EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0314

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 314/2012 af 12. april 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 555/2008 og (EF) nr. 436/2009 for så vidt angår de dokumenter, der ledsager transporter af vinavlsprodukter, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren

EUT L 103 af 13.4.2012, p. 21–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/314/oj

13.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 314/2012

af 12. april 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 555/2008 og (EF) nr. 436/2009 for så vidt angår de dokumenter, der ledsager transporter af vinavlsprodukter, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 121, stk. 1, litra k) og m), artikel 185a og artikel 185c, stk. 3, og artikel 192, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til afsnit V og navnlig artikel 82 til Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 af 27. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår støtteprogrammer, samhandel med tredjelande, produktionskapacitet og kontrol i vinsektoren (2) skal medlemsstaterne, når de udpeger flere ansvarlige instanser til at kontrollere overholdelsen af reglerne for vinsektoren, sørge for at samordne arbejdet mellem disse instanser. Denne foranstaltning er imidlertid ikke tilstrækkelig til at opfylde behovet for koordinering mellem de forskellige kontrolinstanser, når det gælder varebevægelser for punktafgiftspligtige vinavlsprodukter, på grund af anvendelsen i vinsektoren af dokumenter i henhold til direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter (3). Det bør navnlig fastsættes, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne bør træffe for at give de instanser, der er ansvarlige for overholdelsen af reglerne for vinsektoren, adgang til oplysninger om transporter af punktafgiftspligtige varer, der foretages i henhold til direktiv 2008/118/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/118/EF for så vidt angår edb-procedurer for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension (4). Der bør navnlig tages hensyn til EMCS (Systemet til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning), der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 1152/2003/EF af 16. juni 2003, og som skal sikre, at de ansvarlige toldmyndigheder fører kontrol med transport af punktafgiftspligtige varer (5).

(2)

Forordning (EF) nr. 555/2008 bør derfor straks ændres, idet der fastsættes bestemmelser, der muliggør en gradvis gennemførelse af de nye bestemmelser i betragtning af den tid, som medlemsstaternes forvaltninger har brug for til at iværksætte foranstaltninger vedrørende koordinering af kontrol og adgang til oplysninger.

(3)

I artikel 21-31 i afsnit III i Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af markedet, dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren (6), fastsættes der bestemmelser om, hvilke ledsagedokumenter der kan anerkendes i forbindelse med transport af vinavlsprodukter, regler for anvendelsen af disse dokumenter på nationalt plan og på EU-plan, også i forbindelse med eksport, og betingelser for bekræftelse af oprindelsesattesteringer for vine med oprindelsesbetegnelser (BOB) og geografiske betegnelser (BGB). Disse bestemmelser er på nuværende tidspunkt delvis overflødige eller tager ikke hensyn til de ændringer af EU-lovgivningen på dette område, der er foretaget, efter forordning (EF) nr. 436/2009 trådte i kraft. Dette er navnlig tilfældet, når det gælder anvendelsen siden 1. januar 2011 af det i artikel 21 i direktiv 2008/118/EF omhandlede elektroniske administrative dokument, der er indført i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009, de ændringer af formaliteterne for kontrol af produkter, der eksporteres fra EU's område, der følger af EU-toldmyndighedernes generelle anvendelse af elektroniske procedurer, og de ændringer af reglerne for BOB, BGB og angivelser af høstår eller druesort, der følger af den reform af vinsektoren, der er sket siden 1. januar 2009. De relevante artikler bør derfor straks ændres, og visse overflødige definitioner bør udgå.

(4)

De ændringer, der foretages i denne sammenhæng, bør gøre det muligt at anvende de ledsagedokumenter, der er anerkendt i henhold til forordning (EF) nr. 436/2009, for vinavlsprodukter til at attestere rigtigheden af BOB- eller BGB-betegnelsen og angivelser af høståret eller druesorten, også når disse dokumenter er udstedt af eksportøren. Det bør derfor fastsættes, på hvilke betingelser ledsagedokumenter kan betragtes som autentiske.

(5)

Formaliteterne vedrørende produkters udførsel fra EU's toldområde er blevet ændret siden vedtagelsen af forordning (EF) nr. 436/2009. Udførsel af produkter sker på nye betingelser, der er fastlagt i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks (7). Der bør derfor i overensstemmelse med disse nye betingelser fastsættes regler for eksport og faktisk udførsel fra EU's toldområde af vinavlsprodukter, idet det navnlig præciseres, hvilke forpligtelser der påhviler afsenderen eller dennes repræsentant.

(6)

I betragtning af, at medlemsstaterne har indført informationssystemer med automatisk udveksling af oplysninger, bør kravene i artikel 29 i forordning (EF) nr. 436/2009 forenkles, når det gælder transport af uaftappede vinavlsprodukter.

(7)

Når det gælder transport på EU's toldområde af vinavlsprodukter, der er angivet enten med oprindelse i et tredjeland eller med oprindelse i EU, og som oprindelig blev afsendt til et tredjeland eller til et område som defineret i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2008/118/EF, er reglerne for oprindelseskontrol ikke tilstrækkeligt detaljerede. Det bør derfor fastsættes, hvilke oplysninger der skal angives på ledsagedokumentet med henblik på oprindelseskontrol.

(8)

Af hensyn til klarheden og for at reducere den administrative byrde bør indholdet af visse forpligtelser i forordning (EF) nr. 436/2009 desuden fastsættes eller præciseres, når det gælder de krævede attesteringer af ledsagedokumenter og de beviser og dokumenter, som de erhvervsdrivende skal indgive til medlemsstaternes ansvarlige myndigheder og instanser og i givet fald tredjelandes myndigheder, navnlig når det gælder bekræftelse af BOB- og BGB-betegnelsernes rigtighed og attestering af vine og vinavlsprodukter, der markedsføres med angivelse af høståret eller navnet på den (eller de) anvendte druesort(er), og for af hensyn til større gennemsigtighed og bedre sporbarhed at tage hensyn til henvisninger til disse betegnelser i E-Bacchus-databasen, som Kommissionen har oprettet og ajourfører i henhold til artikel 18 i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter (8).

(9)

For at lette den administrative byrde bør forpligtelsen i artikel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009 til i ind- og udgangsbøgerne at angive tilsætning af sulfitter udgå, eftersom sulfitterne tilsættes på forskellige faser i fremstillingen, og håndteringen af vinen og det endelige indhold derfor ikke svarer til den mængde, der angives.

(10)

For at opnå en effektiv forvaltning og under hensyntagen til erfaringen med at anvende Kommissionens informationssystemer bør den måde, hvorpå bestemte oplysninger forvaltes og stilles til rådighed af Kommissionen, jf. forordning (EF) nr. 436/2009, forenkles og forbedres.

(11)

Forordning (EF) nr. 436/2009 bør derfor ændres, idet gennemførelsen af visse bestemmelser dog udsættes i betragtning af den tid, som medlemsstaterne har brug for til at iværksætte foranstaltningerne vedrørende anvendelsen af ledsagedokumenter og attesteringer i overensstemmelse med nærværende forordning.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 555/2008

I afsnit V, kapitel V, i forordning (EF) nr. 555/2008 tilføjes følgende som artikel 95a:

»Artikel 95a

Koordinering af kontrolforanstaltninger og adgang til oplysninger

Når det gælder kontrollen med transporter, der sker på grundlag af ledsagedokumenter som omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), nr. i), i Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 (9), træffer medlemsstaterne senest den 1. marts 2014 de foranstaltninger, der er nødvendige for at give de ansvarlige instanser, der er udpeget i henhold til artikel 82, stk. 1, i nærværende forordning, adgang til de oplysninger, der er indeholdt i det edb-system, der er omhandlet i artikel 21 i Rådets direktiv 2008/118/EF (10), og som vedrører varebevægelser for vinavlsprodukter, der omsættes i henhold til den ordning, der er fastsat i nævnte direktivs kapitel IV.

Når det gælder kontrollen med transporter, der sker på grundlag af ledsagedokumenter som omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), nr. ii) og iii), i forordning (EF) nr. 436/2009, træffer medlemsstaterne senest den 1. marts 2014 de foranstaltninger, der er nødvendige for at give de ansvarlige instanser, der er udpeget i henhold til artikel 82, stk. 1, i nærværende forordning, adgang til de oplysninger, der er indeholdt i de informationssystemer, der er oprettet med henblik på kontrol af varebevægelser for andre vinavlsprodukter end dem, der er omhandlet i stk. 1.

De oplysninger, der indhentes i henhold til stk. 1 og 2, kan i henhold til denne forordning kun anvendes til de specifikke kontroller, der er fastsat i forskrifterne for vinsektoren.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 436/2009

I forordning (EF) nr. 436/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 21 affattes således:

»Artikel 21

Genstand og anvendelsesområde

1.   I dette afsnit fastsættes der gennemførelsesbestemmelser til artikel 185c i forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår de vinavlsprodukter, der er omhandlet i del XII i bilag I til nævnte forordning (i det følgende benævnt »vinavlsprodukter«).

2.   I dette afsnit fastsættes betingelserne for:

a)

udstedelse og anvendelse af de dokumenter, der ledsager transporter af vinavlsprodukter, i det følgende benævnt »ledsagedokumenter«

b)

udstedelse af oprindelsesattesteringer for vine og druemost i gæring med oprindelsesbetegnelser (BOB) og geografiske betegnelser (BGB) og attestering af vine og vinavlsprodukter med BOB eller en BGB, og som markedsføres med angivelse af høstår eller den (eller de) anvendte druesort(er)

c)

føring af ind- og udgangsbøger, når det gælder personer, der udøver deres erhverv inden for vinsektoren.«

2)

I artikel 22 ophæves litra d), e) og f).

3)

Artikel 23 og 24 affattes således:

»Artikel 23

Almindelige regler

Fysiske og juridiske personer og sammenslutninger af sådanne, der har bopæl eller sæde på EU's toldområde, og som foretager transport af et vinavlsprodukt eller lader en sådan transport foretage, sikrer, at den pågældende transport sker på grundlag af et ledsagedokument.

Ledsagedokumentet må kun anvendes til én transport.

Ledsagedokumentet skal på forlangende kunne forevises for de ansvarlige myndigheder og instanser når som helst under transporten.

Artikel 24

Anerkendte ledsagedokumenter

1.   Følgende anerkendes som ledsagedokument på de betingelser, der er fastsat i denne artikel og i bilag VI:

a)

for vinavlsprodukter, der afsendes til et bestemmelsessted inden for en medlemsstat eller fra en medlemsstat til en anden, jf. dog litra b):

i)

et af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 6, eller i artikel 26, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 2008/118/EF (11), når der er tale om punktafgiftspligtige varer, der transporteres med suspension af punktafgifter på EU's område

ii)

det forenklede ledsagedokument, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1, i direktiv 2008/118/EF, som er udstedt og anvendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 3649/92 (12), når der er tale om punktafgiftspligtige varer, der transporteres på EU's område efter at være bragt i omsætning i den medlemsstat, hvor transporten begynder

iii)

et af følgende dokumenter, der er udstedt på de af afsendermedlemsstaten fastsatte betingelser, når der er tale om ikke-punktafgiftspligtige produkter eller punktafgiftspligtige varer, der er afsendt af mindre producenter, jf. artikel 40 i direktiv 2008/118/EF:

når medlemsstaten benytter et informationssystem, en udskrift af det elektroniske dokument udfærdiget på grundlag heraf eller ethvert andet handelsdokument, der klart viser den specifikke administrative referencekode (»MVV-koden«), som systemet har tildelt

når medlemsstaten ikke benytter et informationssystem, et administrativt dokument eller et handelsdokument, som viser den MVV-kode, der er tildelt af den ansvarlige instans eller af afsenderen

b)

for vinavlsprodukter, der afsendes til et tredjeland eller til et område som defineret i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2008/118/EF, et af de dokumenter, der er nævnt i litra a), nr. i eller iii).

2.   De i stk. 1, litra a), nævnte ledsagedokumenter skal enten indeholde de oplysninger, der er omhandlet i del C i bilag VI, eller gøre det muligt for de ansvarlige instanser at få adgang til disse oplysninger.

Når disse dokumenter indeholder en administrativ referencekode, som enten er tildelt af det edb-system, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF, eller af det informationssystem, der er indført af en afsendermedlemsstat, skal oplysningerne i del C i bilag VI til denne forordning være indeholdt i det anvendte system.

3.   De i stk. 1, litra b), nævnte ledsagedokumenter skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i del C i bilag VI.

4.   Ledsagedokumenterne i stk. 1, litra a), nr. iii), indeholder i dokumenthovedet EU-logoet og angivelsen »Den Europæiske Union«, navnet på afsendermedlemsstaten og et nationalitetsmærke eller et logo, der identificerer afsendermedlemsstaten.

Ledsagedokumenterne i stk. 1, litra a), nr. i) og ii), kan indeholde elementerne i første afsnit.

5.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne anerkende andre ledsagedokumenter, herunder dokumenter, der er udstedt ved hjælp af en edb-procedure, der betragtes som en forenklet procedure, når der er tale om transporter af vinavlsprodukter, som udelukkende foregår inden for deres område.

4)

Artikel 26 affattes således:

»Artikel 26

Ledsagedokumentets ægthed

Ledsagedokumentet betragtes som værende ægte i følgende tilfælde:

a)

ved anvendelse af et af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 6, i direktiv 2008/118/EF og i artikel 24, stk. 1, litra a), nr. iii, første led, i denne forordning, når det tilsvarende administrative elektroniske dokument er udstedt i overensstemmelse med de gældende regler

b)

ved anvendelse af det dokument, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/118/EF, når afsenderen opfylder bestemmelserne i nævnte stykke

c)

ved anvendelse af et dokument, der er udstedt inden for rammerne af et informationssystem oprettet af afsendermedlemsstaten med henblik på udfærdigelsen af det i nærværende forordnings artikel 24, stk. 1, litra a), nr. ii, omhandlede dokument, eller ved anvendelse af et dokument, der er udstedt inden for rammerne af en edb-procedure, der betragtes som en forenklet procedure, jf. artikel 24, stk. 5, når det tilsvarende elektroniske dokument er udstedt i henhold til de gældende regler

d)

i de andre tilfælde, når det originale ledsagedokument og en kopi heraf forud for transporten er attesteret:

i)

ved angivelse af dato, underskrift af den ansvarlige person i den pågældende instans samt stempel påført af den ansvarlige instans, eller

ii)

ved angivelse af dato, afsenderens underskrift og, afhængigt af tilfældet, ved anbringelse af:

et særligt stempel i overensstemmelse med modellen i bilag VIII

et mærke foreskrevet af den ansvarlige instans

et stempel påtrykt med en stempelmaskine, der er godkendt af den ansvarlige instans.

Det særlige stempel eller det af den ansvarlige instans foreskrevne mærke, der er omhandlet i litra d), nr. ii), kan være fortrykt på blanketterne, når trykningen foregår på et hertil godkendt trykkeri.«

5)

I artikel 27 foretages følgende ændringer:

a)

stk. 1 udgår.

b)

stk. 2 affattes således:

»2.   Ved forsendelse af vinavlsprodukter på grundlag af et af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), nr. i), føres beviset for, at de har forladt Unionens toldområde, ved hjælp af den udførselsrapport, der er omhandlet i artikel 25 i direktiv 2008/118/EF, som er udstedt af udførselstoldstedet i overensstemmelse med betingelserne i artikel 796e i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (13)

Ved forsendelse af vinavlsprodukter på grundlag af et af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), nr. iii), udfærdiges beviset for, at de har forladt Unionens toldområde i henhold til artikel 796e i forordning (EØF) nr. 2454/93. I så fald anfører afsenderen eller dennes repræsentant referencen på det udførselsledsagedokument, der er omhandlet i artikel 796a i forordning (EØF) nr. 2454/93, i det følgende benævnt »EAD«, som er udstedt af udførselstoldstedet, på ledsagedokumentet, idet han anvender et af udtrykkene i bilag IX til nærværende forordning.

c)

stk. 4 udgår.

6)

Artikel 28 udgår.

7)

Artikel 29, 30 og 31 affattes således:

»Artikel 29

Transport af uaftappede vinavlsprodukter

1. Ved transport af uaftappede vinavlsprodukter sender afsenderen i de tilfælde, hvor edb-systemet eller det informationssystem, der er nævnt i artikel 24, stk. 2, andet afsnit, ikke anvendes, eller hvor dette system ikke gør det muligt at underrette myndighederne på udladningsstedet om transportmåden senest ved afsendelsen, en kopi af ledsagedokumentet til den myndighed, der områdemæssigt er ansvarlig for indladningsstedet, som underretter den myndighed, der områdemæssigt er ansvarlig for udladningsstedet.

Stk. 1 anvendes på følgende vinavlsprodukter:

a)

produkter med oprindelse i EU, når der er tale om en mængde på over 60 l

i)

vin, der er bestemt til fremstilling af vin med BOB eller BGB eller til fremstilling af enkeltdruevin eller årgangsvin, eller som skal tappes med henblik på at blive markedsført som sådanne

ii)

druemost i gæring

iii)

koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost

iv)

most af friske druer, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol

v)

druesaft

vi)

koncentreret druesaft

b)

produkter, som ikke har oprindelse i EU, når der er tale om en mængde på over 60 l

i)

friske druer undtagen druer til spisebrug

ii)

druemost

iii)

koncentreret druemost

iv)

druemost i gæring

v)

koncentreret druemost og rektificeret koncentreret druemost

vi)

most af friske druer, hvis gæring er standset ved tilsætning af alkohol

vii)

druesaft

viii)

koncentreret druesaft

ix)

hedvin bestemt til fremstilling af andre produkter end dem, der henhører under KN-kode 2204

c)

produkter uanset deres oprindelse eller den transporterede mængde, jf. dog undtagelserne i artikel 25:

i)

vinbærme

ii)

presserester fra vindruer bestemt til et destilleri eller til anden industriel forarbejdning

iii)

piquettevin

iv)

vin, tilsat alkohol, bestemt til destillation

v)

vin fremstillet af druer af sorter, der i den af medlemsstaterne opstillede klassificering i henhold til artikel 120a i forordning (EF) nr. 1234/2007 ikke er opført som druesorter til persning for den administrative enhed, hvor druerne er høstet

vi)

produkter, der ikke må udbydes eller leveres til direkte konsum.

Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne fastsætte forskellige frister for transport af vinavlsprodukter, der udelukkende foregår på deres område.

Artikel 30

Transport af et produkt med oprindelse i et tredjeland, der er overgået til fri omsætning

1.   Ved al transport på EU's toldområde af vinavlsprodukter fra et tredjeland, der er overgået til fri omsætning, skal ledsagedokumentet indeholde følgende oplysninger eller gøre det muligt for de ansvarlige instanser at få adgang til disse oplysninger:

a)

nummeret på dokument VI 1, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 43 i forordning (EF) nr. 555/2008, eller referencerne på et tilsvarende dokument, som har ledsaget transporten, og som er godkendt af de ansvarlige myndigheder i oprindelseslandet på de i nævnte forordnings artikel 45 fastsatte betingelser og anerkendt inden for rammerne af EU's bilaterale forbindelser med oprindelseslandet

b)

navn og adresse på det organ i tredjelandet, der har udstedt dokumentet, eller som har givet producenten bemyndigelse til at udstede dokumentet.

c)

dokumentets udstedelsesdato

2.   Ved al transport på EU's toldområde af vinavlsprodukter med oprindelse i EU, der tidligere er afsendt til et tredjeland eller et område som defineret i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2008/118/EF, skal ledsagedokumentet indeholde følgende oplysninger eller gøre det muligt for de ansvarlige instanser at få adgang til disse oplysninger:

a)

en henvisning til det ledsagedokument, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 24, stk. 1, litra b), som er udstedt i forbindelse med den oprindelige afsendelse, eller

b)

en henvisning til andre dokumenter, der beviser produktets oprindelse, som er fremlagt af importøren, og som den ansvarlige instans anså for at være fyldestgørende ved overgangen til fri omsætning i EU.

3.   Ved anvendelse af det edb-system, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF, eller det informationssystem, der er indført af afsendermedlemsstaten, skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 1 og 2, være indeholdt i det anvendte system.

Artikel 31

Attestering af beskyttet oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk betegnelse, angivelse af høstår eller den (eller de) anvendte druesort(er)

1.   Ledsagedokumentet attesterer rigtigheden af den beskyttede oprindelsesbetegnelse, den beskyttede geografiske betegnelse eller angivelse af høstår eller den (eller de) anvendte druesort(er) på de betingelser, der er fastsat i stk. 2 – 6.

2.   Når det drejer sig om vinavlsprodukter, der er afsendt inden for en medlemsstats område eller mellem medlemsstater, skal ledsagedokumentet omfatte de relevante oplysninger, der er fastlagt i del A i bilag IXa, eller gøre det muligt for de ansvarlige myndigheder at få adgang til oplysningerne. Med henblik herpå skal en af angivelserne i del B i bilag IXa anvendes.

Ved anvendelse af det edb-system, der er nævnt i artikel 21, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF, eller af et informationssystem, som afsendelsesmedlemsstaten har indført, skal de oplysninger, der er nævnt i første afsnit, være indeholdt i det system, der anvendes.

3.   Når det drejer sig om vinavlsprodukter, som udføres til et tredjeland, skal ledsagedokumentet omfatte de relevante oplysninger, der er fastsat i del A i bilag IXa. Med henblik herpå skal en af angivelserne i del B i bilag IXa anvendes. Dokumentet skal kunne forevises i attesteret eller bekræftet form på anmodning fra medlemsstaternes eller bestemmelsestredjelandets kompetente myndigheder og organer.

4.   Når det drejer sig om vinavlsprodukter, der er indført fra et tredjeland, skal ledsagedokumentet henvise til attesten eller certifikatet, som er blevet udstedt i oprindelseslandet. Det attesterede eller bekræftede dokument skal under hele varebevægelsen kunne forevises på anmodning fra medlemsstaternes kompetente myndigheder og organer.

5.   Hvis medlemsstaterne har gjort det obligatorisk, at der for vinavlsprodukter, der produceres på deres område, skal udarbejdes en BOB- eller BGB-attestering af et kontrolorgan, der er udpeget hertil, skal ledsagedokumentet indeholde en henvisning til attesteringen og kontrolorganets navn og i givet fald elektroniske adresse. Oplysningerne kommer efter den angivelse, der er anvendt i henhold til stk. 2 eller 3.

6.   Afsenderen attesterer nøjagtigheden af de angivelser, der er anført i henhold til stk. 2-5, på grundlag af sine registrer eller de attesterede oplysninger i de dokumenter, der har ledsaget tidligere transporter af det pågældende produkt.«

8)

I artikel 39, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

litra d) affattes således:

»d)

over hver enkelt vin fremstillet af en druesort til vinfremstilling uden beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse og de produkter, der skal forarbejdes til eller tappes som en sådan vin, med henvisning til deres klassificering efter artikel 120a i forordning (EF) nr. 1234/2007«

b)

som litra e) indsættes:

»e)

over hver enkelt vin uden beskyttet oprindelsesbetegnelse og beskyttet geografisk betegnelse og produkter, der skal forarbejdes eller tappes med angivelse af høstår.«

9)

Artikel 41, stk. 1, litra u), udgår.

10)

I artikel 49 tilføjes som stk. 4:

»4.   Medlemsstaterne forelægger senest den 1. januar 2013 Kommissionen betingelserne for udstedelsen af det ledsagedokument, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra b).«

11)

I artikel 50 indsættes som stk. 5:

»5.   Kommissionen sender og udleverer oplysninger til de myndigheder, organer og personer, som er berørt af denne forordning, og eventuelt til offentligheden, ved hjælp af sine egne informationssystemer.

De praktiske betingelser for adgang til informationssystemerne er angivet i bilag IXb.«

12)

Bilag VI ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

13)

Bilag VII udgår.

14)

Bilag VIII og IX erstattes af teksten i bilag II til denne forordning.

15)

Der indsættes et nyt bilag IXa og IXb, der affattes som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 24, stk. 1, litra b), og artikel 31 i forordning (EF) nr. 436/2009 som ændret ved artikel 2 i nærværende forordning anvendes fra den 1. januar 2013.

Ledsagedokumenter udstedt på de betingelser, der er fastsat af medlemsstaterne før datoen for denne forordnings ikrafttræden, kan fortsat anvendes indtil den 1. august 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. april 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 170 af 30.6.2008, s. 1.

(3)  EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12.

(4)  EUT L 197 af 29.7.2009, s. 24.

(5)  EUT L 162 af 1.7.2003, s. 5.

(6)  EUT L 128 af 27.5.2009, s. 15.

(7)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(8)  EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60.

(9)  EUT L 128 af 27.5.2009, s. 15.

(10)  EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12

(11)  EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12.

(12)  EFT L 369 af 18.12.1992, s. 17

(13)  L 253 af 11.10.1993, s. 1


BILAG I

I bilag VI til forordning (EF) nr. 436/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Overskriften affattes således:

»Vejledning i udfærdigelse af ledsagedokumenter«

2)

Del A affattes således:

a)

punkt 2 affattes således

»2.

Ledsagedokumentet må ikke indeholde raderinger eller overstregninger.«

b)

punkt 4 og 5 udgår.

3)

Del C affattes således:

»C.   Oplysninger, der kræves i henhold til artikel 24, stk. 2 og 3

De krævede oplysninger angives i form af de dataelementer, der er indeholdt i kolonne 1 i nedenstående tabel.

Med henblik på udstedelse af de ledsagedokumenter, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), nr. i) og iii), identificeres disse dataelementer ved hjælp af de numre og de bogstaver, der er anført i kolonne A og B i de tabeller, der er medtaget i bilag I til forordning (EF) nr. 684/2009 (kolonne 2 i nedenstående tabel).

Med henblik på udstedelse af de ledsagedokumenter, der er nævnt i artikel 24, stk. 1, litra a), nr. ii), identificeres dataelementerne ved hjælp af de numre og bogstaver, der er anført i forordning (EØF) nr. 3649/92 (kolonne 3 i nedenstående tabel).

Dataelementernes rækkefølge og enkeltheder fastlægges af medlemsstaterne på grundlag af reglerne i del B i nærværende bilag.

1

2

3

Referencenummer: hver forsendelse skal være tildelt et referencenummer til identificering af forsendelsen i afsenderens regnskabsbøger. Dette nummer er i givet fald den unikke administrative referencekode, MVV-koden, eller det forenklede ledsagedokuments referencerummer, der er tildelt ledsagedokumentet i dets administrative eller kommercielle udformning

Nr. 1d

Nr. 2

Afsender: fuldstændigt navn og adresse, herunder postnummer (i givet fald punktafgiftsnummer (SEED) (1)

Nr. 2

Nr. 1

Afsendelsessted: det faktiske afsendelsessted i fald varerne ikke afsendes fra afsenderens adresse

Nr. 3

Nr. 1

Modtager: fuldstændigt navn og adresse, herunder postnummer (i givet fald punktafgiftsnummer (SEED))

Nr. 5

Nr. 4

Leveringssted: det faktiske leveringssted for varerne, hvis forskelligt fra modtagerens adresse

Nr. 7

Nr. 7

Myndigheder på afgangsstedet: navn og adresse på den myndighed, der er ansvarlig for kontrol med udstedelsen af ledsagedokumentet på afgangsstedet. Denne angivelse er kun obligatorisk ved forsendelse til en anden medlemsstat og ved eksport

Nr. 10

Rubrik A

Fragtfører: navn og adresse på den person, der er ansvarlig for den første transport (hvis forskellig fra afsender)

Nr. 15

Nr. 5

Andre transportoplysninger:

a)

transportmidlets art (lastbil, varebil, tankbil, bil, godsvogn, jernbanetankvogn, fly)

b)

registreringsnummer eller skibsnavn (kan udelades)

Hvis der skiftes transportmiddel, anfører den fragtfører, der læsser produktet, følgende på dokumentets bagside:

afgangsdato for transporten

transportmidlets art og registreringsnummer eller skibsnavn

efternavn, fornavn eller firmanavn og postadresse, herunder postnummer

Hvis der ændres leveringssted: det faktiske leveringssted for varerne

Nr. 16

Nr. 5

KN-kode

Nr. 17c

Nr. 9

Produktbetegnelse i henhold til forordning (EF) nr. 1234/2007 og de gældende nationale bestemmelser, herunder obligatoriske angivelser

Nr. 17p

Nr. 8

Beskrivelse af kolli: identifikationsnumre og antal kolli, antal pakninger i kolliene For andre ledsagedokumenter end dem, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), nr. i), kan beskrivelsen fortsættes på et separat ark, der vedføjes hvert eksemplar. Til dette formål kan anvendes en følgeseddel

Nr. 17.1

Transport af uaftappede produkter:

for vin angives det virkelige alkoholindhold

for ugærede produkter: brydningsindekset eller massefylden

for ikke færdiggærede produkter angives det totale alkoholindhold

for vin med et restsukkerindhold på over 4 g/l angives foruden det totale alkoholindhold det virkelige alkoholindhold

Nr. 17g og o

Fakultative oplysninger vedrørende transport af uaftappede produkter: For transport af uaftappede vine som omhandlet i punkt 1-9 og 15 og 16 i bilag XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007, for hvilke det gælder, at produktbetegnelsen skal omfatte de fakultative angivelser, der er omhandlet i artikel 118z i nævnte forordning, hvis disse angivelser fremgår af, eller det er hensigten, at de skal fremgå af mærkningen

Nr. 17p

Mængde:

for uaftappede produkter angives den samlede nettomængde

for aftappede produkter angives antal beholdere og deres nominelle volumen

Nr. 17d, e og f og 17.1

Attestering: attestering af den beskyttede oprindelsesbetegnelse (BOB) eller den beskyttede geografiske betegnelse (BGB) eller certificeringsmærke for en vin med angivelse af høstår eller den (eller de) anvendte druesort(er): jf. artikel 24, stk. 1, litra b), og artikel 31

Nr. 17l

Nr. 8

Kategori af vinavlsprodukter:

Nr. 17.2a

Nr. 8

Kode for vindyrkningsområde:

Nr. 17.2b

Kode for forsendelse af vin:

Nr. 17.2.1a

Certifikat — eksportkontrol: (i givet fald)

Nr. 18

A

Dato: Afgangsdato og, hvis krævet af den medlemsstat, på hvis område transporten begynder, afgangstidspunkt

Nr. 18

Nr. 15

Påtegning fra myndighederne på afsendelsesstedet: Dette gælder for andre ledsagedokumenter end dem, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), nr. i) ( hvis det kræves )

Nr. 19

Nr. 15


(1)  System for udveksling af punktafgiftsoplysninger.«


BILAG II

»

BILAG VIII

Det særlige stempel, der er nævnt i artikel 26, stk. 1, litra c), nr. ii

Image

BILAG IX

Angivelser omhandlet i artikel 27, stk. 2

:

På bulgarsk

:

И3HECEHO

:

På spansk

:

EXPORTADO

:

På tjekkisk

:

VYVEZENO

:

På dansk

:

»UDFØRSEL: EAD-nr.: … af [dato]«

:

På tysk

:

Ausgeführt: EAD Nr. … vom [Datum]

:

På estisk

:

”Eksporditud: EAD nr …, … [kuupäev]”

:

På græsk

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

På engelsk

:

“Exported: EAD No … of [date]”

:

På fransk

:

“Exporté: EAD no … du [date]”

:

På italiensk

:

“Esportato: DAE n. … del [data]”

:

På lettisk

:

“Eksportēts: [datums] EAD Nr. …”

:

På litauisk

:

EKSPORTUOTA

:

På ungarsk

:

»Exportálva: EAD sz.: …, [dátum]«

:

På maltesisk

:

“Esportat: EAD Nru … ta’ [data]”

:

På nederlandsk

:

UITGEVOERD: UGD nr. … van [datum]

:

På polsk

:

WYWIEZIONO

:

På portugisisk

:

EXPORTADO

:

På rumænsk

:

EXPORTAT

:

På slovakisk

:

VYVEZENÉ

:

På slovensk

:

IZVOŽENO

:

På finsk

:

VIETY

:

På svensk

:

EXPORTERAD

«

BILAG III

»

BILAG IXa

A.   Oplysninger som omhandlet i artikel 31, stk. 2 og 3

Oplysningerne i artikel 31, stk. 2 og 3, skal omfatte følgende elementer:

a)   for vine med BOB: en erklæring om, at ledsagedokumentet attesterer rigtigheden af den beskyttede oprindelsesbetegnelse, efterfulgt af registreringsnummeret for den beskyttede oprindelsesbetegnelse i E-Bacchus-databasen, som Kommissionen har oprettet i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 607/2009

b)   for vine med BGB: en erklæring om, at ledsagedokumentet attesterer rigtigheden af den beskyttede geografiske betegnelse, efterfulgt af registreringsnummeret for den beskyttede geografiske betegnelse i E-Bacchus-databasen, som Kommissionen har oprettet i henhold til artikel 18 i forordning (EF) nr. 607/2009

c)   for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af høstår: en erklæring om, at ledsagedokumentet bekræfter rigtigheden af høståret, jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007

d)   for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling: en erklæring om, at ledsagedokumentet bekræfter rigtigheden af den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling, (»enkeltdruevin«), jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007

e)   for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af høstår og med angivelse af den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling: en erklæring om, at ledsagedokumentet bekræfter rigtigheden af høståret og den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling (»enkeltdruevin«), jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007.

B.   Angivelser i henhold til artikel 31, stk. 2 og 3

på bulgarsk:

а)   за вината със ЗНП: „Настоящият документ удостоверява защитеното наименование за произход“, „№ […, …] в електронния регистър E-Bacchus“;

б)   за вината със ЗГУ: „Настоящият документ удостоверява защитеното географско указание“,: „№ […, …] в електронния регистър E-Bacchus“;

в)   за вината без ЗНП или ЗГУ, продавани с обозначение на годината на производство: „Настоящият документ удостоверява годината на производство в съответствие с член 118щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007“;

г)   за вината без ЗНП или ЗГУ, продавани с обозначение на винения сорт (винените сортове) лоза: „Настоящият документ удостоверява винения сорт (винените сортове) лоза („сортово вино“) в съответствие с член 118щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007“;

д)   за вината без ЗНП или ЗГУ, продавани с обозначение на годината на производство и обозначение на винения сорт (винените сортове) лоза: „Настоящият документ удостоверява годината на производство и винения сорт (винените сортове) лоза („сортово вино“) в съответствие с член 118щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007“.

på spansk:

a)   Vinos con DOP: "El presente documento tiene valor de certificado de denominación de origen protegida", "No […, …] del registro E-Bacchus".

b)   Vinos con IGP: «El presente documento tiene valor de certificado de indicación geográfica protegida», «No […, …] del registro E-Bacchus».

c)   Vinos no amparados por una DOP ni una IGP comercializados con indicación del año de cosecha: "El presente documento tiene valor de certificación del año de cosecha, de conformidad con el artículo 118 septvicies del Reglamento (CE) no 1234/2007".

d)   Vinos no amparados por una DOP ni una IGP comercializados con indicación de la variedad o las variedades de uva de vinificación: "El presente documento tiene valor de certificación de la variedad o las variedades de uvas de vinificación (‧vino varietal‧), de conformidad con el artículo 118 septvicies del Reglamento (CE) no 1234/2007".

e)   Vinos no amparados por una DOP ni una IGP comercializados con indicación del año de cosecha y de la variedad o las variedades de uva de vinificación: "El presente documento tiene valor de certificación del año de cosecha y de la variedad o las variedades de uvas de vinificación (‧vino varietal‧), de conformidad con el artículo 118 septvicies del Reglamento (CE) no 1234/2007".

på tjekkisk:

a)   u vína s CHOP: „Tento doklad slouží jako osvědčení o chráněném označení původu“, „č. […, …] v registru E-Bacchus“;

b)   u vína s CHZO: „Tento doklad slouží jako osvědčení o chráněném zeměpisném označení,“: „č. […, …] v registru E-Bacchus“;

c)   u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením roku sklizně: „Tento doklad slouží jako certifikace roku sklizně podle článku 118z nařízení (ES) č. 1234/2007“;

d)   u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením moštové odrůdy nebo moštových odrůd: „Tento doklad slouží jako certifikace moštové odrůdy nebo moštových odrůd („odrůdové víno“) podle článku 118z nařízení (ES) č. 1234/2007“;

e)   u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením roku sklizně a s označením moštové odrůdy nebo moštových odrůd: „Tento doklad slouží jako certifikace roku sklizně a moštové odrůdy nebo moštových odrůd („odrůdové víno“) podle článku 118z nařízení (ES) č. 1234/2007“.

på dansk:

a)   for vine med BOB: »Dette dokument attesterer rigtigheden af den beskyttede oprindelsesbetegnelse«, »nr. […, …] i E-Bacchus-databasen«

b)   for vine med BGB: »Dette dokument attesterer rigtigheden af den beskyttede geografiske betegnelse«, »nr. […, …] i E-Bacchus-databasen«

c)   for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af høstår: »Dette dokument attesterer rigtigheden af høståret, jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007«

d)   for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling: »Dette dokument attesterer rigtigheden af den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling (»enkeltdruevin«), jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007«

e)   for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af høstår og med angivelse af den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling: »Dette dokument attesterer rigtigheden af høståret og den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling (»enkeltdruevin«), jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007«.

på tysk:

a)   für Weine mit g.U.: „Dieses Dokument gilt als Bescheinigung der geschützten Ursprungsbezeichnung“, „Nr. […, …] des E-Bacchus-Registers“

b)   für Weine mit g.g.A.: „Dieses Dokument gilt als Bescheinigung der geschützten geografischen Angabe“, „Nr. […, …] des E-Bacchus-Registers“

c)   für Weine ohne g.U. oder g.g.A., die mit Angabe des Erntejahres vermarktet werden: „Dieses Dokument gilt als Zertifizierungsnachweis des Erntejahres gemäß Artikel 118z der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007“

d)   für Weine ohne g.U. oder g.g.A., die mit Angabe der Keltertraubensorte(n) vermarktet werden: „Dieses Dokument gilt als Zertifizierungsnachweis der Keltertraubensorte(n) („Rebsortenwein“) gemäß Artikel 118z der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007“

e)   für Weine ohne g.U. oder g.g.A., die mit Angabe des Erntejahres und der Keltertraubensorte(n) vermarktet werden: „Dieses Dokument gilt als Zertifizierungsnachweis des Erntejahres und der Keltertraubensorte(n) („Rebsortenwein“) gemäß Artikel 118z der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007“

på estisk:

a)   kaitstud päritolunimetusega veinide puhul: „Käesolev dokument toimib kaitstud päritolunimetust tõendava dokumendina”, „Registri E-Bacchus nr […, …]”;

b)   kaitstud geograafilise tähisega veinide puhul märge: „Käesolev dokument toimib kaitstud geograafilist tähist tõendava dokumendina”, „Registri E-Bacchus nr […, …]”;

c)   viinamarjade koristamise aastaga ilma kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähiseta veinide puhul: „Käesolev dokument toimib määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118z kohase viinamarjade koristamise aasta sertifikaadina“;

d)   veiniviinamarjasordi (-sortide) tähisega ilma kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähiseta veinide puhul: „Käesolev dokument toimib määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118z kohase veiniviinamarjasordi (-sortide) (nn sordiveinid vin de cépage) sertifikaadina”;

e)   viinamarjade koristamise aastaga ja veiniviinamarjasordi (-sortide) tähisega ilma kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähiseta veinide puhul: „Käesolev dokument toimib määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118z kohase viinamarjade koristamise aastat ja sordiveinide veiniviinamarjasorti (-sorte) (nn sordiveinid vin de cépage) sertifikaadina”

på græsk:

α)   για τους οίνους με ΠΟΠ: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης», «Αριθ. […, …] του μητρώου E-Bacchus»

β)   για τους οίνους με ΠΓΕ: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης»,: «Αριθ.[…, …] του μητρώου E-Bacchus»

γ)   για τους οίνους χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ που διατίθενται στην αγορά με ένδειξη του έτους συγκομιδής: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με πιστοποίηση του έτους συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 118κθ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007»

δ)   για τους οίνους χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ που διατίθενται στην αγορά με ένδειξη της (των) οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας(-ιών) αμπέλου: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με πιστοποίηση της (των) οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας(-ιών) αμπέλου («μονοποικιλιακός οίνος»), σύμφωνα με το άρθρο 118κθ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007».

ε)   για τους οίνους χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ που διατίθενται στην αγορά με ένδειξη του έτους συγκομιδής και με ένδειξη της (των) οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας(-ιών) αμπέλου: Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με πιστοποίηση του έτους συγκομιδής και της (των) οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας(-ιών) αμπέλου («μονοποικιλιακός οίνος»), σύμφωνα με το άρθρο 118κθ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

på engelsk:

(a)   for wines with a PDO: “This document certifies the protected designation of origin”, “No […, …] of the E-Bacchus register”;

(b)   for wines with a PGI: “This document certifies the protected geographical indication”, “No […, …] of the E-Bacchus register”;

(c)   for wines not covered by a PDO or PGI marketed with the indication of the vintage year: “This document certifies the vintage year, in accordance with Article 118z of Regulation (EC) No 1234/2007”;

(d)   for wines not covered by a PDO or PGI marketed with the indication of the wine-grape variety(ies): “This document certifies the wine-grape variety(ies) (‘varietal wines’), in accordance with Article 118z of Regulation (EC) No 1234/2007”;

(e)   for wines not covered by a PDO or PGI marketed with the indication of the vintage year and the wine-grape variety(ies): “This document certifies the vintage year and the wine-grape variety(ies) (‘varietal wines’), in accordance with Article 118z of Regulation (EC) No 1234/2007”.

på fransk:

a)   pour les vins avec AOP: “Le présent document vaut attestation d’appellation d’origine protégée”, “No […, …] du registre E-Bacchus.”

b)   pour les vins avec IGP: “Le présent document vaut attestation d’indication géographique protégée.”, “No […, …] du registre E-Bacchus.”

c)   pour les vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP commercialisés avec indication de l’année de récolte: “Le présent document vaut certification de l’année de récolte, conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007.”

d)   pour les vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP commercialisés avec l’indication de la (des) variété(s) à raisins de cuve: “Le présent document vaut certification de la (des) variété(s) à raisins de cuve (‘vin de cépage’), conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007.”

e)   pour les vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP commercialisés avec indication de l’année de récolte et l’indication de la (des) variété(s) à raisins de cuve: “Le présent document vaut certification de l’année de récolte et la (des) variété(s) à raisins de cuve (‘vin de cépage’), conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007.”:

på italiensk:

a)   per i vini DOP: “Il presente documento vale quale attestato di denominazione di origine protetta”, “N. […, …] del registro E-Bacchus”

b)   per i vini IGP: “Il presente documento vale quale attestato di indicazione geografica protetta”, “N. […, …] del registro E-Bacchus”

c)   per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell’annata di raccolta: “Il presente documento vale quale certificazione dell’annata di raccolta, a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007”

d)   per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: “Il presente documento vale quale certificazione della (delle) varietà di uve da vino (‘vino varietale’), a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007”

e)   per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell’annata di raccolta e con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: “Il presente documento vale quale certificazione dell’annata di raccolta e della (delle) varietà di uve da vino (‘vino varietale’), a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007”

på lettisk:

a)   vīniem ar ACVN: “Šo dokumentu uzskata par apliecinājumu aizsargātam cilmes vietas nosaukumam”, “Nr. […, …] E-Bacchus reģistrā”;

b)   vīniem ar AĢIN: “Šo dokumentu uzskata par apliecinājumu aizsargātai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei”, “Nr. […, …] E-Bacchus reģistrā”;

c)   vīniem, uz kuriem neattiecas ACVN vai AĢIN un kurus tirgo ar ražas gada norādi: “Šo dokumentu uzskata par sertifikātu ražas gadam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.z pantu”;

d)   vīniem, uz kuriem neattiecas ACVN vai AĢIN un kurus tirgo ar norādi par vīna vīnogu šķirni(-ēm): “Šo dokumentu uzskata par sertifikātu vīna (“šķirnes vīna”) vīnogu šķirnei(-ēm) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.z pantu”;

e)   vīniem, uz kuriem neattiecas ACVN vai AĢIN un kurus tirgo ar ražas gada norādi un norādi par vīna vīnogu šķirni(-ēm): “Šo dokumentu uzskata par sertifikātu ražas gadam un vīna (“šķirnes vīna”) vīnogu šķirnei(-ēm) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.z pantu”.

på litauisk:

a)   vynams, kuriems suteikta SKVN: „Šiuo dokumentu patvirtinama saugoma kilmės vietos nuoroda“, „E-Bacchus“ registro Nr. […, …]

b)   vynams, kuriems suteikta SGN: „Šiuo dokumentu patvirtinama saugoma geografinė nuoroda“, „E-Bacchus“ registro Nr. […, …]

c)   vynams, kuriems nesuteikta SKVN nei SGN, kurių derliaus metai nurodomi: „Šiuo dokumentu patvirtinami derliaus metai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118z straipsnį“

d)   vynams, kuriems nesuteikta SKVN nei SGN, su naudotos vynuogių veislės pavadinimo nuoroda: „Šiuo dokumentu patvirtinama naudotos vynuogių veislės („rūšinio vyno“) pavadinimo nuoroda pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118z straipsnį“.

e)   vynams, kuriems nesuteikta SKVN nei SGN, kuris parduodamas su nurodytais derliaus metais ir su nurodytais rūšinių vynų su naudotos vynuogių veislės pavadinimais: „Šiuo dokumentu patvirtinami derliaus metai ir naudotos vynuogių veislės („rūšinio vyno“) pavadinimo (-ų) nuoroda pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118z straipsnį.“

på ungarsk:

a)   az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok esetében: »Ez az okmány az oltalom alatt álló eredetmegjelölést tanúsító okmánynak minősül«, »Nyilvántartási szám az E-Bacchus nyilvántartásban: […, …]«;

b)   az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok esetében: »Ez az okmány az oltalom alatt álló földrajzi jelzést tanúsító okmánynak minősül«, »Nyilvántartási szám az E-Bacchus nyilvántartásban: […, …]«;

c)   az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező, a szüret évének feltüntetésével forgalmazott borok esetében: »Ez az okmány a szüret évét igazoló okmánynak minősül az 1234/2007/EK rendelet 118z. cikkének megfelelően«;

d)   az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező, a borszőlőfajta (borszőlőfajták) feltüntetésével forgalmazott fajtaborok esetében: »Ez az okmány a borszőlőfajtát vagy borszőlőfajtákat (’fajtabor’) igazoló okmánynak minősül az 1234/2007/EK rendelet 118z. cikkének megfelelően«;

e)   az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező, a szüret évének és a borszőlőfajtá(k)nak a feltüntetésével forgalmazott borok esetében: »Ez az okmány a szüret évét és a borszőlőfajtát vagy borszőlőfajtákat (’fajtabor’) igazoló okmánynak minősül az 1234/2007/EK rendelet 118z. cikkének megfelelően«.

på maltesisk:

(a)   għall-inbejjed DPO: “Dan id-dokument jgħodd bħala attestazzjoni tad-Denominazzjoni Protetta tal-Oriġini”, “Nru […, …] tar-reġistru E-Bacchus”

(b)   għall-inbejjed IĠP: “Dan id-dokument jgħodd bħala attestazzjoni tal-Indikazzjoni Ġeografika Protetta”, “Nru […, …] tar-reġistru E-Bacchus”

(c)   għall-inbejjed bla DPO jew IĠP, ikkummerċjalizzati bl-indikazzjoni tas-sena tal-ħsad: “Dan id-dokument jgħodd bħala ċertifikazzjoni tas-sena tal-ħsad, skont l-Artikolu 118f tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007”

(d)   għall-inbejjed bla DPO jew IĠP, ikkummerċjalizzati bl-indikazzjoni tal-varjetà(jiet) tal-għeneb: “Dan id-dokument jgħodd bħala ċertifikazzjoni tal-varjetà(jiet) tal-għeneb, skont l-Artikolu 118f tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007”

(e)   għall-inbejjed bla DPO jew IĠP, ikkummerċjalizzati bl-indikazzjoni tas-sena tal-ħsad kif ukoll tal-varjetà(jiet) tal-għeneb: “Dan id-dokument jgħodd bħala ċertifikazzjoni tas-sena tal-ħsad u tal-varjetà(jiet) tal-għeneb, skont l-Artikolu 118f tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007”.

på nederlandsk:

a)   voor wijnen met een BOB: „Dit document geldt als bevestiging van een beschermde oorsprongsbenaming”, „Nr. […, …] van het e-Bacchusregister”

b)   voor wijnen met een BGA: „Dit document geldt als bevestiging van een beschermde geografische aanduiding”,: „Nr. […, …] van het e-Bacchusregister”

c)   voor wijnen zonder BOB of BGA die in de handel worden gebracht met vermelding van het oogstjaar: „Dit document geldt als certificatie van het oogstjaar, overeenkomstig artikel 118 septvicies van Verordening (EG) nr. 1234/2007”

d)   voor wijnen zonder BOB of BGA die in de handel worden gebracht met vermelding van het wijndruivenras of de wijndruivenrassen: „Dit document geldt als certificatie van het wijndruivenras of de wijndruivenrassen („cépagewijn”), overeenkomstig artikel 118 septvicies van Verordening (EG) nr. 1234/2007”

e)   voor wijnen zonder BOB of BGA die in de handel worden gebracht met vermelding van het oogstjaar en van het wijndruivenras of de wijndruivenrassen: „Dit document geldt als certificatie van het oogstjaar en van het wijndruivenras of de wijndruivenrassen („cépagewijn”), overeenkomstig artikel 118 septvicies van Verordening (EG) nr. 1234/2007”

på polsk:

a)   w przypadku win posiadających ChNP: »Niniejszy dokument jest równoważny z poświadczeniem chronionej nazwy pochodzenia«, »Nr […, …] w rejestrze E-Bacchus«

b)   w przypadku win posiadających ChOG: »Niniejszy dokument jest równoważny z poświadczeniem chronionego oznaczenia geograficznego«: »Nr […, …] w rejestrze E-Bacchus«

c)   w przypadku win posiadających wskazanie roku zbiorów: »Niniejszy dokument jest równoważny z certyfikacją roku zbiorów, zgodnie z art. 118z rozporządzenia (WE) nr 1234/2007«

d)   w przypadku win szczepowych ze wskazaniem odmiany (odmian) winorośli: »Niniejszy dokument jest równoważny z certyfikacją odmiany (odmian) winorośli (wino szczepowe), zgodnie z art. 118z rozporządzenia (WE) nr 1234/2007«

e)   w przypadku win nieposiadających ChNP i ChOG wprowadzanych do obrotu ze wskazaniem roku zbiorów i odmiany (odmian) winorośli: »Niniejszy dokument jest równoważny z certyfikacją roku zbiorów i odmiany (odmian) winorośli (wino szczepowe), zgodnie z art. 118z rozporządzenia (WE) nr 1234/2007«

på portugisisk:

a)   Relativamente aos vinhos com DOP: «Le présent document vaut attestation d’appellation d’origine protégée», «N.o […, …] du registre E-Bacchus»;

b)   Relativamente aos vinhos com IGP: «Le présent document vaut attestation d’indication géographique protégée», «N.o […, …] du registre E-Bacchus»;

c)   Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação do ano de colheita: «Le présent document vaut certification de l’année de récolte, conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) n.o 1234/2007»;

d)   Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação das castas de uva de vinho: «Le présent document vaut certification de la (des) variété(s) à raisins de cuve («vin de cépage»), conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) n.o 1234/2007»;

e)   Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação do ano de colheita e das castas de uva de vinho: «Le présent document vaut certification de l’année de récolte et la (des) variété(s) à raisins de cuve («vin de cépage»), conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) n.o 1234/2007».

på rumænsk:

(a)   pentru vinurile cu DOP: «Prezentul document reprezintă certificarea denumirii de origine protejate», «Nr. […, …] din registrul E-Bacchus»;

(b)   pentru vinurile cu IGP: «Prezentul document reprezintă certificarea indicației geografice protejate»,: «Nr. […, …] din registrul E-Bacchus»;

(c)   pentru vinurile fără DOP sau IGP, comercializate cu mențiunea anului de recoltă: «Prezentul document reprezintă certificarea anului de recoltă, în conformitate cu articolul 118z din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007»;

(d)   pentru vinurile fără DOP sau IGP, comercializate cu mențiunea soiului (soiurilor) de struguri de vinificație: «Prezentul document reprezintă certificarea soiului (soiurilor) de struguri de vinificație („vin de soiuri”), în conformitate cu articolul 118z din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007»;

(e)   pentru vinurile fără DOP sau IGP, comercializate cu mențiunea anului de recoltă și cu mențiunea soiului (soiurilor) de struguri de vinificație: «Prezentul document reprezintă certificarea anului de recoltă și a soiului (soiurilor) de struguri de vinificație („vin de soiuri”), în conformitate cu articolul 118z din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007»;

på slovakisk:

a)   pre vína s CHOP: ‚Tento doklad osvedčuje chránené označenie pôvodu‘, ‚č. […, …] v registri E-Bacchus‘;

b)   pre vína s CHZO: ‚Tento doklad osvedčuje chránené zemepisné označenie‘,: ‚č. […, …] v registri E-Bacchus‘;

c)   pre vína bez CHOP alebo CHZO uvádzané na trh s označením ročníka zberu: ‚Tento doklad predstavuje certifikáciu ročníka zberu, v súlade s článkom 118z nariadenia (ES) č. 1234/2007‘;

d)   pre vína bez CHOP alebo CHZO uvádzané na trh s označením odrody (odrôd) muštového hrozna: ‚Tento doklad predstavuje certifikáciu odrody(odrôd) muštového hrozna («odrodové víno»), v súlade s článkom 118z nariadenia (ES) č. 1234/2007‘;

e)   pre vína bez CHOP alebo CHZO uvádzané na trh s označením ročníka zberu a odrody (odrôd) muštového hrozna: ‚Tento doklad predstavuje certifikáciu odrody(odrôd) muštového hrozna («odrodové víno»), v súlade s článkom 118z nariadenia (ES) č. 1234/2007‘.

på slovensk:

(a)   za vina z ZOP: „Ta dokument potrjuje zaščiteno označbo porekla“, „Št. […, …] v registru E-Bacchus“

(b)   za vina z ZGO: „Ta dokument potrjuje zaščiteno geografsko označbo“, „Št. […, …] v registru E-Bacchus“

(c)   za vina brez ZOP ali ZGO, ki se tržijo z navedbo letnika trgatve: „Ta dokument potrjuje certificiranje letnika trgatve v skladu s členom 118z Uredbe (ES) št. 1234/2007“

(d)   za vina brez ZOP ali ZGO, ki se tržijo z navedbo sort(-e) vinske trte: „Ta dokument potrjuje certificiranje sort(-e) vinske trte (‚sortno vino‘) v skladu s členom 118z Uredbe (ES) št. 1234/2007“

(e)   za vina brez ZOP ali ZGO, ki se tržijo z navedbo letnika trgatve in navedbo sort(-e) vinske trte: „Ta dokument potrjuje certificiranje letnika trgatve in sort(-e) vinske trte (‚sortno vino‘) v skladu s členom 118z Uredbe (ES) št. 1234/2007“

på finsk:

a)   SAN-viinit: ”Tämä asiakirja todistaa suojatun alkuperänimityksen.”, ”Numero […] E-Bacchus-rekisterissä”

b)   SMM-viinit: ”Tämä asiakirja todistaa suojatun maantieteellisen merkinnän.”, ”Numero […] E-Bacchus-rekisterissä”

c)   viinit, joilla ei ole SAN-/SMM-merkintää ja jotka pidetään kaupan satovuotta koskevalla merkinnällä varustettuina: ”Tämä asiakirja todistaa satovuoden sertifioinnin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 z artiklan mukaisesti.”

d)   viinit, joilla ei ole SAN-/SMM-merkintää ja jotka pidetään kaupan rypälelajiketta koskevalla merkinnällä varustettuina: ”Tämä asiakirja todistaa rypälelajikkeen/rypälelajikkeiden sertifioinnin (”rypälelajikeviinit”) asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 z artiklan mukaisesti.”

e)   viinit, joilla ei ole SAN-/SMM-merkintää ja jotka pidetään kaupan satovuotta ja rypälelajiketta koskevalla merkinnällä varustettuina: ”Tämä asiakirja todistaa satovuoden ja rypälelajikkeen/rypälelajikkeiden sertifioinnin (”rypälelajikeviinit”) asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 z artiklan mukaisesti.”

på svensk:

a)   För vin med SUB: ”Detta dokument gäller som attestering för den skyddade ursprungsbeteckningen xxx med nr […, …] i E-Bacchus-registret.”

b)   För vin med SGB: ”Detta dokument gäller som attestering för den skyddade geografiska beteckningen xxx med nr […, …] i E-Bacchus-registret.”

c)   För vin som inte omfattas av SUB eller SGB och som saluförs med uppgift om skördeår: ”Detta dokument gäller som intyg för skördeåret i enlighet med artikel 118z i förordning (EG) nr 1234/2007.”

d)   För vin som inte omfattas av SUB eller SGB och som saluförs med uppgift om druvsort eller druvsorter: ”Detta dokument gäller som intyg för druvsorten eller druvsorterna i enlighet med artikel 118z i förordning (EG) nr 1234/2007.”

e)   För vin som inte omfattas av SUB eller SGB och som saluförs med uppgift om skördeår eller med uppgift om druvsort eller druvsorter: ”Detta dokument gäller som intyg för skördeåret eller för druvsorten eller druvsorterna i enlighet med artikel 118z i förordning (EG) nr 1234/2007.”

BILAG IXb

Praktiske retningslinjer for fremsendelse og udlevering af forlæg og metoder i henhold til artikel 50, stk. 5

Der er fri adgang til de metoder, der er nævnt i artikel 49, stk. 4, via den elektroniske database »E-Bacchus«, som Kommissionen har oprettet ved hjælp af sine informationssystemer:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/

De myndigheder og personer, der er berørt af denne forordning, kan henvende sig til Kommissionen på følgende adresse for at få oplysninger om, hvilke praktiske regler der gælder for adgang til informationssystemerne og for meddelelser og udlevering af oplysninger:

Funktionel mailboks: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu

«

Top