EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen

Formålet med denne rammeafgørelse er at sikre, at visse alvorlige udtryk for racisme og fremmedhad kan straffes i hele Den Europæiske Union (EU) med sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning. Derudover skal rammeafgørelsen forbedre og fremme det retlige samarbejde på området.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen.

RESUMÉ

Ifølge denne rammeafgørelse, som ligger i forlængelse af den fælles aktion 96/443/RIA, skal der ske en tilnærmelse af EU-landenes lovgivning og administrative bestemmelser vedrørende visse udtryk for racisme og fremmedhad. Visse alvorlige udtryk for racisme og fremmedhad skal udgøre en overtrædelse i alle EU-landene og skal kunne straffes med sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

Denne rammeafgørelse finder anvendelse på alle lovovertrædelser, der begås:

 • på Den Europæiske Unions (EU) område, herunder også via informationssystemer
 • af personer, der er statsborgere i et EU-land, eller til gavn for en juridisk person med hjemsted i et EU-land. I den forbindelse fastlægger rammeafgørelsen kriterier for juridiske personers ansvar.

»Hadeful tale«

Visse handlinger vil blive betragtet som strafbare, herunder:

 • offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, herkomst, religion eller tro eller national eller etnisk oprindelse
 • når ovennævnte handlinger udøves ved hjælp af offentlig udbredelse eller distribution af skrifter, billeder eller andet materialeoffentligt
 • forsvar for eller benægtelse eller grov bagatellisering af folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser som defineret i Statutten for Den Internationale Straffedomstol (artikel 6, 7 og 8) samt forbrydelser, der er defineret i artikel 6 i chartret for den internationale militærdomstol, hvis denne adfærd kan opfordre til vold eller had mod en sådan gruppe eller et medlem af en sådan gruppe.

Anstiftelse af samt hjælp eller tilskyndelse til at begå ovennævnte handlinger er også en strafbar handling.

For racistiske handlinger skal EU-landene fastsætte:

 • sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning
 • frihedsstraffe med et strafmaksimum på mindst et år.

Med hensyn til juridiske personer skal sanktionerne være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning samt bestå af administrative bøder. Juridiske personer kan desuden straffes ved:

 • udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud
 • midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve kommerciel virksomhed
 • anbringelse under retsligt tilsyn
 • likvidation efter retskendelse.

Iværksættelsen af undersøgelser eller retsforfølgning af lovovertrædelser i form af racisme og fremmedhad må ikke afhænge af en anmeldelse eller anklage fra offeret.

»Hadforbrydelser«

Under alle omstændigheder skal racistiske og fremmedfjendske motiver betragtes som en skærpende omstændighed eller alternativt skal domstolene være bemyndigede til at tage motiver af den art i betragtning ved strafudmålingen for en lovovertrædelse.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2008/913/RIA

6.12.2008

28.11.2010

EUT L 328 af 6.12.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelse af Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen [ COM/2014/027 final af 27.1.2014-ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapporten fremhæver det faktum, at EU-landene ikke helt og/eller korrekt har gennemført bestemmelserne i rammeafgørelsen, navnligt hvad angår benægtelse af, forsvar for og grov bagatellisering af visse internationale forbrydelser.

De fleste EU-lande har bestemmelser, der kriminaliserer offentlig tilskyndelse til racistisk eller fremmedfjendsk vold eller had, men flere EU-lande har ikke fuldt ud implementeret de lovovertrædelser, der er dækket af rammeafgørelsen. Der er også huller hvad angår tilgangen til racistiske og fremmedfjendske motiver, juridiske personers ansvar og straffemyndighed.

Kommissionen vil tage del i bilaterale dialoger med EU-landene i løbet af 2014 for at sikre en fuldstændig og korrekt gennemførelse af rammeafgørelsen.

seneste ajourføring 15.06.2014

Top