EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:027E:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, CE 27, 31. januar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 27E

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
31. januar 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   (Oplysninger)

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

SESSIONEN 2007-2008

 

Mødeperioden fra den 28. til 29. marts 2007

 

Onsdag, den 28. marts 2007

2008/C 027E/01

PROTOKOL

1

AFVIKLING AF MØDET

Genoptagelse af sessionen

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Erklæring fra formanden (Zimbabwe)

Hverv overladt til et medlem

Velkomstord

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Modtagne dokumenter

Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)

Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Dagsorden

Opfølgning af Berlin-erklæringen (forhandling)

Tilsynspraksis på EU-plan (forhandling)

Kosovos fremtid og EU's rolle (forhandling)

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter * (forhandling)

EU's egne indtægter i fremtiden (forhandling)

Budgetretningslinjer for 2008 (forhandling)

Professionel fodbold — Sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe * (forhandling)

Krav til flagstater ***I — Rederes erstatningsansvar ***I (forhandling)

Nye medlemsstater og den fælles landbrugspolitik (forhandling)

Dagsorden for næste møde

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

11

 

Torsdag, den 29. marts 2007

2008/C 027E/02

PROTOKOL

13

AFVIKLING AF MØDET

Åbning af mødet

De politiske gruppers sammensætning

Modtagne dokumenter

Tekster til aftaler sendt af Rådet

Perspektiver for Den Europæiske Union's fælles udenrigspolitik i 2007, herunder USA's opstilling af missilforsvarssystemer i Europa (forhandling)

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Valgs prøvelse for de nye medlemmer af Europa-Parlamentet

Afstemningstid

Mægling på det civil- og handelsretlige område ***I (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Fællesskabets deltagelse i kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Anmodning om beskyttelse af Giuseppe Garganis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Direktiverne om medicinsk udstyr ***I (afstemning)

Statistik over erhvervsstrukturer ***I (afstemning)

Krav til flagstater ***I (afstemning)

Rederes erstatningsansvar ***I (afstemning)

Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter * (afstemning)

Sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe * (afstemning)

Kosovos fremtid og EU's rolle (afstemning)

EU's egne indtægter i fremtiden (afstemning)

Budgetretningslinjer for 2008 (afstemning)

Professionel fodbold (afstemning)

Nye medlemsstater og den fælles landbrugspolitik (afstemning)

Stemmeforklaringer

Stemmerettelser og -intentioner

Meddelelse af Rådets fælles holdninger

De interparlamentariske delegationers sammensætning

Parlamentets sammensætning

Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

Tidspunkt for næste møde

Afbrydelse af sessionen

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

23

BILAG I

25

BILAG II

41

VEDTAGNE TEKSTER

129

P6_TA(2007)0088
Mægling på det civil- og handelsretlige område ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. marts 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (KOM(2004)0718 — C6-0154/2004 — 2004/0251(COD))

129

P6_TC1-COD(2004)0251
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. marts 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område

129

P6_TA(2007)0089
Fællesskabets deltagelse i kapitalforhøjelsen *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. marts 2007 om forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets deltagelse i kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond (KOM(2006)0621 — C6-0426/2006 — 2006/0203(CNS))

136

P6_TA(2007)0090
Anmodning om beskyttelse af Giuseppe Garganis immunitet
Europa-Parlamentets afgørelse af 29. marts 2007 om anmodning om beskyttelse af Giuseppe Garganis immunitet og privilegier (2006/2300(IMM))

137

P6_TA(2007)0091
Revidering af direktiverne om medicinsk udstyr ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. marts 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF for så vidt angår revidering af direktiverne om medicinsk udstyr (KOM(2005)0681 — C6-0006/2006 — 2005/0263(COD))

138

P6_TC1-COD(2005)0263
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. marts 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om ændring af Rådets direktiv 90/385/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr og 93/42/EØF om medicinsk udstyr og direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

138

P6_TA(2007)0092
Statistik over erhvervsstrukturer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. marts 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over erhvervsstrukturer (KOM(2006)0066 — C6-0063/2006 — 2006/0020(COD))

139

P6_TC1-COD(2006)0020
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. marts 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2007 om statistik over erhvervsstrukturer (omarbejdning)

139

P6_TA(2007)0093
Krav til flagstater ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. marts 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opfyldelse af kravene til flagstater (KOM(2005)0586 — C6-0062/2006 — 2005/0236(COD))

140

P6_TC1-COD(2005)0236
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. marts 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om opfyldelse af kravene til flagstater

140

BILAG I
FLAGSTATSKODEN (FSC)

154

BILAG II
MINDSTEKRAV TIL FLAGSTATSINSPEKTØRER

162

BILAG III
RETNINGSLINJER FOR OPFØLGNING, NÅR SKIBE TILBAGEHOLDES AF EN HAVNESTAT

163

P6_TA(2007)0094
Rederes erstatningsansvar ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. marts 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar og om finansiel garanti (KOM(2005)0593 — C6-0039/2006 — 2005/0242(COD))

166

P6_TC1-COD(2005)0242
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. marts 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/.../EF om rederes erstatningsansvar og om finansiel garanti

166

BILAG I
KONVENTIONEN AF 1976 OM BEGRÆNSNING AF ANSVARET FOR SØRETLIGE KRAV, SOM ÆNDRET VED PROTOKOLLEN AF 1996

174

BILAG II
RESOLUTION AF DEN INTERNATIONALE SØFARTSORGANISATIONS FORSAMLING OG DET INTERNATIONALE ARBEJDSBUREAUS STYRELSESRÅD OM »RETNINGSLINJER FOR FINANSIEL SIKRING AF SØFARENDE, DER ER BLEVET EFTERLADT« (IMO-RESOLUTION A.930(22))

174

BILAG III
MODEL TIL CERTIFIKAT FOR FINANSIEL GARANTI SOM OMHANDLET I ARTIKEL 9

175

BILAG IV
LISTE OVER DE OPLYSNINGER, DER SKAL ANMELDES I HENHOLD TIL ARTIKEL 10

175

P6_TA(2007)0095
Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter *
Forslag til Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (KOM(2005)0671 — C6-0032/2006 — 2005/0278(CNS))

176

P6_TA(2007)0096
Sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. marts 2007 om Republikken Østrigs initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2002/348/RIA om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe (10543/2006 — C6-0240/2006 — 2006/0806(CNS))

206

P6_TA(2007)0097
Kosovos fremtid og EU's rolle
Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2007 om Kosovos fremtid og EU's rolle (2006/2267(INI))

207

P6_TA(2007)0098
EU's egne indtægter i fremtiden
Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2007 om Den Europæiske Unions egne indtægter i fremtiden (2006/2205(INI))

214

BILAG
UNDTAGELSER INDFØRT AF DET EUROPÆISKE RÅD I DECEMBER 2005 VEDRØRENDE BUDGETTETS UDGIFTS- OG INDKOMSTSIDE:

223

P6_TA(2007)0099
Budgetretningslinjer for 2008 — sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX
Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2007 om retningslinjerne for 2008-budgetproceduren for sektion II, IV, V, VI, VII, VIII og IX og foreløbigt forslag til Europa-Parlamentets budgetoverslag (sektion I) (2007/2013(BUD))

225

P6_TA(2007)0100
Professionel fodbold
Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2007 om professionel fodbolds fremtid i Europa (2006/2130(INI))

232

P6_TA(2007)0101
Nye medlemsstater og den fælles landbrugspolitik
Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2007 om integration af nye medlemsstater i den fælles landbrugspolitik (2006/2042(INI))

240

P6_TA(2007)0102
Hepatitis C
Europa-Parlamentets erklæring om hepatitis C

247


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

**I

samarbejdsprocedure (førstebehandling)

**II

samarbejdsprocedure (andenbehandling)

***

samstemmende udtalelse

***I

fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)

***II

fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)

***III

fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag)

Oplysninger vedrørende afstemningerne

Medmindre andet er angivet, har ordføreren skriftligt tilkendegivet sin stilling til ændringsforslagene.

Forkortelser af udvalgenes navne

AFET

Udenrigsudvalget

DEVE

Udviklingsudvalget

INTA

Udvalget om International Handel

BUDG

Budgetudvalget

CONT

Budgetkontroludvalget

ECON

Økonomi- og Valutaudvalget

EMPL

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

ENVI

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ITRE

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

IMCO

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

TRAN

Transport- og Turismeudvalget

REGI

Regionaludviklingsudvalget

AGRI

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

PECH

Fiskeriudvalget

CULT

Kultur- og Uddannelsesudvalget

JURI

Retsudvalget

LIBE

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

AFCO

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

FEMM

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

PETI

Udvalget for Andragender

Forkortelser for de politiske grupper

PPE-DE

Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater

PSE

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe

ALDE

Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

UEN

Gruppen Union for Nationernes Europa

Verts/ALE

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

GUE/NGL

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

IND/DEM

Gruppen for Selvstændighed og Demokrati

ITS

Gruppen for Identitet, Tradition og Suverænitet

NI

Løsgængere

DA

 

Top