EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2236

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2236 af 20. juni 2022 om ændring af bilag I, II, IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 for så vidt angår de tekniske krav til køretøjer fremstillet i ubegrænsede serier, køretøjer fremstillet i små serier, fuldautomatiske køretøjer fremstillet i små serier og køretøjer til særlig anvendelse og for så vidt angår softwareopdatering (EØS-relevant tekst)

C/2022/3823

OJ L 296, 16.11.2022, p. 1–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2236/oj

16.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/2236

af 20. juni 2022

om ændring af bilag I, II, IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 for så vidt angår de tekniske krav til køretøjer fremstillet i ubegrænsede serier, køretøjer fremstillet i små serier, fuldautomatiske køretøjer fremstillet i små serier og køretøjer til særlig anvendelse og for så vidt angår softwareopdatering

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (1), særlig artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 3, artikel 31, stk. 8, og artikel 41, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på CO2-certificering, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1362 (2), er det nødvendigt at skelne mellem påhængskøretøjer og sættevogne og sammenkoblede påhængskøretøjer, der anvendes i kombinationer af energistyringssystemer (EMS). For at tage hensyn til den tekniske og den reguleringsmæssige udvikling bør nye karrosserityper tilføjes til listen over køretøjer i klasse O som fastsat i bilag I, del C, punkt 5, til forordning (EU) 2018/858.

(2)

Tabellen i bilag II, del I, til forordning (EU) 2018/858 indeholder en liste over krav til EU-typegodkendelse af køretøjer fremstillet i ubegrænsede serier med en liste over tilsvarende retsakter. Det er nødvendigt at tage hensyn til den teknologiske og reguleringsmæssige udvikling ved at ajourføre nogle af henvisningerne i tabellen, der fastsætter kravene til køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder. Blandt andet bør der indføres en henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 (3). Af hensyn til den juridiske klarhed og forenkling er det desuden hensigtsmæssigt at tilpasse opstillingen af denne tabel til den, der er indeholdt i bilag II til nævnte forordning.

(3)

Tabellen i bilag II, del I, tillæg 1, til forordning (EU) 2018/858 indeholder en liste over retsakter vedrørende EU-typegodkendelse af køretøjer fremstillet i små serier, jf. nævnte forordnings artikel 41. Det er nødvendigt at fastsætte de tekniske krav til EU-typegodkendelse af sådanne køretøjer for så vidt angår de systemer, der er omfattet af forordning (EU) 2019/2144 og af de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til nævnte forordning. Det er endvidere nødvendigt at fastsætte de krav, der bør gælde for EU-typegodkendelse af fuldt automatiserede køretøjer fremstillet i små serier for at muliggøre en gradvis, men hurtig indførelse af teknologien i overensstemmelse med de anvendelsesdatoer, der er fastsat i forordning (EU) 2019/2144. Som det næste skridt vil Kommissionen fortsætte bestræbelserne på at videreudvikle og senest juli 2024 vedtage de nødvendige krav til EU-typegodkendelse af fuldt automatiserede køretøjer fremstillet i ubegrænsede serier.

(4)

Tabellerne i bilag II, del III, tillæg 1-6, til forordning (EU) 2018/858 indeholder de specifikke krav til EU-typegodkendelse af køretøjer til særlig anvendelse. Disse krav bør ændres for at tage hensyn til forordning (EU) 2019/2144 og de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til nævnte forordning.

(5)

Ved fastsættelsen af kravene til køretøjer fremstillet i små serier eller køretøjer til særlig anvendelse er det nødvendigt at tage hensyn til de tilfælde, hvor kravene til køretøjer fremstillet i store serier er uforenelige med anvendelsen eller konstruktionen af sådanne køretøjer, eller hvor den ekstra byrde, de medfører, er uforholdsmæssig. Derfor bør fabrikanter af køretøjer fremstillet i små serier og af køretøjer til særlig anvendelse gives tilstrækkelig tid til at gennemføre kravene i nærværende forordning. Desuden bør disse krav først finde anvendelse på nye køretøjstyper fra den 7. juli 2024 og på alle nye køretøjer fra den 7. juli 2026.

(6)

I overensstemmelse med bilag I til forordning (EU) 2019/2144 bør nogle af de FN-regulativer, der er opført i tabellen i bilag II, del II, til forordning (EU) 2018/858, finde anvendelse med henblik på EU-typegodkendelse. Det er derfor ikke længere nødvendigt at anerkende sådanne FN-regulativer som et alternativ til de retsakter, der er opført i del I i nævnte bilag, og de bør derfor slettes fra tabellen.

(7)

På grundlag af Rådets afgørelse (EU) 2020/848 (4) blev der udtrykt støtte til den holdning, der blev indtaget på Den Europæiske Unions vegne i de relevante udvalg under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa vedrørende FN-regulativ nr. 156 »Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår systemer til softwareopdatering systemer til forvaltning heraf [2021/388] (5)« med henblik på anvendelse disse forskrifter med henblik på EU-typegodkendelse. Det er nødvendigt at tilføje FN-regulativ nr. 156 til listen over retsakter, der fastsætter kravene til EU-typegodkendelse af køretøjer. Da bilag IV til forordning (EU) 2018/858 indeholder krav vedrørende ordninger til sikring af produktionens overensstemmelse, er det hensigtsmæssigt at indsætte en henvisning til FN-regulativ nr. 156 i nævnte bilag som en del af de procedurer og ordninger, som fabrikanterne skal indføre for at sikre softwareopdateringens overensstemmelse og sikkerhed.

(8)

Med den teknologiske udvikling bliver motorkøretøjer stadig mere komplekse og anvender flere elektroniske systemer, der kræver regelmæssige softwareopdateringer. Da en sådan softwareopdatering kan påvirke funktionen af andre godkendte systemer og funktionalitet i de pågældende køretøjer, bør fabrikanterne etablere et system til forvaltning af softwareopdatering som led i deres proces til sikring af produktionens overensstemmelse. Fabrikanterne bør have tilstrækkelig tid til at integrere sådanne systemer i typegodkendelsen af køretøjer og navnlig med hensyn til nye komplette køretøjer og nye færdiggjorte komplette køretøjer.

(9)

For så vidt angår EU-typegodkendelse af fuldautomatiske køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 er det nødvendigt at fastsætte i bilag V til forordning (EU) 2018/858 de kvantitative årlige grænser, som finder anvendelse på disse køretøjer.

(10)

Bilag I, II, IV og V til forordning (EU) 2018/858 bør derfor ændres som anført i bilagene til nærværende forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EU) 2018/858

I forordning (EU) 2018/858 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag II ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.

3)

Bilag IV ændres i overensstemmelse med bilag III til nærværende forordning.

4)

Bilag V ændres som anført i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

1.   Med virkning fra den 6. juli 2022 skal de nationale myndigheder nægte at meddele EU-typegodkendelse eller national typegodkendelse af alle nye køretøjstyper, hvis fabrikanten udfører softwareopdateringer, der påvirker disse køretøjers typegodkendte egenskaber efter deres registrering, såfremt sådanne køretøjer ikke er i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/858, som ændret ved bilag II til nærværende forordning, for så vidt angår softwareopdatering.

2.   Med virkning fra den 6. juli 2022 må de nationale myndigheder ikke nægte at meddele EU-typegodkendelse eller national typegodkendelse af køretøjer, hvis fabrikanten udfører softwareopdateringer, der påvirker disse køretøjers typegodkendte egenskaber efter deres registrering, såfremt sådanne køretøjer er i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/858, som ændret ved bilag II til nærværende forordning, for så vidt angår softwareopdatering.

3.   Med virkning fra den 7. juli 2024 skal de nationale myndigheder af grunde, der vedrører softwareopdatering, anse typeattester for nye køretøjer for ikke længere at være gyldige for så vidt angår artikel 48 i forordning (EU) 2018/858 og forbyde registrering, markedsføring eller ibrugtagning af køretøjer, hvis fabrikanten udfører softwareopdateringer, der påvirker disse køretøjers typegodkendte egenskaber efter deres registrering, hvis sådanne køretøjer ikke er i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/858, som ændret ved bilag II til nærværende forordning, for så vidt angår softwareopdatering.

4.   Med virkning fra den 7. juli 2024 skal de nationale myndigheder af grunde, der vedrører softwareopdatering, nægte at meddele EU-typegodkendelse eller national typegodkendelse for nye køretøjstyper, hvis disse køretøjer ikke er i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/858, som ændret ved bilag II til nærværende forordning, for så vidt angår softwareopdatering.

5.   Med virkning fra den 7. juli 2024 skal de nationale myndigheder nægte at meddele EU-typegodkendelse for køretøjer fremstillet i små serier eller køretøjer til særlig anvendelse, hvis disse køretøjer ikke er i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/858, som ændret ved bilag II, punkt 2), tabel 1, og punkt 4) til nærværende forordning.

6.   Med virkning fra den 7. juli 2026 skal de nationale myndigheder anse typeattester for nye køretøjer fremstillet i små serier eller køretøjer til særlig anvendelse for ikke længere at være gyldige for så vidt angår artikel 48 i forordning (EU) 2018/858, og de skal forbyde registrering, markedsføring og ibrugtagning af sådanne køretøjer, hvis disse køretøjer ikke er i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/858, som ændret ved bilag II, punkt 2), tabel 1, og punkt 4) til nærværende forordning.

7.   Med virkning fra den 7. juli 2026 skal de nationale myndigheder af grunde, der vedrører softwareopdatering, anse typeattester for nye komplette køretøjer for ikke længere at være gyldige for så vidt angår artikel 48 i forordning (EU) 2018/858 og forbyde markedsføring, registrering eller ibrugtagning af sådanne køretøjer, hvis ikke er i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/858, som ændret ved bilag II til nærværende forordning, for så vidt angår softwareopdatering.

8.   Med virkning fra den 7. juli 2029 skal de nationale myndigheder af grunde, der vedrører softwareopdatering, anse typeattester for nye færdiggjorte komplette køretøjer for ikke længere at være gyldige for så vidt angår artikel 48 i forordning (EU) 2018/858 og forbyde registrering, markedsføring eller ibrugtagning af sådanne køretøjer, hvis ikke er i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/858, som ændret ved bilag II til nærværende forordning, for så vidt angår softwareopdatering.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1362 af 1. august 2022 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår tunge påhængskøretøjers ydeevne med hensyn til deres indvirkning på motorkøretøjers CO2-emissioner, brændstof- og energiforbrug samt nulemissionsrækkevidde og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 (EUT L 205 af 5.8.2022, s. 145).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 af 27. november 2019 om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og forordning (EF) nr. 661/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) 2015/166 (EUT L 325 af 16.12.2019, s. 1).

(4)  Rådets afgørelse (EU) 2020/848 af 16. juni 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Verdensforummet for Harmonisering af Køretøjsforskrifter under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa for så vidt angår forslag til ændring af FN-regulativ nr. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 og 152, forslag til ændring af global teknisk forskrift nr. 3, 6, 7, 16 og 19, forslag til ændring af den konsoliderede resolution R.E.3 og forslag til fem nye FN-regulativer om sikkerhed, emission og automatisering vedrørende motorkøretøjer (EUT L 196 af 19.6.2020, s. 5).

(5)  EUT L 82 af 9.3.2021, s. 60.


BILAG I

Bilag I til forordning (EU) 2018/858 ændres således:

1)

I del C, punkt 5, tilføjes følgende i tabellen:

»5.5.

DF

Sættevogn til sammenkobling

En sættevogn med skammel monteret bagtil, således at sættevognen til sammenkobling kan trække en anden sættevogn.

5.6.

DG

Påhængskøretøj til sammenkobling

Et påhængskøretøj med trækstang med skammel monteret bagtil, således at sættevognen til sammenkobling kan trække en anden sættevogn.«

2)

I tillæg 2 indsættes følgende som række 32:

»32.

Presenning på nedklappelig side«.

BILAG II

I bilag II til forordning (EU) 2018/858 foretages følgende ændringer:

1)

Del I affattes således:

»DEL I

Retsakter, der finder anvendelse i forbindelse med EU-typegodkendelse af køretøjer, der fremstilles i ubegrænsede serier

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

til tabellen for køretøjer fremstillet i ubegrænsede serier

X

:

Finder anvendelse på køretøjsklassen, den separate tekniske enhed eller komponenten i overensstemmelse med retsakten som angivet

IF

:

Finder kun anvendelse, hvis systemet, den separate tekniske enhed eller komponenten er monteret på køretøjet i den pågældende køretøjsklasse

Punkt

Emne

Retsakt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Separat teknisk enhed

Komponent

A

FASTHOLDELSESANORDNINGER, KOLLISIONSTEST, BRÆNDSTOFSYSTEMETS INTEGRITET OG ELSIKKERHED VED HØJSPÆNDING

A1

Indvendig indretning

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Sæder og nakkestøtter

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

A3

Bussæder

Forordning (EU) 2019/2144

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

A4

Forankringer til sikkerhedsseler

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

A5

Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

A6

Selealarm

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

A7

Opdelingsanordninger

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

A8

Forankringer til barnefastholdelsesanordninger

Forordning (EU) 2019/2144

X

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

 

 

 

 

 

 

A9

Barnefastholdelsesanordninger (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

A10

Forbedrede barnefastholdelsesanordninger (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

A11

Afskærmning fortil mod underkøring

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

A12

Afskærmning bagtil mod underkøring

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A13

Beskyttelse mod sidepåkørsel

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

A14

Brændstoftankens sikkerhed (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A15

LPG-sikkerhed (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A16

CNG- og LNG-sikkerhed (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A17

Brintsikkerhed (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A18

Kvalifikationskrav for materialer til brintsystemer (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A19

Elsikkerhed under kørsel (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A20

Skæv frontal kollision

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Fuld-bredde frontal kollision

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Kollisionssikret styreapparat

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

A23

Erstatningsairbag

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

A24

Førerhuskollision

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

A25

Sidekollision

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Sidekollision med pæl

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Påkørsel bagfra

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A28

112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer

Forordning (EU) 2015/758

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

B

BLØDE TRAFIKANTER, SYNSFELT OG UDSYN

B1

Beskyttelse af fodgængeres ben og hoveder

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Større hovedanslagsbeskyttelseszone

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

System til frontal beskyttelse

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

B4

Avanceret nødbremsesystem for fodgængere og cyklister foran

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Kollisionsadvarsel for fodgængere og cyklister

Forordning (EU) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

B6

System til information om blinde vinkler

Forordning (EU) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

B7

Bakdetektion

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

B8

Udsyn fremad

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Direkte udsyn for tunge køretøjer

Forordning (EU) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

B10

Sikkerhedsruder

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

B11

Afrimning/afdugning

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

B12

Forrudevisker/-vasker

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

B13

Anordninger til indirekte udsyn

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

B14

Akustiske køretøjsvarslingssystemer

Forordning (EU) nr. 540/2014

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

C

CHASSIS, BREMSER, DÆK OG STYRETØJ

C1

Styreapparat

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

C2

Advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

C3

Vognbaneassistance

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Bremsesystem

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

C5

Udskiftning af bremsedele

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

C6

Bremseassistent

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Stabilitetskontrol

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

C8

Avanceret nødbremsesystem på tunge køretøjer

Forordning (EU) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

C9

Avanceret nødbremsesystem på lette køretøjer

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Dæksikkerhed og -miljøpræstation

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

C11

Reservehjul og run-flat-dæk (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Regummierede dæk

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

C13

Dæktryksovervågningssystem til lette køretøjer

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Dæktryksovervågningssystem til tunge køretøjer

Forordning (EU) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

C15

Dækmontering

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

C16

Udskiftningshjul

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D

INSTRUMENTER I KØRETØJET, ELEKTRISK SYSTEM OG KØRETØJETS LYSSYSTEMER OG BESKYTTELSE MOD UAUTORISERET BRUG, HERUNDER CYBERANGREB

D1

Lydsignalapparat

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

D2

Radiointerferens (elektromagnetisk kompatibilitet)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D3

Beskyttelse mod tyveri, startspærre og alarmsystemer

Forordning (EU) 2019/2144

X

IF X

IF X

X

IF X

IF X

 

 

 

 

X

X

D4

Beskyttelse af køretøjer mod cyberangreb

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

D5

Hastighedsmåler (speedometer)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

D6

Odometer (kilometer-/miltæller)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

D7

Hastighedsbegrænsende anordninger

Forordning (EU) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

D8

Intelligent farttilpasning

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

D9

Identificering af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

D10

Varmeanlæg

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

D11

Blinklys

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D12

Lygter

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D13

Retroreflekterende anordninger

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D14

Lyskilder

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D15

Montering af blinklys, lygter og retroreflekterende anordninger

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

D16

Nødbremsesignal

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

D17

Forlygtevaskere (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

D18

Gearskiftindikator

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

FØRER- OG SYSTEMADFÆRD

E1

Mulighed for eftermontering af alkolås

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E2

Trætheds- og opmærksomhedsadvarsel

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E3

Avanceret distraktionsadvarsel

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E4

System til overvågning af førerens tilgængelighed (i tilfælde af automatiserede køretøjer)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E5

Kollisionsdatarekorder (hændelsesdatalogger)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

E6

Systemer, der overtager førerens kontrol (i tilfælde af automatiserede køretøjer)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E7

Systemer, der giver køretøjet oplysninger om køretøjets tilstand og de umiddelbare omgivelser (i tilfælde af automatiserede køretøjer)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E8

Konvojkørsel (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

E9

Systemer til at give andre trafikanter sikkerhedsinformationer (i tilfælde af automatiserede køretøjer)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F

KØRETØJETS GENERELLE KONSTRUKTION OG FUNKTIONER

F1

Plads til montering af nummerplade

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

F2

Bakkørsel

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F3

Dørlåse og -hængsler

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

F4

Indstigningstrin, håndgreb og trinbræt

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F5

Udragende dele

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Udragende dele på førerhuse

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F7

Lovpligtig fabrikationsplade og identifikationsnummer

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

F8

Slæbeanordninger

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F9

Hjulafskærmning

Forordning (EU) 2019/2144

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Afskærmningssystemer

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

F11

Masser og dimensioner

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

F12

Mekaniske tilkoblingsanordninger

Forordning (EU) 2019/2144

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

X

X

X

X

X

X

F13

Køretøjer til transport af farligt gods (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

F14

Generel buskonstruktion

Forordning (EU) 2019/2144

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

Overbygningens styrke

Forordning (EU) 2019/2144

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Antændelighed i busser

Forordning (EU) 2019/2144

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

G

MILJØPRÆSTATIONER OG EMISSIONER

G1

Støjniveau

Forordning (EU) nr. 540/2014

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G2

Udstødningsemissioner fra køretøj i laboratorium

Forordning (EF) nr. 715/2007

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

G2a

Bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for køretøjet og anordning til overvågning i køretøjet af brændstofforbrug og/eller elektrisk energiforbrug.

Forordning (EF) nr. 715/2007

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

G3

Udstødningsemissioner fra motor i laboratorium

Forordning (EF) nr. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G3a

Bestemmelse af køretøjets specifikke CO2-emissioner og brændstofforbrug

Forordning (EF) nr. 595/2009

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

G3b

Bestemmelse af påhængskøretøjets specifikke energieffektivitet

Forordning (EF) nr. 595/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

G4

Udstødningsemissioner på vej

Forordning (EF) nr. 715/2007

Forordning (EF) nr. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G5

Holdbarhed af udstødningsemissioner

Forordning (EF) nr. 715/2007

Forordning (EF) nr. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G6

Emissioner fra krumtaphus

Forordning (EF) nr. 715/2007

Forordning (EF) nr. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G7

Fordampningsemissioner

Forordning (EF) nr. 715/2007

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

G8

Udstødningsemissioner ved lav temperatur i laboratoriet

Forordning (EF) nr. 715/2007

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

G9

Egendiagnose (OBD)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Forordning (EF) nr. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G10

Fravær af manipulationsanordning

Forordning (EF) nr. 715/2007

Forordning (EF) nr. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G11

Understøttende emissionsstrategier

Forordning (EF) nr. 715/2007

Forordning (EF) nr. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G12

Anti-manipulering

Forordning (EF) nr. 715/2007

Forordning (EF) nr. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

G13

Genanvendelighed

Direktiv 2005/64/EF

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

G14

Luftkonditioneringsanlæg

Direktiv 2006/40/EF

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

H

ADGANG TIL KØRETØJSINFORMATIONER OG SOFTWAREOPDATERING

H1

Adgang til informationer fra køretøjets OBD og reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

Forordning (EU) 2018/858, artikel 61-66 og bilag X.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

H2

Softwareopdatering

Forordning (EU) 2018/858, bilag IV

FN-regulativ nr. 156

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Punktet og emnepunkterne i ovenstående tabel finder anvendelse med henblik på de oplysninger, der skal afgives i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683, bilag II, del III, fra den 6. december 2022 for nye typegodkendelser af køretøjer og fra den 6. december 2024 for eksisterende godkendelser.

Der kræves overensstemmelse med forordning (EU) 2019/2144 er obligatorisk, men der er ikke fastsat en separat typegodkendelse i henhold til nævnte forordning, da der er tale om en samling af individuelle punkter.

Der kræves overensstemmelse med punkt G2 til G12, idet der dog kun skal være én typegodkendelse enten i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 eller forordning (EF) nr. 595/2009 afhængigt af anvendelsesområdet.«

2)

Tillæg 1 til del I affattes således:

»Tillæg 1

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

til tabellerne for køretøjer fremstillet i små serier

Kravene i tabel 1 for »Små serier, ordning I« finder anvendelse, forudsat at:

køretøjstypen ikke er baseret på eller afledt af et køretøj, der er fremstillet i store serier, herunder køretøjer til markeder i EU eller tredjelande og

fabrikantens samlede antal enheder af alle dets køretøjstyper i klasse M og N, der er registreret, gjort tilgængeligt på markedet eller taget i brug årligt i Unionen, ikke overstiger 1 500.

I alle andre tilfælde finder kravene i tabel 1 for »Små serier, ordning II« og i tabel 2 anvendelse.

X

:

Fuldstændig anvendelse af retsakten som følger:

a)

typegodkendelsesattest er påkrævet

b)

prøvninger og kontrol udføres af den tekniske tjeneste eller fabrikanten på de betingelser, der er fastsat i artikel 67 til 81

c)

der udarbejdes en prøvningsrapport i overensstemmelse med bilag III

d)

produktionens overensstemmelse skal sikres.

A

:

Anvendelse af retsakten som følger:

a)

alle retsaktens krav skal opfyldes, medmindre andet er angivet

b)

typegodkendelsesattest er ikke påkrævet

c)

prøvninger og kontrol udføres af den tekniske tjeneste eller fabrikanten på de betingelser, der er fastsat i artikel 67 til 81

d)

der udarbejdes en prøvningsrapport i overensstemmelse med bilag III

e)

produktionens overensstemmelse skal sikres.

B

:

Anvendelse af retsakten som følger:

Samme som i de forklarende bemærkninger til »A« med den undtagelse, at fabrikanten kan udføre prøvningerne og kontrollerne selv, med forbehold af den godkendende myndigheds accept.

C

:

Anvendelse af retsakten som følger:

a)

de tekniske krav i retsakten skal være opfyldt, men med en anden overgangsbestemmelse

b)

typegodkendelsesattest er ikke påkrævet

c)

prøvninger og kontrol udføres af den tekniske tjeneste eller fabrikanten på de betingelser, der er fastsat i artikel 67 til 81

d)

der udarbejdes en prøvningsrapport i overensstemmelse med bilag III

e)

produktionens overensstemmelse skal sikres.

IF

:

Systemer, separate tekniske enheder eller komponenter skal opfylde kravene, hvis de er monteret på køretøjet

n/a

:

Ikke relevant

De specifikke bestemmelser i tabel 1 og tabel 2 kan ikke blandes eller kombineres.

Tabel 1

Retsakter, der finder anvendelse i forbindelse med EU-typegodkendelse af manuelt styrede køretøjer fremstillet i små serier i henhold til artikel 41

 

Små serier, ordning I

Små serier, ordning II

Punkt

Emne

Retsakt

M1

N1

M1

N1

A

FASTHOLDELSESANORDNINGER, KOLLISIONSTEST, BRÆNDSTOFSYSTEMETS INTEGRITET OG ELSIKKERHED VED HØJSPÆNDING

A1

Indvendig indretning

Forordning (EU) 2019/2144

B

a)

Indvendig indretning

i)

Krav vedrørende radier og fremhvælvning for kontakter, udtræk o.l., betjeningsanordninger og indvendig indretning generelt. Kravene i punkt 5.1-5.6 i FN-regulativ nr. 21 kan fraviges på fabrikantens anmodning.

Kravene i punkt 5.2 i FN-regulativ nr. 21 med undtagelse af punkt 5.2.3.1, 5.2.3.2 og 5.2.4 heri finder anvendelse.

ii)

Energiabsorptionsprøvning af den øverste del af instrumentbrættet udføres kun, hvis køretøjet ikke er udstyret med mindst to airbags foran eller to statiske firepunktsseler.

iii)

Energiabsorptions-prøvning af ryglænets bagside: Ikke relevant

b)

Eldrevne vinduer, oplukkelige tagsystemer og adskillelser. Alle kravene i punkt 5.8 i FN-regulativ nr. 21 finder anvendelse.

Ikke omfattet

B

Ikke omfattet

A2

Sæder og nakkestøtter

Forordning (EU) 2019/2144

B

a)

Generelle krav

i)

Specifikationer Kravene i punkt 5.2 i FN-regulativ nr. 17 finder anvendelse med undtagelse af punkt 5.2.3. i nævnte regulativ.

ii)

Styrkeprøvning af sædets ryglæn og nakkestøtte Kravene i punkt 6.2 i FN-regulativ nr. 17 finder anvendelse.

iii)

Prøvning af låsningen og justeringen Prøvningen gennemføres i overensstemmelse med kravene i bilag 7 til FN-regulativ nr. 17.

b)

Nakkestøtter

i)

Specifikationer Kravene i punkt 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 og 5.12 i FN-regulativ nr. 17 finder anvendelse med undtagelse af punkt 5.5.2.

ii)

Styrkeprøvning af nakkestøtter Den i punkt 6.4 foreskrevne prøvning i FN-regulativ nr. 17 udføres.

c)

Særlige krav vedrørende beskyttelse af fører og passagerer mod bagageforskydning. Kravene i bilag 9 til FN-regulativ nr. 17 kan fraviges på fabrikantens anmodning.

B

B

B

A3

Bussæder

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

A4

Forankringer til sikkerhedsseler

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

B

B

A5

Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger

Forordning (EU) 2019/2144

a)

Komponenter X

b)

Monteringskrav B

a)

Komponenter X

b)

Monteringskrav B

a)

Komponenter X

b)

Monteringskrav B

a)

Komponenter X

b)

Monteringskrav B

A6

Selealarm

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

B

B

A7

Opdelingsanordninger

Forordning (EU) 2019/2144

udstyr

udstyr

udstyr

udstyr

A8

Forankringer til barnefastholdelsesanordninger

Forordning (EU) 2019/2144

B

IF B

B

IF B

A9

Barnefastholdelsesanordninger (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

A10

Forbedrede barnefastholdelsesanordninger (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

A11

Afskærmning fortil mod underkøring

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

A12

Afskærmning bagtil mod underkøring

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

B

B

A13

Beskyttelse mod sidepåkørsel

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

A14

Brændstoftankens sikkerhed (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

B

a)

Beholdere til flydende brændstof

b)

Montering i køretøjet

B

a)

Beholdere til flydende brændstof

b)

Montering i køretøjet

B

a)

Beholdere til flydende brændstof

b)

Montering i køretøjet

B

a)

Beholdere til flydende brændstof

b)

Montering i køretøjet

A15

LPG-sikkerhed (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

a)

Komponenter X

b)

Montering B

a)

Komponenter X

b)

Montering B

a)

Komponenter X

b)

Montering B

a)

Komponenter X

b)

Montering B

A16

CNG- og LNG-sikkerhed (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

a)

Komponenter X

b)

Montering B

a)

Komponenter X

b)

Montering B

a)

Komponenter X

b)

Montering B

a)

Komponenter X

b)

Montering B

A17

Brintsikkerhed (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

A18

Kvalifikationskrav for materialer til brintsystemer (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

a)

Komponenter X

b)

Montering B

a)

Komponenter X

b)

Montering B

a)

Komponenter X

b)

Montering B

a)

Komponenter X

b)

Montering B

A19

Elsikkerhed under kørsel (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

B

B

A20

Skæv frontal kollision

Forordning (EU) 2019/2144

B

Finder anvendelse på køretøjer udstyret med airbags foran. Kan i stedet være i overensstemmelse med A21 fuld-bredde frontal kollision efter fabrikantens valg. Køretøjer, der ikke er udstyret med airbags, skal være i overensstemmelse med A22 Kollisionssikret styreapparat (fuldt ud)

B

Finder anvendelse på køretøjer udstyret med airbags foran. Kan i stedet være i overensstemmelse med A21 fuld-bredde frontal kollision efter fabrikantens valg. Køretøjer, der ikke er udstyret med airbags, skal være i overensstemmelse med A22 Kollisionssikret styreapparat (fuldt ud)

Færdiggjorte komplette køretøjer anses for at opfylde kravene til skæv frontal kollision, forudsat at overensstemmelse er påvist som minimum for varevognen eller konfigurationen chassis-førerhus og med en relevant drivlinje som led i en typegodkendelse på et forudgående trin, uanset en stigning i massen i køreklar stand, og de relevante fastholdelsesanordninger ikke er blevet ændret i et omfang, det ville medføre en forringelse af sikkerhedsniveauet som aftalt af den tekniske tjeneste.

B

B

Færdiggjorte komplette køretøjer anses for at opfylde kravene til skæv frontal kollision, forudsat at overensstemmelse er påvist som minimum for varevognen eller konfigurationen chassis-førerhus og med en relevant drivlinje som led i en typegodkendelse på et forudgående trin, uanset en stigning i massen i køreklar stand, og de relevante fastholdelsesanordninger ikke er blevet ændret i et omfang, det ville medføre en forringelse af sikkerhedsniveauet som aftalt af den tekniske tjeneste.

A21

Fuld-bredde frontal kollision

Forordning (EU) 2019/2144

B

På frivillig basis

B

På frivillig basis

Færdiggjorte komplette køretøjer anses for at opfylde kravene til fuld-bredde frontal kollision, forudsat at overensstemmelse er påvist som minimum for varevognen eller konfigurationen chassis-førerhus og med en relevant drivlinje som led i en typegodkendelse på et forudgående trin, uanset en stigning i massen i køreklar stand, og de relevante fastholdelsesanordninger ikke er blevet ændret i et omfang, det ville medføre en forringelse af sikkerhedsniveauet som aftalt af den tekniske tjeneste.

B

B

Færdiggjorte komplette køretøjer anses for at opfylde kravene til fuld-bredde frontal kollision, forudsat at overensstemmelse er påvist som minimum for varevognen eller konfigurationen chassis-førerhus og med en relevant drivlinje som led i en typegodkendelse på et forudgående trin, uanset en stigning i massen i køreklar stand, og de relevante fastholdelsesanordninger ikke er blevet ændret i et omfang, det ville medføre en forringelse af sikkerhedsniveauet som aftalt af den tekniske tjeneste.

A22

Kollisionssikret styreapparat

Forordning (EU) 2019/2144

B

Finder anvendelse på køretøjer, der ikke er i overensstemmelse med A20 Skæv frontal kollision, eller A21 Fuld-bredde frontal kollision

B

Finder anvendelse på køretøjer, der ikke er i overensstemmelse med A20 Skæv frontal kollision, eller A21 Fuld-bredde frontal kollision

B

B

A23

Erstatningsairbag

Forordning (EU) 2019/2144

udstyr

udstyr

udstyr

udstyr

A24

Førerhuskollision

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

B

Prøvning A er påkrævet for køretøjer med en tilladt totalmasse på 1 500 kg eller derover, hvis der ikke er påvist overensstemmelse med A20 Skæv frontal kollision, A21 Fuld-bredde frontal kollision eller A22 Kollisionssikret styreapparat.

Prøvning C kræves kun for køretøjer med separat førerhus.

Færdiggjorte komplette køretøjer anses for at opfylde kollisionskravene for førerrummet, forudsat at overensstemmelse er påvist som minimum for varevognen eller konfigurationen chassis-førerhus og med en relevant drivlinje som led i en typegodkendelse på et forudgående trin, uanset en stigning i massen i køreklar stand.

Ikke omfattet

B

Prøvning A anses for at være opfyldt gennem A20 Skæv frontal kollision, A21 Fuld-bredde frontal kollision eller A22 Kollisionssikret styreapparat.

Prøvning C kræves kun for køretøjer med separat førerhus.

Færdiggjorte komplette køretøjer anses for at opfylde kollisionskravene for førerrummet, forudsat at overensstemmelse er påvist som minimum for varevognen eller konfigurationen chassis-førerhus og med en relevant drivlinje som led i en typegodkendelse på et forudgående trin, uanset en stigning i massen i køreklar stand.

A25

Sidekollision

Forordning (EU) 2019/2144

B

Prøvning med hovedformet klods

Fabrikanten skal til den tekniske tjeneste levere passende oplysninger om attrappens mulige sammenstød med køretøjets struktur eller sideruder, hvis disse består af lamineret glas.

Hvis det er påvist, at sådanne sammenstød kan forventes, skal den delvise prøvning med hovedformet klods, der er beskrevet i punkt 3.1 i bilag 8 til FN-regulativ nr. 95, udføres, og det kriterium, der er fastsat i punkt 5.2.1.1 i FN-regulativ nr. 95 skal være opfyldt.

Efter aftale med den tekniske tjeneste kan prøvningsmetoden i bilag 4 til FN-regulativ nr. 21 anvendes som alternativ til prøvningen i FN-regulativ nr. 95.

Alternativt kan der udføres en fuldskalaprøvning i overensstemmelse med FN-regulativ nr. 95.

B

Prøvning med hovedformet klods

Fabrikanten skal til den tekniske tjeneste levere passende oplysninger om attrappens mulige sammenstød med køretøjets struktur eller sideruder, hvis disse består af lamineret glas.

Hvis det er påvist, at sådanne sammenstød kan forventes, skal den delvise prøvning med hovedformet klods, der er beskrevet i punkt 3.1 i bilag 8 til FN-regulativ nr. 95, udføres, og det kriterium, der er fastsat i punkt 5.2.1.1 i FN-regulativ nr. 95 skal være opfyldt.

Efter aftale med den tekniske tjeneste kan prøvningsmetoden i bilag 4 til FN-regulativ nr. 21 anvendes som alternativ til prøvningen i FN-regulativ nr. 95.

Alternativt kan der udføres en fuldskalaprøvning i overensstemmelse med FN-regulativ nr. 95.

Færdiggjorte komplette køretøjer anses for at opfylde kravene til sidekollision, forudsat at overensstemmelse er påvist som minimum for varevognen eller konfigurationen chassis-førerhus og med en relevant drivlinje som led i en typegodkendelse på et forudgående trin, uanset en stigning i massen i køreklar stand, og de relevante fastholdelsesanordninger ikke er blevet ændret i et omfang, det ville medføre en forringelse af sikkerhedsniveauet som aftalt af den tekniske tjeneste.

B

B

Færdiggjorte komplette køretøjer anses for at opfylde kravene til sidekollision, forudsat at overensstemmelse er påvist som minimum for varevognen eller konfigurationen chassis-førerhus og med en relevant drivlinje som led i en typegodkendelse på et forudgående trin, uanset en stigning i massen i køreklar stand, og de relevante fastholdelsesanordninger ikke er blevet ændret i et omfang, det ville medføre en forringelse af sikkerhedsniveauet som aftalt af den tekniske tjeneste.

A26

Sidekollision med pæl

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

ikke relevant

B

B

Færdiggjorte komplette køretøjer anses for at opfylde kravene til sidekollision, forudsat at overensstemmelse er påvist som minimum for varevognen eller konfigurationen chassis-førerhus og med en relevant drivlinje som led i en typegodkendelse på et forudgående trin, uanset en stigning i massen i køreklar stand, og de relevante fastholdelsesanordninger ikke er blevet ændret i et omfang, det ville medføre en forringelse af sikkerhedsniveauet som aftalt af den tekniske tjeneste.

A27

Påkørsel bagfra

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

ikke relevant

B

B

Færdiggjorte komplette køretøjer anses for at opfylde kravene til påkørsel bagfra, forudsat at overensstemmelse er påvist som minimum for varevognen eller konfigurationen chassis-førerhus og med en relevant drivlinje som led i en typegodkendelse på et forudgående trin, uanset en stigning i massen i køreklar stand.

A28

112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer

Forordning (EU) 2015/758

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

 

 

 

 

 

 

 

B

BLØDE TRAFIKANTER, SYNSFELT OG UDSYN

B1

Beskyttelse af fodgængeres ben og hoveder

Forordning (EU) 2019/2144

C

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse: 7. januar 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen: 7. juli 2034

C

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse: 7. januar 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen: 7. juli 2034

C

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse: 7. januar 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen: 7. juli 2034

C

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse: 7. januar 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen: 7. juli 2034

B2

Større hovedanslagsbeskyttelseszone

Forordning (EU) 2019/2144

C

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse: 7. januar 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen: 7. juli 2034

C

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse: 7. januar 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen: 7. juli 2034

C

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse: 7. januar 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen: 7. juli 2034

C

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse: 7. januar 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen: 7. juli 2034

B3

System til frontal beskyttelse

Forordning (EU) 2019/2144

udstyr

udstyr

udstyr

udstyr

B4

Avanceret nødbremsesystem for fodgængere og cyklister foran

Forordning (EU) 2019/2144

IF B

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse: 7. juli 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen: 7. juli 2028

IF B

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse: 7. juli 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen: 7. juli 2028

B

Ikke påkrævet for køretøjer uden forrude, med sammenklappelig forrude eller med en forrude, hvor den maksimale lodrette afstand mellem den øverste kant og den nederste kant af den gennemsigtige overflade ikke overstiger 300 mm (vurderet med undtagelse af områder med mindre end 70 % gennemsigtighedsskyttebånd, doseringsområder, tekst, grafik og gennemsigtige slots til forskriftsmæssige synslinjer), og hvor førersædets R-punkt ikke er mere end 450 mm fra jorden.

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse: 7. juli 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen: 7. juli 2028

B

Ikke påkrævet for køretøjer uden forrude, med sammenklappelig forrude eller med en forrude, hvor den maksimale lodrette afstand mellem den øverste kant og den nederste kant af den gennemsigtige overflade ikke overstiger 300 mm (vurderet med undtagelse af områder med mindre end 70 % gennemsigtighedsskyttebånd, doseringsområder, tekst, grafik og gennemsigtige slots til forskriftsmæssige synslinjer), og hvor førersædets R-punkt ikke er mere end 450 mm fra jorden.

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse: 7. juli 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen: 7. juli 2028

B5

Kollisionsadvarsel for fodgængere og cyklister

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

B6

System til information om blinde vinkler

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

B7

Bakdetektion

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

ikke relevant

B

B

B8

Udsyn fremad

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse: 7. juli 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen: 7. juli 2028

B

B

Dato for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse: 7. juli 2026

Dato for forbud mod registrering af køretøjstypen: 7. juli 2028

B9

Direkte udsyn for tunge køretøjer

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

B10

Sikkerhedsruder

Forordning (EU) 2019/2144

a)

Komponenter X

b)

Montering B

a)

Komponenter X

b)

Montering B

a)

Komponenter X

b)

Montering B

a)

Komponenter X

b)

Montering B

B11

Afrimning/afdugning

Forordning (EU) 2019/2144

B

Køretøjer skal være monteret med en afrimnings- og afdugningsanordning.

B

Køretøjer skal være monteret med en afrimnings- og afdugningsanordning.

B

Køretøjer skal være monteret med en afrimnings- og afdugningsanordning.

B

Køretøjer skal være monteret med en afrimnings- og afdugningsanordning.

B12

Forrudevisker/-vasker

Forordning (EU) 2019/2144

B

Køretøjer skal være monteret med forrudevisker og -vasker.

B

Køretøjer skal være monteret med forrudevisker og -vasker.

B

Køretøjer skal være monteret med forrudevisker og -vasker.

B

Køretøjer skal være monteret med forrudevisker og -vasker.

B13

Anordninger til indirekte udsyn

Forordning (EU) 2019/2144

a)

Komponenter X

b)

Montering i køretøj B

a)

Komponenter X

b)

Montering i køretøj B

a)

Komponenter X

b)

Montering i køretøj B

a)

Komponenter X

b)

Montering i køretøj B

B14

Akustiske køretøjsvarslingssystemer

Forordning (EU) nr. 540/2014

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

C

CHASSIS, BREMSER, DÆK OG STYRETØJ

C1

Styreapparat

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

B

B

C2

Advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

C3

Vognbaneassistance

Forordning (EU) 2019/2144

IF B

IF B

B

Ikke påkrævet for køretøjer uden forrude, med sammenklappelig forrude eller med en forrude, hvor den maksimale lodrette afstand mellem den øverste kant og den nederste kant af den gennemsigtige overflade ikke overstiger 300 mm (vurderet med undtagelse af områder med mindre end 70 % gennemsigtighedsskyttebånd, doseringsområder, tekst, grafik og gennemsigtige slots til forskriftsmæssige synslinjer), og hvor førersædets R-punkt ikke er mere end 450 mm fra jorden.

B

Ikke påkrævet for køretøjer uden forrude, med sammenklappelig forrude eller med en forrude, hvor den maksimale lodrette afstand mellem den øverste kant og den nederste kant af den gennemsigtige overflade ikke overstiger 300 mm (vurderet med undtagelse af områder med mindre end 70 % gennemsigtighedsskyttebånd, doseringsområder, tekst, grafik og gennemsigtige slots til forskriftsmæssige synslinjer), og hvor førersædets R-punkt ikke er mere end 450 mm fra jorden.

C4

Bremsesystem

Forordning (EU) 2019/2144

A

A

A

A

C5

Udskiftning af bremsedele

Forordning (EU) 2019/2144

udstyr

udstyr

udstyr

udstyr

C6

Bremseassistent

Forordning (EU) 2019/2144

IF B

IF B

B

B

C7

Stabilitetskontrol

Forordning (EU) 2019/2144

IF B

IF B

B

B

C8

Avanceret nødbremsesystem på tunge køretøjer

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

C9

Avanceret nødbremsesystem på lette køretøjer

Forordning (EU) 2019/2144

IF B

IF B

B

Ikke påkrævet for køretøjer uden forrude, med sammenklappelig forrude eller med en forrude, hvor den maksimale lodrette afstand mellem den øverste kant og den nederste kant af den gennemsigtige overflade ikke overstiger 300 mm (vurderet med undtagelse af områder med mindre end 70 % gennemsigtighedsskyttebånd, doseringsområder, tekst, grafik og gennemsigtige slots til forskriftsmæssige synslinjer), og hvor førersædets R-punkt ikke er mere end 450 mm fra jorden.

B

Ikke påkrævet for køretøjer uden forrude, med sammenklappelig forrude eller med en forrude, hvor den maksimale lodrette afstand mellem den øverste kant og den nederste kant af den gennemsigtige overflade ikke overstiger 300 mm (vurderet med undtagelse af områder med mindre end 70 % gennemsigtighedsskyttebånd, doseringsområder, tekst, grafik og gennemsigtige slots til forskriftsmæssige synslinjer), og hvor førersædets R-punkt ikke er mere end 450 mm fra jorden.

C10

Dæksikkerhed og -miljøpræstation

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

C11

Reservehjul og run-flat-dæk (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

C12

Regummierede dæk

Forordning (EU) 2019/2144

udstyr

udstyr

udstyr

udstyr

C13

Dæktryksovervågningssystem til lette køretøjer

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

ikke relevant

B

B

C14

Dæktryksovervågningssystem til tunge køretøjer

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

C15

Dækmontering

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

B

B

C16

Udskiftningshjul

Forordning (EU) 2019/2144

udstyr

udstyr

udstyr

udstyr

 

 

 

 

 

 

 

D

INSTRUMENTER I KØRETØJET, ELEKTRISK SYSTEM OG KØRETØJETS LYSSYSTEMER OG BESKYTTELSE MOD UAUTORISERET BRUG, HERUNDER CYBERANGREB

D1

Lydsignalapparat

Forordning (EU) 2019/2144

a)

Komponenter X

b)

Montering i køretøj B

a)

Komponenter X

b)

Montering i køretøj B

a)

Komponenter X

b)

Montering i køretøj B

a)

Komponenter X

b)

Montering i køretøj B

D2

Radiointerferens (elektromagnetisk kompatibilitet)

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

B

B

D3

Beskyttelse mod tyveri, startspærre og alarmsystemer

Forordning (EU) 2019/2144

A

Bestemmelserne i punkt 8.3.1.1.1 i FN-regulativ nr. 116 kan uanset typen af drivlinje anvendes i stedet for punkt 8.3.1.1.2 i nævnte regulativ

VAS:

a)

Komponenter X

b)

Montering B

A

Bestemmelserne i punkt 8.3.1.1.1 i FN-regulativ nr. 116 kan uanset typen af drivlinje anvendes i stedet for punkt 8.3.1.1.2 i nævnte regulativ

VAS:

a)

Komponenter X

b)

Montering B

A

Bestemmelserne i punkt 8.3.1.1.1 i FN-regulativ nr. 116 kan uanset typen af drivlinje anvendes i stedet for punkt 8.3.1.1.2 i nævnte regulativ

VAS:

a)

Komponenter X

b)

Montering B

A

Bestemmelserne i punkt 8.3.1.1.1 i FN-regulativ nr. 116 kan uanset typen af drivlinje anvendes i stedet for punkt 8.3.1.1.2 i nævnte regulativ

VAS:

a)

Komponenter X

b)

Montering B

D4

Beskyttelse af køretøjer mod cyberangreb

Forordning (EU) 2019/2144

B

Kun for køretøjer udstyret med vognbaneassistance, adaptiv fartpilot eller andre lignende systemer

B

Kun for køretøjer udstyret med vognbaneassistance, adaptiv fartpilot eller andre lignende systemer

B

B

D5

Hastighedsmåler (speedometer)

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

B

B

D6

Odometer (kilometer-/miltæller)

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

B

B

D7

Hastighedsbegrænsende anordninger

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

D8

Intelligent farttilpasning

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

ikke relevant

B

Ikke påkrævet for køretøjer uden forrude, med sammenklappelig forrude eller med en forrude, hvor den maksimale lodrette afstand mellem den øverste kant og den nederste kant af den gennemsigtige overflade ikke overstiger 300 mm (vurderet med undtagelse af områder med mindre end 70 % gennemsigtighedsskyttebånd, doseringsområder, tekst, grafik og gennemsigtige slots til forskriftsmæssige synslinjer), og hvor førersædets R-punkt ikke er mere end 450 mm fra jorden.

B

Ikke påkrævet for køretøjer uden forrude, med sammenklappelig forrude eller med en forrude, hvor den maksimale lodrette afstand mellem den øverste kant og den nederste kant af den gennemsigtige overflade ikke overstiger 300 mm (vurderet med undtagelse af områder med mindre end 70 % gennemsigtighedsskyttebånd, doseringsområder, tekst, grafik og gennemsigtige slots til forskriftsmæssige synslinjer), og hvor førersædets R-punkt ikke er mere end 450 mm fra jorden.

D9

Identificering af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer

Forordning (EU) 2019/2144

A

A

A

A

D10

Varmeanlæg

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

B

B

D11

Blinklys

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

D12

Lygter

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

D13

Retroreflekterende anordninger

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

D14

Lyskilder

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

X

D15

Montering af blinklys, lygter og retroreflekterende anordninger

Forordning (EU) 2019/2144

B

Kørelyslygter (Daytime Running Lights — DRL) skal være monteret på en ny køretøjstype

B

Kørelyslygter (Daytime Running Lights — DRL) skal være monteret på en ny køretøjstype

B

Kørelyslygter (Daytime Running Lights — DRL) skal være monteret på en ny køretøjstype

B

Kørelyslygter (Daytime Running Lights — DRL) skal være monteret på en ny køretøjstype

D16

Nødbremsesignal

Forordning (EU) 2019/2144

B

Kun for køretøjer med elektronisk styret blokeringsfrit bremsesystem

B

Kun for køretøjer med elektronisk styret blokeringsfrit bremsesystem

B

B

D17

Forlygtevaskere (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

IF B

IF B

IF B

IF B

D18

Gearskiftindikator

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

Ikke omfattet

ikke relevant

Ikke omfattet

 

 

 

 

 

 

 

E

FØRER- OG SYSTEMADFÆRD

E1

Mulighed for eftermontering af alkolås

Forordning (EU) 2019/2144

A

A

A

A

E2

Trætheds- og opmærksomhedsadvarsel

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

ikke relevant

B

B

E3

Avanceret distraktionsadvarsel

Forordning (EU) 2019/2144

Endnu intet krav

Endnu intet krav

Endnu intet krav

Endnu intet krav

E4

System til overvågning af førerens tilgængelighed (i tilfælde af automatiserede køretøjer)

Forordning (EU) 2019/2144

IF B

IF B

IF B

IF B

E5

Kollisionsdatarekorder (hændelsesdatalogger)

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

ikke relevant

B

B

E6

Systemer, der overtager førerens kontrol (i tilfælde af automatiserede køretøjer)

Forordning (EU) 2019/2144

IF B

Endnu intet krav

IF B

Endnu intet krav

E7

Systemer, der giver køretøjet oplysninger om køretøjets tilstand og de umiddelbare omgivelser (i tilfælde af automatiserede køretøjer)

Forordning (EU) 2019/2144

IF B

Endnu intet krav

IF B

Endnu intet krav

E8

Konvojkørsel (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

Endnu intet krav

Endnu intet krav

Endnu intet krav

Endnu intet krav

E9

Systemer til at give andre trafikanter sikkerhedsinformationer (i tilfælde af automatiserede køretøjer)

Forordning (EU) 2019/2144

Endnu intet krav

Endnu intet krav

Endnu intet krav

Endnu intet krav

 

 

 

 

 

 

 

F

KØRETØJETS GENERELLE KONSTRUKTION OG FUNKTIONER

F1

Plads til montering af nummerplade

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

B

B

F2

Bakkørsel

Forordning (EU) 2019/2144

B

Erklæring om overensstemmelse

B

Erklæring om overensstemmelse

B

Erklæring om overensstemmelse

B

Erklæring om overensstemmelse

F3

Dørlåse og -hængsler

Forordning (EU) 2019/2144

B

a)

Generelle krav (punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 11) Alle krav finder anvendelse.

b)

Ydelseskrav (punkt 6 i FN-regulativ nr. 11) Kun kravene i punkt 6.1.5.4 og 6.3 i FN-regulativ nr. 11 finder anvendelse.

B

a)

Generelle krav (punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 11) Alle krav finder anvendelse.

b)

Ydelseskrav (punkt 6 i FN-regulativ nr. 11) Kun kravene i punkt 6.1.5.4 og 6.3 i FN-regulativ nr. 11 finder anvendelse.

B

B

F4

Indstigningstrin, håndgreb og trinbræt

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

B

B

F5

Udragende dele

Forordning (EU) 2019/2144

B

a)

Generelle specifikationer. Kravene i punkt 5 i FN-regulativ nr. 26 finder anvendelse.

b)

Særlige specifikationer. Kravene i punkt 6 i FN-regulativ nr. 26 finder anvendelse.

Ikke omfattet

B

a)

Generelle specifikationer. Kravene i punkt 5 i FN-regulativ nr. 26 finder anvendelse.

b)

Særlige specifikationer. Kravene i punkt 6 i FN-regulativ nr. 26 finder anvendelse.

Ikke omfattet

F6

Udragende dele på førerhuse

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

B

a)

Generelle specifikationer. Kravene i punkt 5 i FN-regulativ nr. 61 finder anvendelse.

b)

Særlige specifikationer. Kravene i punkt 6 i FN-regulativ nr. 61 finder anvendelse.

Ikke omfattet

B

a)

Generelle specifikationer. Kravene i punkt 5 i FN-regulativ nr. 61 finder anvendelse.

b)

Særlige specifikationer. Kravene i punkt 6 i FN-regulativ nr. 61 finder anvendelse.

F7

Lovpligtig fabrikationsplade og identifikationsnummer

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

B

B

F8

Slæbeanordninger

Forordning (EU) 2019/2144

B

B

B

B

F9

Hjulafskærmning

Forordning (EU) 2019/2144

B

Ikke omfattet

B

Ikke omfattet

F10

Afskærmningssystemer

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

B

Ikke omfattet

B

F11

Masser og dimensioner

Forordning (EU) 2019/2144

B

Efter anmodning fra fabrikanten kan der dispenseres fra den i forordning (EU) 2021/535, bilag XIII, del 2, afdeling B, punkt 5, foreskrevne prøvning af højeste stigning ved igangsætning.

B

Efter anmodning fra fabrikanten kan der dispenseres fra den i forordning (EU) 2021/535, bilag XIII, del 2, afdeling B, punkt 5, foreskrevne prøvning af højeste stigning ved igangsætning.

B

B

F12

Mekaniske tilkoblingsanordninger

Forordning (EU) 2019/2144

IF

a)

Komponenter X

b)

Montering B

IF

a)

Komponenter X

b)

Montering B

IF

a)

Komponenter X

b)

Montering B

IF

a)

Komponenter X

b)

Montering B

F13

Køretøjer til transport af farligt gods (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

A

Ikke omfattet

A

F14

Generel buskonstruktion

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

F15

Overbygningens styrke

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

F16

Antændelighed i busser

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

 

 

 

 

 

 

 

G

MILJØPRÆSTATIONER OG EMISSIONER

G1

Støjniveau

Forordning (EU) nr. 540/2014

A

A

A

A

G2

Udstødningsemissioner fra køretøj i laboratorium

Forordning (EF) nr. 715/2007

A

Hvis køretøjsfabrikanten anvender en motor fra en anden fabrikant, accepteres motorfabrikantens prøvebænksdata, forudsat at motorstyringssystemet er identisk (dvs., at det som minimum har samme elektroniske styreenhed (ECU)).

Prøvningen af motoreffekt kan udføres på et chassisdynamometer under hensyntagen til effekttabet i transmissionen.

A

Hvis køretøjsfabrikanten anvender en motor fra en anden fabrikant, accepteres motorfabrikantens prøvebænksdata, forudsat at motorstyringssystemet er identisk (dvs., at det som minimum har samme elektroniske styreenhed (ECU)).

Prøvningen af motoreffekt kan udføres på et chassisdynamometer under hensyntagen til effekttabet i transmissionen.

A

A

G2a

Bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for køretøjet og anordning til overvågning i køretøjet af brændstofforbrug og/eller elektrisk energiforbrug.

Forordning (EF) nr. 715/2007

A

A

A

A

G3

Udstødningsemissioner fra motor i laboratorium

Forordning (EF) nr. 595/2009

A

Hvis køretøjsfabrikanten anvender en motor fra en anden fabrikant, accepteres motorfabrikantens prøvebænksdata, forudsat at motorstyringssystemet er identisk (dvs., at det som minimum har samme elektroniske styreenhed (ECU)).

Prøvningen af motoreffekt kan udføres på et chassisdynamometer under hensyntagen til effekttabet i transmissionen.

A

Hvis køretøjsfabrikanten anvender en motor fra en anden fabrikant, accepteres motorfabrikantens prøvebænksdata, forudsat at motorstyringssystemet er identisk (dvs., at det som minimum har samme elektroniske styreenhed (ECU)).

Prøvningen af motoreffekt kan udføres på et chassisdynamometer under hensyntagen til effekttabet i transmissionen.

A

A

G3a

Bestemmelse af køretøjets specifikke CO2-emissioner og brændstofforbrug

Forordning (EF) nr. 595/2009

A

A

A

A

G3b

Bestemmelse af påhængskøretøjets specifikke energieffektivitet

Forordning (EF) nr. 595/2009

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

G4

Udstødningsemissioner på vej

Forordning (EF) nr. 715/2007

Forordning (EF) nr. 595/2009

A

A

A

A

G5

Holdbarhed af udstødningsemissioner

Forordning (EF) nr. 715/2007

Forordning (EF) nr. 595/2009

A

A

A

A

G6

Emissioner fra krumtaphus

Forordning (EF) nr. 715/2007

Forordning (EF) nr. 595/2009

A

A

A

A

G7

Fordampningsemissioner

Forordning (EF) nr. 715/2007

A

A

A

A

G8

Udstødningsemissioner ved lav temperatur i laboratoriet

Forordning (EF) nr. 715/2007

A

A

A

A

G9

Egendiagnose (OBD)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Forordning (EF) nr. 595/2009

Køretøjet skal være udstyret med et OBD-system, der skal være udformet, konstrueret og monteret således, at det kan identificere typer af forringelse eller funktionsfejl i hele køretøjets levetid og som minimum registrere funktionsfejl i motorstyringssystemet.

OBD-grænsefladen skal kunne kommunikere med almindelige diagnose-værktøjer.

Køretøjet skal være udstyret med et OBD-system, der skal være udformet, konstrueret og monteret således, at det kan identificere typer af forringelse eller funktionsfejl i hele køretøjets levetid og som minimum registrere funktionsfejl i motorstyringssystemet.

OBD-grænsefladen skal kunne kommunikere med almindelige diagnose-værktøjer.

A

A

G10

Fravær af manipulationsanordning

Forordning (EF) nr. 715/2007

Forordning (EF) nr. 595/2009

A

A

A

A

G11

Understøttende emissionsstrategier

Forordning (EF) nr. 715/2007

Forordning (EF) nr. 595/2009

A

A

A

A

G12

Anti-manipulering

Forordning (EF) nr. 715/2007

Forordning (EF) nr. 595/2009

A

A

A

A

G13

Genanvendelighed

Direktiv 2005/64/EF

ikke relevant

Bilag V om forbud mod genbrug af de specificerede komponenter finder dog anvendelse.

ikke relevant

Bilag V om forbud mod genbrug af de specificerede komponenter finder dog anvendelse.

ikke relevant

Bilag V om forbud mod genbrug af de specificerede komponenter finder dog anvendelse.

ikke relevant

Bilag V om forbud mod genbrug af de specificerede komponenter finder dog anvendelse.

G14

Luftkonditioneringsanlæg

Direktiv 2006/40/EF

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

H

ADGANG TIL KØRETØJSINFORMATIONER OG SOFTWAREOPDATERING

H1

Adgang til informationer fra køretøjets OBD og reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

Forordning (EU) 2018/858, artikel 61-66 og bilag X

X

X

X

X

H2

Softwareopdatering

Forordning (EU) 2018/858

FN-regulativ nr. 156

X

X

X

X


Tabel 2

Retsakter om EU-typegodkendelse af fuldt automatiserede køretøjer (som defineret i artikel 3, stk. 22, i forordning (EU) 2019/2144) fremstillet i små serier i henhold til artikel 41

Punkt

Emne

Retsakt (retsaktens anvendelsesområde forbliver uændret)

Fuldt automatiserede køretøjer i klasse N1, N2 og N3 uden førersæde og passagerer

Fuldt automatiserede køretøjer i klasse N1, N2, N3 og M1, M2 og M3 uden førersæde, men med passagerer

Køretøjer med dobbelt funktionsmåde: Køretøjer med førersæde, der er udformet og konstrueret til at køres af føreren i »funktionsmåden manuel kørsel«, og til at køres af det automatiserede køresystem (ADS) uden overvågning fra førerens side i »funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel«

Særlige bestemmelser, der skal gælder, hvis bogstavet A anvendes (dvs., at godkendelse ikke er mulig i henhold til retsakten, fordi den endnu ikke omfatter specifikke krav til fuldt automatiserede køretøjer)

Ingen bestemmelser finder anvendelse, hvis køretøjsklassen ikke er omfattet af basisretsaktens anvendelsesområde.

A

FASTHOLDELSESANORDNINGER, KOLLISIONSTEST, BRÆNDSTOFSYSTEMETS INTEGRITET OG ELSIKKERHED VED HØJSPÆNDING

A1

Indvendig indretning

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke omfattet

A

X for funktionsmåden manuel kørsel.

A for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel

Alle vinduer, tagpaneler og skillevægge til brug for personer i køretøjet skal være udstyret med en anordning til automatisk retningsskift for at overflødiggøre en førerstyret omskiftning.

For tovejskøretøjer (dvs. køretøjer, hvor der ikke kan skelnes mellem forende og bagende, og som kan køres i begge retninger), skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

A2

Sæder og nakkestøtter

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

X

A (for tovejskøretøjer)

X

For tovejskøretøjer skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

A3

Bussæder

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

X

A (for tovejskøretøjer)

X

For tovejskøretøjer skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

A4

Forankringer til sikkerhedsseler

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

A

X

For køretøjer uden førersæde betragtes ethvert sæde i den første sæderække som et forsædepassagersæde. Punkt 5.1.6.2.1 og 5.1.6.2.2 i FN-regulativ nr. 14 finder ikke anvendelse.

A5

Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

A

X

For køretøjer uden førersæde betragtes ethvert sæde i den første sæderække som et forsædepassagersæde.

A6

Selealarm

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

A

X

For køretøjer uden førersæde betragtes ethvert sæde i den første sæderække som et forsædepassagersæde.

Selealarmen sendes til det automatiserede kørselssystem (ADS) og til en eventuel fjernbetjeningsoperatør som defineret i gennemførelsesforordning (EU) 2022/1362.

A7

Opdelingsanordninger

Forordning (EU) 2019/2144

udstyr

udstyr

udstyr

 

A8

Forankringer til barnefastholdelsesanordninger

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

X

X

 

A9

Barnefastholdelsesanordninger (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

X

X

 

A10

Forbedrede barnefastholdelsesanordninger (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

X

X

 

A11

Afskærmning fortil mod underkøring

Forordning (EU) 2019/2144

X

A (for tovejskøretøjer)

X

A (for tovejskøretøjer)

X

For tovejskøretøjer skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

A12

Afskærmning bagtil mod underkøring

Forordning (EU) 2019/2144

X

A (for tovejskøretøjer)

X

A (for tovejskøretøjer)

X

For tovejskøretøjer skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

A13

Beskyttelse mod sidepåkørsel

Forordning (EU) 2019/2144

X

A (for tovejskøretøjer)

X

A (for tovejskøretøjer)

X

For tovejskøretøjer skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

A14

Brændstoftankens sikkerhed (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

 

A15

LPG-sikkerhed (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

A

A

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

A (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

Den krævede fejl- eller fejlindikation skal erstattes af et signal, der sendes til det automatiserede kørselssystem og en eventuel fjernbetjeningsoperatør.

A16

CNG- og LNG-sikkerhed (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

 

A17

Brintsikkerhed (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

 

A18

Kvalifikationskrav for materialer til brintsystemer (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

X

X

X

 

A19

Elsikkerhed under kørsel (IF)

Forordning (EU) 2019/2144

A

A

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

A (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

Forskrifterne for opholdskabinen finder ikke anvendelse på N-køretøjer uden passagerer.

Indikationer, der normalt angives for føreren, sendes til ADS og en eventuel fjernbetjeningsoperatør.

A20

Skæv frontal kollision

Forordning (EU) 2019/2144

Ikke relevant

A

ikke relevant for køretøjer under 30 km/h

X

Førerens R-punkt anses for at være »R«-punktet for den forreste passager.

Hvis køretøjet ikke har noget rat eller nogen pedaler, skal rattets og pedalerne placering ikke tages i betragtning.

Hvis køretøjet ikke har et førersæde og/eller et sideførersæde, prøves disse positioner ikke.

For tovejskøretøjer skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

A21

Fuld-bredde frontal kollision

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

A

ikke relevant for køretøjer under 30 km/h

X

Førerens R-punkt anses for at være »R«-punktet for den forreste passager.

For tovejskøretøjer skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

A22

Kollisionssikret styreapparat

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

ikke relevant

X

 

A23

Erstatningsairbag

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

udstyr

udstyr

 

A24

Førerhuskollision

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

X

A (for tovejskøretøjer)

X

For tovejskøretøjer skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

A25

Sidekollision

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

A

ikke relevant for køretøjer under 30 km/h

X

Kollisionsprøvningen udføres på siden eller siderne efter aftale mellem fabrikanten og den typegodkendende myndighed.

For tovejskøretøjer skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

A26

Sidekollision med pæl

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

A

ikke relevant for køretøjer under 30 km/h

X

Førersædets R-punkt anses for at være R-punktet for den forreste passager.

Den dynamiske prøvning for sidekollision med pæl udføres på siden eller siderne efter aftale mellem fabrikanten og den typegodkendende myndighed.

For tovejskøretøjer skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

A27

Påkørsel bagfra

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

X

A (for tovejskøretøjer)

X

For tovejskøretøjer skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

A28

112-baserede køretøjsmonterede eCall-systemer

Forordning (EU) 2015/758

ikke relevant

A

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

A (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

For funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel varetages funktionen af ADS.

 

 

 

 

 

 

 

B

BLØDE TRAFIKANTER, SYNSFELT OG UDSYN

B1

Beskyttelse af fodgængeres ben og hoveder

Forordning (EU) 2019/2144

X

A (for tovejskøretøjer)

X

A (for tovejskøretøjer)

X

For tovejskøretøjer skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

B2

Større hovedanslagsbeskyttelseszone

Forordning (EU) 2019/2144

X

A (for tovejskøretøjer)

X

A (for tovejskøretøjer)

X

For tovejskøretøjer skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

B3

System til frontal beskyttelse

Forordning (EU) 2019/2144

udstyr

udstyr

udstyr

 

B4

Avanceret nødbremsesystem for fodgængere og cyklister foran

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

(funktion, der skal være omfattet af ADS)

ikke relevant

(funktion, der skal være omfattet af ADS)

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

ikke relevant (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

(funktion, der skal være omfattet af ADS)

 

B5

Kollisionsadvarsel for fodgængere og cyklister

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

(funktion, der skal være omfattet af ADS)

ikke relevant

(funktion, der skal være omfattet af ADS)

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

ikke relevant (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

(funktion, der skal være omfattet af ADS)

 

B6

System til information om blinde vinkler

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

(funktion, der skal være omfattet af ADS)

ikke relevant

(funktion omfattet af ADS)

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

ikke relevant (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

(funktion omfattet af ADS)

 

B7

Bakdetektion

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant (funktion omfattet af ADS)

ikke relevant (funktion omfattet af ADS)

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

ikke relevant (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

(funktion, der skal være omfattet af ADS)

 

B8

Udsyn fremad

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

ikke relevant

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

ikke relevant (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

(funktion omfattet af ADS)

 

B9

Direkte udsyn for tunge køretøjer

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

(funktion omfattet af ADS)

ikke relevant

(funktion omfattet af ADS)

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

ikke relevant (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

 

B10

Sikkerhedsruder

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

A

X

Punkt 4.1.3 i bilag 24 finder ikke anvendelse (intet tilgængeligt R-punkt i forhold til forrudens montering).

Enhver ydre fremadvendende frontrude betragtes som en forrude.

For tovejskøretøjer skal kravene opfyldes i begge retninger. Alternative krav, der medfører et tilsvarende sikkerhedsniveau, som den typegodkendende myndighed er tilfreds med, er tilladt, hvis opfyldelsen af alle kravene for begge retninger er uforenelig med tovejsanvendelsen.

B11

Afrimning/afdugning

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

ikke relevant

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

ikke relevant (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

(funktion omfattet af ADS)

 

B12

Forrudevisker/-vasker

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

ikke relevant

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

ikke relevant (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

 

B13

Anordninger til indirekte udsyn

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

(funktion omfattet af ADS)

ikke relevant

(funktion omfattet af ADS)

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

ikke relevant (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

 

B14

Akustiske køretøjsvarslingssystemer

Forordning (EU) nr. 540/2014

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

CHASSIS, BREMSER, DÆK OG STYRETØJ

C1

Styreapparat

Forordning (EU) 2019/2144

A

A

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

A (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

De grundlæggende krav til styreapparatet (mekanisk) finder dog anvendelse:

de krav, der gælder for styretøjet (f.eks. maksimal styrekraft), finder ikke anvendelse

bestemmelserne om svigt og ydelse i punkt 5.3 er ikke relevante, hvis der ikke er nogen fører, men meddelelsen om svigt skal (digitalt) gøres tilgængelig for ADS og en eventuel fjernbetjeningsoperatør.

Bestemmelserne i bilag 6 om komplekse elektroniske systemer skal være opfyldt og kan være omfattet af ADS-sikkerhedskonceptet.

ADS varetage de opgaver, der pålægges fører- og førerstyringsassistentsystemet.

C2

Advarsel om vognbaneskift

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

(funktion omfattet af ADS)

ikke relevant

(funktion omfattet af ADS)

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

ikke relevant (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

(funktion omfattet af ADS)

 

C3

Vognbaneassistance

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant

(funktion omfattet af ADS)

ikke relevant

(funktion omfattet af ADS)

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

ikke relevant (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

 

C4

Bremsesystem

Forordning (EU) 2019/2144

A

A

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

A (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

Aktivering af de bremser, der styres af ADS som erstatning for fører- og førerassistentsystemer.

Hvert køretøj skal, hvis det er relevant, være udstyret med

et driftsbremsesystem

et nødbremsesystem

et parkeringsbremsesystem

et retardersystem (for køretøjsklasser, der er omfattet af FN-regulativ nr. 13)

Alle bilag til FN-regulativ nr. 13, bortset fra bilag 5 (Yderligere bestemmelser for visse køretøjer som specificeret i ADR), finder fortsat anvendelse.

Alle ydelser, der frembringes ved muskelkraft (f.eks. nødbremse) skal erstattes af alternativ forsyning. (udføres af ADS — behov for en særlig prøvningsfunktionsmåde). Tilfælde af svigt skal omfattes (ingen fører som nødløsning).

Alle kontrollamper, indikatorer, advarsler og oplysninger i henhold til FN-regulativ nr. 13 eller FN-regulativ nr. 13-H (afhængigt af køretøjsklasse) skal sendes til ADS og en eventuel fjernbetjeningsoperatøroperatør).

Når der kræves mere end én betjeningsanordning i FN-regulativ nr. 13 (f.eks. punkt 5.2.1.2.1), skal disse erstattes af to uafhængige energikilder, f.eks. skal driftsbremse og parkeringsbremse aktiveres af aktuatorer med adskilte energireserver, aktuatorer og logik.

ADS-sikkerhedskonceptet skal omfatte bremsesystemets elektroniske systemer (herunder grænseflader og interaktioner med andre berørte elektroniske systemer i køretøjet).

ADS skal varetage de opgaver, der pålægges fører- og bremseassistentsystemer.

C5

Udskiftning af bremsedele

Forordning (EU) 2019/2144

udstyr

udstyr

udstyr

 

C6

Bremseassistent

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant (funktion omfattet af ADS)

ikke relevant (funktion omfattet af ADS)

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

ikke relevant (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

(funktion omfattet af ADS)

 

C7

Stabilitetskontrol

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant (funktion omfattet af ADS)

ikke relevant (funktion omfattet af ADS)

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

ikke relevant (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

(funktion omfattet af ADS)

 

C8

Avanceret nødbremsesystem på tunge køretøjer

Forordning (EU) 2019/2144

ikke relevant (funktion omfattet af ADS)

ikke relevant (funktion omfattet af ADS)

X (for funktionsmåden manuel kørsel)

ikke relevant (for funktionsmåden fuldt automatiseret kørsel)

(funktion omfattet af ADS)

 

C9

Avanceret nødbremsesystem på lette køretøjer