EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0001

Europaan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/1/EY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1996, ajoneuvoissa käytettyjen dieselmoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 88/77/ETY muuttamisesta

OJ L 40, 17.2.1996, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2000; Implisiittinen kumoaja 399L0096

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/1/oj

31996L0001

Europaan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/1/EY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1996, ajoneuvoissa käytettyjen dieselmoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 88/77/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 040 , 17/02/1996 s. 0001 - 0009


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/1/EY,

annettu 22 päivänä tammikuuta 1996,

ajoneuvoissa käytettyjen dieselmoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjumiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 88/77/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat, että

on tärkeää toteuttaa toimenpiteitä sisämarkkinoiden osalta,

neuvoston 22 päivänä marraskuuta 1973 hyväksymässä Euroopan yhteisön ensimmäisessä toimintaohjelmassa ympäristön suojelemiseksi(4) kehotetaan ottamaan huomioon viimeisin tieteellinen kehitys moottoriajoneuvojen kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi ja mukauttamaan jo annetut direktiivit sen mukaisesti; viidennessä toimintaohjelmassa, jonka päälinjat neuvosto ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajat hyväksyivät 1 päivänä helmikuuta 1993 antamassaan päätöslauselmassa(5), määrätään, että on toteutettava lisätoimenpiteitä moottoriajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi huomattavasti nykyiseltä tasolta,

moottoriajoneuvojen päästöjen vähentämistavoitetta sekä sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ajoneuvojen osalta ei voida saavuttaa riittävästi yksittäisissä jäsenvaltioissa, ja näin ollen ne voidaan toteuttaa paremmin lähentämällä moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä,

voidaan olla samaa mieltä siitä, että liikenteen kehitys yhteisössä on kuormittanut ympäristöä merkittävästi; tietyt viralliset liikennetiheyden kasvua koskevat ennusteet ovat osoittautuneet todellisia lukuja alhaisemmiksi; tämän vuoksi on kaikille moottoriajoneuvoille asetettava tiukkoja päästöstandardeja,

direktiivissä 88/77/ETY(6) vahvistetaan raja-arvot ajoneuvojen dieselmoottoreiden hiilimonoksidin, palamattomien hiilivetyjen ja typen oksidien päästöille kyseisten ajoneuvojen käyttöoloja Euroopassa vastaavan koemenettelyn perusteella; direktiivissä 91/542/ETY edetään kahdessa vaiheessa; ensimmäinen vaihe (1992/1993) otettiin käyttöön samaan aikaan kuin uudet eurooppalaiset henkilöautojen päästöstandardit; toisessa vaiheessa (1995/1996) määritettiin eurooppalaiselle autoteollisuudelle pitemmän aikavälin suuntaviivat vahvistamalla kehitteillä olevilta tekniikoilta odotettuihin saavutuksiin perustuvat raja-arvot, samalla kun teollisuudelle myönnettiin aikaa kehittää näitä tekniikoita,

direktiivin 91/542/ETY 5 artiklan 2 kohdan mukaan komissio antaa neuvostolle selvityksen vuoden 1993 loppuun mennessä dieselmoottorien, erityisesti korkeintaan 85 kW:n tehoisten dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien päästöjen hallintatekniikan alalla tapahtuneesta kehityksestä; tässä selvityksessä on myös otettava huomioon uudet tilastolliset menetelmät, joiden avulla voidaan valvoa ajoneuvojen tuotannon vaatimuksenmukaisuutta; komissio esittää neuvostolle tarvittaessa tämän selvityksen perusteella ehdotuksen hiukkaspäästöjen raja-arvojen korottamiseksi,

kuultujen asiantuntijoiden mukaan on mahdollista lisätä uusia tuotannon vaatimuksenmukaisuutta koskevia säännöksiä, ja

useimmat korkeintaan 85 kW:n tehoiset pienet dieselmoottorit eivät voi teknisistä syistä täyttää direktiivissä 91/542/ETY säädettyyn päivämäärään mennessä ohjelman toisessa vaiheessa voimaan tulevaksi määrättyä erittäin tiukkaa hiukkaspäästöjen raja-arvovaatimusta; kuitenkin näiden moottorien hiukkaspäästöjä voidaan vähentää huomattavasti 1 päivästä lokakuta 1995 alkaen; direktiivissä 91/542/ETY vahvistettua hiukkaspäästöjen raja-arvoa olisi sovellettava vasta vuodesta 1997 alkaen pieniin dieselmoottoreihin, joiden yhden sylinterin sylinteritilavuus on alle 0,7 dm³ ja nimellispyörimisnopeus yli 3 000/min; tämän viiveen ansiosta valmistajat voisivat tehdä moottoreihin tarvittavat muutokset, jotta niiden päästöt noudattaisivat myöhemmäksi siirrettyjä raja-arvoja,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 88/77/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään heinäkuuta 1996 mennessä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 1996.

Euroopan parlamentin puolesta

K. HÄNSCH

Puhemies

Neuvoston puolesta

L. DINI

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 389, 31.12.1994, s. 22 ja EYVL N:o C 309, 21.11. 1995, s. 9

(2) EYVL N:o C 155, 21.6.1995, s. 10

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 20 päivänä syyskuuta 1995 (EYVL N:o C 269, 16.10.1995, s. 88), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 7 päivänä marraskuuta 1995 (EYVL N:o C 320, 30.11.1995, s. 21), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 1995 (EYVL N:o C 17, 21.1.1996). Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1995.

(4) EYVL N:o C 112, 20.12.1973, s. 1

(5) EYVL N:o C 138, 17.5.1993, s. 1

(6) EYVL N:o L 36, 9.2.1988, s. 33, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/542/ETY (EYVL N:o L 295, 25.10.1991, s. 1)

LIITE

MUUTOKSET DIREKTIIVIN 88/77/ETY LIITTEESEEN I

1) 6.2.1 kohta: Lisätään merkintä (**) rivin B (1.10.1995) viimeiseen kohtaan, jossa annetaan hiukkasten massaksi 0,15 g/kWh, ja sitten vastaava alaviite taulukon alaosaan:

"(**) 30 päivään syyskuuta 1997 saakka sellaisten moottoreiden, joiden yhden sylinterin sylinteritilavuus on alle 0,7 dm³ ja nimellispyörimisnopeus yli 3 000/min, hiukkaspäästöjen määräksi vahvistetaan 0,25 g/kWh."

2) muutetaan 8 jakso seuraavasti:

"8 TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

8.1 Valmistuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi suoritetut toimenpiteet on toteutettava direktiivin 70/156/ETY 10 artiklan säännösten mukaisesti. Valmistuksen vaatimustenmukaisuus varmistetaan tämän direktiivin liitteessä VIII olevassa hyväksymistodistuksessa annetun kuvauksen perusteella.

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole tyytyväisiä valmistajan tarkastusmenettelyyn, on sovellettava direktiivin 70/156/ETY liitteessä X olevia 2.4.2 ja 2.4.3 kohtaa.

8.1.1 Jos pilaantumista aiheuttavat päästöt on mitattava ja jos moottorityyppihyväksyntää on laajennettu vähintään kerran, testit on tehtävä kyseistä laajennusta koskevassa hyväksymisasiakirjassa kuvatu(i)lle moottore(i)lle.

8.1.1.1 Niiden moottoreiden vaatimustenmukaisuus, joiden pilaantumista aiheuttavat päästöt on tarkastettava.

Sen jälkeen kun moottorit on esitetty viranomaisille, valmistaja ei saa tehdä säätöjä valittuihin moottoreihin.

8.1.1.1.1 Sarjasta otetaan sattumanvaraisesti kolme moottoria ja ne testataan 6.2 kohdan mukaisesti. Raja-arvot ovat tämän liitteen 6.2.1 kohdassa (*).

"(*) 30 päivään syyskuuta 1998 saakka sellaisten moottoreiden, joiden yhden sylinterin sylinteritilavuus on alle 0,7 dm³ ja nimellispyörimisnopeus yli 3 000/min, hiukkaspäästöjen määräksi vahvistetaan 0,25 g/kWh."

8.1.1.1.2 Testit suoritetaan tämän liitteen lisäyksen 1 mukaisesti, jos toimivaltainen viranomainen on tyytyväinen valmistajan moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunuja koskevan direktiivin 70/156/ETY liitteen X mukaisesti ilmoittamaan tuotannon standardipoikkeamaan.

Testit suoritetaan tämän liitteen lisäyksen 2 mukaisesti, jos toimivaltainen viranomainen ei ole tyytyväinen valmistajan moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunuja koskevan direktiivin 70/156/ETY liitteen X mukaisesti ilmoittamaan tuotannon standardipoikkeamaan.

Valmistajan pyynnöstä testit voidaan suorittaa tämän liitteen lisäyksen 3 mukaisesti.

8.1.1.1.3 Kun moottorien testit tehdään pistokokeina, sarjatuotantoa on pidettävä vaatimustenmukaisena, jos kaikkien epäpuhtauksien osalta tehdään myönteinen päätös, ja vaatimustenvastaisena, jos yhden epäpuhtauden osalta tehdään kielteinen päätös, kyseisessä lisäyksessä esitettyjen testivaatimusten mukaisesti.

Jos yhden epäpuhtauden osalta tehdään myönteinen päätös, muiden epäpuhtauksien osalta tehtävien päätösten yhteydessä tehtävät täydentävät testit eivät muuta myönteistä päätöstä.

Jos kaikkien epäpuhtauksien osalta ei tehdä myönteistä päätöstä ja jos yhden epäpuhtauden osalta ei tehdä kielteistä päätöstä, suoritetaan testi ylimääräisellä moottorilla (katso kuva I.7).

Jos mitään päätöstä ei tehdä, valmistaja voi päättää keskeyttää testit milloin tahansa testin aikana. Tässä tapauksessa kirjataan kielteinen päätös.

Kuva I.7

>VIITTAUS KAAVIOON>

8.1.1.2 Testit on tehtävä uusilla moottoreilla.

8.1.1.2.1 Valmistajan pyynnöstä testit voidaan kuitenkin tehdä moottoreilla, joille on tehty korkeintaan 100 tunnin sisäänajo.

Tässä tapauksessa sisäänajon suorittaa valmistaja, eikä moottoreille saa tehdä mitään säätöjä.

8.1.1.2.2 Kun valmistaja pyytää saada suorittaa sisäänajon (x tuntia, missä x ≤ 100 tuntia), se voidaan tehdä:

- kaikille testattaville moottoreille,

tai

- ensimmäiselle testattavalle moottorille, johon sovelletaan päästöjen kehitystä kuvaavaa kerrointa, joka lasketaan seuraavasti:

- epäpuhtauksien päästöt mitataan ajankohdalla nolla ja "x" tuntia ensimmäisen testattavan moottorin osalta,

- päästöjen kehityskerroin nollan ja "x" tunnin välillä lasketaan kunkin epäpuhtauden osalta seuraavasti:

>NUM>päästöt "x" tunnin kohdalla>DEN>päästöt 0 tunnin kohdalla

Kerroin voi olla pienempi kuin 1.

- Muita ajoneuvoja ei sisäänajeta, mutta niiden päästöt 0 tunnin kohdalla korjataan kehityskertoimen avulla.

Tässä tapauksessa kirjataan seuraavat arvot:

- arvot "x" tunnin kohdalla ensimmäisen moottorin osalta,

- 0-tunnin arvot kehityskertoimella kerrottuna muiden ajoneuvojen osalta.

8.1.1.2.3 Testit voidaan tehdä kauppalaadun polttoaineella. Valmistajan pyynnöstä voidaan kuitenkin käyttää liitteessä IV esitettyjä vertailupolttoaineita."

3) Lisätään lisäykset seuraavasti:

"Lisäys 1

1. Tässä lisäyksessä kuvataan tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamisessa noudatettavaa menettelyä epäpuhtauspäästöjen osalta, kun valmistajan ilmoittama tuotannon standardipoikkeama on tyydyttävä.

2. Vähimmäisotos on kolme moottoria, jolloin erän hyväksymistodennäköisyys on 0,90 (valmistajan riski = 10 prosenttia), kun tuotantovirheet ovat 30 prosenttia, ja 0,10 (kuluttajan riski = 10 prosenttia), kun tuotantovirheet ovat 65 prosenttia.

3. Kunkin liitteessä I olevassa 6.2.1 kohdassa tarkoitetun epäpuhtauden osalta sovelletaan seuraavaa menettelyä (katso kuva I.7).

Olkoon

L: epäpuhtaudelle määrätyn raja-arvon luonnollinen logaritmi,

xi: otoksen i:nnelle moottorille mitatun arvon luonnollinen logaritmi,

s: tuotannon standardipoikkeaman estimaatti (kun on otettu mitattujen arvojen luonnolliset logaritmit),

n: otoksen koko.

4. Kullekin otokselle summataan poikkeamat raja-arvosta seuraavan kaavan mukaan:

>NUM>1>DEN>s n Ó i = 1 (L - xi)

5. Siten:

- jos testin tilastollinen tulos osoittaa taulukossa I.1.5 otoksen koon mukaan annettua hyväksymiskynnystä korkeamman arvon, kyseisen epäpuhtauden suhteen tehdään myönteinen päätös,

- jos testin tilastollinen tulos osoittaa taulukossa I.1.5 otoksen koon mukaan annettua hylkäämiskynnystä alhaisemman arvon, kyseisen epäpuhtauden suhteen annetaan kielteinen päätös,

- muutoin testataan ylimääräinen moottori liitteessä I olevan 8.1.1.1 kohdan mukaisesti, ja laskentamenettelyä sovelletaan yhdellä yksiköllä lisättyyn otokseen.

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys 2

1. Tässä lisäyksessä kuvataan tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi noudatettavaa menettelyä testissä, kun valmistajan ilmoittama standardipoikkeama ei ole tyydyttävä tai sitä ei ole saatu.

2. Vähimmäisotos on kolme moottoria, jolloin erän hyväksymistodennäköisyys on 0,90 (valmistajan riski = 10 prosenttia), kun tuotantovirheet ovat 30 prosenttia, ja 0,10 (kuluttajan riski = 10 prosenttia), kun tuotantovirheet ovat 65 prosenttia.

3. Liitteessä I olevassa 6.2.1 kohdassa annetut epäpuhtauksien arvot jakautuvat logaritminormaalisesti, ja ne on ensin muunnettava niiden luonnollisen logaritmin avulla. Olkoon m0 pienin ja m suurin otos (m0 = 3 ja m = 32) ja n kulloisenkin otoksen koko.

4. Jos sarjasta mitattujen arvojen luonnolliset logaritmit merkitään x1, x2, . . ., xj ja L on epäpuhtaudelle määritellyn raja-arvon luonnollinen logaritmi, niin

dj = xj - L

n = >NUM>1>DEN>n n Ó j = 1 dj

V2n = >NUM>1>DEN>n n Ó j = 1 (dj - n)2

5. Taulukossa I.2.5 esitetään hyväksymiskynnykset (An) ja hylkäämiskynnykset (Bn) otoksen koon mukaan. Testin tilastollisen tuloksen antaa suhde >NUM>n>DEN>Vn

ja sitä käytetään sen määrittämiseen, hyväksytäänkö vai hylätäänkö sarja:

Kun m0 ≤ n < m

- sarja hyväksytään, jos >NUM>n>DEN>Vn ≤ An,

- sarja hylätään, jos >NUM>n>DEN>Vn ≥ Bn,

- suoritetaan ylimääräinen mittaus, jos An < >NUM>n>DEN>Vn < Bn.

6. Huomautuksia

Seuraavat rekursiiviset kaavat ovat hyödyllisiä laskettaessa testisuureen suksessiivisia arvoja:

n = (1 - >NUM>1>DEN>n) n - 1 + >NUM>1>DEN>ndn

V2n = (1 - >NUM>1>DEN>n) V2n - 1 + >NUM>(n - dn)2>DEN>n -1

(n = 2, 3, . . .; n = d1; V1 = O).

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys 3

1. Tässä lisäyksessä kuvataan menettely, jonka avulla tarkastetaan tuotannon vaatimustenmukaisuus epäpuhtauspäästöjen suhteen valmistajan pyynnöstä.

2. Vähimmäisotos on kolme moottoria, jolloin erän hyväksymistodennäköisyys on 0,90 (valmistajan riski = 10 prosenttia), kun tuotantovirheet ovat 30 prosenttia, ja 0,10 (kuluttajan riski = 10 prosenttia), kun tuotantovirheet ovat 65 prosenttia.

3. Liitteessä I olevassa 6.2.1 kohdassa tarkoitetuille epäpuhtauksille käytetään seuraavaa menettelyä (katso kuva I.7):

Olkoon

L: epäpuhtaudelle määritelty raja-arvo,

xi : otoksen i:nnelle moottorille mitattu arvo,

n : otoksen koko.

4. Kullekin otokselle lasketaan tilastollinen arvo, joka edustaa virheellisten moottoreiden lukumäärää, eli xi > L.

5. Siten:

- jos tilastollinen arvo on yhtä suuri tai pienempi kuin taulukossa I.3.5 otoksen koon mukaan annettu hyväksymiskynnys, tehdään kyseisen epäpuhtauden suhteen myönteinen päätös,

- jos tilastollinen arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin taulukossa I.3.5 otoksen koon mukaan annettu hylkäämiskynnys, tehdään kyseisen epäpuhtauden suhteen kielteinen päätös,

- muuten tehdään ylimääräiselle moottorille liitteessä I olevassa 8.1.1.1 kohdassa tarkoitettu testi, ja laskemismenettelyä sovelletaan yhdellä yksiköllä lisättyyn otokseen.

Taulukossa I.3.5 esitetyt hyväksymis- ja hylkäämisarvot on laskettu kansainvälisen standardin ISO 8422/1991 avulla.

>TAULUKON PAIKKA>

"

Top