EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0031

Kommissionens forordning (EU) nr. 31/2014 af 14. januar 2014 om ophævelse af beslutning 2004/301/EF og 2004/539/EF og forordning (EU) nr. 388/2010 EØS-relevant tekst

OJ L 10, 15.1.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/31/oj

15.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 10/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 31/2014

af 14. januar 2014

om ophævelse af beslutning 2004/301/EF og 2004/539/EF og forordning (EU) nr. 388/2010

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (1), særlig artikel 19 og 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 998/2003 er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr samt bestemmelser om kontrol i forbindelse hermed. Forordningen finder anvendelse på flytninger mellem medlemsstater og fra tredjelande af selskabsdyr af de arter, der er opført på listen i bilag I til samme forordning. Hunde, katte og fritter er opført i samme bilags del A og B. Forordning (EF) nr. 998/2003 har fundet anvendelse siden den 3. juli 2004.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2003/803/EF af 26. november 2003 om et standardpas til transport inden for Fællesskabet af hunde, katte og fritter (2) er der fastlagt et standardpas til brug ved flytning mellem medlemsstaterne af selskabsdyr af arterne hund, kat og fritte, jf. artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 998/2003.

(3)

For at lette overgangen til ordningerne i henhold til forordning (EF) nr. 998/2003 vedtoges Kommissionens beslutning 2004/301/EF af 30. marts 2004 om fravigelse fra beslutning 2003/803/EF og 2004/203/EF for så vidt angår formatet af de attester og pas, der skal anvendes ved ikke-kommerciel transport af selskabsdyr af arterne hund, kat og fritte, og om ændring af beslutning 2004/203/EF (3), for at attester og pas udstedt for selskabsdyr inden den dato, hvorfra forordning (EF) nr. 998/2003 fandt anvendelse, fortsat kunne anvendes, forudsat at de opfyldte visse betingelser.

(4)

Det fulgte desuden af Kommissionens beslutning 2004/539/EF af 1. juli 2004 om en overgangsforanstaltning for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr (4), at medlemsstaterne indtil den 1. oktober 2004 skulle tillade indførsel til deres område af selskabsdyr af de i bilag I til forordning (EF) nr. 998/2003 opførte arter i overensstemmelse med de nationale regler, der var gældende før den 3. juli 2004.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (5) ophæver og afløser forordning (EF) nr. 998/2003. Foranstaltninger, der er vedtaget for at lette overgangen til ordningerne i henhold til forordning (EF) nr. 998/2003, er derfor forældede. Beslutning 2004/301/EF og 2004/539/EF bør således ophæves.

(6)

Derudover blev Kommissionens forordning (EU) nr. 388/2010 af 6. maj 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår det maksimale antal selskabsdyr af bestemte arter, der kan transporteres ikke-kommercielt (6), vedtaget for at undgå risikoen for, at kommercielle flytninger af hunde, katte og fritter svigagtigt finder sted, under foregivende af at der er tale om ikke-kommercielle flytninger, når de pågældende dyr flyttes til en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller et tredjeland, der er opført i del B, afdeling 2, i bilag II til forordning (EF) nr. 998/2003.

(7)

Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 388/2010 er blevet revideret og indarbejdet i forordning (EU) nr. 576/2013. Forordning (EU) nr. 576/2013 anvendes fra den 29. december 2014. Forordning (EU) nr. 388/2010 bliver således forældet fra den dato, hvorfra forordning (EU) nr. 576/2013 finder anvendelse, og bør derfor ophæves med virkning fra denne dato.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Beslutning 2004/301/EF og 2004/539/EF ophæves.

Artikel 2

Forordning (EU) nr. 388/2010 ophæves med virkning fra den 29. december 2014.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.

(2)  EUT L 312 af 27.11.2003, s. 1.

(3)  EUT L 98 af 2.4.2004, s. 55.

(4)  EUT L 237 af 8.7.2004, s. 21.

(5)  EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1.

(6)  EUT L 114 af 7.5.2010, s. 3.


Top