EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0172

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/172 af 7. februar 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538 om harmonisering af radiofrekvenser til brug for kortdistanceudstyr i frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz (meddelt under nummer C(2022) 608) (EØS-relevant tekst)

C/2022/608

OJ L 28, 9.2.2022, p. 21–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/172/oj

9.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/172

af 7. februar 2022

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538 om harmonisering af radiofrekvenser til brug for kortdistanceudstyr i frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz

(meddelt under nummer C(2022) 608)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kortdistanceudstyr er typisk massemarkedsprodukter eller bærbare produkter eller begge dele, som nemt kan tages med over og anvendes på tværs af grænserne. Forskellige frekvensadgangskrav kan udgøre en begrænsning af den frie bevægelighed, øge produktionsomkostningerne og skabe risiko for skadelig interferens i forhold til andre radioapplikationer og -tjenester som følge af ikkegodkendt brug. Ved Kommissionens beslutning 2006/771/EF (2) harmoniseres de tekniske vilkår for anvendelsen af frekvensressourcer til et stort udvalg af kortdistanceudstyr, der som følge heraf er omfattet af en lempelig reguleringsordning og kun omfattet af en generel tilladelse i henhold til national lovgivning.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538 (3) harmoniseres de tekniske vilkår for anvendelse af frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz til teknisk avancerede radiofrekvensidentifikationsløsninger (»RFID-løsninger«) samt anvendelser inden for »tingenes internet« baseret på netforbundet kortdistanceudstyr i datanet. Inden for disse frekvensbånd er frekvensdelingen anderledes sammenlignet med den der gælder i henhold til beslutning 2006/771/EF, og der er derfor behov for en specifik reguleringsordning herfor.

(3)

Selv om vilkårene for anvendelse frekvensbåndene 873-874,4 MHz og 918-919,4 MHz til GSM-R ikke er harmoniseret til det globale system for mobilkommunikation — jernbane (»GSM-R«) i henhold til EU-lovgivningen eller en afgørelse truffet af Udvalget for Elektronisk Kommunikation (»ECC«), kan disse frekvensbånd anvendes til dette formål på nationalt plan i henhold til nationale beslutninger i overensstemmelse med Den Internationale Telekommunikationsunions radioreglement (»ITU's radioreglement«). Når harmoniserede tekniske vilkår ikke er tilstrækkelige til at beskytte anvendelsen af disse frekvensbånd til en national udvidelse af GSM for jernbaner (»E-GSM-R«), må de berørte medlemsstater derfor gøre anvendelsen af kortdistanceudstyr betinget af yderligere krav, uden at det påvirker de harmoniserede tekniske vilkår for adgang til frekvensressourcer til kortdistanceudstyr i disse frekvensbånd. Sådanne begrænsninger bør, hvor de er nødvendige i en bestemt medlemsstat, navnlig gå ud på at sikre koordinering mellem frekvensbrugerne med henblik på at muliggøre geografisk deling mellem E-GSM-R på den ene side og RFID-udstyr og netforbundet kortdistanceudstyr på den anden side.

(4)

Den harmoniserede anvendelse af frekvensbåndene 874,4-880,0 MHz og 919,4-925,0 MHz, som støder op til frekvensbåndene 874-874,4 MHz og 917,4-919,4 MHz, hvis anvendelse harmoniseres ved denne afgørelse, til Railway Mobile Radio er omfattet af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1730 (4). Sameksistensen mellem kortdistanceudstyr i frekvensbåndene 874-874,4 MHz og 917,4-919,4 MHz og Railway Mobile Radio i de tilstødende frekvensbånd 874,4-880,0 MHz og 919,4-925,0 MHz er vurderet af Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (»CEPT«) i dennes rapport nr. 74.

(5)

I overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i beslutning nr. 676/2002/EF, bevarer medlemsstaterne retten til at forvalte og anvende deres radiofrekvenser ud fra hensynet til den offentlig orden og den offentlige sikkerhed samt forsvaret, og kan i den forbindelse frit beskytte eksisterende og fremtidig anvendelse af frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz og af tilstødende frekvensbånd til militære formål og til opretholdelse af den offentlige sikkerhed og den offentlige orden, samtidig med at de tilstræber at stille de harmoniserede minimumskernebånd til rådighed for netforbundet kortdistanceudstyr i overensstemmelse med de tekniske vilkår, der er fastsat i denne afgørelse, og navnlig i overensstemmelse med EU-rettens generelle principper.

(6)

Med henblik på at afspejle den teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for kortdistanceudstyr blev der i juli 2006 udstedt et permanent mandat til CEPT i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning nr. 676/2002/EF vedrørende ajourføring af bilaget til beslutning 2006/771/EF. Det arbejde, der er gennemført på grundlag af det permanente mandat (den syvende opdateringscyklus), dannede også grundlag for gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538, som fastsætter yderligere frekvenser til brug for kortdistanceudstyr i frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz.

(7)

Den 16. juli 2019 offentliggjorde Kommissionen sit orienteringsbrev vedrørende den ottende opdateringscyklus for beslutning 2006/771/EF. Som følge af det permanente mandat og i overensstemmelse med dette orienteringsbrev indgav CEPT sin 77. rapport til Kommissionen den 5. marts 2021, som indeholder en række forslag til ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538. Disse omfatter ændringen af definitionerne i forbindelse med kortdistanceudstyr med henblik på at undgå tvetydighed og sikre sammenhæng med beslutning 2006/771/EF. De omfatter også et forslag om revurdering af visse tekniske parametre for kategorier af kortdistanceudstyr omfattet af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538. CEPT-rapport nr. 77 udgør det tekniske grundlag for nærværende afgørelse.

(8)

Kortdistanceudstyr, der anvendes på de vilkår, der er fastsat i nærværende afgørelse, bør også være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU (5).

(9)

Afgørelse (EU) 2018/1538 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.

I afgørelse (EU) 2018/1538 foretages følgende ændringer:

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

1)

»kortdistanceudstyr«: en radiosender til enten envejs- eller tovejskommunikation, som modtager og/eller sender over en kort afstand med lav effekt

2)

»ikke-interferensskabende og ikke-beskyttet grundlag«: at der ikke må skabes skadelig interferens for nogen radiokommunikationstjeneste, og at der ikke kan kræves nogen beskyttelse af udstyret mod interferens fra radiokommunikationstjenester

3)

»kategori af kortdistanceudstyr«: en gruppe kortdistanceudstyrsenheder eller netforbundne kortdistanceudstyrsenheder, hvis anvendelse af frekvenser bygger på tekniske frekvensadgangsmekanismer, som ligner hinanden, eller på fælles anvendelsesprofiler.«

2.

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2022.

På Kommissionens vegne

Thierry BRETON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2006/771/EF af 9. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (EUT L 312 af 11.11.2006, s. 66).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538 af 11. oktober 2018 om harmonisering af radiofrekvenser til brug for kortdistanceudstyr i frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz (EUT L 257 af 15.10.2018, s. 57).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1730 af 28. september 2021 om samordnet anvendelse af frekvensbåndparret 874,4-880,0 MHz og 919,4-925,0 MHz og frekvensbåndet 1 900-1 910 MHz til Railway Mobile Radio (EUT L 346 af 30.9.2021, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62).


BILAG

Frekvensbånd og tilhørende harmoniserede tekniske vilkår og gennemførelsesfrister for kortdistanceudstyr

Tabellen nedenfor viser de forskellige kombinationer af frekvensbånd og kategorier af kortdistanceudstyr (som defineret i artikel 2, nr. 6), samt de harmoniserede tekniske vilkår for adgang til frekvenserne og gennemførelsesfristerne herfor.

Generelle tekniske vilkår, der gælder for alle frekvensbånd og alt kortdistanceudstyr, som er omfattet af denne afgørelse:

Medlemsstaterne skal tillade brug af frekvenser op til den effekt, feltstyrke eller effekttæthed, der er anført i denne tabel. De kan i henhold til artikel 3, stk. 3, vælge at pålægge lempeligere vilkår, dvs. tillade brugen af frekvenser med større effekt, feltstyrke eller effekttæthed, forudsat at dette ikke mindsker eller bringer en hensigtsmæssig sameksistens mellem kortdistanceudstyr i frekvensbånd, der harmoniseres ved denne afgørelse, i fare.

Medlemsstaterne må kun indføre de »yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)«, der fremgår af tabellen, og indfører ikke andre parametre og krav vedrørende adgang til frekvensressourcer eller krav vedrørende afhjælpning. Lempeligere vilkår, jf. artikel 3, stk. 3, betyder, at medlemsstaterne helt kan undlade at anvende disse yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning) i en bestemt celle eller tillade større værdier, forudsat at de relevante frekvensdelingsmiljøer i det harmoniserede frekvensbånd ikke bringes i fare.

Medlemsstaterne må ikke indføre flere »andre brugsrestriktioner« end dem, der er anført i tabellen, medmindre betingelserne i artikel 3, stk. 2, er opfyldt. Eftersom der kan anvendes lempeligere vilkår, jf. artikel 3, stk. 3, kan medlemsstaterne undlade at anvende en eller flere af disse restriktioner, forudsat at de relevante frekvensdelingsmiljøer i det harmoniserede frekvensbånd ikke bringes i fare.

I det følgende forstås ved:

»Arbejdscyklus«: forholdet, udtrykt i procent, mellem Σ(Ton)/(Tobs), hvor Ton er et enkelt senderudstyrs »aktive« tid og Tobs er observationsperioden. Ton måles i et observationsfrekvensbånd (Fobs). Medmindre andet er angivet i dette tekniske bilag, er Tobs en kontinuerlig periode på en time, og Fobs er de relevante frekvensbånd i dette bilag. Lempeligere vilkår i henhold til artikel 3, stk. 3, betyder, at medlemsstaterne kan tillade en større værdi for »arbejdscyklus«.

Bånd nr.

Frekvensbånd

Kategori af kortdistanceudstyr

Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgrænse

Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)

Andre brugsrestriktioner

Gennem-førelsesfrist

1

874-874,4 MHz ([8])

Kortdistanceudstyr generelt ([1])

500 mW e.r.p.

Der kræves adaptiv effektregulering (APC). Alternativt kan der anvendes andre afhjælpningsteknikker med mindst samme grad af frekvenskompabilitet.

Der anvendes teknikker til adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens med et tilstrækkeligt præstationsniveau til, at de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU overholdes. Hvis relevante teknikker er beskrevet i harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til direktiv 2014/53/EU, skal der som minimum sikres det samme præstationsniveau, som disse teknikker giver.

Båndbredde: ≤ 200 kHz

Arbejdscyklus: ≤ 10 % for netadgangspunkter ([4])

Arbejdscyklus: ellers 2,5 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for datanet.

Alt flytbart og mobilt udstyr inden for datanettet kontrolleres af et masternetadgangspunkt ([4]),  ([5]),  ([6]), og ([7]).

1. juli 2022

2

917,4-919,4 MHz ([9])

Udstyr til bredbåndsdatatransmission ([3])

25 mW e.r.p.

Der anvendes teknikker til adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens med et tilstrækkeligt præstationsniveau til, at de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU overholdes. Hvis relevante teknikker er beskrevet i harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til direktiv 2014/53/EU, skal der som minimum sikres det samme præstationsniveau, som disse teknikker giver.

Båndbredde: > 600 kHz og ≤ 1 MHz

Arbejdscyklus: ≤ 10 % for netadgangspunkter ([4])

Arbejdscyklus: ellers ≤ 2,8 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for kortdistanceudstyr i datanet.

Alt flytbart og mobilt udstyr inden for datanettet kontrolleres af et masternetadgangspunkt ([4]),  ([5]) og ([6]).

1. juli 2022

3

916,1-918,9 MHz ([10])

Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID) ([2])

Interrogatortransmissioner med 4 W e.r.p. er kun tilladt i centerfrekvenserne 916,3 MHz, 917,5 MHz og 918,7 MHz.

Der anvendes teknikker til adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens med et tilstrækkeligt præstationsniveau til, at de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU overholdes. Hvis relevante teknikker er beskrevet i harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til direktiv 2014/53/EU, skal der som minimum sikres det samme præstationsniveau, som disse teknikker giver.

Båndbredde: ≤ 400 kHz

 ([5]),  ([6]) og ([7])

1. juli 2022

4

917,3-918,9 MHz

Kortdistanceudstyr generelt ([1])

500 mW e.r.p.

Transmission er kun tilladt inden for frekvensintervallerne 917,3-917,7 MHz og 918,5-918,9 MHz.

Der kræves adaptiv effektregulering (APC). Alternativt kan der anvendes andre afhjælpningsteknikker med mindst samme grad af frekvenskompabilitet.

Der anvendes teknikker til adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens med et tilstrækkeligt præstationsniveau til, at de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU overholdes. Hvis relevante teknikker er beskrevet i harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til direktiv 2014/53/EU, skal der som minimum sikres det samme præstationsniveau, som disse teknikker giver.

Båndbredde: ≤ 200 kHz

Arbejdscyklus: ≤ 10 % for netadgangspunkter ([4])

Arbejdscyklus: ellers ≤ 2,5 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for datanet.

Alt flytbart og mobilt udstyr inden for datanettet kontrolleres af et masternetadgangspunkt

 ([4]),  ([5]),  ([6]) og ([7]).

1. juli 2022

5

917,4-919,4 MHz ([9])

Kortdistanceudstyr generelt ([1])

25 mW e.r.p.

Der anvendes teknikker til adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens med et tilstrækkeligt præstationsniveau til, at de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU overholdes. Hvis relevante teknikker er beskrevet i harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til direktiv 2014/53/EU, skal der som minimum sikres det samme præstationsniveau, som disse teknikker giver.

Båndbredde: ≤ 600 kHz

Arbejdscyklus: ≤ 1 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for kortdistanceudstyr i datanet.

Alt flytbart og mobilt udstyr inden for datanettet kontrolleres af et masternetadgangspunkt  ([4]),  ([5]) og  ([6])

1. juli 2022


([1])  Kategorien »kortdistanceudstyr generelt« omfatter alle former for radiobølgeudstyr uanset anvendelse eller formål, som overholder de tekniske vilkår, der er fastlagt for et givet frekvensbånd. Typiske anvendelser er bl.a. telemetri, fjernbetjeninger, alarmer, datatransmission generelt og andre anvendelser.

([2])  Kategorien »radiofrekvensidentifikation (RFID)« omfatter tag-/interrogatorbaserede kommunikationssystemer, som består af radiobølgeanordninger (tags), som er fastgjort i eller på biologisk levende enheder eller på genstande, og sende/modtageenheder (interrogators), som aktiverer en tag og modtager data fra denne. Typiske anvendelser er bl.a. sporing og identifikation af genstande, f.eks. i forbindelse med varesikring (EAS), og indsamling og transmission af data vedrørende de genstande, som har tags, der enten ikke kører på batterier eller som helt eller delvis kører på batterier. Data modtaget fra et tag valideres af interrogatoren og videresendes til det overordnede system.

([3])  Kategorien »udstyr til bredbåndsdatatransmission« omfatter radiobølgeudstyr, som anvender bredbåndsmodulationsteknikker for at få adgang til frekvenser. Typiske anvendelser er trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLANs) eller bredbåndskortdistanceudstyr i datanet.

([4])  Et netadgangspunkt i et datanet er fast jordbaseret kortdistanceudstyr, der fungerer som et forbindelsesled for det andet kortdistanceudstyr i datanettet til tjenesteplatforme uden for det pågældende datanet. Begrebet datanet henviser netkomponenter i form af en række kortdistanceudstyrsenheder, herunder netadgangspunktet, og til de trådløse forbindelser mellem dem.

([5])  I henhold til artikel 3, stk. 1, skal frekvensbåndene udpeges og stilles til rådighed på et ikke-eksklusivt og delt grundlag. De harmoniserede tekniske vilkår skal gøre det muligt at drive de fleste kortdistanceudstyrsenheder i de fleste medlemsstater efter en generel tilladelsesordning i henhold til national ret, jf. dog artikel 46 og 51 i direktiv (EU) 2018/1972 samt artikel 3, stk. 2, og artikel 7 i direktiv 2014/53/EU, artikel 7 i direktiv 2014/53/EU. Medlemsstaterne kan begrænse anvendelsen af denne bestemmelse således, at installation og drift kun må udføres af professionelle brugere, og kan overveje at gøre brug af individuelle tilladelser, f.eks. for at forvalte geografisk deling og/eller anvendelse af afhjælpningsteknikker for at beskytte radiotjenester.

([6])  I medlemsstater, hvor dele af eller hele dette frekvensområde anvendes til formål vedrørende den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og forsvaret, og hvor harmonisering ikke er mulig, kan medlemsstaterne beslutte helt eller delvist at undlade at anvende denne bestemmelse, jf. artikel 1, stk. 4, i afgørelse 676/2002/EF og artikel 3, stk. 2, i nærværende afgørelse.

([7])  Nationale bestemmelser, såsom harmonsiering på lokalt plan, kan også være nødvendige for at undgå interferens med radiosystemer, der opererer i de tilstødende frekvensbånd, f.eks. som følge af intermodulation eller blokering.

([8])  Frekvensområdet 874-874,4 MHz er det harmoniserede minimumskernebånd.

([9])  Frekvensområdet 917,4-919,4 MHz er det harmoniserede minimumskernebånd.

([10])  RFID-tags sender signaler tilbage med meget lav effekt (–10 dBm e.r.p.) i et frekvensområde omkring RFID-interrogatorkanalerne og skal overholde de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU.


Top