustililleen.
2.  
Jos päästöoikeuksien tai Kioton yksiköiden saldo on positiivinen tilillä, jonka käyttö on keskeytetty 34 artiklan mukaisesti, toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että kyseiset päästöoikeudet tai Kioton yksiköt siirretään välittömästi asianmukaiselle kansalliselle päästöoikeustilille.

33 artikla

Tilien sulkeminen ja valtuutettujen edustajien poistaminen tehtävästään valvojan aloitteesta

1.  
Jos tilannetta, josta aiheutuu tilien käytön estäminen 34 artiklan mukaisesti, ei ratkaista kohtuullisessa ajassa toistuvista ilmoituksista huolimatta, toimivaltainen viranomainen voi määrätä kansallisen valvojan sulkemaan tai, kun kyseessä ovat toiminnanharjoittajan päästöoikeustilit tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilit, asettamaan estettyyn tilaan, ne tilit, joille pääsy on estetty, kunnes toimivaltainen viranomainen päättää, että estämisen aiheuttanut tilanne on ratkaistu.
2.  
Jos henkilön päästöoikeustilin tai kaupankäyntitilin saldo on nolla ja vuoden aikana ei ole kirjattu yhtään tapahtumaa, kansallinen valvoja voi ilmoittaa tilinomistajalle, että kyseisen henkilön päästöoikeustili tai kaupankäyntitili suljetaan 40 päivän kuluessa, ellei kansallinen valvoja saa kyseisen ajan kuluessa tilin säilyttämistä koskevaa pyyntöä. Jos kansallinen valvoja ei saa tilinomistajalta kyseistä pyyntöä, kansallinen valvoja voi sulkea tilin.
3.  
Kansallisen valvojan on suljettava toiminnanharjoittajan päästöoikeustili, kun toimivaltainen viranomainen on niin määrännyt sillä perusteella, ettei laitoksen toiminnanharjoittajalta ole enää odotettavissa päästöoikeuksien palautuksia.
4.  
Kansallinen valvoja voi poistaa valtuutetun edustajan tai muun valtuutetun edustajan tehtävästä, jos se katsoo, että valtuutetun edustajan tai muun valtuutetun edustajan hyväksynnästä olisi pitänyt kieltäytyä 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja erityisesti jos sen tietoon on tullut, että nimeämisen yhteydessä toimitetut asiakirjat ja henkilötiedot olivat puutteellisia, vanhentuneita tai muutoin epätarkkoja tai vääriä.
5.  
Tilinomistaja voi esittää 30 kalenteripäivän kuluessa vastalauseen 1 kohdan mukaisesta tilinsä tilan muuttamisesta tai 4 kohdan mukaisesta valtuutetun edustajansa tai muun valtuutetun edustajansa tehtävästä poistamisesta kansallisen lainsäädännön nojalla asiaa hoitavalle viranomaiselle, joka joko määrää kansallisen valvojan palauttamaan tilin tilan tai valtuutetun edustajan tai muun valtuutetun edustajan aseman taikka säilyttää tilin tilan muutoksen tai tehtävästä poistamisen perustellussa päätöksessä, jollei muuta johdu kansallisen lainsäädännön säännöksistä, joilla pyritään tämän asetuksen mukaiseen oikeutettuun tavoitteeseen ja jotka ovat oikeasuhteisia.4

jakso

Tilien käytön estäminen

34 artikla

Tilien käytön estäminen

1.  

Valvoja voi estää valtuutetulta edustajalta tai muulta valtuutetulta edustajalta pääsyn mille tahansa rekisterissään olevalle tilille tai prosesseihin, joihin valtuutetulla edustajalla olisi muutoin pääsy, jos valvojalla on kohtuulliset perusteet uskoa, että valtuutettu edustaja on

a) 

yrittänyt käyttää tilejä tai prosesseja, joihin hänellä ei ole valtuutettua pääsyä;

b) 

toistuvasti yrittänyt käyttää tiliä tai prosessia väärällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla; tai

c) 

yrittänyt vaarantaa unionin rekisterin tai EUTL:n taikka siinä käsiteltävien tai säilytettävien tietojen turvallisuuden, saatavuuden, koskemattomuuden tai luottamuksellisuuden.

2.  

Valvoja voi estää kaikkien valtuutettujen edustajien tai muiden valtuutettujen edustajien pääsyn tietylle tilille, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) 

tilinomistaja on kuollut ilman lakisääteistä perillistä tai ei enää ole oikeushenkilö;

b) 

tilinomistaja ei ole maksanut maksujaan;

c) 

tilinomistaja on rikkonut tiliin sovellettavia ehtoja ja edellytyksiä;

d) 

tilinomistaja ei ole suostunut kansallisen valvojan tai keskusvalvojan asettamien ehtojen ja edellytysten muutoksiin;

e) 

tilinomistaja ei ole ilmoittanut tilitietojen muutoksista tai toimittanut todisteita tilitietojen muutoksista tai tilin uusista tietovaatimuksista;

f) 

tilinomistaja ei ole säilyttänyt tilin valtuutettujen edustajien vaadittavaa vähimmäismäärää;

g) 

tilinomistaja ei ole noudattanut jäsenvaltion vaatimusta siitä, että tilillä on valtuutettu edustaja, joka asuu vakituisesti kansallisen valvojan jäsenvaltiossa;

h) 

tilinomistaja ei ole noudattanut jäsenvaltion vaatimusta siitä, että tilinomistaja asuu vakituisesti tai on rekisteröity tilin valvojan jäsenvaltiossa;

3.  

Valvoja voi estää kaikkien valtuutettujen edustajien tai muiden valtuutettujen edustajien pääsyn tietylle tilille sekä mahdollisuuden käynnistää prosesseja kyseiseltä tililtä:

a) 

enintään neljäksi viikoksi, jos valvojalla on kohtuullisia perusteita uskoa, että tiliä on käytetty tai sitä aiotaan käyttää petokseen, rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen, korruptioon tai muuhun vakavaan rikokseen, tai

b) 

sellaisen kansallisen lainsäädännön säännösten perusteella ja mukaisesti, joilla pyritään oikeutettuun tavoitteeseen.

4.  
Kansallinen valvoja voi keskeyttää pääsyn tilille, jos se katsoo, että tilin avaamisesta olisi tullut kieltäytyä 22 artiklan mukaisesti tai että tilinomistaja ei enää täytä tilin avaamiseen liittyviä vaatimuksia.
5.  
Tilin valvojan on kumottava estäminen välittömästi, kun estämisen aiheuttanut tilanne on ratkaistu.
6.  
Tilinomistaja voi esittää vastalauseen 1 ja 3 kohdan mukaisesta pääsyn estämisestä 30 kalenteripäivän kuluessa toimivaltaiselle viranomaiselle tai kansallisen lainsäädännön nojalla asiaa hoitavalle viranomaiselle, joka perustellussa päätöksessä joko määrää kansallisen valvojan palauttamaan pääsyn tai pitää estämisen voimassa, jollei muuta johdu kansallisen lainsäädännön säännöksistä, joilla pyritään tämän asetuksen mukaiseen oikeutettuun tavoitteeseen ja jotka ovat oikeasuhteisia.
7.  
Toimivaltainen viranomainen tai komissio voi myös määrätä kansallisen valvojan tai keskusvalvojan panemaan keskeytyksen täytäntöön jonkun 1–4 kohdassa vahvistetun syyn perusteella.
8.  
Valvojan jäsenvaltion kansallinen lainvalvontaviranomainen voi myös pyytää valvojaa panemaan täytäntöön keskeytyksen kansallisen lain perusteella ja sen mukaisesti.
9.  
Kun pääsy ulkopuolisen kaupankäyntijärjestelmän tilille on estetty, valvojan on estettävä myös ulkopuoliselle kaupankäyntijärjestelmälle 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti myönnetty pääsy käyttäjätileille. Kun ulkopuolisen kaupankäyntijärjestelmän tilin valtuutettujen edustajien tai muiden valtuutettujen edustajien pääsy tilille on keskeytetty, valvojan on myös keskeytettävä niiden edustajien pääsy, joiden pääsyn tilinomistaja on mahdollistanut ulkopuolisen kaupankäyntijärjestelmän osalta 23 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
10.  
Jos toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin omistaja on tämän artiklan mukaisen käytön estämisen vuoksi estynyt palauttamasta päästöoikeuksia 10 työpäivän aikana ennen direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 2 a ja 3 kohdassa säädettyä määräaikaa, kansallisen valvojan on, jos tilinomistaja niin pyytää, palautettava tilinomistajan määrittelemä määrä päästöoikeuksia.II

OSASTO

UNIONIN REKISTERIÄ KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖT UNIONIN REKISTERISSÄ1

LUKU

Todennetut päästöt ja velvoitteiden noudattaminen

35 artikla

Laitoksen tai ilma-aluksen käyttäjän todennettuja päästöjä koskevat tiedot

1.  
Jos kansallinen lainsäädäntöä sitä edellyttää, kunkin toiminnanharjoittajan ja ilma-aluksen käyttäjän on valittava todentaja niistä todentajista, jotka ovat sen tiliä valvovan kansallisen valvojan rekisterissä. Jos toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä on myös todentaja, se ei voi valita itseään todentajaksi.
2.  
Kansallisen valvojan tai toimivaltaisen viranomaisen, tai toimivaltaisen viranomaisen niin päättäessä, tilinomistajan tai todentajan on kirjattava edellisen vuoden päästötiedot 31 päivään maaliskuuta mennessä.
3.  
Vuosittaiset päästötiedot on toimitettava liitteessä IX esitetyn mallin mukaisesti.
4.  
Kun direktiivin 2003/87/EY 15 artiklan ensimmäistä kohtaa noudattaen on todennettu, että laitoksen toiminnanharjoittajan raportti edeltävän vuoden päästöistä tai ilma-aluksen käyttäjän raportti kaikkien sen edeltävänä vuonna suorittamien ilmailutoimintojen päästöistä on tyydyttävä, todentajan tai toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä vuoden todennetut päästöt.
5.  
Kansallisen valvojan tai toimivaltaisen viranomaisen on merkittävä 4 kohdan mukaisesti hyväksytyt päästöt todennetuiksi unionin rekisterissä. Toimivaltainen viranomainen voi päättää, että todentaja on kansallisen valvojan sijasta vastuussa päästöjen merkitsemisestä todennetuiksi unionin rekisterissä.
6.  
Toimivaltainen viranomainen voi määrätä kansallisen valvojan korjaamaan laitoksen tai ilma-aluksen käyttäjän edeltävän vuoden todennetut päästöt sen varmistamiseksi, että direktiivin 2003/87/EY 14 ja 15 artiklaa noudatetaan, kirjaamalla kyseisen laitoksen tai ilma-aluksen käyttäjän kyseisen vuoden korjatut todennetut tai arvioidut päästöt unionin rekisterin tietoihin.
7.  
Jos jonkin laitoksen tai ilma-aluksen käyttäjän osalta unionin rekisteriin ei ole kunkin vuoden 1 päivänä toukokuuta kirjattu edeltävää vuotta koskevien todennettujen päästöjen määrää tai todennettujen päästöjen määrän on todettu olevan virheellinen, unionin rekisteriin merkittävä arvioitu korvaava päästöluku lasketaan mahdollisimman pitkälle direktiivin 2003/87/EY 14 ja 15 artiklan mukaisesti.

36 artikla

Tilien käytön estäminen todennettujen päästöjen toimittamattomuuden vuoksi

1.  
Jos laitoksen tai ilma-aluksen käyttäjän edellisen vuoden todennettuja päästöjä ei ole 1 päivänä huhtikuuta kirjattu unionin rekisteriin, keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterissä asetetaan vastaava toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin tila estetyksi.
2.  
Kun kaikki myöhässä olleet tiedot laitoksen tai ilma-aluksen käyttäjän kyseistä vuotta koskevista todennetuista päästöistä on kirjattu unionin rekisteriin, keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterissä asetetaan kyseisen tilin tila avatuksi.

37 artikla

Velvoitteiden noudattamista koskevaa tilannetta kuvaavien lukujen laskeminen

1.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterissä määritetään kunkin vuoden 1 päivänä toukokuuta edellisen vuoden velvoitetilannetta kuvaava luku kunkin sellaisen laitoksen ja ilma-aluksen käyttäjän osalta, jolla on avoin tai estetty toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili, laskemalla yhteen kaikki kyseisellä jaksolla palautetut päästöoikeudet ja vähentämällä tästä summasta todennettujen päästöjen summa kyseisenä jaksona, kuluva vuosi mukaan luettuna, sekä lisäämällä saatuun tulokseen korjaustekijä.
2.  
Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu korjaustekijä on nolla, jos edellisen kauden viimeisen vuoden velvoitetilannetta kuvaava luku on suurempi kuin nolla, ja sama kuin edellisen kauden viimeisen vuoden velvoitetilannetta kuvaava luku, jos tämä luku on pienempi tai yhtä suuri kuin nolla.
3.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteriin kirjataan kunkin laitoksen ja kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta velvoitetilannetta kuvaava luku kutakin vuotta varten.2

LUKU

Tapahtumat1

jakso

Yleistä

38 artikla

Kukin tilityyppi voi käynnistää ainoastaan sellaisia tapahtumia, joista säädetään tässä asetuksessa kyseistä tilityyppiä varten.

39 artikla

Siirtojen toteuttaminen

1.  
Unionin rekisteri vaatii kaikkia sellaisia tässä luvussa määritettyjä tapahtumia varten, joita ei ole käynnistänyt ulkopuolinen kaupankäyntijärjestelmä, tekstiviestivarmennuksen ennen kuin tapahtuma voidaan käynnistää. Tapahtuma käynnistetään ainoastaan, kun muu valtuutettu edustaja tai tarvittaessa muu tilin edustaja, jonka hyväksyntä vaaditaan 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on tehnyt tapahtumasta tekstiviestivarmennuksen.
2.  
Kaikkien 64 artiklassa ja tämän luvun 8 jaksossa yksilöityjen siirtojen osalta siirto käynnistetään välittömästi, jos se vahvistetaan maanantain ja perjantain välisenä aikana kello 10.00–16.00 Keski-Euroopan aikaa, lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä niissä jäsenvaltioissa, jotka päättävät keskeyttää viiveen 3 kohdan mukaisesti.

Muina aikoina vahvistettu siirto käynnistetään samana päivänä maanantaista perjantaihin klo 10.00 Keski-Euroopan aikaa, lukuun ottamatta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja yleisiä vapaapäiviä, jos siirto on vahvistettu ennen klo 10.00 Keski-Euroopan aikaa, tai seuraavana arkipäivänä maanantaista perjantaihin klo 10.00 Keski-Euroopan aikaa, jos siirto on vahvistettu myöhemmin kuin klo 16.00 Keski-Euroopan aikaa, lukuun ottamatta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja yleisiä vapaapäiviä.

3.  
Kun kyseessä on 64 ja 65 artiklassa määritetty päästöoikeuksien ja Kioton yksiköiden siirto tai 66 artiklassa määritetty siirto tileille, jotka eivät ole kaupankäyntitilin omistajan luotettavien tilien luettelossa, sovelletaan 26 tunnin viivettä käynnistämisen ja sen välillä, että ilmoitetaan siirron saattamisesta loppuun 104 artiklan mukaisesti. Tämän viiveen laskeminen keskeytetään klo 00:00 ja 24:00 väliseksi ajaksi Keski-Euroopan aikaa lauantaisin ja sunnuntaisin. Jäsenvaltiot voivat myös päättää, että ne keskeyttävät tämän viiveen laskemisen klo 00:00 ja 24:00 väliseksi ajaksi Keski-Euroopan aikaa tietyn vuoden yleisinä vapaapäivinä, mikäli ne julkaisevat asiaa koskevan päätöksen edellisen vuoden 1 päivään joulukuuta mennessä.
4.  
Jos tilin edustaja epäilee, että siirto on käynnistetty vilpillisellä tavalla, tilin edustaja voi viimeistään kaksi tuntia ennen 3 kohdassa tarkoitetun viiveen päättymistä pyytää kansallista valvojaa tai tarvittaessa keskusvalvojaa peruuttamaan siirron tilin edustajan puolesta ennen kuin ilmoitetaan siirron saattamisesta loppuun. Tilinomistajan on ilmoitettava epäillystä petoksesta toimivaltaiselle kansalliselle lainvalvontaviranomaiselle välittömästi pyynnön jälkeen. Kyseinen ilmoitus on toimitettava eteenpäin kansalliselle valvojalle tai tarvittaessa keskusvalvojalle seitsemässä päivässä.
5.  
Kun käynnistys on tapahtunut 1 ja 2 kohdan mukaisesti, kaikille tilin edustajille lähetetään ilmoitus, jossa ilmoitetaan siirron ehdotetusta käynnistämisestä.

40 artikla

Päästöoikeuksien luonne ja toimien lopullisuus

1.  
Päästöoikeus tai Kioton yksikkö ovat luonteeltaan aineettomia ja korvattavissa olevia paljoustavaroita, jotka ovat kaupattavissa markkinoilla.
2.  
Päästöoikeuksien ja Kioton yksiköiden aineeton luonne tarkoittaa sitä, että päästöoikeuden tai Kioton yksikön kirjaamista unionin rekisteriin pidetään lähtökohtaisesti riittävänä todisteena päästöoikeuden tai Kioton yksikön omistusoikeudesta ja mistä tahansa muusta seikasta, joka tämän asetuksen perusteella on kirjattava tai voidaan kirjata unionin rekisteriin.
3.  
Päästöoikeuksien ja Kioton yksiköiden korvattavuus tarkoittaa sitä, että kansalliseen lainsäädäntöön mahdollisesti perustuvia velvoitteita päästöoikeuden tai Kioton yksikön takaisinsaamiseksi tai palauttamiseksi sovelletaan päästöoikeuteen tai Kioton yksikköön ainoastaan lajin ja määrän osalta.

Jollei tämän asetuksen 70 artiklasta ja 103 artiklassa tarkoitetusta asetuksen täsmäytysprosessista muuta johdu, tapahtumasta tulee lopullinen ja peruuttamaton, kun se saatetaan loppuun 104 artiklan mukaisesti. Rajoittamatta kansallisessa lainsäädännössä olevaa säännöstä tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvaa muutoksenhakuoikeutta, joka voi johtaa vaatimukseen tai määräykseen suorittaa uusi tapahtuma unionin rekisterissä, mikään laki, asetus, määräys tai käytäntö sopimusten tai tapahtumien purkamisesta ei johda rekisterissä sellaisen tapahtuman purkautumiseen, josta on tämän asetuksen mukaan tullut lopullinen ja peruuttamaton.

Tilinomistajaa tai kolmatta osapuolta ei tule estää käyttämästä unionin rekisterissä lopulliseksi tulleen tapahtuman osalta kaikkia lakiin perustuvia oikeuksiaan tai esittämästä lakiin perustuvia vaateita jonkin tapahtuman seurauksena, mukaan luettuina takaisinsaaminen, palauttaminen tai vahingonkorvaukset, esimerkiksi silloin, kun on kyse petoksesta tai teknisestä virheestä edellyttäen, että tämä ei johda tapahtuman mitätöimiseen, peruuttamiseen tai purkamiseen unionin rekisterissä.

4.  
Päästöoikeuden tai Kioton yksikön ostajan ja haltijan, joka toimii vilpittömässä mielessä, on saatava päästöoikeuden tai Kioton yksikön omistusoikeus luovuttajan omistusoikeutta mahdollisesti rasittavista virheistä riippumatta.2

jakso

Päästöoikeuksien luominen

41 artikla

Päästöoikeuksien luominen

1.  
Keskusvalvoja voi tarpeen mukaan luoda EU:n kokonaismäärätilin, EU:n ilmailun kokonaismäärätilin, EU:n huutokauppatilin, EU:n ilmailun huutokauppatilin, EU:n hyvitystenvaihtotilin ja EU:n kansainvälisen hyvitystilin ja sen on luotava tai peruutettava tilejä ja päästöoikeuksia siten kun on tarpeen unionin lainsäädännön säädösten perusteella, mukaan luettuna siten kuin edellytetään direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdassa, 9 ja 9 a artiklassa, 10 a artiklan 8 kohdassa ja 11 a artiklassa, asetuksen (EU) N:o 1031/2010 10 artiklan 1 kohdassa tai asetuksen (EU) N:o 920/2010 41 artiklan 1 kohdassa.
2.  
Komission on sopivana ajankohtana tai sopivina ajankohtina määrättävä keskusvalvoja luomaan yleisiä päästöoikeuksia sellainen kokonaismäärä, joka vastaa komission päätöksen 2010/670/EU ( 4 ) 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritettyä määrää, joka siirretään direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan tarkoituksia varten perustetuille tileille.
3.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterissä annetaan kullekin päästöoikeudelle yksilöivä yksikkötunnus, kun päästöoikeudet luodaan.

▼M2

4.  
Päästöoikeuksissa, jotka luodaan 1 päivän tammikuuta 2018 jälkeen sellaisen jäsenvaltion kansallisen jakotaulukon tai kansainvälisten hyvitysten käyttöoikeustaulukon mukaisesti, joka on ilmoittanut Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 50 artiklan mukaisesti, tai jotka huutokaupataan kyseisen jäsenvaltion nimeämässä huutokauppapaikassa, on oltava maatunnus ja niiden on oltava eroteltavissa luomisvuoden perusteella. Vuodelle 2018 luotuja päästöoikeuksia ei merkitä maatunnuksella, jos unionin lainsäädännön soveltaminen ei vielä lakkaa kyseisessä jäsenvaltiossa 30 päivään huhtikuuta 2019 mennessä tai jos varmistetaan riittävällä tavalla, että päästöoikeuksien palauttaminen tapahtuu viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 2019 oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisella tavalla ennen kuin perussopimusten soveltaminen lakkaa kyseisessä jäsenvaltiossa. Kyseisen jäsenvaltion on välittömästi 15 päivän maaliskuuta 2019 jälkeen raportoitava sääntöjen noudattamisesta jäsenvaltioille ja komissiolle.

▼C1

Sitä päivää seuraavasta päivästä alkaen, jona molemmat erosopimukseen liittyvät ratifioimisasiakirjat talletetaan, vuosille 2019 ja 2020 myönnettyjä päästöoikeuksia ei merkitä maatunnuksella, jos sopimuksessa, jossa määrätään asianomaisen jäsenvaltion Euroopan unionista eroamiseen liittyvistä järjestelyistä, edellytetään, että mainittuina vuosina aiheutuviin päästöihin sovelletaan direktiivin 2003/87/EY vaatimuksia.

▼B3

jakso

Tilisiirrot ennen huutokauppoja ja päästöoikeuksien jakamista

42 artikla

Huutokaupattavien yleisten päästöoikeuksien siirto

1.  
Keskusvalvojan on nopeasti siirrettävä asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukaisesti nimitetyn huutokaupanpitäjän puolesta yleisiä päästöoikeuksia EU:n kokonaismäärätililtä EU:n huutokauppatilille sellainen määrä, joka vastaa mainitun asetuksen 10 artiklan mukaan määritettyjä vuosittaisia määriä.
2.  
Mikäli vuosittaisia määriä mukautetaan asetuksen (EU) N:o 1031/2010 14 artiklan mukaisesti, keskusvalvojan on siirrettävä vastaava määrä yleisiä päästöoikeuksia tilanteen mukaan joko EU:n kokonaismäärätililtä EU:n huutokauppatilille tai EU:n huutokauppatililtä EU:n kokonaismäärätilille.

43 artikla

Maksutta jaettavien yleisten päästöoikeuksien siirto

Keskusvalvojan on viipymättä siirrettävä yleisiä päästöoikeuksia EU:n kokonaismäärätililtä EU:n jakotilille määrä, joka vastaa maksutta jaettavia päästöoikeuksia kunkin jäsenvaltion kansallisten jakosuunnitelmataulukoiden mukaisesti.

44 artikla

Yleisten päästöoikeuksien siirto uusien osallistujien varantoa varten

1.  
Keskusvalvojan on viipymättä siirrettävä yleisiä päästöoikeuksia EU:n kokonaismäärätililtä EU:n uusien osallistujien varantotilille sellainen määrä, joka vastaa viittä prosenttia koko unionin päästöoikeusmäärästä, joka on määritetty direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan ja 9 a artiklan mukaisesti ja siitä vähennetään tämän asetuksen 41 artiklan 2 kohdan nojalla luotava määrä.
2.  
Jos koko unionin päästömäärää lisätään päätöksellä, joka hyväksytään direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan ja 9 a artiklan mukaisesti, keskusvalvojan on siirrettävä lisää yleisiä päästöoikeuksia EU:n kokonaismäärätililtä EU:n uusien osallistujien varantotilille määrä, joka vastaa viittä prosenttia koko unionin päästöoikeusmäärän lisäyksestä.
3.  
Jos koko unionin päästömäärää vähennetään päätöksellä, joka hyväksytään direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan ja 9 a artiklan mukaisesti, keskusvalvojan on mitätöitävä yleisiä päästöoikeuksia EU:n uusien osallistujien varantotililtä määrä, joka vastaa viittä prosenttia koko unionin päästöoikeusmäärän vähentymisestä.
4.  
Mikäli uusille osallistujille jaetaan päästöoikeuksia tai uusille osallistujille jaetaan päästöoikeuksia päätöksen 2011/278/EU 19 ja 20 artiklan mukaisen merkittävän kapasiteetin laajennuksen jälkeen, keskusvalvojan on siirrettävä EU:n uusien osallistujien varantotililtä EU:n jakotilille jaon tuloksena oleva toiminnanharjoittajalle maksutta koko päästökauppakaudeksi jaettava päästöoikeuksien lopullinen määrä, joka kirjataan EUTL:ään tämän asetuksen 51 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

45 artikla

Huutokaupattavien ilmailun päästöoikeuksien siirto

1.  
Keskusvalvojan on viipymättä siirrettävä asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukaisesti nimitetyn huutokaupanpitäjän puolesta ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilmailun kokonaismäärätililtä EU:n ilmailun huutokauppatilille sellainen määrä, joka vastaa asetuksen (EU) N:o 1031/2010 12 artiklan 1 kohdan mukaan määritettyjä vuosittaisia määriä.
2.  
Mikäli vuosittaisia määriä mukautetaan asetuksen (EU) N:o 1031/2010 14 artiklan mukaisesti, keskusvalvojan on siirrettävä vastaava määrä ilmailun päästöoikeuksia tilanteen mukaan joko EU:n ilmailun kokonaismäärätililtä EU:n ilmailun huutokauppatilille tai EU:n ilmailun huutokauppatililtä EU:n ilmailun kokonaismäärätilille.

46 artikla

Maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien siirto

1.  
Keskusvalvojan on viipymättä siirrettävä ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilmailun kokonaismäärätililtä EU:n ilmailun jakotilille sellainen määrä, joka vastaa maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrää, joka määritetään direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan nojalla tehtävän komission päätöksen perusteella.
2.  
Jos maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrää lisätään direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan mukaisesti, keskusvalvojan on siirrettävä lisää ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilmailun kokonaismäärätililtä EU:n ilmailun jakotilille vielä määrä, joka vastaa maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrän lisäystä.
3.  
Jos maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrää vähennetään direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan mukaisella päätöksellä, keskusvalvojan on mitätöitävä ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilmailun jakotililtä määrä, joka vastaa maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrän vähentämistä.

47 artikla

Ilmailun päästöoikeuksien siirtäminen erityisvarantoon

1.  
Keskusvalvojan on viipymättä siirrettävä ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilmailun kokonaismäärätililtä EU:n erityisvarantotilille sellainen määrä, joka vastaa erityisvarannossa olevien päästöoikeuksien määrää; määrä määritetään direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan nojalla tehtävän komission päätöksen perusteella.
2.  
Jos erityisvarannossa olevien ilmailun päästöoikeuksien määrää lisätään direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan mukaisella päätöksellä, keskusvalvojan on siirrettävä ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilmailun kokonaismäärätililtä EU:n erityisvarantotilille vielä määrä, joka vastaa huutokaupattavien ilmailun päästöoikeuksien määrän lisäystä.
3.  
Jos erityisvarannossa olevien ilmailun päästöoikeuksien määrää vähennetään direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan mukaisella päätöksellä, keskusvalvojan on mitätöitävä ilmailun päästöoikeuksia EU:n erityisvarantotililtä määrä, joka vastaa erityisvarannossa olevien ilmailun päästöoikeuksien määrän vähentämistä.
4.  
Mikäli päästöoikeuksia jaetaan erityisreservistä direktiivin 2003/87/EY 3 f artiklan mukaisesti, tuloksena oleva koko päästökauppakaudeksi maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien lopullinen määrä, joka kirjataan EUTL:ään 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti, siirretään automaattisesti EU:n erityisvarantotililtä EU:n ilmailun jakotilille.

48 artikla

Yleisten päästöoikeuksien siirtäminen EU:n kokonaismäärätilille

Keskusvalvojan on siirrettävä kunkin päästökauppakauden lopussa kaikki EU:n jakotilillä ja EU:n uusien osallistujien varantotilillä olevat päästöoikeudet EU:n kokonaismäärätilille.

49 artikla

Ilmailun päästöoikeuksien siirtäminen EU:n ilmailun kokonaismäärätilille

Keskusvalvojan on siirettävä kunkin päästökauppakauden lopussa kaikki EU:n erityisvarantotilillä olevat päästöoikeudet EU:n ilmailun kokonaismäärätilille.

50 artikla

Ilmailun päästöoikeuksien mitätöinti

Keskusvalvojan on varmistettava, että kunkin päästökauppakauden lopussa kaikki EU:n ilmailun jakotilillä jäljellä olevat päästöoikeudet siirretään unionin mitätöintitilille.4

jakso

Päästöoikeuksien jakaminen kiinteille laitoksille

51 artikla

Kansallisen jakosuunnitelmataulukon kirjaaminen EUTL:ään

1.  
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava vuosia 2013–2020 koskeva kansallinen jakosuunnitelmataulukkonsa komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset jakosuunnitelmataulukot sisältävät liitteessä X esitetyt tiedot.
2.  
Komissio määrää keskusvalvojan kirjaamaan kansallisen jakosuunnitelmataulukon EUTL:ään, jos se katsoo, että kansallinen jakosuunnitelmataulukko on direktiivin 2003/87/EY, päätöksen 2011/278/EU ja komission direktiivin 2003/87/EY 10 c artiklan 6 kohdan nojalla antamien päätösten mukainen. Muutoin komissio hylkää kansallisen jakosuunnitelmataulukon kohtuullisen ajan kuluessa ja ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle viipymättä päätöksestään sekä sen perusteluista ja esittää perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraavat ilmoitukset hyväksyttäisiin. Kyseisen jäsenvaltion on toimitettava tarkistettu kansallinen jakosuunnitelmataulukko komissiolle kolmen kuukauden kuluessa.

52 artikla

Muutokset kansallisiin jakosuunnitelmataulukoihin

1.  

Kansallisen valvojan on tehtävä muutokset EUTL:ssä olevaan kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon, jos

a) 

laitoksen lupa on peruutettu tai sen voimassaolo on muutoin päättynyt;

b) 

laitoksen toiminnot on lakkautettu;

c) 

laitos on jaettu kahteen tai useampaan laitokseen;

d) 

kaksi laitosta tai useampi laitos on yhdistetty yhdeksi laitokseksi.

2.  

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoonsa tehdyistä muutoksista, jotka koskevat

a) 

uusille osallistujille jaettuja päästöoikeuksia tai uusille osallistujille jaettuja päästöoikeuksia merkittävän kapasiteetin laajennuksen jälkeen;

b) 

toimintojen osittaista lakkauttamista ja merkittäviä kapasiteetin vähennyksiä;

c) 

päästöoikeuksien jakamista maksutta direktiivin 2003/87/EY 10 c artiklan nojalla, jos se on oikeutettua sellaisten investointien edistymisen valossa, jotka on toteutettu ja joista on ilmoitettu komissiolle mainitun direktiivin 10 c artiklan 1 kohdan mukaisesti;

d) 

kaikkia muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja muutoksia.

Komission on ensimmäisen alakohdan mukaisen ilmoituksen vastaanottaessaan määrättävä keskusvalvoja tekemään vastaavat muutokset EUTL:ssä säilytettävään kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon, jos se katsoo, että kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon tehtävät muutokset ovat direktiivin 2003/87/EY, päätöksen 2011/278/EU ja komission direktiivin 2003/87/EY 10 c artiklan 6 kohdan mukaisesti antamien päätösten mukaisia. Komissio hylkää muutoin muutokset kohtuullisen ajan kuluessa ja ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle viipymättä päätöksestään sekä sen perusteluista ja esittää perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraavat ilmoitukset hyväksyttäisiin.

53 artikla

Yleisten päästöoikeuksien jakaminen maksutta

1.  
Kansallisen valvojan on ilmoitettava kansallisessa jakosuunnitelmataulukossa kunkin toiminnanharjoittajan, kunkin vuoden ja kunkin liitteessä X esitetyn oikeusperustan osalta, olisiko laitokselle jaettava päästöoikeuksia kyseiselle vuodelle vai ei.
2.  
Keskusvalvojan on 1 päivästä helmikuuta 2013 alkaen varmistettava, että unionin rekisteri siirtää yleiset päästöoikeudet automaattisesti EU:n jakotililtä asiaa koskevan kansallisen jakosuunnitelmataulukon mukaisesti kyseessä olevalle avoimelle tai estetylle päästöoikeustilille ja että tässä yhteydessä noudatetaan 105 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä vahvistettuja laitteisto-, verkko-, ohjelmisto- ja turvallisuusvaatimuksia.
3.  
Jos poissuljettu päästöoikeustili ei vastaanota 2 kohdan mukaisia päästöoikeuksia, kyseisiä päästöoikeuksia ei siirretä tilille, vaikka tilin tila asetettaisiin tämän jälkeen avoimeksi.
4.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että toiminnanharjoittaja voi toteuttaa toimenpiteet, joilla palautetaan ylimääräiset päästöoikeudet EU:n jakotilille, jos keskusvalvoja on muuttanut jäsenvaltion kansallista jakotaulukkoa 52 artiklan 2 kohdan mukaisesti korjatakseen toiminnanharjoittajalle jaettujen oikeuksien määrää, jos oikeuksia on jaettu liikaa, ja jos toimivaltainen viranomainen on pyytänyt toiminnanharjoittajaa palauttamaan tällaiset ylimääräiset päästöoikeudet.5

jakso

Päästöoikeuksien jakaminen ilma-alusten käyttäjille

54 artikla

Kansallisten ilmailun jakosuunnitelmataulukkojen kirjaaminen EUTL:ään

1.  
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava vuosia 2013–2020 koskeva ilmailun kansallinen jakosuunnitelmataulukkonsa komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2012. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmailun kansalliset jakosuunnitelmataulukot sisältävät liitteessä XI esitetyt tiedot.
2.  
Komissio määrää keskusvalvojan kirjaamaan kansallisen ilmailun jakosuunnitelmataulukon EUTL:ään, jos se katsoo, että kansallinen ilmailun jakosuunnitelmataulukko on direktiivin 2003/87/EY, erityisesti jäsenvaltioiden mainitun direktiivin 3 e artiklan 4 kohdan mukaisesti laskemien ja julkistamien päästöoikeuksien jaon, mukainen. Komissio hylkää muutoin kansallisen ilmailun jakosuunnitelmataulukon kohtuullisen ajan kuluessa ja ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle viipymättä päätöksestään sekä sen perusteluista ja esittää perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraavat ilmoitukset hyväksyttäisiin. Kyseisen jäsenvaltion on toimitettava tarkistettu kansallinen ilmailun jakosuunnitelmataulukko komissiolle kolmen kuukauden kuluessa.

55 artikla

Muutokset kansallisiin ilmailun jakosuunnitelmataulukkoihin

1.  

Kansallisen valvojan on tehtävä muutokset EUTL:ssä olevaan ilmailun kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon, jos

a) 

ilma-aluksen käyttäjä on lopettanut kaikki direktiivin 2003/87/EY liitteen I soveltamisalaan kuuluvat toimintonsa;

b) 

ilma-aluksen käyttäjä on jakautunut kahteen tai useampaan ilma-aluksen käyttäjään;

c) 

kaksi ilma-aluksen käyttäjää tai useampi ilma-aluksen käyttäjä on sulautunut yhdeksi ilma-aluksen käyttäjäksi.

2.  

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kansalliseen ilmailun jakosuunnitelmataulukkoonsa tekemistä muutoksista, jotka koskevat

a) 

päästöoikeuksia, jotka on jaettu erityisestä varannosta direktiivin 2003/87/EY 3 f artiklan mukaisesti;

b) 

kaikkia direktiivin 2003/87/EY 25 a artiklan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden jälkeen tehtäviä mukautuksia;

c) 

kaikkia muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja muutoksia.

3.  
Komissio määrää keskusvalvojan tekemään vastaavat muutokset EUTL:ssä olevaan kansalliseen ilmailun jakosuunnitelmataulukkoon, jos se katsoo, että kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon tehdyt muutokset ovat direktiivin 2003/87/EY mukaisia ja, kun kyseessä ovat erityisvarannosta jaettavat päästöoikeudet, erityisesti mainitun direktiivin 3 f artiklan 7 kohdan mukaisesti laskettujen ja julkistettujen päästöoikeuksien jakojen mukaisia. Muutoin komissio hylkää muutokset kohtuullisen ajan kuluessa ja ilmoittaa jäsenvaltiolle viipymättä päätöksestään sekä sen perusteluista ja esittää perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraavat ilmoitukset hyväksyttäisiin.
4.  
Jos ilma-alusten käyttäjien välisessä sulautumisessa on mukana eri jäsenvaltioiden hallinnoimia ilma-aluksen käyttäjiä, 1 kohdan c alakohdan mukaisen muutoksen käynnistää se kansallinen valvoja, joka hallinnoi sitä ilma-aluksen käyttäjää, jonka päästöoikeudet yhdistetään toisen ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeuksiin. Ennen muutoksen toteuttamista on hankittava suostumus siltä kansalliselta valvojalta, joka hallinnoi sitä ilma-aluksen käyttäjää, jonka päästöoikeuksiin sulautetun ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeudet yhdistetään.

56 artikla

Ilmailun päästöoikeuksien jakaminen maksutta

1.  
Kansallisen valvojan on ilmoitettava kunkin ilma-aluksen käyttäjän ja kunkin vuoden osalta, olisiko ilma-aluksen käyttäjälle jaettava päästöoikeuksia kyseiseksi vuodeksi ilmailun kansallisessa jakosuunnitelmataulukossa.
2.  
Keskusvalvojan on 1 päivästä helmikuuta 2013 alkaen varmistettava, että unionin rekisteri siirtää ilmailun päästöoikeudet automaattisesti EU:n ilmailun jakotililtä asiaa koskevien jakosuunnitelmataulukoiden mukaisesti kyseessä olevalle avoimelle tai estetylle päästöoikeustilille ja että tässä yhteydessä noudatetaan 105 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä vahvistettuja laitteisto-, verkko-, ohjelmisto- ja turvallisuusvaatimuksia.
3.  
Jos poissuljettu ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili ei vastaanota 2 kohdan mukaisia päästöoikeuksia, kyseisiä päästöoikeuksia ei siirretä tilille, vaikka tilin tila asetettaisiin tämän jälkeen avoimeksi.

▼M4

4.  
Jos voimassa on direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan mukainen sopimus, jossa edellytetään ilmailun päästöoikeuksien siirtämistä toisen kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän rekisterissä oleville ilma-alusten käyttäjien päästöoikeustileille, keskusvalvojan on yhteistyössä toisen rekisterin valvojan kanssa varmistettava, että unionin rekisteri siirtää kyseiset ilmailun päästöoikeudet EU:n ilmailun jakotililtä toisessa rekisterissä oleville vastaaville tileille.
5.  
Jos voimassa on direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan mukainen sopimus, jossa edellytetään toisen kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän mukaisten ilmailun päästöoikeuksien siirtämistä ilma-aluksen käyttäjille, joilla on tilit unionin rekisterissä, keskusvalvojan on yhteistyössä toisen rekisterin valvojan kanssa varmistettava, että unionin rekisteri siirtää kyseiset ilmailun päästöoikeudet toisen rekisterin vastaavilta tileiltä unionin rekisterissä oleville ilma-alusten käyttäjien päästöoikeustileille, kun toisen kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän hallinnoinnista vastaava toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt siirron.

▼B

57 artikla

ilmailun päästöoikeuksien palauttaminen

Jos kansalliseen ilmailun jakosuunnitelman taulukkoon tehdään muutos direktiivin 2003/87/EY 25 a artiklan nojalla sen jälkeen, kun päästöoikeudet on tietyn vuoden osalta siirretty ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilille tämän asetuksen 56 artiklan mukaisesti, keskusvalvojan on toteutettava kaikki direktiivin 2003/87/EY 25 a artiklan nojalla hyväksytyn toimen edellyttämät siirrot.6

jakso

CER:ien ja eru:jen käyttö

58 artikla

Kansainväliset hyvitystilit unionin rekisterissä

1.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että jäsenvaltioissa toteutettaviin hankkeisiin liittyvät CER:it ja ERU:t säilytetään ainoastaan unionin rekisterin ETS-tileillä, ellei niiden myöntäminen ole kiellettyä direktiivin 2003/87/EY 11 b artiklan nojalla.

Keskusvalvojan on varmistettava, että ennen 31 päivää joulukuuta 2012 tapahtuneiden päästövähennysten johdosta myönnetyt ERU:t, jotka liittyvät jäsenvaltioissa toteutettaviin hankkeisiin, joihin kuuluu toimintoja, joita ei ole lueteltu direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 219/2009 ( 5 ), liitteessä I, mutta jotka on lueteltu direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/29/EY ( 6 ), liitteessä I, säilytetään unionin rekisterin ETS-tileillä vain, jos ne on myönnetty ennen 30 päivää huhtikuuta 2013.

2.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että sellaiset ERU:t, jotka on myönnetty 31 päivän joulukuuta 2012 jälkeen 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä tapahtuneista päästövähennyksistä ja jotka liittyvät sellaisissa kolmansissa maissa toteutettaviin hankkeisiin, joilla ei ole oikeudellisesti sitovia määrällisiä päästövähennyssitoumuksia vuosille 2013–2020, kuten niistä on määrätty Kioton pöytäkirjaan sen 3 artiklan 9 kappaleen nojalla tehdyllä muutoksella, tai jotka eivät ole toimittaneet tällaista Kioton pöytäkirjan muutosta koskevaa ratifiointiasiakirjaansa, olisi pidettävä unionin rekisterin ETS-tileillä vain, jos niiden on todennettu liittyvän päästövähennyksiin, jotka on todennettu päätöksessä 9/CMP.1 vahvistetun yhteistoteutuksen valvontakomitean todentamismenettelyn (niin sanotun toisen menettelyn hyväksyntä) mukaisesti, tai jos tällaista todentamista ei voida suorittaa, jos päätöksen 9/CMP.1 mukaisesti akkreditoitu riippumaton taho on todentanut, että ERU:t on myönnetty päästövähennyksistä, jotka ovat tapahtuneet ennen 31 päivää joulukuuta 2012.
3.  
Keskusvalvojan on toimitettava kansalliselle valvojalle luettelo sellaisista ETS:n päästöoikeustileistä, joilla on kansainvälisiä hyvityksiä, joita ei voida säilyttää 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen ajankohtien jälkeen kyseisten kohtien nojalla. Kansallisen valvojan on tämän luettelon perustella pyydettävä tilinomistajaa yksilöimään KP-tili, jolle tällaiset kansainväliset hyvitykset siirretään.
4.  
Jos tilinomistaja ei ole vastannut valvojan pyyntöön 40 työpäivän kuluessa, valvojan on siirrettävä kansainväliset hyvitykset kansalliselle KP-tilille.

59 artikla

Kansainvälisten hyvitysten käyttöoikeustaulukoiden kirjaaminen EUTL:ään

1.  
Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava kansainvälisten hyvitysten käyttöoikeustaulukkonsa komissiolle kuukauden kuluessa direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan 8 kohdan mukaisten toimien hyväksymisestä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansainväliseen hyvitysten käyttöoikeustaulukkoon sisältyvät kaikki alustavat kansainväliset hyvitysten käyttöoikeudet vuosille 2008–2020 kunkin toiminnanharjoittajan ja ilma-aluksen käyttäjän osalta sekä liitteessä XII esitetyt tiedot.
2.  
Komissio määrää keskusvalvojan kirjaamaan kansainvälisen hyvitysten käyttöoikeustaulukon EUTL:ään, jos se katsoo, että kansainvälinen hyvitysten käyttöoikeustaulukko on direktiivin 2003/87/EY ja sen 11 a artiklan 8 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden mukainen. Muutoin komissio hylkää kansainvälisen hyvitysten käyttöoikeustaulukon kohtuullisen ajan kuluessa, ja ilmoittaa jäsenvaltiolle viipymättä hylkäämisen syyt ja esittää perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraavat ilmoitukset hyväksyttäisiin. Jäsenvaltion on toimitettava tarkistettu kansainvälinen hyvitysten käyttöoikeustaulukko komissiolle yhden kuukauden kuluessa.
3.  
Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kansainväliseen hyvitysten käyttöoikeustaulukkoonsa tekemistä muutoksista, mukaan lukien uusien osallistujien käyttöoikeudet. Komissio määrää keskusvalvojan kirjaamaan vastaavat muutokset EUTL:ssä pidettävään kansainväliseen hyvitysten käyttöoikeustaulukkoon, jos se katsoo, että kansainväliseen hyvitysten käyttöoikeustaulukkoon tehdyt muutokset ovat direktiivin 2003/87/EY ja sen 11 a artiklan 8 kohdan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden mukaisia. Muutoin komissio hylkää muutokset kohtuullisen ajan kuluessa, ilmoittaa jäsenvaltiolle viipymättä hylkäämisen syyt ja esittää perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraavat ilmoitukset hyväksyttäisiin.

60 artikla

Kansainvälisten hyvitysten käyttö vaihtamalla ne päästöoikeuksiin

1.  
Toiminnanharjoittaja voi pyytää vaihtamaan kansainväliset hyvitykset yleisiin päästöoikeuksiin 31 päivään maaliskuuta 2015 saakka direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan 2 kohdan nojalla ja 31 päivään joulukuuta 2020 saakka mainitun direktiivin 11 a artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla. Sen on ehdotettava kansainvälisten hyvitysten siirtämistä asianomaiselta toiminnanharjoittajan päästöoikeustililtä EU:n kansainväliselle toiminnanaharjoittajan hyvitystilille unionin rekisterissä.

Ilma-aluksen käyttäjä voi pyytää vaihtamaan kansainväliset hyvitykset ilmailun päästöoikeuksiin 31 päivään maaliskuuta 2015 saakka direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan 2 kohdan nojalla ja 31 päivään joulukuuta 2020 saakka mainitun direktiivin 11 artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla asianomaiselta ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustililtä EU:n kansainväliselle ilma-aluksen käyttäjän hyvitystilille unionin rekisterissä.

2.  

Keskusvalvojan on pyynnöstä varmistettava, että unionin rekisterissä suoritetaan kansainvälisten hyvitysten siirto asianmukaiselle EU:n kansainväliselle hyvitystilille, jos

a) 

tapahtuman käynnistävän tilin tila mahdollistaa siirron;

b) 

asianomainen kansainvälisiä hyvityksiä koskeva taulukko on kirjattu EUTL:ään ja toiminnanharjoittajalla tai ilma-aluksen käyttäjällä on taulukossa 59 artiklan mukainen kirjaus;

c) 

siirrettäväksi ehdotettujen päästöyksiköiden määrä ei ylitä jäljelle jäävää 61 artiklan mukaista päästöhyvitysten käyttöoikeutta;

d) 

kaikkia siirrettäväksi ehdotettuja yksiköitä voidaan käyttää direktiivin 2003/87/EY 11 a ja 11 b artiklan, tämän asetuksen 58 artiklan sekä direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan 9 kohdan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden mukaisesti.

3.  
Keskusvalvojan on varmistettava 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisen siirron toteuttamisen jälkeen, että unionin rekisterissä luodaan toiminnanharjoittajille vastaava määrä yleisiä päästöoikeuksia EU:n toiminnanharjoittajan hyvitystenvaihtotilille ja siirretään asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen puolesta vastaava määrä yleisiä päästöoikeuksia sille toiminnanharjoittajan päästöoikeustilille, josta siirto käynnistettiin.

Keskusvalvojan on varmistettava 1 kohdan toisen alakohdan mukaisen siirron toteuttamisen jälkeen, että unionin rekisterissä luodaan ilma-aluksen käyttäjille vastaava määrä ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilma-aluksen käyttäjän hyvitystenvaihtotilille ja siirretään asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen puolesta vastaava määrä ilmailun päästöoikeuksia sille ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilille, josta siirto käynnistettiin.

61 artikla

Jäljelle jäävien kansainvälisten hyvitysten käyttöoikeuksien laskeminen

1.  

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri määrittelee automaattisesti kunkin toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän jäljelle jäävien kansainvälisten hyvitysten käyttöoikeuksien määrän vähentämällä ilmoitetusta alustavien kansainvälisten hyvitysten käyttöoikeuksien kokonaismäärästä 59 artiklan mukaisesti:

a) 

kaikki ne CER:it ja ERU:t, jotka toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä on palauttanut direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 219/2009, 11 a artiklan nojalla;

b) 

Kaikki ne CER:it ja ERU:t, jotka on siirretty EU:n kansainvälisten hyvitysten tilille tämän asetuksen 60 artiklan nojalla;

2.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri korjaa jäljelle jäävät kansainväliset hyvitysten käyttöoikeudet siten, että ne vastaavat 70 artiklan nojalla tehtyjä peruutuksia.7

jakso

Huutokauppa

62 artikla

Huutokauppataulukoiden kirjaaminen EUTL:ään

1.  
Yhden kuukauden kuluessa siitä, kun huutokauppakalenteri on määritetty ja julkaistu asetuksen (EU) N:o 1031/2010 11 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 1 tai 2 kohdan tai 32 artiklan 4 kohdan mukaisesti, kyseessä olevan huutokauppapaikan on toimitettava komissiolle vastaava huutokauppataulukko. Huutokauppapaikan on toimitettava vuodesta 2012 lähtien kullekin kalenterivuodelle kaksi huutokauppataulukkoa, yksi yleisten päästöoikeuksien huutokauppaa varten ja yksi ilmailun päästöoikeuksien huutokauppaa varten, ja varmistettava, että huutokauppataulukoissa on liitteessä XIII ilmoitetut tiedot.
2.  
Komissio määrää keskusvalvojan kirjaamaan huutokauppataulukon EUTL:ään, jos se katsoo, että huutokauppataulukko on asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukainen. Komissio hylkää muutoin huutokauppataulukon kohtuullisen ajan kuluessa ja ilmoittaa huutokauppapaikalle viipymättä päätöksestään sekä sen perusteluista ja esittää perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraavat ilmoitukset hyväksyttäisiin. Huutokauppapaikan on toimitettava tarkistettu huutokauppataulukko komissiolle kolmen kuukauden kuluessa.

63 artikla

Huutokauppataulukoiden muutokset

1.  
Kyseessä olevan huutokauppapaikan on välittömästi ilmoitettava komissiolle huutokauppataulukkoon mahdollisesti tarvittavista muutoksista.
2.  
Komissio määrää keskusvalvojan kirjaamaan tarkistetun huutokauppataulukon EUTL:ään, jos se katsoo, että tarkistettu huutokauppataulukko on asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukainen. Komissio hylkää muutoin muutokset kohtuullisen ajan kuluessa ja ilmoittaa huutokauppapaikalle viipymättä päätöksestään sekä sen perusteluista ja esittää perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraavat ilmoitukset hyväksyttäisiin.
3.  
Komissio voi määrätä keskusvalvojan keskeyttämään huutokauppataulukossa esitetyn päästöoikeuksien siirron, jos se tulee tietoiseksi siitä, että huutokauppataulukkoon tarvitaan muutos, josta huutokauppapaikka ei ole ilmoittanut.

64 artikla

Päästöoikeuksien huutokauppaaminen

1.  
Komissio määrää keskusvalvojan siirtämään viipymättä asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukaisesti nimetyn huutokaupanpitäjän pyynnöstä yleisiä päästöoikeuksia EU:n huutokauppatililtä ja/tai ilmailun päästöoikeuksia EU:n ilmailun huutokauppatililtä kyseessä olevalle huutokaupan toimitustilille huutokauppataulukoiden mukaisesti. Niiden päästöoikeuksien osalta, jotka on luotu huutokauppoja varten asetuksen (EU) N:o 1031/2010 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti, komissio määrää keskusvalvojan viipymättä siirtämään päästöoikeudet kyseessä olevan huutokaupanpitäjän pyynnöstä tililtä, jolle päästöoikeudet luotiin, tilille, joka on perustettu huutokauppatoimitusta varten, kuten kyseessä olevassa huutokauppataulukossa esitettiin. Huutokauppataulukon toimittaminen 62 artiklan mukaisesti katsotaan pyynnöksi.
2.  
Kyseessä olevan huutokaupan toimitustilin tilinomistajan on varmistettava huutokaupattujen päästöoikeuksien siirto päästöoikeudet voittaneille tarjoajille tai niiden oikeudenomistajille asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukaisesti.
3.  
Asetuksen (EU) N:o 1031/2010 mukaisesti huutokaupan toimitustilin valtuutettua edustajaa voidaan pyytää siirtämään kaikki päästöoikeudet, joita ei ole toimitettu huutokaupan toimitustililtä, EU:n huutokauppatilille.8

jakso

Kaupankäynti

65 artikla

Päästöoikeustilin käynnistämät päästöoikeuksien tai Kioton yksiköiden siirrot

1.  
Jollei 2 kohdasta muuta johdu, keskusvalvojan on päästöoikeustilin tilinomistajan pyynnöstä varmistettava, että unionin rekisteri suorittaa päästöoikeuksien tai Kioton yksiköiden siirron mille tahansa muulle tilille, paitsi kun tapahtuman käynnistävän tilin tila estää siirron.
2.  

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustileiltä, ilma-alusten käyttäjän päästöoikeustileiltä tai henkilön päästöoikeustileiltä voidaan siirtää päästöoikeuksia tai Kioton yksiköitä vain 26 artiklan mukaisesti laaditussa luotettujen tilien listassa oleville tileille, ellei kyseessä ole:

a) 

kansainvälisten hyvitysten vaihto 60 artiklan mukaisesti;

b) 

päästöoikeuksien palauttaminen 67 artiklan mukaisesti;

c) 

päästöoikeuksien mitätöinti 68 artiklan mukaisesti;

d) 

Kioton yksiköiden mitätöinti 69 artiklan mukaisesti.

66 artikla

Kaupankäyntitilin käynnistämät päästöoikeuksien tai Kioton yksiköiden siirrot

Keskusvalvojan on kaupankäyntitilin tilinomistajan pyynnöstä varmistettava, että unionin rekisteri suorittaa päästöoikeuksien tai Kioton yksiköiden siirron unionin rekisterissä olevalle päästöoikeus- tai kaupankäyntitilille, jollei tapahtuman käynnistävän tilin tila estä siirtoa.9

jakso

Päästöoikeuksien palauttaminen

67 artikla

Päästöoikeuksien palauttaminen

1.  

Toiminnanharjoittajan tai ilmailualuksen käyttäjän on palautettava päästöoikeudet pyytämällä unionin rekisteriä:

a) 

siirtämään tietty määrä velvoitteiden noudattamiseksi samalla päästökauppakaudella luotuja päästöoikeuksia asianomaisen toiminnanharjoittajan päästöoikeustililtä tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustililtä unionin mitätöintitilille;

b) 

kirjaamaan siirrettyjen päästöoikeuksien määrä ja tyyppi palautetuiksi toiminnanharjoittajan laitoksen päästöjen tai ilma-aluksen käyttäjän päästöjen kattamiseksi kyseisenä kautena.

2.  
Ilmailun päästöoikeuksia voivat palauttaa vain ilma-alusten käyttäjät.
3.  
Jo kerran palautettua päästöoikeutta ei voida palauttaa uudestaan.

▼M2

4.  
Päästöoikeuksia, joissa on 41 artiklan 4 kohdan mukainen maatunnus, ei voida palauttaa.

▼M4

5.  
Jos direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan mukainen sopimus on voimassa, tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan yksiköihin, jotka on myönnetty kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmässä, johon EU:n päästökauppajärjestelmästä on muodostettu yhteys.

▼B10

jakso

Päästöoikeuksien ja kioton yksiköiden mitätöinti

68 artikla

Päästöoikeuksien mitätöinti

1.  

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri toteuttaa tilinomistajan direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti esittämät pyynnöt tilinomistajan tileillä olevien päästöoikeuksien mitätöinnistä:

a) 

siirtämällä määritetty määrä päästöoikeuksia kyseessä olevalta tililtä unionin mitätöintitilille;

b) 

kirjaamalla siirrettyjen päästöoikeuksien määrä mitätöidyiksi kyseiseltä vuodelta.

2.  
Mitätöityjä päästöoikeuksia ei saa kirjata palautetuiksi mitään päästöjä varten.

69 artikla

Kioton yksiköiden mitätöiminen

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri toteuttaa kaikki tilinomistajan direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti esittämät pyynnöt tilinomistajan tileillä säilytettävien Kioton yksiköiden mitätöimiseksi siirtämällä määritetty määrä määritetyn tyyppisiä Kioton yksiköitä kyseessä olevalta tililtä tilin valvojan KP-rekisterin mitätöintitilille tai unionin rekisterin mitätöintitilille.11

jakso

Tapahtuman peruuttaminen

70 artikla

Virheellisesti käynnistettyjen loppuunsaatettujen prosessien peruuttaminen

1.  
Jos tilinomistaja tai tiliomistajan puolesta toimiva kansallinen valvoja on tahattomasti tai virheellisesti käynnistänyt jonkin 2 kohdassa tarkoitetuista tapahtumista, tilinomistaja voi pyytää kirjallisesti oman tilinsä valvojalta loppuunsaatetun tapahtuman peruuttamista. Pyynnön tulee olla peruutettavan tapahtuman käynnistämiseen oikeutetun tilinomistajan valtuutetun edustajan tai valtuutettujen edustajien allekirjoittama ja se on postitettava viiden työpäivän kuluessa prosessin loppuunsaattamisesta. Pyynnössä on ilmoitettava, että tapahtuma aloitettiin virheellisesti tai tahattomasti.
2.  

Tilinomistajat voivat pyytää seuraavien tapahtumien peruuttamista:

a) 

päästöoikeuksien palautus;

b) 

päästöoikeuksien mitätöinti;

c) 

kansainvälisten hyvitysten vaihto.

3.  
Jos tilin valvoja toteaa, että pyyntö täyttää 1 kohdan mukaiset vaatimukset, ja on samaa mieltä pyynnöstä, se voi pyytää tapahtuman peruuttamista unionin rekisterissä.
4.  
Jos kansallinen valvoja on tahattomasti tai virheellisesti käynnistänyt jonkin 5 kohdassa tarkoitetuista tapahtumista, se voi pyytää kirjallisesti keskusvalvojaa peruuttamaan loppuunsaatetun tapahtuman. Pyynnössä on ilmoitettava, että tapahtuma aloitettiin virheellisesti tai tahattomasti.
5.  

Kansalliset valvojat voivat pyytää seuraavien tapahtumien peruuttamista:

a) 

yleisten päästöoikeuksien jakaminen;

b) 

ilmailun päästöoikeuksien jakaminen.

6.  

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri hyväksyy 1 ja 4 kohdan mukaisesti tehdyn peruuttamista koskevan pyynnön, jäädyttää yksiköt, jotka on tarkoitus siirtää peruuttamisen johdosta, ja toimittaa pyynnön keskusvalvojalle, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

päästöoikeuksien palauttamista tai mitätöintiä koskeva tapahtuma, joka peruutetaan, saatettiin loppuun enintään 30 työpäivää ennen tilin valvojan 3 kohdan mukaisesti tekemää pyyntöä;

b) 

yksikään toiminnanharjoittaja ei peruuttamisen seurauksena joudu asemaan, jossa sen katsottaisiin jättäneen edellistä vuotta koskeneita velvoitteitansa täyttämättä;

c) 

peruutettavan tapahtuman kohdetilillä on edelleen tarvittava määrä sen tyyppisiä yksiköitä, joista oli kyse peruutettavassa tapahtumassa;

d) 

yleisten päästöoikeuksien peruutettava jako on suoritettu laitoksen päästöluvan voimassaolon päätyttyä.

7.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri suorittaa peruutuksen samaan yksikkötyyppiin kuuluvien yksiköiden osalta, jotka ovat peruutettavan tapahtuman kohdetilillä.3

LUKU

Yhteydet muihin kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmiin

▼M4

71 artikla

Yhteysjärjestelyjen toteuttaminen

Keskusvalvoja voi luoda tilejä ja prosesseja ja toteuttaa tapahtumia ja muita toimintoja asianmukaisina aikoina direktiivin 2003/87/EY 25 ja 25 a artiklan nojalla tehtyjen sopimusten ja järjestelyjen toteuttamiseksi.

▼B3

OSASTO

KP-REKISTEREIHIN SOVELLETTAVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

72 artikla

Henkilön päästöoikeustilien avaaminen KP-rekisterissä

Mahdollisen tilinomistajan on toimitettava kansalliselle valvojalle pyyntö henkilön päästöoikeustilin avaamiseksi KP-rekisterissä. Mahdollisen tilinomistajan on annettava samat tiedot kuin ne, joita kansallinen valvoja edellyttää 18 artiklan nojalla.

73 artikla

Siirtojen toteuttaminen

KP-rekisterin tileiltä tehtäviin siirtoihin sovelletaan 38, 39, 65 ja 66 artiklaa.

▼M1

73 a artikla

EU:n päästöoikeuksien kaupan järjestelmässä vaihdettujen CERien ja ERUjen siirtäminen

1.  
Keskusvalvojan on ilmoitettava kullekin kansalliselle valvojalle niiden ensimmäisellä velvoitekaudella voimassa olleiden CERien ja ERUjen määrä, jotka on siirretty 60 artiklan mukaisesti toiminnanharjoittajan päästöoikeustileiltä ja ilma-alusten käyttäjien päästöoikeustileiltä kyseisen jäsenvaltion hallinnoimille päästöoikeustileille. Keskusvalvojan on lisättävä tähän määrään osuus niiden ensimmäisellä velvoitekaudella voimassa olleiden CERien ja ERUjen määrästä, jotka on siirretty 60 artiklan nojalla sellaisten jäsenvaltioiden toiminnanharjoittajan päästöoikeustileiltä ja ilma-aluksen käyttäjien päästöoikeustileiltä, joilla ei ollut KP-rekisteriä ensimmäisellä velvoitekaudella, suhteessa vastaaviin jäsenvaltiokohtaisiin määrällisiin rajoihin, joiden puitteissa CERejä ja ERUja voidaan siirtää ensimmäiseltä velvoitekaudelta toiselle velvoitekaudelle.
2.  
Keskusvalvojan on ennen asetuksen (EU) N:o 525/2013 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun Kioton pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekauden velvoitteiden täyttämistä koskevan lisäajan päättymistä siirrettävä EU:n kansainväliseltä hyvitystililtä kuhunkin kansalliseen KP-rekisteriin ensimmäisellä velvoitekaudella voimassa olleita CERejä ja ERUja määrä, joka vastaa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti määritettyä kokonaismäärää.
3.  

Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL estää kaikki 1 kohdan mukaisesti siirretyillä yksiköillä tehtävät tapahtumat lukuun ottamatta seuraavia:

a) 

asetuksen (EU) N:o 525/2013 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksiköiden mitätöinnit;

b) 

asetuksen (EU) N:o 525/2013 11 artiklassa tarkoitetut yksiköiden poistot;

c) 

asetuksen (EU) N:o 525/2013 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksiköiden siirrot ensimmäiseltä velvoitekaudelta toiselle velvoitekaudelle;

d) 

yksiköiden siirrot yhden KP-rekisterin sisällä.

4.  
Kansallisen valvojan on välittömästi 2 kohdan nojalla tehdyn siirron jälkeen siirrettävä asianomaiselle osapuolen päästöoikeustilille unionin rekisterissä AAUita määrä, joka vastaa 2 kohdan mukaisesti tälle jäsenvaltiolle palautettujen hyvitysten määrää.

▼B4

OSASTO

PÄÄTÖKSEN N:O 406/2009 NOJALLA TEHTÄVIIN TAPAHTUMIEN KIRJANPITOON SOVELLETTAVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

74 artikla

AEA:iden luominen

1.  
Keskusvalvojan on velvoitekauden alussa luotava EU:n AEA:iden kokonaismäärätilille sellainen määrä AEA:ita, joka vastaa kaikkien jäsenvaltioiden vuotuisten päästökiintiöiden yhteismäärää koko velvoitekauden aikana, sellaisen kuin se on määriteltynä päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan nojalla hyväksytyissä päätöksissä.
2.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että kullekin AEA:lle annetaan sen luomisen yhteydessä unionin rekisterissä yksilöivä yksikkötunnus.

75 artikla

Vuotuiset päästökiintiöyksiköt

AEA:t ovat voimassa vain päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan mukaisten jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennysvaatimusten täyttämiseksi ja ne ovat siirrettävissä ainoastaan mainitun päätöksen 3 artiklan 3–5 kohdassa säädettyjen edellytysten nojalla.

76 artikla

AEA:iden siirtäminen kullekin ESD-velvoitetilille

Keskusvalvojan on siirrettävä velvoitekauden alussa sellainen määrä AEA:ita, joka vastaa kunkin jäsenvaltion vuotuista päästökiintiötä kunakin vuonna, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan nojalla hyväksytyissä päätöksissä, EU:n AEA:iden kokonaismäärätililtä asianomaiselle ESD-velvoitetilille.

77 artikla

Asiaankuuluvien kasvihuonekaasupäästötietojen kirjaaminen

1.  
Kun useimmat jäsenvaltiot ovat toimittaneet velvoitekauden kyseistä vuotta koskevat kasvihuonekaasupäästöjen tiedot, keskusvalvojan on kohtuullisessa ajassa kirjattava, asiaankuuluvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä hiilidioksidiekvivalenttitonneina ESD-velvoiteilille.
2.  
Keskusvalvojan on kirjattava myös kaikkien jäsenvaltioiden asiaankuuluvien kasvihuonekaasupäästöjen yhteismäärä kyseisen vuoden osalta EU:n AEA:iden kokonaismäärätilille.

78 artikla

ESD-velvoitetilin saldon laskeminen

1.  
Kirjattuaan asiaankuuluvat kasvihuonekaasujen päästötiedot 77 artiklan mukaisesti keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri laskee asianomaisen ESD-velvoitetilin saldon vähentämällä kyseisellä tilillä olevien hiilidioksidiekvivalenttitonneina ilmaistujen kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän kaikkien samalla ESD-velvoitetilillä olevien AEA:iden määrästä.
2.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että kunkin ESD-velvoitetilin saldo on näkyvillä unionin rekisterissä.

79 artikla

Velvoitetilannetta kuvaavien lukujen määrittäminen

1.  
Kirjattuaan asiaankuuluvat kasvihuonekaasujen päästötiedot 77 artiklan mukaisesti ja unionin lainsäädännössä päätöksen N:o 406/2009/EY 3 ja 5 artiklan mukaisen liikkumavaran käyttämisestä säädetyn ajanjakson päätyttyä keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri määrittää kunkin ESD-velvoitetilin velvoitetilannetta kuvaavan luvun vähentämällä kaikkien AEA:iden, kansainvälisten hyvitysten, tCER:ien ja lCER:ien yhteismäärästä samalla ESD-velvoitetilillä olevien hiilidioksidiekvivalenttitonneina ilmaistujen kasvihuonekaasupäästöjen yhteismäärän.
2.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri tallentaa kunkin ESD-velvoitetilin velvoitetilannetta kuvaavan luvun.

80 artikla

Päätöksen N:o 406/2009/EY 7 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan soveltaminen

1.  
Jos 79 artiklan mukaisesti määritetty velvoitetilannetta kuvaava luku on negatiivinen, keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää hiilidioksidiekvivalenttitonneina ilmaistut ylimääräiset kasvihuonekaasupäästöt kerrottuna päätöksen N:o 406/2009/EY 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa yksilöidyllä ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevalla kertoimella kyseistä vuotta koskevalta jäsenvaltion ESD-velvoitetililtä sen seuraavaa vuotta koskevalle ESD-velvoitetilille.
2.  
Samaan aikaan keskusvalvojan on jäädytettävä kyseessä olevan jäsenvaltion jäljellä olevia velvoitekauden vuosia vastaavat ESD-velvoitetilit.
3.  
Keskusvalvojan on vaihdettava ESD-velvoitetilin tilan jäädytetystä avoimeksi kaikkien niiden velvoitekauden jäljellä olevien vuosien osalta, joiden 79 artiklan mukaisesti määritetty velvoitetilannetta kuvaava luku osoittaa velvoitteiden täyttyneen.

81 artikla

Kansainvälisten hyvitysten, tCER:ien ja lCER:ien käyttö

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä kansainväliset hyvitykset, tCER:it tai lCER:it jäsenvaltion kyseessä olevan velvoitekauden kyseisen vuoden ESD-velvoitetilille. Tällaista siirtoa ei saa tehdä, jos

a) 

jäsenvaltio esittää pyyntönsä ennen kuin ESD-veloitetilin saldo on laskettu tai sen jälkeen, kun kyseisen vuoden velvoitetilanne on jo määritetty; tai

b) 

päätöksen N:o 406/2009/EY 5 artiklassa säädettyjä edellytyksiä ei ole noudatettu.

82 artikla

AEA:iden siirtäminen seuraavalta vuodelta

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä AEA:t jäsenvaltion kyseessä olevan velvoitekauden kyseisen vuoden ESD-velvoitetilille sen velvoitekauden seuraavaa vuotta koskevalta ESD-velvoiteililtä. Tällaista siirtoa ei tehdä, jos

a) 

jäsenvaltio esittää pyyntönsä ennen kuin kyseisen vuoden ESD-velvoitetilin saldo on laskettu tai sen jälkeen, kun kyseisen vuoden velvoitetilanne on jo määritetty, tai

b) 

siirrettävä määrä ylittää viidellä prosentilla päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritetyn, seuraavan vuoden vuosittaisen päästökiintiön tai suuremmalla prosenttimäärällä, jos komissio on myöntänyt mainitun päätöksen 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan nojalla oikeuden siirtää suuremman määrän päästöoikeuksia seuraavalta vuodelta.

83 artikla

AEA:iden siirtäminen seuraaville vuosille

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä AEA:t jäsenvaltion kyseessä olevan velvoitekauden kyseisen vuoden ESD-velvoitetililtä mille tahansa sen velvoitekauden seuraavien vuosien ESD-velvoitetilille. Tällaista siirtoa ei saa tehdä, jos

a) 

jäsenvaltio esittää pyyntönsä ennen kuin ESD-velvoitetilin saldo on laskettu kyseisen vuoden osalta;

b) 

siirrettävä määrä ylittää tilin positiivisen saldon, joka on laskettu 78 artiklan mukaisesti, tai

c) 

siirron käynnistävän ESD-velvoitetilin tila ei mahdollista siirtoa.

84 artikla

Käyttämättömien päästöhyvitysten käyttöoikeuksien siirtäminen seuraaville vuosille

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä käyttämättömän päästöhyvitysten käyttöoikeuden tai osia siitä jäsenvaltion kyseessä olevan velvoitekauden kyseisen vuoden ESD-velvoitetililtä mille tahansa sen velvoitekauden seuraavien vuosien ESD-velvoitetileistä. Tällaista siirtoa ei saa suorittaa, jos siirto on käynnistetty ennen kuin kyseisen vuoden velvoitetilannetta kuvaava luku on määritetty.

85 artikla

Jäsenvaltion vuosittaisen päästökiintiön enintään viiden prosentin osuuden siirtäminen

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä AEA:t kyseisen jäsenvaltion kyseessä olevan vuoden ESD-velvoitetililtä toisen jäsenvaltion ESD-velvoitetilille. Tällaista siirtoa ei saa tehdä, jos

a) 

siirrettävä määrä on suurempi kuin viisi prosenttia siirron käynnistävän jäsenvaltion päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan 2 kohdan nojalla määritetystä kyseisen vuoden vuotuisesta päästökiintiöstä tai jäljellä olevasta käytettävissä olevasta määrästä;

b) 

jäsenvaltio on pyytänyt siirtoa kyseessä olevaa vuotta edeltävän vuoden ESD-velvoitetilille.

c) 

siirron käynnistävän ESD-velvoitetilin tila ei mahdollista siirtoa.

86 artikla

ESD-velvoitetilin saldon laskemisen jälkeen tehtävät siirrot

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä AEA:t kyseisen jäsenvaltion kyseessä olevan vuoden ESD-velvoitetililtä toisen jäsenvaltion ESD-velvoitetilille. Tällaista siirtoa ei saa tehdä, jos

a) 

jäsenvaltio esittää pyyntönsä ennen kuin tilin saldo on laskettu 78 artiklan mukaisesti,

b) 

siirrettävä määrä ylittää tilin positiivisen saldon, joka on laskettu 78 artiklan mukaisesti, tai

c) 

siirron käynnistävän ESD-velvoitetilin tila ei mahdollista siirtoa.

87 artikla

Päästöhyvityksen käyttöoikeuden enintään kolmen prosentin osuuden siirtäminen

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä päästöhyvityksen käyttöoikeuden tai osia siitä kyseisen jäsenvaltion kyseessä olevan vuoden ESD-velvoitetililtä toisen jäsenvaltion ESD-velvoiteilille. Tällaista siirtoa ei saa tehdä, jos

a) 

jäsenvaltio esittää pyyntönsä ennen kuin velvoitetilannetta kuvaava luku on laskettu kyseisen vuoden osalta;

b) 

siirrettävä määrä ylittää jäsenvaltion sallitun siirtomäärän, joka päätöksen N:o 406/2009/EY 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti on kolme prosenttia vähennettynä niiden kansainvälisten hyvitysten, tCER:ien tai lCER:ien kokonaismäärällä, joita säilytetään ESD-velvoitetilillä tämän asetuksen 79 artiklan mukaisten velvoitetilaa kuvaavien lukujen määrittämishetkellä; tai

c) 

siirron käynnistävän ESD-veloitetilin tila ei mahdollista siirtoa.

88 artikla

Mukautukset

1.  
Jos tämän asetuksen 74 artiklassa yksilöityyn yhteismäärään tehdään päätöksen N:o 406/2009/EY 10 artiklan nojalla mukautuksia tai mitä tahansa muita muutoksia, jotka suurentaisivat jäsenvaltion vuotuista päästökiintiötä velvoitekauden aikana, keskusvalvojan on luotava vastaava määrä AEA:ita EU:n AEA:iden kokonaismäärätilille ja siirrettävä se kyseisen jäsenvaltion asianomaiselle ESD-velvoitetilille.
2.  
Jos tämän asetuksen 74 artiklassa yksilöityyn yhteismäärään tehdään päätöksen N:o 406/2009/EY 10 artiklan nojalla mukautuksia tai mitä tahansa muita muutoksia, jotka pienentäisivät jäsenvaltion vuotuista päästökiintiötä velvoitekauden aikana, keskusvalvojan on siirrettävä vastaava määrä AEA:ita jäsenvaltion asianomaiselta ESD-velvoitetililtä ESD-mitätöintitilille.

89 artikla

tCER:ien ja lCER:ien korvaaminen

1.  
Jos tCER tai lCER on korvattava niiden ollessa unionin rekisterissä, päätöksen N:o 406/2009/EY 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltion on pyydettävä Kioton yksikön siirtämistä sen KP-rekisteristä asianmukaiselle osapuolen päästöoikeustilille unionin rekisterissä.
2.  
Sellaista lCER:iä, jonka voimassaolo on päättynyt, ei oteta huomioon määritettäessä velvoitetilannetta kuvaavaa lukua 79 artiklan mukaisesti.

90 artikla

Siirtojen toteuttaminen ja peruuttaminen

1.  
Kaikkiin tässä osastossa yksilöityihin siirtoihin sovelletaan 38, 39, 65 ja 66 artiklaa.
2.  
Erehdyksessä käynnistetyt siirrot ESD-velvoitetilille voidaan peruuttaa kansallisen valvojan pyynnöstä. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan 70 artiklan 4, 6 ja 7 kohtaa.V

OSASTO

YHTEISET TEKNISET SÄÄNNÖKSET1

LUKU

Rekisterijärjestelmän tekniset vaatimukset1

jakso

Saatavuus

91 artikla

Unionin rekisterin ja EUTL:n saatavuus ja luotettavuus

1.  

Keskusvalvojan on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että

a) 

tilinedustajilla ja kansallisilla valvojilla on pääsy unionin rekisteriin 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa;

b) 

unionin rekisterin, EUTL:n ja ITL:n väliset 7 artiklassa tarkoitetut tiedonsiirtoyhteydet toimivat 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa,

c) 

pääasiallisten laitteistojen ja ohjelmien häiriöiden varalta on käytettävissä varalaitteistot ja -ohjelmistot,

d) 

unionin rekisteri ja EUTL vastaavat viipymättä tilinedustajien pyyntöihin.

2.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri ja EUTL perustuvat vakaisiin järjestelmiin ja menettelyihin, joilla turvataan kaikki tiedot sekä helpotetaan kaikkien tietojen ja toimintojen palauttamista häiriö- tai hätätilanteissa.
3.  
Keskusvalvojan on pidettävä unionin rekisterin ja EUTL:n toimintokatkokset mahdollisimman vähäisinä.

92 artikla

Käyttötuki

1.  
Kansallisten valvojien on tarjottava apua ja tukea unionin rekisterissä olevien hallinnoimiensa tilien omistajille ja tilien edustajille kansallisen käyttötuen kautta.
2.  
Keskusvalvojan on tarjottava tukea kansallisille valvojille keskuskäyttötuen kautta, jotta kansalliset valvojat voivat tarjota tukea 1 kohdan mukaisesti.2

jakso

Turvallisuus ja tunnistaminen

93 artikla

Unionin rekisterin ja kansallisten KP-rekisterien suorittama tunnistaminen

1.  
Unionin rekisterin tunnistaminen tapahtuu EUTL:ssä ottaen huomioon 105 artiklassa tarkoitetut tiedonsiirto- ja tekniset eritelmät.
2.  
Jäsenvaltioiden ja unionin on käytettävä UNFCCC:n sihteeristön tai sen nimeämän tahon myöntämiä digitaalisia varmenteita niiden KP-rekisterien ITL:ssä tunnistamista varten 7 artiklassa tarkoitetun tiedonsiirtoyhteyden muodostamiseksi.

94 artikla

Pääsy unionin rekisterissä oleville tileille

1.  
Tilinedustajien on voitava käyttää unionin rekisterissä olevia tilejään unionin rekisterissä olevan suojatun osion kautta. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterin verkkosivuston suojattuun osioon voi päästä internetin kautta. Unionin rekisterin verkkosivuston on oltava käytettävissä kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.
2.  
Kun keskusvalvoja on avannut järjestelmätilin 14 artiklan 1 kohdan tai 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sen on luotava tietoliikenneyhteys järjestelmän ja unionin rekisterin välille. Keskusvalvojan on varmistettava, että ulkopuolisella kaupanankäyntijärjestelmällä, jota hoitaa kyseisen ulkopuolisen kaupankäyntijärjestelmän päästöoikeustilin omistaja, on pääsy unionin rekisterissä oleville tileille, joille on mahdollistettu pääsy kaupankäyntijärjestelmien kautta 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja joiden osalta yksi valtuutetuista edustajista on myös ulkopuolisen kaupankäyntijärjestelmän päästöoikeustilin valtuutettu edustaja.
3.  
Valtuutettujen edustajien tai järjestelmien ja unionin rekisterin verkkosivuston suojatun osion välinen tiedonsiirto on salattava 105 artiklassa tarkoitettujen tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä esitettyjen turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
4.  
Keskusvalvojan on toteutettava kaikki tarvittavat toimet estääkseen luvattoman pääsyn unionin rekisterin verkkosivuston suojattuun osioon.
5.  
Jos valtuutetun edustajan tai muun valtuutetun edustajan käyttäjävaltuuksien turvallisuus on vaarantunut, valtuutetun edustajan tai muun valtuutetun edustajan on välittömästi keskeytettävä pääsy asianomaiselle tilille, ilmoitettava asiasta tilin valvojalle ja pyydettävä valtuuksien korvaamista.

95 artikla

Valtuutettujen edustajien tunnistaminen ja valtuuttaminen unionin rekisterissä

1.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri myöntää kullekin valtuutetulle edustajalle ja muulle valtuutetulle edustajalle käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotta heidät voidaan tunnistaa rekisteriin kirjautumista varten.
2.  
Valtuutetulla edustajalla tai muulla valtuutetulla edustajalla on pääsy ainoastaan niihin unionin rekisterin tileihin, joihin hän on saanut valtuudet, ja hän voi pyytää ainoastaan sellaisten prosessien käynnistämistä, joita hän on 23 artiklan mukaisesti valtuutettu pyytämään. Tällaisen pääsyn tai pyynnön on tapahduttava unionin rekisterin verkkosivuston suojatun osion kautta.
3.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun käyttäjänimen ja salasanan lisäksi valtuutetun edustajan tai muun valtuutetun edustajan on käytettävä toissijaista valtuutusta unionin rekisteriin pääsemiseksi ottaen huomioon 105 artiklassa säädetyissä tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä esitetyt lisätunnistamisen mekanismien tyypit.
4.  
Tilin valvoja voi olettaa, että käyttäjä, jonka unionin rekisteri on onnistuneesti tunnistanut, on valtuutettu edustaja tai muu valtuutettu edustaja, joka on rekisteröity annetuilla tunnistusvaltuuksilla, ellei valtuutettu edustaja tai muu valtuutettu edustaja ilmoita tilin valvojalle, että hänen käyttäjävaltuutensa ovat vaarantuneet, ja pyydä niiden korvaamista.
5.  
Valtuutetun edustajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet käyttäjävaltuuksiensa häviämisen, varastamisen tai vaarantumisen estämiseksi. Valtuutetun edustajan on viipymättä ilmoitettava kansalliselle valvojalle käyttäjävaltuuksiensa häviämisestä, varastamisesta tai vaarantumisesta.

96 artikla

Käytön keskeyttäminen tietoturvaloukkauksen tai tietoturvariskin vuoksi

1.  
Komissio voi määrätä keskusvalvojan keskeyttämään pääsyn unionin rekisteriin tai EUTL:ään tai mihin tahansa sen osaan, jos on kohtuullista epäillä, että unionin rekisteriin tai EUTL:ään kohdistuu tietoturvaloukkaus tai vakava tietoturvariski, joka uhkaa rekisterijärjestelmän eheyttä, mukaan luettuna 91 artiklassa tarkoitettu varajärjestelyjen eheys.
2.  
Jos esiintyy tietoturvaloukkaus tai -riski, joka voi johtaa käytön keskeyttämiseen, tietoturvaloukkauksen tai -riskin havainneen kansallisen valvojan on viipymättä ilmoitettava keskusvalvojalle unionin rekisterin muille osille mahdollisesti aiheutuvista riskeistä. Keskusvalvojan on tämän jälkeen ilmoitettava asiasta muille kansallisille valvojille.
3.  
Jos kansallisen valvojan tietoon tulee tilanne, jonka vuoksi on tarpeen keskeyttää kaikki pääsy tileille, joita se hallinnoi tämän asetuksen mukaisesti, sen on annettava keskusvalvojalle ja tilinomistajille ennakkoilmoitus keskeyttämisestä niin pian kuin sen voi käytännössä kohtuudella antaa. Keskusvalvojan on tämän jälkeen ilmoitettava asiasta muille kansallisille valvojille mahdollisimman pian.
4.  
Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa ennakkovaroituksissa on ilmoitettava keskeytyksen todennäköinen kesto ja ne on esitettävä selvästi EUTL:n verkkosivuston julkisessa osiossa.

97 artikla

Pääsyn keskeyttäminen päästöoikeuksiin tai Kioton yksiköihin epäiltäessä vilpillistä tapahtumaa

1.  

Kansallinen valvoja tai toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimiva kansallinen valvoja voi keskeyttää pääsyn päästöoikeuksiin tai Kioton yksiköihin hallinnoimassaan unionin rekisterin osassa

a) 

enintään neljän viikon ajaksi, jos se epäilee, että päästöoikeuksia tai Kioton yksiköitä koskevaan tapahtumaan on liittynyt petos, rahanpesua, terrorismin rahoittamista, korruptiota tai muu vakava rikos; tai

b) 

sellaisen kansallisen lainsäädännön säännösten perusteella ja mukaisesti, joilla pyritään oikeutettuun tavoitteeseen.

2.  
Komissio voi määrätä keskusvalvojan keskeyttämään pääsyn päästöoikeuksiin tai Kioton yksiköihin unionin rekisterissä tai EUTL:ssä enintään neljäksi viikoksi, jos se epäilee, että päästöoikeuksia tai Kioton yksiköitä koskevaan tapahtumaan liittyy petos, rahanpesu, terrorismin rahoittaminen, korruptio tai muu vakava rikos.
3.  
Kansallisen valvojan tai komission on välittömästi ilmoitettava keskeytyksestä toimivaltaiselle lainvalvontaviranomaiselle.
4.  
Kansallisen valvojan jäsenvaltion kansallinen lainvalvontaviranomainen voi myös pyytää valvojaa panemaan täytäntöön keskeytyksen kansallisen lain perusteella ja sen mukaisesti.

98 artikla

Yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja ilmoitukset rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta tai rikollisesta toiminnasta

1.  
Kansallisen valvojan, sen johtajien ja muiden työntekijöiden on tehtävä kaikilta osin yhteistyötä asiaa hoitavien toimivaltaisten viranomaisen kanssa sellaisten riittävien ja asianmukaisten menettelyjen laatimiseksi, joilla estetään ja ehkäistään rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvät toimet.
2.  

Kansallisen valvojan, sen johtajien ja muun henkilöstön on täysimääräisessä yhteistyössä direktiivin 2005/60/EY 21 artiklassa tarkoitetun rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa viipymättä:

a) 

omasta aloitteestaan ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle, jos ne tietävät, että harjoitetaan, on harjoitettu tai on yritetty harjoittaa rahanpesua, terrorismin rahoittamista tai rikollista toimintaa, tai jos ne epäilevät tai niillä on kohtuulliset perusteet epäillä tällaista;

b) 

toimitettava rahanpesun selvittelykeskukselle sen pyynnöstä kaikki tarvittavat tiedot sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

3.  
Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot lähetetään eteenpäin kansallisen valvojan jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselle. Kansallisissa toimenpiteissä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2005/60/EY 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sääntöjen noudattamisen valvontaa ja tiedottamista koskevat menettelytavat ja menettelyt, on nimettävä henkilö tai henkilöt, jotka vastaavat tietojen lähettämisestä eteenpäin tämän artiklan mukaisesti.
4.  
Kansallisen valvojan jäsenvaltion on varmistettava, että kansallisia toimenpiteitä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2005/60/EY 26–29 artikla, 32 artikla ja 35 artikla, sovelletaan kansalliseen valvojaan.

99 artikla

Prosessien keskeyttäminen

1.  
Komissio voi määrätä keskusvalvojan keskeyttämään tilapäisesti joidenkin tai kaikkien unionin rekisteristä peräisin olevien prosessien hyväksymisen EUTL:n toimesta, jos kyseistä rekisteriä ei käytetä tai ylläpidetä tämän asetuksen säännösten mukaisesti. Sen on ilmoitettava asiasta kyseessä oleville kansallisille valvojille.
2.  
Keskusvalvoja voi keskeyttää tilapäisesti joidenkin tai kaikkien prosessien käynnistämisen tai hyväksymisen unionin rekisterissä unionin rekisterin suunniteltujen huoltotoimenpiteiden tai hätähuollon ajaksi.
3.  
Kansallinen valvoja voi pyytää komissiota käynnistämään uudelleen prosessit, jotka on keskeytetty 1 kohdan mukaisesti, jos se katsoo, että keskeytyksen aiheuttaneet selvittämättömät kysymykset on ratkaistu. Jos näin on, komissio määrää keskusvalvojan käynnistämään kyseiset prosessit uudestaan. Sen on muutoin hylättävä pyyntö kohtuullisessa ajassa ja ilmoitettava kansalliselle valvojalle viipymättä päätöksestä sekä sen perusteluista ja esitettävä perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraavat pyynnöt hyväksyttäisiin.

▼M2

4.  
Komissio voi määrätä keskusvalvojan keskeyttämään tilapäisesti asianmukaisten päästökauppajärjestelmän prosessien hyväksymisen EU:n tapahtumalokissa 1 päivästä tammikuuta 2018 siihen saakka, kun 41 artiklan 4 kohdassa, 67 artiklan 4 kohdassa ja liitteessä XIV olevassa 4 artiklan c kohdassa ja 5 artiklan a kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on toteutettu.
5.  
Komissio voi, myös sen jäsenvaltion pyynnöstä, joka on ilmoittanut Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 50 artiklan mukaisesti, määrätä keskusvalvojan keskeyttämään tilapäisesti asianmukaisten prosessien hyväksymisen EU:n tapahtumalokissa kyseisen jäsenvaltion osalta liittyen ilmaisjakoon, huutokauppoihin ja kansainvälisten hyvitysten vaihtoon.

▼M4

99 a artikla

Yhteysjärjestelyjen keskeyttäminen

Jos direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan nojalla laaditun sopimuksen soveltaminen keskeytetään tai päätetään, keskusvalvojan on ryhdyttävä sopimuksen mukaisiin toimenpiteisiin.

▼B3

jakso

Prosessien automaattinen tarkistaminen, tallentaminen ja saattaminen loppuun

100 artikla

Prosessien automaattinen tarkastaminen

1.  
Kaikkien prosessien on noudatettava sähköisen sanomanvälityksen yleisiä tietotekniikkavaatimuksia, joilla varmistetaan, että unionin rekisteri voi lukea, tarkistaa ja tallentaa prosessin onnistuneesti. Kaikkien prosessien on noudatettava erityisiä prosessikohtaisia vaatimuksia, jotka esitetään tässä asetuksessa.
2.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL tekee 105 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä esitetyt automaattiset tarkistukset, jotta voitaisiin tunnistaa sääntöjenvastaisuudet ja poikkeamat, jotka tarkoittavat, että esitetty prosessi ei vastaa direktiivissä 2003/87/EY, päätöksessä N:o 406/2009/EY ja tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia.

101 artikla

Poikkeamien havaitseminen

1.  
Kun kyseessä ovat 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut unionin rekisterin ja EUTL:n välisen suoran tiedonsiirtoyhteyden kautta suoritettavat prosessit, keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL lopettaa kaikki prosessit, joissa se havaitsee poikkeamia suorittaessaan 102 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja automaattisia tarkistuksia, ja ilmoitettava asiasta automaattisella vastauskoodilla unionin rekisterille ja niiden tilien valvojille, jotka ovat osallisina lopetetussa tapahtumassa. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri ilmoittaa viipymättä kyseessä oleville tilinomistajille prosessin lopettamisesta.
2.  
Kun kyseessä ovat 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut, ITL:n kautta suoritetut tapahtumat, ITL:n on lopetettava kaikki prosessit, joissa joko ITL tai EUTL havaitsee poikkeamia suorittaessaan 102 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja automaattisia tarkistuksia. Kun ITL on lopettanut prosessin, keskusvalvojan on varmistettava, että myös EUTL lopettaa tapahtuman. ITL ilmoittaa kyseessä olevien rekisterien valvojille tapahtuman lopettamisesta automaattisella vastauskoodilla. Jos jokin kyseisistä rekistereistä on unionin rekisteri, keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri ilmoittaa asiasta myös niiden unionin rekisterin tilien valvojalle, jotka ovat osallisina lopetetussa tapahtumassa, automaattisella vastauskoodilla. Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri ilmoittaa viipymättä kyseessä oleville tilinomistajille prosessin lopettamisesta.

102 artikla

Unionin rekisterissä ja kansallisissa KP-rekistereissä olevien poikkeamien havaitseminen

1.  
Keskusvalvojan ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että unionin rekisterissä ja kussakin muussa KP-rekisterissä käytetään syöte- ja vastauskoodeja kussakin prosessissa vaihdettujen tietojen oikean tulkinnan varmistamiseksi. Tarkastuskoodien on vastattava 105 artiklassa tarkoitettujen tiedonsiirto- ja teknisen eritelmien mukaisia koodeja.
2.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että ennen prosessien suorittamista sekä niiden aikana unionin rekisteri tekee aiheelliset automaattiset tarkistukset sen varmistamiseksi, että poikkeamat todetaan ja väärät prosessit lopetetaan ennen EUTL:n automaattisia tarkistuksia.

103 artikla

Täsmäytys – Epäjohdonmukaisuuksien havaitseminen EUTL:n avulla

1.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL käynnistää säännöllisesti tietojen täsmäytysprosessin sen varmistamiseksi, että EUTL:n tallenteet tileistä sekä tileillä olevista Kioton yksiköistä ja päästöoikeuksista vastaa unionin rekisterin tallenteita. Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL kirjaa kaikki prosessit.
2.  
Jos EUTL havaitsee 1 kohdassa tarkoitetun täsmäytysprosessin aikana epäjohdonmukaisuuden, joka ilmenee siten, että unionin rekisteristä kausittaisten täsmäytysprosessien yhteydessä saadut tilejä, Kioton yksiköitä tai päästöoikeuksia koskevat tiedot poikkeavat EUTL:ssä olevista tiedoista, keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL estää epäjohdonmukaisuuksia sisältäviin tileihin, päästöoikeuksiin tai Kioton yksiköihin liittyvien prosessien loppuun saattamisen. Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL ilmoittaa välittömästi keskusvalvojalle ja kyseessä olevien tilien valvojille mahdollisista epäjohdonmukaisuuksista.

104 artikla

Prosessien saattaminen päätökseen

1.  
Kaikkia ITL:lle 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettuja tapahtumia pidetään saatettuina päätökseen, kun ITL ilmoittaa EUTL:lle siitä, että se on saanut prosessin päätökseen.
2.  
Kaikkia EUTL:lle 7 artiklan 3 kohdan mukaan ilmoitettuja tapahtumia pidetään päätökseen saatettuna, kun EUTL ilmoittaa unionin rekisterille siitä, että se on saanut prosessit päätökseen. Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL keskeyttää automaattisesti tapahtuman tai prosessin saattamisen loppuun, jos tapahtumaa ei ole voitu saattaa loppuun 24 tunnin kuluessa siitä, kun siitä ilmoitettiin.
3.  
Edellä 103 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tietojen täsmäytysprosessia pidetään saatettuna päätökseen, kun kaikki unionin rekisterissä olevien tietojen ja EUTL:ssä olevien tietojen väliset tiettyä ajankohtaa ja päivämäärää koskevat epäjohdonmukaisuudet on selvitetty ja tietojen täsmäytysprosessi on onnistuneesti aloitettu uudelleen ja saatettu päätökseen kyseisen rekisterin osalta.4

jakso

Eritelmät ja muutosten hallinta

105 artikla

Tiedonsiirto- ja tekniset eritelmät

1.  
Komission on annettava kansallisten valvojien saataville rekisterien ja tapahtumalokien välisessä tietojensiirrossa tarvittavat tiedonsiirto- ja tekniset eritelmät, mukaan luettuina tunnisteet, automaattiset tarkistukset, vastauskoodit ja tietojen kirjausta koskevat vaatimukset sekä tiedonsiirron käynnistämiseen tarvittavat testimenettelyt ja turvallisuusvaatimukset.
2.  
Tiedonsiirto- ja tekniset eritelmät on laadittava kuullen ilmastonmuutoskomitean yhteydessä toimivaa valvojien työryhmää ja niiden on oltava päätöksen 12/CMP.1 nojalla laadittujen Kioton pöytäkirjan mukaisten rekisterijärjestelmien tiedonsiirtostandardeja koskevien toiminnallisten ja teknisten eritelmien mukaisia.

▼M4

3.  
Direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan nojalla tehtyjen järjestelyjen mukaisesti kehitettyjen standardien on noudatettava johdonmukaisesti 1 ja 2 kohdan mukaisesti laadittuja tiedonsiirto- ja teknisiä eritelmiä.

▼B

106 artikla

Muutosten ja versioiden hallinta

Jos unionin rekisterin ohjelmistosta tarvitaan uusi versio, keskusvalvojan on varmistettava, että 105 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä vahvistetut testausmenettelyt suoritetaan ennen kyseisen ohjelman uuden version ja EUTL:n tai ITL:n välisen tiedonsiirtoyhteyden muodostamista ja aktivoimista.2

LUKU

Arkistoidut tiedot, raportit, luottamuksellisuus ja maksut

107 artikla

Tietojen ja henkilötietojen käsittely

1.  
Keskusvalvojan ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että unionin rekisterissä, EUTL:ssä ja muissa KP-rekistereissä säilytetään ja prosessoidaan ainoastaan sellaista tietoa, joka koskee tilejä, tilien omistajia ja tilien edustajia, liitteessä III olevan taulukossa III-I, liitteessä VI olevien taulukoiden VI-I ja VI-II, liitteessä VII olevan taulukossa VII-I ja liitteessä VIII olevan taulukon VIII-I mukaisesti.
2.  
Unionin rekisteriin, EUTL:ään tai muihin KP-rekistereihin ei saa kirjata erityisiä tietoluokkia, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä direktiiivin 95/46/EY 10 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 10 artiklassa.
3.  
Keskusvalvojan ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että ITL:ään siirretään ainoastaan Kioton yksiköiden siirtämiseen liittyviä tapahtumia koskevat henkilötiedot.

▼M4

108 artikla

Arkistoidut tiedot

1.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri säilyttää kaikki prosesseihin, lokitietoihin ja tilinomistajiin liittyvät tiedot viisi vuotta tilin sulkemisen jälkeen.
2.  
Henkilötiedot on poistettava arkistoiduista tiedoista viiden vuoden kuluttua tilin sulkemisesta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 13 kohdassa määritelty liikesuhde luonnollisen henkilön kanssa on päättynyt.
3.  
Henkilötietoja voidaan säilyttää vielä viiden vuoden ajan, jos pääsy tietoihin on vain keskusvalvojalla ja säilyttäminen on tarpeen seuraavien tutkinnan, selvittämisen, syyteharkinnan, verohallinnon tai veronkannon, tilintarkastusten ja rahoitusvalvonnan vuoksi: päästöoikeuksiin liittyvä toiminta; rahanpesu, terrorismin rahoitus, muut vakavat rikokset tai markkinoiden väärinkäyttö, joiden välineenä saatetaan käyttää unionin rekisterissä olevia tilejä; tai EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan varmistamista koskevien unionin tai kansallisten säädösten rikkomiset.
4.  
Sellaisia henkilötietoja, joiden rekisterinpitäjinä ovat kansalliset valvojat, voidaan säilyttää liikesuhteen päättymisen jälkeen ajanjakson, joka vastaa näistä rikoksista kansallisen valvojan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädettyä pisintä vanhentumisaikaa, jos tämä on tarpeen seuraavien tutkinnan, selvittämisen, syyteharkinnan, verohallinnon tai veronkannon, tilintarkastusten ja rahoitusvalvonnan vuoksi: päästöoikeuksiin liittyvä toiminta; rahanpesu, terrorismin rahoitus, muut vakavat rikokset tai markkinoiden väärinkäyttö, joiden välineenä saatetaan käyttää unionin rekisterissä olevia tilejä; tai EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan varmistamista koskevien unionin tai kansallisten säädösten rikkomiset.
5.  
Henkilötietoja sisältävät tilitiedot, jotka on kerätty tämän asetuksen säännösten nojalla ja joita ei ole tallennettu unionin rekisteriin tai EUTL:ään, säilytetään tämän asetuksen säännösten mukaisesti.
6.  
Keskusvalvojan on varmistettava, että kansalliset valvojat pääsevät tutustumaan kaikkiin niiden parhaillaan tai aiemmin hallinnoimiin tileihin liittyviin unionin rekisterissä oleviin tietoihin ja siirtämään niitä.

▼B

109 artikla

Kertomukset

1.  
Keskusvalvojan on annettava liitteessä XIV tarkoitetut tiedot EUTL:n verkkosivuston kautta avoimesti ja jäsennellysti liitteessä XIV säädettyjen tahojen saataville. Keskusvalvojan on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet liitteessä XIV tarkoitettujen tietojen antamiseksi käyttöön kyseisessä liitteessä vahvistetuin määräajoin. Keskusvalvoja ei saa luovuttaa EUTL:ssä tai unionin rekisterissä olevia lisätietoja, ellei tämä ole sallittua 110 artiklan nojalla.
2.  
Kansalliset valvojat voivat myös antaa liitteessä XIV tarkoitetut tiedot, joihin heillä on pääsy 110 artiklan mukaisesti, liitteessä XIV luetelluille vastaanottajille avoimesti ja jäsennellysti julkisesti saatavilla olevalla internetsivustolla kyseisessä liitteessä vahvistetuin määräajoin. Kansalliset valvojat eivät saa luovuttaa unionin rekisterissä olevia lisätietoja, ellei tämä ole sallittua 110 artiklan nojalla.

110 artikla

Salassapito

1.  
EUTL:ssä, unionin rekisterissä ja missä tahansa muussa KP-rekisterissä olevia tietoja, mukaan luettuina kaikkien tilien talletukset, kaikki suoritetut tapahtumat, päästöoikeuksien yksilöivät yksikkötunnukset ja tilillä olevien Kioton yksiköiden, joita tapahtuma koskee tai joihin se vaikuttaa, yksikkösarjanumeroiden yksilöivät numeroarvot, on pidettävä luottamuksellisina, jollei muuta edellytetä unionin lainsäädännössä tai sellaisissa kansallisen lainsäädännön säännöksissä, joilla pyritään tämän asetuksen mukaiseen oikeutettuun tavoitteeseen ja jotka ovat oikeasuhteisia.
2.  

Keskusvalvoja tai kansallinen valvoja voi antaa unionin rekisterissä ja EUTL:ssä säilytettäviä tietoja seuraaville tahoille:

a) 

jäsenvaltioiden lainvalvonta- ja veroviranomaiset;

b) 

Euroopan komission Euroopan petostentorjuntavirasto;

c) 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin;

d) 

Eurojust;

e) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ( 7 ) 11 artiklassa ja direktiivin 2005/60/EY 37 artiklan 1 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset;

f) 

toimivaltaiset kansalliset valvontaviranomaiset;

g) 

jäsenvaltioiden kansalliset valvojat ja direktiivin 2003/87/EY 18 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset.

3.  
Tietoja voidaan antaa 2 kohdassa tarkoitetuille tahoille niiden keskusvalvojalle tai kansalliselle valvojalle tekemän pyynnön perusteella, jos tällaiset pyynnöt ovat perusteltuja ja tarpeen päästöoikeuksiin ja Kioton yksiköihin liittyvien petosten, rahanpesun, terrorismin rahoituksen, muiden vakavien rikosten, markkinoiden manipuloinnin, jonka välineenä saatetaan käyttää unionin rekisterissä tai KP-rekistereissä olevia tilejä, tai unionin päästökauppajärjestelmän toiminnan varmistamista koskevien unionin tai kansallisten säädösten rikkomisten tutkinnan, selvittämisen, syytetutkinnan, verohallinnon, veronkannon, tilintarkastusten ja rahoitusvalvonnan vuoksi.
4.  
Tietoja 3 kohdan mukaisesti saavan tahon on varmistettava, että saatuja tietoja käytetään ainoastaan pyynnössä ilmoitettuihin tarkoituksiin 3 kohdan mukaisesti ja että niitä ei tahallisesti eikä tahattomasti luovuteta henkilöille, jotka eivät liity tietojen tarkoitettuun käyttöön. Tällä säännöksellä ei estetä sitä, että mainitut tahot saattavat tietoja toisten 2 kohdassa lueteltujen tahojen saataville, jos tämä on tarpeen 3 kohdan mukaisesti tehdyn pyynnön kannalta.
5.  
Keskusvalvoja voi pyynnöstä myöntää 2 kohdassa tarkoitetuille tahoille pääsyn tapahtumatietoihin, joista ei voi suoraan päätellä tiettyjen henkilöiden henkilöllisyyttä, kun tarkoituksena on tutkia epäilyttäviä tapahtumakaavoja. Nämä tahot, joille pääsy on myönnetty, voivat ilmoittaa epäilyttävistä tapahtumakaavoista muille 2 kohdassa luetelluille tahoille.
6.  
Europolille on myönnettävä pysyvät lukuoikeudet unionin rekisteriin ja EUTL:ään tallennettuihin tietoihin, jotta se voi hoitaa tehtävänsä neuvoston päätöksen 2009/371/YOS ( 8 ) mukaisesti. Europolin on tiedotettava komissiolle siitä, miten se käyttää tietoja.
7.  
Kansallisten valvojien on saatettava turvallisin tavoin kaikkien muiden kansallisten valvojien ja keskusvalvojan tietoon niiden henkilöiden nimet ja henkilöllisyydet, joille he ovat kieltäytyneet avaamasta tiliä 22 artiklan 2 kohdan a–c alakohdan mukaisesti tai jotka he ovat kieltäytyneet nimeämästä valtuutetuksi edustajaksi tai muuksi valtuutetuksi edustajaksi 24 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti sekä niiden tilien, joille pääsy on estetty 34 artiklan mukaisesti tai jotka on suljettu 33 artiklan mukaisesti, tilienomistajien, valtuutettujen edustajien tai muiden valtuutettujen edustajien nimet ja henkilöllisyydet. Kansallisten valvojien on ilmoitettava tästä kyseisille henkilöille.
8.  
Kansalliset valvojat voivat päättää ilmoittaa kansallisille lainvalvonta- ja veroviranomaisille kaikista tapahtumista, joissa on mukana kansallisen valvojan määrittämän määrän ylittävä määrä yksiköitä, ja kaikista tileistä, jotka ovat tietyn ajan kuluessa mukana tietyssä määrässä tapahtumia, jotka ylittävät tietyn kansallisen valvojan määrittämän määrän.
9.  
EUTL, unionin rekisteri ja muut KP-rekisterit eivät saa vaatia tilinomistajilta hintatietoja päästöoikeuksista tai Kioton yksiköistä.
10.  
Asetuksen (EU) N:o 1031/2010 24 artiklan mukaisesti nimetyllä huutokauppatarkkailijalla on oltava pääsy kaikkiin tietoihin, jotka koskevat unionin rekisterissä säilytettävää huutokaupan toimitustiliä.

111 artikla

Maksut

1.  
Keskusvalvoja ei saa periä maksuja unionin rekisterissä olevien tilien omistajilta.
2.  
Kansalliset valvojat voivat periä kohtuullisia maksuja hallinnoimiensa tilien omistajilta.
3.  
Kansallisten valvojien on ilmoitettava keskusvalvojalle perityistä maksuista ja lisäksi ilmoitettava sille mahdollisista maksujen muutoksista 10 työpäivän kuluessa. Keskusvalvojan on esitettävä hinnat julkisella verkkosivustolla.

112 artikla

Käyttökatkokset

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterin käyttökatkokset pidetään mahdollisimman vähäisinä toteuttamalla kaikki kohtuudella vaadittavissa olevat toimet, jotta varmistetaan unionin rekisterin ja EUTL:n saatavuus ja turvallisuus, ja huolehtimalla siitä, että järjestelmät ovat vakaita ja käytössä on tarvittavat menettelyt kaikkien tietojen turvaamiseksi.IV

OSASTO

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

113 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan ne lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, joita tämän asetuksen noudattaminen edellyttää ja joilla erityisesti varmistetaan, että kansalliset valvojat noudattavat velvoitteitaan todentaa ja tarkistaa 22 artiklan 1 kohdan, 24 artiklan 4 kohdan ja 25 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot.

114 artikla

Tilien muu käyttö

Tämän asetuksen I osaston 3 luvussa määritetyt tilit, jotka on avattu tai joita on käytetty asetuksen (EU) 920/2010 mukaisesti, pysyvät käytössä tämän asetuksen tarkoituksia varten.

Asetuksen (EU) N:o 920/2010 mukaisesti avatut kaupankäyntijärjestelmien päästöoikeustilit pysyvät käytössä ulkopuolisen kaupankäyntijärjestelmän päästöoikeustileinä tämän asetuksen tarkoituksia varten.

115 artikla

Käyttörajoitusten voimaantulo

Keskusvalvojan on toimitettava kansallisille valvojille luettelo ETS-tileistä, joilla on sellaisia kansainvälisiä hyvityksiä, joita ei voi käyttää direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan 9 kohdan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden nojalla kyseisissä toimenpiteissä asetetun päivämäärän jälkeen. Kansallisen valvojan on tämän luettelon perustella pyydettävä tilinomistajaa yksilöimään KP-tili, jolle tällaiset kansainväliset hyvitykset siirretään. Jos tilinomistaja ei ole vastannut valvojan pyyntöön 40 työpäivän kuluessa, valvojan on siirrettävä kansainväliset hyvitykset kansalliselle KP-tilille.

116 artikla

Asetuksen (EY) N:o 920/2010 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 920/2010 seuraavasti:

1) 

Poistetaan 3–28 artikla.

2) 

Korvataan 32 artikla seuraavasti:

”32 artikla

Ilma-aluksen käyttäjän poissuljetut päästöoikeustilit

1.  
Jos direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 2 a kohdassa päästöoikeuksien palauttamiselle asetettuun määräaikaan mennessä ilma-aluksen käyttäjän unionin rekisteriin 29 artiklan mukaisesti kirjaamien edellisen vuoden todennettujen päästöjen määrä on nolla, unionin rekisterin on asetettava vastaavan ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili poissuljetuksi.
2.  
Unionin rekisterin on asetettava tilin tila avoimeksi, kun edeltävän vuoden todennettujen päästöjen määrä ei ole nolla.”
3) 

Korvataan 41 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.  
Jos poissuljettu ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili ei saa 1 kohdan mukaisia päästöoikeuksia, kyseisiä päästöoikeuksia ei luoda tilille, vaikka sen tila tämän jälkeen asetettaisiin avoimeksi.”
4) 

Korvataan asetuksen (EY) N:o 920/2010 57 artikla seuraavasti:

”57 artikla

Päästöoikeuksien tallettaminen seuraavalle kaudelle

Unionin rekisterin on 10 työpäivän kuluessa 56 artiklassa vahvistettujen selvitystapahtumien toteuttamisen jälkeen mitätöitävä unionin rekisterissä olevilla käyttäjätileillä pidettävät II luvun mukaiset vuosina 2008–2012 voimassa olevat päästöoikeudet ja myönnettävä vastaava määrä II luvun mukaisia vuosina 2013–2020 voimassa olevia päästöoikeuksia samoille tileille sekä mitätöitävä unionin rekisterissä olevilla käyttäjätileillä pidettävät III luvun mukaiset vuosina 2008–2012 voimassa olevat päästöoikeudet ja myönnettävä vastaava määrä III luvun mukaisia vuosina 2013–2020 voimassa olevia päästöoikeuksia samoille tileille.”

5) 

Korvataan 52 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.  
Keskusvalvojan on pienennettävä EUTL:ään kirjattua vähimmäisyksikkömäärää sen jälkeen, kun 56 artiklan mukaiset selvitystapahtumat ovat toteutuneet. Vähennys on sama kuin niiden III luvun mukaisten päästöoikeuksien kokonaismäärä, jotka jäsenvaltion kansallisen valvojan hallitsemat toiminnanharjoittajan päästöoikeustilit ovat palauttaneet kauden 2008–2012 osalta sekä 56 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettu selvitysarvo.”
6) 

Poistetaan 59–79 artikla.

117 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EU) N:o 1193/2011.

Kumotaan asetus (EU) N:o 920/2010 1 päivästä lokakuuta 2013.

118 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE ITaulukko I-I

Tilityypit ja yksikkötyypit, joita voidaan pitää kunkin tyyppisellä tilillä (9 artikla)

Tilityypin nimi

Tilin-omistaja

Tilin valvoja

Tämäntyyppisten tilien määrä

Muut kuin Kioton yksiköt

Kioton yksiköt

Päästöoikeudet

AEA:t

AAU

CER

ERU

lCER, tCER

RMU/RMU:ista saadut ERUt

Yleiset päästöoikeudet

Ilmailun päästöoikeudet

I.  Päästökauppajärjestelmän hallintatilit unionin rekisterissä

EU:n kokonaismäärätili

EU

Keskusvalvoja

1

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

EU:n ilmailun kokonaismäärätili

EU

Keskusvalvoja

1

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

EU:n huutokauppatili

EU

Keskusvalvoja

1

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

EU:n jakotili

EU

Keskusvalvoja

1

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

EU:n uusien osallistujien varantotili

EU

Keskusvalvoja

1

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

EU:n ilmailun huutokauppatili

EU

Keskusvalvoja

1

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

EU:n erityisvarantotili

EU

Keskusvalvoja

1

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

EU:n ilmailun jakotili

EU

Keskusvalvoja

1

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Unionin mitätöintitili

EU

Keskusvalvoja

1

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Huutokaupan toimitustili

Huutokau-panpitäjä, huutokaup-papaikka, selvitys-järjestelmä tai toimitus-järjestelmä

Tilin avannut kansallinen valvoja

Yksi tai useampi kutakin huutokauppapaikkaa varten

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

EU:n kansainvälinen hyvitystili

EU

Keskusvalvoja

2

Ei

Ei

Ei

Ei

Kyllä (*2)

Kyllä (*2)

Ei

Ei

EU:n hyvitystenvaihtotili

EU

Keskusvalvoja

2

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

II.  Päästökauppajärjestelmän päästöoikeustilit unionin rekisterissä

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustili

Toiminnanharjoittaja

Sen jäsenvaltion kansallinen valvoja, jossa laitos sijaitsee

Yksi kutakin laitosta kohti

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Kyllä (*2)

Kyllä (*2)

Ei

Ei

Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili

Ilma-aluksen käyttäjä

Sen jäsenvaltion kansallinen valvoja, joka hallinnoi ilma-aluksen käyttäjää

Yksi kutakin ilma-aluksen käyttäjää kohden

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä (*2)

Kyllä (*2)

Ei

Ei

Henkilön päästöoikeustili

Henkilö

Tilin avannut kansallinen valvoja tai keskusvalvoja

Kuten hyväksytty

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä (*2)

Kyllä (*2)

Ei

Ei

Kansallinen päästöoikeustili

Jäsenvaltio

Sen jäsenvaltion kansallinen valvoja, jonka tili on kyseessä

Yksi tai useampi kutakin jäsenvaltiota varten

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä (*2)

Kyllä (*2)

Ei

Ei

III.  Päästökauppajärjestelmän kaupankäyntitilit unionin rekisterissä

Kaupankäyntitili

Henkilö

Tilin avannut kansallinen valvoja tai keskusvalvoja

Kuten hyväksytty

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä (*2)

Kyllä (*2)

Ei

Ei

IV.  Muut päästökauppajärjestelmän tilit unionin rekisterissä

Ulkopuolisen kaupankäyntijärjestelmän tili

Ulkopuoli-nen kaupan-käynti-järjestelmä

Tilin avannut kansallinen valvoja

Yksi kutakin jäsenvaltiota kohden kullekin ulkopuoliiselle kaupankäyntijärjestelmälle

Tällä tilityypillä ei säilytetä yksiköitä.

Todentajan tili

Todentaja

Tilin avannut kansallinen valvoja

Yksi kutakin jäsenvaltiota kohden kullekin todentajalle

Tällä tilityypillä ei säilytetä yksiköitä.

Kansallisen valvontajärjestelmän tili

Jäsenvaltio

Keskusvalvoja

Enintään yksi kullekin jäsenvaltiolle

Tällä tilityypillä ei säilytetä yksiköitä.

V.  KP-tilit Euroopan rekisterien konsolidoidussa järjestelmässä

Osapuolen päästöoikeustili

Kioton pöytäkirjan osapuoli

KP-rekisterin valvoja (unionin rekisterissä: keskusvalvoja)

vähintään 1

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Mitätöintitili

1

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Poistotili

1

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Päästökauppajärjestelmän AAU-tili

1

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

tCER-korvaustili

EU

Keskusvalvoja

1

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

lCER-korvaustili

EU

Keskusvalvoja

1

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilön päästöoikeustili (*3)

Henkilö

Tilin avannut kansallinen valvoja tai keskusvalvoja

1

Ei

Ei

Ei

Jäsen-valtioit-tain (*1)

Jäsen-valtioit-tain (*1)

Jäsenvaltioit-tain (*1)

Jäsen-valtioit-tain (*1)

Jäsen-valtioit-tain (*1)

VI.  4 Jakson mukaisten tapahtumien tilinpitoa koskevat tilit

EU:n AEA:iden kokonaismäärätili

EU

Keskusvalvoja

1

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

ESD:n mitätöintitili

EU

Keskusvalvoja

1

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

ESD-velvoitetili

Jäsenvaltio

Keskusvalvoja

Yksi kutakin kahdeksaa velvoitevuotta kohden kullekin jäsenvaltiolle

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

(*1)   

Jäsenvaltion kansallinen valvoja voi päättää, voiko kyseisellä tilityypillä pitää tämän tyyppisiä yksiköitä.

(*2)   

Lukuun ottamatta yksiköitä, joita ei voida käyttää direktiivin 2003/87/EY 11 a ja 11 b artiklan, tämän asetuksen 58 artiklan sekä direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan 9 kohdan nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden mukaisesti.

(*3)   

Kansallisissa KP-rekistereissä ennen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua konsolidointia olevilla KP-toiminnanharjoittajan päästöoikeustieillä voidaan pitää tämän tyyppisiä yksiköitä.
LIITE II

Ehdot ja edellytykset (11 artikla)

Maksut

1. Tilin avaamisesta ja ylläpitämisestä perittäviä rekisterimaksuja koskevat ehdot ja edellytykset.

Keskeisten ehtojen ja edellytysten muuttaminen

2. Keskeisten ehtojen muuttaminen tämän asetuksen tai kansallisen lainsäädännön muutosten johdosta.

Riitojen ratkaiseminen

3. Tilinomistajien välisiin riitoihin ja kansalliseen valvojaan liittyvän oikeuspaikan valintaan liittyvät säännökset.

Vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus

4. Kansallisen valvojan vastuun rajoitukset.

5. Tilinomistajan vastuun rajoitukset.
LIITE III

Tilin avaamista koskevien pyyntöjen yhteydessä toimitettavat tiedot (13, 14 ja 19 artikla)

1. Taulukossa III-I esitetyt tiedot.Taulukko III-I

Kaikkien tilien tilitiedot

 

A

B

C

D

E

F

Kohdan nro

Tilitieto

Pakollinen (P) vai vapaa-ehtoinen (V)?

Tyyppi

Päivitettävä?

Päivitys edellyttää valvojan hyväksyntää

Esillä EUTL:n julkisilla verkkosivuilla?

1

Tilitunnus (unionin rekisterin antama)

P

Esiasetettu

Ei

Ei sovelleta

Ei

2

Tilityyppi

P

Valittavissa

Ei

Ei sovelleta

Kyllä

3

Velvoitekausi

P

Valittavissa

Ei

Ei sovelleta

Kyllä

4

Tilinomistajan tunnus (unionin rekisterin antama)

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

5

Tilinomistajan nimi

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

6

Tilitunnus (tilinomistajan antama)

P

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

7

Tilinomistajan osoite – maa

P

Valittavissa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

8

Tilinomistajan osoite – alue tai osavaltio

V

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

9

Tilinomistajan osoite – kaupunki

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

10

Tilinomistajan osoite – postinumero

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

11

Tilinomistajan osoite – rivi 1

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

12

Tilinomistajan osoite – rivi 2

V

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

13

Tilinomistajan yrityksen rekisterinumero

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

14

Tilinomistajan puhelin 1

P

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

15

Tilinomistajan puhelin 2

P

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

16

Tilinomistajan sähköpostiosoite

P

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

17

Syntymäaika (luonnolliset henkilöt)

P (luonnolliset henkilöt)

Vapaa

Ei

Ei sovelleta

Ei

18

Syntymäpaikka – kaupunki (luonnolliset henkilöt)

P (luonnolliset henkilöt)

Vapaa

Ei

Ei sovelleta

Ei

19

Syntymäpaikka – maa

V

Vapaa

Ei

Ei sovelleta

Ei

20

Henkilöllisyystodistustyyppi (luonnolliset henkilöt)

P

Valittavissa

Kyllä

Kyllä

Ei

21

Henkilöllisyystodistuksen numero (luonnolliset henkilöt)

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

22

Henkilöllisyystodistuksen voimassaolo päättyy

V

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

23

Alv-tunniste ja maatunnus

P jos annettu

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

24

Tilin avaamispäivä

P

Esiasetettu

Ei

Ei sovelleta

Kyllä

25

Tilin sulkemispäivä

V

Esiasetettu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

2. Tilitunnuksen on oltava rekisterijärjestelmässä yksilöivä.
LIITE IV

Huutokaupan toimitustilin, henkilön päästöoikeustilin, kaupankäyntitilien tai ulkopuolisen kaupankäyntijärjestelmän tilien avaamisen edellyttämät tiedot (15, 18 ja 20 artikla)

1. Liitteessä III olevassa taulukossa III-I vahvistetut tiedot (tilitunnuksen ja aakkosnumeerisen tunnisteen on oltava rekisterijärjestelmässä yksilöivä).

2. Todisteet siitä, että tilin avaamista pyytävällä henkilöllä on avoin pankkitili jossakin Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa.

3. Todisteet tilin avaamista pyytävän luonnollisen henkilön henkilöllisyydestä. Todisteena voi olla jäljennös jostakin seuraavista:

(a) 

Euroopan talousalueen tai taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenvaltion myöntämä henkilökortti,

(b) 

passi.

4. Todisteet tilin tilinomistajana olevan luonnollisen henkilön vakituisen asuinpaikan osoitteesta. Todisteena voi olla jäljennös jostakin seuraavista:

(a) 

edellä 3 kohdan mukaisesti toimitettu henkilökortti, jos se sisältää vakituisen asuinpaikan osoitteen,

(b) 

mikä tahansa muu viranomaisten myöntämä henkilötodistus, joka sisältää vakituisen asuinpaikan osoitteen,

(c) 

jos vakituinen asuinmaa ei myönnä henkilötodistuksia, jotka sisältävät vakituisen asuinpaikan osoitteen, paikallisviranomaisten antama todistus ehdotetun henkilön vakituisesta asuinpaikasta,

(d) 

mikä tahansa muu asiakirja, joka tavanomaisesti hyväksytään tilin valvojan jäsenvaltiossa todisteena ehdotetun henkilön vakituisesta asuinpaikasta.

5. Seuraavat asiakirjat, mikäli avaamista pyytävä henkilö on oikeudellinen henkilö:

(a) 

oikeushenkilön perustamissäädös ja todiste oikeushenkilön rekisteröinnistä,

(b) 

pankkitilitiedot,

(c) 

vahvistus alv-rekisteröinnistä,

(d) 

tiedot oikeushenkilön todellisesta omistajasta ja edunsaajasta sellaisena kuin se on määritelty direktiivissä 2005/60/EY, mukaan lukien omistajuuden tai päätäntävallan tyyppi,

(e) 

luettelo johtajista,

(f) 

jäljennös vuosikertomuksesta tai viimeisimmistä tarkastetuista tilinpäätösasiakirjoista, tai jos tarkistettuja tilinpäätösasiakirjoja ei ole saatavilla, jäljennös veroviraston tai talousjohtajan oikeaksi todistamasta tilinpäätöksestä.

6. Todisteet tilinomistajana olevan oikeushenkilön virallisesta osoitteesta, mikäli tämä ei käy ilmi 5 kohdan mukaisesti toimitetusta asiakirjasta.

7. Rikosrekisteri, jos tilin avaamista pyytää luonnollinen henkilö, tai johtajien rikosrekisteri, jos kyseessä on oikeushenkilö.

8. Kaikkien asiakirjajäljennösten, jotka toimitetaan todisteena tämän liitteen mukaisesti, on oltava julkisen notaarin tai jonkin vastaavan, kansallisen valvojan määrittämän henkilön oikeaksi todistamia. Kun kyseessä ovat asiakirjat, jotka on myönnetty jäljennöstä pyytävän jäsenvaltion ulkopuolella, jäljennös on laillistettava. Oikeaksi todistaminen tai laillistaminen ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

9. Tilin valvoja voi edellyttää, että asiakirjoista toimitetaan myös virallinen käännös valvojan määrittämällä kielellä.

10. Tilin valvoja voi käyttää paperille laadittujen asiakirjojen sijaan sähköisiä menetelmiä tarkistaakseen tämän liitteen mukaisesti toimitettavat todisteet.
LIITE V

Todentajan tilin avaamiseksi toimitettavat muut tiedot (21 artikla)

1. Asiakirjatodiste siitä, että tilin avaamista pyytävä henkilö on akkreditoitu todentajaksi direktiivin 2003/87/EY 15 artiklan mukaisesti.
LIITE VI

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin avaamiseksi toimitettavat tiedot (16 artikla)

1. Liitteessä III olevassa taulukossa III-I esitetyt tiedot.

2. Laitoksen toiminnanharjoittaja asetetaan tilinomistajaksi liitteessä III olevan taulukon III-I mukaisesti toimitettujen tietojen nojalla. Tilinomistajan osalta toimitetun nimen on oltava sama kuin kyseessä olevan kasvihuonekaasujen päästöluvan haltijana olevan luonnollisen tai oikeushenkilön nimi.

3. Tämän liitteen taulukoissa VI-I ja VI-II esitetyt tiedot.Taulukko VI-I

Toiminnanharjoittajien päästöoikeustilien tilitiedot

 

A

B

C

D

E

F

Kohdan nro

Tilitieto

Pakollinen (P) vai vapaa-ehtoinen (V)?

Tyyppi

Päivitettävä?

Päivitys edellyttää valvojan hyväksyntää?

Esillä EUTL- rekisterin julkisilla verkkosivuilla?

1

Laitostunnus

P

Esiasetettu

Ei

Kyllä

2

Lupatunnus

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

3

Luvan voimaantulopäivä

P

Vapaa

Ei

Kyllä

4

Luvan voimassaolon päättymispäivä

V

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

5

Laitoksen nimi

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

6

Laitoksen toimintaluokka

P

Valittavissa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

7

Laitoksen osoite – maa

P

Esiasetettu

Kyllä

Kyllä

Kyllä

8

Laitoksen osoite – alue tai osavaltio

V

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

9

Laitoksen osoite – kaupunki

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

10

Laitoksen osoite – postinumero

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

11

Laitoksen osoite – rivi 1

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

12

Laitoksen osoite – rivi 2

V

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

13

Laitoksen puhelin 1

P

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

14

Laitoksen puhelin 2

P

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

15

Laitoksen sähköpostiosoite

P

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

16

Emoyhtiö

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Kyllä

17

Tytäryhtiö

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Kyllä

18

EPRTR-tunnistenumero

P Jos annettu

Vapaa

Kyllä

Ei

Kyllä

19

Latitudi

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Kyllä

20

Longitudi

V

Vapaa

Kyllä

Ei

KylläTaulukko VI-II

Laitoksen yhteyshenkilön tiedot

 

A

B

C

D

E

F

Kohdan nro

Tilitieto

Pakollinen (P) vai vapaa-ehtoinen (V)?

Tyyppi

Päivitettävä?

Päivitys edellyttää valvojan hyväksyntää?

Esillä EUTL- rekisterin julkisilla verkkosivuilla?

1

Todentaja

V

Valittavissa

Kyllä

Ei

Ei

 

Yrityksen nimi

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

 

Yrityksen osasto

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

2

Yhteyshenkilö jäsenvaltiossa – etunimi

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

3

Yhteyshenkilö jäsenvaltiossa – sukunimi

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

4

Yhteyshenkilön osoite – maa

V

Esiasetettu

Kyllä

Ei

Ei

5

Yhteyshenkilön osoite – alue tai osavaltio

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

6

Yhteyshenkilön osoite – kaupunki

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

7

Yhteyshenkilön osoite – postinumero

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

8

Yhteyshenkilön osoite – rivi 1

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

9

Yhteyshenkilön osoite – rivi 2

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

10

Yhteyshenkilön puhelinnumero 1

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

11

Yhteyshenkilön puhelinnumero 2

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

12

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei
LIITE VII

Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin avaamiseksi toimitettavat tiedot (17 artikla)

1. Liitteessä III olevassa taulukossa III-I ja liitteessä VII olevassa liitteessä VII-I esitetyt tiedot.

2. Ilma-aluksen käyttäjä asetetaan tilinomistajaksi taulukon III-I mukaisesti toimitettujen tietojen nojalla. Tilinomistajan nimeksi kirjatun nimen on oltava sama kuin seurantasuunnitelmassa oleva nimi. Jos tarkkailusuunnitelmassa oleva nimi on vanhentunut, käytetään kaupparekisterissä olevaa tai Eurocontrolin käyttämää nimeä.Taulukko VII-I

Ilma-aluksen käyttäjien päästöoikeustilien tilitiedot

 

A

B

C

D

E

F

Kohdan nro

Tilitieto

Pakollinen (P) vai vapaa-ehtoinen (V)?

Tyyppi

Päivitettävä?

Päivitys edellyttää valvojan hyväksyntää?

Esillä EUTL- rekisterin julkisilla verkkosivuilla?

1

Ilma-aluksen käyttäjän tunnus (unionin rekisterin antama)

P

Vapaa

Ei

Kyllä

2

Komission asetukseen (EY) N:o 748/2009 perustuva yksilöivä tunnus

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

3

Kutsumerkki (ICAO:n tunniste)

V

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

4

Seurantasuunnitelman tunniste

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

5

Seurantasuunnitelma – ensimmäinen sovellusvuosi

P

Vapaa

Ei

Kyllä

6

Seurantasuunnitelma – päättymisvuosi

V

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

3. Kutsumerkki on lentosuunnitelman ruudussa 7 oleva kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n tunniste. Jos sitä ei ole käytettävissä, on käytettävä ilma-aluksen rekisteröintinumeroa.
LIITE VIII

Valtuutettuja edustajia ja muita valtuutettuja edustajia koskevat tiedot, jotka on toimitettava tilin valvojalle (24 artikla)

1. Liitteessä VIII olevassa taulukossa VIII-I esitetyt tiedot.Taulukko VIII-I

Valtuutettua edustajaa koskevat tiedot

 

A

B

C

D

E

F

Kohdan nro

Tilitieto

Pakollinen (P) vai vapaa-ehtoinen (V)?

Tyyppi

Päivitettävä?

Päivitys edellyttää valvojan hyväksyntää?

Esillä EUTL- rekisterin julkisilla verkkosivuilla?

1

Henkilötunnus

P

Vapaa

Ei

Ei sovelleta

Ei

2

Tilin edustajan tyyppi

P

Valittavissa

Kyllä

Ei

Ei

3

Etunimi

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

4

Sukunimi

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

5

Osasto

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

6

Ammattinimike

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

 

Yrityksen nimi

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

 

Yrityksen osasto

V

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

7

Maa

P

Esiasetettu

Ei

Ei sovelleta

Ei

8

Alue tai osavaltio

V

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

9

Kaupunki

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

10

Postinumero

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

11

Osoite – rivi 1

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

12

Osoite – rivi 2

V

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

13

Puhelin 1

P

Vapaa

Kyllä

Ei

Ei

14

Matkapuhelin

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

15

Sähköpostiosoite

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

16

Syntymäaika

P

Vapaa

Ei

Ei sovelleta

Ei

17

Syntymäpaikka - kaupunki

P

Vapaa

Ei

Ei sovelleta

Ei

18

Syntymäpaikka – maa

P

Vapaa

Ei

Ei sovelleta

Ei

19

Henkilötodistustyyppi

P

Valittavissa

Kyllä

Kyllä

Ei

20

Henkilöllisyystodistuksen numero

P

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

21

Henkilöllisyystodistuksen voimassaolo päättyy

V

Vapaa

Kyllä

Kyllä

Ei

22

Kielivalinta

V

Valittavissa

Kyllä

Ei

Ei

23

Luottamuksellisuustaso

V

Valittavissa

Kyllä

Ei

Ei

24

Muun valtuutetun edustajan oikeudet

P

Monivalinta

Kyllä

Kyllä

Ei

2. Tilinomistajan allekirjoitettu todistus siitä, että se haluaa nimetä tietyn henkilön valtuutetuksi edustajaksi tai muuksi valtuutetuksi edustajaksi. Todistuksessa on myös vahvistettava se, että valtuutetulla edustajalla tai muulla valtuutetulla edustajalla on oikeus käynnistää tapahtumia tilinomistajan puolesta, sekä ilmoitettava, jos tätä oikeutta on rajoitettu.

3. Todisteet ehdotetun henkilön henkilöllisyydestä. Todisteena voi olla jäljennös jostakin seuraavista:

(a) 

Euroopan talousalueen tai taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenvaltion myöntämä henkilökortti,

(b) 

passi.

4. Todisteet ehdotetun henkilön vakituisen asuinpaikan osoitteesta. Todisteena voi olla jäljennös jostakin seuraavista:

(a) 

edellä 3 kohdan mukaisesti toimitettu henkilökortti, jos se sisältää vakituisen asuinpaikan osoitteen,

(b) 

mikä tahansa muu viranomaisten myöntämä henkilötodistus, joka sisältää vakituisen asuinpaikan osoitteen,

(c) 

jos vakituinen asuinmaa ei myönnä henkilötodistuksia, jotka sisältävät vakituisen asuinpaikan osoitteen, paikallisviranomaisten antama todistus ehdotetun henkilön vakituisesta asuinpaikasta,

(d) 

mikä tahansa muu asiakirja, joka tavanomaisesti hyväksytään tilin valvojan jäsenvaltiossa todisteena ehdotetun henkilön vakituisesta asuinpaikasta.

5. Ehdotetun henkilön rikosrekisteri.

6. Kaikkien asiakirjajäljennösten, jotka toimitetaan todisteena tämän liitteen mukaisesti, on oltava julkisen notaarin tai jonkin vastaavan, kansallisen valvojan määrittämän henkilön oikeaksi todistamia. Kun kyseessä ovat asiakirjat, jotka on myönnetty jäljennöstä pyytävän jäsenvaltion ulkopuolella, jäljennös on laillistettava. Oikeaksi todistaminen tai laillistaminen ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

7. Tilin valvoja voi edellyttää, että asiakirjoista toimitetaan myös virallinen käännös rekisterin valvojan määrittämällä kielellä.

8. Tilin valvoja voi käyttää paperille laadittujen asiakirjojen sijaan sähköisiä menetelmiä tarkistaakseen tämän liitteen mukaisesti toimitettavat todisteet.
LIITE IX

Malli vuosittaisia päästöjä koskevien tietojen toimittamista varten (35 artikla)

1. Toiminnanharjoittajien päästötietojen on sisällettävä taulukossa IX-I esitettävät tiedot, ottaen huomioon 105 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä kuvattu sähköinen malli.Taulukko IX-I

Toiminnanharjoittajien päästötiedot

1

Ilma-aluksen käyttäjän tunnus

 

2

Tarkasteluvuosi

 

Kasvihuonekaasupäästöt

 

tonneina

CO2-ekvivalenttitonneina

3

CO2-päästöt

 

 

4

N2O-päästöt

 

 

5

PFC-päästöt

 

 

6

Kokonaispäästöt

image
LIITE X

Kansallinen jakosuunnitelmataulukko kaudelle 2013–2020 (51 artikla)Rivi

 

Maksutta jaettavien yleisten päästöoikeuksien määrä

 

Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 7 kohdan mukaisesti

Direktiivin 2003/87/EY 10 c artiklan mukaisesti (siirrettävissä):

Direktiivin 2003/87/EY muun artiklan mukaisesti

Yhteensä

 

1

Jäsenvaltion maatunnus

 

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

2

 

Laitostunnus

 

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

3

 

Myönnettävä määrä

 

 

 

 

 

4

 

 

vuonna 2013

 

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

5

 

 

vuonna 2014

 

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

6

 

 

vuonna 2015

 

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

7

 

 

vuonna 2016

 

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

8

 

 

vuonna 2017

 

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

vuonna 2018

 

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

10

 

 

vuonna 2019

 

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

11

 

 

vuonna 2020

 

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

Rivit 2–11 toistetaan kunkin laitoksen osalta.
LIITE XI

Kansallinen ilmailun jakosuunnitelmataulukko kaudelle 2013–2020 (54 artikla)Rivi

 

Maksutta jaettavien ilmailun päästöoikeuksien määrä

 

Direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan mukaisesti

Direktiivin 2003/87/EY 3 f artiklan mukaisesti:

Yhteensä

 

1

Jäsenvaltion maatunnus

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

2

 

Ilma-aluksen käyttäjän tunnus

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

3

 

Myönnettävä määrä

 

 

 

 

4

 

 

vuonna 2013

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

5

 

 

vuonna 2014

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

6

 

 

vuonna 2015

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

7

 

 

vuonna 2016

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

8

 

 

vuonna 2017

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

9

 

 

vuonna 2018

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

10

 

 

vuonna 2019

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

11

 

 

vuonna 2020

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

Rivit 2 –11 toistetaan kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta.
LIITE XII

Kansainvälisten hyvitysten käyttöoikeuksia koskeva kansallinen taulukko vuosille 2008–2020 (59 artikla)Rivi

 

Kansainvälinen hyvitysten käyttöoikeus

 

Direktiivin 2003/87/EY 11a artiklan 8 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti

Direktiivin 2003/87/EY 11a artiklan 8 kohdan muun säännöksen mukaisesti

Yhteensä

 

1

Jäsenvaltion maatunnus

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

2

 

Laitostunnus

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

3

 

Alustava kansainvälisten hyvitysten käyttöoikeus

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

4

 

Ilma-aluksen käyttäjän tunnus

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

5

 

Alustava kansainvälisten hyvitysten käyttöoikeus

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

Rivit 2 ja 3 toistetaan kunkin laitoksen osalta.

Rivit 4 ja 5 toistetaan kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta.
LIITE XIIIHuutokauppataulukko (63 artikla)

Rivi

Huutokauppapaikkaa koskevat tiedot

 

 

1

Huutokauppapaikan tunnistekoodi

 

 

2

Huutokauppatarkkailijan henkilöllisyys

 

 

3

Huutokaupan toimitustili

 

 

4

Tiedot yleisten päästöoikeuksien / ilmailun päästöoikeuksien yksittäisistä huutokaupoista

 

5

Yksittäisen huutokaupan määrä

Huutokaupan toimitustilille toimituksen päivämäärä ja aika

Kuhunkin huutokauppaan liittyvän huutokaupanpitäjän henkilöllisyys

Syötetään manuaalisesti

6

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

7

 

Syötetään manuaalisesti

8

 

Syötetään manuaalisesti

9

 

Syötetään manuaalisesti

10

 

Syötetään manuaalisesti

11

 

Syötetään manuaalisesti

12

 

Syötetään manuaalisesti

13

 

 

 

Syötetään manuaalisesti

14

 

Syötetään manuaalisesti

15

 

Syötetään manuaalisesti

16

 

Syötetään manuaalisesti

17

 

Syötetään manuaalisesti

18

 

Syötetään manuaalisesti

19

 

Syötetään manuaalisesti
LIITE XIV

Keskusvalvojaa koskevat raportointivaatimukset (109 artikla)

I.   UNIONIN PÄÄSTÖKAUPPAJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAT TIEDOT UNIONIN REKISTERISSÄ

Julkiset tiedot

1. EUTL:n on pidettävä esillä EUTL:n verkkosivuston julkisessa osiossa kunkin tilin osalta seuraavat tiedot:

(a) 

kaikki liitteessä III olevassa taulukossa III-I, liitteessä VI olevassa taulukossa VI-I ja liitteessä VII olevassa taulukossa VII-I olevat tiedot, joiden yhteydessä on maininta ”esitettävä EUTL:n julkisilla verkkosivuilla”. Tiedot on päivitettävä kerran vuorokaudessa;

(b) 

yksittäisille tilinomistajille 43 ja 44 artiklan nojalla jaetut päästöoikeudet. Tiedot on päivitettävä kerran vuorokaudessa;

(c) 

tilin tila 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tiedot on päivitettävä kerran vuorokaudessa;

(d) 

tämän asetuksen 67 artiklan nojalla palautettujen päästöoikeuksien määrä;

(e) 

toiminnanharjoittajan päästöoikeustiliin liitetyn laitoksen todennettujen päästöjen määrä vuonna X sekä tehdyt korjaukset on esitettävä vuoden (X+1) huhtikuun 1 päivästä lähtien;

(f) 

symboli ja ilmoitus siitä, onko päästöoikeustiliin liitetty toiminnanharjoittajan laitos tai ilma-aluksen käyttäjä palauttanut Kioton yksiköitä tai päästöoikeuksia 30 päivään huhtikuuta mennessä määrän, joka vastaa vähintään kaikkia sen päästöjä aikaisempina vuosina. Esille asetettavat symbolit ja ilmoitukset on esitetty taulukossa XIV-I. Symboli on päivitettävä 1 päivänä toukokuuta eikä sitä saa muuttaa ennen seuraavan vuoden toukokuun 1 päivää, lukuun ottamatta tapauksia, joissa lisäys * taulukon XIV-I rivillä 5 kuvatuissa tapauksissa.Taulukkko XIV-I

Velvoitelausumat

Rivi

34 artiklan mukainen velvoiteluku

Onko todennetut päästöt kirjattu edelliseltä kokonaiselta vuodelta?

Tunnus

Lausuma

oltava esillä EUTL:n julkisella verkkosivulla

1

0 tai mikä tahansa positiivinen luku

Kyllä

A

”Huhtikuun 30 päivään mennessä palautettujen päästöoikeuksien määrä on vähintään sama kuin todennettujen päästöjen määrä”

2

Mikä tahansa negatiivinen luku

Kyllä

B

”Huhtikuun 30 päivään mennessä palautettujen päästöoikeuksien määrä on pienempi kuin todennettujen päästöjen määrä”

3

Mikä tahansa luku

Ei

C

”Edellisen vuoden todennettuja päästöjä ei kirjattu ennen 30 päivää huhtikuuta”

4

Mikä tahansa luku

Ei (koska jäsenvaltion rekisteri oli suljettu päästöoikeuksien palautusprosessin ja/tai todennettujen päästöjen päivitysprosessin osalta)

X

”Todennettujen päästöjen kirjaaminen ja/tai päästöoikeuksien palauttaminen oli mahdotonta 30 päivään huhtikuuta saakka, koska jäsenvaltion rekisteri oli suljettu päästöoikeuksien palautusprosessin ja/tai todennettujen päästöjen päivitysprosessin osalta.”

5

Mikä tahansa luku

Kyllä tai ei (toimivaltainen viranomainen täydentää myöhemmin)

* [lisätty alkuperäiseen symboliin]

”Toimivaltainen viranomainen arvioi tai korjasi todennetut päästöt.”

2. EUTL:n on pidettävä esillä EUTL:n verkkosivuston julkisessa osiossa seuraavia tietoja ja päivitettävä ne kerran vuorokaudessa:

(a) 

kunkin jäsenvaltion kansallinen jakosuunnitelmataulukko, mukaan luettuna tiedot 52 artiklan mukaisesti mahdollisesti tehdyistä muutoksista,

(b) 

kunkin jäsenvaltion ilmailun kansallinen jakosuunnitelmataulukko, mukaan luettuna tiedot 55 artiklan mukaisesti mahdollisesti tehdyistä muutoksista,

(c) 

kunkin jäsenvaltion kansainvälisten hyvitysten käyttöoikeuksia koskeva taulukko,

(d) 

unionin rekisterissä edellisenä päivänä kaikilla käyttäjätileillä olleiden päästöoikeuksien, ERU:jen ja CER:ien kokonaismäärä,

(e) 

luettelo muuntyyppisistä Kioton yksiköistä kuin CER:istä ja ERU:ista, joita voidaan säilyttää tietyn kansallisen valvojan hallinnoimilla käyttäjätileillä Kioton pöytäkirjan rekistereissä liitteen I mukaisesti,

(f) 

ajantasaiset tiedot kansainvälisten hyvitysten kelpoisuudesta direktiivin 2003/87/EY 11 a ja 11 b artiklan, tämän asetuksen 58 artiklan sekä direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan 9 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden mukaisesti,

(g) 

kansallisten valvojien 111 artiklan mukaisesti perimät maksut.

3. EUTL:n on esitettävä julkisella verkkosivustollaan seuraavat yleiset tiedot kunkin vuoden 30 päivänä huhtikuuta:

(a) 

jäsenvaltion edellisen vuoden todennettujen päästöjen yhteismäärä prosentuaalisena osuutena kyseistä vuotta edeltävän vuoden todennettujen päästöjen yhteismäärästä,

(b) 

tietyn jäsenvaltion hallinnoimilla tileillä ollut prosentuaalinen osuus kaikista päästöoikeuksien ja Kioton yksiköiden siirtotapahtumien lukumäärästä ja siirrettyjen yksiköiden määrästä edellisenä kalenterivuonna,

(c) 

tietyn jäsenvaltion hallinnoimilla tileillä ollut prosentuaalinen osuus kaikista eri jäsenvaltioiden hallinnoimien tilien välisten päästöoikeuksien ja Kioton yksiköiden siirtotapahtumien lukumäärästä ja siirrettyjen yksiköiden määrästä edellisenä kalenterivuonna.

4. EUTL:n on pidettävä esillä EUTL:n verkkosivuston julkisessa osiossa seuraavia tietoja kustakin EUTL:n tietyn vuoden 30 päivään huhtikuuta mennessä rekisteröimästä päätökseen saatetusta tapahtumasta kolme vuotta 1 päivään toukokuuta saakka.

(a) 

lähdetilin omistajan nimi ja siirtävän tilin tilinomistajan tunnus,

(b) 

lähdetilin omistajan nimi ja kohdetilin tilinomistajan tunnus,

▼M2

(c) 

tapahtumaan liittyvien päästöoikeuksien tai Kioton yksiköiden määrä, mukaan lukien maatunnus mutta ilman päästöoikeuksien päästöyksikkötunnuksia ja Kioton yksiköiden yksikkösarjanumeroiden yksilöivää numeroarvoa,

▼B

(d) 

tapahtumatunnus,

(e) 

päivämäärä ja kellonaika, jona tapahtuma saatettiin päätökseen (ilmaistuna Keski-Euroopan ajassa),

(f) 

tapahtuman tyyppi.

▼M4

4 a. Kunkin vuoden toukokuun 1 päivänä direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan nojalla voimassa olevista sopimuksista on julkaistava 30 päivään huhtikuuta mennessä seuraavat EUTL:ään tallennetut tiedot:

a) 

kaikille unionin rekisterissä oleville tileille talletetut päästöoikeudet, jotka on myönnetty yhteydessä olevissa päästökauppajärjestelmissä,

b) 

yhteydessä olevissa päästökauppajärjestelmissä myönnettyjen päästöoikeuksien määrä, joita käytetään EU:n päästökauppajärjestelmän velvoitteiden täyttämiseksi,

c) 

yhteydessä olevissa päästökauppajärjestelmissä myönnettyjen päästöoikeuksien kokonaismäärä, joka siirrettiin unionin rekisterissä oleville tileille edellisen kalenterivuoden aikana,

d) 

niiden päästöoikeuksien kokonaismäärä, jotka siirrettiin yhteydessä olevan päästökauppajärjestelmän tileille edellisen kalenterivuoden aikana.

▼B

Tilinomistajien saatavilla olevat tiedot

5. Unionin rekisterissä on pidettävä esillä ainoastaan tilinomistajien saatavilla olevassa osiossa seuraavia tietoja ja päivitettävä niitä reaaliaikaisesti:

▼M2

(a) 

päästöoikeuksien tai Kioton yksiköiden tämänhetkiset talletukset, mukaan lukien maatunnus mutta ilman päästöoikeuksien päästöyksikkötunnuksia ja Kioton yksiköiden yksikkösarjanumeroiden yksilöivää numeroarvoa;

▼B

(b) 

luettelo kyseisen tilinomistajan käynnistämistä kesken olevista tapahtumista ja kunkin tällaisen tapahtuman osalta seuraavat tiedot:

(i) 

tämän liitteen 4 kohdan tiedot,

(ii) 

päivämäärä ja kellonaika, jona tapahtuma käynnistettiin (ilmaistuna Keski-Euroopan ajassa),

(iii) 

kesken olevan tapahtuman nykytila,

(iv) 

mahdolliset rekisterin ja EUTL:n tekemien tarkastusten perusteella palautetut vastauskoodit;

(c) 

luettelo toteutuneiden tapahtumien tuloksena tilille tulleista päästöoikeuksista tai Kioton päästöyksiköistä ja kunkin tapahtuman osalta 4 kohdassa määrätyt tiedot;

(d) 

luettelo toteutuneiden tapahtumien tuloksena tililtä siirretyistä päästöoikeuksista tai Kioton päästöyksiköistä ja kunkin tapahtuman osalta tämän liitteen 4 kohdassa määrätyt tiedot.

Kansallisten valvojien saatavilla olevat tiedot

6. Unionin rekisterissä on pidettävä esillä ainoastaan kansallisten valvojien saatavilla olevassa osiossa seuraavia tietoja: tilinomistaja ja valtuutetut edustajat, joiden osalta kansallinen valvoja esti 34 artiklan mukaisesti jonkin tilin käytön unionin rekisterissä.

II.   PÄÄTÖKSEN N:O 406/2009/EY MUKAISTEN TAPAHTUMIEN KIRJANPITOON LIITTYVÄT TIEDOT

Julkiset tiedot

7. Keskusvalvojan on asetettava julkisesti saataville seuraavat tiedot kunkin tilin osalta ja päivitettävä tiedot tarvittaessa 24 tunnin kuluessa:

(a) 

liitteessä III olevassa taulukossa III-I olevat tiedot, joiden yhteydessä on maininta ”esitettävä EUTL:n julkisilla verkkosivuilla”.

(b) 

vuotuinen päästökiintiö, kuten se on määritetty päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja siihen mahdollisesti mainitun päätöksen 10 artiklan mukaisesti tehdyt muutokset;

(c) 

kunkin ESD-velvoitetilin tilanne 10 artiklan mukaisesti;

(d) 

edellä 81 artiklan mukaisesti käytettyjen ERU:jen, CER:ien, tCER:ien ja lCER:ien kokonaismäärä;

(e) 

asiaan kuuluvat kasvihuonekaasupäästöt 77 artiklan mukaisesti;

(f) 

velvoitetilannetta kuvaava luku 79 artiklan mukaisesti kullekin ESD-velvoitetilille seuraavasti;

(i) 

A= sääntöjä on noudatettu,

(ii) 

I = sääntöjä ei ole noudatettu,

(g) 

rekisteriin kirjattujen kasvihuonekaasupäästöjen määrä 80 artiklan mukaisesti;

(h) 

kustakin EUTL:n kirjaamasta tapahtumasta seuraavat tiedot:

(i) 

lähdetilin omistajan nimi ja siirtävän tilin tilinomistajan tunnus,

(ii) 

kohdetilin omistajan nimi ja tilinomistajan tunnus,

(iii) 

tapahtumaan sisältyvien AEA:iden tai päästöhyvitysten käyttöoikeudet ilman AEAu:n yksilöivää yksikkötunnusta;

(iv) 

tapahtumatunnus,

(v) 

päivämäärä ja kellonaika, jona tapahtuma saatettiin päätökseen (ilmaistuna Keski-Euroopan ajassa),

(vi) 

tapahtumatyyppi.

Tilinomistajien saatavilla olevat tiedot

8. Unionin rekisterissä on pidettävä esillä ainoastaan tilinomistajien saatavilla olevassa osiossa seuraavia tietoja ja päivitettävä niitä reaaliaikaisesti:

(a) 

AEA:iden, päästöhyvitysten käyttöoikeuksien ja Kioton hyvitysyksiköiden tämänhetkiset talletukset, ilman AEA:iden yksilöivää yksikkötunnusta ja Kioton yksiköiden yksikkösarjanumeroiden yksilöivää numeroarvoa;

(b) 

luettelo kyseisen tilinomistajan käynnistämistä kesken olevista tapahtumista ja kunkin tällaisen tapahtuman osalta seuraavat tiedot;

(i) 

tämän liitteen 7 kohdan f alakohdan i alakohdan tiedot,

(ii) 

päivämäärä ja kellonaika, jona tapahtuma käynnistettiin (ilmaistuna Keski-Euroopan ajassa),

(iii) 

kesken olevan tapahtuman nykytila,

(iv) 

mahdolliset rekisterin ja EUTL:n tekemien tarkistusten perusteella palautetut vastauskoodit,

(c) 

luettelo toteutuneiden tapahtumien tuloksena tilille tulleista AEA:ista, Kioton hyvitysyksiköistä ja päästöhyvitysten käyttöoikeuksista ja kunkin tapahtuman osalta 7 kohdan f alakohdan i alakohdassa määrätyt tiedot;

(d) 

luettelo toteutuneiden tapahtumien tuloksena tililtä siirretyistä AEA:ista ja päästöhyvitysten käyttöoikeuksista ja kunkin tapahtuman osalta 7 kohdan f alakohdan i alakohdassa määrätyt tiedot.( 1 ) EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

( 2 ) EUVL L 181, 12.7.2012, s. 1.

( 3 ) EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.

( 4 ) EUVL L 290, 6.11.2010, s. 39.

( 5 ) EUVL L 87, 31.3.2009, s. 109.

( 6 ) EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63.

( 7 ) EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16.

( 8 ) EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37.

Top