Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0881

Οδηγία (ΕΕ) 2016/881 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

OJ L 146, 3.6.2016, p. 8–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/881/oj

3.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 146/8


ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2016/881 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Μαΐου 2016

για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 113 και 115,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα τελευταία έτη το πρόβλημα της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της της 6ης Δεκεμβρίου 2012 για τον καθορισμό σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθεί δυναμικά η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως μελλοντικό ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 22ας Μαΐου 2013, ζήτησε την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

(2)

Επειδή οι όμιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων (Όμιλοι ΠΕ) δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες, έχουν τη δυνατότητα να επιδίδονται σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού τις οποίες δεν διαθέτουν οι εγχώριες εταιρείες. Όταν οι Όμιλοι ΠΕ το κάνουν αυτό, οι καθαρά εγχώριες εταιρείες, που συνήθως είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενδέχεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα, δεδομένου ότι η φορολογική τους επιβάρυνση είναι υψηλότερη από εκείνη των Ομίλων ΠΕ. Από την άλλη πλευρά, όλα τα κράτη μέλη μπορεί να υποστούν απώλειες εσόδων και υπάρχει ο κίνδυνος ανταγωνισμού για την προσέλκυση Ομίλων ΠΕ με την παροχή περαιτέρω φορολογικών πλεονεκτημάτων.

(3)

Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών χρειάζονται πλήρεις και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τους Ομίλους ΠΕ όσον αφορά τη διάρθρωση, την πολιτική τιμών μεταβίβασης και τις εσωτερικές συναλλαγές τους εντός και εκτός της Ένωσης. Αυτές οι πληροφορίες θα δώσουν τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να αντιδρούν σε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, μέσω αλλαγών στη νομοθεσία ή επαρκών αξιολογήσεων κινδύνων και φορολογικών ελέγχων, και να διαπιστώνουν κατά πόσον εταιρείες έχουν επιδοθεί σε πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσμα την τεχνητή μετατόπιση σημαντικών ποσών εισοδήματος σε περιβάλλοντα με φορολογικά πλεονεκτήματα.

(4)

Η αυξημένη διαφάνεια έναντι των φορολογικών αρχών θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την παροχή κινήτρου στους Ομίλους ΠΕ να εγκαταλείψουν ορισμένες πρακτικές και να καταβάλλουν τον φόρο που τους αναλογεί στη χώρα όπου πραγματοποιούνται κέρδη. Κατά συνέπεια, η ενίσχυση της διαφάνειας για τους Ομίλους ΠΕ αποτελεί ουσιώδες μέρος της αντιμετώπισης της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών.

(5)

Το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών όσον αφορά κώδικα δεοντολογίας με θέμα την τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση («ΤΤΜ ΕΕ») (3) παρέχει ήδη στους Ομίλους ΠΕ στην Ένωση μέθοδο για την υποβολή στοιχείων στις φορολογικές αρχές για τις παγκόσμιες επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις πολιτικές τιμών μεταβίβασης («κύριος φάκελος») καθώς και στοιχείων σχετικά με τις συγκεκριμένες συναλλαγές της τοπικής οντότητας («τοπικός φάκελος»). Ωστόσο, στον κώδικα ΤΤΜ ΕΕ δεν προβλέπεται επί του παρόντος κανένας μηχανισμός για την υποβολή έκθεσης ανά χώρα.

(6)

Στην έκθεση ανά χώρα οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει να παρέχουν, σε ετήσια βάση και για κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, το ποσό των εσόδων, το κέρδος προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα και τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος. Οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει επίσης να αναφέρουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, το μετοχικό κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη και τα υλικά περιουσιακά στοιχεία σε κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Τέλος, οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει να προσδιορίζουν κάθε οντότητα εντός του ομίλου που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε μια συγκεκριμένη περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας και να αναφέρουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες επιδίδεται κάθε οντότητα.

(7)

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους Ομίλους ΠΕ, η υποχρέωση υποβολής στοιχείων θα πρέπει να ισχύει μόνο για τους Ομίλους ΠΕ με ετήσια ενοποιημένα έσοδα που υπερβαίνουν ένα ορισμένο ποσό. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ίδια στοιχεία συλλέγονται και καθίστανται διαθέσιμα στις φορολογικές διοικήσεις εγκαίρως σε όλη την Ένωση.

(8)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η Ένωση πρέπει να μεριμνήσει για τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ Ομίλων ΠΕ της Ένωσης και Ομίλων ΠΕ εκτός ΕΕ των οποίων μία ή περισσότερες από τις οντότητες βρίσκονται στην Ένωση. Επομένως, αμφότεροι πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αναβάλουν, για ένα έτος, την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις Συνιστώσες Οντότητες που έχουν την κατοικία τους σε κράτος μέλος και δεν είναι οι Τελικές Μητρικές Οντότητες Ομίλων ΠΕ ή οι Παρένθετες Μητρικές Οντότητές τους.

(9)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίσουν την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων. Η επιλογή των κυρώσεων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών και οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(10)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συντονισμένους κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις διαφάνειας για τους Ομίλους ΠΕ.

(11)

Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, η οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου (4) ήδη προβλέπει την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε ορισμένους τομείς.

(12)

Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να περιλαμβάνει την κοινοποίηση καθορισμένου συνόλου βασικών πληροφοριών που θα είναι προσβάσιμες σε εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση ανά χώρα, μία ή περισσότερες οντότητες του Ομίλου ΠΕ έχουν φορολογική κατοικία ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης Ομίλου ΠΕ.

(13)

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και ο διοικητικός φόρτος τόσο για τις φορολογικές διοικήσεις όσο και για τους Ομίλους ΠΕ, είναι αναγκαίο να τεθούν κανόνες που συνάδουν με τις διεθνείς εξελίξεις και να υπάρξει θετική συμβολή στην εφαρμογή τους. Στις 19 Ιουλίου 2013 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δημοσίευσε το σχέδιο δράσης του σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση κερδών (σχέδιο δράσης BEPS), το οποίο αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την τροποποίηση υφιστάμενων διεθνών φορολογικών κανόνων. Στις 5 Οκτωβρίου 2015 ο ΟΟΣΑ παρουσίασε τις τελικές του εκθέσεις, που εγκρίθηκαν από τους υπουργούς οικονομικών της ομάδας G20. Κατά τη συνεδρίαση στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2015 η δέσμη μέτρων του ΟΟΣΑ εγκρίθηκε από τους ηγέτες της ομάδας G20.

(14)

Οι εργασίες για τη δράση 13 του σχεδίου δράσης BEPS κατέληξαν σε σύνολο προτύπων για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους Ομίλους ΠΕ, συμπεριλαμβανομένων του κύριου φακέλου, του τοπικού φακέλου και της έκθεσης ανά χώρα. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να ληφθούν υπόψη τα πρότυπα του ΟΟΣΑ κατά τη θέσπιση των κανόνων για την έκθεση ανά χώρα.

(15)

Σε περίπτωση που συνιστώσα οντότητα δεν μπορεί να λάβει ή να αποκτήσει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση της απαίτησης υποβολής στοιχείων δυνάμει της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να θεωρήσουν ότι αυτό αποτελεί ένδειξη για την ανάγκη αξιολόγησης υψηλών κινδύνων σε σχέση με τις τιμές μεταβίβασης και άλλων κινδύνων σε σχέση με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση κερδών που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο Όμιλο ΠΕ.

(16)

Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα άλλο κράτος μέλος παραλείπει κατ' εξακολούθηση να παράσχει αυτόματα εκθέσεις ανά χώρα, πρέπει να επιδιώκει να έρθει σε διαβούλευση με το κράτος μέλος αυτό.

(17)

Η ενωσιακή δράση στον τομέα της παροχής στοιχείων ανά χώρα θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ. Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν την τελική έκθεση του 2015 σχετικά με τη δράση 13 του σχεδίου του ΟΟΣΑ / της G20 για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση κερδών, η οποία εκπονήθηκε από τον ΟΟΣΑ, ως πηγή παραδειγμάτων ή ερμηνείας της παρούσας οδηγίας και προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια της εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη.

(18)

Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι γλωσσικές απαιτήσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για την έκθεση ανά χώρα. Είναι επίσης αναγκαίο να εγκριθούν οι απαιτούμενες πρακτικές ρυθμίσεις για την αναβάθμιση του κοινού δικτύου επικοινωνιών που ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 13 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ («δίκτυο CCN»). Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του άρθρου 20 παράγραφος 6 και του άρθρου 21 παράγραφος 6 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

(19)

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτική χρήση των πόρων, να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να αποφευχθεί η ανάγκη να πραγματοποιήσει κάθε κράτος μέλος παρόμοιες προσαρμογές στα συστήματά του, η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του δικτύου CCN. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τις πρακτικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την αναβάθμιση του συστήματος σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ.

(20)

Κατά συνέπεια, το πεδίο εφαρμογής της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών της έκθεσης ανά χώρα.

(21)

Στην ετήσια έκθεση των κρατών μελών προς την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ θα πρέπει να αναφέρεται η έκταση της πρακτικής της κατά τόπους υποβολής δυνάμει του άρθρου 8αα της εν λόγω οδηγίας και του παραρτήματος III τμήμα II σημείο 1 και να περιέχεται κατάλογος τυχόν περιοχών δικαιοδοσίας όπου έχουν την κατοικία τους Τελικές Μητρικές Οντότητες Συνιστωσών Οντοτήτων εγκατεστημένων στην ΕΕ αλλά δεν έχουν υποβληθεί ή ανταλλαγεί ολοκληρωμένες εκθέσεις.

(22)

Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να οδηγούν στην αποκάλυψη εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής μεθόδου ή πληροφορίας της οποίας η αποκάλυψη θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη.

(23)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(24)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποτελεσματική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, επομένως, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.

(25)

Συνεπώς, η οδηγία 2011/16/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2011/16/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 3 σημείο 9 τροποποιείται ως εξής:

«9.   “αυτόματη ανταλλαγή”:

α)

για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και των άρθρων 8α και 8αα, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα· για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους·

β)

για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 3α, η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών σχετικά με φορολογικούς κατοίκους άλλων κρατών μελών στο οικείο κράτος μέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα και ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα·

γ)

για τους σκοπούς των διατάξεων της παρούσας οδηγίας πλην του άρθρου 8 παράγραφος 1, του άρθρου 8 παράγραφος 3α και των άρθρων 8α και 8αα, η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών που προβλέπεται στα στοιχεία α) και β) του παρόντος σημείου.

Στο πλαίσιο του άρθρου 8 παράγραφος 3α, του άρθρου 8 παράγραφος 7α, του άρθρου 21 παράγραφος 2 και του άρθρου 25 παράγραφοι 2 και 3, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο παράρτημα I. Στο πλαίσιο του άρθρου 8αα και του παραρτήματος III, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο παράρτημα III.».

2)

Στο κεφάλαιο II τμήμα II, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 8αα

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά την έκθεση ανά χώρα

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να απαιτεί από την Τελική Μητρική Οντότητα ενός Ομίλου ΠΕ που έχει τη φορολογική του κατοικία στο έδαφός του ή από οποιαδήποτε άλλη Αναφέρουσα Οντότητα, σύμφωνα με το παράρτημα III τμήμα II, να υποβάλει έκθεση ανά χώρα όσον αφορά το οικείο Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εντός 12 μηνών από την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ, σύμφωνα με το παράρτημα III τμήμα II.

2.   Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους όπου παρελήφθη η έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιεί, μέσω αυτόματης ανταλλαγής και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4, την έκθεση ανά χώρα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες της έκθεσης ανά χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

3.   Η έκθεση ανά χώρα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο ΠΕ:

α)

συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με το ποσό των εσόδων, τα κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα φόρο εισοδήματος, τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, το μετοχικό κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη, τον αριθμό των εργαζομένων και τα υλικά περιουσιακά στοιχεία εκτός των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδυνάμων, όσον αφορά κάθε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΠΕ·

β)

έγγραφο ταυτοποίησης κάθε Συνιστώσας Οντότητας του Ομίλου ΠΕ, με το οποίο καθορίζεται η περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία έχει τη φορολογική της κατοικία η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα και, σε περίπτωση που διαφέρει από αυτήν την περιοχή δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας, η περιοχή δικαιοδοσίας δυνάμει της νομοθεσίας της οποίας οργανώνεται η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα, καθώς και η φύση της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εν λόγω Συνιστώσας Οντότητας.

4.   Η κοινοποίηση πραγματοποιείται εντός 15 μηνών από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους του Ομίλου ΠΕ στον οποίο αναφέρεται η έκθεση ανά χώρα. Η πρώτη έκθεση ανά χώρα κοινοποιείται για το φορολογικό έτος του Ομίλου ΠΕ που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 ή μετά την ημερομηνία αυτή, και πραγματοποιείται εντός 18 μηνών από την τελευταία ημέρα του εν λόγω φορολογικού έτους.»

3)

Στο άρθρο 16, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 8αα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αξιολόγησης υψηλών κινδύνων σε σχέση με τις τιμές μεταβίβασης και άλλων κινδύνων σε σχέση με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση κερδών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κινδύνου μη συμμόρφωσης μελών του Ομίλου ΠΕ με τους εφαρμοστέους κανόνες για τις τιμές μεταβίβασης, και κατά περίπτωση για οικονομικές και στατιστικές αναλύσεις. Οι διορθώσεις των τιμών μεταβίβασης από τις φορολογικές αρχές του κράτους μέλους παραλαβής δεν βασίζονται στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 8αα. Παρά τα ανωτέρω, δεν υπάρχει καμία απαγόρευση ως προς τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών που κοινοποιούνται μεταξύ κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 8αα ως βάσης για την πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών όσον αφορά τις ρυθμίσεις του Ομίλου ΠΕ για τις τιμές μεταβίβασης ή όσον αφορά άλλα φορολογικά θέματα στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές στο φορολογητέο εισόδημα μιας Συνιστώσας Οντότητας.».

4)

Στο άρθρο 20, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6.   Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με το άρθρο 8αα πραγματοποιείται μέσω του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο παράρτημα III τμήμα III πίνακες 1, 2 και 3. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τις γλωσσικές ρυθμίσεις για την εν λόγω ανταλλαγή έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να κοινοποιούν πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8αα σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας της Ένωσης. Ωστόσο, οι εν λόγω γλωσσικές ρυθμίσεις είναι δυνατό να προβλέπουν ότι τα βασικά στοιχεία αυτών των πληροφοριών αποστέλλονται επίσης και σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.».

5)

Στο άρθρο 21, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6.   Πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8αα παράγραφος 2 παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα νε χρήση του δικτύου CCN. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τις αναγκαίες πρακτικές ρυθμίσεις για την αναβάθμιση του δικτύου CCN. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.».

6)

Στο άρθρο 23, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8, στο άρθρο 8α και στο άρθρο 8αα, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επιτεύχθηκαν. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τη μορφή και τις προϋποθέσεις κοινοποίησης της εν λόγω ετήσιας αξιολόγησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.».

7)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 25α:

«Άρθρο 25α

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας όσον αφορά το άρθρο 8αα και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.».

8)

Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 26

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διοικητικής συνεργασίας για τη φορολογία. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(*)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).»."

9)

Προστίθεται παράρτημα III, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως τις 4 Ιουνίου 2017, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τα ανωτέρω μέτρα από τις 5 Ιουνίου 2017.

Τα μέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2006, όσον αφορά ένα κώδικα δεοντολογίας με θέμα την τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΤΤΜ ΕΕ) (ΕΕ C 176 της 28.7.2006, σ. 1).

(4)  Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1)

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ I

ΟΡΙΣΜΟΙ

1.

“Όμιλος”: σύνολο επιχειρήσεων που σχετίζονται μέσω ιδιοκτησίας ή ελέγχου τέτοιου είδους που είτε απαιτείται να συντάσσουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης βάσει των εφαρμοζόμενων αρχών λογιστικής είτε θα υπήρχε αυτή η απαίτηση εάν μετοχικό κεφάλαιο οποιασδήποτε από τις επιχειρήσεις αποτελούσε αντικείμενο συναλλαγής σε χρηματιστήριο.

2.

“Επιχείρηση”: οποιαδήποτε μορφή άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 σημείο 11 στοιχεία β), γ) και δ).

3.

“Όμιλος ΠΕ”: οποιοσδήποτε Όμιλος που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, η φορολογική κατοικία των οποίων βρίσκεται σε διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας, ή περιλαμβάνει επιχείρηση η φορολογική κατοικία της οποίας βρίσκεται σε μια περιοχή δικαιοδοσίας και υπόκειται σε φορολόγηση όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης σε άλλη περιοχή δικαιοδοσίας, και δεν είναι Εξαιρούμενος Όμιλος ΠΕ.

4.

“Εξαιρούμενος Όμιλος ΠΕ”: όσον αφορά οποιοδήποτε Φορολογικό Έτος του Ομίλου, Όμιλος με συνολικά ενοποιημένα έσοδα κάτω των 750 000 000 EUR ή κατά προσέγγιση ισοδύναμου ποσού σε τοπικό νόμισμα, τον Ιανουάριο του 2015, κατά το Φορολογικό Έτος το αμέσως προηγούμενο από το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων, όπως αποτυπώνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του για το εν λόγω προηγούμενο Φορολογικό Έτος.

5.

“Συνιστώσα Οντότητα”: οποιαδήποτε από τις ακόλουθες:

α)

οποιαδήποτε χωριστή επιχειρηματική μονάδα Ομίλου ΠΕ που συμπεριλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΠΕ για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ή θα συμπεριλαμβανόταν εάν μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω επιχειρηματικής μονάδας Ομίλου ΠΕ αποτελούσε αντικείμενο συναλλαγής σε χρηματιστήριο·

β)

οποιαδήποτε τέτοια επιχειρηματική μονάδα εξαιρείται από τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΠΕ αποκλειστικά για λόγους μεγέθους ή ουσίας·

γ)

οποιαδήποτε μόνιμη εγκατάσταση οποιασδήποτε χωριστής επιχειρηματικής μονάδας του Ομίλου ΠΕ που περιλαμβάνεται στα στοιχεία α) ή β), με την προϋπόθεση ότι η επιχειρηματική μονάδα συντάσσει ξεχωριστή οικονομική κατάσταση για την εν λόγω μόνιμη εγκατάσταση για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, κανονιστικής ρύθμισης, υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ελέγχου εσωτερικής διαχείρισης.

6.

“Αναφέρουσα Οντότητα”: η Συνιστώσα Οντότητα που υποχρεούται να υποβάλει έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8αα παράγραφος 3 στην περιοχή δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της εξ ονόματος του Ομίλου ΠΕ. Η Αναφέρουσα Οντότητα μπορεί να είναι η Τελική Μητρική Οντότητα, η Παρένθετη Μητρική Οντότητα ή οποιαδήποτε οντότητα περιγράφεται στο τμήμα II σημείο 1.

7.

“Τελική Μητρική Οντότητα”: Συνιστώσα Οντότητα Ομίλου ΠΕ η οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

κατέχει άμεσα ή έμμεσα επαρκές μετοχικό κεφάλαιο σε μία ή περισσότερες άλλες Συνιστώσες Οντότητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, ώστε να απαιτείται να συντάσσει Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις αρχές λογιστικής που εφαρμόζονται γενικά στη δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της, ή θα υπήρχε αυτή η απαίτηση εάν μετοχικό κεφάλαιό της αποτελούσε αντικείμενο συναλλαγής σε χρηματιστήριο στη δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της·

β)

δεν υπάρχει άλλη Συνιστώσα Οντότητα του εν λόγω Ομίλου ΠΕ που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχικό κεφάλαιο, όπως περιγράφεται στο στοιχείο α), στην πρώτη Συνιστώσα Οντότητα.

8.

“Παρένθετη Μητρική Οντότητα”: Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ στην οποία έχει ανατεθεί από τον εν λόγω Όμιλο ΠΕ, ως μοναδική αντικαταστάτρια της Τελικής Μητρικής Οντότητας, να υποβάλει την έκθεση ανά χώρα στην περιοχή δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας αυτής της Συνιστώσας Οντότητας, εξ ονόματος του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο τμήμα II σημείο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

9.

“Φορολογικό Έτος”: ετήσια λογιστική περίοδος για την οποία η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της.

10.

“Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων”: εκείνο το Φορολογικό Έτος του οποίου τα οικονομικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται στην έκθεση ανά χώρα που αναφέρεται στο άρθρο 8αα παράγραφος 3.

11.

“Ειδική συμφωνία Αρμόδιων Αρχών”: συμφωνία μεταξύ εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ενός κράτους μέλους της ΕΕ και μιας δικαιοδοσίας εκτός Ένωσης που είναι συμβαλλόμενα μέρη σε Διεθνή συμφωνία, με την οποία απαιτείται η αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ των δικαιοδοσιών των συμβαλλόμενων μερών.

12.

“Διεθνής συμφωνία”: η πολυμερής σύμβαση σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, οποιαδήποτε διμερής ή πολυμερής φορολογική σύμβαση ή οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος το κράτος μέλος και με τους όρους της παρέχει κατά νόμο εξουσία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών.

13.

“Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις”: οι οικονομικές καταστάσεις ενός Ομίλου ΠΕ στις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα έσοδα, τα έξοδα και οι ταμειακές ροές της Τελικής Μητρικής Οντότητας και των Συνιστωσών Οντοτήτων εμφανίζονται ως εάν να επρόκειτο για ενιαία οικονομική οντότητα.

14.

Ο όρος “Συστημική Αδυναμία” όσον αφορά δικαιοδοσία σημαίνει είτε ότι μια δικαιοδοσία διαθέτει εν ισχύ Ειδική συμφωνία Αρμόδιων Αρχών με κράτος μέλος αλλά έχει αναστείλει την αυτόματη ανταλλαγή (για λόγους άλλους από αυτούς που προβλέπονται σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας) ή ότι μια δικαιοδοσία κατ' εξακολούθηση παρέλειψε άλλως να παράσχει αυτόματα σε κράτος μέλος εκθέσεις ανά χώρα που βρίσκονται στην κατοχή της για Ομίλους ΠΕ που έχουν Συνιστώσες Οντότητες στο εν λόγω κράτος μέλος.

ΤΜΗΜΑ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.

Συνιστώσα Οντότητα με κατοικία σε κράτος μέλος η οποία δεν είναι η Τελική Μητρική Οντότητα Ομίλου ΠΕ υποβάλλει έκθεση ανά χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ του οποίου αποτελεί Συνιστώσα Οντότητα, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

η οντότητα έχει φορολογική κατοικία σε κράτος μέλος·

β)

ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i.

η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ δεν υποχρεούται να υποβάλει έκθεση ανά χώρα στην οικεία δικαιοδοσία φορολογικής κατοικίας·

ii.

η δικαιοδοσία στην οποία έχει τη φορολογική κατοικία της η Τελική Μητρική Οντότητα έχει συνάψει ισχύουσα Διεθνή συμφωνία στην οποία το κράτος μέλος είναι συμβαλλόμενο μέρος, αλλά δεν έχει συνάψει ισχύουσα Ειδική συμφωνία Αρμόδιων Αρχών στην οποία το κράτος μέλος να είναι συμβαλλόμενο μέρος κατά τη χρονική στιγμή που προσδιορίζεται στο άρθρο 8αα παράγραφος 1 για την υποβολή της έκθεσης ανά χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων·

iii.

έχει σημειωθεί Συστημική Αδυναμία της δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της Τελικής Μητρικής Οντότητας, η οποία έχει κοινοποιηθεί από το κράτος μέλος στη Συνιστώσα Οντότητα που έχει τη φορολογική κατοικία της σε αυτό.

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης της Τελικής Μητρικής Οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 8αα παράγραφος 1 ή της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας να υποβάλει την πρώτη έκθεση ανά χώρα για το φορολογικό έτος του Ομίλου ΠΕ που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η υποχρέωση για τις Συνιστώσες Οντότητες που ορίζεται στο σημείο 1 του παρόντος τμήματος εφαρμόζεται στις εκθέσεις ανά χώρα όσον αφορά τα Φορολογικά Έτη Υποβολής Εκθέσεων που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και εξής.

Συνιστώσα Οντότητα με κατοικία σε κράτος μέλος όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου ζητά από την Τελική Μητρική Οντότητα να της παράσχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις υποβολής έκθεσης ανά χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 8αα παράγραφος 3. Εάν, παρά ταύτα, η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα δεν έλαβε ή δεν απέκτησε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να υποβάλει έκθεση για τον Όμιλο ΠΕ, η Συνιστώσα Οντότητα αυτή υποβάλλει έκθεση ανά χώρα που περιέχει όλες τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της, τις οποίες έλαβε ή απέκτησε, και ανακοινώνει στο κράτος μέλος της κατοικίας της ότι η Τελική Μητρική Οντότητα αρνήθηκε να διαθέσει τις αναγκαίες πληροφορίες. Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους να επιβάλει κυρώσεις προβλεπόμενες στην εθνική του νομοθεσία, και το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη για την άρνηση αυτή.

Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία Συνιστώσες Οντότητες του ίδιου Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση και ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, ο Όμιλος ΠΕ μπορεί να αναθέσει σε μία από αυτές τις Συνιστώσες Οντότητες να υποβάλει την έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8αα παράγραφος 3 για οποιοδήποτε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 8αα παράγραφος 1 και να γνωστοποιήσει στο κράτος μέλος ότι η υποβολή αποσκοπεί στην πλήρωση της απαίτησης υποβολής για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 8αα παράγραφος 2, το εν λόγω κράτος μέλος κοινοποιεί τη ληφθείσα έκθεση ανά χώρα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση ανά χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

Όταν Συνιστώσα Οντότητα δεν μπορεί να λάβει ή να αποκτήσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή έκθεσης ανά χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 8αα παράγραφος 3, τότε αυτή η Συνιστώσα Οντότητα δεν είναι επιλέξιμη για να οριστεί ως η Αναφέρουσα Οντότητα για τον Όμιλο ΠΕ, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του παρόντος σημείου. Ο κανόνας αυτός δεν θίγει την υποχρέωση της Συνιστώσας Οντότητας να ανακοινώσει στο κράτος μέλος της κατοικίας της ότι η Τελική Μητρική Οντότητα αρνήθηκε να διαθέσει τις αναγκαίες πληροφορίες.

2.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου του σημείου 1, οντότητα που περιγράφεται στο σημείο 1 δεν απαιτείται να υποβάλει έκθεση ανά χώρα για κάθε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εάν ο Όμιλος ΠΕ του οποίου αποτελεί Συνιστώσα Οντότητα έχει καταστήσει διαθέσιμη έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με το άρθρο 8αα παράγραφος 3 όσον αφορά το εν λόγω Φορολογικό Έτος μέσω Παρένθετης Μητρικής Οντότητας, η οποία υποβάλλει την εν λόγω έκθεση ανά χώρα στη φορολογική αρχή της δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 8αα παράγραφος 1 ή πριν από αυτή και, σε περίπτωση που η Παρένθετη Μητρική Οντότητα έχει φορολογική κατοικία σε περιοχή δικαιοδοσίας εκτός της Ένωσης, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας απαιτεί την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8αα παράγραφος 3·

β)

η δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας διαθέτει σε ισχύ Ειδική συμφωνία Αρμόδιων Αρχών στην οποία το κράτος μέλος είναι συμβαλλόμενο μέρος κατά τη χρονική στιγμή που προσδιορίζεται στο άρθρο 8αα παράγραφος 1 για την υποβολή της έκθεσης ανά χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων·

γ)

η δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας δεν έχει κοινοποιήσει περίπτωση Συστημικής Αδυναμίας στο κράτος μέλος·

δ)

η δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας έχει ενημερωθεί, το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, από τη Συνιστώσα Οντότητα με φορολογική κατοικία στη δικαιοδοσία του ότι αυτή αποτελεί την Παρένθετη Μητρική Οντότητα·

ε)

έχει παρασχεθεί κοινοποίηση στο κράτος μέλος σύμφωνα με το σημείο 4.

3.

Τα κράτη μέλη απαιτούν από οποιαδήποτε Συνιστώσα Οντότητα Ομίλου ΠΕ η οποία έχει τη φορολογική κατοικία της στο εν λόγω κράτος μέλος να ενημερώνει το κράτος μέλος εάν αποτελεί την Τελική Μητρική Οντότητα, την Παρένθετη Μητρική Οντότητα ή τη Συνιστώσα Οντότητα που αναφέρεται στο σημείο 1 το αργότερο την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία αυτή έως την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης αυτής της Συνιστώσας Οντότητας για το προηγούμενο φορολογικό έτος.

4.

Τα κράτη μέλη απαιτούν, σε περίπτωση που Συνιστώσα Οντότητα Ομίλου ΠΕ η οποία έχει τη φορολογική κατοικία της στο εν λόγω κράτος μέλος δεν αποτελεί ούτε την Τελική Μητρική Οντότητα ούτε την Παρένθετη Μητρική Οντότητα ούτε τη Συνιστώσα Οντότητα που αναφέρεται στο σημείο 1, να κοινοποιεί αυτή στο κράτος μέλος την ταυτότητα και τη φορολογική κατοικία της Αναφέρουσας Οντότητας το αργότερο την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία αυτή έως την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης αυτής της Συνιστώσας Οντότητας για το προηγούμενο φορολογικό έτος.

5.

Η έκθεση ανά χώρα διευκρινίζει το νόμισμα των ποσών που αναφέρει.

ΤΜΗΜΑ III

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Α.   Υπόδειγμα για την έκθεση ανά χώρα

Πίνακας 1   Επισκόπηση της κατανομής εισοδήματος, φόρων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανά περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας

Ονομασία του ομίλου ΠΕ:

Φορολογικό έτος:

Χρησιμοποιηθέν νόμισμα:

Περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας

Έσοδα

Κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (σε ταμειακή βάση)

Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος — Τρέχον έτος

Μετοχικό κεφάλαιο

Συσσωρευμένα κέρδη

Αριθμός εργαζομένων

Υλικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Μη συνδεδεμένα μέρη

Συνδεδεμένα μέρη

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 2   Κατάλογος με όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του ομίλου ΠΕ που περιλαμβάνονται σε κάθε συγκεντρωτική κατάσταση ανά περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας

Ονομασία του ομίλου ΠΕ:

Φορολογικό έτος:

Περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας

Συνιστώσες Οντότητες με κατοικία στην περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας

Περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας της οργάνωσης ή σύστασης, αν διαφέρει από την περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας της κατοικίας

Κύρια(-ες) επιχειρηματική(-ές) δραστηριότητα(-ες)

Έρευνα και ανάπτυξη

Κατοχή ή διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας

Αγορές ή προμήθειες

Κατασκευή ή παραγωγή

Πωλήσεις, εμπορία ή διανομή

Διοικητικές, διαχειριστικές ή υποστηρικτικές υπηρεσίες

Παροχή υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένα μέρη

Εσωτερική χρηματοδότηση ομίλου

Ρυθμιζόμενες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Ασφάλιση

Κατοχή συμμετοχών ή άλλοι συμμετοχικοί τίτλοι

Σε αδράνεια

Άλλο (1)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3   Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ονομασία του ομίλου ΠΕ:

Φορολογικό έτος:

Να περιληφθούν τυχόν περαιτέρω σύντομες πληροφορίες ή διευκρινίσεις που θεωρείτε ότι είναι αναγκαίες ή θα διευκολύνουν την κατανόηση των υποχρεωτικών πληροφοριών που παρέχονται στην έκθεση ανά χώρα.

Β.   Γενικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της έκθεσης ανά χώρα

1.   Σκοπός

Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται για την υποβολή στοιχείων σχετικά με την κατανομή εισοδήματος, φόρων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενός ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΠΕ) ανά περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας.

2.   Αντιμετώπιση υποκαταστημάτων και μονίμων εγκαταστάσεων

Τα στοιχεία της μόνιμης εγκατάστασης υποβάλλονται σε σχέση με την περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας όπου αυτή βρίσκεται και όχι σε σχέση με την περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας της κατοικίας της επιχειρηματικής μονάδας της οποίας αποτελεί μέρος η μόνιμη εγκατάσταση. Η υποβολή στοιχείων στη φορολογική δικαιοδοσία κατοικίας για την επιχειρηματική μονάδα της οποίας αποτελεί μέρος η μόνιμη εγκατάσταση δεν περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με τη μόνιμη εγκατάσταση.

3.   Περίοδος που καλύπτεται από το ετήσιο υπόδειγμα

Το υπόδειγμα καλύπτει το φορολογικό έτος της αναφέρουσας ΠΕ. Για τις Συνιστώσες Οντότητες, κατά την κρίση της αναφέρουσας ΠΕ, το υπόδειγμα αντανακλά με τρόπο συνεκτικό μία από τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

πληροφορίες για το φορολογικό έτος των σχετικών Συνιστωσών Οντοτήτων που λήγει την ίδια ημερομηνία με το φορολογικό έτος της αναφέρουσας ΠΕ ή λήγει εντός της δωδεκάμηνης περιόδου που προηγείται της εν λόγω ημερομηνίας·

β)

πληροφορίες για όλες τις σχετικές Συνιστώσες Οντότητες που αναφέρθηκαν για το φορολογικό έτος της αναφέρουσας ΠΕ.

4.   Πηγές δεδομένων

Κατά τη συμπλήρωση του υποδείγματος η αναφέρουσα ΠΕ χρησιμοποιεί με τρόπο συνεκτικό τις ίδιες πηγές δεδομένων από έτος σε έτος. Η αναφέρουσα ΠΕ μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει δεδομένα από τις ενοποιημένες δέσμες υποβαλλόμενων στοιχείων, τις χωριστές υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις ανά οντότητα, τις κανονιστικές οικονομικές καταστάσεις ή τους λογαριασμούς εσωτερικής διαχείρισης. Δεν είναι αναγκαίο να συμφωνεί η αναφορά των εσόδων, των κερδών και του φόρου στο υπόδειγμα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Εάν χρησιμοποιούνται υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις ως βάση για την υποβολή στοιχείων, όλα τα ποσά μετατρέπονται στο δηλωθέν νόμισμα λειτουργίας της αναφέρουσας ΠΕ σύμφωνα με τη μέση συναλλαγματική ισοτιμία για το έτος που δηλώνεται στο τμήμα “Συμπληρωματικές πληροφορίες” του υποδείγματος. Δεν χρειάζεται ωστόσο να γίνονται προσαρμογές για διαφορές στις αρχές λογιστικής που εφαρμόζονται στη μια ή στην άλλη περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας.

Η αναφέρουσα ΠΕ παρέχει σύντομη περιγραφή των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του υποδείγματος, στο τμήμα “Συμπληρωματικές πληροφορίες” του υποδείγματος. Εάν υπάρχει μεταβολή στην πηγή δεδομένων που χρησιμοποιείται από έτος σε έτος, η αναφέρουσα ΠΕ εξηγεί τους λόγους για τη μεταβολή και τις συνέπειές της, στο τμήμα “Συμπληρωματικές πληροφορίες” του υποδείγματος.

Γ.   Ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της έκθεσης ανά χώρα

1.   Επισκόπηση της κατανομής εισοδήματος, φόρων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανά περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας (πίνακας 1)

1.1.   Περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας

Στην πρώτη στήλη του υποδείγματος, η αναφέρουσα ΠΕ απαριθμεί όλες τις περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας στις οποίες έχουν τη φορολογική κατοικία τους Συνιστώσες Οντότητες του ομίλου ΠΕ. Η περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας ορίζεται ως κρατική ή μη κρατική περιοχή δικαιοδοσίας που έχει δημοσιονομική αυτονομία. Περιλαμβάνεται χωριστή γραμμή για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του ομίλου ΠΕ που η αναφέρουσα ΠΕ θεωρεί ότι δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους σε καμία περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Όταν Συνιστώσα Οντότητα έχει την κατοικία της σε περισσότερες από μία περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας, εφαρμόζεται ο κανόνας διευθέτησης διαφορών της εφαρμοστέας φορολογικής σύμβασης για να προσδιοριστεί η περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας της κατοικίας. Όταν δεν υπάρχει ισχύουσα φορολογική σύμβαση, η αναφορά της Συνιστώσας Οντότητας γίνεται στην περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας του τόπου άσκησης της πραγματικής διοίκησης της Συνιστώσας Οντότητας. Ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησης προσδιορίζεται με βάση τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα.

1.2.   Έσοδα

Στις τρεις στήλες του υποδείγματος υπό τον τίτλο “Έσοδα” η αναφέρουσα ΠΕ αναφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το άθροισμα των εσόδων από όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του ομίλου ΠΕ στην οικεία περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας που προκύπτουν από συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις·

β)

το άθροισμα των εσόδων από όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του ομίλου ΠΕ στην οικεία περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας που προκύπτουν από συναλλαγές με ανεξάρτητα μέρη·

γ)

το συνολικό άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

Τα έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα από πωλήσεις αποθεμάτων και περιουσιακών στοιχείων, υπηρεσίες, δικαιώματα εκμετάλλευσης, τόκους, ασφάλιστρα και οποιαδήποτε άλλα ποσά. Τα έσοδα δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που λαμβάνονται από άλλες Συνιστώσες Οντότητες και οι οποίες αντιμετωπίζονται ως μερίσματα στην περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας του πληρωτή.

1.3.   Κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος

Στην πέμπτη στήλη του υποδείγματος η αναφέρουσα ΠΕ αναφέρει το άθροισμα των κερδών (ζημιών) προ φόρου εισοδήματος για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Τα κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία έκτακτων εσόδων και εξόδων.

1.4.   Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (σε ταμειακή βάση)

Στην έκτη στήλη του υποδείγματος η αναφέρουσα ΠΕ αναφέρει το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος που πράγματι καταβλήθηκε κατά το αντίστοιχο φορολογικό έτος από όλες τις Συνιστώσες Οντότητες με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Οι καταβληθέντες φόροι περιλαμβάνουν φόρους που καταβάλλονται σε ταμειακή βάση από τη Συνιστώσα Οντότητα στην περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας της κατοικίας και σε όλες τις άλλες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας. Περιλαμβάνουν επίσης τους παρακρατούμενους φόρους στην πηγή που καταβάλλονται από άλλες οντότητες (συνδεδεμένες επιχειρήσεις και ανεξάρτητες επιχειρήσεις) για πληρωμές στη Συνιστώσα Οντότητα. Ως εκ τούτου, εάν η εταιρεία Α με κατοικία στην περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας Α εισπράττει τόκους στην περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας Β, ο φόρος που παρακρατείται στην πηγή στην περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας Β αναφέρεται από την εταιρεία Α.

1.5.   Οφειλόμενος φόρος εισοδήματος (Τρέχον έτος)

Στην έβδομη στήλη του υποδείγματος η αναφέρουσα ΠΕ αναφέρει το σύνολο των οφειλόμενων τρεχόντων φορολογικών εξόδων που καταχωρίζεται για φορολογούμενα κέρδη ή ζημίες του έτους υποβολής εκθέσεων για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Τα τρέχοντα φορολογικά έξοδα αντικατοπτρίζουν μόνο πράξεις του τρέχοντος έτους και δεν περιλαμβάνουν αναβαλλόμενους φόρους ή προβλέψεις για αβέβαιες φορολογικές υποχρεώσεις.

1.6.   Μετοχικό κεφάλαιο

Στην όγδοη στήλη του υποδείγματος η αναφέρουσα ΠΕ αναφέρει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Όσον αφορά τις μόνιμες εγκαταστάσεις, το μετοχικό κεφάλαιο αναφέρεται από τη νομική οντότητα της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει καθορισμένη κεφαλαιακή απαίτηση στην περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας της μόνιμης εγκατάστασης για κανονιστικούς σκοπούς.

1.7.   Συσσωρευμένα κέρδη

Στην ένατη στήλη του υποδείγματος η αναφέρουσα ΠΕ αναφέρει το άθροισμα των συνολικών συσσωρευμένων κερδών όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας κατά το τέλος του έτους. Όσον αφορά τις μόνιμες εγκαταστάσεις, τα συσσωρευμένα κέρδη αναφέρονται από τη νομική οντότητα της οποίας αποτελούν μόνιμη εγκατάσταση.

1.8.   Αριθμός εργαζομένων

Στη δέκατη στήλη του υποδείγματος η αναφέρουσα ΠΕ αναφέρει τον συνολικό αριθμό εργαζομένων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Ο αριθμός των εργαζομένων μπορεί να αναφερθεί ως έχει κατά το τέλος του έτους, βάσει των μέσων επιπέδων απασχόλησης για το έτος, ή σε οποιαδήποτε άλλη βάση με συνεκτική εφαρμογή στις διάφορες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας και από έτος σε έτος. Για τον σκοπό αυτό, οι ανεξάρτητοι εργολήπτες που συμμετέχουν στις συνήθεις δραστηριότητες λειτουργίας της Συνιστώσας Οντότητας μπορούν να αναφέρονται ως εργαζόμενοι. Επιτρέπεται η εύλογη στρογγυλοποίηση ή κατά προσέγγιση αναφορά του αριθμού των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω στρογγυλοποίηση ή κατά προσέγγιση αναφορά δεν στρεβλώνει ουσιαστικά τη σχετική κατανομή των εργαζομένων στις διάφορες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας. Εφαρμόζονται συνεκτικές προσεγγίσεις από έτος σε έτος και για τις διάφορες οντότητες.

1.9.   Υλικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Στην ενδέκατη στήλη του υποδείγματος η αναφέρουσα ΠΕ αναφέρει το σύνολο της καθαρής λογιστικής αξίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων όλων των Συνιστωσών Οντοτήτων με φορολογική κατοικία στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Όσον αφορά τις μόνιμες εγκαταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται σε σχέση με την περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση. Για τον σκοπό αυτό, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα ούτε άυλα ή χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία.

2.   Κατάλογος με όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του ομίλου ΠΕ που περιλαμβάνονται σε κάθε συγκεντρωτική κατάσταση ανά περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας (πίνακας 2)

2.1.   Συνιστώσες Οντότητες με κατοικία στην περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας

Η αναφέρουσα ΠΕ απαριθμεί, ανά περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας και ονομασία νομικής οντότητας, όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην εκάστοτε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο σημείο 2 των γενικών οδηγιών όσον αφορά τις μόνιμες εγκαταστάσεις, η μόνιμη εγκατάσταση αναφέρεται σε σχέση με την περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται. Σημειώνεται η νομική οντότητα της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση.

2.2.   Περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας της οργάνωσης ή σύστασης, αν διαφέρει από την περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας της κατοικίας

Η αναφέρουσα ΠΕ αναφέρει το όνομα της περιοχής φορολογικής δικαιοδοσίας βάσει του δικαίου της οποίας έχει οργανωθεί ή συσταθεί η Συνιστώσα Οντότητα της ΠΕ, εάν είναι διαφορετική από την περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας της κατοικίας.

2.3.   Κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες

Η αναφέρουσα ΠΕ προσδιορίζει τη φύση της (των) κύριας(-ων) επιχειρηματικής(-ών) δραστηριότητας(-ων) που ασκείται(-ούνται) από τη Συνιστώσα Οντότητα στην αντίστοιχη περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας, επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα κατάλληλα τετραγωνίδια.».


(1)  Διευκρινίστε τη φύση της δραστηριότητας της Συνιστώσας Οντότητας στον πίνακα “Συμπληρωματικές πληροφορίες”.


Top