EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0545

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 545/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet EØS-relevant tekst

OJ L 163, 29.5.2014, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/545/oj

29.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/10


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 545/2014

af 15. maj 2014

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på effektivt at bekæmpe forskelsbehandling i overensstemmelse med artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), medvirke til at sikre overholdelsen af artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og tilstræbe fuld beskæftigelse og sociale fremskridt i overensstemmelse med artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) samt overvåge fremskridt i retning af Unionens politiske mål, såsom de overordnede Europa 2020-mål, er det nødvendigt at være i besiddelse af sammenlignelige, pålidelige og objektive statistikker om situationen for beskæftigede, arbejdsløse og personer uden for arbejdsmarkedet, samtidig med at den statistiske fortrolighed, privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger respekteres.

(2)

Som følge af ikrafttrædelsen af TEUF, skal de beføjelser, Kommissionen har fået tillagt, bringes i overensstemmelse med artikel 290 deri og med den nye retlige ramme i forbindelse med ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (2).

(3)

Kommissionen har i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011 forpligtet sig til at gennemgå gældende lovgivningsmæssige retsakter, der indeholder henvisninger til forskriftsproceduren med kontrol, i lyset af de kriterier, der er fastlagt i TEUF.

(4)

Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (3) indeholder henvisninger til forskriftsproceduren med kontrol og bør derfor gennemgås i lyset af de kriterier, der er fastlagt i TEUF.

(5)

Navnlig for at tage hensyn til den økonomiske, samfundsmæssige og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår justering af listen over undersøgelsesvariabler, jf. listen over 14 grupper af undersøgelseskarakteristika i forordning (EF) nr. 577/98, med henblik på at fastsætte et treårigt program med ad hoc-moduler, der for hvert enkelt ad hoc-modul indeholder emnet, listen og en beskrivelse af området for de specialiserede oplysninger (»ad hoc-delmoduler«) og referenceperioden. Desuden bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at vedtage listen over strukturelle variabler og undersøgelseshyppigheden. Kommissionen bør sikre, at disse delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne en væsentlig yderligere administrativ byrde.

(6)

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og til Rådet.

(7)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 577/98 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

(8)

I lyset af den betydning, som arbejdsstyrkeundersøgelsens ad hoc-moduler har for Unionens politikker, skal der ydes et EU-bidrag til finansieringen af deres gennemførelse efter princippet om en fornuftig fordeling af den finansielle byrde mellem Unionens og medlemsstaternes budgetter. Tilskud bør ydes uden indkaldelse af forslag i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (4). Tilskuddene bør tildeles de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (5), med forbehold for ad hoc-modulernes effektive gennemførelse. Tilskud, der ydes med henblik på gennemførelse af arbejdsstyrkeundersøgelser, kan antage form af faste beløb. I denne forbindelse bør anvendelsen af faste beløb være et af de væsentligste midler til at forenkle forvaltningen af tilskud.

(9)

Uanset forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 er det i betragtning af den øgede byrde i forbindelse med de supplerende oplysninger, der skal indsamles til ad hoc-modulerne i arbejdsstyrkeundersøgelsen, som vil bidrage til at levere indikatorerne til målene for Unionens politikområder, nødvendigt at samfinansiere lønomkostninger til nationale myndigheders personale, selv om den pågældende offentlige myndighed ville have gennemført den støttede foranstaltning uden EU-tilskud, såvel som andre relevante støtteberettigede omkostninger.

(10)

For så vidt angår tildelingen af beføjelser til Kommissionen er denne forordning begrænset til at bringe den eksisterende tildeling af beføjelser til Kommissionen i forordning (EF) nr. 577/98 i overensstemmelse med artikel 290 TEUF og med den nye retlige ramme i forbindelse med ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 182/2011 og til, hvor det er relevant, at gennemgå omfanget af disse beføjelser. Målene for forordning (EF) nr. 577/98 kan fortsat ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(11)

Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt, at procedurerne for vedtagelse af foranstaltninger, der er blevet indledt, men ikke afsluttet, før denne forordnings ikrafttrædelse, ikke berøres af denne forordning.

(12)

Forordning (EF) nr. 577/98 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 577/98 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 ændres således:

a)

Stk. 2 og 3 affattes således:

»2.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7c vedrørende justering af listen over undersøgelsesvariabler, jf. listen over 14 grupper af undersøgelseskarakteristika i stk. 1 i nærværende artikel, nødvendiggjort på baggrund af den tekniske og teoretiske udvikling. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til nærværende stykke må ikke ændre fakultative variabler til obligatoriske variabler. De obligatoriske variabler, der skal dækkes kontinuerligt, skal ligge inden for undersøgelseskarakteristikaene i nærværende artikels stk. 1, litra a)-j) og litra l), m) og n). Disse variabler skal ligge inden for de 94 undersøgelseskarakteristika. Den respektive delegerede retsakt vedtages senest 15 måneder inden begyndelsen af den for undersøgelsen fastsatte referenceperiode.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7c vedrørende en liste over variabler (i det følgende benævnt »strukturelle variabler«), der udvælges fra undersøgelseskarakteristikaene i stk. 1 i nærværende artikel, og som kun skal undersøges som årlige og ikke som kvartalsvise gennemsnit på grundlag af en delstikprøve af uafhængige observationer baseret på en referenceperiode på 52 uger.

2a.   Strukturelle variabler skal opfylde den betingelse, at den relative standardafvigelse (uden hensyntagen til effekten af paneldesignet) for et årligt skøn, der udgør mindst 1 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder, ikke overstiger:

a)

9 % for medlemsstater med en befolkning på mellem 1og 20 mio. indbyggere

b)

5 % for medlemsstater med en befolkning på 20 mio. og derover.

Medlemsstater med mindre end 1 mio. indbyggere er undtaget fra kravene vedrørende den relative standardafvigelse, og variablerne indsamles for hele stikprøven, medmindre stikprøven opfylder kriteriet i litra a).

For medlemsstater, der anvender en delstikprøve til indsamling af data om strukturelle variabler, skal hele delstikprøven i tilfælde af flere undersøgelsesrunder bestå af uafhængige observationer.

2b.   Der skal sikres konsistens mellem årlige delstikprøvetotaler og årsgennemsnit for totale stikprøver for så vidt angår beskæftigelse, arbejdsløshed og den ikke-erhvervsaktive befolkning opdelt efter køn og for følgende aldersgrupper: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54 og 55+.

3.   Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter kontrolreglerne, den harmoniserede liste over variabler og listen over principperne for formuleringen af spørgsmål vedrørende arbejdsmarkedsstatus. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 2.«

b)

Stk. 4 udgår.

2)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 7a

Ad hoc-moduler

1.   De i artikel 4, stk. 1, omhandlede oplysninger kan suppleres med en yderligere række karakteristika (i det følgende benævnt »ad hoc-modul«).

2.   Den stikprøve, der anvendes til at indsamle oplysninger om ad hoc-moduler, skal også ligge til grund for oplysningerne om de strukturelle variabler.

3.   Den stikprøve, der anvendes til at indsamle oplysninger om ad hoc-moduler, skal opfylde en af følgende betingelser:

a)

den skal indebære indsamling af oplysninger om ad hoc-moduler i de 52 referenceuger og være underlagt de samme krav som i artikel 4, stk. 2a, eller

b)

den skal indebære indsamling af oplysninger om ad hoc-moduler for hele stikprøven i mindst ét kvartal.

4.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7c vedrørende fastsættelse af et treårigt program med ad hoc-moduler. Dette program fastsætter for hvert enkelt ad hoc-modul emnet, listen og en beskrivelse af området for de specialiserede oplysninger (i det følgende benævnt »ad hoc-delmoduler«), der udgør den ramme, som de i stk. 5 i nærværende artikel omhandlede tekniske karakteristika for ad hoc-modulerne fastsættes inden for, og referenceperioden. Programmet vedtages senest 24 måneder inden begyndelsen af den for programmet fastsatte referenceperiode.

5.   For at sikre en ensartet anvendelse af det i stk. 4 i nærværende artikel omhandlede program fastlægger Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter de tekniske karakteristika for ad hoc-modulerne under hvert enkelt ad hoc-delmodul i overensstemmelse med området for de specialiserede oplysninger, jf. nævnte stykke, og de filtre og koder, der skal anvendes ved indberetning af dataene, og fristen for indberetning af resultaterne, som eventuelt afviger fra fristen i artikel 6. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 2.

6.   Den detaljerede liste over de oplysninger, der skal indsamles som led i et ad hoc-modul, vedtages senest 12 måneder inden begyndelsen af den for dette modul fastsatte referenceperiode. Størrelsen af et ad hoc-modul må ikke overstige 11 tekniske karakteristika.

Artikel 7b

Finansieringsbestemmelse

Unionen yder finansiel støtte til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, som er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (6), til gennemførelsen af ad hoc-modulerne i artikel 7a i nærværende forordning i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 (7). I overensstemmelse med artikel 128, stk. 1, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (8) kan Unionen, uden indkaldelse af forslag, yde tilskud til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder. Tilskuddene kan antage form af faste beløb og skal være betinget af medlemsstaternes faktiske deltagelse i gennemførelsen af ad hoc-modulerne.

Artikel 7c

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Kommissionen sikrer ved udøvelsen af de i artikel 4, stk. 2, og artikel 7a omhandlede beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

Disse delegerede retsakter vedtages kun, såfremt de er nødvendige for at tage hensyn til den sociale og økonomiske udvikling. Disse delegerede retsakter ændrer ikke den frivillige karakter af de krævede oplysninger.

Kommissionen skal behørigt begrunde de statistiske aktioner, der er omhandlet i de delegerede retsakter, i givet fald under anvendelse af bidrag fra relevante eksperter baseret på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c), i forordning (EF) nr. 223/2009.

3.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, og artikel 7a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 18. juni 2014 Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

4.   Den i artikel 4, stk. 2, og artikel 7a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 2, og artikel 7a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31/03/2009, s. 164)."

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 af 11. december 2013 om et EU-program for beskæftigelse og social innovation (»EaSI«) og om ændring af afgørelse nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel for beskæftigelse og social integration (EUT L 347 af 20/12/2013, s. 238)."

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26/10/2012, s. 1).«."

3)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (9).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28/02/2011, s. 13).«"

Artikel 2

Denne forordning berører ikke de procedurer for vedtagelse af foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 577/98, og som er blevet indledt, men ikke afsluttet, før 18. juni 2014.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 15.4.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.5.2014.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).


Top