EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0014

2011/14/EU: Kommissionens afgørelse af 13. januar 2011 om ændring af beslutning 97/556/EF om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår kompositsystemer/-sæt til udvendig varmeisolering med puds (meddelt under nummer K(2011) 34) EØS-relevant tekst

OJ L 10, 14.1.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 191 - 192

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/14(1)/oj

14.1.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 10/5


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 13. januar 2011

om ændring af beslutning 97/556/EF om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår kompositsystemer/-sæt til udvendig varmeisolering med puds

(meddelt under nummer K(2011) 34)

(EØS-relevant tekst)

(2011/14/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (1), særlig artikel 13, stk. 4,

efter høring af Det Stående Byggeudvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 97/556/EF af 14. juli 1997 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår kompositsystemer/-sæt til udvendig varmeisolering med puds (2) henvises der til kun til byggevarer, der er omfattet af europæiske tekniske godkendelser, men nogle af byggevarerne kan også være omfattet af harmoniserede europæiske standarder.

(2)

Beslutning 97/556/EF bør derfor ændres, så den også gælder for byggevarer, der er omfattet af harmoniserede europæiske standarder, som CEN udarbejder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 97/556/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

I mandater for retningslinjer for europæiske tekniske godkendelser anføres det, hvilken procedure der skal anvendes til attestering af overensstemmelse i henhold til bilag II. I mandater for harmoniserede europæiske standarder anføres det, hvilken procedure der skal anvendes til attestering af overensstemmelse i henhold til bilag III.«

2)

Et nyt bilag III indsættes som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. januar 2011.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.

(2)  EFT L 229 af 20.8.1997, s. 14.


BILAG

»BILAG III

BYGGEVAREGRUPPE

KOMPOSITSYSTEMER/-SÆT TIL UDVENDIG VARMEISOLERING MED PUDS (1/1)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes CEN om at specificere følgende system for attestering af overensstemmelse i den relevante harmoniserede europæiske standard:

Byggevare(r)

Forudsat(te) anvendelse(r)

Niveau(er) eller klasse(r)

(reaktion ved brand)

System(er) for attestering af overensstemmelse

Kompositsystemer/-sæt til udvendig varmeisolering med puds

i ydervægge

alle

1

System 1: Se afsnit 2, nr. i), i bilag III til direktiv 89/106/EØF, uden auditprøvning af stikprøver.

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se artikel 2, stk. 1, i direktiv 89/106/EØF og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.«


Top