EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006L0070-20060824

Consolidated text: Kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av person i politiskt utsatt ställning , samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/70/2006-08-24

2006L0070 — SV — 24.08.2006 — 000.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/70/EG

av den 1 augusti 2006

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning

(EGT L 214, 4.8.2006, p.29)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 297, 13.11.2009, s. 19  (2006/70)
▼B

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/70/EG

av den 1 augusti 2006

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattningEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ( 1 ), särskilt artikel 40.1 a, b och d, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2005/60/EG skall institut och personer som omfattas av direktivet utifrån en riskbaserad analys uppfylla skärpta krav på kundkontroll när det gäller transaktioner eller affärsförbindelser med personer i politiskt utsatt ställning som är bosatta i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland. För riskanalysen är det lämpligt att de institut och personer som omfattas koncentrerar sina resurser särskilt på sådana produkter och transaktioner som kännetecknas av att de innebär en hög risk för penningtvätt. Med personer i politiskt utsatt ställning avses personer som har viktiga offentliga funktioner och dessa personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare. För att begreppet person i politiskt utsatt ställning skall kunna tolkas på ett enhetligt sätt när det fastställs vilka grupper som omfattas, är det viktigt att ta hänsyn till de sociala, politiska och ekonomiska skillnaderna mellan de berörda länderna.

(2)

Det kan förekomma att institut och personer som omfattas av direktiv 2005/60/EG inte lyckas identifiera en kund som tillhörande en av de kategorier som definieras som personer i politiskt utsatt ställning, även om de har vidtagit rimliga och lämpliga åtgärder för detta ändamål. Under sådana omständigheter bör medlemsstaterna när de utövar sina befogenheter i samband med tillämpningen av det direktivet ta vederbörlig hänsyn till behovet av att undvika att dessa personer automatiskt ådrar sig ansvar för detta misslyckande. Medlemsstaterna bör också överväga att underlätta uppfyllandet av kraven i direktivet genom att ge institut och personer de riktlinjer som omständigheterna kräver.

(3)

Offentliga funktioner på lägre nivå än nationell bör normalt inte anses viktiga. Om deras politiska utsatthet emellertid är jämförbar med liknande ställningar på nationell nivå, bör institut och personer som omfattas av detta direktiv utifrån en riskbaserad analys överväga om de personer som utövar dessa funktioner bör anses vara personer i politiskt utsatt ställning.

(4)

När det föreskrivs i direktiv 2005/60/EG att institut och personer som omfattas av direktivet skall identifiera medarbetare till fysiska personer som innehar viktiga offentliga funktioner, gäller detta krav i den mån förbindelsen med medarbetaren är allmänt känd eller om institutet eller personen i fråga har anledning att förmoda att det finns en sådan förbindelse. Detta förutsätter således inte att de institut och personer som omfattas av direktivet har gjort aktiva efterforskningar i frågan.

(5)

Efter det att de har slutat utöva sina viktiga offentliga funktioner bör personer som omfattas av begreppet person i politiskt utsatt ställning vid utgången av en minimiperiod inte längre anses tillhöra den kategorin.

(6)

Även om det är ett normalt förfarande enligt direktiv 2005/60/EG att de allmänna kraven på kundkontroll, på grundval av en riskanalys, anpassas till situationer som innebär låga risker, och med hänsyn till att lägre krav på kundkontroll måste vägas mot lämpliga kontrollmetoder på annat håll i systemet i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, bör möjligheterna att tillämpa lägre krav på kundkontroll inskränkas till ett begränsat antal fall. Inte heller i dessa fall görs det avkall på kraven på de institut och personer som omfattas av direktivet, utan dessa förväntas bl.a. fortlöpande utöva kontroll över sina affärsförbindelser i syfte att kunna upptäcka komplicerade eller ovanligt stora transaktioner som inte har något uppenbart ekonomiskt eller påvisbart lagligt syfte.

(7)

Nationella offentliga myndigheter anses normalt som lågriskkunder inom sina egna medlemsstater och får enligt direktiv 2005/60/EG omfattas av lägre krav på kundkontroll. Ingen av gemenskapens institutioner eller organ, kontor och byråer och inte heller Europeiska centralbanken (ECB) kvalificerar sig emellertid direkt för lägre krav på kundkontroll enligt kategorin ”nationella offentliga myndigheter” eller, när det gäller ECB enligt kategorin ”kreditinstitut eller finansiella institut”. Eftersom dessa enheter emellertid inte verkar utgöra någon hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism bör de erkännas som lågriskkunder och därför omfattas av lägre krav på kundkontroll, förutsatt att gällande kriterier är uppfyllda.

(8)

Det bör även vara möjligt att tillämpa lägre krav på kundkontroll på juridiska personer som bedriver ekonomisk verksamhet som visserligen inte omfattas av definitionen av finansiellt institut i direktiv 2005/60/EG, men som omfattas av nationell lagstiftning enligt det direktivet och som uppfyller kraven på tillräcklig insyn i fråga om deras identitet och lämpliga kontrollmekanismer, särskilt skärpt tillsyn. Detta kan gälla företag som tillhandahåller allmänna försäkringstjänster.

(9)

Det bör vara möjligt att under vissa omständigheter tilllämpa lägre krav på kundkontroll när det gäller särskilda produkter och transaktioner med anknytning till dessa produkter. Detta kan gälla när t.ex. nyttan av den finansiella produkten i allmänhet inte kan realiseras av en tredje part och endast på lång sikt, vissa investeringar i form av försäkringsavtal eller sparformer, när den finansiella produkten syftar till att finansiera fysiska tillgångar i form av leasingavtal enligt vilka egendomsbeviset för de underliggande tillgångarna fortfarande tillhör leasingbolaget, eller konsumentkrediter till låga belopp under förutsättning att transaktionerna görs via bankkonton och underskrider en lämplig beloppsgräns. Produkter under statlig kontroll, som i allmänhet riktar sig till särskilda kundkategorier, t.ex. sparplaner med barn som förmånstagare, bör omfattas av lägre krav på kundkontroll även om inte alla kriterier är uppfyllda. Statlig kontroll bör förstås som en aktivitet som är mer långtgående än normal tillsyn på finansmarknaderna och inte tolkas som att den omfattar sådana finansiella produkter som skuldebrev som emitterats direkt av staten.

(10)

Innan lägre krav på kundkontroll medges bör medlemsstaterna bedöma om de berörda kunderna, produkterna eller transaktionerna innebär låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism, särskilt genom att speciellt bevaka eventuell verksamhet hos dessa kunder eller eventuella produkter eller transaktioner som genom sin natur sannolikt skulle kunna användas eller missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Framför allt bör alla försök av kunder att i samband med lågriskprodukter agera anonymt eller dölja sin identitet betraktas som en riskfaktor och potentiellt misstänkt.

(11)

Under vissa omständigheter kan fysiska eller juridiska personer ägna sig åt finansiell verksamhet endast tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning, som ett komplement till annan, icke-finansiell verksamhet, exempelvis hotell som tillhandahåller valutaväxling för sina gäster. Enligt direktiv 2005/60/EG får medlemsstaterna besluta att sådan finansiell verksamhet faller utanför direktivets tillämpningsområde. Bedömningen av huruvida en verksamhet sker tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning skall göras i förhållande till kvantitativa tröskelvärden med avseende på transaktionerna och den berörda affärsverksamhetens omsättning. Dessa tröskelvärden bör fastställas på nationell nivå beroende på typen av finansiell verksamhet, för att skillnader mellan länder skall kunna beaktas.

(12)

En person som ägnar sig åt någon finansiell verksamhet tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning bör vidare inte tillhandahålla allmänheten ett brett utbud av finansiella tjänster, utan endast de som krävs för att förbättra resultatet av hans/hennes huvudsakliga affärsverksamhet. Om personens huvudsakliga affärsverksamhet ingår i ett område som omfattas av direktiv 2005/60/EG, skall undantag på grund av tillfällig eller begränsad finansiell verksamhet inte medges, utom om det gäller personer som handlar med varor.

(13)

Viss finansiell verksamhet, som penningöverföring och betalningsförmedlingstjänster kan mer sannolikt användas eller missbrukas för penningtvätt eller för att finansiera terrorism. Det är därför nödvändigt att se till att dessa och liknande finansiella tjänster inte undantas från tillämpningsområdet för direktiv 2005/60/EG.

(14)

Det bör vara möjligt att så snabbt som möjligt återkalla ett beslut enligt artikel 2.2 i direktiv 2005/60/EG om det skulle visa sig nödvändigt.

(15)

Medlemsstaterna bör se till att besluten om undantag inte missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. De bör särskilt undvika att fatta beslut enligt artikel 2.2 i direktiv 2005/60/EG i fall där det är särskilt svårt för nationella myndigheter att utföra och genomdriva sin tillsynsverksamhet på grund av att det förekommer överlappande befogenheter mellan flera medlemsstater, exempelvis när det gäller tillhandahållande av finansiella tjänster ombord på fartyg som utför transporttjänster mellan hamnar i olika medlemsstater.

(16)

Tillämpningen av detta direktiv påverkar inte tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism ( 2 ) och rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel med avseende på talibanerna i Afghanistan ( 3 ).

(17)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs tillämpningsföreskrifter för direktiv 2005/60/EG med avseende på

1. de tekniska aspekterna av definitionen av personer i politiskt utsatt ställning i artikel 3.8 i direktivet,

2. tekniska kriterier för att bedöma huruvida en situation utgör en låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt artikel 11.2 och 11.5 i direktivet,

3. tekniska kriterier för att bedöma huruvida det, i enlighet med artikel 2.2, i direktiv 2005/60/EG, är motiverat att inte tilllämpa detta direktiv på vissa juridiska eller fysiska personer som endast tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning bedriver finansiell verksamhet.

Artikel 2

Personer i politiskt utsatt ställning

1.  Vid tillämpningen av artikel 3.8 i direktiv 2005/60/EG, skall ”fysiska personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner” inbegripa

a) stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,

b) parlamentsledamöter,

c) domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,

d) tjänstemän vid revisionsmyndigheter och styrelseledamöter i centralbanker,

▼C1

e) ambassadörer, ambassadörers ställföreträdare samt högre officerare i försvarsmakten,

▼B

f) personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Ingen av de kategorier som avses i a–f i första stycket skall tolkas som att tjänstemän på mellannivå eller lägre tjänstemän omfattas av definitionen.

De kategorier som avses i a–e i första stycket skall, när det är tillämpligt, inbegripa befattningar på gemenskapsnivå och internationell nivå.

2.  Vid tillämpningen av artikel 3.8 i direktiv 2005/60/EG, skall ”närmaste familjemedlemmar” inbegripa

a) maka/make,

b) partner som enligt nationell lag likställs med maka/make,

c) barn och deras makar eller partner, samt

d) föräldrar.

3.  Vid tillämpningen av artikel 3.8 i direktiv 2005/60/EG, skall ”kända medarbetare” inbegripa

a) fysiska personer om vilka det är känt att de gemensamt med den person som avses i punkt 1 är verkliga förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en sådan person som avses i punkt 1,

b) fysiska personer som är ensamma förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner om vilka det är känt att de egentligen har upprättats till förmån för en sådan person som avses i punkt 1.

4.  Utan att det påverkar tillämpningen, utifrån en riskbaserad analys, av skärpta krav på kundkontroll, skall de institut och personer som det hänvisas till i artikel 2.1 i direktiv 2005/60/EG inte längre vara skyldiga att anse att en person har en politisk utsatt ställning, om personen i fråga sedan minst ett år har upphört att utöva viktiga offentliga funktioner i den mening som avses i punkt 1 i denna artikel.

Artikel 3

Lägre krav på kundkontroll

1.  Vid tillämpningen av artikel 11.2 i direktiv 2005/60/EG, får medlemsstaterna, i enlighet med punkt 4 i denna artikel, anse att kunder som är offentliga myndigheter eller offentliga organ och som uppfyller följande kriterier är kunder som utgör låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism:

a) Kunden har tilldelats offentliga funktioner genom fördraget om Europeiska unionen, fördragen om gemenskaperna eller gemenskapens sekundärlagstiftning.

b) Kundens identitet är allmänt tillgänglig, öppen och säker.

c) Kundens verksamhet och redovisningsmetoder medger insyn.

d) Kunden är ansvarig inför en gemenskapsinstitution eller en medlemsstats myndigheter, eller finns det lämpliga kontrollsystem för att övervaka kundens verksamhet.

2.  Vid tillämpningen av artikel 11.2 i direktiv 2005/60/EG, får medlemsstaterna, i enlighet med punkt 4 i denna artikel, anse att kunder som är juridiska personer som inte är offentliga myndigheter eller organ, men som uppfyller samtliga följande kriterier är kunder som medför låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism:

a) Kunden är en enhet som driver en finansiell verksamhet som ligger utanför tillämpningsområdet för artikel 2 i direktiv 2005/60/EG men som genom nationell lagstiftning omfattas av skyldigheterna i det direktivet i enlighet med dess artikel 4.

b) Kundens identitet är allmänt tillgänglig, öppen och säker.

c) Kunden omfattas av ett obligatoriskt auktoriseringskrav enligt de bestämmelser i nationell lag som är tillämpliga på företag som driver finansiell verksamhet och auktorisering kan nekas om behöriga myndigheter inte är övertygade om att de personer som faktiskt styr eller kommer att styra ett sådant företags verksamhet är redbara och lämpliga personer.

d) Kunden står under övervakning i den mening som avses i artikel 37.3 i direktiv 2005/60/EG, genom behöriga myndigheter när det gäller uppfyllande av de krav som ställs genom nationell lagstiftning genom vilken direktivet genomförs och, i tillämpliga fall, ytterligare krav enligt nationell lagstiftning.

e) underlåtenhet från kundens sida att uppfylla de krav som anges i led a omfattas av effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner, inbegripet möjligheten att vidta lämpliga administrativa åtgärder eller tillämpa administrativa sanktioner.

Enheter enligt led a i första stycket skall innefatta dotterbolag endast i den mån som skyldigheterna enligt direktiv 2005/60/EG omfattar dessa i deras egenskap av dotterbolag.

Vid tillämpningen av led c i första stycket skall kundens verksamhet vara övervakad av de behöriga myndigheterna. Övervakning skall i detta sammanhang tolkas som den typ av övervakning som sker med maximala övervakningsbefogenheter, även möjlighet att utföra inspektioner på plats. Sådana inspektioner skall inbegripa granskning av policy, förfaranden, redovisning och register och även utvidgas till att omfatta stickprovskontroller.

3.  Vid tillämpningen av artikel 11.5 i direktiv 2005/60/EG får medlemsstaterna, i enlighet med punkt 4 i denna artikel, tillåta de institut och personer som omfattas av det direktivet att anse att produkter som uppfyller följande kriterier, eller transaktioner med anknytning till sådana produkter, innebär låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism:

a) Produkten är baserad på ett skrivet avtal.

b) De anknutna transaktionerna sker via ett konto som innehas av en kund i ett kreditinstitut som omfattas av direktiv 2005/60/EG eller ett kreditinstitut i ett tredjeland som omfattas av krav som motsvarar de som föreskrivs i det direktivet.

c) Produkten eller den anknutna transaktionen är inte anonym och av en sådan art att artikel 7 c i direktiv 2005/60/EG kan tillämpas utan dröjsmål.

d) Det finns en fastställd maximigräns för produkten.

e) Förmånerna från produkten eller den anknutna transaktionen kan inte realiseras med en tredje part som förmånstagare, utom när det är fråga om dödsfall, funktionshinder, överlevnad till en i förväg fastställd hög åldersgräns eller liknande händelser.

f) När det gäller produkter eller anknutna transaktioner för att investera medel i finansiella tillgångar eller ersättningsanspråk, inbegripet försäkringar eller andra typer av resultatberoende anspråk,

i) de förmåner som produkten eller transaktionen ger bara kan realiseras på lång sikt,

ii) produkten eller den anknutna transaktionen inte kan användas som säkerhet,

iii) under avtalets löptid inga förskottsutbetalningar kan göras, inga återköpsklausuler tillämpas och ingen uppsägning i förtid ske.

För tillämpningen av led d i första stycket skall de högsta belopp som anges i artikel 11.5 a i direktiv 2005/60/EG tillämpas på försäkringsavtal eller liknande sparprodukter. Utan att det påverkar tillämpningen av tredje stycket skall högsta belopp i övriga fall vara 15 000 euro. Medlemsstaterna får avvika från detta tröskelvärde om det gäller produkter som uteslutande används för att finansiera fysiska tillgångar och om den juridiska och verkliga äganderätten till tillgången inte överförs till kunden innan avtalet löper ut, under förutsättning att det tröskelvärde som fastställs av medlemsstaten för de transaktioner som har samband med denna typ av produkt inte överskrider 15 000 euro per år, oavsett om transaktionen sker genom en enda överföring eller genom flera överföringar med inbördes samband.

Medlemsstaterna får göra undantag från de kriterier som föreskrivs i leden e och f i första stycket om det gäller produkter vars art fastställts av behöriga nationella myndigheter av skäl som rör allmänintresset, och som gynnas av statliga åtgärder i form av direkt stöd eller skatterabatter och om dessa myndigheter kontrollerar produkternas användning, under förutsättning att förmånerna från produkten endast kan realiseras på lång sikt och att det tröskelvärde som fastställs med tillämpning av led d i första stycket är tillräckligt lågt. Tröskelvärdet kan i förekommande fall fastställas som ett maximalt årligt belopp.

4.  Vid bedömningen av huruvida de kunder eller produkter och transaktioner som avses i punkterna 1, 2 och 3 innebär låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism, skall medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på all verksamhet som dessa kunder bedriver eller alla typer av produkter eller transaktioner som genom sin art innebär att det finns stor sannolikhet för att de kan användas eller missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Medlemsstaterna får inte anse att sådana kunder, produkter eller transaktioner som avses i punkterna 1, 2 och 3 innebär låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism om det finns information tillgänglig som tyder på att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism inte är låg.

Artikel 4

Finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning

1.  Vid tillämpningen av artikel 2.2 i direktiv 2005/60/EG får medlemsstaterna utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel, anse att juridiska eller fysiska personer som driver finansiell verksamhet inte omfattas av tillämpningsområdet för artiklarna 3.1 och 3.2 i det direktivet, om följande kriterier är uppfyllda:

a) Den finansiella verksamheten är begränsad i absoluta termer.

b) Den finansiella verksamheten är begränsad sett till antalet transaktioner.

c) Den finansiella verksamheten är inte huvudsaklig verksamhet.

d) Den finansiella verksamheten är en biverksamhet och har direkt samband med den huvudsakliga verksamheten.

e) Med undantag av den verksamhet som anges i artikel 2.1.3 e i direktiv 2005/60/EG, den huvudsakliga verksamheten är inte en verksamhet som anges i artikel 2.1 i direktivet.

f) Den finansiella verksamheten erbjuds endast den huvudsakliga verksamhetens kunder och är inte allmänt tillgänglig för allmänheten.

Vid tillämpningen av led a i första stycket får den finansiella verksamhetens sammanlagda omsättning inte överskrida ett tröskelbelopp som skall vara tillräckligt lågt. Det tröskelbeloppet skall fastställas på nationell nivå och vara beroende av vilken typ av finansiell verksamhet det gäller.

Vid tillämpningen av led b i första stycket skall medlemsstaterna tillämpa ett högsta tröskelbelopp per kund och enskild transaktion, oberoende av om transaktionen sker som engångsöverföring eller som ett led i flera transaktioner med inbördes samband. Det tröskelbeloppet skall läggas fast på nationell nivå, beroende av vilken typ av finansiell verksamhet det gäller. Det skall vara tillräckligt lågt för att garantera att den typ av transaktioner det gäller är en opraktisk och ineffektiv metod för penningtvätt eller finansiering av terrorism och det får inte överskrida 1 000 euro.

Vid tillämpningen av led c i första stycket skall medlemsstaterna kräva att den finansiella verksamhetens omsättning inte överskrider 5 % av den berörda juridiska eller fysiska personens sammanlagda omsättning.

2.  När medlemsstaterna bedömer riskerna för penningtvätt eller finansiering av terrorism med tillämpning av artikel 2.2 i direktiv 2005/60/EG skall de särskilt beakta om det förekommer någon finansiell verksamhet som genom sin art sannolikt kan anses användas eller missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Medlemsstaterna får inte anse att den finansiella verksamhet som avses i punkt 1 innebär låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism om det finns information som skulle kunna tyda på att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism inte är låg.

3.  I alla beslut enligt artikel 2.2 i direktiv 2005/60/EG skall skälen som beslutet bygger på anges. Medlemsstaterna skall se till att det finns möjlighet att återkalla beslutet om omständigheterna skulle förändras.

4.  Medlemsstaterna skall upprätta ett riskbaserat övervakningssystem eller vidta andra lämpliga åtgärder för att se till att undantag på grundval av artikel 2.2 i direktiv 2005/60/EG inte missbrukas av personer som kan tänkas bedriva penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Artikel 5

Genomförande

1.  Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 15 december 2007. De skall genast underrätta kommissionen om dessa bestämmelser och utarbeta en korrelationstabell mellan de bestämmelserna och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.( 1 ) EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

( 2 ) EGT L 344, 28.12.2001, s. 70. Förordningen senast ändrad genom beslut 2006/379/EG (EUT L 144, 31.5.2006, s. 21).

( 3 ) EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 674/2006 (EUT L 116, 29.4.2006, s. 58).

Top