EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1048

Neuvoston asetus (EY) N:o 1048/2009, annettu 23 päivänä lokakuuta 2009 , kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun asetuksen (EY) N:o 733/2008 muuttamisesta

EUVL L 290, 6.11.2009, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1048/oj

6.11.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 290/4


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1048/2009,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2009,

kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun asetuksen (EY) N:o 733/2008 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 733/2008 (1), joka on kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun kumotun asetuksen (ETY) N:o 737/90 (2), 15 päivänä heinäkuuta 2008 annettu kodifioitu toisinto, vahvistetaan kolmansista maista peräisin olevien ihmisravinnoksi tarkoitettujen maataloustuotteiden radioaktiivisuuden sallitut enimmäistasot, joita on noudatettava tuonnissa ja joihin jäsenvaltioiden tekemät tarkastukset perustuvat. Asetuksen (EY) N:o 733/2008 voimassaoloaika kuitenkin päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2010.

(2)

Tietyissä Tšernobylin ydinonnettomuudesta pahiten kärsineistä kolmansista maista peräisin olevissa tuotteissa esiintyy edelleen radioaktiivisia cesiumkertymiä, jotka ylittävät asetuksessa (EY) N:o 733/2008 vahvistetut radioaktiivisuuden sallitut enimmäistasot.

(3)

On olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että Tšernobylin onnettomuudesta johtuvan cesium-137-saastumisen pysyvyys eräissä sellaisissa tuotteissa, jotka ovat peräisin metsissä ja metsäalueilla elävistä ja kasvavista lajeista, riippuu olennaisesti kyseisen radionuklidin fysikaalisesta puoliintumisajasta, joka on 30 vuotta.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 733/2008 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 733/2008 7 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy:

1.

31 päivänä maaliskuuta 2020, jollei neuvosto ennen kyseistä päivämäärää toisin päätä, erityisesti jos 4 artiklassa tarkoitettu soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjen tuotteiden luettelo kattaa kaikki ihmisravinnoksi soveltuvat tuotteet, joihin tätä asetusta sovelletaan;

2.

heti asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komission asetuksen tullessa voimaan, jos tämä voimaantulo tapahtuu ennen 31 päivää maaliskuuta 2020.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 2009.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. BILLSTRÖM


(1)  EUVL L 201, 30.7.2008, s. 1.

(2)  EYVL L 82, 29.3.1990, s. 1.


Top