EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0380

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton sekä Uuden-Seelannin välisen väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen tekemisestä

/* KOM/2011/0380 lopullinen - 2011/0167 (NLE) */

52011PC0380

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton sekä Uuden-Seelannin välisen väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen tekemisestä /* KOM/2011/0380 lopullinen - 2011/0167 (NLE) */


PERUSTELUT

1.           Väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen, jäljempänä ’ACTA-sopimus’, tavoitteena on luoda kattava kansainvälinen sääntelykehys, jonka avulla EU voi tehokkaammin torjua teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia. Tällaiset oikeudenloukkaukset haittaavat laillista kauppaa ja heikentävät EU:n kilpailukykyä ja siten myös kasvua ja työllisyyttä. Sopimuksessa on ajanmukaiset määräykset teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanosta. Siinä määrätään muun muassa yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä rajavalvontaan ja digitaaliympäristöön liittyvistä täytäntöönpanotoimista, sopimuspuolten välisistä tiiviistä yhteistyöjärjestelyistä ja parhaiden toimintatapojen vakiinnuttamisesta teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon tehostamiseksi.

2.           ACTA-sopimuksella ei muuteta unionin säännöstöä, joka menee jo huomattavasti nykyisiä kansainvälisiä vaatimuksia pitemmälle. Sen sijaan siinä otetaan käyttöön uudet kansainväliset vaatimukset teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista vuonna 1994 tehdyn Maailman kauppajärjestön WTO:n sopimuksen, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, pohjalta. Näin uusi sopimus hyödyttää EU:ssa toimivia oikeudenhaltijoita, jotka harjoittavat vientitoimintaa maailmanmarkkinoilla ja jotka tällä hetkellä kärsivät EU:n ulkopuolella tapahtuvista laajoista ja järjestelmällisistä tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien, mallioikeuksien sekä maantieteellisten merkintöjen loukkauksista.

3.           ACTA-sopimus on tasapainoinen kokonaisuus, koska siinä otetaan kansalaisten oikeudet sekä keskeisten sidosryhmien, kuten kuluttajien, internet-palveluntarjoajien sekä kehitysmaissa toimivien kauppakumppaneiden näkökulma kaikilta osin huomioon.

4.           Neuvosto hyväksyi neuvotteluohjeet 14. huhtikuuta 2008, ja neuvottelut aloitettiin 3. kesäkuuta 2008. Sopimus hyväksyttiin 11 neuvottelukierroksen jälkeen 15. marraskuuta 2010 ja parafoitiin 25. marraskuuta 2010.

5.           Neuvoston kauppapoliittinen komitea tiedotti EU:n jäsenvaltioille neuvottelujen kulusta sekä suullisesti että kirjallisesti. Rikosoikeudellista täytäntöönpanoa koskevia neuvotteluja johti EU:n puheenjohtajavaltio niiden kantojen pohjalta, jotka neuvosto oli hyväksynyt yksimielisesti pysyvien edustajien komiteassa. Myös Euroopan parlamentti sai säännöllisesti tietoja asian etenemisestä kansainvälisistä kauppasuhteista vastaavan valiokuntansa (INTA) välityksellä. Lisätietoja antoi kauppakomissaari Karel de Gucht, joka vieraili parlamentin täysistunnossa kolme kertaa vuoden 2010 aikana. Euroopan parlamentti hyväksyi ACTA-sopimusta tukevan päätöslauselman 24. marraskuuta 2010.

6.           ACTA-sopimuksessa on useita rikosoikeudelliseen täytäntöönpanoon liittyviä määräyksiä, jotka kuuluvat SEUT-sopimuksen 83 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan. Kyseiset määräykset kuuluvat jaetun toimivallan piiriin (SEUT-sopimuksen 2 artiklan 2 kohta), toisin kuin 207 artiklan soveltamisalaan kuuluvat sopimuksen osat. Tässä tapauksessa lainsäädäntöä voivat antaa ja oikeudellisesti sitovia säädöksiä voivat hyväksyä sekä Euroopan unioni että jäsenvaltiot. Komissio on päättänyt, että se ei ehdota, että Euroopan unioni käyttäisi SEUT-sopimuksen 83 artiklan 2 kohtaan perustuvaa potentiaalista toimivaltaansa rikosoikeudellisen täytäntöönpanon alalla ACTA-sopimuksen allekirjoittamiseksi ja tekemiseksi. Komissio pitää tätä aiheellisena, koska ACTA-sopimusta koskevissa neuvotteluissa ei missään vaiheessa ollut tarkoituksena muuttaa unionin säännöstöä tai yhdenmukaistaa teollis- ja tekijänoikeuksien rikosoikeudellista täytäntöönpanoa koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tästä syystä komissio ehdottaa, että sekä EU että kukin jäsenvaltio allekirjoittaisivat ja tekisivät ACTA-sopimuksen.

7.           ACTA-sopimusta ja SEUT-sopimuksen 83 artiklan 2 kohtaa koskeva komission kanta ei vaikuta SEUT-sopimuksen 83 artiklan 2 kohdan mukaisen jaetun toimivallan käyttöä muiden aloitteiden yhteydessä koskevaan komission kantaan.

2011/0167 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton sekä Uuden-Seelannin välisen väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon[1],

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto valtuutti 14 päivänä huhtikuuta 2008 komission neuvottelemaan monenvälisestä väärentämisenvastaisesta sopimuksesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta.

(2) Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton sekä Uuden-Seelannin välinen väärentämisenvastainen kauppasopimus parafoitiin 25 päivänä marraskuuta 2010.

(3) Sopimus allekirjoitettiin unionin puolesta [… päivänä …kuuta …] tehdyn neuvoston päätöksen N:o …/2010/EU[2] mukaisesti [… päivänä …kuuta …].

(4) Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton sekä Uuden-Seelannin välinen väärentämisenvastainen kauppasopimus.[3]

Tehtävän sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää henkilön, jolla on valtuudet tallettaa Euroopan unionin puolesta sopimuksen hyväksymisasiakirja osoitukseksi siitä, että Euroopan unioni suostuu sitoutumaan sopimukseen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sopimuksen voimaantulopäivä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

                                                                       Neuvoston puolesta

                                                                       Puheenjohtaja

LIITE

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton sekä Uuden-Seelannin välinen väärentämisenvastainen kauppasopimus

Sopimuspuolet, jotka

toteavat, että teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen tehokas valvonta on ratkaisevan tärkeää talouskasvun ylläpitämiseksi kaikilla toimialoilla ja kaikkialla maailmassa;

toteavat myös, että väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tavaroiden sekä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavaa sisältöä jakelevien palvelujen leviäminen vie pohjaa lailliselta kaupalta ja maailmantalouden kestävältä kehitykseltä, aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita oikeudenhaltijoille ja laillisille yrityksille sekä muodostaa joissakin tapauksissa tulolähteen järjestäytyneelle rikollisuudelle ja on muuten vaaraksi yleisölle;

haluavat torjua tällaista leviämistä tiiviimmän kansainvälisen yhteistyön ja tehokkaamman kansainvälisen täytäntöönpanon avulla;

aikovat säätää tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta, TRIPS-sopimusta täydentävästä teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanosta, ottaen huomioon oikeusjärjestelmiensä ja -käytäntöjensä väliset erot;

haluavat varmistaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöön panemiseksi toteutettavat toimenpiteet ja menettelyt eivät muodosta estettä lailliselle kaupalle;

haluavat ratkaista teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamiseen, myös digitaaliympäristössä tapahtuvaan, liittyvät ongelmat erityisesti tekijänoikeuden ja lähioikeuksien osalta siten, että asianomaisten oikeudenhaltijoiden, palveluntarjoajien ja käyttäjien oikeudet ja edut ovat tasapainossa keskenään;

haluavat edistää palveluntarjoajien ja oikeudenhaltijoiden yhteistyötä digitaaliympäristössä tapahtuvien teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamistapausten käsittelemiseksi;

haluavat tämän sopimuksen toimivan tavalla, joka tukee sekä kansainvälistä täytäntöönpanoa että asianomaisten kansainvälisten järjestöjen piirissä tehtävää yhteistyötä;

tunnustavat WTO:n neljännessä ministerikokouksessa 14 päivänä marraskuuta 2001 TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä annetussa Dohan julistuksessa esitetyt periaatteet;

sopivat seuraavaa:

I luku: Alkumääräykset ja yleiset määritelmät

1 Jakso: ALKUMÄÄRÄYKSET

1 artikla: Suhde muihin sopimuksiin

Tämän sopimuksen määräykset eivät rajoita sopimuspuolten nykyisiin sopimuksiin, TRIPS-sopimus mukaan lukien, perustuvia velvoitteita toisten sopimuspuolten suhteen.

2 artikla: Velvoitteiden luonne ja soveltamisala

1.           Kunkin sopimuspuolen on sovellettava tämän sopimuksen määräyksiä. Sopimuspuoli voi säätää kansallisessa lainsäädännössään tässä sopimuksessa edellytettyä laajemmasta teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanosta edellyttäen, että sellainen täytäntöönpano ei ole vastoin tämän sopimuksen määräyksiä. Kukin sopimuspuoli voi vapaasti valita tarkoituksenmukaiset keinot tämän sopimuksen määräysten sisällyttämiseksi omaan oikeusjärjestykseensä ja -käytäntöönsä.

2.           Tämän sopimuksen määräykset eivät synnytä mitään sellaista velvoitetta, joka koskisi resurssien jakamista toisaalta teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon ja toisaalta lakien yleisen täytäntöönpanon kesken.

3.           Tähän sopimukseen sovelletaan TRIPS-sopimuksen I osassa, erityisesti sen 7 ja 8 artiklassa, esitettyjä tavoitteita ja periaatteita soveltuvin osin.

3 artikla: Suhde teollis- ja tekijänoikeuksien saatavuutta ja laajuutta koskeviin vaatimuksiin

1.           Tämä sopimus ei rajoita sopimuspuolen lainsäädännön säännöksiä, joissa säädetään teollis- ja tekijänoikeuksien saatavuudesta, hankinnasta, laajuudesta tai voimassapitämisestä.

2.           Tällä sopimuksella ei luoda sopimuspuolelle velvoitetta soveltaa toimenpiteitä silloin, kun teollis- tai tekijänoikeudella ei ole sen lakien ja määräysten mukaista suojaa.

4 artikla: Yksityisyyden suoja ja tietojen luovuttaminen

1.           Tämän sopimuksen määräykset eivät velvoita sopimuspuolta luovuttamaan

a)      sellaisia tietoja, joiden luovuttaminen olisi vastoin sen lakia, mukaan lukien yksityisyyden suojaa koskevaa lainsäädäntöä ja sellaisia kansainvälisiä sopimuksia, joiden sopimuspuoli se on;

b)      sellaisia luottamuksellisia tietoja, joiden luovuttaminen haittaisi lainvalvontaa tai olisi muuten yleisen edun vastaista; tai

c)      sellaisia luottamuksellisia tietoja, joiden luovuttaminen vahingoittaisi yksittäisten julkisten tai yksityisten yritysten oikeutettuja kaupallisia etuja.

2.           Jos sopimuspuoli luovuttaa kirjallisia tietoja tämän sopimuksen määräysten nojalla, tiedot vastaanottavan sopimuspuolen on omia oikeussääntöjään ja -käytäntöjään noudattaen pidättäydyttävä luovuttamasta näitä tietoja tai käyttämästä niitä muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jota varten ne on luovutettu, ellei tiedot luovuttanut sopimuspuoli ole ennalta antanut tähän suostumustaan.

2 Jakso: Yleiset määritelmät

5 artikla: Yleiset määritelmät

Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä,

a)      ACTA-sopimuksella tarkoitetaan väärentämisenvastaista kauppasopimusta;

b)      komitealla tarkoitetaan V luvussa (Institutionaaliset järjestelyt) perustettua ACTA-komiteaa;

c)      toimivaltaisilla viranomaisilla tarkoitetaan muun muassa sopimuspuolen lainsäädännön nojalla toimivaltaisia lainkäyttö-, hallinto- ja lainvalvontaviranomaisia;

d)      tavaramerkkioikeutta loukkaavalla tuoteväärennöksellä tarkoitetaan mitä tahansa tavaraa, pakkaus mukaan lukien, johon on ilman asianmukaista oikeutta liitetty tavaramerkki, joka on identtinen tällaiselle tavaralle asianmukaisesti rekisteröidyn tavaramerkin kanssa tai jota ei voida sen olennaisten piirteiden osalta erottaa sellaisesta tavaramerkistä ja joka siten loukkaa kyseisen tavaramerkin oikeudenhaltijan oikeutta sen maan lain mukaan, jossa vedotaan II luvussa (Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon oikeudellinen kehys) määrättyihin menettelyihin;

e)      maalla tulkitaan olevan sama merkitys kuin WTO-sopimuksen selittävissä huomautuksissa;

f)       tullipassituksella tarkoitetaan tullimenettelyä, johon tullitoimipaikasta toiseen tullivalvonnassa kuljetettavat tavarat on asetettu;

g)      päivillä tarkoitetaan kalenteripäiviä;

h)      teollis- ja tekijänoikeuksilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia teollis- ja tekijänoikeuksien luokkia, joista määrätään TRIPS-sopimuksen II osan 1–7 luvussa;

i)       kuljetettavana olevalla tavaralla tarkoitetaan tullipassitukseen asetettua tai uudelleenlastattavaa tavaraa;

j)       henkilöllä tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä;

k)      tekijänoikeutta loukkaavalla piraattitavaralla tarkoitetaan mitä tahansa tavaraa, joka on kopioitu ilman oikeudenhaltijan tai sellaisen henkilön suostumusta, joka on valmistusmaassa oikeudenhaltijan asianmukaisesti valtuuttama, ja joka on tehty suoraan tai epäsuorasti tavarasta, jonka kopioiminen olisi loukannut tekijänoikeutta tai lähioikeuksia sen maan lain mukaan, jossa vedotaan II luvussa (Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon oikeudellinen kehys) määrättyihin menettelyihin;

l)       oikeudenhaltijalla tarkoitetaan myös liittoa tai yhdistystä, jolla on lakiin perustuva oikeus ottaa nimiinsä teollis- ja tekijänoikeuksia;

m)     alueella tarkoitetaan II luvun (Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon oikeudellinen kehys) 3 jaksoa (Rajatoimenpiteet) sovellettaessa sopimuspuolen tullialuetta ja kaikkia vapaa-alueita[4];

n)      uudelleenlastauksella tarkoitetaan tullimenettelyä, jolla tullivalvonnassa kuljetettavat tavarat siirretään saman, sekä tuonti- että vientitullitoimipaikkana toimivan tullitoimipaikan alueella kuljetusvälineestä, jolla tavarat on tuotu maasta, toiseen kuljetusvälineeseen, jolla ne viedään maasta;

o)      TRIPS-sopimuksella tarkoitetaan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehtyä sopimusta, joka on WTO-sopimuksen liitteessä 1C;

p)      WTO:lla tarkoitetaan Maailman kauppajärjestöä; ja

q)      WTO-sopimuksella tarkoitetaan Maailman kauppajärjestön perustamisesta 15 päivänä huhtikuuta 1994 tehtyä Marrakeshin sopimusta.

II luku: Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon oikeudellinen kehys

1 Jakso: Yleiset velvoitteet

6 artikla: Täytäntöönpanoon liittyvät yleiset velvoitteet

1.           Kunkin sopimuspuolen on varmistettava, että sillä on käytössään lainsäädäntönsä mukaisia täytäntöönpanomenettelyjä, jotka mahdollistavat tehokkaat toimet tässä sopimuksessa tarkoitettujen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia vastaan, mukaan lukien joutuisat oikeuskeinot loukkausten torjumiseksi sekä oikeuskeinot vastaisten loukkausten ehkäisemiseksi. Näitä menettelyjä on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupalle ja että luodaan takeet menettelyjen väärinkäyttöä vastaan.

2.           Tämän luvun määräysten täytäntöönpanemiseksi hyväksyttävien, voimassa pidettävien tai sovellettavien menettelyjen on oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ja niissä on huolehdittava siitä, että kaikkien niiden osapuolten, joita tällaiset menettelyt koskevat, oikeudet suojataan asianmukaisesti. Nämä menettelyt eivät saa olla liian monimutkaisia tai kalliita, eivätkä ne saa sisältää kohtuuttomia määräaikoja tai johtaa aiheettomiin viivytyksiin.

3.           Kunkin sopimuspuolen on tämän luvun määräyksiä täytäntöön pannessaan otettava huomioon oikeasuhteisuus loukkauksen vakavuuden, kolmansien osapuolten etujen sekä sovellettavien toimenpiteiden, oikeuskeinojen ja seuraamusten välillä.

4.           Minkään tämän luvun määräyksen ei pidä tulkita edellyttävän, että sopimuspuoli saattaa virkamiehensä vastuuseen virkatehtäviään hoitaessaan toteuttamistaan toimista.

2 Jakso: yksityisoikeudellinen täytäntöönpano[5]

7 artikla: Mahdollisuus turvautua yksityisoikeudelliseen menettelyyn

1.           Kunkin sopimuspuolen on annettava oikeudenhaltijoille mahdollisuus turvautua yksityisoikeudelliseen menettelyyn teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöön panemiseksi tässä jaksossa tarkoitetulla tavalla.

2.           Siltä osin kuin pääasiaa koskevien hallinnollisten menettelyjen tuloksena voidaan määrätä yksityisoikeudellisista oikeuskeinoista, kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että tällaisissa menettelyissä noudatetaan periaatteita, jotka vastaavat olennaiselta sisällöltään tässä jaksossa esitettyjä periaatteita.

8 artikla: Kieltotuomiot

1.           Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen tuomioistuimilla on teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskevissa yksityisoikeudellisissa menettelyissä toimivalta määrätä sopimuspuoli lopettamaan oikeuden loukkaaminen muun muassa määräämällä kyseinen sopimuspuoli tai tarvittaessa kolmas osapuoli, johon kyseisen tuomioistuimen toimivalta ulottuu, estämään teollis- tai tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden pääsy jakeluverkostoon.

2.           Tämän jakson muiden määräysten estämättä sopimuspuoli voi rajoittaa oikeuskeinot sellaista ilman oikeudenhaltijan suostumusta tapahtuvaa käyttöä vastaan, johon hallitus tai sen suostumuksella kolmas osapuoli voi ryhtyä, käsittämään vain korvauksen maksamisen edellyttäen, että sopimuspuoli noudattaa niitä TRIPS-sopimuksen II osan määräyksiä, jotka nimenomaisesti koskevat tällaista käyttöä. Muissa tapauksissa on sovellettava tässä jaksossa tarkoitettuja oikeuskeinoja tai, jos nämä oikeuskeinot eivät ole yhdenmukaisia sopimuspuolen lainsäädännön kanssa, on oltava mahdollisuus vahvistustuomioon ja riittävään korvaukseen.

9 artikla: Vahingonkorvaukset

1.           Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen tuomioistuimilla on teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskevissa yksityisoikeudellisissa menettelyissä toimivalta määrätä oikeudenloukkaaja, joka tiesi tai jonka olisi perustellusti pitänyt tietää ryhtyneensä loukkaavaan tekoon, maksamaan oikeudenhaltijalle vahingonkorvaus, joka riittää hyvittämään oikeudenhaltijan kärsimän vahingon teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksesta. Määrittäessään vahingonkorvausta teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksesta sopimuspuolen tuomioistuimilla on oltava toimivalta ottaa huomioon muun muassa oikeudenhaltijan esittämä oikeutettu arvon mitta, johon voi kuulua saamatta jäänyt voitto, niiden tavaroiden tai palvelujen markkinahintainen arvo, joita loukkaus koskee, tai ohjevähittäishinta.

2.           Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen tuomioistuimilla on ainakin tekijänoikeuden tai lähioikeuksien loukkauksia ja tavaramerkkiväärennöksiä koskevissa yksityisoikeudellisissa menettelyissä toimivalta määrätä oikeudenloukkaaja maksamaan oikeudenhaltijalle loukkauksen tuloksena saamansa voitto. Sopimuspuoli voi olettaa tällaisen voiton olevan 1 kohdassa tarkoitetun vahingonkorvauksen suuruinen.

3.           Kunkin sopimuspuolen on myös perustettava tai pidettävä voimassa järjestelmä, jossa määrätään ainakin teoksia, äänitteitä ja esityksiä suojaavan tekijänoikeuden tai lähioikeuksien loukkausten sekä tavaramerkkiväärennösten osalta yhdestä tai useammasta seuraavista:

a)      ennalta määrätty vahingonkorvaus; tai

b)      olettamat[6], jotka koskevat oikeudenhaltijalle loukkauksesta aiheutuneen vahingon hyvittämiseksi riittävän vahingonkorvauksen määrittämistä; tai

c)      lisäkorvaus ainakin tekijänoikeuden osalta.

4.           Jos sopimuspuoli säätää 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta oikeuskeinosta tai 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista olettamista, sen on varmistettava, että joko sen tuomioistuimilla tai oikeudenhaltijalla on oikeus valita kyseinen oikeuskeino tai kyseiset olettamat vaihtoehtona 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuille oikeuskeinoille.

5.           Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen tuomioistuimilla on tilanteen mukaan ainakin tekijänoikeuden tai lähioikeuksien taikka tavaramerkin loukkausta koskevan yksityisoikeudellisen menettelyn päätteeksi toimivalta määrätä, että hävinnyt osapuoli maksaa voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut tai -maksut ja kohtuullisen asianajopalkkion tai mahdolliset muut, kyseisen sopimuspuolen lainsäädännössä säädetyt kulut.

10 artikla: Muut oikeuskeinot

1.           Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen tuomioistuimilla on ainakin sellaisissa yksityisoikeudellisissa menettelyissä, jotka koskevat tekijänoikeutta loukkaavia piraattituotteita ja tavaramerkkioikeutta loukkaavia tuoteväärennöksiä, toimivalta oikeudenhaltijan vaatimuksesta määrätä loukkaavat tavarat hävitettäviksi ilman minkäänlaista korvausta, ellei poikkeuksellisista olosuhteista muuta johdu.

2.           Kunkin sopimuspuolen on lisäksi huolehdittava, että sen tuomioistuimilla on toimivalta määrätä, että sellaiset materiaalit ja välineet, joiden pääasiallisena käyttönä on ollut oikeutta loukkaavien tavaroiden valmistaminen tai suunnittelu, on ilman aiheetonta viivytystä ja ilman minkäänlaista korvausta hävitettävä tai poistettava markkinoilta/jakeluverkostosta siten, että uusien loukkausten riski on mahdollisimman pieni.

3.           Sopimuspuoli voi säätää, että tässä artiklassa tarkoitetut oikeuskeinot pannaan täytäntöön oikeudenloukkaajan kustannuksella.

11 artikla: Oikeudenloukkauksiin liittyvät tiedot

Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen tuomioistuimilla on teollis- ja tekijänoikeuden täytäntöönpanoa koskevissa yksityisoikeudellisissa menettelyissä toimivalta oikeudenhaltijan perustellusta vaatimuksesta määrätä oikeudenloukkaaja tai väitetty oikeudenloukkaaja toimittamaan oikeudenhaltijalle tai tuomioistuimelle ainakin todistelutarkoituksessa sellaiset oikeudenloukkaajan tai väitetyn oikeudenloukkaajan hallussa olevat, asiaan sovellettavien sopimuspuolen lakien ja määräysten mukaisesti merkitykselliset tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta etuoikeutta, tietolähteiden luottamuksellisuuden suojaa tai henkilötietojen käsittelyä sääntelevän lainsäädännön soveltamista. Tällaiset tiedot voivat koskea loukkaukseen tai väitettyyn loukkaukseen jollakin tavalla liittyvään seikkaan osallista henkilöä ja oikeuksia loukkaavien tai väitetysti loukkaavien tavaroiden tai palvelujen tuotantomenetelmiä tai jakelukanavia taikka myös tällaisten tavaroiden tai palvelujen tuotantoon ja jakeluun osallisiksi väitettyjen kolmansien osapuolten henkilöllisyyttä.

12 artikla: Turvaamistoimenpiteet

1.           Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen tuomioistuimilla on toimivalta määrätä nopeista ja tehokkaista turvaamistoimenpiteistä, jotka

a)      kohdistuvat sellaiseen osapuoleen tai tilanteen mukaan sellaiseen kolmanteen osapuoleen, jonka osalta asianomainen tuomioistuin on toimivaltainen, mahdollisten teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten estämiseksi ja etenkin sellaisten tavaroiden jakeluverkostoon pääsyn estämiseksi, joihin liittyy teollis- tai tekijänoikeuden loukkaus.

b)      tähtäävät väitetyn loukkauksen kannalta olennaisten todisteiden turvaamiseen.

2.           Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen tuomioistuimilla on toimivalta päättää turvaamistoimenpiteistä, tarvittaessa toista osapuolta kuulematta, erityisesti jos mahdollisesta viivytyksestä voisi koitua korvaamatonta haittaa oikeudenhaltijalle tai jos todisteiden hävittämisen vaara on ilmeinen. Jos asia käsitellään toista osapuolta kuulematta, kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen tuomioistuimilla on toimivalta käsitellä turvaamistoimenpiteitä koskevat vaatimukset joutuisasti ja tehdä päätös ilman aiheetonta viivytystä.

3.           Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen tuomioistuimilla on ainakin tekijänoikeuden tai lähioikeuksien loukkauksia ja tavaramerkkiväärennöksiä koskevissa yksityisoikeudellisissa menettelyissä toimivalta määrätä epäilyksenalaiset tavarat ja loukkauksen kannalta merkitykselliset materiaalit ja välineet sekä ainakin tavaramerkkiväärennösten osalta loukkauksen kannalta merkitykselliset asiakirjatodisteet tai niiden jäljennökset takavarikoitaviksi tai muuten haltuun otettaviksi.

4.           Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen tuomioistuimilla on toimivalta vaatia hakijaa esittämään turvaamistoimenpiteitä varten kaikki kohtuullisesti saatavissa olevat todisteet, jotta tuomioistuin voi riittävän varmasti vakuuttua siitä, että hakijan oikeutta on loukattu tai että tällaisen loukkauksen uhka on välitön, ja määrätä hakija asettamaan vakuus tai vastaava, joka riittää suojaamaan vastaajaa ja estämään väärinkäytökset. Tällainen vakuus tai vastaava ei saa perusteettomasti estää turvautumasta tällaisia turvaamistoimenpiteitä koskevaan menettelyyn.

5.           Jos turvaamistoimenpiteet kumotaan tai ne raukeavat hakijan toiminnan tai laiminlyönnin takia, tai jos myöhemmin todetaan, ettei teollis- tai tekijänoikeutta ole loukattu tai loukkaamisen uhkaa ole ollut, tuomioistuimilla on oltava toimivalta vastaajan vaatimuksesta määrätä hakija suorittamaan vastaajalle asianmukainen korvaus näiden toimenpiteiden aiheuttamasta vahingosta.

3 Jakso: Rajatoimenpiteet[7], [8]

13 artikla: Rajatoimenpiteiden soveltamisala[9]

Säätäessään tarpeen mukaan teollis- ja tekijänoikeuksien tehokkaasta rajat ylittävästä täytäntöönpanosta teollis- ja tekijänoikeussuojaa koskevan kansallisen järjestelmänsä mukaisesti ja rajoittamatta TRIPS-sopimuksen vaatimusten soveltamista sopimuspuolen olisi huolehdittava, että eri teollis- ja tekijänoikeuksia ei erotella perusteettomasti ja että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupalle.

14 artikla: Pienet tavaraerät ja henkilökohtaiset matkatavarat

1.           Kunkin sopimuspuolen on sovellettava tätä jaksoa luonteeltaan kaupallisiin, pieninä erinä toimitettaviin tavaroihin.

2.           Sopimuspuoli voi olla soveltamatta tämän jakson määräyksiä pieniin määriin tavaroita, jotka eivät ole luonteeltaan kaupallisia ja jotka sisältyvät matkustajan henkilökohtaisiin matkatavaroihin.

15 artikla: Oikeudenhaltijaa koskevien tietojen toimittaminen

Kunkin sopimuspuolen on sallittava toimivaltaisten viranomaistensa pyytää oikeudenhaltijaa toimittamaan merkityksellisiä tietoja viranomaisten auttamiseksi toteuttamaan tässä jaksossa tarkoitetut rajatoimenpiteet. Sopimuspuoli voi myös sallia oikeudenhaltijan toimittaa merkityksellisiä tietoja sen toimivaltaisille viranomaisille.

16 artikla: Rajatoimenpiteet

1.           Kunkin sopimuspuolen on otettava käyttöön tai pidettävä voimassa tuonti- ja vientitoimituksia koskevia menettelyjä, joiden mukaisesti

a)      sen tulliviranomaiset voivat viran puolesta lykätä epäilyksenalaisten tavaroiden luovuttamista; ja

b)      oikeudenhaltija voi tarvittaessa pyytää toimivaltaisia viranomaisia lykkäämään epäilyksenalaisten tavaroiden luovuttamista.

2.           Sopimuspuoli voi ottaa käyttöön tai pitää voimassa menettelyjä, joita sovelletaan epäilyksenalaisiin tavaroihin kuljetuksen aikana tai muissa tilanteissa, joissa tavarat ovat tullivalvonnan alaisia, ja joiden mukaisesti

a)      sen tulliviranomaiset voivat viran puolesta lykätä epäilyksenalaisten tavaroiden luovuttamista; ja

b)      oikeudenhaltija voi tarvittaessa pyytää toimivaltaisia viranomaisia lykkäämään epäilyksenalaisten tavaroiden luovuttamista tai ottamaan ne haltuunsa.

17 artikla: Oikeudenhaltijan hakemus

1.           Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen toimivaltaiset viranomaiset edellyttävät oikeudenhaltijan, joka pyytää 16 artiklan (Rajatoimenpiteet) 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen soveltamista, esittävän riittävät todisteet, joiden perusteella toimivaltaiset viranomaiset voivat vakuuttua siitä, että hänen teollis- tai tekijänoikeuttaan on menettelyjä soveltavan sopimuspuolen lainsäädännön perusteella todennäköisesti loukattu, sekä riittävät tiedot, jotka hänellä voidaan kohtuudella olettaa olevan ja joiden perusteella toimivaltaiset viranomaiset voivat kohtuudella tunnistaa epäilyksenalaiset tavarat. Vaatimus riittävien tietojen esittämisestä ei saa kohtuuttomasti vaikeuttaa turvautumista 16 artiklan (Rajatoimenpiteet) 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin menettelyihin.

2.           Kunkin sopimuspuolen on säädettävä mahdollisuudesta hakea sen alueella tullivalvonnan alaisina olevien epäilyksenalaisten tavaroiden luovuttamiseen lykkäystä tai näiden tavaroiden haltuun ottamista[10]. Sopimuspuoli voi säätää, että tällaiset hakemukset koskevat useista eristä koostuvia toimituksia. Sopimuspuoli voi säätää, että epäilyksenalaisten tavaroiden luovuttamisen lykkäämistä tai haltuun ottamista koskeva hakemus voi oikeudenhaltijan vaatimuksesta koskea valikoituja tullivalvonnassa olevia maahantulo- tai maastalähtöpaikkoja.

3.           Kunkin sopimuspuolen on varmistettava, että sen toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat hakijalle kohtuullisen ajan kuluessa, onko hakemus hyväksytty. Jos hakemus on hyväksytty, toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava pyytäjälle myös hyväksynnän voimassaoloaika.

4.           Sopimuspuoli voi säätää, että sen toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet evätä hakemus, lykätä sen täytäntöönpanoa tai mitätöidä se, jos hakija on käyttänyt väärin 16 artiklan (Rajatoimenpiteet) 1 kohdan b alakohdassa tai 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja menettelyjä, tai jos hakemuksen epäämiseen, täytäntöönpanon lykkäämiseen tai mitätöintiin on pätevä syy.

18 artikla: Vakuus tai vastaava järjestely

Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet vaatia oikeudenhaltijaa, joka pyytää 16 artiklan (Rajatoimenpiteet) 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen soveltamista, asettamaan kohtuullinen vakuus tai vastaava, joka riittää suojaamaan vastaajaa ja toimivaltaisia viranomaisia ja estämään väärinkäytökset. Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että tällainen vakuus tai vastaava ei perusteettomasti estä turvautumasta näihin menettelyihin. Sopimuspuoli voi säätää, että tällainen vakuus voi olla takaus, jonka ehdot suojaavat vastaajaa tavaroiden luovuttamisen lykkäämisestä tai haltuun ottamisesta mahdollisesti aiheutuvalta menetykseltä tai vahingolta siinä tapauksessa, että toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että tavarat eivät loukkaa teollis- tai tekijänoikeuksia. Sopimuspuoli voi ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa tai tuomioistuimen määräyksestä sallia vastaajan ottaa epäilyksenalaiset tavarat haltuunsa takausta tai muuta vakuutta vastaan.

19 artikla: Loukkauksen toteaminen

Kunkin sopimuspuolen on otettava käyttöön tai pidettävä voimassa menettelyt, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat kohtuullisen ajan kuluessa 16 artiklassa (Rajatoimenpiteet) tarkoitettujen menettelyjen aloittamisesta ratkaista, loukkaavatko epäilyksenalaiset tavarat teollis- tai tekijänoikeutta.

20 artikla: Oikeuskeinot

1.           Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet määrätä tavaroita hävitettäviksi sen jälkeen, kun 19 artiklan (Loukkauksen toteaminen) mukaisesti on todettu, että tavarat loukkaavat teollis- tai tekijänoikeutta. Jos tavaroita ei hävitetä, kunkin sopimuspuolen on varmistettava, elleivät olosuhteet ole poikkeukselliset, että tällaiset tavarat poistetaan markkinoilta siten, ettei oikeudenhaltijalle aiheudu vahinkoa.

2.           Tavaramerkkioikeutta loukkaavan tuoteväärennöksen osalta pelkkä laittomasti kiinnitetyn tavaramerkin irrottaminen ei riitä muutoin kuin poikkeustapauksissa siihen, että tavara voidaan päästää jakeluverkostoon.

3.           Sopimuspuoli voi säätää, että sen toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet määrätä hallinnollisia seuraamuksia sen jälkeen, kun 19 artiklan (Loukkauksen toteaminen) mukaisesti on todettu, että tavarat loukkaavat teollis- tai tekijänoikeutta.

21 artikla: Maksut

Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen toimivaltaisten viranomaisten tässä jaksossa tarkoitettujen menettelyjen yhteydessä määräämiä hakemus-, varastointi- tai hävittämismaksuja ei käytetä perusteettomasti estämään turvautumista näihin menettelyihin.

22 artikla: Tietojen luovuttaminen

Rajoittamatta yksityisyyden suojaa tai tietojen luottamuksellisuutta koskevan sopimuspuolen lainsäädännön soveltamista

a)      sopimuspuoli voi teollis- tai tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden paljastamisen helpottamiseksi valtuuttaa toimivaltaiset viranomaisensa antamaan oikeudenhaltijalle tiettyjä tavaraeriä koskevia tietoja, kuten tavaroiden kuvaus ja määrä;

b)      sopimuspuoli voi 19 artiklassa tarkoitetun toteamisen (Loukkauksen toteaminen) helpottamiseksi valtuuttaa toimivaltaiset viranomaisensa ilmoittamaan oikeudenhaltijalle muun muassa tiedot tavaroiden kuvauksesta ja määrästä, tavarantoimittajan, tuojan, viejän tai vastaanottajan nimen ja osoitteen ja, jos ne ovat tiedossa, tavaroiden alkuperämaan sekä tavaroiden valmistajan nimen ja osoitteen;

c)      jollei sopimuspuoli ole myöntänyt toimivaltaisille viranomaisilleen b alakohdassa tarkoitettuja valtuuksia, sen on ainakin maahan tuotujen tavaroiden tapauksessa, kun sen toimivaltaiset viranomaiset ovat takavarikoineet epäilyksenalaisia tavaroita tai todenneet 19 artiklassa (Loukkauksen toteaminen) tarkoitetulla tavalla, että tavarat loukkaavat teollis- tai tekijänoikeutta, valtuutettava toimivaltaiset viranomaisensa ilmoittamaan oikeudenhaltijalle 30 päivän[11] kuluessa takavarikosta tai loukkauksen toteamisesta muun muassa tiedot tavaroiden kuvauksesta ja määrästä, tavarantoimittajan, tuojan, viejän tai vastaanottajan nimen ja osoitteen, tavaroiden alkuperämaan, jos se on tiedossa, sekä tavaroiden valmistajan nimen ja osoitteen.

4 Jakso: Rikosoikeudellinen täytäntöönpano

23 artikla: Rikokset

1.           Kunkin sopimuspuolen on säädettävä ainakin sellaisiin tapauksiin sovellettavista rikosoikeudellisista menettelyistä ja seuraamuksista, joissa on kysymys kaupallisessa laajuudessa tapahtuvasta tahallisesta tavaramerkkiväärennösten kaupasta tai tekijänoikeuteen tai lähioikeuksiin kohdistuvasta piratismista.[12] Kaupallisessa laajuudessa tapahtuvalla toiminnalla tarkoitetaan tässä jaksossa ainakin sellaista kaupallista toimintaa, jolla tavoitellaan välitöntä tai välillistä taloudellista tai kaupallista etua.

2.           Kunkin sopimuspuolen on säädettävä rikosoikeudellisista menettelyistä ja seuraamuksista, joita sovelletaan kaupankäynnissä kaupallisessa laajuudessa tapahtuvaan sellaisten etikettien tai pakkausten harkittuun maahantuontiin[13] ja kotimaiseen käyttöön, jotka[14]

a)      on luvattomasti varustettu merkillä, joka on identtinen sen alueella rekisteröidyn tavaramerkin kanssa, tai jota ei voida erottaa siitä; ja

b)      on tarkoitettu käytettäviksi sellaisten tavaroiden tai palvelujen kaupassa, jotka ovat identtiset niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joille tavaramerkki on rekisteröity.

3.           Sopimuspuoli voi tarpeen mukaan säätää rikosoikeudellisista menettelyistä ja seuraamuksista, joita sovelletaan elokuvateosten luvattomaan kopioimiseen yleisölle tavanomaisesti avoimessa elokuvien esityspaikassa järjestetyssä esityksessä.

4.           Säätäessään tässä artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin sovellettavista rikosoikeudellisista menettelyistä ja seuraamuksista sopimuspuolen on varmistettava, että sen lainsäädännössä säädetään avunantoon sovellettavasta rikosoikeudellisesta vastuusta.

5.           Kunkin sopimuspuolen on oikeusperiaatteidensa mukaisesti toteutettava tarvittavat toimenpiteet oikeushenkilöiden vastuun, joka voi olla rikosoikeudellinen, vahvistamiseksi sellaisista tässä artiklassa tarkoitetuista rikoksista, joita koskevista rikosoikeudellisista menettelyistä ja seuraamuksista sopimuspuoli säätää. Kyseinen vastuu ei rajoita rikoksen tehneiden luonnollisten henkilöiden rikosoikeudellista vastuuta.

24 artikla: Seuraamukset

Kunkin osapuolen on säädettävä 23 artiklan (Rikokset) 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin rikoksiin sovellettavista seuraamuksista, vankeus- ja sakkorangaistus[15] mukaan lukien, jotka ovat riittävän ankarat vaikuttaakseen ehkäisevästi ja jotka ovat verrattavissa vakavuudeltaan samanasteisiin rikoksiin sovellettaviin rangaistuksiin.

25 artikla: Takavarikko, menetetyksi tuomitseminen ja hävittäminen

1.           Säätäessään rikosoikeudellisista menettelyistä ja seuraamuksista, joita sovelletaan 23 artiklan (Rikokset) 1–4 kohdassa tarkoitettuihin rikoksiin, sopimuspuolen on huolehdittava, että sen toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet määrätä epäillyn tavaramerkkioikeutta loukkaavan tuoteväärennöksen tai epäillyn tekijänoikeutta loukkaavan piraattituotteen, näihin liittyvien, väitetyn rikoksen tekemiseen käytettyjen materiaalien ja välineiden, väitettyyn rikokseen liittyvien asiakirjatodisteiden sekä oikeuksia loukkaavasta teosta peräisin olevien taikka välittömästi tai välillisesti sen avulla saatujen varojen takavarikoinnista.

2.           Jos sopimuspuoli asettaa 1 kohdassa tarkoitetun määräyksen antamisen ehdoksi takavarikoitavien tavaroiden tunnistamisen, se ei saa edellyttää, että tavarat on kuvattava yksityiskohtaisemmin kuin on tarpeen niiden tunnistamiseksi takavarikointia varten.

3.           Säätäessään rikosoikeudellisista menettelyistä ja seuraamuksista, joita sovelletaan 23 artiklan (Rikokset) 1–4 kohdassa tarkoitettuihin rikoksiin, sopimuspuolen on huolehdittava, että sen toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet määrätä tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuoteväärennösten tai tekijänoikeutta loukkaavien piraattituotteiden menetetyksi tuomitsemisesta tai hävittämisestä. Jos tavaramerkkioikeutta loukkaavia tuoteväärennöksiä tai tekijänoikeutta loukkaavia piraattituotteita ei hävitetä, toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, elleivät olosuhteet ole poikkeukselliset, että tällaiset tavarat poistetaan jakeluverkostosta siten, ettei oikeudenhaltijalle aiheudu vahinkoa. Kunkin sopimuspuolen on varmistettava, että tällaisten tavaroiden menetetyksi tuomitsemista tai hävittämistä ei korvata oikeudenloukkaajalle millään tavalla.

4.           Säätäessään rikosoikeudellisista menettelyistä ja seuraamuksista, joita sovelletaan 23 artiklan (Rikokset) 1–4 kohdassa tarkoitettuihin rikoksiin, sopimuspuolen on huolehdittava, että sen toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet määrätä tavaramerkkioikeutta loukkaavan tuoteväärennöksen tai tekijänoikeutta loukkaavan piraattituotteen valmistamisessa pääasiassa käytettyjen materiaalien ja välineiden sekä ainakin, kun on kyse vakavasta rikoksesta, oikeutta loukkaavasta teosta peräisin olevien taikka välittömästi tai välillisesti sen avulla saatujen varojen menetetyksi tuomitsemisesta tai hävittämisestä. Kunkin sopimuspuolen on varmistettava, että tällaisten materiaalien, välineiden tai varojen menetetyksi tuomitsemista tai hävittämistä ei korvata oikeudenloukkaajalle millään tavalla.

5.           Säätäessään rikosoikeudellisista menettelyistä ja seuraamuksista, joita sovelletaan 23 artiklan (Rikokset) 1–4 kohdassa tarkoitettuihin rikoksiin, sopimuspuoli voi säätää, että sen tuomioistuimilla on toimivalta määrätä

a)      väitetystä oikeutta loukkaavasta teosta peräisin olevia taikka välittömästi tai välillisesti sen avulla saatuja varoja arvoltaan vastaavien varojen takavarikoinnista; ja

b)      väitetystä oikeutta loukkaavasta teosta peräisin olevia taikka välittömästi tai välillisesti sen avulla saatuja varoja arvoltaan vastaavien varojen menetetyksi tuomitsemisesta.

26 artikla: Viran puolesta tapahtuva rikosoikeudellinen täytäntöönpano

Kunkin sopimuspuolen on huolehdittava, että sen toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa aloittaa tutkimukset tai nostaa kanteen viran puolesta niiden 23 artiklan (Rikokset) 1–4 kohdassa tarkoitettujen rikosten osalta, joita koskevista rikosoikeudellisista menettelyistä ja seuraamuksista kyseinen sopimuspuoli on säätänyt.

5 Jakso: Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpano digitaaliympäristössä

27 artikla: Täytäntöönpano digitaaliympäristössä

1.           Kunkin sopimuspuolen on varmistettava, että sillä on lainsäädäntönsä nojalla käytössään 2 jaksossa (Yksityisoikeudellinen täytäntöönpano) ja 4 jaksossa (Rikosoikeudellinen täytäntöönpano) tarkoitetussa laajuudessa täytäntöönpanomenettelyjä, jotka mahdollistavat tehokkaat toimet digitaaliympäristössä tapahtuvia teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia vastaan, mukaan lukien joutuisat oikeuskeinot loukkausten torjumiseksi sekä oikeuskeinot vastaisten loukkausten ehkäisemiseksi.

2.           Sen lisäksi, mitä 1 kohdassa määrätään, kunkin sopimuspuolen täytäntöönpanomenettelyjä sovelletaan digitaaliverkoissa tapahtuviin tekijänoikeuden tai lähioikeuksien loukkauksiin, joihin voi kuulua laajaan jakeluun käytettävien kanavien laiton käyttö oikeudenloukkaustarkoituksessa. Nämä menettelyt on toteutettava siten, että vältetään muodostamasta esteitä lailliselle toiminnalle, sähköinen kaupankäynti mukaan luettuna, ja noudatetaan kyseisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti perusperiaatteita, kuten ilmaisunvapautta, menettelyn oikeudenmukaisuutta ja yksityisyyden suojaa.[16]

3.           Kunkin sopimuspuolen on pyrittävä edistämään elinkeinoelämän piirissä tehtävää yhteistyötä, jonka tarkoituksena on puuttua tehokkaasti tavaramerkki- ja tekijänoikeuden tai lähioikeuksien loukkauksiin siten, että samalla turvataan laillinen kilpailu ja noudatetaan kyseisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti perusperiaatteita, kuten ilmaisunvapautta, menettelyn oikeudenmukaisuutta ja yksityisyyden suojaa.

4.           Sopimuspuoli voi omien lakiensa ja määräystensä mukaisesti valtuuttaa toimivaltaiset viranomaisensa määräämään verkkopalvelun tarjoaja luovuttamaan viivytyksettä oikeudenhaltijalle sellaisen tilaajan tunnistamiseen riittävät tiedot, jonka liittymää väitetään käytetyn oikeudenloukkaukseen, jos kyseinen oikeudenhaltija on nostanut tavaramerkki- tai tekijänoikeuden tai lähioikeuksien loukkausta koskevan, tutkittavaksi ottamisen edellytykset täyttävän kanteen, ja jos tietoja on pyydetty näiden oikeuksien suojaamista tai täytäntöön panemista varten. Nämä menettelyt on toteutettava siten, että vältetään muodostamasta esteitä lailliselle toiminnalle, sähköinen kaupankäynti mukaan luettuna, ja noudatetaan kyseisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti perusperiaatteita, kuten ilmaisunvapautta, menettelyn oikeudenmukaisuutta ja yksityisyyden suojaa.

5.           Kunkin sopimuspuolen on säädettävä riittävistä ja tehokkaista oikeuskeinoista, joilla torjutaan sellaisten tehokkaiden teknisten toimenpiteiden[17] kiertämistä, joita tekijät, esiintyjät tai äänitetuottajat käyttävät oikeuksiensa käyttämisen yhteydessä ja jotka rajoittavat heidän teoksiinsa, esityksiinsä ja äänitteisiinsä kohdistuvia tekoja, joihin ei ole saatu lupaa kyseisiltä tekijöiltä, esiintyjiltä tai äänitetuottajilta tai jotka eivät ole lain mukaan sallittuja.

6.           Edellä 5 kohdassa tarkoitetuista riittävästä oikeudellisesta suojasta ja tehokkaista oikeuskeinoista säätäessään kunkin sopimuspuolen on säädettävä suojasta ainakin seuraavia vastaan:

a)      lainsäädännössään säädetyssä laajuudessa:

i)        tehokkaan teknisen toimenpiteen luvaton kiertäminen, kun oikeudenloukkaaja tiesi tai hänen olisi perustellusti pitänyt tietää teon olevan luvaton; ja

ii)       laitteen tai tuotteen, tietokoneohjelmat mukaan lukien, taikka palvelun markkinointi yleisölle keinona tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämiseksi; ja

b)      sellaisen laitteen tai tuotteen, tietokoneohjelmat mukaan lukien, valmistaminen, maahantuonti tai jakelu taikka sellaisen palvelun tarjoaminen,

i)        joka on pääasiallisesti suunniteltu tai tuotettu tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämiseksi; tai

ii)       jolla on tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen ohella vain vähäistä muuta kaupallista merkitystä.[18]

7.           Kunkin osapuolen on säädettävä riittävästä oikeudellisesta suojasta ja tehokkaista oikeuskeinoista oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen[19] suojaamiseksi sellaista henkilöä vastaan, joka tekee luvatta jonkin seuraavista teoista tietäen tai, jos on kyse yksityisoikeudellisista oikeuskeinoista, kun hänen olisi perustellusti pitänyt tietää, että teko aiheuttaa tai mahdollistaa tekijänoikeuden tai lähioikeuksien loukkauksen taikka helpottaa sen tekemistä tai salaa sen:

a)      oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen poistaminen tai muuttaminen;

b)      teoskappaleiden, esitystallenteiden tai äänitekopioiden levittäminen, maahantuonti jakelua varten, yleisradioiminen tai yleisölle välittäminen tietäen, että oikeuksien sähköiset hallinnointitiedot on niistä poistettu tai että tietoja on muutettu ilman lupaa.

8.           Säätäessään 5 ja 7 kohdassa tarkoitetuista riittävästä oikeudellisesta suojasta ja tehokkaista oikeuskeinoista sopimuspuoli voi ottaa käyttöön tai pitää voimassa asianmukaisia rajoituksia tai poikkeuksia 5–7 kohdan määräysten täytäntöönpanotoimiin. Edellä 5–7 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden soveltaminen ei rajoita sopimuspuolen lainsäädännön mukaisia, tekijänoikeutta tai lähioikeuksia koskevia oikeuksia, rajoituksia, poikkeuksia tai suojakeinoja.

III luku: Täytäntöönpano

28 artikla: Täytäntöönpanoa koskeva asiantuntemus, tiedottaminen ja kansallinen koordinointi

1.           Kunkin sopimuspuolen on edistettävä erityisasiantuntemuksen kehittämistä teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaistensa piirissä.

2.           Kunkin sopimuspuolen on edistettävä tilastotietojen ja muiden teollis- ja tekijänoikeusloukkausten kannalta merkityksellisten tietojen keräämistä ja analysointia sekä tietojen keräämistä parhaista toimintatavoista loukkausten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

3.           Kunkin sopimuspuolen on tarpeen mukaan edistettävä sisäistä koordinointia teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaistensa välillä ja helpotettava niiden yhteisiä toimia.

4.           Kunkin sopimuspuolen on pyrittävä tarpeen mukaan edistämään sellaisten virallisten ja epävirallisten järjestelyjen, kuten neuvontaryhmien, perustamista ja ylläpitämistä, joiden avulla sen toimivaltaiset viranomaiset voivat saada tietoonsa oikeudenhaltijoiden tai muiden asianomaisten sidosryhmien näkemyksiä.

29 artikla: Riskinhallinta rajoilla

1.           Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon tehostamiseksi rajoilla toimivaltaiset viranomaiset voivat

a)      kuulla keskeisiä sidosryhmiä sekä teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanosta vastaavia, muiden sopimuspuolten toimivaltaisia viranomaisia, jotta riskit voidaan havaita, niihin voidaan puuttua ja niitä voidaan lieventää; ja

b)      vaihtaa muiden sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten kanssa tietoja teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanosta rajoilla, mukaan lukien tiedot, jotka helpottavat sellaisten lähetysten tunnistamista ja valitsemista tarkastuskohteeksi, joiden epäillään sisältävän oikeutta loukkaavia tavaroita.

2.           Jos sopimuspuoli takavarikoi teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavia maahantuotuja tavaroita, sen toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa viennin lähtömaana olleelle sopimuspuolelle tiedot, jotka ovat tarpeen takavarikoitujen tavaroiden vientiin osallistuneiden osapuolten ja tavaroiden tunnistamiseksi. Viennin lähtömaana olleen sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset voivat ryhtyä toimenpiteisiin näitä osapuolia ja tulevia tavaratoimituksia vastaan lainsäädäntönsä mukaisesti.

30 artikla: Avoimuus

Kukin sopimuspuoli toteuttaa tarvittavat lainsäädäntönsä ja politiikkansa mukaiset toimenpiteet edistääkseen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanojärjestelmänsä hallinnoinnin avoimuutta julkaisemalla tai muuten välittämällä yleisölle tietoja

a)      lainsäädäntönsä nojalla käytettävissä olevista menettelyistä teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöön panemiseksi, täytäntöönpanosta vastaavista toimivaltaisista viranomaisista sekä avustavista yhteystahoista;

b)      teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon kannalta merkityksellisistä laeista, määräyksistä, lopullisista oikeuden päätöksistä ja yleisesti sovellettavista hallinnollisista päätöksistä; ja

c)      toimista, jotka se on toteuttanut tehokkaan teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanojärjestelmän ja suojan varmistamiseksi.

31 artikla: Tietoisuuden lisääminen

Kunkin sopimuspuolen on edistettävä tarpeen mukaan toimenpiteiden toteuttamista kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen tärkeydestä ja teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten haitoista.

32 artikla: Teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden hävittämiseen liittyvät ympäristönäkökohdat

Teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavia tavaroita hävitettäessä on johdonmukaisesti noudatettava sen sopimuspuolen ympäristölakeja ja -määräyksiä, jossa hävittäminen tapahtuu.

IV luku

Kansainvälinen yhteistyö

33 artikla: Kansainvälinen yhteistyö

1.           Kukin sopimuspuoli tunnustaa, että kansainvälisellä yhteistyöllä on keskeinen merkitys teollis- ja tekijänoikeuksien tehokkaan suojan toteutumiselle ja että yhteistyön tekemiseen olisi kannustettava teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden alkuperästä ja oikeudenhaltijan sijainnista tai kansalaisuudesta riippumatta.

2.           Sopimuspuolten on tarvittaessa edistettävä yhteistyötä teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaistensa välillä teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten, erityisesti tavaramerkkiväärennösten ja tekijänoikeuteen tai lähioikeuksiin kohdistuvan piratismin torjumiseksi. Tähän yhteistyöhön voi kuulua rikosoikeudelliseen täytäntöönpanoon ja rajatoimenpiteisiin liittyvää lainvalvontayhteistyötä tämän sopimuksen soveltamisalalla.

3.           Tässä luvussa tarkoitetussa yhteistyössä on noudatettava asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia, ja siinä on otettava huomioon kunkin sopimuspuolen lainsäädäntö, politiikka, resurssien kohdentaminen sekä lainvalvonnan painopisteet.

34 artikla: Tietojenvaihto

Rajoittamatta 29 artiklan (Riskinhallinta rajalla) määräysten soveltamista kunkin sopimuspuolen on pyrittävä vaihtamaan muiden sopimuspuolten kanssa

a)      tietoja, jotka se on kerännyt III luvun (Täytäntöönpano) määräysten mukaisesti, tilastotiedot ja parhaita toimintatapoja koskevat tiedot mukaan lukien;

b)      tietoja teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan ja täytäntöönpanoon liittyvistä lainsäädäntö- ja sääntelytoimistaan; ja

c)      muita tietoja tarpeen mukaan ja yhteisestä sopimuksesta.

35 artikla: Valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu

1.           Kunkin sopimuspuolen on pyrittävä pyynnöstä ja yhteisesti sovituin ehdoin antamaan valmiuksien kehittämiseen tähtäävää apua ja teknistä apua tämän sopimuksen muille sopimuspuolille ja tarvittaessa mahdollisille tuleville sopimuspuolille. Valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu voivat kattaa muun muassa seuraavat alat:

a)      kansalaisten tietoisuuden lisääminen teollis- ja tekijänoikeuksista;

b)      teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskevan kansallisen lainsäädännön laatiminen ja täytäntöönpano;

c)      virkamiesten kouluttaminen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanossa; ja

d)      aluetasolla ja monenvälisellä tasolla toteutetut koordinoidut operaatiot.

2.           Kunkin sopimuspuolen on pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä muiden sopimuspuolten ja tarvittaessa muidenkin kuin sopimuspuolten kanssa 1 kohdan määräysten täytäntöön panemiseksi.

3.           Sopimuspuoli voi toteuttaa tässä artiklassa tarkoitettuja toimia yhdessä alalla toimivien yksityissektorin tai kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Kunkin sopimuspuolen on pyrittävä välttämään tarpeetonta päällekkäisyyttä tässä artiklassa tarkoitettujen toimien ja muun kansainvälisen yhteistyön välillä.

V luku

Institutionaaliset järjestelyt

36 artikla: ACTA-komitea

1.           Sopimuspuolet perustavat ACTA-komitean. Kullakin sopimuspuolella on komiteassa edustajansa.

2.           Komitean tehtävänä on

a)      valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja toimintaa;

b)      käsitellä tämän sopimuksen kehittämiseen liittyviä asioita;

c)      käsitellä tähän sopimukseen 42 artiklan (Muutokset) mukaisesti mahdollisesti ehdotettavia muutoksia;

d)      päättää 43 artiklan (Liittyminen) 2 kohdan mukaisesti ehdoista minkä tahansa WTO:n jäsenen liittymiselle sopimukseen; ja

e)      käsitellä mahdollisia muita asioita, jotka vaikuttavat tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja toimintaan.

3.           Komitea voi päättää

a)      perustaa tilapäisiä komiteoita tai työryhmiä avustamaan komiteaa sen 2 kohdan mukaisten tehtävien hoitamisessa tai avustamaan mahdollista tulevaa sopimuspuolta sen jälkeen, kun tämä on pyytänyt saada liittyä tähän sopimukseen 43 artiklan (Liittyminen) mukaisesti;

b)      pyytää neuvoja valtiosta riippumattomilta henkilöiltä tai ryhmiltä;

c)      tehdä tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja toimintaa koskevia suosituksia muun muassa hyväksymällä siihen liittyvät, parhaita toimintatapoja koskevat suuntaviivat;

d)      vaihtaa kolmansien osapuolten kanssa teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten vähentämiseen liittyviä tietoja ja parhaita toimintatapoja, piratismin ja väärentämisen havaitsemiseen ja seurantaan käytettäviin tekniikkoihin liittyvät tiedot ja parhaat toimintatavat mukaan lukien; ja

e)      toteuttaa muita toimenpiteitä tehtäviensä hoitamiseksi.

4.           Komitea tekee kaikki päätöksensä määräenemmistöllä, ellei se yksimielisesti toisin päätä. Komitean katsotaan päättäneen sen käsiteltäväksi toimitetusta asiasta yksimielisesti, jos yksikään sopimuspuolista joka oli läsnä päätöstä tehtäessä, ei ole virallisesti vastustanut päätösehdotusta. Komitean työkieli on englanti, ja sen työtä tukevien asiakirjojen on oltava englanninkielisiä.

5.           Komitea vahvistaa työjärjestyksensä kohtuullisen ajan kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta ja kutsuu ne sopimuksen allekirjoittajat, jotka eivät ole sopimuspuolia, osallistumaan työjärjestystä koskeviin komitean keskusteluihin. Työjärjestyksessä

a)      käsitellään muun muassa kokousten järjestämistä ja puheenjohtajana toimimista sekä tähän sopimukseen ja sen toimintaan liittyvien organisointitehtävien hoitamista; ja

b)      voidaan käsitellä myös muun muassa tarkkailijan aseman myöntämistä ja mitä tahansa muuta asiaa, jonka komitea katsoo tarpeelliseksi voidakseen toimia moitteettomasti.

6.           Komitea voi tarkistaa työjärjestystään.

7.           Sen estämättä, mitä 4 kohdassa määrätään, sopimuksen voimaantuloa seuraavien viiden vuoden aikana työjärjestyksen hyväksymistä tai tarkistamista koskevien komitean päätösten tekeminen edellyttää tämän sopimuksen sopimuspuolten ja niiden allekirjoittajien, jotka eivät ole sopimuspuolia, yksimielisyyttä.

8.           Edellä 7 kohdassa tarkoitetun ajan kuluttua komitea voi hyväksyä työjärjestyksensä tai tarkistaa sitä tämän sopimuksen sopimuspuolten yksimielisellä hyväksynnällä.

9.           Sen estämättä, mitä 8 kohdassa määrätään, komitea voi päättää, että työjärjestyksen tietyn säännön tai menettelyn hyväksymiseen tai muuttamiseen vaaditaan tämän sopimuksen sopimuspuolten ja niiden allekirjoittajien, jotka eivät ole sopimuspuolia, yksimielinen hyväksyntä.

10.         Komitea kokoontuu ainakin kerran vuodessa, ellei se toisin päätä. Komitea pitää ensimmäisen kokouksensa kohtuullisen ajan kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

11.         Oikeusvarmuuden lisäämiseksi komitea ei valvo yksittäisiin teollis- tai tekijänoikeustapauksiin liittyvää kansallista tai kansainvälistä täytäntöönpanoa tai rikostutkintaa.

12.         Komitea pyrkii välttämään tarpeetonta päällekkäisyyttä oman toimintansa sekä teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon liittyvän muun kansainvälisen toiminnan välillä.

37 artikla: Yhteystahot

1.           Kunkin sopimuspuolen on nimettävä yhteystaho tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita koskevan yhteydenpidon helpottamiseksi.

2.           Sopimuspuolen yhteystahon on toisen sopimuspuolen pyynnöstä nimettävä viranomainen tai virkamies, jolle pyynnön esittäneen sopimuspuolen kysely voidaan osoittaa, ja tarvittaessa avustettava kyseisen viranomaisen tai virkamiehen sekä pyynnön esittäneen sopimuspuolen välisessä yhteydenpidossa.

38 artikla: Neuvottelut

1.           Sopimuspuoli voi kirjallisesti pyytää neuvotteluja toisen sopimuspuolen kanssa mistä tahansa tämän sopimuksen täytäntöönpanoon vaikuttavasta asiasta. Pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen on suhtauduttava tällaiseen pyyntöön myönteisesti, vastattava siihen ja varattava riittävä tilaisuus neuvotteluihin.

2.           Nämä neuvottelut, neuvottelevien sopimuspuolten esittämät kannat mukaan lukien, on pidettävä luottamuksellisina, eivätkä ne saa rajoittaa kummankaan sopimuspuolen oikeuksia tai kantoja mahdollisissa muissa menettelyissä, WTO-sopimuksen liitteeseen 2 sisältyvän riitojen ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskevan sopimuksen mukainen menettely mukaan lukien.

3.           Neuvottelevat sopimuspuolet voivat yhteisestä sopimuksesta ilmoittaa komitealle tässä artiklassa tarkoitettujen neuvottelujensa tuloksesta.

VI luku: Loppumääräykset

39 artikla: Allekirjoittaminen

Tämä sopimus on avoinna sen neuvottelemiseen osallistuneiden osapuolten[20] sekä näiden yksimielisellä suostumuksella minkä tahansa muiden WTO:n jäsenten allekirjoitettavaksi 31 päivästä maaliskuuta 2011 31 päivään maaliskuuta 2013.

40 artikla: Voimaantulo

1.           Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun kuudes ratifiointi- tai hyväksymisasiakirja on talletettu, niiden allekirjoittajien välillä, jotka ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa.

2.           Kunkin sellaisen allekirjoittajan osalta, joka tallettaa ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa kuudennen ratifioimis- tai hyväksymisasiakirjan tallettamisen jälkeen, tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun kyseinen allekirjoittaja on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa.

41 artikla: Sopimuksen irtisanominen

Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan sadantenakahdeksantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun tallettaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

42 artikla: Muutokset

1.           Sopimuspuoli voi ehdottaa komitealle tähän sopimukseen tehtäviä muutoksia. Komitea päättää, esitetäänkö ehdotettu muutos sopimuspuolille ratifiointia tai hyväksymistä varten.

2.           Mahdollinen muutos tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun kaikki sopimuspuolet ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tallettajalle.

43 artikla: Sopimukseen liittyminen

1.           Edellä 39 artiklassa (Allekirjoittaminen) määrätyn määräajan päätyttyä mikä tahansa WTO:n jäsen voi hakea liittymistä tähän sopimukseen.

2.           Komitea päättää liittymisen ehdoista kunkin hakijan osalta.

3.           Sopimus tulee voimaan hakijan osalta kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun 2 kohdassa tarkoitettuihin liittymisehtoihin perustuva liittymisasiakirja on talletettu.

44 artikla: Sopimustekstit

Tämä sopimus allekirjoitetaan yhtenä alkuperäisenä englannin-, ranskan- ja espanjankielisenä kappaleena, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

45 artikla: Tallettaja

Tämän sopimuksen tallettaja on Japanin hallitus.

[1]               EUVL C, s. .

[2]               EUVL: lisätään tämän päätöksen numero ja julkaisutiedot.

[3]               EUVL: lisätään tämän sopimuksen julkaisutiedot alaviitteeseen 1.

[4]               Selvyyden vuoksi sopimuspuolet toteavat, että vapaa-alueella tarkoitetaan sellaista sopimuspuolen aluetta, jolle tuotujen tavaroiden katsotaan yleisesti olevan tuontitullien ja verojen osalta tullialueen ulkopuolella.

[5]               Sopimuspuoli voi sulkea patentit ja julkaisemattomien tietojen suojan tämän jakson soveltamisalan ulkopuolelle.

[6]               Edellä 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin olettamiin voi kuulua olettamus, että vahingonkorvauksen määrä on i) oikeudenhaltijan kyseessä olevaa teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien ja kolmansille tosiasiallisesti luovutettujen tavaroiden määrä kerrottuna voiton määrällä, jonka oikeudenhaltija olisi saanut myytyä kappaletta kohden, jos loukkausta ei olisi tapahtunut; tai (ii) kohtuullinen tekijänoikeuspalkkio; tai iii) kertakorvaus, jonka perusteena on ainakin vähintään niiden tekijänoikeus- tai muiden palkkioiden määrä, jotka olisi ollut maksettava, jos oikeudenloukkaaja olisi pyytänyt lupaa käyttää kyseistä teollis- tai tekijänoikeutta.

[7]               Where a Party has dismantled substantially all controls over movement of goods across its border with another Party with which it forms part of a customs union, it shall not be required to apply the provisions of this Section at that border.

[8]               It is understood that there shall be no obligation to apply the procedures set forth in this Section to goods put on the market in another country by or with the consent of the right holder.

[9]               Sopimuspuolet sopivat siitä, että patentit ja julkaisemattomien tietojen suoja eivät kuulu tämän jakson soveltamisalaan.

[10]             Vaatimus säätää mahdollisuudesta hakea lykkäystä liittyy velvoitteeseen säätää 16 artiklan (Rajatoimenpiteet) 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista menettelyistä.

[11]             Päivillä tarkoitetaan tässä artiklassa työpäiviä.

[12]             Kunkin sopimuspuolen on kohdeltava tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuoteväärennösten tai tekijänoikeutta loukkaavien piraattituotteiden kaupallisessa laajuudessa tapahtuvaa harkittua tuontia tai vientiä laittomana toimintana, josta voidaan määrätä tässä artiklassa tarkoitettuja rikosoikeudellisia seuraamuksia. Sopimuspuoli voi täyttää tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuoteväärennösten tai tekijänoikeutta loukkaavien piraattituotteiden tuontiin ja vientiin liittyvät velvoitteensa säätämällä, että tällaisten tavaroiden jakelu, myynti tai tarjoaminen myyntiin kaupallisessa laajuudessa on laitonta toimintaa, josta voidaan määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia.

[13]             Sopimuspuoli voi täyttää etikettien tai pakkausten maahantuontiin liittyvät velvoitteensa jakelua koskevilla toimenpiteillä.

[14]             Sopimuspuoli voi täyttää tämän kohdan mukaiset velvoitteensa säätämällä rikosoikeudellisista menettelyistä ja seuraamuksista, joita sovelletaan tavaramerkkirikoksen yritykseen.

[15]             Sopimuspuolia ei velvoiteta säätämään mahdollisuudesta määrätä samasta teosta sekä vankeus- että sakkorangaistus.

[16]             Sopimuspuolten lainsäädännön soveltamista rajoittamatta tämä tarkoittaa esimerkiksi sellaisten säännösten käyttöön ottamista tai voimassa pitämistä, joissa säädetään verkkopalvelun tarjoajien vastuun tai niitä vastaan käytettävissä olevien oikeuskeinojen rajoittamisesta siten, että oikeudenhaltijan oikeutetut edut turvataan.

[17]             Tässä artiklassa tarkoitetaan teknisillä toimenpiteillä mitä tahansa tekniikkaa, laitetta tai komponenttia, joka on suunniteltu normaalissa käyttötarkoituksessaan estämään tai rajoittamaan sellaisia teoksiin, esityksiin tai äänitteisiin kohdistuvia tekoja, joihin ei ole saatu lupaa sopimuspuolen lain mukaiselta tekijänoikeuden tai lähioikeuksien haltijalta. Sopimuspuolen lainsäädännössä säädettyjen tekijänoikeuden ja lähioikeuksien soveltamisalaa rajoittamatta teknisiä toimenpiteitä pidetään tehokkaina, jos tekijät, esiintyjät tai äänitteiden tuottajat valvovat suojattujen teosten, esitysten tai äänitteiden käyttöä sellaisen pääsynvalvonta- tai suojauskeinon avulla, jolla tavoiteltu suoja saavutetaan ja jollaisia ovat esimerkiksi teoksen tai muun aineiston salaus, muuntaminen tai muunlainen muuttaminen taikka kopioinnin valvontajärjestelmä.

[18]             Sopimuspuolia ei velvoiteta tämän artiklan 5 ja 6 kohdan soveltamiseksi edellyttämään, että viihde-elektroniikka-, televiestintä- tai tietotekniikkatuotteet tai niiden osat tai komponentit suunnitellaan jotakin tiettyä teknistä toimenpidettä silmällä pitäen, ellei tuote muuten olisi näiden kohtien täytäntöönpanotoimien vastainen.

[19]             Oikeuksien hallinnointitiedoilla tarkoitetaan tässä artiklassa

a)             teoksen, esityksen tai äänitteen, teoksen tekijän, esittäjän tai äänitetuottajan taikka teokseen, esitykseen tai äänitteeseen liittyvän oikeuden haltijan tunnistetietoja;

b)            tietoja teoksen, esityksen tai äänitteen käyttörajoituksista ja käyttöehdoista; tai

c)             edellä a ja b kohdassa tarkoitettuja tietoja tarkoittavia numeroita tai koodeja, kun jokin näistä tiedoista on sisällytetty teoskappaleeseen, esitystallenteeseen tai äänitekopioon, tai ilmenee teoksen, esityksen tai äänitteen yleisölle välittämisen yhteydessä.

[20]             Alankomaiden kuningaskunta, Amerikan yhdysvallat, Australia, Belgian kuningaskunta, Bulgarian tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Euroopan unioni, Helleenien tasavalta, Irlanti, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, Italian tasavalta, Itävallan tasavalta, Japani, Kanada, Korean tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Maltan tasavalta, Marokon kuningaskunta, Meksikon yhdysvallat, Portugalin tasavalta, Puolan tasavalta, Ranskan tasavalta, Romania, Ruotsin kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Singaporen tasavalta, Slovakian tasavalta, Slovenian tasavalta, Suomen tasavalta, Sveitsin valaliitto, Tanskan kuningaskunta, Tšekin tasavalta, Unkarin tasavalta, Uusi-Seelanti ja Viron tasavalta.

Top