EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU’s frie bevægelighed og ophold

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet:

 • samler mange eksisterende retsakter i én enkelt retsakt
 • fastlægger betingelserne for retten til fri bevægelighed og frit ophold (både midlertidigt og permanent) for borgerne i Den Europæiske Union (EU)* og deres familiemedlemmer*
 • fastsætter grænserne for disse rettigheder på baggrund af den offentlige orden, offentlige sikkerhed eller offentlige sundhed
 • tydeliggør status for mennesker, der er ansatte, selvstændigt erhvervsdrivende, studerende, eller som ikke arbejder mod betaling.

HOVEDPUNKTER

EU-borgere med et gyldigt identitetskort eller pas:

 • kan rejse i en anden EU-medlemsstat uden krav om ind- eller udrejsevisum. Familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i en medlemsstat, er fritaget for kravet om ind- eller udrejsevisum, hvis de har et gyldigt opholdskort
 • kan opholde sig i en anden medlemsstat i op til tre måneder uden nogen betingelser eller formaliteter
 • kan opholde sig i en anden medlemsstat i mere end tre måneder med forbehold af visse betingelser, afhængigt af deres status i værtslandet:
  • de, som er ansatte eller selvstændigt erhvervsdrivende, skal ikke opfylde nogen andre betingelser
  • studerende og andre mennesker, der ikke arbejder mod betaling såsom pensionister, skal have tilstrækkelige midler til dem selv og deres familie, således at de ikke bliver en byrde for værtslandets sociale velfærdssystem, og de skal være omfattet af en omfattende sygeforsikring
 • skal registrere sig hos de kompetente myndigheder, hvis de opholder sig i landet i mere end tre måneder. Deres familiemedlemmer skal, hvis de ikke er EU-borgere, have et opholdskort med en gyldighed på fem år
 • er berettiget til permanent ophold, hvis de har haft lovlig bopæl i en anden medlemsstat fem år i træk. Dette gælder også for deres ledsagende familiemedlemmer.
 • har ret til at blive behandlet på samme måde som værtslandets statsborgere. Værtsmyndighederne er dog ikke forpligtede til at yde støtte til EU-borgere, der ikke arbejder mod betaling, i løbet af de første tre måneder af deres ophold.

Desuden:

 • kan en EU-borgers familiemedlemmer under visse betingelser have ret til fortsat at bo i det pågældende land, selv om den pågældende EU-borger dør eller forlader landet
 • kan EU-borgere eller deres familiemedlemmer blive udvist, hvis de opfører sig på en måde, der udgør en alvorlig trussel mod samfundets grundlæggende interesser
 • er de eneste sygdomme, der begrunder begrænsning af en persons frie bevægelighed, dem, som Verdenssundhedsorganisationen anser for at være potentielt epidemiske.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 30. april 2004 og skulle indarbejdes i medlemsstaternes lovgivninger inden den 30. april 2006.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

EU-borger. Enhver, der har statsborgerskab i en EU-medlemsstat.
Familiemedlem. Dette dækker for eksempel ægtefællen, en partner i et registreret partnerskab med en EU-borger og direkte efterkommere under 21 år.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77-123). Tekst offentliggjort i berigtigelse (EUT L 229 af 29.6.2004, s. 35-48).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2004/38/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 8-14).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om retningslinjer for en bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (KOM(2009) 313 endelig af 2.7.2009).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Fri bevægelighed for EU-borgere og deres familiemedlemmer: Fem foranstaltninger, der gør en forskel (COM (2013) 837 final af 25.11.2013).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Bistand til de nationale myndigheder med at bekæmpe misbrug af retten til fri bevægelighed: Håndbog om håndtering af angivelige proformaægteskaber mellem EU-borgere og ikke-EU-statsborgere i relation til EU-reglerne om EU-borgeres fri bevægelighed (COM(2014) 604 final af 26.9.2014).

seneste ajourføring 03.02.2022

Top