EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1031-20191128

Consolidated text: Komission Asetus (EU) N:o 1031/2010, annettu 12 päivänä marraskuuta 2010, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1031/2019-11-28

02010R1031 — FI — 28.11.2019 — 008.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

►M8  KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1031/2010,

annettu 12 päivänä marraskuuta 2010,

kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista ◄

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 302 18.11.2010, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1210/2011, annettu 23 päivänä marraskuuta 2011,

  L 308

2

24.11.2011

►M2

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 784/2012, annettu 30 päivänä elokuuta 2012,

  L 234

4

31.8.2012

 M3

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1042/2012, annettu 7 päivänä marraskuuta 2012,

  L 310

19

9.11.2012

►M4

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1143/2013, annettu 13 päivänä marraskuuta 2013,

  L 303

10

14.11.2013

 M5

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 176/2014, annettu 25 päivänä helmikuuta 2014,

  L 56

11

26.2.2014

►M6

KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1902, annettu 18 päivänä lokakuuta 2017,

  L 269

13

19.10.2017

►M7

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/7, annettu 30 päivänä lokakuuta 2018,

  L 2

1

4.1.2019

►M8

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1868, annettu 28 päivänä elokuuta 2019,

  L 289

9

8.11.2019
▼B

▼M8

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1031/2010,

annettu 12 päivänä marraskuuta 2010,

kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista

▼B

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)I LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään direktiivin 2003/87/EY mukaisten päästöoikeuksien huutokaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkökohdista.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 2003/87/EY II luvun (ilmailu) mukaisten päästöoikeuksien jakamiseen huutokaupalla ja mainitun direktiivin III luvun (kiinteät laitokset) soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien, joita voidaan palauttaa päästökauppakausilla 1 päivästä tammikuuta 2013, jakamiseen huutokaupalla.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

▼M8 —————

▼M8

3) 

’kahden päivän spotilla’ huutokaupattavia päästöoikeuksia, jotka siirretään sovittuna ajankohtana viimeistään toisena kauppapäivänä huutokaupasta;

4) 

’viiden päivän futuureilla’ huutokaupattavia päästöoikeuksia, jotka siirretään sovittuna ajankohtana viimeistään viidentenä kauppapäivänä huutokauppapäivän jälkeen;

▼B

5) 

’tarjouksella’ tietyn päästöoikeusmäärän ostamisesta huutokaupassa tehtyä tietyn suuruista tarjousta;

6) 

’tarjousajalla’ ajanjaksoa, jonka aikana voidaan tehdä tarjouksia;

7) 

’kauppapäivällä’ mitä tahansa päivää, jona huutokauppapaikka ja siihen liitetty selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä on avoinna kaupantekoa varten;

▼M8

8) 

’sijoituspalveluyrityksellä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ( 1 ) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä;

9) 

’luottolaitoksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ( 2 ) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua luottolaitosta;

10) 

’rahoitusvälineellä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa tarkoitettua rahoitusvälinettä;

▼B

11) 

’jälkimarkkinoilla’ markkinoita, joilla henkilöt ostavat tai myyvät päästöoikeuksia joko ennen kuin ne on jaettu maksutta tai huutokaupalla tai sen jälkeen;

▼M8

12) 

’emoyrityksellä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU ( 3 ) 2 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua emoyritystä;

13) 

’tytäryrityksellä’ direktiivin 2013/34/EU 2 artiklan 10 kohdassa tarkoitettua tytäryritystä;

14) 

’sidosyrityksellä’ direktiivin 2013/34/EU 2 artiklan 12 kohdassa tarkoitettua sidosyritystä;

▼B

15) 

’määräysvallalla’ neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 ( 4 ) 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua määräysvaltaa, sellaisena kuin sitä sovelletaan EY:n sulautuma-asetusta koskevan toimivaltakysymyksistä annetun komission konsolidoidun tiedonannon ( 5 ) mukaisesti. Mainitun asetuksen johdanto-osan 22 kappaletta sekä mainitun tiedonannon 52 ja 53 kohtaa käytetään valtion yritysten määräysvallan käsitteen määrittelemiseen;

16) 

’huutokauppaprosessilla’ prosessia, johon sisältyy huutokauppakalenterin laatiminen, tarjouksentekolupaan ja tarjousten tekoon liittyvät menettelyt, huutokaupan järjestäminen, huutokaupan tulosten määrittely ja julkistaminen, sovitun hinnan maksujärjestelyt, päästöoikeuksien jakaminen ja maksutapahtumiin liittyvien riskien kattamiseen tarvittavan vakuuden hallinnointi sekä huutokauppapaikkojen järjestämien huutokauppojen moitteettoman toiminnan tarkkailu ja seuranta;

▼M8

17) 

’rahanpesulla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 ( 6 ) 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua toimintaa ottaen huomioon mainitun direktiivin 1 artiklan 4 ja 6 kohta;

18) 

’terrorismin rahoituksella’ direktiivin (EU) 2015/849 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua toimintaa ottaen huomioon mainitun direktiivin 1 artiklan 6 kohta;

19) 

’rikollisella toiminnalla’ direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua toimintaa;

▼B

20) 

’huutokaupanpitäjällä’ julkista tai yksityistä elintä, jonka jäsenvaltio on nimennyt huutokauppaamaan puolestaan päästöoikeuksia;

▼M8

21) 

’nimetyllä päästöoikeustilillä’ direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla annetuissa sovellettavissa delegoiduissa säädöksissä määriteltyä yhden- tai monentyyppistä päästöoikeustiliä, jonka tarkoituksena on huutokauppamenettelyyn osallistuminen tai huutokauppaprosessin järjestäminen, mukaan lukien päästöoikeuksien säilyttäminen sulkutilillä, kunnes ne siirretään tämän asetuksen mukaisesti;

▼B

22) 

’nimetyllä pankkitilillä’ pankkitiliä, jonka huutokaupanpitäjä, tarjoaja tai sen oikeudenomistaja on nimennyt tämän asetuksen nojalla perittävien maksujen vastaanottamista varten;

▼M8

23) 

’asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevilla toimenpiteillä’ direktiivin (EU) 2015/849 13 artiklassa tarkoitettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä sekä kyseisen direktiivin 18 artiklassa, 18 a artiklassa ja 20 artiklassa tarkoitettuja tehostettuja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä ottaen huomioon mainitun direktiivin 22 ja 23 artiklan;

24) 

’tosiasiallisella omistajalla ja edunsaajalla’ direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa;

▼B

25) 

’asianmukaisesti todistetulla jäljennöksellä’ asiakirjan alkuperäiskappaleen jäljennöstä, jonka on todistanut oikeaksi pätevä lakimies, tilintarkastaja, julkinen notaari tai vastaava ammattihenkilö, jolla asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla on viralliset valtuudet todistaa jäljennöksen oikeellisuus;

▼M8

26) 

’poliittisesti vaikutusvaltaisilla henkilöillä’ direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuja poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä;

27) 

’markkinoiden väärinkäytöllä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 ( 7 ) 1 artiklassa tarkoitettua toimintaa;

28) 

’sisäpiirikaupoilla’ asetuksen (EU) N:o 596/2014 8 artiklassa tarkoitettuja ja mainitun asetuksen 14 artiklan a ja b alakohdan nojalla kiellettyjä sisäpiirikauppoja;

▼M8

28 a) 

’sisäpiiritiedon laittomalla ilmaisemisella’ asetuksen (EU) N:o 596/2014 10 artiklassa tarkoitettua ja mainitun asetuksen 14 artiklan c alakohdan nojalla kiellettyä sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista;

▼M8

29) 

’sisäpiiritiedolla’ asetuksen (EU) N:o 596/2014 7 artiklassa tarkoitettua sisäpiiritietoa;

30) 

’markkinoiden manipuloinnilla’ asetuksen (EU) N:o 596/2014 12 artiklassa tarkoitettua ja mainitun asetuksen 15 artiklan nojalla kiellettyä markkinoiden manipulointia;

▼B

31) 

’selvitysjärjestelmällä’ yhtä tai useampaa huutokauppapaikkaan liitettyä infrastruktuuria, joka voi tarjota selvitys-, vakuusmarginaalin laskemis-, nettoutus-, vakuushallinta-, toimitus- ja siirtopalveluja sekä muita palveluja, jotka toteuttaa keskusvastapuoli ja joita voidaan käyttää joko suoraan tai välillisesti niiden keskusvastapuolen jäsenten välityksellä, jotka toimivat välittäjinä asiakkaittensa ja keskusvastapuolen välillä;

32) 

’selvittämisellä’ kaikkia prosesseja, jotka tapahtuvat ennen tarjousajan käynnistymistä, tarjousajan aikana ja tarjousajan päättymisen jälkeen toimitukseen saakka, joihin liittyy mainittuina ajankohtina esiintyvien riskien hallinta, mukaan lukien vakuusmarginaalin laskemis-, nettoutus-, novaatio- ja muut palvelut ja jotka toteuttaa mahdollisesti selvitys- tai toimitusjärjestelmä;

33) 

’vakuusmarginaalin laskemisella’ prosessia, jossa huutokaupanpitäjä tai tarjoaja taikka yksi tai useampi niiden puolesta toimiva välittäjä asettaa vakuuden tietyn rahoitustilanteen kattamiseksi, ja koko tällaisten rahoitustilanteiden kattamiseksi asetettujen vakuuksien määrittämistä, laskemista ja hallinnointia koskevaa prosessia, jolla pyritään varmistamaan, että kaikki tarjoajan tai sen puolesta toimivan välittäjän maksusitoumukset ja kaikki huutokaupanpitäjän taikka yhden tai useamman sen puolesta toimivan välittäjän siirtositoumukset voidaan täyttää hyvin lyhyessä määräajassa;

34) 

’toimittamisella’ maksua, jonka voittanut tarjoaja, sen oikeudenomistaja, keskusvastapuoli tai toimitusasiamies maksaa päästöoikeuksista, jotka siirretään mainitulle tarjoajalle, sen oikeudenomistajalle, keskusvastapuolelle tai toimitusasiamiehelle, ja päästöoikeuksien siirtämistä voittaneelle tarjoajalle, sen oikeudenomistajalle, keskusvastapuolelle tai toimitusasiamiehelle;

35) 

’keskusvastapuolella’ yksikköä, joka toimii joko suoraan huutokaupanpitäjän ja tarjoajan tai sen oikeudenomistajan välillä taikka niitä edustavien välittäjien välillä ainoana vastapuolena niistä kuhunkin nähden ja varmistaa huutokaupan tuoton maksamisen huutokaupanpitäjälle tai sitä edustavalle välittäjälle ja huutokaupattujen päästöoikeuksien siirron tarjoajalle tai sitä edustavalle välittäjälle 48 artiklan mukaisesti;

36) 

’toimitusjärjestelmällä’ infrastruktuuria – riippumatta siitä, onko se liitetty huutokauppapaikkaan – joka voi tarjota toimituspalveluita, muun muassa selvitystä, nettoutusta, vakuushallintaa ja muita palveluita, joiden avulla voidaan viime kädessä huutokaupanpitäjän puolesta siirtää päästöoikeudet voittaneelle tarjoajalle tai sen oikeudenomistajalle ja maksaa perittävä summa voittaneelta tarjoajalta tai sen oikeudenomistajalta huutokaupanpitäjälle

a) 

pankkijärjestelmän ja unionin rekisterin välityksellä; tai

b) 

yhden tai useamman toimitusasiamiehen välityksellä, jotka toimivat sellaisen huutokaupanpitäjän ja tarjoajan tai sen oikeudenomistajan lukuun, joka voi olla yhteydessä toimitusasiamieheen suoraan tai välillisesti sellaisten toimitusasiamiehen jäsenten kautta, jotka toimivat välittäjinä asiakkaidensa ja toimitusasiamiehen välillä;

37) 

’toimitusasiamiehellä’ yksikköä, joka asiamiehen tehtävässään asettaa huutokauppapaikan käyttöön tilejä, joiden avulla voidaan varmistaa, että huutokaupanpitäjä tai sitä edustava välittäjä antaa huutokaupattujen päästöoikeuksien siirtoa koskevat tiliohjeet samaan tai lähes samaan aikaan varmistetulla tavalla kuin voittanut tarjoaja, sen oikeudenomistaja tai sitä edustava välittäjä maksaa huutokaupan selvityshinnan;

38) 

’vakuudella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY ( 8 ) 2 artiklan m alakohdassa tarkoitettua vakuutta, mukaan lukien päästöoikeudet, jotka selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä hyväksyy vakuuksiksi;

▼M8

39) 

’säännellyllä markkinalla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa tarkoitettua säänneltyä markkinaa;

▼B

40) 

’pk-yrityksillä’ toiminnanharjoittajia ja ilma-aluksen käyttäjiä, jotka määritellään pieniksi ja keskisuuriksi yrityksiksi komission suosituksen 2003/361/EY ( 9 ) mukaisesti;

▼M8 —————

▼M8

42) 

’markkinoiden ylläpitäjällä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdassa tarkoitettua markkinoiden ylläpitäjää;

▼B

43) 

’sijoittautumispaikalla’ mitä tahansa seuraavista:

a) 

6 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan soveltamiseksi asuinpaikkaa tai pysyvää osoitetta unionissa;

▼M8

b) 

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 55 alakohdan a alakohdassa tarkoitettua kotijäsenvaltiota, ottaen huomioon tämän asetuksen 18 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi mainitun direktiivin 5 artiklan 4 kohdan vaatimukset;

c) 

direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 55 alakohdan a alakohdassa tarkoitettua kotijäsenvaltiota tämän asetuksen 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden osalta, ottaen huomioon tämän asetuksen 19 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi mainitun direktiivin 5 artiklan 4 kohdan vaatimukset;

d) 

tämän asetuksen 19 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 43 alakohdassa tarkoitettua kotijäsenvaltiota tämän asetuksen 18 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden osalta;

e) 

tämän asetuksen 19 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 55 alakohdan a alakohdassa tarkoitettua jäsenvaltiota tämän asetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen liiketoiminnallisten ryhmittymien osalta;

f) 

tämän asetuksen 35 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan soveltamiseksi direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 55 alakohdan b alakohdassa tarkoitettua jäsenvaltiota;

44) 

’irtautumisstrategialla’ yhtä tai useaa asiakirjaa, jotka määritetään huutokauppapaikan nimeämistä koskevien sopimusten mukaisesti ja joissa esitetään yksityiskohtaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

a) 

luovutetaan kaikki sellainen aineellinen ja aineeton omaisuus, jonka huutokauppapaikan seuraaja tarvitsee voidakseen jatkaa huutokauppoja ja huutokauppaprosessin sujuvaa toimintaa;

b) 

toimitetaan kaikki huutokauppaprosessiin liittyvät tiedot, joita tarvitaan hankintamenettelyssä huutokauppapaikan seuraajan nimeämiseksi;

c) 

annetaan teknistä apua, jonka avulla hankintaviranomaiset tai huutokauppapaikan seuraaja taikka näiden yhdistelmä pystyy ymmärtämään, hankkimaan tai käyttämään a ja b kohdan mukaisesti toimitettuja tietoja.

▼BII LUKU

HUUTOKAUPPOJEN RAKENNE

4 artikla

Huutokauppatuotteet

▼M4

1.  Päästöoikeuksia tarjotaan myytäväksi huutokauppapaikassa standardoiduilla sähköisillä sopimuksilla, jäljempänä ’huutokauppatuotteet’.

▼M1

2.  Kukin jäsenvaltio huutokauppaa päästöoikeuksia joko kahden päivän spotteina tai viiden päivän futuureina.

▼M1 —————

▼B

5 artikla

Huutokaupan muoto

Huutokaupat toimitetaan siten, että tarjoajien on jätettävä tarjouksensa jonain annettuna tarjousaikana näkemättä muiden tarjoajien jättämiä tarjouksia. Jokaisen voittaneen tarjoajan on maksettava kustakin päästöoikeudesta sama 7 artiklassa tarkoitettu selvityshinta tekemästään tarjouksesta riippumatta.

6 artikla

Tarjousten jättäminen ja peruminen

1.  Tarjouksen vähimmäismäärä on erä.

▼M1

Yksi erä, jonka 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka huutokauppaa, on 500 päästöoikeutta.

▼M8 —————

▼B

2.  Kussakin tarjouksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a) 

tarjoajan henkilötiedot ja tieto siitä, tekeekö tarjoaja tarjouksen omaan lukuunsa vai asiakkaan puolesta;

b) 

asiakkaan henkilötiedot, jos tarjoaja tekee tarjouksen asiakkaan puolesta;

▼M8

c) 

päästöoikeuksien määrä kokonaisina erinä, jotka koostuvat 500 päästöoikeudesta;

▼B

d) 

kunkin päästöoikeuden hinta euroina kahden desimaalin tarkkuudella.

3.  Kukin tarjous voidaan tehdä tai peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa ainoastaan annetun tarjousajan aikana.

Tarjouksia voidaan muuttaa tai ne voidaan peruuttaa annetun määräajan puitteissa ennen tarjousajan päättymistä. Kyseessä oleva huutokauppapaikka asettaa määräajan ja julkaisee sen verkkosivullaan vähintään viisi kauppapäivää ennen tarjousajan alkamista.

Ainoastaan unioniin sijoittautunut luonnollinen henkilö, joka on nimetty 19 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti ja joka on valtuutettu velvoittamaan tarjoaja kaikissa huutokauppaan liittyvissä tarkoituksissa, kuten tarjouksien tekemisessä, jäljempänä ’tarjoajan edustaja’, voi tehdä tarjouksen, muuttaa sitä tai peruuttaa sen tarjoajan puolesta.

Sen jälkeen kun tarjous on tehty, se on sitova, jollei sitä peruta tai muuteta tämän kohdan mukaisesti tai peruta 4 kohdan mukaisesti.

4.  Jos asianomainen huutokauppapaikka on vakuuttunut siitä, että tarjouksen tekijä on tehnyt todellisen virheen, huutokauppapaikka voi tarjoajan edustajan pyynnöstä pitää kyseisen tarjoajan kyseessä olevaan huutokauppapaikkaan virheellisesti tekemää tarjousta peruutettuna tarjousajan päätyttyä mutta ennen huutokaupan selvityshinnan määrittämistä.

▼M8

5.  Sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen huutokauppapaikassa vastaanottamaa, käsittelemää ja tekemää tarjousta pidetään direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettuna sijoituspalveluna.

▼B

7 artikla

Huutokaupan selvityshinta ja yhtä suurten tarjousten ratkaiseminen

1.  Huutokaupan selvityshinta määrätään tarjousajan päättyessä.

2.  Huutokauppapaikka järjestää tehdyt tarjoukset tarjotun hinnan mukaiseen järjestykseen. Jos hinta on useissa tarjouksissa sama, nämä tarjoukset järjestetään sattumanvaraiseen järjestykseen huutokauppapaikan ennen huutokauppaa määrittelemän algoritmin mukaisesti.

Tarjousten päästöoikeusmäärät lasketaan yhteen alkaen korkeimmasta tarjouksesta. Sen tarjouksen hinta, jonka kohdalla määrien summa on yhtä suuri tai suurempi kuin huutokaupattujen päästöoikeuksien määrä, on huutokaupan selvityshinta.

3.  Kaikille niille tarjouksille, jotka sisältyivät 2 kohdan mukaisesti määritellyn tarjousten määrän summaan, jaetaan päästöoikeudet huutokaupan selvityshinnalla.

4.  Jos 2 kohdan nojalla määriteltyjen voittaneiden tarjousten kokonaismäärä ylittää huutokaupattujen päästöoikeuksien määrän, jäljellä oleva määrä huutokaupattuja päästöoikeuksia jaetaan tarjouksen tekijälle, joka teki viimeisen tarjouksen, jonka kohdalla tarjousten määrä oli yhtä suuri kuin huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä.

5.  Huutokauppapaikan on mitätöitävä huutokauppa, jos 2 kohdan mukaisesti järjestettyjen tarjousten kokonaismäärä on pienempi kuin huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä.

6.  Huutokauppapaikan on mitätöitävä huutokauppa, jos huutokaupan selvityshinta on merkittävästi alhaisempi kuin jälkimarkkinoilla tarjousajan kuluessa ja välittömästi sitä ennen vallitseva hinta, kun otetaan huomioon päästöoikeuksien lyhytaikainen hinnanvaihtelu tietyllä aikavälillä ennen huutokauppaa.

▼M8

7.  Huutokauppapaikan on ennen huutokaupan aloittamista määritettävä tämän artiklan 6 kohdan soveltamisessa käytettävä menetelmä kuultuaan ensin asianomaista hankintaviranomaista 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja ilmoitettuaan asiasta 56 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

Kyseessä oleva huutokauppapaikka voi muuttaa menetelmää kahden saman huutokauppapaikan tarjousajan välisenä aikana. Sen on viipymättä ilmoitettava asiasta asianomaiselle hankintaviranomaiselle 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 5 kohdan mukaisesti sekä 56 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

Jos asianomainen hankintaviranomainen antaa lausunnon, huutokauppapaikan on otettava se huomioon mahdollisimman tarkasti.

8.  Jos direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluva huutokauppa mitätöidään, jaetaan huutokaupattavaksi tarkoitettu päästöoikeuksien määrä tasan seuraaville neljälle huutokaupalle, jotka on suunniteltu järjestettäväksi samassa huutokauppapaikassa. Jos mitätöidyistä huutokaupoista jäänyttä jäsenvaltion päästöoikeuksien määrää ei voida jakaa tasan ensimmäisen virkkeen mukaisesti, kyseisen jäsenvaltion on huutokaupattava kyseiset päästöoikeudet alle neljässä huutokaupassa tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisina määrinä.

Jos direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluva huutokauppa mitätöidään, jaetaan huutokaupattavaksi tarkoitettu päästöoikeuksien määrä tasan seuraaville neljälle huutokaupalle, jotka on suunniteltu järjestettäväksi samassa huutokauppapaikassa. Jos mitätöidyistä huutokaupoista jäänyttä jäsenvaltion päästöoikeuksien määrää ei voida jakaa tasan edellisen virkkeen mukaisesti, kyseisen jäsenvaltion on huutokaupattava kyseiset päästöoikeudet ensimmäisessä seuraavista huutokaupoista tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisina määrinä.

Jos mitätöidään huutokauppa, jossa jo on mukana päästöoikeuksia aiemmin mitätöidystä huutokaupoista, päästöoikeuksien määrä jaetaan ensimmäisen ja toisen alakohdan mukaisesti alkaen ensimmäisestä huutokaupasta, johon ei kohdistu aiemmista mitätöinneistä johtuvia mukautuksia.

▼BIII LUKU

HUUTOKAUPPAKALENTERI

8 artikla

Huutokauppojen ajankohdat ja tiheys

1.  Huutokauppapaikan on järjestettävä huutokaupat erikseen oman, toistuvan tarjousaikansa mukaisesti. Tarjousaika alkaa ja päättyy saman kauppapäivän aikana. Tarjousajan on oltava pituudeltaan vähintään kaksi tuntia. Kahden tai useamman huutokauppapaikan tarjousajat eivät saa mennä päällekkäin ja kahden peräkkäisen tarjousajan välillä on oltava vähintään kahden tunnin viive.

2.  Huutokauppapaikan on määriteltävä huutokaupan päivämäärät ja ajat ottaen huomioon kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin vaikuttavat kansalliset vapaapäivät ja muut mahdolliset tapahtumat tai olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa huutokauppojen asianmukaiseen järjestämiseen ja aiheuttaa muutoksia. Huutokauppoja ei järjestetä kunkin vuoden joulun ja uuden vuoden yhteyteen sijoittuvan kahden viikon aikana.

▼M8

3.  Huutokauppapaikka voi poikkeuksellisissa olosuhteissa komissiota kuultuaan muuttaa jonkin tarjousajan ajankohtaa ilmoittamalla siitä kaikille niille, joihin ajankohdan muuttaminen todennäköisesti vaikuttaa. Huutokauppapaikan on otettava komission mahdollinen lausunto huomioon mahdollisimman tarkasti.

4.  Jäljempänä olevan 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on kuudennesta huutokaupasta lähtien tai aikaisemmin järjestettävä direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppoja vähintään viikoittain sekä direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppoja vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Mikään muu huutokauppapaikka ei saa järjestää huutokauppaa niinä enintään kahtena päivänä viikossa, jolloin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka järjestää huutokaupan. Jos 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka järjestää huutokauppoja useammin kuin kahtena päivänä viikossa, sen on vahvistettava ja julkaistava, minä kahtena päivänä ei voida järjestää muita huutokauppoja. Sen on tehtävä näin viimeistään sinä päivänä, kun se määrittelee ja julkaisee 11 artiklassa tarkoitetut tiedot.

5.  Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan nojalla nimetyn huutokauppapaikan huutokauppaamien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien kokonaismäärä on jaettava tasaisesti tiettynä vuonna pidettävien huutokauppojen kesken, lukuun ottamatta niitä päästöoikeuksia, jotka huutokaupataan kunkin vuoden elokuussa järjestettävissä huutokaupoissa; näiden päästöoikeuksien määrän on oltava puolet vuoden muina kuukausina huutokaupattavien päästöoikeuksien kuukausittaisesta määrästä.

Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan nojalla nimetyn huutokauppapaikan huutokauppaamien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien kokonaismäärä on periaatteessa jaettava tasaisesti tiettynä vuonna pidettävien huutokauppojen kesken, lukuun ottamatta niitä päästöoikeuksia, jotka huutokaupataan kunkin vuoden elokuussa järjestettävissä huutokaupoissa; näiden päästöoikeuksien määrän on oltava puolet vuoden muina kuukausina huutokaupattavien päästöoikeuksien kuukausittaisesta määrästä.

Jos jäsenvaltioiden vuosittain huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää ei voida jakaa tasaisesti huutokauppoihin tiettyinä erinä, jotka koostuvat 500 päästöoikeudesta, 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kyseessä olevan huutokauppapaikan on jaettava kyseinen määrä vähempien huutokauppojen välillä ja varmistettava samalla, että kyseinen määrä huutokaupataan vähintään neljännesvuosittain.

6.  Muiden kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen järjestämien huutokauppojen ajankohdista ja tiheydestä annetaan lisää säännöksiä 32 artiklassa.

▼M4

9 artikla

Huutokauppojen järjestämisen esteet

▼M8

Huutokauppapaikka voi mitätöidä huutokaupan, jos sen asianmukainen järjestäminen on häiriintynyt tai todennäköisesti häiriytyy, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 58 artiklassa tarkoitettujen sääntöjen soveltamista tarvittaessa. Mitätöidyissä huutokaupoissa huutokaupattavaksi tarkoitettujen päästöoikeuksien määrä jaetaan 7 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

▼M8 —————

▼B

10 artikla

Direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien huutokaupattavien päästöoikeuksien vuotuinen määrä

▼M8

1.  Direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien vuodesta 2019 alkaen minä tahansa kalenterivuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä on mainitun direktiivin 10 artiklan 1 ja 1 a kohdan mukaisesti määritetty määrä.

2.  Direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien, kunkin jäsenvaltion minä tahansa kalenterivuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä perustuu tämän artiklan 1 kohdan mukaiseen päästöoikeuksien määrään sekä kyseisen jäsenvaltion kyseisen direktiivin 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritettyyn päästöoikeuksien osuuteen.

3.  Direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrässä, joka kunkin jäsenvaltion on tarkoitus huutokaupata kunakin kalenterivuonna tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, otetaan huomioon direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 5 a kohta, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/1814 ( 10 ) 1 artiklan 5 ja 8 kohdan mukaisesti tehtävät muutokset, direktiivin 2003/87/EY 10 c artiklan, 12 artiklan 4 kohdan, 24 artiklan, 27 artiklan ja 27 a artiklan sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/842 ( 11 ) 6 artiklan mukaiset muutokset.

4.  Myöhemmät muutokset tiettynä kalenterivuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrään on otettava huomioon seuraavana kalenterivuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrässä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta päätöksen (EU) 2015/1814 soveltamista.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja erityisesti kun tällaisten muutosten vuosittainen arvo ei ylitä 50 000:ta päästöoikeutta tietyn jäsenvaltion osalta, tällaiset muutokset voidaan ottaa huomioon niiden päästöoikeuksien määrässä, jotka on tarkoitus huutokaupata seuraavina kalenterivuosina, paitsi jos jäsenvaltio pyytää komissiolta 30 päivään huhtikuuta 2020 mennessä, ettei tätä raja-arvoa sovelleta vuonna 2021 alkavana kautena.

Mikä tahansa päästöoikeuksien määrä, jota ei huutokaupata tiettynä kalenterivuonna 6 artiklan 1 kohdassa edellytetyn pyöristämisen vuoksi, otetaan huomioon päästöoikeuksien määrässä, joka on tarkoitus huutokaupata seuraavana kalenterivuonna.

▼M7

5.  Vuonna 2020 huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrään on sisällytettävä mainitun direktiivin 10 a artiklan 8 kohdassa tarkoitetut markkinavakausvarannosta jakamatta jääneet 50 miljoonaa päästöoikeutta. Kyseiset päästöoikeudet jaetaan yhtä suuriin osiin niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka osallistuivat tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen 1 päivänä tammikuuta 2018, ja lisätään kunkin jäsenvaltion osalta huutokaupattavaan päästöoikeuksien määrään. Kyseinen 50 miljoonan päästöoikeuden määrä jaetaan periaatteessa tasan vuonna 2020 pidettävien huutokauppojen kesken.

▼M8

11 artikla

Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyissä huutokauppapaikoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppakalenteri

Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on määritettävä huutokauppakalenteri, mukaan lukien kunakin kalenterivuonna yksittäisissä huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppojen tarjousajat, huutokauppakohtaiset määrät, huutokauppojen ajankohdat, huutokauppatuotteet sekä maksu- ja siirtopäivät; huutokauppapaikan on ennen tietojen julkaisemista pyydettävä komissiolta lausuntoa asiasta. Kyseisten huutokauppapaikkojen on julkaistava huutokauppakalenteri viimeistään edellisen vuoden 15 päivänä heinäkuuta tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista tämän ajankohdan jälkeen, jos komissio on määrännyt Euroopan unionin tapahtumalokin (EUTL) keskusvalvojan merkitsemään huutokauppakalenteria vastaavan huutokauppataulun tapahtumalokiin direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti.

▼M4

12 artikla

Direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien huutokaupattavien päästöoikeuksien vuotuinen määrä

1.  Kunakin vuonna huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrä on 15 prosenttia näiden kyseistä vuotta varten liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien määrästä. Kun huutokaupattava määrä tiettynä vuonna on enemmän tai vähemmän kuin 15 prosenttia kyseisenä vuonna tosiasiallisesti liikkeelle lasketusta määrästä, erotus korjataan seuraavana vuonna huutokaupattavassa määrässä. Ne päästöoikeudet, joita ei ole huutokaupattu päästökauppakauden viimeisen vuoden jälkeen, huutokaupataan seuraavan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. ►M8  Edellä olevaa 10 artiklan 4 kohtaa sovelletaan kaikkiin myöhempiin huutokaupattavien päästöoikeuksien määrään muutoksiin. ◄

Kunkin päästökauppakauden viimeisenä vuonna huutokaupattavien päästöoikeuksien määrässä on otettava huomioon direktiivin 2003/87/EY 3 f artiklassa tarkoitetussa varannossa jäljellä olevien päästöoikeuksien määrä.

▼M8

2.  Tietyn päästökauppakauden kunakin kalenterivuonna kunkin jäsenvaltion huutokauppaamien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrä määritetään tämän artiklan 1 kohdan mukaisen määrän sekä kyseisen jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY 3 d artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetyn osuuden perusteella.

▼B

13 artikla

▼M8

Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyissä huutokauppapaikoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppakalenteri

2.  Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on määritettävä yksittäisissä huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppojen huutokauppakalenterit, mukaan lukien tarjousajat, huutokauppakohtaiset määrät ja huutokauppojen ajankohdat, huutokauppatuotteet sekä maksu- ja siirtopäivät; huutokauppapaikan on ennen tietojen julkaisemista pyydettävä komissiolta lausuntoa asiasta. Kyseisten huutokauppapaikkojen on julkaistava huutokauppakalenteri viimeistään edellisen vuoden 30 päivänä syyskuuta tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista tämän ajankohdan jälkeen, jos komissio on määrännyt Euroopan unionin tapahtumalokin (EUTL) keskusvalvojan merkitsemään huutokauppakalenteria vastaavan huutokauppataulun tapahtumalokiin direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti. Kyseessä olevat huutokauppapaikat voivat määrittää direktiivin 2003/87/EY II luvun ja III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppakalenterit samanaikaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppakalenterin julkaisemista koskevan tämän asetuksen 11 artiklan mukaisen määräajan soveltamista.

▼B

Kyseessä oleva huutokauppapaikka voi mukauttaa kunkin päästökauppakauden viimeisenä vuotena huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien tarjousaikoja, huutokauppakohtaisia määriä, huutokauppojen ajankohtia sekä huutokauppatuotteita ja maksu- ja siirtopäiviä, jotta voidaan ottaa huomioon mainitun direktiivin 3 f artiklassa tarkoitetussa varannossa jäljellä olevien päästöoikeuksien määrä.

▼M8

3.  Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on perustettava tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti määritettävät ja julkaistavat tietonsa direktiivin 2003/87/EY 3 e artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyyn komission päätökseen.

4.  Muiden kuin tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen järjestämien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppojen aikataulu on määriteltävä ja julkaistava tämän asetuksen 32 artiklan mukaisesti.

Jäljempänä olevaa 32 artiklaa sovelletaan myös huutokauppoihin, jotka 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka järjestää 30 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan mukaan.

▼B

14 artikla

Huutokauppa-aikatauluun tehtävät mukautukset

1.  Edellä 10–13 artiklassa ja 32 artiklan 4 kohdassa määriteltyjä ja julkaistuja huutokaupattavien päästöoikeuksien vuotuisia määriä ja huutokauppakohtaisia tarjousaikoja, määriä, ajankohtia, huutokauppatuotteita sekä maksu- ja siirtoajankohtia ei voida muuttaa lukuun ottamatta seuraavista syistä tapahtuvia mukautuksia:

a) 

7 artiklan 5 ja 6 kohdan, 9 artiklan ja 32 artiklan 5 kohdan nojalla tehdyt huutokauppojen mitätöinnit;

▼M8

b) 

muiden kuin tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen toiminnan keskeyttäminen, josta on säädetty direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä;

▼B

c) 

jäsenvaltion 30 artiklan 8 kohdan mukaisesti tekemät päätökset;

d) 

45 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu toimituksen toteuttamatta jättäminen;

e) 

direktiivin 2003/87/EY 3 f artiklassa tarkoitetussa varannossa jäljellä olevat päästöoikeudet;

▼M8

f) 

direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 7 kohdassa säädetyssä uusille osallistujille tarkoitetussa varannossa jäljellä olevat päästöoikeudet sekä päästöoikeudet, joita ei jaeta mainitun direktiivin 10 c artiklan mukaisesti;

▼B

g) 

direktiivin 2003/87/EY 24 artiklan nojalla yksipuolisesti lisätyt muut toiminnot ja kaasut;

h) 

direktiivin 2003/87/EY 29 a artiklan nojalla hyväksytyt toimenpiteet;

i) 

tämän asetuksen muutosten tai direktiivin 2003/87/EY muutosten voimaantulo;

▼M8

j) 

päästöoikeuksien pidättäminen huutokaupoista 22 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

▼M6

k) 

tarve estää se, että huutokauppapaikka toteuttaa tämän asetuksen tai direktiivin 2003/87/EY vastaisen huutokaupan;

▼M8

l) 

päätöksen (EU) 2015/1814 mukaan tarvittavat muutokset, jotka määritetään ja julkaistaan tietyn vuoden 15 päivään heinäkuuta mennessä tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista tämän ajankohdan jälkeen;

▼M8

m) 

direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukainen päästöoikeuksien mitätöinti.

▼M8

2.  Jos siitä tavasta, jolla muutos on tarkoitus panna täytäntöön, ei säädetä tässä asetuksessa, kyseessä oleva huutokauppapaikka ei saa panna kyseistä muutosta täytäntöön, ennen kuin se on kuullut asiasta komissiota. Sovelletaan, mitä 11 artiklassa ja 13 artiklan 2 kohdassa säädetään.

▼BIV LUKU

HUUTOKAUPPOHIN OSALLISTUMINEN

▼M8

15 artikla

Henkilöt, jotka voivat itse tehdä tarjouksia huutokaupassa

Ainoastaan henkilö, joka on 18 artiklan nojalla kelpoinen tekemään tarjouksia ja on 19 ja 20 artiklan nojalla saanut luvan tehdä tarjouksia, voi tehdä suoria tarjouksia huutokaupassa.

▼B

16 artikla

Tavat osallistua huutokauppaan

1.  Huutokauppapaikan on tarjottava syrjimättömästi mahdollisuus osallistua huutokauppaan.

▼M4

1a.  Edellytyksenä mahdollisuudelle osallistua huutokauppoihin ei saa olla huutokauppapaikan järjestämien jälkimarkkinoiden tai jonkin muun huutokauppapaikan tai kolmannen tahon hallinnoiman kauppapaikan jäsenyys tai osallistuminen.

▼M1

2.  Jäljempänä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on varmistettava, että sen huutokauppoihin voidaan osallistua turvallisesti ja luotettavasti internetissä sähköisen käyttöliittymän kautta.

▼M8

Lisäksi 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka voi antaa tarjoajille mahdollisuuden osallistua sen huutokauppoihin käyttäen erityistä järjestelmän sähköiseen rajapintaan yhdistettyä käyttäjäkohtaista liittymää.

▼M4

3.  Huutokauppapaikka voi tarjota, ja jäsenvaltiot voivat vaatia, että huutokauppapaikka tarjoaa, yhden tai useamman vaihtoehtoisen tavan osallistua sen huutokauppoihin, jos pääasiallinen osallistumistapa ei ole käytettävissä mistä tahansa syystä edellyttäen, että tällaiset vaihtoehtoiset osallistumistavat ovat turvallisia ja luotettavia eikä niiden käyttö johda syrjintään tarjoajien välillä.

▼M1

17 artikla

Koulutus ja neuvonta

Jäljempänä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on tarjottava järjestämäänsä huutokauppaprosessia koskeva käytännöllinen verkkopohjainen koulutusmoduuli, mukaan luettuina ohjeistus siitä, miten tarvittavat lomakkeet täytetään ja toimitetaan edelleen, sekä tarjouksentekoa koskeva simulaatio. Huutokauppapaikan on myös asetettava saataville neuvontapalvelu, johon voi ottaa yhteyttä puhelimella, faksilla ja sähköpostilla kunakin kauppapäivänä vähintään virka-aikana.

▼B

18 artikla

Henkilöt, jotka voivat hakea tarjouksentekolupaa

1.  Seuraavilla henkilöillä on oikeus hakea lupaa tehdä suoria tarjouksia huutokaupoissa:

▼M4

a) 

toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä, jolla on toiminnanharjoittajan päästöoikeustili tai ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili ja joka tekee tarjouksen omaan lukuunsa, mukaan lukien emoyritykset, tytäryritykset tai sidosyritykset, jotka muodostavat osan samaa yritysryhmää kuin toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä;

▼M8

b) 

sijoituspalveluyritykset, joilla on direktiivin 2014/65/EU mukainen toimilupa ja jotka tekevät tarjouksen omaan lukuunsa tai asiakkaittensa puolesta;

c) 

luottolaitokset, joilla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU ( 12 ) mukainen toimilupa ja jotka tekevät tarjouksia omaan lukuunsa tai asiakkaittensa puolesta;

▼B

d) 

a alakohdassa luetelluista omaan lukuunsa tarjoavista henkilöistä koostuva liiketoiminnallinen ryhmittymä, joka toimii omaan lukuunsa ja asiamiehenä jäsentensä puolesta;

e) 

jäsenvaltioiden julkiset elimet tai valtion yritykset, joilla on määräysvalta kehen tahansa a alakohdassa lueteltuun henkilöön.

▼M8

2.  Rajoittamatta direktiivin 2014/65/EU 2 artiklan 1 kohdan j alakohdassa säädetyn poikkeuksen soveltamista, henkilöt, jotka mainittu poikkeus kattaa ja joilla tämän asetuksen 59 artiklan mukaisesti on oikeus hakea lupaa tehdä suoria tarjouksia huutokaupassa joko omaan lukuunsa tai pääasiallisen liiketoimintansa kohteena olevien asiakkaittensa puolesta edellyttäen, että jäsenvaltio, johon he ovat sijoittautuneina, on antanut lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että kyseisen jäsenvaltion asiaankuuluva toimivaltainen kansallinen viranomainen voi valtuuttaa heidät tekemään tarjouksen omaan lukuunsa tai pääasiallisen liiketoimintansa kohteena olevien asiakkaittensa puolesta.

▼M8 —————

▼B

4.  Jos 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetut henkilöt tekevät tarjouksia asiakkaittensa puolesta, niiden on varmistettava, että näillä asiakkailla on 1 tai 2 kohdan nojalla oikeus hakea lupaa tehdä suoria tarjouksia.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut henkilöt tekevät itse tarjouksia omien asiakkaittensa puolesta, niiden on varmistettava, että myös näillä asiakkailla on 1 tai 2 kohdan nojalla oikeus tehdä suoria tarjouksia. Tätä sovelletaan myös kaikkiin muihin epäsuorasti tarjouksia tekeviin asiakkaisiin jäljempänä tarjousketjussa.

5.  Seuraavilla henkilöillä, joilla on kyseessä olevissa huutokaupoissa jokin alla luetelluista tehtävistä, ei ole oikeutta tehdä suoria tarjouksia huutokaupoissa, eivätkä ne saa osallistua huutokauppoihin yhden tai useamman sellaisen henkilön kautta, joilla on 19 ja 20 artiklan nojalla oikeus tehdä tarjouksia joko omaan lukuunsa tai toisen henkilön puolesta:

a) 

huutokaupanpitäjä;

b) 

huutokauppapaikka mukaan lukien jokainen siihen liitetty selvitysjärjestelmä ja toimitusjärjestelmä;

c) 

henkilöt, jotka voivat joko suoraan tai välillisesti vaikuttaa merkittävästi a tai b alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden hallinnointiin;

d) 

henkilöt, jotka työskentelevät a ja b alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden alaisuudessa.

▼M8 —————

▼B

7.  Jäljempänä 44–50 artiklassa säädetyn vaihtoehdon, jonka mukaan huutokauppapaikka mukaan lukien siihen liitetty selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä voi hyväksyä maksun, tehdä siirtoja tai ottaa vastaan vakuuden voittaneen tarjoajan oikeudenomistajalta edellytyksenä on, ettei se vaikuta 17–20 artiklan soveltamiseen.

19 artikla

Tarjouksentekoluvan edellytykset

▼M6

1.  Jäljempänä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämien jälkimarkkinoiden jäsenet tai osallistujat, jotka ovat 18 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla kelpoisia tekemään tarjouksia, voivat tehdä mainitun huutokauppapaikan järjestämissä huutokaupoissa suoria tarjouksia ilman, että niiltä vaaditaan muiden tarjouksentekolupaa koskevien vaatimusten täyttämistä edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

jäljempänä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämällä jälkimarkkinalla päästöoikeuksilla kauppaa käyviin jäseniin tai osallistujiin sovellettavat tarjouksentekolupaa koskevat vaatimukset eivät ole lievempiä kuin tämän artiklan 2 kohdassa asetetut vaatimukset;

b) 

jäljempänä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka saa kaikki lisätiedot, jotka ovat tarpeen sellaisten tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten täyttymisen todentamiseksi, joita ei ole aikaisemmin todennettu.

▼M1

2.  Henkilöt, jotka eivät ole 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämän jälkimarkkinan jäseniä tai osallistujia mutta joilla on 18 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla oikeus tehdä tarjouksia, voivat tehdä huutokaupoissa suoria tarjouksia edellyttäen, että

a) 

ne ovat sijoittautuneet unioniin ja että kyseessä on toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä;

b) 

niillä on tähän tarkoitukseen nimetty päästöoikeustili;

c) 

niillä on tähän tarkoitukseen nimetty pankkitili;

d) 

ne nimeävät vähintään yhden 6 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa määritellyn tarjoajan edustajan;

e) 

ne antavat kyseessä olevalle huutokauppapaikalle sovellettavan asiakkaan tuntemisvelvollisuuden mukaiset tyydyttävät tiedot henkilöllisyydestään, todellisen omistajansa ja edunsaajansa henkilöllisyydestä, moitteettomuudesta ja liiketoiminta- tai kaupantekoprofiilista, ottaen huomioon keinot luoda suhteet tarjoajaan, tarjoajatyyppi, huutokauppatuote, mahdollisten tarjousten koko sekä maksu- ja siirtotavat;

f) 

ne antavat kyseessä olevalle huutokauppapaikalle tyydyttävät tiedot taloudellisesta asemastaan ja erityisesti siitä, että ne pystyvät täyttämään taloudelliset sitoumuksensa ja nykyiset vastuunsa niiden erääntyessä;

g) 

niillä on käytössään tai ne voivat pyynnöstä ottaa käyttöön sisäiset prosessit, menettelyt ja sopimusjärjestelyt, jotka ovat tarpeen 57 artiklan mukaisen enimmäiskokoisen tarjouksen saattamiseksi voimaan;

h) 

ne täyttävät 49 artiklan 1 kohdan vaatimukset.

▼M6 —————

▼B

3.  Edellä 18 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan tai 18 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden, jotka tekevät tarjouksia asiakkaittensa puolesta, on varmistettava, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) 

niiden asiakkaat ovat 18 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla kelpoisia tekemään tarjouksia;

b) 

niillä on tai on ollut hyvissä ajoin ennen tarjousajan alkua käytettävissään riittävät sisäiset prosessit, menettelyt ja sopimukset, jotka ovat tarpeen

i) 

niiden asiakkaiden tarjousten käsittelyyn, mukaan lukien tarjousten toimittaminen, maksujen kerääminen ja päästöoikeuksien siirtäminen;

ii) 

sen estämiseksi, että tarjousten vastaanottamisesta, valmistelusta ja tekemisestä niiden asiakkaitten puolesta vastuussa oleva yrityksen osa antaa luottamuksellista tietoa sille yrityksen osalle, joka valmistelee ja tekee tarjouksia yrityksen omaan laskuun;

iii) 

sen varmistamiseksi, että niiden asiakkaat, jotka toimivat itse huutokaupassa tarjouksia tekevien asiakkaitten puolesta, soveltavat tämän artiklan 2 kohdassa ja tässä kohdassa vahvistettuja vaatimuksia ja että ne edellyttävät samaa omilta asiakkailtaan ja asiakkaittensa asiakkailta 18 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Huutokauppapaikka voi hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden, niiden asiakkaiden tai näiden asiakkaiden luotettavasti suorittamat 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tarkastukset.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut henkilöt ovat vastuussa sen varmistamisesta, että ne voivat osoittaa milloin tahansa huutokauppapaikan sitä 20 artiklan 5 kohdan d alakohdan nojalla pyytäessä, että tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

20 artikla

Tarjouksentekolupaa koskevan hakemuksen tekeminen ja käsittely

▼M1

1.  Ennen kuin 18 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaan osallistumiskelpoiset henkilöt voivat tehdä ensimmäisen suoran tarjouksensa missä tahansa 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan1 kohdan mukaisesti nimetyssä huutokauppapaikassa, on näiden henkilöiden haettava kyseessä olevalta huutokauppapaikalta tarjouksentekolupaa.

▼M6

Asianomaisen huutokauppapaikan järjestämän jälkimarkkinan jäsenet tai osallistujat, jotka täyttävät 19 artiklan 1 kohdan vaatimukset, voivat tehdä tarjouksia hakematta tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tarjouksentekolupaa.

▼M4

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tarjouksentekolupaa koskeva hakemus tehdään toimittamalla täytetty hakemuslomake huutokauppapaikalle. Kyseessä olevan huutokauppapaikan on järjestettävä verkossa toimiva sähköinen hakumenettely ja ylläpidettävä sitä.

▼B

3.  Tarjouksentekolupaa koskevan hakemuksen liitteenä on oltava huutokauppapaikan edellyttämät asianmukaisesti oikeaksi todistetut todisteet siitä, että hakija täyttää 19 artiklan 2 ja 3 kohdan vaatimukset. Tarjouksentekolupaa koskevassa hakemuksessa on oltava vähintään liitteessä II luetellut tiedot.

▼M8

4.  Tarjouksentekolupaa koskeva hakemus ja siihen liittyvät todisteet on pyynnöstä annettava 62 artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettua tutkimusta tekevän jäsenvaltion kansallisen lainvalvontaviranomaisen ja minkä tahansa rajat ylittävään tutkintaan osallistuvan unionin toimivaltaisen elimen tarkastettavaksi.

▼M1

5.  Jäljempänä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka voi olla myöntämättä lupaa tehdä tarjouksia sen huutokaupoissa, jos hakija kieltäytyy

a) 

noudattamasta huutokauppapaikan esittämiä pyyntöjä toimittaa lisätietoja, selvennyksiä tai perusteluja;

b) 

huutokauppapaikan pyynnöstä haastatella hakija toimitiloissaan tai muualla;

c) 

huutokauppapaikan vaatimista tutkimuksista tai todentamisista, esimerkiksi vierailuista tai pistokoetarkastuksista hakijan tiloissa;

d) 

toimittamasta hakijan asiakkaita tai näiden asiakkaita koskevia 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja huutokauppapaikan pyytämiä tietoja, jotka ovat tarpeen 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattamisen tarkastamista varten;

e) 

toimittamasta huutokauppapaikan pyytämiä tietoja, jotka ovat tarpeen 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattamisen tarkastamista varten.

▼M8 —————

▼M1

7.  Jäljempänä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on edellytettävä, että tarjouksentekoluvan hakija varmistaa, että sen asiakkaat noudattavat kaikkia 5 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ja että kaikki sen 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut hakijan asiakkaiden asiakkaat toimivat samoin.

▼B

8.  Tarjouksentekolupaa koskeva hakemus katsotaan peruutetuksi, jos hakija ei toimita pyydettyjä tietoja kyseessä olevan huutokauppapaikan 5 kohdan a, d tai e alakohdan nojalla tekemässä tietopyynnössä määritellyssä kohtuullisessa ajassa, jonka on oltava vähintään viisi kauppapäivää tietopyynnön päiväyksestä, tai ei suostu osallistumaan 5 kohdan b tai c alakohdan mukaiseen haastatteluun, tutkimuksiin tai todentamisiin taikka kieltäytyy tekemästä niiden osalta yhteistyötä.

▼M1

9.  Hakija ei saa antaa 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetylle huutokauppapaikalle vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. Hakijan on ilmoitettava kyseessä olevalle huutokauppapaikalle avoimesti ja nopeasti täydelliset tiedot kaikista sellaisista sen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa hakijan toimittamaan hakemukseen, joka koskee tarjouksentekolupaa kyseisen huutokaupanpitäjän järjestämissä huutokaupoissa, tai sille jo myönnettyyn tarjouksentekolupaan.

10.  Jäljempänä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on tehtävä päätös sille toimitetusta hakemuksesta ja ilmoitettava hakijalle päätöksestään.

Kyseessä oleva huutokauppapaikka voi

a) 

myöntää tarjouksentekoluvan huutokauppoihinsa ehdoitta ajanjaksoksi, joka ei ole pidempi kuin sen oma toimikausi, mukaan lukien toimikauden mahdolliset pidennykset tai uusimiset;

b) 

myöntää ehdollisen tarjouksentekoluvan huutokauppoihinsa ajanjaksoksi, joka ei ole pidempi kuin sen oma toimikausi, edellyttäen että tietyt edellytykset täyttyvät tiettyyn ajankohtaan mennessä; huutokaupanpitäjän on todennettava asianmukaisesti näiden edellytysten täyttyminen;

c) 

olla myöntämättä tarjouksentekolupaa.

▼B

21 artikla

Tarjouksentekoluvan hylkääminen, kumoaminen tai keskeyttäminen

▼M1

1.  Jäljempänä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on hylättävä sen huutokauppoihin osallistumista koskeva tarjouksentekolupa tai kumottava taikka keskeytettävä jo myönnetty lupa kaikilta sellaisilta henkilöiltä,

a) 

joilla ei ole enää 18 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaista oikeutta hakea tarjouksentekolupaa;

b) 

jotka eivät täytä tai eivät enää täytä 18, 19 ja 20 artiklan mukaisia vaatimuksia;

c) 

jotka rikkovat tahallisesti tai toistuvasti tämän asetuksen säännöksiä, kyseessä olevan huutokauppapaikan järjestämiä huutokauppoja koskevan tarjouksentekoluvan ehtoja ja edellytyksiä tai muita asiaa koskevia ohjeita tai sopimuksia.

2.  Jäljempänä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on hylättävä sen huutokauppoihin osallistumista koskeva lupa tai kumottava taikka keskeytettävä jo myönnetty tarjouksentekolupa, jos se epäilee hakijan olevan osallisena rahanpesussa, terrorismin rahoituksessa, rikollisessa toiminnassa tai markkinoiden väärinkäytössä, edellyttäen että tarjouksentekoluvan hylkääminen, kumoaminen tai peruuttaminen ei todennäköisesti hankaloita toimivaltaisten kansallisten viranomaisten pyrkimyksiä etsiä ja ottaa kiinni tällaisen toiminnan harjoittajia.

▼M8

Tällaisessa tapauksessa kyseessä olevan huutokauppapaikan on raportoitava tämän asetuksen 55 artiklan 2 kohdan mukaisesti direktiivin (EU) 2015/849 32 artiklassa tarkoitetulle rahanpesun selvittelykeskukselle.

▼M1

3.  Jäljempänä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka voi hylätä sen huutokauppoihin osallistumista koskevan tarjouksentekoluvan tai kumota taikka keskeyttää jo myönnetyn luvan kaikilta sellaisilta henkilöiltä, jotka

a) 

rikkovat tuottamuksellisesti tämän asetuksen säännöksiä, kyseessä olevan huutokauppapaikan järjestämiä huutokauppoja koskevan tarjouksentekoluvan ehtoja ja edellytyksiä tai muita asiaa koskevia ohjeita tai sopimuksia;

b) 

ovat muuten toimineet tavalla, joka on vahingollista huutokaupan asianmukaisen tai tehokkaan järjestämisen kannalta;

c) 

ovat 18 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa taikka 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä eivätkä ole tehneet tarjouksia missään huutokaupassa edellisten 220 kauppapäivän aikana.

▼B

4.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetuille henkilölle on ilmoitettava tarjouksentekoluvan hylkäämisestä taikka mainitun luvan kumoamisesta tai peruuttamisesta ja varattava kohtuullinen aika, joka on ilmoitettu tarjouksentekoluvan hylkäämistä, kumoamista tai peruuttamista koskevassa päätöksessä, antaa kirjallinen vastaus.

Huutokauppapaikka voi tarkasteltuaan henkilön toimittamaa kirjallista vastausta, jos se on perusteltua:

a) 

myöntää tarjouksentekoluvan tai saattaa sen jälleen voimaan tietystä ajankohdasta alkaen;

b) 

myöntää ehdollisen tarjouksentekoluvan tai saattaa sen jälleen voimaan ehdollisesti sillä edellytyksellä, että tietyt ehdot täyttyvät annettuun määräaikaan mennessä; huutokaupanpitäjän on todennettava asianmukaisesti näiden edellytysten täyttyminen;

c) 

vahvistaa tarjouksentekoluvan hylkäämisen, kumoamisen tai peruuttamisen tietystä ajankohdasta alkaen.

Huutokauppapaikan on ilmoitettava asianomaiselle henkilölle päätöksestään.

5.  Niiden henkilöiden, joiden tarjouksentekolupa on kumottu tai peruutettu 1, 2 tai 3 kohdan nojalla, on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden poisjäänti huutokaupoista:

a) 

tapahtuu asianmukaisesti;

b) 

ei vaikuta niiden asiakkaiden etuihin tai häiritse huutokauppojen tehokasta toimintaa;

c) 

ei vaikuta niiden velvoitteisiin noudattaa maksusäännöksiä, tarjouksentekoluvan ehtoja ja edellytyksiä eikä muita asiaa koskevia ohjeita tai sopimuksia;

d) 

ei vaikuta niiden luottamuksellisen tiedon suojelua koskeviin, 19 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisiin velvoitteisiin, jotka ovat voimassa 20 vuotta niiden huutokaupasta poisjäännin jälkeen.

Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun tarjouksentekoluvan hylkäämistä, kumoamista tai peruuttamista koskevassa päätöksessä on mainittava tämän kohdan noudattamista edellyttävät toimenpiteet ja huutokauppapaikan on todennettava tällaisten toimenpiteiden noudattaminen.V LUKU

HUUTOKAUPANPITÄJÄN NIMEÄMINEN JA SEN TEHTÄVÄT

22 artikla

Huutokaupanpitäjän nimeäminen

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä huutokaupanpitäjä. Jäsenvaltiot eivät saa huutokaupata päästöoikeuksia nimeämättä huutokaupanpitäjää. Useampi kuin yksi jäsenvaltio voi nimetä saman huutokaupanpitäjän.

2.  Nimeävän jäsenvaltion on nimettävä huutokaupanpitäjä hyvissä ajoin ennen huutokauppojen alkua, jotta sillä on riittävästi aikaa tehdä ja panna täytäntöön nimetyn tai nimettävän huutokauppapaikan kanssa tarvittavat järjestelyt, kuten huutokauppapaikkaan liitetty selvitysjärjestelmä ja toimitusjärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että huutokaupanpitäjä voi huutokaupata päästöoikeuksia nimeävän jäsenvaltion puolesta yhteisesti sovituin ehdoin ja edellytyksin.

▼M8

3.  Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät osallistu 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin yhteisiin toimiin, on nimeävän jäsenvaltion nimettävä huutokaupanpitäjä, jotta voidaan saattaa päätökseen ja panna täytäntöön tarvittavat järjestelyt 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen kanssa, mukaan lukien jokainen niihin liitetty selvitysjärjestelmä ja toimitusjärjestelmä, sen mahdollistamiseksi, että huutokaupanpitäjä voi 30 artiklan 7 kohdan toisen alakohdan ja 30 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti huutokaupata päästöoikeuksia nimeävän jäsenvaltion puolesta tällaisissa huutokaupoissa yhteisesti sovituin ehdoin ja edellytyksin.

4.  Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä antamasta sisäpiiritietoa huutokaupanpitäjän palveluksessa työskenteleville henkilöille paitsi jos jäsenvaltiolle työskentelevä tai sen puolesta toimiva henkilö tekee niin tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti osana kyseisen henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista ja kyseinen jäsenvaltio voi olla varma, että huutokaupanpitäjä toteuttaa asetuksen (EU) N:o 596/2014 18 artiklan 8 kohdassa ja 19 artiklan 10 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi asianmukaiset toimenpiteet sen estämiseksi, että huutokaupanpitäjän palveluksessa oleva henkilö tekee sisäpiirikauppoja tai ilmaisee laittomasti sisäpiiritietoa.

▼M1

5.  Jäsenvaltion puolesta huutokaupattavat päästöoikeudet pidätetään huutokaupoista, jos kyseisellä jäsenvaltiolla ei ole asianmukaisesti nimettyä huutokaupanpitäjää tai jos 2 kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä ei ole saatettu päätökseen tai ne eivät ole voimassa.

▼B

6.  Edellä 5 kohdan soveltaminen ei vaikuta unionin lainsäädännöstä aiheutuviin oikeudellisiin seuraamuksiin sellaisille jäsenvaltioille, jotka eivät täytä 1–4 kohdan mukaisia velvoitteitaan.

7.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava huutokaupanpitäjän nimi ja yhteystiedot komissiolle.

Huutokaupanpitäjän nimi ja yhteystiedot julkaistaan komission verkkosivulla.

▼M7

23 artikla

Huutokaupanpitäjän tehtävät

1.  Huutokaupanpitäjän tehtävänä on

a) 

huutokaupata kunkin sen nimenneen jäsenvaltion huutokaupattavat päästöoikeudet;

b) 

vastaanotettava kullekin sen nimenneelle jäsenvaltiolle kuuluva huutokaupan tuotto;

c) 

suoritettava kullekin sen nimenneelle jäsenvaltiolle kuuluva huutokaupan tuotto.

2.  Kunkin päästöoikeuksia 10 artiklan 5 kohdan perusteella huutokauppaavan jäsenvaltion huutokaupanpitäjän on vastaanotettava kyseisten päästöoikeuksien huutokaupan tuotto nimeämälleen huutokaupanpitäjän nimetylle pankkitilille viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2019 10 artiklan 5 kohdan nojalla perittävien maksujen vastaanottamista varten. Huutokaupanpitäjän on huolehdittava siitä, että huutokaupan tuotto suoritetaan tilille, jonka Euroopan komissio on ilmoittanut huutokaupanpitäjälle direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan soveltamiseksi, viimeistään 15 päivän kuluttua sen kuukauden päättymisestä, jonka kuluessa huutokaupan tuotto tuotettiin. Huutokaupanpitäjä voi ennen huutokaupan tuoton suorittamista vähentää mahdolliset tuoton säilyttämiseen ja suorittamiseen liittyvät lisämaksut edellyttäen, että huutokaupanpitäjän jäsenvaltio on ennalta ilmoittanut komissiolle ja kaikille muilla jäsenvaltioille kyseisten maksujen määrän ja syyn.

▼BVI LUKU

▼M8 —————

▼M8

24 artikla

Päästöoikeuksien huutokauppaaminen innovointirahastoa ja modernisaatiorahastoa varten

1.  Euroopan investointipankki (EIP) toimii huutokaupanpitäjänä päästöoikeuksille, jotka huutokaupataan vuodesta 2021 lähtien direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 10 d artiklan 4 kohdan mukaisesti tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyssä huutokauppapaikassa. Tämän asetuksen 22 artiklan 2 kohtaa, 22 artiklan 4 kohtaa, 23 artiklan 1 kohtaa ja 52 artiklan 1 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin Euroopan investointipankkiin. EIP:n on huutokaupanpitäjän ominaisuudessa varmistettava, että direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdassa tarkoitetut huutokauppatulot maksetaan tilille, jonka komissio on ilmoittanut sille, viimeistään 15 päivän kuluttua sen kuukauden päättymisestä, jonka aikana huutokaupan tuotto on tuotettu. Ennen maksun suorittamista EIP voi vähentää tuoton hallussapitoon ja maksamiseen liittyviä lisämaksuja komission ja EIP:n välillä komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/856 ( 13 ) 20 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehdyn sopimuksen mukaisesti.

2.  Edellä olevan 1 kohdan mukaiset vuosittain huutokaupattavien päästöoikeuksien määrät huutokaupataan yhdessä tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteiseen toimeen osallistuvien jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien vuosittaisten määrien kanssa ja ne jaetaan tasaisesti tämän asetuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

3.  Direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan mukaiset päästöoikeuksien määrät huutokaupataan periaatteessa samansuuruisina vuosittaisina määrinä 1 päivänä tammikuuta 2021 alkavan kymmenvuotiskauden aikana.

Komissio tarkastelee uudelleen huutokaupattavana edelleen olevien päästöoikeuksien jakamista kunkin direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti toteutetun ehdotuspyynnön ratkaisupäätöksen jälkeen. Tällaiset uudelleentarkastelut tehdään joka toinen vuosi ja ensimmäinen uudelleentarkastelu viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022. Kussakin uudelleentarkastelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tulevia ehdotuspyyntöjä varten saatavilla olevaan tukeen, hankekehitystukeen käytettävissä olevaan innovointirahaston tuen enimmäismäärään, siihen innovointirahaston tuen osaan sisältyvään määrään, jonka komissio varaa pienimuotoisille hankkeille, rahoitusta saaville hankkeille varattuun tukeen sekä maksu- ja takaisinperintäasteeseen.

25 artikla

Menettely päästöoikeuksien mitätöimiseksi direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti

1.  Jos jäsenvaltio aikoo direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti mitätöidä päästöoikeuksia huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärästään tapauksessa, jossa sähköntuotantokapasiteettia suljetaan sen alueella, sen on ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan 31 päivään joulukuuta mennessä sulkemista seuraavana kalenterivuonna käyttäen tämän asetuksen liitteessä I olevaa mallia.

2.  Direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti mitätöitävien päästöoikeuksien määrä vähennetään määrästä, joka kyseisen jäsenvaltion on tarkoitus huutokaupata ja joka on määritetty tämän asetuksen 10 artiklan mukaan mahdollisten päätöksen (EU) 2015/1814 mukaisesti tehtyjen mukautusten jälkeen.

3.  Komissio julkaisee jäsenvaltioiden toimittamat tiedot liitteen I mukaisesti lukuun ottamatta kyseisen liitteen 6 kohdassa tarkoitettuja kertomuksia.

▼BVII LUKU

JÄSENVALTIOIDEN JA KOMISSION YHTEISEN MENETTELYN PERUSTEELLA NIMETTÄVÄ HUUTOKAUPPAPAIKKA JA SEN TEHTÄVÄT

26 artikla

Jäsenvaltioiden ja komission yhteisen menettelyn perusteella nimettävät huutokauppapaikat

▼M1

1.  Rajoittamatta 30 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on nimettävä huutokauppapaikka huutokauppaamaan päästöoikeuksia 27 artiklan mukaisesti komission ja tässä artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen osallistuvien jäsenvaltioiden yhteisen hankintamenettelyn perusteella.

▼M8 —————

▼M8

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yhteinen hankintamenettely toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 ( 14 ) 165 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen huutokauppapaikkojen toimikausi on enintään viisi vuotta. Jos asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 172 artiklan 3 kohdan edellytykset täyttyvät, jäsenvaltiot ja komissio voivat jatkaa huutokauppapaikan toimikauden enimmäiskestoa seitsemään vuoteen. Komissio voi sopimuskauden aikana toteuttaa alustavan markkinakartoituksen asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 166 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarkastellakseen markkinaolosuhteita ja valmistellakseen uutta hankintamenettelyä.

5.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen huutokauppapaikkojen nimi ja yhteystiedot julkaistaan komission verkkosivulla.

6.  Jäsenvaltion, joka osallistuu 1 kohdan mukaisiin yhteisiin toimiin komission ja toimeen osallistuvien jäsenvaltioiden tekemän yhteistä hankintamenettelyä koskevan sopimuksen voimaantulon jälkeen, on hyväksyttävä sopimuksen ehdot ja edellytykset, jotka komissio ja toimeen osallistuvat jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ennen sopimuksen voimaantuloa, sekä kaikki tämän sopimuksen mukaisesti jo hyväksytyt päätökset.

Jäsenvaltio, joka päättää 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti olla osallistumatta tämän artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen mutta nimeää oman huutokauppapaikkansa, voi saada tarkkailijan aseman 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen osallistuvien jäsenvaltioiden ja komission yhteisestä hankinnasta tekemässä sopimuksessa sovittujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti, jollei sovellettavista julkisia hankintoja koskevista säännöistä muuta johdu.

▼B

27 artikla

26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan tehtävät

1.  Edellä 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on tarjottava jäsenvaltioille seuraavat palvelut, jotka on rajattu tarkemmin sen nimeämistä koskevassa sopimuksessa:

a) 

15 ja 21 artiklan mukainen pääsy huutokauppoihin, mukaan lukien tarvittavan internetpohjaisen sähköisen verkkopalvelun ja verkkosivun perustaminen ja ylläpito;

b) 

huutokauppojen järjestäminen 4–7 artiklan mukaisesti;

c) 

huutokauppakalenterin hallinnointi 8–14 artiklan mukaisesti;

d) 

huutokaupan tulosten julkistaminen ja niistä ilmoittaminen 61 artiklan mukaisesti;

e) 

sellaisen selvitysjärjestelmän tai toimitusjärjestelmän järjestäminen tai järjestämisen varmistaminen ►M1  ————— ◄ , jota tarvitaan:

i) 

voittaneen tarjoajan tai niiden oikeudenomistajien maksusuoritusten käsittelyyn ja huutokaupan tuottojen jakamiseen huutokaupanpitäjälle 44 ja 45 artiklan mukaisesti;

ii) 

huutokaupattujen päästöoikeuksien siirtämiseen voittaneille tarjoajille tai heidän oikeudenomistajilleen 46, 47 ja 48 artiklan mukaisesti;

iii) 

huutokaupanpitäjän tai tarjoajien asettaman vakuuden, myös mahdollisen vakuusmarginaalin laskemisen, hallinnointiin 49 ja 50 artiklan mukaisesti;

▼M8

f) 

huutokauppojen järjestämiseen 53 artiklan mukaisesti liittyvien tietojen antaminen komissiolle;

g) 

huutokauppojen seuranta, rahanpesua, terrorismin rahoitusta, rikollista toimintaa tai markkinoiden väärinkäyttöä koskevista epäilyistä ilmoittaminen ja tarvittavien korjaavien toimenpiteiden tai seuraamusten hallinnointi, mukaan lukien tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisumekanismin käyttöönotto, 54–59 artiklan ja 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

▼M8

h) 

36 artiklan mukainen raportointi.

▼B

2.  Huutokauppapaikkaan on liitettävä vähintään yksi selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä vähintään 20 kauppapäivää ennen ensimmäisen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan hallinnoiman tarjousajan alkua.

▼M8

3.  Huutokauppapaikan on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa nimeämispäivästään yksityiskohtainen irtautumisstrategiansa komissiolle.

▼M8 —————

▼B

29 artikla

▼M8

26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen komissiolle tarjoamat palvelut

Edellä 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on tarjottava komissiolle teknisiä tukipalveluja seuraavien komission työhön liittyvien asioiden osalta:

a) 

mahdollisesti huutokauppakalenterin koordinointi liitettä III varten;

▼M8 —————

▼M8

d) 

komission direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 5 kohdan laatimat kertomukset;

▼M1 —————

▼M8

f) 

tämän asetuksen, direktiivin 2003/87/EY tai mainitun direktiivin 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettujen delegoitujen säädösten uudelleentarkastelut, jotka vaikuttavat hiilimarkkinoiden toimintaan ja huutokauppojen toteuttamiseen;

▼B

g) 

muut hiilimarkkinoiden toimintaan ja huutokauppojen toteuttamiseen liittyvät yhteiset toimet, joista komissio ja yhteiseen toimeen osallistuvat jäsenvaltiot ovat sopineet.VIII LUKU

OMAN HUUTOKAUPPAPAIKAN VALINNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HUUTOKAUPPAPAIKKOJEN NIMEÄMINEN JA NIIDEN TEHTÄVÄT

30 artikla

▼M8

Muiden kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen nimeäminen

1.  Jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen, voivat nimetä oman huutokauppapaikkansa huutokauppaamaan kyseisen jäsenvaltion osuutta direktiivin 2003/87/EY II ja III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrästä, kuten on säädetty tämän asetuksen 31 artiklan 1 kohdassa.

▼M8 —————

▼M8

3.  Jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen, voivat nimetä saman huutokauppapaikan tai erilliset huutokauppapaikat 31 artiklan 1 kohdan mukaisia huutokauppoja varten.

4.  Jäsenvaltioiden, jotka eivät osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen, on ilmoitettava komissiolle päätöksestään olla osallistumatta 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen ja nimetä oma huutokauppapaikkansa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

5.  Jäsenvaltion, joka ei osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen, on valittava oma tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettävä huutokauppapaikkansa unionin ja kansallisen hankintalainsäädännön mukaista valintamenettelyä noudattaen, jos unionin tai kansallinen lainsäädäntö edellyttää julkisia hankintoja koskevan prosessin käyttöä. Valintamenettelyssä on noudatettava kaikkia unionin ja kansallisen lainsäädännön sovellettavia korjaavia toimia ja täytäntöönpanomenettelyjä.

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen huutokauppapaikkojen toimikausi on pituudeltaan enintään kolme vuotta, ja sitä voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen huutokauppapaikkojen nimeämisen edellytyksenä on, että kyseinen huutokauppapaikka on lueteltu 7 kohdan mukaisesti liitteessä III. Sitä ei saa panna täytäntöön ennen kuin kyseessä olevan huutokauppapaikan luettelointi 7 kohdan mukaisesti liitteessä III tulee voimaan.

▼M1

6.   ►M8  Jäsenvaltioiden, jotka eivät osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen vaan nimeävät oman huutokauppapaikkansa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, on toimitettava komissiolle täydellinen ilmoitus, jossa on kaikki seuraavat tiedot: ◄

a) 

sen huutokauppapaikan nimi, jonka jäsenvaltio aikoo nimetä;

▼M6

b) 

yksityiskohtaiset toimintaohjeet, joita sovelletaan jäsenvaltion ehdottamien huutokauppapaikkojen järjestämiin huutokauppaprosesseihin, mukaan lukien kyseessä olevan huutokauppapaikan, myös siihen liitetyn selvitysjärjestelmän taikka toimitusjärjestelmän, nimeämistä koskevan sopimuksen määräykset, joissa määrätään rakennetta, maksujen tasoa, vakuushallintaa, maksuja ja siirtoja koskevat ehdot ja edellytykset;

▼M8

c) 

huutokauppatuote ja kaikki muut tiedot, joita komissio tarvitsee sen arvioimiseksi, onko ehdotettu huutokauppakalenteri yhteensopiva 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen voimassa olevien tai ehdotettujen huutokauppakalenterien sekä muiden sellaisten jäsenvaltioiden ehdottamien huutokauppakalentereiden kanssa, jotka eivät osallistu 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen vaan ovat päättäneet nimetä omat huutokauppapaikkansa;

▼M1

d) 

huutokauppojen tarkkailua ja valvontaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset, joita sovelletaan ehdotettuun huutokauppapaikkaan 35 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan mukaisesti, sekä yksityiskohtaiset säännöt rahanpesun, terrorismin rahoituksen, rikollisen toiminnan tai markkinoiden väärinkäytön estämiseksi, mukaan lukien mahdolliset korjaavat toimet tai seuraamukset;

e) 

yksityiskohtaiset toimenpiteet, jotka on vahvistettu 22 artiklan 4 kohdan ja 34 artiklan noudattamiseksi huutokaupanpitäjän nimeämisen osalta.

▼M8

7.  Muut kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt huutokauppapaikat, kyseiset huutokauppapaikat nimenneet jäsenvaltiot, niiden toimikausi ja muut sovellettavat edellytykset tai velvoitteet vahvistettaan liitteessä III, kun tämän asetuksen vaatimukset ja direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan tavoitteet on täytetty. Komissio toimii yksinomaan näiden vaatimusten ja tavoitteiden pohjalta ja ottaa täysimääräisesti huomioon kaikki kyseisen jäsenvaltion toimittavat tiedot.

Jos jäsenvaltio, joka on nimennyt oman huutokauppapaikkansa, päättää nimetä saman huutokauppapaikan samoissa olosuhteissa ja samojen edellytysten mukaisesti kuin ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua luettelointia varten, tämä luettelointi on edelleen voimassa, jos kyseinen jäsenvaltio ja komissio vahvistavat, että tämän asetuksen ja direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan tavoitteet täyttyvät. Tätä varten jäsenvaltion on erityisesti annettava komissiolle ilmoitus, joka sisältää 6 kohdassa tarkoitetut tiedot ja jaettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden kanssa. Komissio tiedottaa yleisölle luetteloinnin voimassaolon jatkamisesta.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua luetteloa ei ole tehty, on sellaisen jäsenvaltion, joka ei osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen vaan päättää nimetä oman huutokauppapaikkansa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, käytettävä 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä huutokauppapaikkoja oman osuutensa huutokauppaamiseen niistä päästöoikeuksista, jotka muutoin olisi huutokaupattu tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettävässä huutokauppapaikassa, ennen kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun luettelon voimaantulosta on kulunut kolme kuukautta.

Rajoittamatta 8 kohdan soveltamista jäsenvaltio, joka ei osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen vaan päättää nimetä oman huutokauppapaikkansa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, voi kuitenkin osallistua yhteiseen toimeen ainoastaan käyttääkseen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä huutokauppapaikkoja kolmannen alakohdan tarkoittamalla tavalla. Tällainen osallistuminen tapahtuu 26 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan säännösten mukaisesti ja noudattaen yhteistä hankintamenettelyä koskevan sopimuksen ehtoja ja edellytyksiä.

8.  Sellaiset jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen yhteiseen toimeen vaan nimeävät oman huutokauppapaikkansa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, voivat liittyä 26 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen 26 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Se päästöoikeusmäärä, joka on tarkoitus huutokaupata muun kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämässä huutokaupassa, on jaettava tasan 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämien huutokauppojen kesken.

▼B

31 artikla

▼M8

Muiden kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen tehtävät

▼M4

1.  Edellä 30 artiklan 1 kohdan nojalla nimetyn huutokauppapaikan on toteutettava samat 27 artiklassa säädetyt tehtävät kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan.

▼M8

Edellä 30 artiklan 1 kohdan nojalla nimetty huutokauppapaikka vapautetaan kuitenkin 27 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännösten soveltamisesta, ja sen on toimitettava 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu irtautumisstrategia nimeävälle jäsenvaltiolle.

▼M8 —————

▼B

►M8

 

3.  Edellä 8 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan, 9, 10, 12, 14 ja 32 artiklan huutokauppakalenteria koskevia säännöksiä sovelletaan 30 artiklan 1 kohdan nojalla nimettyihin huutokauppapaikkoihin.

 ◄

32 artikla

▼M8

Muiden kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen huutokauppakalenteri

1.  Tämän asetuksen 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämissä huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrä saa olla enintään 20 miljoonaa päästöoikeutta mutta kuitenkin vähintään 3,5 miljoonaa päästöoikeutta, jollei nimeävän jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien kokonaismäärä ole tiettynä kalenterivuonna alle 3,5 miljoonaa päästöoikeutta, jolloin päästöoikeudet on huutokaupattava kalenterivuosittain yhdessä huutokaupassa. Näiden huutokauppapaikkojen järjestämissä yksittäisissä huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrän on kuitenkin oltava vähintään 1,5 miljoonaa päästöoikeutta 12 kuukauden pituisten jaksojen aikana, kun päästöoikeuksia vähennetään päätöksen (EU) 2015/1814 1 artiklan 5 kohdan mukaisesta huutokaupattavien päästöoikeuksien määrästä.

2.  Tämän asetuksen 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan järjestämissä huutokaupoissa huutokaupattavien direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien määrä saa olla enintään 5 miljoonaa päästöoikeutta mutta kuitenkin vähintään 2,5 miljoonaa päästöoikeutta, jollei nimeävän jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY II luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien kokonaismäärä ole tiettynä kalenterivuonna alle 2,5 miljoonaa päästöoikeutta, jolloin päästöoikeudet on huutokaupattava kalenterivuosittain yhdessä huutokaupassa.

3.  Tämän asetuksen 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan huutokauppaamien direktiivin 2003/87/EY II ja III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien kokonaismäärä on jaettava tasaisesti kunakin kalenterivuonna, lukuun ottamatta niitä päästöoikeuksia, jotka huutokaupataan kunkin vuoden elokuussa järjestettävissä huutokaupoissa, koska elokuun huutokaupoissa voidaan huutokaupata vain puolet siitä päästöoikeusmäärästä, joka huutokaupataan kunakin vuoden muuna kuukautena pidettävissä huutokaupoissa. Näiden edellytysten katsotaan täyttyvän, kun kukin 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka täyttää edellytykset erikseen.

4.  Tämän asetuksen 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on määritettävä huutokauppakalenteri, mukaan lukien kunakin vuonna yksittäisissä huutokaupoissa huutokaupattavien päästöoikeuksien huutokauppojen tarjousajat, huutokauppakohtaiset määrät, huutokauppojen ajankohdat, huutokauppatuotteet sekä maksu- ja siirtopäivät; huutokauppapaikan on ennen tietojen julkaisemista pyydettävä komissiolta lausuntoa asiasta. Asianomaiset huutokauppapaikat määrittelevät yksittäisissä huutokaupoissa huutokaupattavien päästöoikeuksien määrän 10 ja 12 artiklan mukaisesti.

Kyseisten huutokauppapaikkojen on julkaistava huutokauppakalenteri direktiivin 2003/87/EY luvun II soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien osalta viimeistään edellisen vuoden 31 päivänä lokakuuta tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista tämän ajankohdan jälkeen, ja direktiivin 2003/87/EY luvun III soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien osalta viimeistään edellisen vuoden 15 päivänä heinäkuuta tai niin pian kuin se on käytännössä mahdollista, jos komissio on määrännyt Euroopan unionin tapahtumalokin (EUTL) keskusvalvojan merkitsemään huutokauppakalenteria vastaavan huutokauppataulun tapahtumalokiin direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti. Asianomaiset huutokauppapaikat määrittelevät ja julkaisevat tietonsa vasta kun tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt huutokauppapaikat ovat määritelleet ja julkaisseet tiedot tämän asetuksen 11 artiklan ja 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ellei tällaista huutokauppapaikkaa ole vielä nimetty. Kyseessä olevat huutokauppapaikat voivat määrittää direktiivin 2003/87/EY II luvun ja III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppakalenterit samanaikaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2003/87/EY III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppakalenterin julkaisemista koskevan määräajan soveltamista.

Julkaistujen kalenterien on oltava johdonmukaisia liitteessä III lueteltujen edellytysten ja velvoitteiden kanssa.

5.  Jos 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan pitämä huutokauppa mitätöidään 7 artiklan 5 tai 6 kohdan tai 9 artiklan nojalla, huutokaupattavaksi tarkoitettu määrä päästöoikeuksia jaetaan joko 7 artiklan 8 kohdan mukaisesti tai jos kyseessä oleva huutokauppapaikka järjestää tiettynä kalenterivuonna alle neljä huutokauppaa, kahdelle seuraavalle suunnitellulle saman huutokauppapaikan järjestämälle huutokaupalle.

▼M8 —————

▼BIX LUKU

▼M8

HUUTOKAUPANPITÄJÄÄN JA HUUTOKAUPPAPAIKKOIHIN SOVELLETTAVAT NIMEÄMISVAATIMUKSET

▼B

34 artikla

▼M8

Huutokaupanpitäjään sovellettavat nimeämisvaatimukset

▼B

1.   ►M8  Jäsenvaltioiden on huutokaupanpitäjien nimeämisen yhteydessä arvioitava, millä ehdokkailla on ◄

a) 

pienin eturistiriitariski tai markkinoiden väärinkäytön riski, kun otetaan huomioon

i) 

niiden toiminta jälkimarkkinoilla;

ii) 

niiden sisäiset järjestelyt ja menettelyt eturistiriitariskin ja markkinoiden väärinkäytön riskin vähentämiseksi;

▼M8

b) 

kyky hoitaa huutokaupanpitäjän tehtäviä oikea-aikaisesti sekä korkeimpien ammatillisten ja laatuvaatimusten mukaisesti.

▼B

2.  Huutokaupanpitäjän nimeämisen edellytyksenä on, että huutokaupanpitäjä tekee 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut järjestelyt asianomaisen huutokauppapaikan kanssa.

35 artikla

Huutokauppapaikkaan sovellettavat nimeämisvaatimukset

▼M6

1.  Huutokauppoja saa järjestää ainoastaan sellaisessa huutokauppapaikassa, jolle on annettu säännellyn markkinan toimilupa ja jonka ylläpitäjä järjestää päästöoikeuksien tai niihin liittyvien johdannaisten jälkimarkkinat.

▼M8

Jos niin määrätään 26 artiklan 1 kohdan mukaisen yhteisen hankintamenettelyn hankinta-asiakirjoissa, säännelty markkina, jonka ylläpitäjä järjestää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011 ( 15 ) 2 artiklan 6 kohdassa määritellyt energian tukkumarkkinat muttei järjestä päästöoikeuksien tai päästöoikeuksien johdannaisten jälkimarkkinoita, voi osallistua tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan mukaiseen hankintamenettelyyn, tämän kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista. Tässä tapauksessa jos kyseinen säännelty markkina nimetään huutokauppapaikaksi 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja sen ylläpitäjä ei järjestä päästöoikeuksien tai päästöoikeuksien johdannaisten jälkimarkkinoita siihen mennessä, kun 26 artiklan 1 kohdan mukainen yhteinen hankintamenettely julkaistaan, kyseisen ylläpitäjän on hankittava lupa ja järjestettävä päästöoikeuksien tai päästöoikeuksien johdannaisten jälkimarkkinat vähintään 60 kaupankäyntipäivää ennen kyseisen huutokauppapaikan järjestämän ensimmäisen tarjousajan avaamista.

▼B

2.  Huutokauppapaikan, joka on nimetty tämän asetuksen nojalla huutokauppaamaan kahden päivän spottia tai viiden päivän futuureja, on ilman jäsenvaltioiden muita oikeudellisia tai hallinnollisia vaatimuksia voitava toteuttaa asianmukaisia järjestelyjä, jotka helpottavat 18 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tarjoajien osallistumista huutokauppoihin.

3.  Jäsenvaltion on huutokauppapaikan nimeämisen yhteydessä arvioitava, missä määrin ehdokkaat täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset:

a) 

ne varmistavat syrjimättömyyden periaatteen noudattamisen tosiasiallisesti ja oikeudellisesti;

▼M8

b) 

ne tarjoavat unionin päästökauppajärjestelmään kuuluville pk-yrityksille täydet, oikeudenmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet osallistua huutokauppoihin sekä saattavat päästöoikeudet myös direktiivin 2003/87/EY 27 artiklan 1 kohdassa, 27 a artiklan 1 kohdassa ja 28 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetuille vähäisten päästöjen aiheuttajien saataville;

▼B

c) 

ne varmistavat kustannustehokkuuden ja välttävät tarpeettomia hallinnollisia kustannuksia;

d) 

ne toteuttavat vankan huutokauppavalvonnan, ilmoittavat rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen, rikolliseen toimintaan tai markkinoiden väärinkäyttöön liittyvistä epäilyistä ja hallinnoivat tarvittavia korjaavia toimia tai seuraamuksia, mukaan lukien tuomioistuimen ulkopuolisen riitojenratkaisumekanismin käyttöönotto;

e) 

ne välttävät kilpailun vääristymistä sisämarkkinoilla, mukaan lukien hiilimarkkinat;

f) 

ne varmistavat, että hiilimarkkinat toimivat asianmukaisesti, mukaan lukien huutokauppojen asianmukainen toteuttaminen;

g) 

ne on liitetty yhteen tai useampaan selvitysjärjestelmään tai toimitusjärjestelmään;

h) 

ne toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että huutokauppapaikka luovuttaa edelleen kaiken sellaisen aineellisen ja aineettoman omaisuutensa, jonka huutokauppapaikan seuraaja tarvitsee voidakseen toteuttaa huutokauppoja.

▼M8

4.  Huutokauppapaikka voidaan nimetä tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti vasta, kun se jäsenvaltio, johon ehdokkaana oleva säännelty markkina ja sen ylläpitäjä ovat sijoittautuneet, on varmistanut, että kansallisia toimenpiteitä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2014/65/EU III osaston säännökset, sovelletaan kahden päivän spottien ja viiden päivän futuurien huutokauppaamiseen siltä osin kuin se on olennaista.

Huutokauppapaikka voidaan nimetä tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti vasta, kun se jäsenvaltio, johon ehdokkaana oleva säännelty markkina ja sen ylläpitäjä ovat sijoittautuneet, on varmistanut, että kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset kykenevät antamaan niille toimilupia ja valvomaan niitä niiden kansallisten toimenpiteiden mukaisesti, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2014/65/EU IV osaston säännökset, siltä osin kuin se on olennaista.

▼B

Jos ehdokkaana oleva säännelty markkina ja sen ylläpitäjä eivät ole sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon, ensimmäistä ja toista alakohtaa sovelletaan sekä jäsenvaltioon, johon ehdokkaana oleva säännelty markkina on sijoittautunut, että jäsenvaltioon, johon sen ylläpitäjä on sijoittautunut.

▼M8

5.  Tämän artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltion toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, jotka on nimetty direktiivin 2014/65/EU 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on päätettävä tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn tai nimettävän säännellyn markkinan toimiluvasta edellyttäen, että säännelty markkina ja sen ylläpitäjä noudattavat direktiivin 2014/65/EU III osaston säännöksiä, sellaisina kuin ne on saatettu osaksi sijoittautumisjäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti. Toimilupaa koskeva päätös on tehtävä direktiivin 2014/65/EU VI osaston mukaisesti, sellaisena kuin sen säännökset on saatettu osaksi sijoittautumisjäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti.

6.  Tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on valvottava markkinoita tehokkaasti ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että mainitussa kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia noudatetaan. Tässä tarkoituksessa niillä on oltava direktiivin 2014/65/EU 69 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettujen kansallisten toimenpiteiden mukaiset valtuudet suoraan tai yhdessä muiden mainitun direktiivin 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säännellyn markkinan ja sen ylläpitäjän osalta.

Tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kunkin toimivaltaisen kansallisen viranomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että direktiivin 2014/65/EU 70, 71 ja 74 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia toimenpiteitä sovelletaan henkilöihin, jotka ovat vastuussa siitä, ettei ole noudatettu direktiivin 2014/65/EU III osaston velvoitteita, sellaisena kuin ne on saatettu osaksi niiden sijoittautumisjäsenvaltion kansallista oikeusjärjestystä tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tämän kohdan soveltamiseksi eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten väliseen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ( 16 ) mukaisesti perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tehtävään yhteistyöhön sovelletaan direktiivin 2014/65/EU 79–87 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia toimenpiteitä.

▼BX LUKU

▼M8

TAPAHTUMISTA ILMOITTAMINEN

36 artikla

Velvollisuus ilmoittaa tapahtumista

1.  Huutokauppapaikan on ilmoitettava direktiivin 2014/65/EU 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetylle toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle täydelliset ja täsmälliset tiedot kustakin huutokauppapaikassa toteutetusta tapahtumasta, jonka tuloksena siirretään päästöoikeuksia voittaneille tarjoajille.

2.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisia tapahtumia koskevat ilmoitukset toimitetaan mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kyseistä tapahtumaa seuraavan kaupankäyntipäivän päättyessä.

3.  Jos voittanut tarjoaja on oikeushenkilö, huutokauppapaikan on ilmoittaessaan nimeämisestä voittaneen tarjoajan yksilöimiseksi, kuten tämän artiklan 5 kohdassa edellytetään, käytettävä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 ( 17 ) 5 artiklassa tarkoitettua oikeushenkilötunnusta.

4.  Huutokauppapaikat ovat vastuussa ilmoitusten täydellisyydestä, oikeellisuudesta ja oikea-aikaisesta toimittamisesta. Jos tapahtumiin liittyy tietoja, joita ei ole huutokauppapaikkojen käytettävissä, tarjoajien ja huutokaupanpitäjien on toimitettava tällaiset tiedot huutokauppapaikalle.

Jos tapahtumista annettavissa ilmoituksissa on virheitä tai puutteita, huutokauppapaikan on korjattava tiedot ja toimitettava korjattu ilmoitus toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.

5.  Tämän artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen on sisällettävä erityisesti päästöoikeuksien tai päästöoikeuksien johdannaisten nimi, ostettu määrä, tapahtuman toimittamisen päivämäärät ja kellon ajat, tapahtumissa maksetut hinnat, voittaneiden tarjoajien nimeäminen niiden yksilöimiseksi, asiakkaat, joiden puolesta tapahtuma toimitettiin.

Ilmoitukset tehdään käyttäen komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/590 vahvistettuja standardeja ja muotoja ja niiden on sisällettävä kaikki komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/590 liitteessä I tarkoitetut asiaa koskevat tiedot.

▼M8 —————

▼BXI LUKU

MAKSAMINEN JA HUUTOKAUPAN TUOTON SIIRTÄMINEN

44 artikla

Voittaneilta tarjoajilta perittävät maksut ja tuoton siirtäminen jäsenvaltioille

1.  Kunkin voittaneen tarjoajan taikka sen oikeudenomistajan tai oikeudenomistajien, mukaan lukien sen lukuun toimiva välittäjä, on maksettava 61 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti ilmoitettu erääntyvä summa päästöoikeuksista, jotka se on voittanut ja jotka sille on ilmoitettu 61 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, siirtämällä erääntyvä summa tai järjestämällä sen siirto selvitysjärjestelmän tai toimitusjärjestelmän kautta huutokaupanpitäjän nimetylle pankkitilille selvitettyinä varoina ennen päästöoikeuksien siirtoa tarjoajan tai sen oikeudenomistajan nimetylle päästöoikeustilille taikka viimeistään siirtohetkellä.

▼M8

2.  Huutokauppapaikan, mukaan lukien siihen liitetty selvitysjärjestelmä tai selvitysjärjestelmät taikka toimitusjärjestelmä tai toimitusjärjestelmät, on siirrettävä maksut, jotka tarjoajat tai niiden mahdolliset oikeudenomistajat ovat suorittaneet direktiivin 2003/87/EY II ja III luvun soveltamisalaan kuuluvien päästöoikeuksien huutokauppaamisen johdosta, huutokaupanpitäjille, jotka huutokauppasivat asianomaiset päästöoikeudet.

▼B

3.  Maksut on siirrettävä huutokaupanpitäjille euroina tai nimeävän jäsenvaltion valuutassa, jos mainittu jäsenvaltio ei kuulu euroalueeseen, asianomaisen jäsenvaltion valinnan mukaan, huolimatta siitä, missä valuutassa tarjoajat suorittavat maksunsa, edellyttäen että asianomainen selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä kykenee käsittelemään kyseisessä kansallisessa valuutassa suoritetun maksun.

Muuntokurssina käytetään kurssia, jonka tunnustettu rahoitusalan uutispalvelu, joka on mainittu sopimuksessa, jolla asianomainen huutokauppapaikka nimetään, julkaisee välittömästi tarjousajan päättymisen jälkeen.

45 artikla

Myöhästyneen maksamisen tai maksamatta jättämisen seuraukset

1.  Voittaneelle tarjoajalle tai sen oikeudenomistajalle siirretään voittaneelle tarjoajalle 61 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti ilmoitetut päästöoikeudet vain, jos koko erääntyvä summa, joka sille on ilmoitettu 61 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, on maksettu huutokaupanpitäjälle 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.  Jos voittanut tarjoaja tai sen oikeudenomistaja ei täytä tämän artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan eräpäivään mennessä, joka voittaneelle tarjoajalle on ilmoitettu 61 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti, sen katsotaan laiminlyöneen maksamisen.

3.  Maksamisen laiminlyöneeltä tarjoajalta voidaan periä jompikumpi tai molemmat seuraavista:

a) 

korkoa kultakin päivältä siitä päivämäärästä, jona maksu erääntyi 61 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti, siihen päivämäärään, jona maksu suoritettiin, asianomaisen huutokauppapaikan nimeämistä koskevassa sopimuksessa määritellyn korkokannan mukaisesti, päiväkohtaisesti laskettuna;

b) 

sakkomaksua, jonka huutokaupanpitäjä saa sen jälkeen, kun siitä on vähennetty selvitysjärjestelmän tai toimitusjärjestelmän mahdolliset kustannukset.

4.  Rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista, jos voittanut tarjoaja on laiminlyönyt maksamisen, yhden seuraavista on tapahduttava:

a) 

keskusvastapuolen on tultava väliin ottamaan vastaan päästöoikeuksien siirto ja maksamaan erääntyvä summa huutokaupanpitäjälle;

b) 

toimitusasiamiehen on käytettävä tarjoajalta vastaanotettua vakuutta erääntyvän summan maksamiseksi huutokaupanpitäjälle.

5.  Jos toimitusta ei toteuteta, päästöoikeudet huutokaupataan asianomaisen huutokauppapaikan seuraavissa kahdessa suunnitellussa huutokaupassa.XII LUKU

HUUTOKAUPATTUJEN PÄÄSTÖOIKEUKSIEN SIIRTÄMINEN

▼M8

46 artikla

Huutokaupattavien päästöoikeuksien siirtäminen nimetylle päästöoikeustilille

Unionin rekisteri siirtää minkä tahansa huutokauppapaikan huutokauppaamat päästöoikeudet ennen tarjousajan käynnistymistä nimetylle päästöoikeustilille, jossa selvitys- tai toimitusjärjestelmä säilyttäjän ominaisuudessa pitää niitä sulkutilillä, kunnes ne siirretään voittaneille tarjoajille tai niiden oikeudenomistajille huutokaupan tulosten mukaisesti ja direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti.

▼B

47 artikla

Huutokaupattujen päästöoikeuksien siirtäminen voittaneelle tarjoajalle

1.  Selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä jakaa jäsenvaltion huutokauppaamat päästöoikeudet voittaneelle tarjoajalle, kunnes jaettu kokonaismäärä vastaa päästöoikeuksien määrää, joka tarjoajalle on ilmoitettu 61 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Tarjoajalle voidaan jakaa päästöoikeuksia useammasta kuin yhdestä samassa huutokaupassa huutokauppaavasta jäsenvaltiosta, jos se on tarpeen sen päästöoikeuksien määrän saavuttamiseksi, joka tarjoajalle on ilmoitettu 61 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

2.  Kun erääntyvä summa on maksettu 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kullekin voittaneelle tarjoajalle tai sen oikeudenomistajille siirretään asianomaiselle tarjoajalle jaetut päästöoikeudet mahdollisimman pian, kuitenkin ennen niiden siirtämistä koskevan määräajan päättymistä, siirtämällä päästöoikeudet, jotka tarjoajalle on ilmoitettu 61 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti, kokonaan tai osittain päästöoikeustililtä, jossa selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä säilyttäjän ominaisuudessa pitää niitä sulkutilillä, voittaneen tarjoajan tai sen oikeudenomistajan nimetylle päästöoikeustilille taikka sellaisen selvitysjärjestelmän tai toimitusjärjestelmän nimetylle päästöoikeustilille, joka säilyttäjän ominaisuudessa pitää niitä sulkutilillä voittaneen tarjoajan tai sen oikeudenomistajien lukuun.

48 artikla

Huutokaupattujen päästöoikeuksien siirtäminen myöhempänä ajankohtana

1.  Jos selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä jättää siitä riippumattomista syistä siirtämättä huutokaupatut päästöoikeudet voittaneelle tarjoajalle kokonaan tai osittain, selvitysjärjestelmän tai toimitusjärjestelmän on siirrettävä päästöoikeudet mahdollisimman pian ja voittaneiden tarjoajien tai niiden oikeudenomistajien on hyväksyttävä päästöoikeuksien siirto myöhempänä ajankohtana.

2.  Voittaneella tarjoajalla tai sen oikeudenomistajalla ei ole oikeus käyttää muuta kuin 1 kohdassa säädettyä korjaavaa tointa, jos päästöoikeudet jätetään siirtämättä sille asianomaisesta selvitysjärjestelmästä tai toimitusjärjestelmästä riippumattomista syistä.XIII LUKU

VAKUUSHALLINTA

49 artikla

Tarjoajan antama vakuus

1.  Ennen tarjousajan käynnistymistä kahden päivän spotin ja viiden päivän futuurien huutokauppaamiseksi tarjoajien tai niiden lukuun toimivien välittäjien on annettava vakuus.

2.  Hävinneen tarjoajan antamat käyttämättömät vakuudet ja käteisvakuuksista kertyneet korot on pyynnöstä vapautettava mahdollisimman pian tarjousajan päättymisen jälkeen.

3.  Voittaneen tarjoajan antamat vakuudet, joita ei ole käytetty toimitukseen, ja käteisvakuuksista kertyneet korot on pyynnöstä vapautettava mahdollisimman pian tarjousajan toimituksen jälkeen.

50 artikla

Huutokaupanpitäjän antama vakuus

1.  Ennen tarjousajan käynnistymistä kahden päivän spotin ja viiden päivän futuurien huutokauppaamiseksi huutokaupanpitäjän on annettava vakuudeksi ainoastaan päästöoikeuksia, jotka selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä säilyttäjän ominaisuudessa pitää sulkutilillä, kunnes ne siirretään voittaneelle tarjoajalle.

▼M1 —————

▼B

3.  Jos ►M1  1 kohdan ◄ nojalla vakuudeksi annettuja päästöoikeuksia ei käytetä, selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä voi huutokauppaavan jäsenvaltion valinnan mukaan säilyttää ne nimetyllä päästöoikeustilillä, jossa selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä säilyttäjän ominaisuudessa pitää ne sulkutilillä, kunnes ne siirretään voittaneelle tarjoajalle.XIV LUKU

MAKSUT JA KUSTANNUKSET

51 artikla

Maksujen rakenne ja suuruus

1.  Maksujen rakenne ja suuruus sekä muut asiaan liittyvät ehdot, joita huutokauppapaikat ja selvitysjärjestelmä tai selvitysjärjestelmät ja toimitusjärjestelmä tai toimitusjärjestelmät soveltavat, eivät saa olla epäsuotuisampia kuin niihin verrattavissa olevat jälkimarkkinoilla sovellettavat vakiomaksut ja -ehdot.

▼M8

Rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista, jos niin määrätään 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 5 kohdan mukaisen yhteisen hankintamenettelyn hankinta-asiakirjoissa, huutokauppapaikan ylläpitäjä voi nostaa voittaneilta tarjoajilta tämän asetuksen 52 artiklan 1 kohdan mukaisesti perittäviä maksuja enintään 120 prosenttiin niihin verrattavissa olevista jälkimarkkinoilla päästöoikeuksien voittaneilta ostajilta perittävistä vakiomaksuista vuosina, jolloin huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää vähennetään yli 200 miljoonalla päästöoikeudella päätöksen (EU) 2015/1814 mukaisesti.

▼B

2.  Huutokauppapaikka ja selvitysjärjestelmä tai selvitysjärjestelmät ja toimitusjärjestelmä tai selvitysjärjestelmät saavat soveltaa ainoastaan sellaisia maksuja, vähennyksiä ja ehtoja, joista nimenomaisesti määrätään niiden nimeämistä koskevassa sopimuksessa.

3.  Kaikki 1 ja 2 kohdan mukaisesti sovellettavat maksut ja ehdot on ilmoitettava selkeästi, ja niiden on oltava helposti ymmärrettäviä sekä yleisesti tutustuttavissa. Ne on eriteltävä niin, että niistä ilmenevät kunkin tyyppisestä palvelusta perittävät maksut.

52 artikla

Huutokauppamenettelystä aiheutuvat kustannukset

▼M8

1.  Rajoittamatta 2 kohdan soveltamista, 27 artiklan 1 kohdassa ja 31 artiklassa tarkoitetuista palveluista aiheutuvat kustannukset katetaan tarjoajilta perittävillä maksuilla, lukuun ottamatta niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat huutokaupanpitäjän ja 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun huutokauppapaikan välisistä järjestelyistä, jotka mahdollistavat sen, että huutokaupanpitäjä voi huutokaupata päästöoikeuksia nimittävän jäsenvaltion puolesta, jotka kattaa huutokauppaava jäsenvaltio, ottamatta kuitenkaan huomioon kyseessä olevaan huutokauppapaikkaan liitetystä selvitysjärjestelmästä tai toimitusjärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia.

▼M1

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kustannukset vähennetään huutokaupanpitäjille maksettavasta huutokaupan tuotosta 44 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

▼M8

2.  Rajoittamatta kolmannen alakohdan soveltamista, 26 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut yhteistä hankintamenettelyä koskevan sopimuksen tai huutokauppapaikan nimeämistä 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtävän sopimuksen ehdot voivat poiketa tämän artiklan 1 kohdasta siten, että niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoittaneet komissiolle päätöksestään olla liittymättä 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen, mutta jotka myöhemmin käyttävät 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyä huutokauppapaikkaa, voidaan vaatia maksamaan kyseiselle huutokauppapaikalle, mukaan luettuina siihen liitetyt selvitysjärjestelmät ja toimitusjärjestelmät, 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen kustannukset sen päästöoikeuksien määrän osalta, jonka kyseinen jäsenvaltio huutokauppaa siitä ajankohdasta lähtien, jolloin kyseinen jäsenvaltio aloittaa huutokauppaamisen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyssä huutokauppapaikassa, aina siihen ajankohtaan saakka, jolloin mainitun huutokauppapaikan toimikausi päätetään tai päättyy.

Edellä mainittua sovelletaan myös jäsenvaltioihin, jotka eivät ole liittyneet 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen kuuden kuukauden kuluessa 26 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun yhteistä hankintamenettelyä koskevan sopimuksen voimaantulosta.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos jäsenvaltio liittyy 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteiseen toimeen sen jälkeen, kun 30 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu toimikausi päättyy, tai jos se käyttää 26 artiklan 1 kohdan mukaista huutokauppapaikkaa päästöoikeusosuutensa huutokauppaamiseen siksi, ettei 30 artiklan 6 kohdan mukaisesti ilmoitettua huutokauppapaikkaa ole luetteloitu 30 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

▼B

Tarjoajien 1 kohdan nojalla kattamista kustannuksista on vähennettävä niiden kustannusten määrä, jotka jäsenvaltio kattaa tämän kohdan nojalla.

▼M8 —————

▼BXV LUKU

HUUTOKAUPAN VALVONTA, KORJAAVAT TOIMET JA SEURAAMUKSET

▼M8

53 artikla

Huutokauppojen seuranta

1.  Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on kunkin kuukauden loppuun mennessä ilmoitettava edellisen kuukauden aikana toimittamistaan huutokaupoista erityisesti seuraavien näkökohtien osalta:

a) 

oikeudenmukainen ja vapaa osallistuminen;

b) 

avoimuus;

c) 

hintojen muodostuminen;

d) 

huutokauppapaikan nimeämistä koskevan sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät tekniset ja käytännön näkökohdat;

e) 

huutokauppaprosessien ja jälkimarkkinoiden välinen suhde a–d alakohdassa esitettyjen tietojen osalta;

f) 

mahdollinen näyttö kilpailun vastaisesta toiminnasta, markkinoiden väärinkäytöstä, rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta tai rikollisesta toiminnasta, joka on saatettu huutokauppapaikan tietoon sen suorittaessa toimintojaan 27 artiklan tai 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

g) 

tämän asetuksen säännösten rikkominen tai direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan tavoitteiden vastaisuus, joka on saatettu huutokauppapaikan tietoon sen suorittaessa toimintojaan 27 artiklan tai 31 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

h) 

edellä olevien a–g alakohdan mukaisesti ilmoitettujen tietojen johdosta toteutetut jatkotoimet.

Lisäksi kunkin vuoden 31 päivään tammikuuta mennessä huutokauppapaikan on toimitettava yhteenveto ja analyysi näistä aiempaa vuotta koskevista kuukausittaisista kertomuksista.

2.  Tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen huutokauppapaikkojen on toimitettava 1 kohdan mukaiset kertomukset komissiolle, huutokauppapaikan nimenneille jäsenvaltioille sekä sen toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle asetuksen (EU) N:o 596/2014 22 artiklan mukaisesti.

3.  Asianomaisten hankintaviranomaisten on seurattava huutokauppapaikkojen nimeämistä koskevien sopimusten täytäntöönpanoa. Huutokauppapaikan 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimenneiden jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista tapauksista, joissa huutokauppapaikka ei noudata sen nimeämistä koskevaa sopimusta, jos noudattamatta jättämisellä todennäköisesti olisi merkittävää vaikutusta huutokauppaprosesseihin.

4.  Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio julkaisee yhteiseen toimeen 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta sekä huutokauppapaikan 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimenneiden jäsenvaltioiden puolesta yhteenvetokertomukset tämän artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa luetelluista näkökohdista.

5.  Huutokaupanpitäjien, huutokauppapaikkojen ja niiden valvonnasta vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä sekä pyynnöstä toimitettava komissiolle kaikki sellaiset niiden hallussa olevat huutokauppoihin liittyvät tiedot, joita voidaan kohtuudella vaatia huutokauppojen seuraamiseksi.

6.  Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, jotka vastaavat luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten valvonnasta, ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, jotka vastaavat niiden henkilöiden valvonnasta, joilla on lupa tehdä tarjouksia muiden lukuun 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on toimivaltansa rajoissa tehtävä aktiivisesti komission kanssa yhteistyötä, jota voidaan kohtuudella vaatia, huutokauppojen seuraamista varten.

7.  Toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 5 ja 6 kohdassa asetetuissa velvoitteissa on otettava huomioon ne asianmukaiset salassapitovelvollisuudet, joita niihin sovelletaan unionin lainsäädännön nojalla.

▼M1

54 artikla

Huutokauppapaikan ja tarjoajien välisen huutokauppasuhteen seuranta

1.  Edellä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn paikan on seurattava suhdettaan niihin tarjoajiin nähden, joilla on lupa tehdä tarjouksia sen huutokaupoissa koko suhteen olemassaolon ajan,

a) 

tarkastamalla huutokauppasuhteen aikana tehdyt tarjoukset sen varmistamiseksi, että tarjoajien tarjoamiskäyttäytyminen on johdonmukaista sen kanssa, mitä huutokauppapaikka tietää asiakkaasta sekä sen liiketoiminta- ja riskiprofiilista, tarvittaessa mukaan luettuna varojen lähde;

b) 

pitämällä yllä toimivia järjestelyjä ja menettelyitä, joiden avulla voidaan seurata säännöllisin väliajoin, noudattavatko henkilöt, joilla on lupa tehdä tarjouksia 19 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti, sen markkinakäytännesääntöjä;

▼M8

c) 

seuraamalla järjestelmiensä avulla niiden henkilöiden tekemiä liiketoimia, joilla on lupa tehdä tarjouksia 19 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti, sekä 3 artiklan 26 kohdassa määritettyjen henkilöiden tekemiä liiketoimia, jotta voidaan tunnistaa tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen vastainen toiminta, kohtuuttomat tai epäasialliset huutokauppaehdot tai käyttäytyminen, joka voi johtaa markkinoiden väärinkäyttöön.

▼M1

Kun huutokauppapaikka tarkastaa tarjoukset ensimmäisen kohdan a alakohdan mukaisesti, sen on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, onko toiminta sen luonteista, että se erittäin todennäköisesti liittyy rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen tai rikolliseen toimintaan.

2.  Edellä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on huolehdittava siitä, että sen hallussa olevat tarjoajaa koskevat asiakirjat tai tiedot pidetään ajan tasalla. Tätä varten huutokauppapaikka voi

▼M8

a) 

pyytää tarjoajalta kaikkia sellaisia 19 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 20 artiklan 5 ja 7 kohdassa tarkoitettuja tietoja, joiden avulla se voi seurata suhdettaan kyseiseen tarjoajaan, joka on saanut luvan tehdä tarjouksia huutokaupoissa, koko huutokauppasuhteen olemassaolon ajan ja viiden vuoden ajan sen päättymisestä;

▼M1

b) 

vaatia henkilöä, jolla on lupa tehdä tarjouksia, toimittamaan säännöllisin väliajoin uuden hakemuksen, jolla haetaan lupaa tehdä tarjouksia;

▼M8

c) 

vaatia henkilöä, jolla on lupa tehdä tarjouksia, ilmoittamaan asianomaiselle huutokauppapaikalle välittömästi kaikista sille 19 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 20 artiklan 5 ja 7 kohdan mukaisesti jätettyihin tietoihin tehdyistä muutoksista.

▼M1

3.  Edellä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on pidettävä kirjaa

a) 

hakemuksista, joilla haetaan lupaa tehdä tarjouksia ja jotka on jätetty 19 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, mukaan luettuina niihin tehdyt muutokset;

b) 

tarkastuksista, jotka on tehty

i) 

käsiteltäessä hakemuksia, joilla haetaan lupaa tehdä tarjouksia 19, 20 ja 21 artiklan mukaisesti,

ii) 

suhteen valvomiseksi ja seuraamiseksi 1 kohdan a ja c alakohdan mukaisesti hakijan saatua tarjouksentekoluvan;

c) 

kaikista tiedoista, jotka koskevat tiettyä tarjousta, jonka on tehnyt tietty tarjoaja jossakin huutokaupassa, mukaan luettuna tällaisten tarjousten peruuttaminen tai muuttaminen 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 4 kohdan mukaisesti;

d) 

kaikista tiedoista, jotka koskevat kaikkien sellaisten huutokauppojen järjestämistä, joissa tarjoaja on tehnyt tarjouksen.

4.  Edellä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on pidettävä 3 kohdassa tarkoitettua kirjanpitoa niin kauan kuin tarjoajalla on lupa tehdä tarjouksia sen toteuttamissa huutokaupoissa, kuitenkin vähintään viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun suhde kyseisen tarjoajan kanssa päättyy.

▼M8

55 artikla

Rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta ja rikollisesta toiminnasta ilmoittaminen

1.  Direktiivin (EU) 2015/849 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on seurattava, täyttääkö tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka tämän asetuksen 19 artiklan 2 kohdan e alakohdassa ja 20 artiklan 10 kohdassa säädetyt asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat vaatimukset, tämän asetuksen 21 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaista tarjouksentekolupien hylkäämistä tai jo myönnettyjen tarjouksentekolupien kumoamista tai keskeyttämistä koskevan velvoitteen, tämän asetuksen 54 artiklassa säädetyt seuranta- ja kirjanpitovaatimukset sekä tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt ilmoittamisvaatimukset, ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet näiden vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on oltava valtuudet, joista säädetään kansallisissa toimenpiteissä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin (EU) 2015/849 48 artiklan 2 ja 3 kohta.

Edellä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka voidaan asettaa vastuuseen tämän asetuksen 20 artiklan 7 ja 10 kohdan, 21 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 54 artiklan sekä tämän artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomisista. Tässä yhteydessä sovelletaan kansallisia toimenpiteitä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin (EU) 2015/849 58–62 artikla.

2.  Edellä olevan 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan, sen johdon ja muun henkilöstön on täysimääräisessä yhteistyössä rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa välittömästi

a) 

ilmoitettava, raportointi mukaan lukien, omasta aloitteestaan rahanpesun selvittelykeskukselle, kun ne tietävät tai epäilevät tai kun niillä on perusteltu syy epäillä, että huutokauppoihin liittyvät varat, oli niiden suuruus mikä hyvänsä, ovat rikollisen toiminnan tuottamaa hyötyä tai liittyvät terrorismin rahoitukseen, ja vastattava tällaisissa tapauksissa rahanpesun selvittelykeskuksen lisätietopyyntöihin viipymättä;

b) 

toimitettava rahanpesun selvittelykeskukselle suoraan sen pyynnöstä kaikki tarvittavat tiedot.

Kaikista epäilyttävistä liiketoimista, myös niiden yrityksistä, on ilmoitettava.

3.  Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetut tiedot lähetetään eteenpäin sen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselle, jonka alueella asianomainen huutokauppapaikka sijaitsee.

Kansallisissa toimenpiteissä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin (EU) 2015/849 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut sääntöjen noudattamisen valvontaa ja tiedottamista koskevat menettelytavat ja menettelyt, on nimettävä vähintään yksi henkilö, joka vastaa tietojen lähettämisestä eteenpäin tämän artiklan mukaisesti.

4.  Jäsenvaltion, jonka alueella 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka sijaitsee, on varmistettava, että asianomaiseen huutokauppapaikkaan sovelletaan kansallisia toimenpiteitä, joilla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivin (EU) 2015/849 37–39 artikla, 42 artikla, 45 artiklan 1 kohta sekä 46 artikla.

▼B

56 artikla

Markkinoiden väärinkäytöstä ilmoittaminen

▼M8

1.  Edellä olevan 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on ilmoitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille asetuksen (EU) N:o 596/2014 16 artiklan ja direktiivin 2014/65/EU 54 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettujen kansallisten toimenpiteiden mukaisesti, jos se epäilee sellaisen henkilön käyttäneen tai yrittäneen käyttää markkinoita väärin, jolla on lupa tehdä tarjouksia huutokaupoissa tai jonka lukuun henkilö, jolla on lupa tehdä tarjouksia, toimii.

2.  Asianomaisen huutokauppapaikan on ilmoitettava komissiolle, että se on antanut 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, ja selostettava, mitä korjaavia toimia se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetun sääntöjenvastaisen toiminnan torjumiseksi.

▼B

57 artikla

Tarjouksen enimmäiskoko ja muut korjaavat toimet

▼M8

1.  Huutokauppapaikka voi kuultuaan komissiota ja saatuaan siltä asiasta lausunnon asettaa tarjoukselle enimmäiskoon tai toteuttaa muita korjaavia toimia, joiden avulla voidaan vähentää tosiasiallista tai mahdollista havaittavissa olevaa markkinoiden väärinkäytön, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen tai muun rikollisen toiminnan riskiä tai kilpailun vastaista toimintaa edellyttäen että tarjouksen enimmäiskoon tai muiden korjaavien toimien käyttöönotto vähentää asianomaista riskiä tehokkaasti. Komissio voi kuulla jäsenvaltioita, joita asia koskee, ja pyytää niiltä lausunnon asianomaisen huutokauppapaikan esittämästä ehdotuksesta. Asianomaisen huutokauppapaikan on otettava komission lausunto huomioon mahdollisimman tarkasti.

2.  Tarjouksen enimmäiskoko on ilmaistava joko prosenttiosuutena kaikista tietyssä huutokaupassa huutokaupatuista päästöoikeuksista tai prosenttiosuutena kaikista tiettynä vuonna huutokaupatuista päästöoikeuksista sen mukaan, kumman avulla voidaan paremmin vähentää markkinoiden väärinkäytön riskiä.

▼B

3.  Tämän artiklan soveltamiseksi tarjouksen enimmäiskoolla tarkoitetaan niiden päästöoikeuksien enimmäislukumäärää, joista voivat tehdä tarjouksia suoraan tai välillisesti ketkä tahansa, jotka luetellaan 18 artiklan 1 tai 2 kohdan henkilöiden ryhmissä ja jotka kuuluvat johonkin seuraavista luokista:

a) 

samaan konserniin, mukaan lukien mahdolliset emoyritykset ja sen tytär- ja sidosyritykset;

b) 

samaan yritysryhmittymään;

c) 

erilliseen taloudelliseen yksikköön, jolla on itsenäistä päätösvaltaa, kun kyseessä ovat henkilöt, joiden nähden julkinen elin tai valtion omistama yksikkö käyttää määräysvaltaa suoraan tai välillisesti.

▼M1

58 artikla

Markkinakäytännesäännöt ja muut sopimusjärjestelyt

Mitä säädetään 53–57 artiklassa ei rajoita sellaisia muita toimia, joita 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyllä huutokauppapaikalla on valtuudet toteuttaa markkinakäytännesääntöjensä tai muiden käytössä olevien sopimusjärjestelyjen mukaisesti, jotka se on tehnyt suoraan tai välillisesti sellaisten tarjoajien kanssa, joilla on lupa tehdä tarjouksia sen huutokaupoissa, edellyttäen ettei tällainen toiminta ole ristiriidassa 53–57 artiklan säännösten kanssa eikä heikennä niitä.

▼B

59 artikla

Käytännesäännöt, jotka koskevat 18 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettuja muita henkilöitä, joilla on lupa tehdä tarjouksia muiden lukuun

1.  Tätä artiklaa sovelletaan:

a) 

henkilöihin, joilla on oikeus tehdä tarjouksia 18 artiklan 2 kohdan nojalla.

▼M8 —————

▼B

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin henkilöihin sovelletaan seuraavia käytännesääntöjä heidän asiakassuhteittensa osalta:

a) 

niiden on otettava asiakkailtaan vastaan ohjeita vertailukelpoisin ehdoin;

▼M8

b) 

niiden on kieltäydyttävä tekemästä tarjousta asiakkaan lukuun, jos niillä on kohtuulliset perusteet epäillä toimintaan liittyvän rahanpesua, terrorismin rahoittamista, rikollista toimintaa tai markkinoiden väärinkäyttöä, riippuen kansallisesta lainsäädännöstä, jolla pannaan täytäntöön direktiivin (EU) 2015/849 35 ja 39 artikla;

▼B

c) 

ne voivat kieltäytyä tekemästä tarjousta asiakkaan lukuun, jos niillä on kohtuulliset perusteet epäillä, ettei asiakas kykene maksamaan päästöoikeuksia, joista se haluaisi tehdä tarjouksen;

d) 

niiden on tehtävä asiakkaidensa kanssa kirjallinen sopimus. Sopimukset eivät saa sisältää asiakkaan kannalta kohtuuttomia ehtoja tai rajoituksia. Niissä on määriteltävä kaikki ehdot ja edellytykset, jotka koskevat tarjottuja palveluja, erityisesti päästöoikeuksien maksamista ja siirtämistä;

e) 

ne voivat vaatia asiakkaitaan tekemään talletuksen päästöoikeuksista annettavana etumaksuna;

f) 

ne eivät saa epäasianmukaisesti rajoittaa asiakkaan tekemien tarjousten lukumäärää;

g) 

ne eivät saa estää tai rajoittaa asiakkaitaan käyttämästä muiden sellaisten yksiköiden palveluja, joilla on 18 artiklan 1 kohdan b–e alakohdan ja 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti kelpoisuus tehdä tarjouksia huutokaupoissa niiden lukuun;

h) 

niiden on otettava asianmukaisesti huomioon niiden asiakkaidensa edut, jotka pyytävät niitä tekemään tarjouksia huutokaupoissa niiden lukuun;

i) 

niiden on kohdeltava asiakkaitaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi;

j) 

niillä on oltava asianmukaiset sisäiset järjestelyt ja menettelyt, joiden avulla ne voivat käsitellä asiakkaidensa pyyntöjä, jotka koskevat asiamiehenä toimimista huutokaupassa, osallistua huutokauppoihin tehokkaasti, erityisesti kun kyseessä on tarjouksien tekeminen asiakkaiden lukuun, periä maksuja ja vakuuksia asiakkailta, joiden lukuun ne toimivat, ja siirtämään päästöoikeuksia tällaisille asiakkaille;

k) 

niiden on estettävä luottamuksellisten tietojen kulkeutuminen siitä osasta liiketoimintaa, joka vastaa tarjousten vastaanottamisesta, valmistelemisesta ja tekemisestä asiakkaiden lukuun, siihen osaan liiketoimintaa, joka vastaa tarjousten valmistelemisesta ja tekemisestä niiden omaan lukuun, tai siihen osaan liiketoimintaa, joka vastaa kaupankäynnistä niiden omaan lukuun jälkimarkkinoilla;

l) 

niiden on säilytettävä tiedot, jotka ne saavat tai luovat välittäjän asemassa käsitellessään tarjouksia asiakkaidensa lukuun huutokaupoissa, viiden vuoden ajan tietojen saamisesta tai luomisesta.

Edellä e alakohdassa tarkoitetun talletuksen määrä on laskettava asianmukaiselta ja kohtuulliselta pohjalta.

Edellä e alakohdassa tarkoitetun talletuksen laskentamenetelmä on määriteltävä sopimuksissa, jotka tehdään d alakohdan mukaisesti.

Jos e alakohdassa tarkoitettua talletusta ei käytetä päästöoikeuksien maksamiseen kokonaan, sen käyttämätön osa on palautettava maksajalle d alakohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa määritellyssä kohtuullisessa ajassa huutokaupan jälkeen.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden on noudatettava seuraavia käytännesääntöjä tehdessään tarjouksia omaan lukuunsa tai asiakkaittensa puolesta:

▼M8

a) 

niiden on pyynnöstä annettava huutokauppapaikalle, jossa niillä on lupa tehdä tarjouksia, kaikki ne tiedot, joita ne tarvitsevat tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi;

▼B

b) 

niiden on toimittava kunniallisesti, asianmukaisella asiantuntemuksella sekä huolellisuutta ja tarkkuutta noudattaen.

4.  Niiden jäsenvaltioiden, joihin 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt ovat sijoittautuneet, nimittämien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, on vastattava toimilupien myöntämisestä tällaisille henkilöille, jotta ne voivat harjoittaa mainitussa kohdassa tarkoitettuja toimia, sekä 2 ja 3 kohdassa säädettyjen käytännesääntöjen noudattamisen seuraamisesta ja soveltamisesta, mukaan lukien tällaisten käytännesääntöjen noudattamatta jättämistä koskevien mahdollisten valitusten käsittely.

5.  Edellä 4 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat myöntää toimiluvan 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille ainoastaan, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a) 

niillä on riittävän hyvä maine ja ne ovat riittävän kokeneita, jotta ne voivat varmistaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käytännesääntöjen asianmukaisen noudattamisen;

b) 

niillä on käytössään tarvittavat prosessit ja tarkastukset eturistiriitojen selvittämiseksi ja toimimiseksi asiakkaittensa parhaaksi;

▼M8

c) 

ne noudattavat direktiivin (EU) 2015/849 täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön vaatimuksia;

▼B

d) 

ne noudattavat kaikkia muita toimenpiteitä, joiden katsotaan olevan tarpeen tarjottavien välityspalvelujen luonne, kyseisten asiakkaitten perehtyneisyys sijoittaja- tai välittäjätoimiin sekä kaikki riskipohjaiset arviot rahanpesun, terrorismin rahoituksen tai rikollisen toiminnan todennäköisyys huomioon ottaen.

6.  Sen jäsenvaltion, jossa 1 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä on toimilupa, toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on seurattava ja valvottava 5 kohdassa lueteltujen edellytysten täyttymistä. Jäsenvaltion on varmistettava, että:

a) 

sen toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on käytössään tarvittavat tutkintavaltuudet ja seuraamukset, jotka ovat tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia;

b) 

käytössä on mekanismi valitusten käsittelemiseksi ja toimilupien peruuttamiseksi, jos toimiluvan saaneet henkilöt rikkovat toimiluvan velvoitteita;

c) 

sen toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat mitätöidä 5 kohdan nojalla myönnetyn toimiluvan, jos 1 kohdassa tarkoitettu henkilö on vakavalla tavalla ja systemaattisesti rikkonut 2 ja 3 kohdan säännöksiä.

▼M2

7.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tarjoajien asiakkaat voivat osoittaa mahdolliset 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käytännesääntöjen noudattamista koskevat valituksensa 4 kohdassa mainituille toimivaltaisille viranomaisille niiden menettelysääntöjen mukaisesti, joita sovelletaan tällaisten valitusten käsittelemiseen jäsenvaltiossa, jossa 1 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä valvotaan.

▼B

8.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt, joilla on lupa tehdä tarjouksia huutokauppapaikassa 18, 19 ja 20 artiklan mukaisesti, voivat ilman muita oikeudellisia ja hallinnollisia vaatimuksia tarjota välityspalveluja 19 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille asiakkaille.XVI LUKU

AVOIMUUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

60 artikla

Julkaiseminen

▼M6

1.  Huutokauppapaikan huutokauppoja koskevalla ajantasaisella verkkosivustolla on julkaistava kaikki säädökset, suuntaviivat, ohjeet, lomakkeet, asiakirjat, ilmoitukset, myös huutokauppakalenteri, kaikki muut kuin luottamukselliset tiedot, jotka koskevat asianomaisessa huutokauppapaikassa toteutettavia huutokauppoja, myös luettelo henkilöistä, joilla on oikeus tarjota huutokaupoissa, kaikki päätökset, mukaan lukien 57 artiklan mukaiset päätökset enimmäiskoon asettamisesta tarjoukselle sekä muut korjaavat toimenpiteet, joiden avulla voidaan vähentää tosiasiallista tai mahdollista havaittavissa olevaa rahanpesun, terrorismin rahoittamisen, rikollisen toiminnan tai markkinoiden väärinkäytön riskiä asianomaisessa huutokauppapaikassa.

▼B

Tarpeettomiksi käyneet tiedot on arkistoitava. Tällaisiin arkistoihin on voitava tutustua saman huutokauppasivuston kautta.

▼M8 —————

▼M1

3.  Kyseessä olevan huutokauppapaikan ylläpitämällä verkkosivustolla on julkaistava luettelo, joka sisältää kaikkien niiden henkilöiden nimet, osoitteet, puhelinnumerot, faksinumerot, sähköpostiosoitteet ja verkkosivustot, joilla on lupa tehdä tarjouksia muiden lukuun huutokaupoissa, jotka järjestää 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka.

▼B

61 artikla

Huutokaupan tulosten julkistaminen ja ilmoittaminen

▼M8

1.  Huutokauppapaikan on julkistettava kunkin toteuttamansa huutokaupan tulokset, jotka sisältävät vähintään seuraavat tiedot:

a) 

huutokaupattujen päästöoikeuksien määrä;

b) 

huutokaupan selvityshinta euroina;

c) 

jätettyjen tarjousten kokonaismäärä;

d) 

tarjoajien kokonaislukumäärä ja voittaneiden tarjoajien lukumäärä;

e) 

huutokaupan peruuttamistapauksessa ne huutokaupat, joihin päästöoikeuksien määrä siirretään;

f) 

huutokaupasta saadut kokonaistulot;

g) 

tulojen jakaminen jäsenvaltioiden kesken, kun kyseessä on 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetty huutokauppapaikka.

2.  Huutokauppapaikan on ilmoitettava kunkin huutokaupan tulokset heti kun se on käytännössä mahdollista. Edellä olevan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot huutokaupan tuloksista on julkistettava viimeistään viisi minuuttia tarjousajan päättymisen jälkeen ja 1 kohdan c–g alakohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 15 minuuttia tarjousajan päättymisen jälkeen.

▼M7

3.   ►M8  Huutokauppapaikan on samaan aikaan, kun se julkistaa 2 kohdan mukaisesti 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot, ilmoitettava kullekin voittaneelle tarjoajalle, joka tekee tarjouksia sen järjestelmien kautta: ◄

a) 

päästöoikeuksien kokonaismäärä, joka sille jaetaan;

b) 

mikä sen mahdollisesti yhtä suurista tarjouksista voitti arvonnassa;

c) 

erääntyvä summa euroina tai euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion valuutassa tarjoajan valinnan mukaan, edellyttäen että selvitysjärjestelmä tai toimitusjärjestelmä kykenee käsittelemään asianomaisessa kansallisessa valuutassa suoritetun maksun;

d) 

päivä, johon mennessä erääntyvä summa on maksettava selvitettyinä varoina huutokaupanpitäjän nimetylle pankkitilille.

▼B

4.  Jos tarjoaja on valinnut muun valuutan kuin euron, huutokauppapaikan on ilmoitettava sen toteuttamissa huutokaupoissa tarjoavalle voittaneelle tarjoajalle, millä muuntokurssilla se on laskenut erääntyvän maksun voittaneen tarjoajan valitsemassa valuutassa.

Muuntokurssina käytetään kurssia, jonka tunnustettu, huutokauppapaikan nimeämistä koskevassa sopimuksessa mainittu rahoitusalan uutispalvelu, julkaisee välittömästi tarjousajan päättymisen jälkeen.

5.  Huutokauppapaikan on ilmoitettava asiaa koskevalle selvitysjärjestelmälle tai toimitusjärjestelmälle tiedot, jotka se on ilmoittanut voittaneille tarjoajille 3kohdan mukaisesti.

62 artikla

Luottamuksellisten tietojen suojaaminen

1.  Luottamuksellisia tietoja ovat

a) 

tarjouksen sisältö;

b) 

tarjouksen tekemistä koskevien ohjeiden sisältö, vaikka tarjousta ei jätetä;

c) 

tiedot, joista paljastuu tai joista voidaan päätellä tarjoajan henkilöllisyys ja

i) 

päästöoikeuksien määrä, jonka tarjoaja haluaa hankkia huutokaupassa, tai

ii) 

hinta, jonka tarjoaja on halukas maksamaan asianomaisista päästöoikeuksista;

d) 

tiedot, jotka koskevat yhtä tai useampaa tarjousta taikka ohjeita tarjouksen tekemiseksi, tai niistä johdetut tiedot, jotka erikseen tai yhdessä todennäköisesti

i) 

antavat viitteitä päästöoikeuksien kysynnästä ennen huutokauppaa;

ii) 

antavat viitteitä huutokaupan selvityshinnasta ennen huutokauppaa;

e) 

tiedot, jotka henkilöt ovat antaneet luodessaan suhteen tarjoajaan, sen olemassaolon aikana tai sen seurannan yhteydessä 19, 20 ja 21 artiklan sekä 54 artiklan mukaisesti;

▼M8 —————

▼M8

g) 

liikesalaisuudet, jotka ovat lähtöisin henkilöiltä, jotka osallistuvat huutokauppapaikan nimeämistä koskevaan kilpailulliseen hankintamenettelyyn;

▼B

h) 

tiedot siitä, mitä algoritmia 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhtä suurten tarjousten sattumanvaraisen järjestyksen yhteydessä käytetään;

i) 

tiedot siitä, minkä menetelmän avulla määritellään, milloin huutokaupan selvityshinta on 7 artiklan 6 kohdan mukaisesti huomattavasti alle sen hinnan, joka vallitsee jälkimarkkinoilla ennen huutokauppaa ja sen aikana.

2.  Henkilö, joka on saanut tietoonsa luottamuksellisia tietoja, ei saa paljastaa niitä suoraan eikä välillisesti, lukuun ottamatta 3 kohdassa tarkoitettuja tapauksia.

3.  Mitä 2 kohdassa säädetään, ei estä paljastamasta luottamuksellisia tietoja,

a) 

jotka on jo lainmukaisesti saatettu yleiseen tietoon;

b) 

saatetaan julkiseen tietoon, kun niiden paljastamiseen on saatu kirjallinen suostumus tarjoajalta, henkilöltä, jolla on lupa tehdä tarjous, tai henkilöltä, joka hakee lupaa tehdä tarjous;

c) 

kun niiden paljastamista tai saattamista julkiseen tietoon edellyttää jokin unionin lainsäädäntöön perustuva velvoite;

d) 

kun ne saatetaan julkiseen tietoon tuomioistuimen antaman tuomion mukaisesti;

e) 

►M1  kun ne paljastetaan tai saatetaan julkiseen tietoon ◄ osana unionissa toteutettavaa rikoksiin liittyvää, hallinnollista tai oikeudellista tutkintaa tai menettelyä;

▼M8 —————

▼B

g) 

joita ennen niiden paljastamista on yhdistelty tai muokattu niin, että on epätodennäköistä, että niistä voitaisiin tunnistaa

i) 

yksittäiset tarjoukset tai tarjouksen tekemistä koskevat ohjeet;

ii) 

yksittäiset huutokaupat;

iii) 

yksittäiset tarjoajat, mahdolliset tarjoajat tai henkilöt, jotka hakevat lupaa tehdä tarjouksia;

iv) 

yksittäiset hakemukset, joilla haetaan lupaa tehdä tarjouksia;

v) 

yksittäiset suhteet tarjoajien kanssa;

▼M8 —————

▼B

i) 

jotka ovat 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja tietoja, edellyttäen että ne paljastetaan henkilöille, jotka työskentelevät jäsenvaltioiden tai komission lukuun 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetun kilpailullisen hankintamenettelyn yhteydessä ja joita työehtojen mukaisesti sitoo salassapitovelvollisuus;

j) 

kun ne julkistetaan 30 kuukauden ajanjakson kuluttua jostakin seuraavista päivistä alkaen mahdollisia asiaan liittyviä unionin lainsäädäntöön kuuluvia salassapitovelvollisuuksia soveltaen

i) 

sen huutokaupan tarjousajan käynnistämispäivästä, jossa luottamukselliset tiedot ensi kerran paljastetaan, kun kyseessä ovat 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetut luottamukselliset tiedot;

ii) 

tarjoajan kanssa luodun suhteen päättymispäivästä, kun kyseessä ovat 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut luottamukselliset tiedot;

▼M8 —————

▼B

iv) 

päivästä, jona tiedot on jätetty kilpailulliseen hankintamenettelyyn, kun kyseessä ovat 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetut luottamukselliset tiedot.

▼M8

4.  Toimenpiteet, joilla varmistetaan, ettei luottamuksellisia tietoja paljasteta sääntöjenvastaisesti, ja seuraukset, joita aiheutuu siitä, jos huutokauppapaikka, mukaan lukien sen lukuun sopimusperusteisesti työskentelevät henkilöt, paljastaa luottamuksellisia tietoja sääntöjenvastaisesti, on mainittava huutokauppapaikan nimeämistä koskevassa sopimuksessa.

5.  Jos huutokauppapaikka, mukaan lukien sen lukuun sopimusperusteisesti työskentelevät henkilöt, saa tietoonsa luottamuksellisia tietoja, tällaisia tietoja saa käyttää ainoastaan huutokauppoihin liittyvien velvollisuuksien tai tehtävien hoitamisessa.

▼B

6.   ►M8  Mitä 1–5 kohdassa säädetään, ei estä luottamuksellisten tietojen vaihtamista huutokauppapaikan ja ◄

a) 

huutokauppapaikan valvonnasta vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä;

b) 

rahanpesun, terrorismin rahoittamisen, rikollisen toiminnan tai markkinoiden väärinkäytön tutkinnasta ja siitä syytteeseenpanosta vastaavien toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä;

c) 

komission välillä.

Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, tämän kohdan nojalla vaihdettuja luottamuksellisia tietoja ei saa paljastaa muille kuin a, b ja c alakohdassa tarkoitetuille henkilöille.

▼M8

7.  Henkilöä, joka työskentelee tai on työskennellyt huutokauppapaikan lukuun ja on osallistunut huutokauppoihin, sitoo salassapitovelvollisuus, ja henkilön on varmistettava, että luottamukselliset tiedot suojataan tämän artiklan mukaisesti.

▼B

63 artikla

Kielijärjestely

▼M8

1.  Kirjalliset tiedot, jotka huutokauppapaikka antaa 60 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti tai sen nimeämistä koskevan sopimuksen mukaisesti ja joita ei julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on asetettava saataville kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytössä olevalla kielellä.

▼B

2.  Jäsenvaltio voi omalla kustannuksellaan käännättää kaikki 1 kohdassa tarkoitetut huutokauppapaikan tiedot kansalliselle viralliselle kielelleen (kansallisille virallisille kielilleen).

Jos jäsenvaltio käännättää omalla kustannuksellaan kaikki 1 kohdassa tarkoitetut 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan tiedot, sellaisen jäsenvaltion, joka on nimennyt huutokauppapaikan 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on myös teetettävä omalla kustannuksellaan käännös samalle kielelle tai samoille kielille kaikista 1 kohdan kattamista tiedoista huutokauppapaikasta, jonka se on nimennyt 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.  Henkilöt, jotka hakevat lupaa tehdä tarjouksia, ja henkilöt, joilla on lupa tehdä tarjouksia, voivat esittää seuraavat asiakirjat sillä unionin virallisella kielellä, jonka ne ovat valinneet 4 kohdan mukaisesti, edellyttäen että jäsenvaltio on päättänyt käännättää ne samalle kielelle 2 kohdan mukaisesti:

a) 

hakemukset, joilla haetaan lupaa tehdä tarjouksia, mukaan lukien tausta-asiakirjat;

b) 

tarjoukset, mukaan lukien niiden peruuttaminen tai muuttaminen;

c) 

kaikki a tai b alakohtaan liittyvät kyselyt.

Huutokauppapaikka voi vaatia oikeaksi todistettua käännöstä kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytössä olevalla kielellä.

4.  Henkilöiden, jotka hakevat lupaa tehdä tarjouksia, henkilöiden, joilla on lupa tehdä tarjouksia, ja tarjoajien, jotka osallistuvat huutokauppaan, on valittava, millä unionin virallisella kielellä ne haluavat vastaanottaa 8 artiklan 3 kohdan, 20 artiklan 10 kohdan, 21 artiklan 4 kohdan ja 61 artiklan 3 kohdan perusteella tehdyt ilmoitukset.

Huutokauppapaikan kaiken muun suullisen ja kirjallisen viestinnän, joka kohdistuu henkilöihin, jotka hakevat lupaa tehdä tarjouksia, henkilöihin, joilla on lupa tehdä tarjouksia, ja tarjoajiin, jotka osallistuvat huutokauppaan, on tapahduttava ensimmäisen alakohdan mukaisesti valitulla kielellä ilman, että siitä aiheutuu asianomaisille hakijoille, henkilöille ja tarjoajille lisäkustannuksia, edellyttäen että jäsenvaltio on päättänyt teettää käännöksen asianomaisella kielellä 2 kohdan mukaisesti.

Vaikka jäsenvaltio olisi 2 kohdan mukaisesti päättänyt teettää käännöksen tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla valitulla kielellä, henkilö, joka hakee lupaa tehdä tarjouksia, henkilö, jolla on lupa tehdä tarjouksia, tai tarjoaja, joka osallistuu huutokauppaan, voi luopua tämän kohdan toisen alakohdan mukaisesta oikeudestaan antamalla etukäteen kirjallisen suostumuksen siihen, että asianomainen huutokauppapaikka saa käyttää ainoastaan kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytössä olevaa kieltä.

5.  Jäsenvaltiot vastaavat 2 kohdan nojalla tehtyjen käännösten paikkansapitävyydestä.

Henkilö, joka jättää 3 kohdassa tarkoitetun käännetyn asiakirjan, ja huutokauppapaikka, joka ilmoittaa käännetystä asiakirjasta 4 kohdan mukaisesti, ovat vastuussa siitä, että käännös vastaa alkuperäiskappaletta tarkasti.XVII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

▼M1

64 artikla

Muutoksenhakuoikeus

1.  Edellä 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn huutokauppapaikan on huolehdittava siitä, että sillä on käytössään tuomioistuimen ulkopuolinen mekanismi, joka käsittelee valituksia, joita ovat tehneet henkilöt, jotka hakevat lupaa tehdä tarjouksia, joilla on lupa tehdä tarjouksia tai joiden lupa tehdä tarjouksia on hylätty, kumottu tai keskeytetty.

▼M8

2.  Jäsenvaltioiden, joissa tämän asetuksen 26 artiklan 1 kohdan tai 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti huutokauppapaikaksi nimetty säännelty markkina tai sen ylläpitäjä on valvonnan alainen, on varmistettava, että kaikki päätökset, joita tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valituksia käsittelevä tuomioistuimen ulkopuolinen mekanismi tekee, on asianmukaisesti perusteltu ja että niihin voidaan hakea muutosta direktiivin 2014/65/EU 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tuomioistuimissa. Tämä oikeus ei rajoita oikeutta hakea muutosta suoraan niissä tuomioistuimissa tai toimivaltaisissa hallintoelimissä, joista säädetään direktiivin 2014/65/EU 74 artiklan 2 kohdan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annetuissa kansallisissa toimenpiteissä.

▼B

65 artikla

Virheiden korjaaminen

1.  Kaikista virheistä, jotka liittyvät tämän asetuksen mukaisesti suoritettuun maksamiseen tai päästöoikeuksien siirtoon taikka annettuun tai vapautettuun vakuuteen tai talletukseen, on ilmoitettava selvitysjärjestelmälle tai toimitusjärjestelmälle heti, kun ne tulevat tietoon.

2.  Selvitysjärjestelmän- tai toimitusjärjestelmän on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden virheiden korjaamiseksi, jotka liittyvät tämän asetuksen mukaisesti suoritettuun maksamiseen tai päästöoikeuksien siirtoon taikka annettuun tai vapautettuun vakuuteen tai talletukseen, riippumatta siitä, millä tavalla virheet tulivat niiden tietoon.

3.  Henkilön, joka hyötyy 1 kohdan mukaisesta virheestä, jota vilpittömässä mielessä olevan kolmannen väliintulo-oikeuden vuoksi ei voida oikaista 2 kohdan mukaisesti, ja joka tiesi tai jonka olisi pitänyt tietää virheestä mutta jätti ilmoittamatta siitä selvitysjärjestelmälle tai toimitusjärjestelmälle, on korvattava aiheutunut vahinko.

66 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M8
LIITE I

Malli jäsenvaltion direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti tekemää vapaaehtoista mitätöintiä koskevaa ilmoitusta varten 

Direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukainen ilmoitus

1.

Ilmoituksen antava jäsenvaltio ja viranomainen:

 

2.

Ilmoituksen päivämäärä:

 

3.

Jäsenvaltion alueella olevan suljetun sähköntuotantolaitoksen, jäljempänä ’laitos’, yksilöiminen direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetulla delegoidulla säädöksellä perustettuun Euroopan unionin tapahtumalokiin (EUTL) kirjattujen tietojen mukaisesti.

 

a)

Laitoksen nimi:

 

b)

EUTL:ssä käytetty laitoksen tunniste:

 

c)

Laitoksen toiminnanharjoittajan nimi:

 

4.

Laitoksen sulkemisen ja kasvihuonekaasujen päästöluvan kumoamisen päivämäärä:

 

5.

Laitoksen sulkemisen aiheuttamien kansallisten lisätoimenpiteiden kuvaus sekä viitteet niihin:

 

6.

Laitoksen todennetut päästöraportit sulkemista edeltäneiltä viideltä vuodelta:

 

7.

Mitätöitävien päästöoikeuksien kokonaismäärä:

 

8.

Vuodet, joiden aikana päästöoikeudet on tarkoitus mitätöidä:

 

9.

Kunakin 8 kohdassa tarkoitettuna vuotena mitätöitävien päästöoikeuksien tarkka määrä:

 

▼B
LIITE II

Luettelo 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista tiedoista

1.

Todiste 18 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesta kelpoisuudesta.

2.

Hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja faksinumero.

3.

Hakijan nimetyn päästöoikeustilin tilitunnus.

4.

Hakijan nimetyn pankkitilin yksityiskohtaiset tiedot.

5.

Tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun tarjoajan yhden tai useamman edustajan nimet, osoitteet, puhelin- ja faksinumerot sekä sähköpostiosoitteet.

6.

Oikeushenkilöiden osalta todiste

a) 

yhtiöittämisestä, jossa annetaan seuraavat tiedot: hakijan oikeudellinen muoto, hakijaan sovellettava lainsäädäntö, tiedot siitä, onko hakija listattu julkisesti yhdessä tai useammassa yleisesti hyväksytyssä pörssissä;

b) 

hakijan rekisteritunnuksesta siitä rekisteristä, johon hakija on rekisteröity, jos tarpeen; muussa tapauksessa esitetään yhtiöjärjestys tai muu asiakirja todisteeksi yhtiöittämisestä.

7.

Oikeushenkilöiden ja/tai oikeudellisten järjestelyjen osalta tiedot, joita tarvitaan todellisen omistajan ja edunsaajan tunnistamiseen ja oikeushenkilön tai oikeudellisen järjestelyn omistus- ja valvontarakenteen tarkastelemiseen.

8.

Luonnollisten henkilöiden osalta todiste henkilöllisyydestä: henkilöllisyystodistus, ajokortti, passi tai vastaava virallinen asiakirja, jossa on hakijan täydellinen nimi, valokuva, syntymäpäivä ja vakituinen osoite unionissa. Täydennyksenä voidaan tarvittaessa esittää muita asianmukaisia todisteita.

9.

Toiminnanharjoittajien osalta direktiivin 2003/87/EY 4 artiklassa tarkoitettu lupa.

10.

Ilma-aluksen käyttäjien osalta todiste siitä, että ne on sisällytetty direktiivin 2003/87/EY 18 a artiklan 3 kohdan mukaiseen luetteloon, tai seurantasuunnitelma, joka on jätetty ja hyväksytty mainitun direktiivin 3 g artiklan mukaisesti.

11.

Tiedot, joita tarvitaan 19 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

12.

Hakijan viimeisin tarkastettu vuosikertomus ja tilinpäätös, mukaan lukien tuloslaskelma ja tase, tai jos niitä ei voida esittää, arvonlisäveroilmoitus taikka muita tietoja, joilla voidaan osoittaa hakijan maksukyky ja luottokelpoisuus.

13.

Arvonlisäverotunniste, tai jos hakijalla ei ole arvonlisäverotunnistetta, muu keino, jonka avulla sijoittautumisjäsenvaltion tai verotuksellisen kotipaikan veroviranomaiset tunnistavat hakijan, taikka muita tietoja, joilla voidaan osoittaa hakijan verotuksellinen asema unionissa.

14.

Hakijan lausunto siitä, että hakija parhaan ymmärryksensä mukaan täyttää 19 artiklan 2 kohdan f alakohdassa säädetyt vaatimukset.

15.

Todiste 19 artiklan 2 kohdan g alakohdassa säädettyjen vaatimusten täyttymisestä.

16.

Todiste siitä, että hakija täyttää 19 artiklan 3 kohdassa säädetyt vaatimukset.

17.

Hakijan lausunto siitä, että hakijalla on tarvittava oikeuskelpoisuus ja valtuudet tehdä tarjouksia omaan lukuunsa tai muiden lukuun huutokaupassa.

18.

Hakijan lausunto siitä, että hakijan parhaan ymmärryksen mukaan olemassa ei ole sellaisia lakisääteisiä, sääntelyllisiä, sopimuksellisia tai muita esteitä, jotka estäisivät sitä täyttämästä sille tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan.

19.

Hakijan lausunto siitä, aikooko hakija suorittaa maksut euroina vai euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion valuutassa; jälkimmäisessä tapauksessa on ilmoitettava valuutta.
LIITE III

▼M8

Muut kuin 26 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt huutokauppapaikat, niiden nimeämisestä vastaavat jäsenvaltiot ja 30 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut sovellettavat edellytykset tai velvoitteet▼M8 —————

▼M6

Yhdistyneen kuningaskunnan nimeämät huutokauppapaikat

4

Huutokauppa-paikka

ICE Futures Europe (ICE)

 

Oikeusperusta

30 artiklan 1 kohta

 

Toimikausi

Aikaisintaan 10 päivästä marraskuuta 2017 ja enintään 9 päivään marraskuuta 2022, tämän kuitenkaan rajoittamatta 30 artiklan 5 artiklan toisen alakohdan soveltamista.

 

Määritelmät

Sovellettaessa ICE:hen ehtoja ja velvollisuuksia tarkoitetaan

a)  ’ICE:n pörssisäännöillä’ ICE:n määräyksiä, mukaan luettuina erityisesti sopimussäännöt ja -menettelyt, jotka liittyvät ICE:n huutokauppasopimuksiin ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT ja ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

b)  ’pörssinjäsenellä’ ICE:n pörssisääntöjen A.1 jaksossa määriteltyä jäsentä;

c)  ’asiakkaalla’ pörssinjäsenen asiakasta sekä niiden tarjousketjussa jäljempänä olevia asiakkaita, jotka helpottavat henkilöiden osallistumista huutokauppoihin ja toimivat tarjoajien puolesta.

 

Ehdot

Edellytyksenä huutokauppoihin pääsylle ei saa olla ICE:n järjestämien jälkimarkkinoiden tai jonkin muun ICE:n tai kolmannen tahon hallinnoiman kauppapaikan pörssinjäseneksi tai osallistujaksi tuleminen.

 

Velvollisuudet

1.  ICE:n on edellytettävä, että ICE:n pörssinjäsenten tai niiden asiakkaiden on ilmoitettava ICE:lle seuraavasti tekemistään päätöksistä, jotka koskevat tarjouksentekoluvan myöntämistä tai tällaisen luvan kumoamista tai keskeyttämistä, riippumatta siitä, onko päätös tehty ainoastaan tarjouksentekoluvasta vai sekä tarjouksentekoluvasta että jälkimarkkinoiden jäsenyydestä tai niihin osallistumisesta:
a)  jokaisesta tarjouksentekoluvan epäämistä koskevasta päätöksestä ja päätöksestä, jolla huutokauppoihin osallistuminen kumotaan tai keskeytetään, on ilmoitettava viipymättä;
b)  muista päätöksistä on ilmoitettava pyynnöstä.
ICE:n on varmistettava, että se voi tutkia kaikki tällaiset päätökset siltä kannalta, ovatko ne huutokauppapaikalle asetuksessa (EU) N:o 1031/2010 asetettujen velvollisuuksien mukaisia, ja että ICE:n pörssinjäsenet tai niiden asiakkaat noudattavat ICE:n tekemän tutkimuksen tuloksia. Tähän voi kuulua ainakin ICE:n pörssisääntöjen soveltaminen, mukaan luettuina kurinpitomenettelyt, tai muut asianmukaiset toimet, joilla helpotetaan mahdollisuutta tehdä tarjouksia huutokaupoissa.
2.  ICE:n on laadittava kattava ja ajantasainen luettelo pörssinjäsenistään tai niiden asiakkaista, jotka ovat kelpoisia helpottamaan mahdollisuutta tehdä tarjouksia Yhdistyneen kuningaskunnan huutokaupoissa ICE:ssä, ja luettelon on sisällettävä ainoastaan huutokauppaan pääsyn tarjoajat, kuten ICE:n pörssisäännöissä vahvistetaan, sekä pörssinjäsenet tai niiden asiakkaat, jotka tarjoavat mahdollisuuden tehdä tarjouksia huutokaupoissa henkilöille, jotka voivat olla myös jäseniä tai osallistujia jälkimarkkinoilla.
Lisäksi ICE:n on laadittava helppotajuiset käytännön ohjeet siitä, mitä toimia pk-yritysten ja vähäisten päästöjen aiheuttajien on toteutettava päästäkseen huutokauppoihin tällaisten pörssinjäsenten tai niiden asiakkaiden välityksellä, ja ylläpidettävä ohjeita verkkosivuillaan.
3.  Kaikki maksut ja ehdot, joita ICE ja sen selvitysjärjestelmä soveltavat tarjouksentekoluvan saaneisiin henkilöihin tai tarjoajiin on ilmoitettava selkeästi, ja niiden on oltava helposti ymmärrettäviä sekä yleisesti tutustuttavissa ICE:n verkkosivuilla, jotka on pidettävä ajan tasalla.
Jos pörssinjäsen tai sen asiakas soveltaa tarjouksentekolupaan ylimääräisiä maksuja ja ehtoja, ICE:n on määrättävä, että myös tällaiset maksut ja ehdot on ilmoitettava selkeästi ja niiden on oltava helposti ymmärrettäviä sekä yleisesti tutustuttavissa kyseisten palvelujen tarjoajien verkkosivuilla ja niissä on oltava suorat viittaukset ICE:n verkkosivuilta saataviin verkkosivuihin. Ilmoituksissa on erotettava maksut ja ehdot, joita sovelletaan henkilöihin, jotka voivat tehdä tarjouksia ainoastaan huutokaupoissa, jos ne ovat saatavilla, sekä maksut ja ehdot, joita sovelletaan henkilöihin, jotka voivat tehdä tarjouksia huutokaupoissa ja jotka ovat myös jäsen tai osallistuja jälkimarkkinoilla.
4.  ICE:n on huolehdittava siitä, että sen valituksenkäsittelymenettelyjä voidaan käyttää valituksiin, joita saattaa syntyä 1 kohdassa tarkoitetuista ICE:n pörssinjäsenten tai niiden asiakkaiden tekemistä päätöksistä, jotka koskevat luvan myöntämistä tarjousten tekemiseen huutokaupoissa, tällaisen luvan epäämistä tai jo myönnettyjen lupien kumoamista tai keskeyttämistä, ja kaikki tällaiset valitukset on voitava käsitellä ICE:n valituksenkäsittelymenettelyissä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden oikeussuojakeinojen käyttöä. ►M8   ◄
6.  ICE:n on varmistettava, että tässä liitteessä asetettuja ICE:n huutokauppapaikaksi nimeämistä koskevia ehtoja ja velvollisuuksia noudatetaan.
7.  Yhdistyneen kuningaskunnan on ilmoitettava komissiolle kaikista niiden ICE:n kanssa tehtyjen sopimusjärjestelyjen olennaisista muutoksista, joista ilmoitettiin komissiolle.

▼M7

Saksan nimeämät huutokauppapaikat

5

Huutokauppapaikka

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Oikeusperusta

30 artiklan 1 kohta

 

Toimikausi

Aikaisintaan 5 päivästä tammikuuta 2019 enintään viiden vuoden ajan 4 päivään tammikuuta 2024, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 30 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan soveltamista.

 

Ehdot

Edellytyksenä mahdollisuudelle osallistua huutokauppoihin ei saa olla EEX:n järjestämien jälkimarkkinoiden tai jonkin muun EEX:n tai kolmannen tahon hallinnoiman kauppapaikan jäsenyys tai osallistuminen.

 

Velvollisuudet

1.  EEX:n on toimitettava kahden kuukauden kuluessa 5 päivästä tammikuuta 2019 irtautumisstrategiansa Saksalle. Irtautumisstrategia ei rajoita EEX:n velvollisuuksia, jotka vahvistetaan komission ja jäsenvaltioiden 26 artiklan nojalla tekemässä sopimuksessa, eikä komissiolle ja kyseisille jäsenvaltioille kyseisen sopimuksen nojalla kuuluvia oikeuksia.

2.  Saksan on ilmoitettava komissiolle kaikista olennaisista muutoksista asiaan liittyvissä sen ja EEX:n välisissä sopimussuhteissa, joista ilmoitettiin komissiolle 12 päivänä huhtikuuta 2018.

▼M8 —————( 1 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

( 2 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

( 4 ) EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

( 5 ) EUVL C 95, 16.4.2008, s. 1.

( 6 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

( 7 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

( 8 ) EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.

( 9 ) EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

( 10 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/1814, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta (EUVL L 264, 9.10.2015, s. 1).

( 11 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/842, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, sitovista vuotuisista kasvihuonekaasujen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla edistetään ilmastotoimia Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, s. 26).

( 12 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

( 13 ) Komission delegoitu asetus (EU) 2019/856, annettu 26 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä innovaatiorahaston toiminnan osalta (EUVL L 140, 28.5.2019, s. 6).

( 14 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

( 15 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1).

( 16 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

( 17 ) Komission delegoitu asetus (EU) 2017/590, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä liiketoimia koskevien tietojen toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 449).

Top