Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0719

2009/719/EF: Kommissionens beslutning af 28. september 2009 om tilladelse til, at visse medlemsstater reviderer deres årlige BSE-overvågningsprogrammer (meddelt under nummer K(2009) 6979) (EØS-relevant tekst)

OJ L 256, 29.9.2009, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/719/oj

29.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/35


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. september 2009

om tilladelse til, at visse medlemsstater reviderer deres årlige BSE-overvågningsprogrammer

(meddelt under nummer K(2009) 6979)

(EØS-relevant tekst)

(2009/719/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 6, stk. 1b, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos dyr, ligesom det fastsættes, at hver medlemsstat skal gennemføre et årligt TSE-overvågningsprogram baseret på aktiv og passiv overvågning, jf. forordningens bilag III.

(2)

De årlige TSE-overvågningsprogrammer skal som minimum omfatte visse delpopulationer af kvæg, jf. forordning (EF) nr. 999/2001. Disse delpopulationer skal omfatte alt kvæg med en alder på over 24 eller 30 måneder, afhængigt af de kategorier, der er fastsat i kapitel A, del I, punkt 2.1, 2.2 og 3.1, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001.

(3)

Det er i artikel 6, stk. 1b, i forordning (EF) nr. 999/2001 fastsat, at medlemsstater, der kan påvise en forbedring af den epidemiologiske situation i deres land, kan anmode om, at det årlige overvågningsprogram revideres i overensstemmelse med visse kriterier.

(4)

Det er i bilag III (kapitel A, del I, punkt 7) til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsat, hvilke oplysninger der skal forelægges Kommissionen, og hvilke epidemiologiske kriterier der skal være opfyldt af de medlemsstater, som ønsker at revidere deres årlige overvågningsprogrammer.

(5)

Den 17. juli 2008 offentliggjorde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) en videnskabelig udtalelse (2), der indeholder en vurdering af størrelsen af den ekstra risiko for menneskers og dyrs sundhed efter gennemførelsen af en revideret overvågningsordning for bovin spongiform encephalopati (BSE) i Fællesskabets 15 medlemsstater før den 1. maj 2004. Det konkluderes, at mindre end ét BSE-tilfælde om året ikke ville blive opdaget i de pågældende medlemsstater, hvis alderen på det kvæg, BSE-overvågningen omfatter, blev hævet fra 24 måneder til 48 måneder.

(6)

Kommissionens beslutning 2008/908/EF af 28. november 2008 om tilladelse til, at visse medlemsstater reviderer deres årlige BSE-overvågningsprogrammer (3) blev vedtaget på grundlag af ovennævnte udtalelse fra EFSA og en vurdering af de enkelte anmodninger fra de 15 medlemsstater.

(7)

Slovenien forelagde den 1. september 2008 Kommissionen en anmodning om revision af landets årlige BSE-overvågningsprogram.

(8)

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret foretog en inspektion i Slovenien i januar 2009 for at kontrollere, om de epidemiologiske kriterier i kapitel A, del I, punkt 7, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001 var opfyldt.

(9)

Resultaterne af inspektionen viste, at bestemmelserne om beskyttelsesforanstaltninger i forordning (EF) nr. 999/2001 er korrekt gennemført. Alle kravene i artikel 6, stk. 1b, tredje afsnit, og alle de epidemiologiske kriterier i kapitel A, del I, punkt 7, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001 blev ligeledes tjekket, og det konstateredes, at Slovenien havde opfyldt dem.

(10)

Den 29. april 2009 offentliggjorde EFSA en ny videnskabelig udtalelse om den ajourførte risiko for menneskers og dyrs sundhed i forbindelse med revisionen af BSE-overvågningsordningen i visse medlemsstater (4). Denne udtalelse indeholder også en vurdering af situationen i Slovenien, og det konkluderes, at mindre end ét BSE-tilfælde om året ikke ville blive opdaget i disse medlemsstater, hvis alderen på det kvæg, BSE-overvågningen omfatter, blev hævet fra 24 måneder til 48 måneder.

(11)

På grundlag af alle foreliggende oplysninger er den anmodning, Slovenien har forelagt med henblik på en revision af sit årlige overvågningsprogram, blevet evalueret med et tilfredsstillende resultat. Slovenien bør derfor have tilladelse til at revidere sit årlige overvågningsprogram og indføre 48 måneder som ny aldersgrænse for BSE-test.

(12)

Af epidemiologiske årsager bør det fastsættes, at de reviderede overvågningsprogrammer kun må anvendes for kvæg, der er født i en medlemsstat, som har tilladelse til at revidere sit årlige overvågningsprogram.

(13)

For at sikre en ensartet gennemførelse af fællesskabslovgivningen bør der fastsættes bestemmelser om aldersgrænsen for testning af kvæg, der er født i én medlemsstat, men testes i en anden medlemsstat.

(14)

Af hensyn til klarheden og sammenhængen i fællesskabslovgivningen bør beslutning 2008/908/EF ophæves og erstattes med nærværende beslutning.

(15)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De medlemsstater, der er anført i bilaget til denne beslutning, kan revidere deres årlige overvågningsprogrammer, jf. artikel 6, stk. 1b, i forordning (EF) nr. 999/2001 (i det følgende benævnt »de reviderede årlige overvågningsprogrammer«).

Artikel 2

1.   De reviderede årlige overvågningsprogrammer gælder udelukkende kvæg, der er født i de medlemsstater, der er anført i bilaget, og omfatter som minimum alt kvæg på over 48 måneder, som tilhører følgende delpopulationer:

a)

dyr omhandlet i kapitel A, del I, punkt 2.1, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001

b)

dyr omhandlet i kapitel A, del I, punkt 2.2, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001

c)

dyr omhandlet i kapitel A, del I, punkt 3.1, i bilag III til forordning (EF) nr. 999/2001.

2.   Hvis kvæg, der tilhører de i stk. 1 omhandlede delpopulationer, og som er født i en af de i bilaget anførte medlemsstater, testes for BSE i en anden medlemsstat, finder de aldersgrænser for testning, der er gældende i den medlemsstat, hvor testen udføres, anvendelse.

Artikel 3

Beslutning 2008/908/EF ophæves.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(2)  Videnskabelig udtalelse afgivet på anmodning af Europa-Kommissionen af Panelet for Biologiske Farer om risikoen for menneskers og dyrs sundhed i forbindelse med revisionen af BSE-overvågningsordningen i visse medlemsstater, EFSA Journal (2008) 762, s. 1.

(3)  EUT L 327 af 5.12.2008, s. 24.

(4)  Videnskabelig udtalelse afgivet på anmodning af Europa-Kommissionen af Panelet for Biologiske Farer om den ajourførte risiko for menneskers og dyrs sundhed i forbindelse med revisionen af BSE-overvågningsordningen i visse medlemsstater, EFSA Journal (2009) 1059, s. 1.


BILAG

LISTE OVER MEDLEMSSTATER, DER HAR TILLADELSE TIL AT REVIDERE DERES ÅRLIGE BSE-OVERVÅGNINGSPROGRAMMER

Belgien

Danmark

Tyskland

Irland

Grækenland

Spanien

Frankrig

Italien

Luxembourg

Nederlandene

Portugal

Østrig

Slovenien

Finland

Sverige

Det Forenede Kongerige.


Top