Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0039

Kommissionens direktiv 2014/39/EU af 12. marts 2014 om ændring af direktiv 2012/9/EU for så vidt angår gennemførelsesdatoen og fristen for overgangsperiodens udløb EØS-relevant tekst

OJ L 73, 13.3.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/39/oj

13.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/3


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/39/EU

af 12. marts 2014

om ændring af direktiv 2012/9/EU for så vidt angår gennemførelsesdatoen og fristen for overgangsperiodens udløb

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2012/9/EU (2) erstattes bilaget til direktiv 2001/37/EF, hvorved der indføres nye supplerende advarsler, der skal anvendes på tobakspakninger i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/37/EF.

(2)

I direktiv 2012/9/EU fastsættes den 28. marts 2014 som frist for dets gennemførelse og den 28. marts 2016 som frist for overgangsperiodens udløb, jf. artikel 3 i nævnte direktiv.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2003/641/EF (3) af 5. september 2003 fastsættes bestemmelser om anvendelse af farvefotografier eller andre illustrationer som sundhedsadvarsler på tobakspakninger.

(4)

Ved Kommissionens beslutning K(2005) 1452 af 26. maj 2005 fastsættes samlingen af udvalgte kildedokumenter omfattende farvefotografier eller andre illustrationer til hver af de supplerende advarsler på listen i bilag I til direktiv 2001/37/EF.

(5)

Efter vedtagelsen af direktiv 2012/9/EU har Kommissionen iværksat en række undersøgelser vedrørende udvikling og testning af nye farvefotografier eller andre illustrationer til hver af de supplerende advarsler, der er specificeret i bilaget til direktiv 2012/9/EU, der erstatter bilag I til direktiv 2001/37/EF. Disse undersøgelser er endnu ikke afsluttet.

(6)

Medlemsstater, der kræver supplerende advarsler i form af farvefotografier eller andre illustrationer, jf. artikel 5, stk. 3, i direktiv 2001/37/EF, er nødt til at have adgang til de udvalgte kildedokumenter i tilstrækkelig god tid i forvejen for at kunne gennemføre direktiv 2012/9/EU.

(7)

Det er en kompleks proces at ajourføre samlingen af udvalgte kildedokumenter og ændre beslutning K(2005) 1452, og der er derfor risiko for, at denne proces ikke vil være afsluttet inden for en tidsramme, der giver alle medlemsstater mulighed for at overholde fristen for gennemførelse af direktiv 2012/9/EU.

(8)

For at sikre at medlemsstaterne har tilstrækkelig tid, bør fristerne for gennemførelsen af direktiv 2012/9/EU og for udløbet af overgangsperioden, der er fastsat ved nævnte direktiv, forlænges.

(9)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 10, stk. 1, i direktiv 2001/37/EU —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 2012/9/EF ændres således:

1.

I artikel 2, stk. 1, ændres »28. marts 2014« til »28. marts 2016«.

2.

I artikel 3 ændres »28. marts 2016« til »28. marts 2018«.

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 194 af 18.7.2001, s. 26.

(2)  Kommissionens direktiv 2012/9/EU af 7. marts 2012 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (EUT L 69 af 8.3.2012, s. 15).

(3)  Kommissionens beslutning 2003/641/EF af 5. september 2003 om anvendelse af farvefotografier eller andre illustrationer som sundhedsadvarsler på tobakspakninger (EUT L 226 af 10.9.2003, s. 24).


Top