EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0055

Neuvoston direktiivi 92/55/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1992, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/143/ETY muuttamisesta (pakokaasupäästöt)

OJ L 225, 10.8.1992, p. 68–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 023 P. 150 - 153
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 023 P. 150 - 153

No longer in force, Date of end of validity: 09/03/1998; Kumoava ja korvaava 396L0096

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/55/oj

31992L0055

Neuvoston direktiivi 92/55/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1992, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/143/ETY muuttamisesta (pakokaasupäästöt)

Virallinen lehti nro L 225 , 10/08/1992 s. 0068 - 0071
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 23 s. 0150
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 23 s. 0150


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/55/ETY,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 1992,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/143/ETY muuttamisesta (pakokaasupäästöt)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

direktiivissä 77/143/ETY(4), säädetään, että kaikille liitteessä I tarkoitetuille ajoneuvoluokille on toimitettava säännöllinen katsastus,

mainitussa direktiivissä säädetään erityisdirektiivien antamisesta sellaisten normien tarkastamiseksi, jotka kyseisen direktiivin liitteessä II lueteltujen kohteiden on täytettävä, ja teknisen komitean perustamisesta antamaan komissiolle lausunnon ennen kuin se toteuttaa toimenpiteet katsastusten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen,

tällä direktiivillä on tarkoitus pitää ajoneuvojen pakokaasupäästöt alhaisina ajoneuvon koko hyödyllisen käyttöajan saattamalla nämä päästöt säännöllisten pakokaasupäästöjä koskevien tarkastusten alaisiksi ja varmistaa, että voimakkaasti saastuttavat ajoneuvot otetaan pois käytöstä, kunnes ne on huollettu asianmukaisesti,

useimmat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön menettelyjä, joilla tarkastetaan raskaiden kaupallisten ajoneuvojen dieselsavun läpinäkyvyyttä,

useilla jäsenvaltioilla on kansallisia säännöksiä kevyempien ajoneuvojen, erityisesti henkilöautojen, kaasumaisten päästöjen tarkastamisesta,

kaikkien ajoneuvotyyppien kaasumaisten päästöjen ja savutuksen tyyppihyväksyntämenettelyjen arviointi osoittaa, että noiden menettelyjen soveltaminen katsastuksessa tuottaa vaikeuksia,

tarkastamisen ajoneuvon käytössäoloaikana olisi oltava suhteellisen helppoa, nopeaa ja halpaa,

huono säätö ja riittämätön huolto ovat vahingollisia moottorin lisäksi myös ympäristölle, koska ne lisäävät saastumista ja polttoaineenkulutusta,

on tärkeää kehittää ympäristöystävällistä liikennettä,

puristussytytysmoottoreiden (dieselmoottoreiden) osalta dieselsavun läpinäkyvyyden mittausta pidetään riittävänä osoituksena ajoneuvon päästöjä koskevan huollon tilasta,

bensiinikäyttöisten kipinäsytytysmoottoreiden osalta joutokäynnillä suoritettua ajoneuvon pakoputkesta tulevien hiilimonoksidipäästöjen mittausta pidetään riittävänä osoituksena ajoneuvon päästöjä koskevan huollon tilasta,

pakokaasupäästöjen tarkastuksissa sellaisten ajoneuvojen hylkäämisaste, joita ei ole säännöllisesti huollettu, voi hyvinkin olla korkea,

sellaisten bensiinimoottorilla varustettujen ajoneuvojen, joiden tyyppihyväksyntänormit määrittävät, että ne on varustettu kehittyneellä päästönohjausjärjestelmällä, kuten lambda-anturilla ohjatulla kolmitoimisella katalysaattorilaitteistolla, säännöllisten päästötarkastusten normit ovat ankarampia kuin perinteisten ajoneuvojen, ja

tämä direktiivi mukautetaan asteittain siten, että otetaan huomioon ajoneuvojen rakenteen kehittymisen, joka helpottaa tarkastamista käytön aikana, ja sellaisten tarkastusmenetelmien kehittymisen, jotka vastaavat paremmin ajoneuvon käytössä esiintyviä todellisia olosuhteita,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 77/143/ETY liitettä II seuraavasti:

1) korvataan kaksi saraketta 8.2. jaksossa (pakokaasupäästöt) tämän direktiivin liitteessä olevalla tekstillä,

2) lisätään seuraavat otsikot 8.2. jakson jälkeen kahden sarakkeen yläpuolelle:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

1 Jäsenvaltioiden on annettava vuoden kuluessa tämän direktiivin antamisesta sen noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2 Jäsenvaltioiden on pantava nämä säännökset täytäntöön viimeistään:

- liitteessä II olevassa 8.2.1. jakson a alajaksossa tarkoitettujen ajoneuvojen osalta 1 päivänä tammikuuta 1994,

- liitteessä II olevassa 8.2.2. jaksossa tarkoitettujen ajoneuvojen osalta 1 päivänä tammikuuta 1996,

- liitteessä II olevassa 8.2.1. jakson b jaksossa tarkoitettujen ajoneuvojen osalta 1 päivänä tammikuuta 1997.

3 Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

(1) EYVL N:o C 189, 20.7.1991, s. 20

(2) EYVL N:o C 150, 15.6.1992

(3) EYVL N:o C 49, 24.2.1992, s. 64

(4) EYVL N:o L 47, 18.2.1977, s. 47, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/328/ETY (EYVL N:o L 178, 6.7.1991, s. 29)

LIITE

"LUOKKIIN 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 KUULUVAT AJONEUVOT

8.2 Pakokaasupäästöt

8.2.1 Moottoriajoneuvot, jotka on varustettu kipinäsytytys(bensiini)moottorilla

a) Jos pakokaasupäästöjä ei ole ohjattu kehittyneellä päästönohjausjärjestelmällä, kuten lambda-anturilla ohjatulla kolmitoimisella katalysaattorilaitteistolla.

1) Pakojärjestelmän silmämääräinen tutkiminen sen todentamiseksi, ettei siinä ole vuotoja.

2) Tarvittaessa päästönohjausjärjestelmän silmämääräinen tutkiminen sen todentamiseksi, että vaadittavat laitteet on asennettu.

Kohtuullisen moottorin käytön jälkeen (ottaen huomioon ajoneuvon valmistajan suositukset) mitataan pakokaasujen hiilimonoksidi-(CO-)pitoisuus joutokäynnillä (kuormittamattomana).

Pakokaasujen suurin sallittu CO-pitoisuus on ajoneuvon valmistajan ilmoittaman suuruinen. Jos näitä tietoja ei ole käytettävissä tai jos jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset päättävät olla käyttämättä näitä tietoja viitearvoina, pakokaasujen CO-pitoisuus saa olla enintään seuraavien arvojen mukainen:

- ajoneuvoille, jotka on rekisteröity tai laskettu liikkeelle sen päivämäärän, josta alkaen jäsenvaltiot vaativat, että ajoneuvot ovat direktiivin 70/220/ETY(1) mukaisia, ja 1 päivän lokakuuta 1986 välisenä aikana:

CO - 4,5 til - %,

- ajoneuvoille, jotka on rekisteröity tai laskettu liikkeelle 1 päivän lokakuuta 1986 jälkeen:

CO - 3,5 til - %,

b) Jos pakokaasupäästöjä ohjataan kehittyneellä päästönrajoitusjärjestelmällä, kuten lambda-anturilla ohjatulla kolmitoimisella katalysaattorilaitteistolla:

1) Pakojärjestelmän silmämääräinen tutkiminen sen todentamiseksi, ettei siinä ole vuotoja ja että kaikki osat ovat täydellisiä.

2) Päästönohjausjärjestelmän silmämääräinen tutkiminen sen todentamiseksi, että vaadittavat laitteet on asennettu.

3) Ajoneuvon päästöjenrajoitusjärjestelmän tehon määrittäminen mittaamalla lambda-arvo ja pakokaasujen CO-pitoisuus 4 jakson mukaisesti tai käyttämällä menetelmiä, joita valmistajat ovat ehdottaneet ja jotka on hyväksytty tyyppihyväksynnän aikana. Ajoneuvon moottoria on kutakin tarkastusta varten käytettävä ajoneuvon valmistajan suositusten mukaisesti.

4) Pakoputken päästöt raja-arvot

- Mittaus moottorin joutokäyntikierrosluvulla:

Pakokaasujen suurin sallittu CO-pitoisuus on ajoneuvon valmistajan ilmoittaman suuruinen. Jos näitä tietoja ei ole käytettävissä, pakokaasujen CO-pitoisuus saa olla enintään 0,5 til-%.

- Mittaus korkealla joutokäyntikierrosluvulla moottorin kierrosluvun ollessa vähintään 2 000 r/min:

>TAULUKON PAIKKA>

8.2.2 Puristussytytys- (diesel-)moottorilla varustetut moottoriajoneuvot

Pakokaasujen läpinäkyvyyden mittaus vapaassa kiihdytyksessä (ilman kuormaa joutokäynniltä ruiskutuksen katkaisun kierroslukuun). Konsentraation taso saa olla enintään taso, joka on kirjattu direktiivin 72/306/ETY(2) mukaiseen kilpeen. Jos tätä tietoa ei ole käytettävissä tai jos jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset päättävät olla käyttämättä sitä viitearvona, absorptiokertoimien raja-arvot ovat seuraavat:

(1) Moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/220/ETY, (EYVL N:o L 76, 9.3.1970, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/441/ETY (EYVL N:o L 242, 30.8.1991, s. 1)

(2) Ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 2 päivänä elokuuta 1972 annettu neuvoston direktiivi 72/306/ETY (EYVL N:o L 190, 20.8.1972, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 89/491/ETY (EYVL N:o L 238, 15.8.1989, s. 43)

>TAULUKON PAIKKA>

tai vastaavat arvot, jolloin on käytetty ETY-tyyppihyväksynnässä käytetystä laitteistosta poikkeavaa laitteistotyyppiä.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1980 rekisteröidyt tai liikkeelle lasketut ajoneuvot vapautetaan näistä vaatimuksista.

8.2.3 Tarkastuslaitteisto

Ajoneuvopäästöt tarkastetaan käyttäen laitteistoa, joka on suunniteltu tarkasti määrittämään, onko määritetyt tai valmistajan osoittamat raja-arvot saavutettu.

8.2.4 Kun ajoneuvotyypin todetaan ETY-tyyppihyväksynnän aikana olevan epätyydyttävä tässä direktiivissä säädettyihin raja-arvoihin nähden, jäsenvaltiot saavat asettaa tuolle ajoneuvotyypille korkeampia raja-arvoja valmistajan toimittamien todisteiden pohjalta. Näiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä ja se puolestaan ilmoittaa siitä muille jäsenvaltioille."

Top